of 27 /27
 Apakah itu syariah? Syariah bererti cara dan jalan Apabila anda telah mengak ui Allah sebagai yang paling berdaulat atas diri anda dan menerima penghambaan terhadapnya dan apabila anda telah mengak ui bahawa rasul adalah penguasa dan pemerintah yang Nampak didunia ini , sebagai wakil dari tuhan serta mengakui bahawa kitab suci yang dibawa rasul tersebut memang dikirimkan oleh allah,maka ini beerti bahawa anda telah memasuki din allah. Setelah itu, bagaimana cara anda untuk mengabdi kepada allah, dan jalan mana yang mana yang harus ditempuh dalam pengabdian anda kepada nya. Itu yang disebutkan syariah. Cara dan jalan ini juga ditunjukkan allah melalui rasulnya yang mengajar cara menyembahnya serta jalan menuju kesucian d an kebersih an. Rasul menujukkan kepada kita jalan menuju kebajikan dan kesalehan, cara-cara memberikan hak-hak, cara-cara melakukan perhubungan dan urusan- urusan dengan sesama manusia , dan cara hidup keseluruhan. perbezaan antara din adalah din selamanya adalah satu dan sama. Baik dulu mahupun sekarang, maka syariah adalah banyak.sebahagian daripadanya di hapuskan, sebahagian lagi diganti.

Assignment Ctu

Embed Size (px)

Text of Assignment Ctu

Page 1: Assignment Ctu

7/11/2019 Assignment Ctu

http://slidepdf.com/reader/full/assignment-ctu-55a74ec765dcf 1/27

Apakah itu syariah?

Syariah bererti cara dan jalan Apabila anda telah mengakui Allah sebagai

yang paling berdaulat atas diri anda dan menerima penghambaan

terhadapnya dan apabila anda telah mengakui bahawa rasul adalahpenguasa dan pemerintah yang Nampak didunia ini , sebagai wakil dari

tuhan serta mengakui bahawa kitab suci yang dibawa rasul tersebut

memang dikirimkan oleh allah,maka ini beerti bahawa anda telah

memasuki din allah. Setelah itu, bagaimana cara anda untuk mengabdi

kepada allah, dan jalan mana yang mana yang harus ditempuh dalam

pengabdian anda kepada nya. Itu yang disebutkan syariah. Cara dan jalan

ini juga ditunjukkan allah melalui rasulnya yang mengajar cara

menyembahnya serta jalan menuju kesucian dan kebersihan. Rasul

menujukkan kepada kita jalan menuju kebajikan dan kesalehan, cara-cara

memberikan hak-hak, cara-cara melakukan perhubungan dan urusan-

urusan dengan sesama manusia , dan cara hidup keseluruhan. perbezaan

antara din adalah din selamanya adalah satu dan sama. Baik dulu

mahupun sekarang, maka syariah adalah banyak.sebahagian daripadanya

di hapuskan, sebahagian lagi diganti.

Page 2: Assignment Ctu

7/11/2019 Assignment Ctu

http://slidepdf.com/reader/full/assignment-ctu-55a74ec765dcf 2/27

SKOP SYARIAH ISLAM

 Terbahagi kepada dua :

1. Skop

2. Perlaksanaannya

Skop

Dari segi skop, syariah Islam mengandungi perkara-perkara seperti :

i. Hubungan antara manusia dengan Allah swt (ibadah khusus)

ii. Hubungan antara manusia dengan manusia (ibadah

umum/muamalah)

iii. Hubungan antara manusia dengan alam sekitar

(contoh;haiwan ,benda-benda,atau tumbuh-tumbuhan)

HUBUNGAN MANUSIA DENGAN ALLAH SWT

Sifat hubungan antara manusia dengan Allah SWT dalam ajaran Islam

bersifat timbal-balik, iaitu manusia melakukan hubungan dengan Tuhan dan

 Tuhan juga melakukan hubungan dengan manusia. Tujuan hubungan manusia

dengan Allah adalah dalam rangka pengabdian atau ibadah. Dengan kata lain,

tugas manusia di dunia ini adalah beribadah, sebagaimana firman Allah swt

dalam Al-Quran surat Adz-Dzariat ayat 56: ق  ما  خ ل  ن و  و  د  ع ب    ي  س إ   و     ج   ت 

Ertinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka

menyembah-Ku”.

Secara umum, ibadah kepada Allah itu ada dua macam, iaitu ibadah yang

perbuatan dan lisan telah di tentukan oleh Allah swt, dan ibadah dan bentuk

perbuatan yang tidak di tentukan oleh Allah swt. Ibadah jenis pertama adalah

Mahdhoh, iaitu ibadah dalam erti ritual khusus, misalnya solat, puasa, dan haji:cara melakukan ruku’ dan sujud dan lafaz-lafaz apa saja yang harus dibaca

Page 3: Assignment Ctu

7/11/2019 Assignment Ctu

http://slidepdf.com/reader/full/assignment-ctu-55a74ec765dcf 3/27

dalam melakukan solat telah ditentukan oleh Allah SWT; demikian pula cara

melakukan thawaf dan sa’i dalam haji beserta lafaz bacaannya telah ditentukan

oleh Allah SWT. Inti ibadah jenis ini sebenarnya adalah memohon keampunan

dan memohan pertolongan dari Allah swt.

 Jenis ibadah yang kedua disebut ibadah “ghairu mahdoh” atau ibadah dalampengetahuan umum, iaitu segala bentuk perbuatan yang ditujukan untuk

kesilapan, kejayaan, dan keuntungan. Contohnya adalah membuang duri dari

 jalan atau membantu orang yang dalam kesusahan. Semua perbuatan tersebut,

asalkan diniatkan karena Allah SWT dan bermanfaat bagi kepentingan umum,

adalah pengabdian atau ibadah kepada Allah SWT.

 Jika inti hubungan manusia dengan Allah adalah pengabdian atau ibadah, maka

inti hubungan Tuhan dengan manusia adalah aturan, iaitu perintah dan larangan.

Manusia diperintahkan berbuat menurut peraturan yang telah ditetapkan Allah.

 Jika manusia menyimpang dari ajaran itu, maka ia akan tercela, baik dalam

kehidupan di dunia mahupun di akhirat. Ajaran ini terbahagi kepada dua,

pertama ajaran yang diturunkan dalam bentuk hukum-hukum alam (sunnatullah)

dan ajaran yang diturunkan dalam kitab suci Al-Quran dan hadis Nabi

Muhammad saw.

Ajran yang dituruankan dalam kitab suci Al-Quran dan hadis Nabi, misalnya

tentang perintah solat, perintah zakat, perintah puasa, perintah haji, larangan

berzina, larangan mencuri, larangan meminum arak, larangan memakan daging

babi, dan lain-lain. Dalam hal ini, manusia diperintahkan mentaati segala

perintah dan menjauhi segala larangan. Ajaran lain yang diturunkan dalam

hukum alam adalah,contohnya, api itu bersifat membakar. Oleh sebab itu, jikaorang mahu selamat, maka dia harus menjauhkan dirinya dari api. Sebagai

contoh lain, benda yang berat jenisnya lebih berat dari air akan tenggelam

dalam air. Oleh yang demikian, manusia akan tenggelam jika masuk ke dalam air

laut tanpa pelampung, kerana berat manusia lebih berat dari air. Demikianlah

ajaran yang diturunkan dalam kitab suci (āyah qur’āniyah) dan yang diturunkan

dalam hukum alam (āyah kawniyah). Keduanya harus dipatuhi agar orang dapat

hidup selamat dan sejahtera, baik di dunia maupun di akhirat.

Begitulah prinsip dasar ajaran Islam mengenai hubungan manusia dengan

 Tuhannya. Intinya adalah pengabdian dan penyembahan kepada Allah (ibadah),baik dengan cara yang ditentukan oleh Allah maupun yang tidak ditentukan, dan

dengan berpandu kepada ajaran quraniyah dan kauniyah.

Makna Hubungan Dengan Allah.

Hubungan manusia dengan AllAH S.W.T, mengikut keterangan Al-Quran Al-Karim

bermaksud supaya manusia menjadikan hidup, mati, solat dan segala ibadah

semata-mata untuk-Nya.

Maksud dari Firman Allah S.W.T:

Page 4: Assignment Ctu

7/11/2019 Assignment Ctu

http://slidepdf.com/reader/full/assignment-ctu-55a74ec765dcf 4/27

“Katakanlah: Sesungguhnya solatku, ibadahku, kehidupanku dan kematianku

bagi Allah, Tuhan sekalian alam.[Al-An’am: 162].

Hendaklah seseorang itu menyembah Allah s.w.t dengan penuh keikhlasan.

Rasulullah s.a.w telah berulang kali menerangkan pengertian hubungan hamba

dengan Rabbnya sehingga tiada setitik debupun yang menutupi pengertian ini. Jadi, mengertilah kita akan hakikat hubungan dengan Allah s.w.t iaitu.

Maksud daripada Sabda Rasulullah s.a.w(antara lain).

“Takut akan Allah di tempat sunyi dan tempat yang terang.” [Hadith].

“Hendaklah engkau yakini bahawa yang ditangan Allah itu lebih terjamin

daripada apa yang ada di tangan engkau.”[Hadith]

“Hendaklah engkau menuntut keredhaan Allah dengan kemarahan

manusia.”[Hadith].

Kita tidak pula mencari keredhaan manusia dengan kemurkaan Allah s.w.t.

Setelah terjalin rapi hubungan ini, kecintaan seseorang, perseteruan, pemberian

dan larangannya semuanya demi Allah s.w.t semata-mata tanpa dicemari oleh

tujuan-tujuan lain. Inilah pengertian kesempurnaan hubungan dengan Allah s.w.t.

Maksud Sabda Rasulullah s.a.w (antara lain).

“Sesiapa yang cintakan Allah, memberi kerana Allah dan mencegah kerana Allah,

sesungguhnya telah sempurnalah imannya.”[Hadith]

Kemudian hendaklah kita memperbaharui doa kita pada tiap-tiap malam dalamrakaat terakhir solah witir kita. Tidakkah kita sering ucapkan:

“Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami minta pertolongan daripada Engkau, minta

hidayat daripada Engkau, beristighfar kepada Engkau, beriman kepada Engkau

dan bertawakkal kepada Engkau. Kami memuji kepada Engkau atas kebaikan,

kami berterima kasih dan tidak kufur kepada Engkau, kami menyingkir dan

menjauhkan sesiapa yang derhakakan Engkau. Ya Allah, Dikaulah yang kami

sembah dan akan Dikaulah kami sembahyang dan sujud, kepada Engkaulah kami

berusaha dan maju. Kami mengharapkan rahmat Engkau, kami takut akan azab

Engkau. Sesungguhnya azab Engkau tetap menimpa orang-orang kafir.”

Hendaklah kita merenungi maksud doa ini. Apakah setiap daripada malam-

malam kita membenarkan dan mempersetujui ikatan kita dengan Allah s.w.t?

Sudah terukir gambaran hubungan ini dalam doa yang dilafazkan oleh Rasulullah

s.a.w apabila baginda bangun mengerjakan sembahyang di tengah malam,

Rasulullah s.a.w sentiasa menyebut doa berikut ini, bermunajat dengan Tuhan

 Yang Maha Esa lagi Maha Tinggi.

“Ya Allah, Ya Tuhanku, kepada Engkaulah aku berserah, dengan Engkaulah aku

beriman, di atas Engkaulah aku bertaubat, kepada Engkaulah aku kembali,

bersama Engkaulah aku bermusuh dan kehadapan Engkaulah aku berbica

Page 5: Assignment Ctu

7/11/2019 Assignment Ctu

http://slidepdf.com/reader/full/assignment-ctu-55a74ec765dcf 5/27

HUBUNGAN MANUSIA SESAMA MANUSIA

Antara manusia dengan manusia terdapat hubungan yang sangat kompleks.Keduanya saling berinteraksi, saling memerlukan, saling melengkapi dan saling

bergantungan antara satu dengan yang lain. Contohnya hubungan manusia

dengan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan kedua-dua ini dapat

 juga menghasilkan karya-karya besar dari akal dan fikiran manusia masing-

masing.

Masyarakat adalah sekumpulan orang yang hidup bersama dan menghasilkan

kebudayaan atau masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi

menurut adat istiadat tertentu yang bersifat bersambungan dan terikat oleh

identiti bersama (iaitu kebudayaan yang dihasilkannya). Jadi hubungan manusiadengan manusia itu dapat tercipta jika ada kehidupan bersama yang terus-

menerus (masyarakat).

Hubungan kedua ini juga merupakan kebudayaan yang tidak boleh diciptakan

oleh seseorang yang hidup sendirian di tengah hutan atau di gurun pasir. Dalam

masa yang sama, manusia dengan manusia dalam berinteraksi dan melakukan

tindakan-tindakan itu sendiri untuk memenuhi keperluanan hidupnya. Sebagai

contoh hubungan simbiosis mutualisme (saling menguntungkan). Sebagai contoh

kita dalam mencari pekerjaan, pastinya kita memerlukan orang lain dalam

mencari informasi kekosongan pekerjaan dan pada saat itu kita akan berinteraksi

sama orang itu. Dan mulai dari situ kita akan selalu memerlukan orang lain

dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini merupakan salah contoh hubungan

manusia dengan manusia. Contoh selanjutnya hubungan antara seorang ibu

dengan anaknya yang saling terikat batin sejak lahir, ini kerana dari anak itu

lahir sudah hidup bersama-sama.

Hubungan Manusia dengan Manusia merupakan salah satu kewajiban bagi

muslim. Banyak hal yang diperintahkan Allah SWT dalam upaya kita menjalin

hubunganantara manusia. Didalam Al-quran tertera sebagai berikut:

• mendahulukan kepentingan orang lain (QS 2:177,59:9),

• berbuat baik adalah merupakan sebaik-baik amalan (QS 3:92,

3:134),

• menyempurnakan takaran dan timbangan, serta tidak merugikan

orang lain (QS 7:85,11:84, 11:85, 17:35, 26:181, dsb) ± mengurangitakaran termasuk korupsi kecil-kecilan.

Page 6: Assignment Ctu

7/11/2019 Assignment Ctu

http://slidepdf.com/reader/full/assignment-ctu-55a74ec765dcf 6/27

• berinfak atau memberikan sebagian rizki kepada orang lain (QS

2:254, 3:92, 14:31,32:16, 35:29, 42:38, dsb)

• tolong menolong dan kasih sayang (QS 5:2, 48:29, 24:22, 90:17),

dan masih banyak-banyak lagi

Kesimpulan dari semua itu ialah menuntut kita untuk saling mengasihi antara

satu dan yang lainnya. Diriwayatkan oleh Abu Huhairah Ra;

Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya di sekitar Arsy terdapat mimbar-

mimbar dari cahaya, yang di atasnya terdapat suatu kaum yang menggunakan

pakaian cahaya. Wajah mereka bercahaya, dan mereka itu bukan nabi dan bukan

 juga para syuhada. Akan tetapi para nabi dan syuhada tertegun (merasa iri)

kepada mereka sehingga mereka berkata:

“Ya Rasulullah, tolong beritahu siapa gerangan mereka itu?” Beliau

menjawab: “mereka adalah yang saling menjalin cinta kasih kerana Allah,

dan saling bermunajad (duduk memikirkan sesuatu) Kerana Allah, dan

saling mengunjungi kerana Allah semata.” (Hadith Riwayat Nasa’I dalamSunan Al-Kubra)

Dari hadith di atas dapat kita ketahui bahwa kasih sayang yang berlandaskan

Allah adalah sebenar-benarnya kasih sayang. Bersaudara dan bercintalah kerana

Allah SWT. .Jika kita lihat zaman sekarang, sangat jarang persaudaraan dan

percintaan dilandaskan hanya kerana Allah SWT. Ketika kita bertanya mengapa

kamu mahu berteman dengan dia, maka berbagai jawapan akan muncul.

Namun, hanya sedikit yang menjawab kerana Allah SWT. Mereka telah lupa

bahawa sesungguhnya semua akan kembali kepada Allah SWT. Kita kembali

kepada kasih sayang yang dilandaskan hanya kerana Allah SWT. Kasih sayangkerana Allah SWT tebahagi kepada dua :

1. kita menyayangi orang lain dengan harapan mampu mendekatkandiri kita padaAllah SWT.

2. kita menyayangi orang lain kerana Allah cinta kepada dia.

Dua darjat itulah yang mampu menjawab pertanyaan apakah kasih sayang yang

kita sekarang berlandaskan Allah SWT atau tidak. Ingatlah bahawa semua akan

kembali kepada Allah SWT. Dialah maha penyayang, dan Dia lah yang bakal

menguatkan kasih sayang diantara kita, dan Dia juga yang akan memisahkan

kita.

Page 7: Assignment Ctu

7/11/2019 Assignment Ctu

http://slidepdf.com/reader/full/assignment-ctu-55a74ec765dcf 7/27

Al-Quran memberikan penegasan terhadap status Rasulullah S.A.W. sebagai

pembawa rahmat bagi sekalian alam atau alam jagat (Wama ar salna kailla

Rahmatan Lil Alamin). Jiwa hamba, peranan khalifah, al-Quran sebagai sumber

ilmu dan petunjuk akan lebih melengkapkan fitrah insaniah. Ini dengan

menjadikan Muhammad S.A.W. sebagai Nabi dan Rasul bagi menjadi contoh yang

mempunyai watak atau akhlak Qurani.

Bayangkan manusia yang diberikan status hamba, peranan sebagai khalifah, al-

Quran sebagai sumber ilmu dan petunjuk tanpa contoh atau qudwah untuk

diteladani atau diikuti. Pasti manusia akan meraba-raba atau hilang pedoman

untuk mencari model sebenar bagi mengamalkan apa yang Allah S.W.T.

perintahkan.

Allah S.W.T. tidak memilih gunung-ganang, batu batan, pokok atau haiwan

sebagai sumber contoh dan teladan manusia. Pada gunung-ganang, batu batan,

pokok atau haiwan tidak banyak yang boleh dicontohi oleh manusia bagi

melaksanakan peranannya sebagai hamba dan khalifah.

Pada semut dan lebah, ada sesuatu yang boleh dicontohi oleh manusia, tetapi ia

tidak lengkap seperti yang diperlukan oleh manusia. Pada pokok padi tidak

banyak yang boleh dipelajari.

Ada pepatah mengatakan supaya ikut resmi padi semakin berisi semakin tunduk,

menggambarkan orang yang berilmu, semakin berilmu semakin tinggi jiwa

tawaduknya. Namun, ia juga tidak cukup melengkapkan sifat manusiawi yang

diperlukan oleh manusia.

Oleh itu, pemilihan Nabi Muhammad S.A.W. sebagai Khalifah contoh bertepatan

kerana Baginda adalah manusia yang memiliki sifat manusiawi yang diperlukan

oleh manusia lain. Menariknya, Allah tidak memilih Muhammad sebagai rasul

tanpa memberikan tarbiah rabbaniah kepadanya. Allah S.W.T. lakukan tarbiah

rohaniah dan rabbaniah kepada Muhamad dengan terbentuk watak Qurani dan

akhlak tinggi terhadap dirinya.

Hadith Rasulullah mengukuhkan maksud kerasulan Muhammad S.A.W. : Innama

buith tu liutammima, maqarimah akhlak (tidak diutuskan aku melainkan dengan

amanah untuk menyempurnakan akhlak manusia).

Isu utama dalam risalah kenabian atau kerasulan ialah bertitik-tolak kepada

proses penyempurnaan akhlak manusia.

Dalam hidup ini, apabila manusia menolak sifat amanah, sebaliknya

menyuburkan sifat pecah amanah, ia menyebabkan akhlak menjadi rosak.

Apabila akhlaknya rosak, dirinya akan rosak dan sistem boleh menjadi rosak.

Malah, negara juga boleh menjadi rosak.

•Bayangkan jika manusia menolak sifat jujur dan ikhlas dalam melakukan

komunikasi dengan orang lain. Ia boleh menyebabkan perselisihan

hubungan dan pendapat berlaku. Ia boleh meretakkan ukhuwah dan rasa

Page 8: Assignment Ctu

7/11/2019 Assignment Ctu

http://slidepdf.com/reader/full/assignment-ctu-55a74ec765dcf 8/27

persaudaraan yang amat dituntut oleh agama. Manusia yang tidak jujur

dan ikhlas ini adalah bayangan mereka yang sudah cacat akhlaknya.

•Bayangkan manusia dalam melaksanakan tanggungjawabnya berlaku

tidak adil kepada pihak lain. Ketidakadilan atau perbuatan zalim ini bukan

saja boleh merosakkan dirinya, malah manusia lain. Perbuatan zalimboleh menyebabkan pihak lain teraniaya dan menyebabkan rasa tidak

puas. Ia boleh menyebabkan perpecahan sesama manusia dan hilangnya

amanah terhadap sesuatu.

•Bayangkan sekiranya seseorang atau sesuatu kumpulan bersikap ikhlas,

 jujur, amanah dan adil terhadap sesuatu, hebat sungguh jenis masyarakat

yang dapat dibangunkan. Lebih-lebih lagi, sifat yang mulia itu boleh

mengembangkan ukhuwah dan rasa percaya tinggi sesama insan.

Kekuatan pada sifat ini kerana manusia yakin kepada Allah sebagai penciptanya

dan yakin terhadap balasan Allah S.W.T. pada akhirat nanti. Ia selari dengandoa yang dibaca oleh kita ia itu Rabbana aatina fiddunya hasanah, wafilakhirati

khasanah, waqina azabannar. Inilah landasan kekuatan yang menjadikan

manusia terus istiqamah atau teguh hati dengan cabaran duniawi yang amat

banyak.

Allah S.W.T. berikan rahmat dan nikmat yang amat banyak kepada manusia.

 Tanpa pertimbangan nilai baik yang dikembangkan oleh Rasulullah S.A.W.,

manusia akan hilang pedoman dan akhirnya akan terpaut dengan tarikan

kebendaan dan nafsu-nafsi. Akhirnya, menjerumuskan manusia kepada

kerosakan akhlak.

•Bayangkan apabila manusia menjadikan kebendaan sebagai ukuran, nafsu-nafsi

sebagai pakaian harian, pangkat dan darjat sebagai batas perbezaan, gelar dan

status sebagai ukuran pergaulan, ia tidak akan menyumbang kepada proses

pembinaan akhlak terpuji.

HUBUNGAN MANUSIA DENGAN ALAM SEKITAR

Isu hubungan manusia dengan alam sekitar fizikal bandar dalam

konteks kemerosotan ekosistem bandar memang jelas dan terbukti sejak

dahulu lagi menerusi kajian saintifik. Manusia merupakan agen pemusnah

rantaian sistem alam sekitar semulajadi yang akhirnya mencetuskan

pelbagai masalah kepada ekosistem umpamanya berlaku kematian

sungai, hakisan tanah, kejadian banjir,ancaman penyakit serta kepupusan

spesies. Dalam konteks pengurusan ekosistem, masyarakat sering

menyalahkan pihak kerajaan yang gagal menguruskan keadaan alam

sekitar bandar pada masa kini, sedangkan masalah alam sekitar bandarmerupakan peranan semua pihak untuk menguruskannya. Melalui konteks

Page 9: Assignment Ctu

7/11/2019 Assignment Ctu

http://slidepdf.com/reader/full/assignment-ctu-55a74ec765dcf 9/27

pengurusan secara tradisional sememangnya kerajaan berperanan dalam

segala hal bagi menentukan arah tuju sesebuah kehidupan masyarakat,

tetapi zaman kelihatan berubah yang menunjukkan semua pihak dalam

Negara mempunyai peranan yang penting untuk membantu pemerintah.

Oleh itu, pendekatan pengurusan alam sekitar bandar merupakan pilihantepat pada masa kini bagi memperlihatkan bahawa di samping kerajaan

yang mengurus persekitaran bandar, pihak masyarakat, NGO dan swasta

 juga harus memainkan peranan bersama supaya setiap perancangan

sehingga peringkat implementasi dasar melibatkan semua pihak di atas

dalam bentuk heterarki.

Manusia dipertanggungjawabkan memelihara dan mengekalkan

keindahan alam dengan cara: menjaga kebersihan persekitaran

dan tempat tinggal,laut dan sungai dengan tidak membuang sampah

atau sisa buangan di merata-rata tempat.

Kedua,tidak merosakkan ekologi alam dengan melakukan penebangan

hutan tanpa kawalan seperti melakukan kegiatan pembalakan haram.

Ketiga,mengadakan kempen kesedaran perihal pentingnya memelihara

dan memulihara alam sekitar.

Keempat,membuat perancangan pembangunan yang teliti sebelum

sesuatu projek dilaksanakan.

LARANGAN MEROSAKKAN ALAM

Allah s.w.t memberi amaran kepada mereka yang melakukan kerosakan

kepada alamsebagai mana firmanNya yang bermaksud:

“telah timbul berbagai-bagai kerosakan dan bencana di darat dan di lautdengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia (timbuknya

yan g demikian)kerana Allah hendak merasakan mereka dengan

sebahagian daripada balasan perbuata-perbuatan yang buruk yang telah

mereka lakukan,supaya mereka kembali insaf dan bertaubat”.(surah ar-

Rum:41)

Oleh itu,kita dilarang sama sekali melakukan kerosakan kepada alam.ini

kerana pebuatan merosakkan alam adalah perbuatan dibenciAllah.Mereka yang nerosakkan alam bermakna telah lupa nikmat dan

Page 10: Assignment Ctu

7/11/2019 Assignment Ctu

http://slidepdf.com/reader/full/assignment-ctu-55a74ec765dcf 10/27

rahmat daripada Allah s.w.t.Selain itu,melakukan penebangan hutan dan

pembakaran secara terbuka akan merosakkan alam seperti berlaku tanah

runtuh dan boleh membawa penyakit.Dan akhirnya,keindahan alam akan

mula berkurangan,manakala kehidupan pelbagai ekosistem alam akan

musnah termasuk habitat binatang liar akan musnah.

Perkataan “alam sekitar” atau dalam bahasa Inggeris disebut

“invironment” bermaksud keadaan sekeliling atau lingkungan. Oleh itu,

sekirannya berdasarkan kepada terjemahan literal, maka perkataan “alam

sekitar” adalah menuju kepada apa sahaja yang melingkungi manusia.

Bagaimanapun, secara khusus perkataan alam sekitar merujuk kepada

fenomena fizikal sama ada biotik atau abiotik yang melingkungi suatu

organisma. Fenomena fizikal ini termasuk juga fenomena yang berkaitdengan iklim dan cuaca

 Terdapat satu lagi definsi alam sekitar. Namun ia lebih kepada kefahaman

“environmentalisme“. Dijelaskan bahawa ia merupakan satu istilah

geografi tentang doktrin falsafah yang memberikan penekanan terhadap

aspek fizikal alam sekitar seperti keadaan iklim dunia yang berkait dengan

aktiviti manusia

Kesemua definisi yang dikemukakan di atas secara umumnya

menjelaskan alam sekitar adalah keseluruhan fenomena sekeliling yangboleh mempengaruhi kehidupan sesuatu organisma. Definisi ini adalah

definisi yang diterima dalam pengajian Sains Alam Sekitar yang hanya

terbatas kepada fenomena fizikal sesuai dengan pandangan semesta

moden yang berteraskan kepada “empirical method”.

Dalam menguruskan alam sekitar, Barat memperlihatkan bahawa etika

alam sekitar dalam diri manusia adalah penting bagi menjamin kualiti

alam sekitar. Prinsip-prinsip tentang alam sekitar yang dibahaskan oleh

Barat tidak harus bersifat teori sahaja sebaliknya mestilah berupaya

dipraktikkan.

Pengurusan alam sekitar di Barat bermula pada akhir kurun ke 19 kesan

daripada Revolusi Industri. Perkembangan itu bermula dengan tercetusnya

kebimbangan ke atas kesan yang timbul daripada proses pembangunan

ke atas alam sekitar. Oleh itu, mereka berusaha dengan pelbagai kaedah

bagi mengawal kualiti alam sekitar daripada terjejas.

Namun, walauapapun kaedah atau langkah yang diambil, mereka masih

lagi gagal untuk menguruskan alam sekitar dengan berkesan. Apa yang

pasti, ini disebabkan gejala “pemencilan pengaruh keagamaan” sebagaisalah satu faktor penyumbang kegagalan tersebut.

Page 11: Assignment Ctu

7/11/2019 Assignment Ctu

http://slidepdf.com/reader/full/assignment-ctu-55a74ec765dcf 11/27

KONSEP ALAM SEKITAR MENURUT ISLAM

Menurut Islam, “invironmentalisme” berasaskan kepada ajaran tauhid

atau kefahaman kesatuan yang menggabungkan manusia, alam dantuhan. Agama Islam menjadikan akhlak sebagai teras hubungan antara

manusia, alam dan tuhan. Menurut sebuah hadis Rasullulah, misi

kerasulannya ialah menyempurnakan akhlak yang mulia.

Berasaskan dasar itu, sebenarnya sebarang masalah atau pencemaran

alam sekitar berpunca daripada kesempurnaan akhlak manusia terhadap

dirinya, alam dan tuhan. Konsep manusia sebagai khalifah menunjukkan

bahawa alam sekitar ini merupakan hak Allah dan ciptaan-Nya maka

manusialah perlu melaksanakan misi dan amanah itu. Di samping itu,

alam ini merupakan tanda yang tersirat atau simbol tentang kebesaran

dan kekuasaan Allah.

HUBUNGAN MANUSIA DENGAN ALAM SEKITAR MENURUT ISLAM

Manusia mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan alam sekitar

kerana manusia dijadikan daripada unsur-unsur alam dan akhirnya akan

kembali seperti asal kejadiannya. Unsur alam lain seperti air juga

mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan manusia kerana ia

membina pertumbuhan dan kesihatan daripada manusia. Ini bersesuaian

dengan firman Allah yang bermaksud: “Dan tidakkah orang-orang kafir itu

memikirkan dan mempercayai Bahawa Sesungguhnya langit dan bumi itu

pada asal mulanya bercantum (sebagai benda Yang satu), lalu Kami

pisahkan antara keduanya? dan Kami jadikan dari air, tiap-tiap benda Yang

hidup? maka mengapa mereka tidak mahu beriman?” (al-Anbiya’, 30)

Bahan makanan manusia juga dijadikan daripada unsur air termasuk juga

semua jenis haiwan. Ini telah dijelaskan oleh Allah di dalam firmannya

yang bermaksud: “Dan Allah menciptakan tiap-tiap haiwan Yang bergerak

itu dari air; maka sebahagian di antara mereka menjalar atas perutnya,dan sebahagian di antaranya berjalan Dengan dua kaki, dan sebahagian

lagi berjalan Dengan empat kaki. Allah menciptakan apa sahaja Yang ia

kehendaki (selain dari Yang tersebut), kerana Sesungguhnya Allah Maha

Kuasa atas tiap-tiap sesuatu” (an-Nur, 45)

Menerusi penjelasan dan penerangan berdasarkan dalil-dalil tentang

hubungan manusia dengan unsur-unsur tadi, dapat dilihat bahawa

hubungan manusia dengan alam sekitar adalah sangat erat saling berkait

rapat antara satu sama lain. Malah ada ulama’ yang mengatakan bahawa

 jasad manusia dijadikan daripada unsur yang telah bercampur melaluibahan makanan yang didapati daripada tumbuh-tumbuhan (Muhammad

Page 12: Assignment Ctu

7/11/2019 Assignment Ctu

http://slidepdf.com/reader/full/assignment-ctu-55a74ec765dcf 12/27

al-Mubarak, 1973). Dengan ini jelaslah kepada kita betapa jelas dan

kompleksnya kejadian manusia dihubungkan terus dengan unsur-unsur

bumi.

PENGURUSAN ALAM SEKITAR MENURUT PERSPEKTIF ISLAM

Dalam konteks mengurus alam sekitar, Islam menegaskan supaya

manusia tidak melakukan kerosakan kepada alam sekitar sebagaimana

yang telah kita lihat kini, kerosakan alam sekitar yang dilakukan oleh

tangan manusia seperti pembalakan, penarahan bukit dan sebagainya.

Dalam hal ini Allah berfirman yang bermaksud: “Telah timbul berbagai

kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut Dengan sebab apa Yangtelah dilakukan oleh tangan manusia; (timbulnya Yang demikian) kerana

Allah hendak merasakan mereka sebahagian dari balasan perbuatan-

perbuatan buruk Yang mereka telah lakukan, supaya mereka kembali

(insaf dan bertaubat)” (al-Rum, 41)

Sesungguhnya alam sekitar dan segala kekayaan adalah milik mutlak

Allah sebagaimana firman Allah yang bermaksud: “Allah jualah Yang

Menguasai alam langit dan bumi serta Segala Yang ada padanya; dan Dia

lah jua Yang Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu” (al-Maidah, 120). Jelas,

tiada siapa yang berhak melarang orang lain menceroboh haknya sendiri

untuk mencari sara hidup di alam ini. Tetapi perlulah diingat bahawa

dalam mengejar kekayaan, alam sekitar tidak patut dicemar atau

dimusnahkan. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah dalam firmannya yang

bermaksud: “Dan janganlah kamu mengurangi hak-hak orang ramai, dan

 janganlah kamu bermaharajalela melakukan kerosakan di bumi” (al-

Syu’ara, 183)

Dalam konsep Islam terhadap pemeliharaan dan pemuliharaan alam

sekitar sebagai satu pengurusan alam sekitar yang dikehendaki olehIslam, maka Islam meletakkan 5 konsep penting yang perlu diterapkan ke

dalam diri manusia supaya wujudnya proses pemeliharaan dan

pemuliharaan alam sekitar.

1.Konsep Tauhid

Dalam pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar, aspek penting yang

paling ditekankan ialah konsep tauhid. Ini kerana ia merupakan keperluan

asas dalam Islam. Dalam pandangan tauhid, manusia hanya takut pada

satu kuasa dan dipertanggungjawabkan dihadapan seorang hakim sahaja,mengadap pada satu kiblat dan menumpukan harapan dan kehendak

Page 13: Assignment Ctu

7/11/2019 Assignment Ctu

http://slidepdf.com/reader/full/assignment-ctu-55a74ec765dcf 13/27

pada satu sumber sahaja. (Mohd Zuhdi Marzuki & Amer Saifude Ghazali,

2002)

2.Konsep Syariah

Syariah adalah teras perundangan hidup Islam. Ia merupakan bidang ilmupengetahuan yang menyediakan peradaban Islam dengan peraturan yang

tetap. Segala teori Syariah merangkumi semua aspek kehidupan manusia

dan meliputi kehidupan peribadi, sosial, politik dan intelektual. Secara

praktiknya, ia memberi makna dan isi kepada perbuatan orang Islam

dalam kegiatan mereka di dunia. (Ziaudin Sardar, 1990)

3.Konsep Ilmu

Sebagai langkah ke arah pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar,

ilmu pengetahuan merupakan perkar penting yang mesti ditekankan. Inikerana orang yang berilmu dan mengamalkannya tidak akan melakukan

perkara-perkara yang boleh merosakkan diri, masyarakat dan juga alam

sekitar. (Nurhibah Hasan Zawawi, 1999)

4.Konsep Khalifah

Dalam konsep mengurus alam sekitar, konsep ini amat penting untuk

manusia menjaga alam sekitar. Apabila mereka sedar diri mereka sebagai

seorang khalifah, maka mereka tidak akan melakukan kerosakan kepada

lam sekitar malah akan menjaga dengan sebaik mungkin.

5.Konsep Akhlak

Akhlak adalah amat penting terutama sekali kearah pengurusan ala

sekitar. Akhlak yang mulia adalah akhlak yang mengarahkan ke arah

kebaikan dan keharmonian. Dalam konsep penjagaan alam sekitar, sifat-

sifat mulia seperti kasih sayang, sifat suka menjaga kebersihan,

bertanggungjawab dan sikap murni yang lain amat penting dalam

menjaga alam sekitar dengan sebaiknya.

Sememangnya tidak dapat dinafikan bahawa semakin pantas dunia

berkembang seiring dengan teknologi terkini, maka begitu juga semakin

bertambahnya masalah-masalah yang melibatkan alam sekitar.Iklim duni

ayang semakin panas akibat pemanasan global merupakan salah satu

contoh mudah bagaimana kegagalan manusia dalam memelihara alam

sekitar. Sememangnya Islam menggalkan umatnya agar sentiasa

memajukan diri dengan pelbagai nikmat yang dikurniakan di alam ini.

Namun perlu diingat ianya juga tidaklah boleh sehingga melampaui batasyang telah ditetapkan oleh syariat.

Page 14: Assignment Ctu

7/11/2019 Assignment Ctu

http://slidepdf.com/reader/full/assignment-ctu-55a74ec765dcf 14/27

Sepertimana yang telah diperjelaskan penulis sebelum ini, konsep alam

sekitar menurut Barat ternyata hanya menumpukan usaha pemeliharaan

alam sekitar berdasarkan konteks falsafah hidup mereka sahaja tanpa

disulami dengan nilai-nilai agama. Mereka beranggapan agama tiada

kaitan dengan alam sekitar. Namun ini ternyata berlainan dengan Islamdimana Islam menekankan kehidupan ini secara keseluruhan iaitu

berdasarkan hubungan manusia yang bukan sahaja terhad kepada Allah

dan manusia tetapi juga meliputi hubungan manusia dengan alam sekitar.

Ini jelas membuktikan setiap makhluk ciptaan Allah itu berhubungan di

antara satu sama lain dan saling kait mengait bagi meneruskan

kelangsungan hidup yang harmoni di dunia. Maka dalam hal ini, Islam

menekankan konsep-konsep asas dalam mengurus alam sekitar agar

sistem yang telah ditetapkan Allah itu tidak terganggu. Ini sepertimana

yang telah dibicarakan penulis iaitu dengan berdasarkan konsep tauhid,

syariah, ilmu, khalifah dan akhlak. Maka andai kata semua konsep ini

berjaya diasimilasikan dengan sempurna oleh setiap manusia dalam

kehidupan mereka maka akan terjaminlah alam sekitar ini daripada

kerakusan manusia itu sendiri.

Petikan kertas kerja Abu Bakar Yang, Pegawai Penyelidik, Pusat Sains dan

 Teknologi, Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM) berjudul `Pendidikan

Alam Sekitar Di Malaysia dari Perspektif Islam' yang dibentangkan pada

Seminar Islam Hadhari: Kefahaman Mengenai Pemuliharaan Alam Sekitar

baru-baru ini :

Masalah alam sekitar seperti pencemaran, penebangan hutan,

pengurangan sumber bumi dan sebagainya telah lama mengakibatkan

hilangnya keseimbangan kepada alam.

Permasalahan ini sering menjadi perbincangan hangat pada setiap lapisan

masyarakat dunia. Sesungguhnya krisis ini telah menjadi begitu parahsehingga setiap kerajaan di dunia berusaha mengambil tindakan bagi

menanganinya.

Dalam hal ini apakah pandangan Islam terhadap permasalahan alam

sekitar?

Adakah Islam mempunyai penyelesaian terhadap kemelut yang

berterusan ini atau mempunyai satu garis panduan yang boleh diikuti

dalam hubungan manusia dengan alam sekitar.

Page 15: Assignment Ctu

7/11/2019 Assignment Ctu

http://slidepdf.com/reader/full/assignment-ctu-55a74ec765dcf 15/27

Kebelakangan ini terdapat salah faham di kalangan umat Islam yang tidak

mendalami ilmu dan peradaban Islam dengan beranggapan bahawa

permasalahan serta isu-isu berkaitan alam sekitar adalah perkara yang

tiada hubung kait dengan ajaran Islam.

Mereka beranggapan pemuliharaan alam sekitar dan hal-hal yang

berkaitan dengannya tidak termasuk dalam ruang lingkup Islam.

Hakikat sebenarnya ialah segala hal yang berkaitan dengan pemuliharaan

alam sekitar dan pelestariannya sangat berkait rapat dengan ilmu-ilmu

Islam yang dasar.

Ilmu-ilmu Islam dasar tersebut ialah, kefahaman dan pendidikan alam

sekitar serta kaitannya dengan ilmu Usuluddin, etika, fikh, usul fikh

( maqasid syariah) dan ilmu al-Quran dan sunah.

Ilmu usuluddin (ilmu tauhid) mempunyai hubungan yang erat dengan hal-

hal yang berkaitan pemuliharaan alam sekitar serta semua elemen yang

berada dalamnya, sama ada makhluk yang hidup atau mati, berakal atau

sebaliknya.

Semua elemen ini merupakan petunjuk yang nyata akan wujudnya Allah

Maha Pencipta.

Manusia pula memiliki peranan yang amat penting dalam memelihara dan

memulihkan alam sekitar.

Peranan manusia adalah semulia-mulia tanggungjawab yang dipikul ke

atas setiap orang Islam dan tanggungjawab ini boleh dibahagikan kepada

tiga tujuan yang utama.

 Tujuan pertama, mengabdikan diri kepada Allah, sebagai wakil (khalifah)

di muka bumi dan membangunkan peradaban. Ibadah ini meliputi segala

sesuatu yang diperintahkan oleh Allah baik berupa perkataan ataupun

perbuatan.

Dalam konteks ini, bentuk ibadah itu mencakupi segala aspek kehidupan.

 Tujuan kedua, sebagai khalifah Allah di atas muka bumi, agar ia dapat

disempurnakan dengan baik.

 Tujuan ketiga, untuk membangunkan peradaban di muka bumi, ia telah

dinyatakan oleh Allah s.w.t di dalam al-Quran bermaksud: Dia

menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan pemakmurnya.

(Hud:61).

Pengertian yang dapat difahami sebagai pemakmurnya di sini ialahmanusia sebagai makhluk yang membangunkan bumi menerusi usaha-

Page 16: Assignment Ctu

7/11/2019 Assignment Ctu

http://slidepdf.com/reader/full/assignment-ctu-55a74ec765dcf 16/27

usaha seperti aktiviti pertanian, perindustrian, memperbaiki taraf hidup

serta menghindarkan diri dan bumi daripada perkara-perkara yang boleh

merosakkannya.

Ilmu etika atau akhlak (tasawuf) adalah satu bidang ilmu yang sangat

berkait rapat dengan alam sekitar.

Sememangnya kod etika pemeliharaan dalam bahasan etika atau akhlak

dianggap sebagai salah satu rukun tasawuf.

Sebagaimana definisi oleh golongan tasawuf bahawa `kejujuran berserta

kebenaran, dan etika (akhlak) berserta ciptaan,' sudah pasti alam sekitar

adalah sebahagian daripada ciptaan yang dinyatakan tersebut.

Allah s.w.t juga telah berfirman di dalam al-Quran yang bermaksud:

``Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang bertakwa, dan orang-

orang yang berbuat kebaikan.'' (Surah An Nahl:128)

Berdasarkan kepada ayat di atas maka agama adalah perintah untuk

beriman dan bertakwa kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama

makhluk.

Bertakwa dan melakukan kebaikan adalah landasan utama untuk

seseorang itu terus berada pada jalan atau agama Allah.

Sehubungan itu, tuntutan ini harus dilaksanakan pada setiap waktu dankeadaan serta kepada setiap makhluk yang ada di alam ini.

Dengan itu melakukan kebaikan terhadap alam sekitar yang menjadi

elemen utama alam ini adalah sebahagian daripada tuntutan untuk

menjadi hamba yang bertakwa dan diredhai Allah.

Lanjutan itu juga terdapat pelbagai perintah Allah supaya manusia

memberi perhatian dan berbuat baik kepada alam sekitar berserta

dengan seluruh unsur yang dikandungnya. Iaitu berbuat baik kepada

sesama manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan, air, udara dan tanah.

Berbeza dengan Barat yang menganggap bahawa antara punca

menyebabkan berlakunya kemerosotan dan kerosakan alam sekitar ialah

bertambahnya jumlah penduduk dunia dan permintaan terhadap sumber

alam semakin meningkat, maka al-Quran menyatakan bahawa nikmat

Allah itu tidak dapat dihitung, sumber-sumber alam itu adalah sangat

banyak dan subur.

Hanya manusia yang terpedaya dengan sikap zalim dan kufurnya kepada

nikmat Allah.

Page 17: Assignment Ctu

7/11/2019 Assignment Ctu

http://slidepdf.com/reader/full/assignment-ctu-55a74ec765dcf 17/27

Kezaliman dan kekufuran terhadap nikmat Allah menyebabkan

ketidakseimbangan pada alam, dan seterusnya memberikan akibat

kepada kehidupan manusia.

Memahami

Sekiranya kita membuka kitab fikh, antara perbahasan pertama yang

dinyatakan ialah yang berkaitan dengan Thaharah (perbahasan mengenai

tatacara bersuci), yang terdapat padanya pembahagian najis, cara-cara

mensucikannya serta pembahagian mengenai jenis-jenis air. Semua ini

berkaitan dengan interaksi manusia dengan alam di sekitarnya.

Islam mendidik umatnya supaya memahami bahawa pemuliharaan alam

sekitar tidak hanya dibahas dalam ilmu fikh sahaja, tetapi juga dalam usul

fikh, terutamanya dalam tujuan-tujuan syariat (maqasid syariah).

 Tujuan ditegakkan syariat itu sendiri adalah untuk menjaga agama, diri

(nyawa), keturunan, akal dan harta benda.

Syariat-syariat itulah yang kemudiannya dinamakan dengan `al dharurah

al khamsa' membawa erti lima kemasaalahatan dasar yang menjadi asas

tegaknya kehidupan manusia.

Lima perkara tersebut kemudiannya dijadikan rujukan terhadap

keperluan-keperluan asas, di mana manusia tidak mampu hidup dengan

sempurna tanpa lima perkara ini.

Apabila kita melihat dengan lebih mendalam kita akan dapati bahawa hal-

hal yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pelestarian alam sekitar

terkandung dalam kelima-lima maslahat asas di atas.

Sebagai orang Islam, kita perlu memahami bahawa segala usaha untuk

memelihara atau membaik pulih alam sekitar adalah sama halnya dengan

usaha menjaga agama. Ini adalah kerana segala kemungkaran dan dosa

mencemari dan memusnahkan alam sekitar sebenarnya mengganggu

intipati hidup beragama kerana secara tidak langsung menodai kewujudanmanusia di muka bumi ini.

Perbuatan merosakkan alam sekitar adalah sama seperti menafikan sikap

adil dan ihsan, sedangkan kedua-dua sikap ini merupakan perintah Allah

yang perlu dilaksanakan.

Perbuatan mencemar dan merosakkan alam sekitar juga menodai fungsi

kekhalifahan yang telah dibebankan kepada manusia. Ini kerana bumi

bukan milik manusia untuk dia berbuat sesuka hati tetapi bumi ini adalah

milik Allah yang dipinjamkan kepada manusia yang kemudiannya dituntutuntuk menjalankan segala perintah Allah di atasnya.

Page 18: Assignment Ctu

7/11/2019 Assignment Ctu

http://slidepdf.com/reader/full/assignment-ctu-55a74ec765dcf 18/27

Oleh hal yang demikian manusia perlu ingat bahawa dia dilantik sebagai

khalifah Allah di atas muka bumi yang juga milik Allah. Maka tidak

sepatutnya manusia bertindak seperti raja yang seolah-olah tidak akan

diminta pertanggungjawabkan di atas segala yang telah dikerjakannya.

Perbincangan mengenai ilmu syariat, bermula dengan ilmu usuluddin,

ilmu etika (akhlak) dan usul fikh, semuanya bersumberkan kepada al-

Quran yang merupakan rujukan paling utama. Ini adalah kerana segala

hukum, kaedah-kaedah yang dikeluarkan, serta kesimpulan yang dibuat

tidak akan diterima sekiranya tidak disandarkan kepada al-Quran dan

sunah.

Sesungguhnya al-Quran juga memberikan perhatian yang sangat besar

kepada alam sekitar sama ada secara langsung ataupun tidak.

Segala tindakan manusia yang dilakukan secara sedar dan dengan ikhtiar,

sama ada hubungan dengan Allah, hubungan sesama manusia, hubungan

dengan alam sekitar, hubungan dengan diri sendiri dan sebagainya,

semuanya mengandungi nilai akhlak. Segala tindakan manusia baik yang

berupa peribadi mahupun bersifat sosial, ekonomi, politik, kebudayaan

dan sebagainya mengandungi nilai akhlak yang diambil kira dan

dipertanggungjawabkan kepada kepada mereka yang terlibat di dalam

dalamnya. Nilai akhlak yang buruk akan diberikan balasan siksa.

Segala-gala yang didapatinya di dunia ini berupa nikmat yang diberikanoleh Allah akan digunakannya untuk lebih mendekatkan dirinya pada

Allah. Pancaindera kita merupakan nikmat yang terbesar pada diri

manusia. Dengan mata boleh melihat warna warni kehidupan, dengan

pertuturan kemesraan terjalin, dengan pendengaran pencetus kepada

kefahaman

Sedarilah pentingnya tiga nikmat ini, tidak ada satu pun manusia yang

dijadikan Allah, yang tiada mata , pendengaran dan bisu dalam satu masa

yang sama, tetapi pasti dibukakan salah satu dari tiga ini.

Dengan matanya, keagungan dan kebesaran Allah dapat dikenal pasti.

Dengan pendengaran , kebijaksanaan Tuhan terungkai dengan pelbagai

bunyi yang terhasil. Kicauan burung, derauan angin, kilat guruh dan

pelbagainya mengindahkan lagi kebijaksanaan Tuhan. Dengan

percakapan, kehalusan seni bijaksana Tuhan terserlah dengan

pelbagainya bahasa yang dituturkan manusia. Dengan bentuk lidah yang

sama , tetapi bahasa yang dihasilkan berbeza. Cantiknya seni kehidupan

yang dijadikan Tuhan.

Page 19: Assignment Ctu

7/11/2019 Assignment Ctu

http://slidepdf.com/reader/full/assignment-ctu-55a74ec765dcf 19/27

Perlaksanaan

Aspek perlaksanaan adalah perintah dan larangan Allah swt,terbahagi

kepada tiga iaitu :

1. Kewajipan yang menjadi tangungjawab individu serta harusdilaksanakan di individu. Contoh, perintah-perintah yang khusus

ditujukan kepada individu terutama sekali dalam kontek hubungan

langsung seseorang hamba dengan penciptanya. Misalnya solat,

puasa dan lain-lain ibadah khusus.

2. Perintah perlaksanaannya dianjurkan supaya dilakukan

secarakolektif atau berjamaah. Seluruh perintah yang terkandung

dalam al-Quran adalah tanggungjawab setiap umat Islam. Sebagaicontoh,dakwah, jihad, amar makruf nahi mungkar, dan tuntutan

fardu kifayah yang lain.

3. Perintah yang tidak mampu dilaksanakan di peringkat individu

mahupun kolektif tetapi ianya menjadi tugas serta kewajipan

pemerintah. Perintah ini selalunya bersangkutan dengan

perlaksanaan hokum bagi kesalahan jenayah seperti,hudud,qisas

ta’zir. Ini jelas menunjukan bahawa tangungjawab serta perananyang harus dimain oleh setiap individu muslim mahupun

masyarakat ataupun Negara adalah sama serta menggambarkan

Islam itu agama yang syumul.

PERUNDANGAN ISLAM

Pengertian perundangan islam

Perundangan islam pada bahasa ialah jalan lurus yang menunjukkan

manusia kepada kebaikan. Pada istilah ialah sesuatu yang disyariatkanoleh allah kepada hambanya daripada akidah, ibadah, akhlak, muamalah

Page 20: Assignment Ctu

7/11/2019 Assignment Ctu

http://slidepdf.com/reader/full/assignment-ctu-55a74ec765dcf 20/27

dan peraturan-peraturan kehidupan untuk memberi kebahagian didunia

dan akhirat.

Ciri-ciri perundangan islam.

Perundangan islam mempunyai ciri-ciri tertentu antaranya ialah:

1. Keadilan

Keadilan menurut islam ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya.ia

merupakan matlamat penting dalam system perundanagn islam. Semua

golongan samada yang lemah atau yang kuat, yang miskin atau yang

kaya, yang berpangkat atau rakyat biasa akan mendapat keadilan

berdasarkan kepada peraturan dan undang-undang yang sama.

2. Tidak menyusahkan

Ia bererti perundangan islam tidak membebankan manusia. Semua orang

mampu dan berkeupayaan melakukan sesuatu suruhan mahupun

meninggalkan sesuatu larangan. Dalam suruhan allah s.w.t terdapat

kelonggaran pada waktu atau keadaan tertentu seperti dibenarkan

rukhsah dalam ibadah solat, puasa, haji, dan lain-lain mengikut

kemampuan manusia. Setiap larangan allah pula adalah bertujuan untuk

menjauhkan manusia daripada kemudaratan disamping menguji

keimanan. Apabila dalam keadaan darurat manusia diberi kelonggaran

sekadar yang diperlukan dalam perkara-perkara yang diharamkan.

3. Sedikit tanggungjawab.

Syariaat yang dipertanggugjawabkan kepada munusia tidaklah terlalu

banyak sehingga membebankan kehidupan manusia, tetapi hanya untuk

memenuhi keperluan yang dikehendaki oleh suasana kehidupan manusia

seharian. Ia didapati dalam bentuk perintah, larangan ataupun pilihan.

Bebanannya adalah sedikit, bersifat biasa dan mampu ditanggung oleh

manusia seperti beban bekerja mencari rezeki , bebanan berpuassa pada

bulan ramadhan dan sebagainya. Jika diteliti kewajipan manusia terhadap

allah, ia sudah pasti mampu dilakukan kerana solat hanya lima waktu

sehari semalam, puasa hanya sebulan dalam setahun, zakat hanya

diwajibkan apabila cukup nasab dan haji diwajibkan kepada yang

berkemampuan dan sekali seumur hidup.

4. Beransur-ansur ( رش ئف د )

Al-quran diturunkan kepada nabi Muhammad s.a.w secara berperingkat-peringkat selama 23 tahun. Ini menunjukkan perinsip perundangan islam

Page 21: Assignment Ctu

7/11/2019 Assignment Ctu

http://slidepdf.com/reader/full/assignment-ctu-55a74ec765dcf 21/27

mempunyai ciri beransur-ansur. Penurunan dan penguatkuasaan undang-

undang islam secara beransur-ansur akan memberi peluang kepada

manusia memahami, mengamalkan serta menghayatinya. Contohnya,

pengharaman minum arak. Peringkat pertama Allah s.w.t menyatakan

arak adalah perkara mungkar. Peringkat kedua allah melarang umat islammeminum arak ketika hendak menunaikan solat. Peringkat ketiga, barulah

allah mengharamkan arak secara menyeluruh.

5. Menyeluruh( ش)

Undang-undang islam adalah langkah dan mencakupi seluruh kehidupan

manusia. Ia merangkumi aspek-aspek akidah, ibadah, munakahat,

muamalah dan jenayah. Ia juga sesuai pada setiap masa, tempat dan

keadaan tanpa mengira bangsa dan warna kulit. Dalam perundangan

islam terdapat konsep sebat yang tidak boleh berubah seperti hudud danqisas. Terdapat juga konsep murunah (anjal) iaitu perlanksaan harus

dilihat pada kesesuian dengan maslahah ummah.

Rumusan peru ndangan islam .

Perundangan islam boleh menjamin kesejahteraan hidup manusia didunia

dan di akhirat. Ia mengambil kira keperluan dan kemaslahatan manusia,

sesuai pada setiap masa, tempat dan keadaan. ummat islam mesti yakin

sepenuhnya dengan perundangan islam serta merialisasikan dalam

kehidupan seharian.

Page 22: Assignment Ctu

7/11/2019 Assignment Ctu

http://slidepdf.com/reader/full/assignment-ctu-55a74ec765dcf 22/27

SYARIAT DAN PEMBANGUNAN UMMAH

Apakah itu syariat?

syariat Islam adalah ajaran Islam yang membicarakan amal manusia baik

sebagai makluk ciptaan Allah maupun hamba Allah. Terkait dengan

susunan tertib Syari'at, Al Quran Surat Al Ahzab ayat 36 mengajarkan

bahwa sekiranya Allah dan RasulNya sudah memutuskan suatu perkara,

maka umat Islam tidak diperkenankan mengambil ketentuan lain.

Pengertian Syari’at bisa disebut syir’ah. Artinya secara bahasa adalah

sumber air mengalir yang didatangi manusia atau binatang untuk minum.

Perkataan “syara’a fiil maa’i” artinya datang ke sumber air mengalir ataudatang pada syari’ah. Kemudian kata tersebut digunakan untuk

pengertian hukum-hukum Allah yang diturunkan untuk manusia.

Sedangkan arti Syari’at menurut istilah adalah “maa anzalahullahu li

‘ibaadihi minal ahkaami ‘alaa lisaani rusulihil kiraami liyukhrijan naasa

min dayaajiirizh zhalaami ilan nuril bi idznihi wa yahdiyahum ilash

shiraathil mustaqiimi.” Artinya, hukum-hukum (peraturan) yang

diturunkan Allah swt. melalui rasul-rasulNya yang mulia, untuk manusia,

agar mereka keluar dari kegelapan ke dalam terang, dan mendapatkan

petunjuk ke jalan yang lurus.

 Jika ditambah kata “Islam” di belakangnya, sehingga menjadi frase

Syari’at Islam (asy-syari’atul islaamiyatu),berarti Syari’at Islam adalah

hukum-hukum peraturan-peraturan yang diturunkan Allah swt. untuk

umat manusia melalui Nabi Muhammad saw. baik berupa Al-Qur’an

maupun Sunnah Nabi yang berwujud perkataan, perbuatan, dan

ketetapan, atau pengesahan.

Oleh sebab itu secara implisit dapat dipahami bahwa jika terdapat suatu

perkara yang Allah dan RasulNya belum menetapkan ketentuannya maka

umat Islam dapat menentukan sendiri ketetapannya itu. Pemahaman

makna ini didukung oleh ayat dalam Surat Al Maidah QS 5:101 yang

menyatakan bahwa hal-hal yang tidak dijelaskan ketentuannya sudah

dimaafkan Allah.

Page 23: Assignment Ctu

7/11/2019 Assignment Ctu

http://slidepdf.com/reader/full/assignment-ctu-55a74ec765dcf 23/27

Pembangunan Ummah

Kekuatan dalam segenap bidang perlu dimioliki dan dikuasai oleh umat

Islam untuk menghadapi cabaran terutamanya dalam era globalisasi.

Kekuatan itu bukan sekadar bersifat fizikal dan mental,tetapi perlu diiringi

dengan kekukuhan jati diri. Oleh itu, agama perlu dijadikan teras atau satu

daripada komponen utama pembangunan. Ia perlu mewarnai dan menjadi

dasar kepada setiap pembangunan yang dilaksanakan.

Ini kerana sekiranya peraturan dan nmilai-nilai keagamaan diketepikan

daripada arus perdana perencanaan pembangunan,ia mewujudkan ruang

kosong ke atas nilai,adab,akhlak dan etika. Pengabaian itu akhirnya

membenarkan tindakan “matlamat menghalalkan cara”. Apa sahaja ada

baik atau pun sanggup dilakukan untuk mencapai sesuatu matlamat.

Perbuatan itu jika menjadi amalan akan mewujudkan masyarakat yang

rosak dan kacau-bilau.

Dalam hubungan ini, kerajaan mengambil pendekatan bijaksana iaitu

melaksanakan pembangunan secara seimbang iaitu memenuhituntutan

didunia dan diakhirat. Pendekatan ini bukan sahaja untuk menjamin umatIslam di Negara ini mantap dari segi kerohaniannya,malah mampu hidup

selesa dan disegani penganut agama lain kerana pencapaian mereka

dalam setiap sapek kehidupan, selagi ia tidak menyalahi hukum Allah.

Sedar atau tidak, kita harus megakui usaha itu dilakukan bersungguh-

sungguh dan berterusan sehingga Malaysia diangkat sebagai Negara

Islam contoh, bukan sahaja kerana usahanya memantapkan pengangan

akidah umat Islam,mengukuhkan keiman dan menyuburkanamalan

mereka melalui gerakan kerohanian,malah aspek pembangunan lain

seperti undang-undang,ekonomi dan pendidikan, yang juga diteraskan

kepada Islam.

Page 24: Assignment Ctu

7/11/2019 Assignment Ctu

http://slidepdf.com/reader/full/assignment-ctu-55a74ec765dcf 24/27

Aspek-aspek pembangunan ummah:

1. Aspek pendidikan:

Ilmu pengetahuan dapat diperoleh melalui pendidikan. Melalui ilmu

pengetahuan sesebuah Negara dapat dibangunkan,begitu juga dalam

sektor ekonomi. Oleh yang demikian,aspek pendidikan amat penting.

2. Aspek pembangunan sumber manusia:

Aspek ini penting dalam melahirkan kumpulan yang mempunyai daya

saing dan kemahiran tinggi dalam usaha menghasilkan produk berkualiti.

3. Aspek ekonomi:

Aspek ini umat islam perlu kuat penguasaan ekonominya kerana hanya

dengan cara itu, mereka berupaya menyumbang lebih besar untuk

membantu saudara seislam lain yang kurang bernasib baik.

4. Aspek prasarana rakyat

Prasarana yang dinikmati rakyat sekarang jauh lebih baik jika

dibandingkan dengan tahun . tahun di awal kemardekaan. Inimembuktikan keprihatian kerajaan memenuhi tuntutan rakyat yang

terhasil daripada kemakmuran ekonomi Negara. Kemudan- kemudahan

seperti bekalan air dan elektrik, perkhidmatan kesihatan, pembinaan

masjid dan surau , pembanggunan sekolah , universiti serta institute

pendidikan yang lain. Pembanggunan prasarana ini menepati tuntutan

agama yang mahukan rakyat hidup dalam keadaan selesa dan tidak

menderita.

Page 25: Assignment Ctu

7/11/2019 Assignment Ctu

http://slidepdf.com/reader/full/assignment-ctu-55a74ec765dcf 25/27

5. Aspek sains dan teknologi

Penguasaan sains dan teknologi menjadikan ummat islam lebih dihormati

dan mengurangkan pergantungan mereka pada pihak luar. Ummat islam

tidak boleh ketinggalan seperti dalam bidang persenjataan dan

bioteknologi. Sebagai khaira ummah, satu perencanaan khusus perlu

dilaksanakan demi melahirkan golongan ahli sains yang boleh mengkaji

dan boleh membuat penemuan-penemuan cemerlang serta dibanggakan

oleh masyarakat islam khasnya dan seluruh dunia amnya, sebagaimana

tokoh di zaman silam seperti ibnu sina dalm bidang perubatan dan

alkhawarizmi dalam bidang astronomi dan fizik. Kekuatan dan pencapaian

yang tinggi dalam bidang sains dan teknologi akan menjadikan kita umat

yang disegani serta mampu untuk lebih berdikari.

6. Aspek teknologi maklumat dan komunikasi

Dalam rangka membangun teknologi maklumat dan komunikasi kita juga

haruslah menjadikan diri serta masyarakat sebagai model bagi manusia

yang lain dalam menghadapi tuntutan zaman. Usaha ini bukan sekadar

membangun prasarana dan keupayaan teknikal semata-mata tetapi turut

merangkumi pembanggunan sumber manusia dalam bidang berkaitan.

Dengan kemampuan menguasai ICT, ummat islam dapat bersaing dengan

lebih kompetatif.

7. Aspek keluarga dan sosial

Pada ketika yang sama, institusi keluarga dan social perlu dibangunkan

kerana ia adalah asas kepada pembentukan ummat islam yang

beketerampilan, kaya dengan nilai-nilai murni , luhur serta tinggi jati

dirinya. Keluarga adalah institusi yang memainkan peranan penting

kerana ia adalah institusi pertama menentukan corak sesebuah

masyarakat. Kejayaan membangunkan keluarga juga adalah penentu

kepada sesebuat pembentukan sebuah Negara itu sendiri. Oleh itu ibu

bapa perlu memainkan peranan penting dalam mendidik anak-anak

kerana mereka mencorakkan sama ada seseorang itu menjadi insan

cemerlang dari segi akhlak dan sebagainya.

Page 26: Assignment Ctu

7/11/2019 Assignment Ctu

http://slidepdf.com/reader/full/assignment-ctu-55a74ec765dcf 26/27

 Tahap-tahap pembangunan ummah:

Pembangunan fizikal

Merujuk kepada tahap kesihatan tubuh badan manusia. Syariat Islam

menekankan kepada permakanan yang halal dan berkualiti. Selain itu,ibadah khusus dan umum juga menyumbang kepada kesihatan tubuh

badan seperti pergerakan dalam solat,kawalan dalam pernafasan dalam

bacaan al-Quran serta berpuasa.

Pembangunan kognitif 

Proses perkembangan dari aspek pengetahuan dan keupayaan untuk

membuat persepsi berfikir,memahami dan menggunakan kemahiran

dalam menjalani kehidupan. Perkara yang berkaitan ialah menunut ilmudan berfikir. Ayat al-Quran dan hadis banyak menjelaskan tentang

kepentingan menuntut ilmu. Sebagai contoh, ayat al-Quran yang pertama

iaitu dari surah al-A'laq diturunkan menggesa umat Islam supaya

membaca untuk mendapat ilmu.

Pembangunan emosi

Merupakan pembangunan perasaan yang ditunjukkan melalui hubungan

sesama manusia dan makhluk seluruhnya. Emosi juga sumber

keseronokan dan kesedihan yang berupaya mempengaruhi

perkembangan moral seseorang individu.

Pembangunan sosial

membawa maksud proses perkembangan di daalm hubungan antara

manusia dan alam sekeliling. Syriat Islam telah mengatur tatacara untuk

menjalinkan hubungan sesama manusia. Contohnya adab-adab pergaulandi dalam keluarga, jiran dan masyarakat sekitar. Syariat Islam juga

menuntut supaya berkasih sayang,hormat menghormati,tolong menolong.

Pembangunan kerohanian

Pembangunan kerohanian merupakan proses untuk melahirkn jiwa yang

bertakwa. Fungsi akal akan pincang sekiranya jiwa tidak bertakwa.

Secara keseluruhannya,pembangunan ini adalah asas kepada semua

pembangunan. Setiap individu akan menempuh semua demensipembangunan sepanjang hidup. Setiap pembangunan berpandukan

Page 27: Assignment Ctu

7/11/2019 Assignment Ctu

http://slidepdf.com/reader/full/assignment-ctu-55a74ec765dcf 27/27

ajaran Syariat Islam.

Kesimpulan

Sebagai konklusinya, merupakan satu perundangan yang lengkap, adil

dan menyaluruh serta merangkumi dari segala aspek yang berkaitan

dengan manusia sejagat. Syariat Islam yang bersifat rabbani ini

sesmestinya mampu menegakkan keadilan dalam menyeimbangkan

keperluan dan kepentigan manusia. Kepatuhan dan ketaatan kepada

Syariat Islam akan membawa kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Rujukan syariah

1.Penerbit,ketua penerangan penyelidikan negeri johor, pejabat negeri besar

 johor, aras bawah bangunnan sultan Ibrahim, bukit timbalan 80502 johor bharu.

Penyunting khairul azmi mohammad dan faizal fadhil. Isbn 983-2298-02-4.

“Konsep pembanggunan ummah dalam islam perspektif Malaysia”. Ms 1-26

2.Mohammad saleh hj ahmad . edisi dan cetakan pertama ogos 1999, isbn 983-

2026-14-1. Penerbit, pustaka hj abdul majid . no 47 jalan e2/10 . taman ehsan ,

kepong 52100 kuala lumpur. Dicetak warni sdn,bhd.” Pengantar syariat islam “.1-

29.

3.Alsyahid sayyid qutb.sayyid abul a`la al maududi. Terjemahan –hafiz

Muhammad uthman –sallahudin Abdullah – abd rahman rukaini dari buku

fudemental oh islam, dirasat al islamiyah. Al-mustaqbal li hadza al din. Cetakan

terbaru 2001. Isbn 967-99958-1-x. diterbit oleh dewan pustaka fajar. 18 jalan

keda kepang 11/2c 40100 shah alam , Selangor. “ manhaj hidup muslim” ms

114=126

4.Prinsip-prinsip asas islam CTU 101

5.http://www.sentra-edukasi.com/2010/04/pengertian-syariat-islam.html