of 17 /17
Cơ Bản về EndNote Cơ Bản về EndNote Phần mềm này làm được gì? Phần mềm này làm được gì? Nó hoạt động như thế nào? Nó hoạt động như thế nào? Có phải dành cho bạn không? Có phải dành cho bạn không? Võ-Tòng Anh ([email protected]) Võ-Tòng Anh ([email protected]) ĐẠI HỌC CẦN THƠ ĐẠI HỌC CẦN THƠ Tháng 11, năm 2010 Tháng 11, năm 2010 http:// http:// www.endnote.com www.endnote.com

GioiThieu_EndNote - CTU

Embed Size (px)

DESCRIPTION

This is my Powerpoint presentation of Endnote, as of November 2010, deliver to some of my colleagues at Cantho University staff

Text of GioiThieu_EndNote - CTU

Page 1: GioiThieu_EndNote - CTU

Cơ Bản về EndNoteCơ Bản về EndNotePhần mềm này làm được gì?Phần mềm này làm được gì?Nó hoạt động như thế nào?Nó hoạt động như thế nào?

Có phải dành cho bạn không?Có phải dành cho bạn không?

Võ-Tòng Anh ([email protected])Võ-Tòng Anh ([email protected])ĐẠI HỌC CẦN THƠĐẠI HỌC CẦN THƠ

Tháng 11, năm 2010Tháng 11, năm 2010

http://www.endnote.comhttp://www.endnote.com

Page 2: GioiThieu_EndNote - CTU

Giới thiệu chungGiới thiệu chung

Nhóm phần mềm quản lý tài liệu Nhóm phần mềm quản lý tài liệu tham khảo (Reference Management tham khảo (Reference Management Software):Software): ProCite ProCite http://www.procite.com/ Reference Manager Reference Manager

http://www.refman.com/ Refworks Refworks http://www.refworks.com/ PapyrusPapyrus Các cơ sở dữ liệu BibTex, Agricola, Agris, Các cơ sở dữ liệu BibTex, Agricola, Agris,

v.v…v.v…

Page 3: GioiThieu_EndNote - CTU

Giới thiệu EndNoteGiới thiệu EndNote

3 chức năng chính:3 chức năng chính: Công cụ tìm trực tuyếnCông cụ tìm trực tuyến Thư viện tài liệu tham khảo của riêng bạnThư viện tài liệu tham khảo của riêng bạn Tạo ra danh mục tài liệu tham khảo, thỏa theo Tạo ra danh mục tài liệu tham khảo, thỏa theo

yêu cầu của hơn 3500 tạp chí chuyên ngành yêu cầu của hơn 3500 tạp chí chuyên ngành quốc tế (trong Microsoft Word: ‘cite while you quốc tế (trong Microsoft Word: ‘cite while you write’, hay CWYW)write’, hay CWYW)

Phiên bản mới nhất EndNote X4 (14) tương Phiên bản mới nhất EndNote X4 (14) tương thích tốt với Unicode (=tiếng Việt một thích tốt với Unicode (=tiếng Việt một cách hoàn hảo) cách hoàn hảo)

Page 4: GioiThieu_EndNote - CTU

Thư viện EndNoteThư viện EndNote Bạn tự tạo ra thư viện riêng cho mình, theo Bạn tự tạo ra thư viện riêng cho mình, theo

dõi sự phát triển của nó theo thời gian bạn dõi sự phát triển của nó theo thời gian bạn học tập, nghiên cứu khoa họchọc tập, nghiên cứu khoa học

Có thể chia thành nhiều thư viện, trong đó Có thể chia thành nhiều thư viện, trong đó mỗi thư viện chứa 1 bộ sưu tập theo chủ đề mỗi thư viện chứa 1 bộ sưu tập theo chủ đề riêngriêng

Các tài liệu chứa trong thư viện này có thể Các tài liệu chứa trong thư viện này có thể chứa kèm các từ khóa, ghi chú, tóm tắt, và chứa kèm các từ khóa, ghi chú, tóm tắt, và ngay cả file tài liệu đóngay cả file tài liệu đó

Phân biệt 37Phân biệt 37 loại tài liệu tham khảo: Journal loại tài liệu tham khảo: Journal Article, Book, Newspaper Article, v.v…Article, Book, Newspaper Article, v.v…

Page 5: GioiThieu_EndNote - CTU

Thư viện EndNoteThư viện EndNote

Bạn chỉ cần nhập tài liệu tham khảo vào Bạn chỉ cần nhập tài liệu tham khảo vào EndNote 1 lần thôi, xong sử dụng (và tái EndNote 1 lần thôi, xong sử dụng (và tái sử dụng) suốt quãng đời còn lại (mà tin sử dụng) suốt quãng đời còn lại (mà tin chắc bạn sẽ còn phải viết nhiều tài liệu) chắc bạn sẽ còn phải viết nhiều tài liệu) của bạn. Nghĩa là:của bạn. Nghĩa là: Có thể chèn tài liệu tham khảo vào bất Có thể chèn tài liệu tham khảo vào bất

kỳ bài viết nào, theo bất kỳ hình thức kỳ bài viết nào, theo bất kỳ hình thức trình bày nàotrình bày nào

Dùng nó để quản lý, tìm, sắp xếp và lưu Dùng nó để quản lý, tìm, sắp xếp và lưu trữ kho tài liệu tham khảo của bạntrữ kho tài liệu tham khảo của bạn

Page 6: GioiThieu_EndNote - CTU

Thư viện EndNote đầu đời của Thư viện EndNote đầu đời của bạn: ‘vừng ơi hãy mở cửa’bạn: ‘vừng ơi hãy mở cửa’

Mở phần mềm Mở phần mềm EndNoteEndNote

Đặt tên cho thư Đặt tên cho thư viện EndNote của viện EndNote của bạnbạn

Lưu thư viện Lưu thư viện EndNote này vào EndNote này vào đĩa (hay thậm chí đĩa (hay thậm chí USB memory)!USB memory)!

Bạn đã sẵn sàng Bạn đã sẵn sàng rồi đórồi đó

Page 7: GioiThieu_EndNote - CTU

Thư viện EndNote đầu đời của Thư viện EndNote đầu đời của bạn: ‘vừng ơi hãy mở cửa’bạn: ‘vừng ơi hãy mở cửa’

Page 8: GioiThieu_EndNote - CTU

Nhập tài liệu tham khảo Nhập tài liệu tham khảo vào thư việnvào thư viện

Đọc tài liệu tham khảo trướcĐọc tài liệu tham khảo trước Quyết định loại tài liệu (Quyết định loại tài liệu (38 pre-defined 38 pre-defined

reference typesreference types)) Nhập thông tin vào trường thích hợp (tùy theo Nhập thông tin vào trường thích hợp (tùy theo

loại tài liệu)loại tài liệu) Trong trường hợp tài liệu này được lấy từ nhà Trong trường hợp tài liệu này được lấy từ nhà

xuất bản (web), có thể nhập thông tin trực tiếp xuất bản (web), có thể nhập thông tin trực tiếp (luôn miễn phí) từ nhà xuất bản ((luôn miễn phí) từ nhà xuất bản (đảm bảo thông đảm bảo thông tin luôn luôn đúng 100%tin luôn luôn đúng 100%))

Trong trường hợp lấy từ trang Scholar của Trong trường hợp lấy từ trang Scholar của Google (Google (http://scholar.google.com), cần chỉnh ), cần chỉnh preference trong mục tùy chọn của Google (chỉ preference trong mục tùy chọn của Google (chỉ lần đầu tiên cho máy vi tính đó thôi), sau đó sẽ lần đầu tiên cho máy vi tính đó thôi), sau đó sẽ có tùy chọn cho nhập từ Google. có tùy chọn cho nhập từ Google. Lưu ý: thông Lưu ý: thông tin này luôn “gần đúng” chứ không đúng 100% tin này luôn “gần đúng” chứ không đúng 100% như thông tin từ nhà xuất bản như thông tin từ nhà xuất bản (DEMO!)(DEMO!)

Page 9: GioiThieu_EndNote - CTU

Nhập tài liệu tham khảo Nhập tài liệu tham khảo vào thư việnvào thư viện

Thêm từ khóa hay ghi chú (tùy ý)Thêm từ khóa hay ghi chú (tùy ý) Nếu tài liệu đó là file, chèn file vào Nếu tài liệu đó là file, chèn file vào

thư viện (để khỏi thất lạc sau này)thư viện (để khỏi thất lạc sau này) Sau này khi tiếp tục đọc kỹ lại tài Sau này khi tiếp tục đọc kỹ lại tài

liệu trong quá trình nghiên cứu, có liệu trong quá trình nghiên cứu, có thể ghi chú thêm cho từng tài liệu thể ghi chú thêm cho từng tài liệu các phần cần chú trọng đến, để các phần cần chú trọng đến, để khỏi mất công tìm trong tài liệu gốc khỏi mất công tìm trong tài liệu gốc sau nàysau này

Page 10: GioiThieu_EndNote - CTU

Tạo ra danh mục tài liệu Tạo ra danh mục tài liệu tham khảo trong Wordtham khảo trong Word

Lợi ích khi dùng EndNoteLợi ích khi dùng EndNote Tiết kiệm rất nhiều thời gian cho công việc Tiết kiệm rất nhiều thời gian cho công việc

‘vặt vãnh’, ‘chi ly’, ‘phi chuyên môn’ nhưng ‘vặt vãnh’, ‘chi ly’, ‘phi chuyên môn’ nhưng có thể mất rất nhiều thời gian vào ‘phút có thể mất rất nhiều thời gian vào ‘phút thứ 90’ vốn rất bận rộn cho nhiều việc khác thứ 90’ vốn rất bận rộn cho nhiều việc khác này (này (e.g.e.g. sắp bảo vệ luận án) sắp bảo vệ luận án)

Đảm bảo luôn luôn có danh mục tài liệu Đảm bảo luôn luôn có danh mục tài liệu tham khảo chính xác, đạt các yêu cầu khắt tham khảo chính xác, đạt các yêu cầu khắt khe nhất của bất kỳ NXB nào (đương nhiên khe nhất của bất kỳ NXB nào (đương nhiên là nếu bạn nhập liệu đúng)là nếu bạn nhập liệu đúng)

Có hơn 3.000 styles (yêu cầu format của Có hơn 3.000 styles (yêu cầu format của NXB) để bạn chọnNXB) để bạn chọn

Page 11: GioiThieu_EndNote - CTU

Tạo ra danh mục tài liệu Tạo ra danh mục tài liệu tham khảo trong Wordtham khảo trong Word

Mở cả 2 phần mềm Word và EndNote khi bạn đánh tài Mở cả 2 phần mềm Word và EndNote khi bạn đánh tài liệu khoa họcliệu khoa học

Cite while you write (CWYW)Cite while you write (CWYW) Để chèn một trích dẫn (tài liệu tham khảo) trong Để chèn một trích dẫn (tài liệu tham khảo) trong

Endnote, tô sáng tài liệu đó trong EndNote, sau đó click Endnote, tô sáng tài liệu đó trong EndNote, sau đó click ‘insert citation’ trong Word‘insert citation’ trong Word

Thanh công cụ của Endnote trong phần mềm Microsoft Word.Chú ý nút được chọn mang tên “Insert Selected Citation(s)”(chèn (các) tài liệu trích dẫn đang được chọn). Trong chế độ vừa mở Word, vừa mở Endnote, sau khi chọn 1 hay hơn các tài liệu trích dẫn, bạn có thể đặt con trỏ ngay vị trí muốn chènTrích dẫn đó vào, và nhấn nút này

Nút Format Bibliography sẽ cho phép bạn thay đổi hình thức trình bày (format) danh mục tài liệu tham khảo theo yêu cầu của các nhà xuất bản ngay trong Word

Page 12: GioiThieu_EndNote - CTU

Tạo ra danh mục tài liệu Tạo ra danh mục tài liệu tham khảo trong Wordtham khảo trong Word

Nếu dùng tên tác giả trong câu, dùng Nếu dùng tên tác giả trong câu, dùng tính năng ‘edit citation - exclude’ (hay tính năng ‘edit citation - exclude’ (hay include, bạn có thể thêm các từ ghi chú include, bạn có thể thêm các từ ghi chú riêng của mình, ngay cả bằng tiếng Việt)riêng của mình, ngay cả bằng tiếng Việt)

Điều kỳ diệu xuất hiện: danh mục tài liệu Điều kỳ diệu xuất hiện: danh mục tài liệu tham khảo xuất hiện ở cuối tài liệu bạn tham khảo xuất hiện ở cuối tài liệu bạn đang đánh mà bạn có thể dời sang vị trí đang đánh mà bạn có thể dời sang vị trí khác nếu muốnkhác nếu muốn

Để đổi hình thức trình bày (style), click Để đổi hình thức trình bày (style), click ‘format bibliography’ và chọn loại style ‘format bibliography’ và chọn loại style bạn cầnbạn cần

DEMO!DEMO!

Page 13: GioiThieu_EndNote - CTU

Một số mẹo vặt khácMột số mẹo vặt khác

Luôn thay đổi thông tin về tài liệu tham Luôn thay đổi thông tin về tài liệu tham khảo trong EndNote, chứ không phải Wordkhảo trong EndNote, chứ không phải Word

Dùng từ khóa rất có lợi khi tìm tài liệu Dùng từ khóa rất có lợi khi tìm tài liệu tham khảotham khảo

Chú ý các từ viết hoa khi nhập tài liệu Chú ý các từ viết hoa khi nhập tài liệu tham khảo, EndNote sẽ không sửa lỗi nàytham khảo, EndNote sẽ không sửa lỗi này

Bạn cũng có thể tự tạo ra style riêng cho Bạn cũng có thể tự tạo ra style riêng cho mình nếu muốn (CTU chưa có style riêng, mình nếu muốn (CTU chưa có style riêng, dù có quy định riêng cho mình. Đây là việc dù có quy định riêng cho mình. Đây là việc (ai đó?) cần làm cho CTU(ai đó?) cần làm cho CTU

Page 14: GioiThieu_EndNote - CTU

Một số mẹo vặt khácMột số mẹo vặt khác Nếu bạn thường xuyên đánh báo cáo trên nhiều Nếu bạn thường xuyên đánh báo cáo trên nhiều

máy vi tính khác nhau: tạo 1 thư mục riêng trên máy vi tính khác nhau: tạo 1 thư mục riêng trên thẻ nhớ USB của riêng bạnthẻ nhớ USB của riêng bạn

Lưu (tất cả các) thư viện EndNote trong thư mục Lưu (tất cả các) thư viện EndNote trong thư mục này với những bài viết có liên quan trong cùng thư này với những bài viết có liên quan trong cùng thư mục (gồm 1 file đuôi .enl và 1 thư mục có tên mục (gồm 1 file đuôi .enl và 1 thư mục có tên giống file)giống file)

Luôn mang theo và đánh báo cáo trên thẻ nhớ USB Luôn mang theo và đánh báo cáo trên thẻ nhớ USB nàynày

Ở Thư viện trường hay máy cộng cộng khác có kết Ở Thư viện trường hay máy cộng cộng khác có kết nối Internet: dùng thẻ USB. Có thể cập nhật thêm nối Internet: dùng thẻ USB. Có thể cập nhật thêm từ bên ngoài (nhà/cơ quan)từ bên ngoài (nhà/cơ quan)

Khi ở nhà (giả sử không có Internet): copy nội dung Khi ở nhà (giả sử không có Internet): copy nội dung thư mục trên thẻ nhớ USB (có cập nhật mới hơn) thư mục trên thẻ nhớ USB (có cập nhật mới hơn) vào máy vi tính ở nhàvào máy vi tính ở nhà

Page 15: GioiThieu_EndNote - CTU

Một số mẹo vặt khácMột số mẹo vặt khác Lưu thông tin tham khảo từ báo chí online Lưu thông tin tham khảo từ báo chí online

(ví dụ như Tưổi Trẻ, Thanh Niên, Lao Động, (ví dụ như Tưổi Trẻ, Thanh Niên, Lao Động, v.v…)v.v…) Cần dùng trình duyệt web Firefox do trình này có Cần dùng trình duyệt web Firefox do trình này có

một Add-on (Citation) cho phép nhập (import) một Add-on (Citation) cho phép nhập (import) thông tin trang web vào Endnotethông tin trang web vào Endnote

Tốt hơn nữa, bạn cần 1 phần mềm cho phép tạo file Tốt hơn nữa, bạn cần 1 phần mềm cho phép tạo file PDF từ trang web (ví dụ như Adobe Acrobat, full PDF từ trang web (ví dụ như Adobe Acrobat, full version, hay PDF995). Khi đăng bài trên tạp chí version, hay PDF995). Khi đăng bài trên tạp chí chuyên ngành, tác giả phải có khả năng xuất trình chuyên ngành, tác giả phải có khả năng xuất trình bất kỳ tài liệu tham khảo nào cho NXB khi họ cần, bất kỳ tài liệu tham khảo nào cho NXB khi họ cần, và do và do trang web không phải là trang tĩnhtrang web không phải là trang tĩnh, luôn hiện , luôn hiện diện trên internetdiện trên internet. Do đó, bạn cần lưu các thông tin . Do đó, bạn cần lưu các thông tin tham khảo riêng này vào máy của bạn!tham khảo riêng này vào máy của bạn!

Page 16: GioiThieu_EndNote - CTU

Ghi chú phần preview hình thức trình bày Tài liệu tham khảo theo yêu cầu (style) của trường Đại học SLU Uppsala, so sánh với Tạp chí quốc tế Teacher Education

Page 17: GioiThieu_EndNote - CTU

Thân chàoThân chào

Thắc mắc?Thắc mắc? Làm thử?Làm thử? Làm thật!Làm thật!