of 29 /29
Syukur ke hadrat Allah S.W.T. kerana dengan limpah serta izin-Nya, kerja kursus ini akhirnya dapat disiapkan sebagaimana yang dirancangkan. Kerja kursus yang bertajuk “Sistem Sosial Islam” ini dibuat bagi memberi pengetahuan dengan gambaran mengenai islam sebagai suatu cara hidup. Ia menimbulkan rasa ingin tahu dan dapat mengelakkan fenomena salah faham mengenai sosial islam. Akhirnya dengan rasa rendah diri kami bermohon kepada Allah S.W.T. agar memberkati usaha kecil ini dan semoga kerja kursus ini dapat memberi sumbangan kepada pengkayaan khazanah ilmu islam. 1

Assignment CTU...123

Embed Size (px)

Text of Assignment CTU...123

Page 1: Assignment CTU...123

Syukur ke hadrat Allah S.W.T. kerana dengan limpah serta izin-Nya, kerja kursus ini akhirnya dapat disiapkan

sebagaimana yang dirancangkan.

Kerja kursus yang bertajuk “Sistem Sosial Islam” ini dibuat bagi memberi pengetahuan dengan gambaran mengenai

islam sebagai suatu cara hidup. Ia menimbulkan rasa ingin tahu dan dapat mengelakkan fenomena salah faham

mengenai sosial islam.

Akhirnya dengan rasa rendah diri kami bermohon kepada Allah S.W.T. agar memberkati usaha kecil ini dan semoga

kerja kursus ini dapat memberi sumbangan kepada pengkayaan khazanah ilmu islam.

1

Page 2: Assignment CTU...123

Menurut Pendekatan Struktural-Fungsional pengertian masyarakat adalah terbentuk atas substruktur-substruktur

dalam fungsi masing-masing saling bergantung sehingga setiap perubahan dalam masyarakat itu mencerminkan

perubahan dalam substruktur-substruktur tersebut. Menurut Pendekatan Konflik iaitu masyarakat manusia

dipandang sebagai kegiatan ekonomi. Sepanjang sejarah hubungan manusia dalam masyarakat selalu dipenuhi oleh

konflik.

Masyarakat menurut Mac Iver dan Page ialah suatu sistem dari kebiasaan dan tata-cara, dan kerjasama antara

berbagai kelompok dan penggolongan, dari pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia.

Masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial, dan masyarakat selalu berubah. Selo Soemardjan menyatakan

bahawa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan.

Klasifikasi kelompok-kelompok sosial secara umum dapat dilihat dari berbagai sudut kriteria/ukuran. Seperti George

Simel mengambil ukuran besar-kecilnya jumlah anggota kelompok mempengaruhi kelompoknya serta interaksi sosial

dalam kelompok tersebut. Ukuran lainnya atas dasar darjat interaksi sosial dalam kelompok sosial tersebut atau

tinggi rendahnya darjat eratnya hubungan antara anggota (face-to-face, grouping). Atau ukuran lainnya seperti

kepentingan dan wilayah.

2

Page 3: Assignment CTU...123

SEJARAH SISTEM SOSIAL DAN PERJUANGAN RASULULLAH SAW

Sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW adalah sebuah rentetan sejarah hidup yang panjang yang mengandungi

pelbagai pengajaran dan pendoman untuk umat Islam. Sejarah kehidupan atau sirah baginda Rasulullah SAW dihiasi

dengan kisah perjuangan yang tidak mengenal erti jemu, sebuah hakikat pengorbanan yang sangat tinggi,

pergantungan dan kepasrahan sepenuhnya kepada Allah SWT, dan contoh panduan yang hidup untuk dijadikan

ikutan sepanjang zaman.

Inilah ketetapan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, bahawa segala apa yang dialami oleh

Rasulullah SAW adalah contoh panduan kepada umat Islam. Keperibadian dan kehidupan baginda umpama

“manual” panduan untuk dilihat dan dijadikan contoh oleh seluruh manusia dan seharusnya kita fahami bahawa

baginda Rasulullah SAW adalah sebaik-baik contoh dan ikutan.

Firman Allah SWT yang bermaksud :

“ Sesungguhnya, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (iaitu) bagi orang yang

mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan yang banyak mengingati Allah.”

( Al- Ahzab : 21)

Rasulullah SAW telah berjaya membina satu ketamadunan yang hebat dan gemilang. Di dalam buku yang ditulis

oleh seorang penulis barat iaitu Michael H. Hart, beliau telah meletakkan Nabi Muhammad SAW di tempat pertama

dalam senarai 100 orang paling berpengaruh dalam sejarah manusia, malah ia mengalahkan Isaac Newton dan

Jesus Christ sendiri.

Bukunya The 100: A Ranking Of The Most Influential Persons In History, menyatakan bahawa satu faktor yang

menyebabkan Nabi Muhammad SAW menjadi insan berpengaruh adalah kerana kualiti yang ada pada diri baginda.

Kualiti yang dimaksudkan ialah kualiti integriti dan kualiti kompetensi. Inilah yang menjadikan kehidupan baginda

sangat signifikan kepada manusia lain terutamanya kepada para sahabat di bawah didikan Baginda.

Di dalam Islam, kualiti ini kita namakan ia sebagai akhlakul karimah atau budi pekerti yang mulia. Bermula dari kualiti

ini akhirnya Rasulullah SAW berjaya membentuk dan membina satu tamadun yang sangat gemilang dan dihormati

seantero dunia. Sudah pasti terdapat satu rahsia yang perlu dilihat secara terperinci terhadap proses pembentukan

ketamadunan Islam yang diasaskan oleh baginda Rasulullah SAW kerana di dalam hanya masa yang singkat iaitu 23

tahun, Baginda berjaya mengasaskan dan membentuk satu ketamadunan yang mampu bertahan selama 1400

tahun!

Justeru itu, melihat dan meneliti sejarah perjuangan Rasulullah SAW adalah menjadi keutamaan kita di dalam

menjadikan Rasulullah SAW sebagai contoh dan murrabi di dalam perjuangan menegakan Islam.

3

Page 4: Assignment CTU...123

1. Sejarah Sebelum Islam

Sebelum zaman kedatangan Islam, kehidupan masyarakat arab jahiliyah pada ketika itu berada dalam kehidupan

yang porak peranda dan hilang aspek nilai kemanusiaannya. Masyarakat arab ketika itu, berada dalam keadaan

yang jahil  disebabkan  sistem kemasyarakatan yang rosak dan penindasan sesama manusia itu berlaku secara

berleluasa. Kerosakan ini berlaku dalam pelbagai aspek kehidupan termasuklah dari segi ekonomi, perundangan dan

juga sosial kehidupan. Di dalam buku sejarah, para ahli sejarahawan menamakan zaman ini sebagai zaman jahiliyah

atau zaman kegelapan.

Pada dasarnya, masyarakat Arab Jahiliyah memiliki sifat-sifat positif seperti berani, setia, ramah, sederhana,

cintakan kebebasan dan menghormati tetamu. Mereka juga mempunyai kelebihan-kelebihan lain seperti ingatan

yang kuat dan pandai bersyair. Namun kerana sifat jahiliyah yang menyelimuti kehidupan mereka, segala kebaikan

itu tenggelam dalam sifat keburukan. Mereka berpaling daripada kebenaran, menyembah berhala yang pelbagai

jenis rupa dan bentuk, melanggar hak orang lain dan menindas sesama manusia.

Kejahilan ini terus menyelubungi masyarakat jahiliyah sehingga kedatangan Nabi Muhammad SAW yang akhirnya

telah mengubah kehidupan mereka. Cahaya keislaman itu telah menyinari kehidupan mereka yang gelap kepada

kehidupan yang terang benderang dan akhirnya mereka dapat hidup dengan aman serta bahagia dipimpinan

Rasulullah SAW.

2. Sejarah Semasa Zaman Rasulullah SAW

Namun, selepas kedatangan Nabi Muhammad SAW dengan membawa risalah kebenaran kepada masyarakat arab,

kehidupan mereka berubah sama sekali. Risalah Islam yang benar ini telah mengubah kehidupan yang penuh

dengan kegelapan kepada kehidupan yang disinari dengan cahaya keimanan kepada Allah SWT. Proses dakwah

baginda Rasulullah SAW di Makkah telah menekankan kepada aspek keimanan kepada Allah SWT sebagai teras

dan tunjang pembinaan masyarakat Islam yang tulen dan kukuh.

Dakwah yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah seruan dan ajakan untuk mengabdikan diri sepenuhnya kepada

Allah SWT. Rasulullah SAW membina ummah Islam bermula dengan diri baginda seorang diri secara terancang

sehinggalah lahirnya satu kelompok muslim yang beriman kepada Allah SWT dengan seluruh jiwa dan raga mereka.

Mereka inilah generasi awal yang menerima didikan Rasulullah SAW secara terus-menerus sehinggalah mereka

digelar sebagai “ sebaik-baik generasi” di dalam sejarah peradaban manusia.

Firman Allah SWT di dalam surah Ali-Imran :110 yang bermaksud :

“ Kamu ( umat Islam) adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, kerana (kamu) menyuruh berbuat

yang maruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah SWT. Sekiranya ahli kitab yang beriman,

tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-

orang fasik.”

Di dalam usaha baginda mengajak kepada Islam, baginda telah melakukan proses pembinaan individu muslim

secara terancang dan proses ini mengambil masa yang begitu lama. Proses pembentukan ini menekankan kepada

4

Page 5: Assignment CTU...123

proses penanaman aqidah dan keyakinan kepada Allah SWT secara mendalam. Proses pembinaan generasi unggul

ini adalah berteraskan kepada proses pendidikan Islamiyah dan dakwah islamiyah secara tersusun dan terancang.

Rasulullah SAW telah menggunakan beberapa kaedah untuk melaksanakan usaha dakwah ini. Antara perkara yang

utama yang dilakukan ialah dengan menghimpunkan hati-hati dan jiwa-jiwa yang bersih serta ikhlas untuk diproses

dengan didikan keimanan kepada Allah SWT. Pemilihan individu ini tidak berlaku secara kebetulan, tetapi ia

dilakukan secara sedar dan penuh keyakinan kepada Allah SWT.

Proses penanaman aqidah ini berterusan sehinggalah jumlah generasi awal di bawah didikan Rasulullah SAW mulai

bertambah dari satu masa ke satu masa. Dakwah peringkat rahsia ini mempunyai penekanan yang memfokuskan

kepada proses didikan hati dan pembinaan individu muslim secara kolektif. Pendidikan yang dijalankan oleh baginda

Rasulullah SAW adalah proses yang mensasarkan kepada pendidikan hati. Pendidikan hati ini ditekankan dengan

nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, keikhlasan dan ihsan kepada Allah SWT sehinggalah melahirkan suatu keperibadian

yang murni dan berakhlak mulia.

Proses pendidikan yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW adalah tunjang kepada pendidikan yang mendidik jiwa

dan hati untuk patuh dan mengesakan Allah SWT. Pada peringkat ini, sumber rujukan baginda hanyalah Al-Quran

semata-mata. Ini bertujuan untuk memastikan para sahabat generasi awal mendapat satu kefahaman yang benar-

benar bersih dan tulen berkaitan Islam. Penekanan kepada sumber rujukan yang satu ini boleh digambarkan melalui

satu sirah Rasulullah SAW. Pernah satu ketika Saidina Umar Al-Khattab membawa satu kitab yang dikatakan

sebagai kitab Taurat untuk dijadikan bahan didikan Islam. Pada ketika itu, merah muka baginda Rasulullah SAW, dan

sambil berkata : “ Sekiranya, Nabi Musa ada pada ketika ini, nescaya beliau juga mengikut aku.”

5

Page 6: Assignment CTU...123

MASYARAKAT MADANI

Istilah Masyarakat Madani yang sudah sering didengar tapi belum banyak dikenal, saat ini belum memiliki kerangka

applikasinya. Terminologi 'Civil Society' atau 'Independent Society' sering digunakan sebagai terjemahan Masyarakat

Madani, sampai seberapa dalam kandungan maknanya mampu merefleksikan hakikat dan aplikasi masyarakat yang

dibangun diatas tatanan 'ukhuwah Islamiyah’ setelah Rasulullah saw hijrah ke Madinah.

Dalam buku yang berjudul "Masyarakat Madani - Tinjauan Historis Kehidupan Zaman Nabi" (terjemahan "Madinah

Society at the Time of the Prophet: Its Characteristic and Organi zation") Prof. Dr. Akram Dhiyauddin Umari antara

lain menyatakan: Aisyah r.a., 'ummul mukminin' yang dikenal cerdas dan memiliki daya ingat yang kuat, mengamati

dengan cermat pengaruh perang dan konflik (kelompok Aus dan Khazraj disamping kelompok Yahudi) yang

mempengaruhi penerimaan mereka terhadap Islam. Beliau berkata: "Allah menakdirkan terjadinya Perang Bu'ats

sebelum kedatangan Rasulullah saw. Ketika Rasulullah tiba di Madinah, mereka (Aus dan Khazraj) terbagi menjadi

rival yang berseteru Dan orang-orang yang berpengaruh di kalangan mereka terbunuh atau terluka. Allah

menakdirkan semua ini terjadi sebelum datangnya Nabi, sehingga mereka dapat (bersedia) menerima dan memeluk

Islam."

Perubahan Tatanan Masyarakat Madinah. Dengan kedatangan orang-orang Muhajirin yang hijrah dari Makkah, mulai

terasa interaksi antara kaum Anshar sebagai bagian utama masyarakat Yatsrib (nama kota Madinah sebelumnya)

dengan para pendatang yang membawa bekal rasa takwa memenuhi panggilan Allah swt. dan Rasul-Nya.Mereka

meninggalkan hampir semua harta-bendanya yang dikumpulkan melalui kerja keras, dan berkeyakinan akan

kebenaran janji Allah yang akan menggantinya dengan rezeki yang berlimpah. "Barang siapa berhijrah di jalan Allah,

niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barangsiapa keluar

dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum

sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah ?" (An-Nisa':100).

Tatanan masyarakat Madinah baru dibangun diatas landasan Akidah dan Syari'ah yang berada diatas struktur Ethnis

('Ashabiyah) dan ikatan struktur lainnya. Pada saat itu untuk pertama kalinya diperkenalkan konsep afiliasi baru yang

lebih luas yang dikenal sebagai konsep 'Ummah', yang membangun 'lingkaran-lingkaran sub-society' baru seperti

kaum Mu'minun, Munafiqun dan kelompok Yahudi. Sudah barang tentu dengan terbangunnya tata hubungan

kemasyrakatan seperti itu muncul pula interaksi sosial yang bersifat bisnis perdagangan dan tata pergaulan antara

warga yang kemudian dikenal sebagai ikatan 'persaudaraan' atau 'Rabithah al-Muakhah' dimana Rasulullah saw.

memberi makna pada hubungan ini dengan kesetiaan terhadap kebenaran dan saling menolong antara saudara

dalam ikatan "Ukhuwah Islamiyah" seperti yang pernah terjadi sebelumnya di Makkah.

Dalam perkembangan selanjutnya terjadi pendewasaan proses, yang dilengkapi dengan seperangkat 'perjanjian dan

aturan', oleh para ahli sejarah hal ini ditafsirkan sebagai munculnya sebuah 'negara kota' atau 'city state'. Disinilah

lahir sebuah masyarakat yang hidup dan berkembang yang berada disebuah kota bernama Madinah Al Munawarah.

Masyarakat yang terdiri dari beberapa ethnis dan mereka memberi kesempatan tumbuhnya Agama yang berbeza,

berinteraksi satu dengan lainnya dalam bingkai 'perjanjian dan aturan tertentu', maka masyarakat demikian inilah

yang dikenal sebagai 'Masyarakat Madani'.

6

Page 7: Assignment CTU...123

HUBUNGAN ANTARA LELAKI DAN WANITA DALAM ISLAM

Sistem yang dapat yang dapat menjamin ketenteraman hidup dan mampu mengatur hubungan antara

lelaki dan wanita dengan tatacara yang selaras dengan watak kemanusiaan hanyalah sistem interaksi yang

ditetapkan oleh Islam. Sistem interaksi lelaki dan wanita dalam Islamlah yang menjadikan aspek ruhani sebagai

landasan dan hukum-hukum syariat sebagai tolok ukur yang di dalamnya terdapat hukum-hukum yang mampu

mencipta nilai-nilai akhlak yang luhur. Sistem interaksi Islam memandang manusia, baik lelaki mahupun wanita,

sebagai seorang manusia yang mempunyai naluri, perasaan, kecenderungan, dan akal. Sistem ini membolehkan

manusia bersenang-senang menikmati kehidupan dan tidak melarang manusia untuk mendapatkan bahagian

kenikmatan hidup secara optimum, tetapi dengan tetap memelihara komuniti dan masyarakat manusia. Sistem ini

pun mendorong kukuhnya manusia dalam menempuh perjalanan untuk mendapatkan ketenteraman hidupnya.

Sistem interaksi Islam sajalah satu-satunya sistem pergaulan yang sahih, kerana di luar itu, memang tidak ada

sistem interaksi lain di dunia ini.

Sistem interaksi atau pergaulan lelaki-wanita dalam Islam menetapkan bahawa naluri seksual pada

manusia adalah semata-mata untuk memelihara keturunan umat manusia. Sistem ini mengatur hubungan lawan

jenis antara lelaki dan wanita dengan peraturan-peraturan yang terperinci, dengan menjaga naluri ini agar hanya

disalurkan dengan cara yang alami. Dengan itu, akan tercapailah tujuan dari penciptaan naluri tersebut pada

manusia sebagaimana yang dikehendaki Allah SWT. Sistem ini, pada masa yang sama, mengatur pelbagai interaksi

atau pergaulan antara lelaki dan wanita, serta menjadikan hubungan lawan jenis sebagai sebahagian daripada

sistem interaksi diantara keduanya. Sistem ini, selain memastikan adanya kerjasama iaitu kerjasama yang membawa

kebaikan bagi individu, komuniti dalam masyarakat, maupun masyarakat itu sendiri antara lelaki dan wanita ketika

mereka saling berinteraksi, juga menjamin terwujudnya nilai-nilai akhlak yang luhur. Disamping itu, sistem ini pun

menjadikan cita-cita tertinggi hanyalah tercapainya keredhaan Allah SWT. Dengan itu, kesucian dan ketakwaan

yang dijadikan penentu bagi kaedah interaksi atau pergaulan antara lelaki dan wanita dalam kehidupan Islam,

sementara teknik atau sarana yang digunakan dalam kehidupan tidak boleh bertentangan dengan kaedah ini,

apapun alasannya.

Islam telah menyekat hubungan lawan jenis atau hubungan seksual antara lelaki dan wanita hanya dalam

lembaga perkawinan dan melalui pemilikan hamba-hamba sahaya semata-mata. Sebaliknya, Islam telah

menetapkan bahawa setiap hubungan lawan jenis selain dengan dua cara tersebut adalah sebuah dosa besar yang

layak diganjar dengan hukuman yang paling keras. Di luar hubungan lawan jenis, yakni interaksi-interaksi lain yang

merupakan manifestasi dari naluri seksual untuk meneruskan keturunan seperti hubungan antara bapa, ibu, anak,

saudara, paman, atau bibi Islam telah membolehkannya sebagai hubungan kasih sayang. Islam juga membenarkan

seorang wanita ataupun lelaki melakukan aktiviti perdagangan, pertanian, industri, dan lain-lain; di samping

membenarkan mereka menghadiri pengkajian keilmuan, melakukan solat berjamaah, mengembang dakwah, dan

sebagainya.

Islam telah menjadikan kerjasama antara lelaki dan wanita dalam pelbagai segi kehidupan serta interaksi

antar sesama manusia sebagai perkara yang pasti di dalam seluruh aspek muamalat. Sebab, mereka semuanya

saling menjamin untuk mencapai kebaikan serta mencapai ketakwaan dan pengabdian kepada-Nya. Ayat-ayat al-

7

Page 8: Assignment CTU...123

Quran telah menyeru manusia kepada Islam tanpa membezakan apakah dia seorang lelaki atau wanita. Allah Swt.,

Misalnya, berfirman:

Katakanlah, "Wahai umat manusia, sesungguhnya aku adalah Rasulullah yang diutuskan kepada kamu semuanya."

(QS al-A'raf [7]: 158). Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan yang telah menjadikan kamu. (QS an-Nisa

'[ 4]: 1).

Ada juga sejumlah ayat yang khusus ditujukan kepada kaum Mukmin, baik lelaki atupun wanita, supaya

mereka melaksanakan undang-undang-undang-undang Islam, sebagaimana ayat berikut: Wahai orang-orang yang

beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul-Nya jika Rasul menyeru kamu kepada suatu yang boleh memberikan

kehidupan kepada kamu. (QS al-Anfal [8]: 24)

Di samping itu, ada juga ayat-ayat yang bersifat umum yang ditujukan kepada lelaki ataupun wanita, seperti

ayat-ayat berikut: Telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa. (QS al-Baqarah [2]: 183), Dirikanlah olehmu

sembahyang oleh kalian. (QS al-Baqarah [2]: 110).

Masih ada sejumlah ayat lain yang semuanya bersifat umum, yakni berkaitan dengan lelaki mahupun

wanita. Pelaksanaan pelbagai taklif dari nas-nas tadi boleh jadi meniscayakan adanya pertemuan dan interaksi

antara lelaki dan wanita, bahkan dalam pelaksanaan aktiviti-aktiviti yang bersifat individual sekalipun seperti solat.

Semua itu menunjukan bahawa Islam membenarkan adanya interaksi antara lelaki dan wanita untuk melaksanakan

pelbagai taklif undang-undang dan segala aktiviti yang harus mereka lakukan.

Meskipun demikian, Islam sangat berhati-hati menjaga masalah ini. Oleh kerana itulah, Islam melarang

segala sesuatu yang dapat mendorong terjadinya hubungan yang bersifat seksual yang tidak disyariatkan. Islam

melarang siapapun, baik wanita mahupun lelaki, ke luar dari sistem Islam yang khas dalam mengatur hubungan

lawan jenis. Larangan dalam persoalan ini demikian tegas. Atas dasar itu, Islam menetapkan sifat menjaga

kehormatan sebagai suatu kewajipan. Islam pun menetapkan setiap kaedah, cara, maupun sarana yang dapat

menjaga kemuliaan dan akhlak terpuji sebagai sesuatu yang juga wajib dilaksanakan; sebagaimana kaedah usul

menyatakan: Suatu kewajipan yang tidak akan sempurna kecuali dengan adanya sesuatu yang lain, maka sesuatu

yang lain itu pun hukumnya adalah wajib.

Lebih dari itu, Islam telah menetapkan undang-undang-undang-undang tertentu yang berkenaan dengan

hal ini. Undang-undang-undang-undang tersebut banyak sekali jumlahnya. Diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, Islam telah memerintahkan kepada manusia, baik lelaki mahupun wanita, untuk menundukan

pandangan. Allah Swt. Berfirman: Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan

pandangannya dan memelihara kemaluannya. Sikap demikian adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah

Mahatahu atas apa yang mereka lakukan. Katakanlah kepada wanita Mukmin, Hendaklah mereka menahan

pandangannya dan memelihara kemaluannya. (QS an-Nur [24]: 30-31).

Kedua, Islam telah memerintahkan kepada kaum wanita untuk memakai pakaian secara sempurna, yakni

pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Mereka hendaklah

menghulurkan pakaiannya hingga menutup tubuh mereka. Allah Swt. Berfirman: Janganlah mereka menampakkan

perhiasannya selain yang biasa tampak pada dirinya. Hendaklah mereka menutupkan kerudung (khimar) kebagian

dada mereka. (QS an-Nur [4]: 31). Wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu, dan

wanita-wanita yang Mukmin, hendaklah dia menghulurkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka. (QS al-Ahzab [33]:

59).

8

Page 9: Assignment CTU...123

Ayat di atas bermakna, hendaklah mereka tidak menampakkan tempat melekatnya perhiasan mereka,

kecuali yang boleh nampak, iaitu wajah dan kedua telapak tangan. Khimar maknanya adalah penutup kepala,

sedangkan jayb (bentuk tunggal dari kata juyub) adalah sebahagian baju seputar dada dan leher, iaitu bahagian

untuk membuka baju disekitar leher dan dada. Dengan ungkapan lain, ayat di atas mengatakan, hendaklah mereka

menurunkan penutup kepala (kerudung) kebagian leher dan dada mereka. Sementara itu, kalimah al-idna'u min al-

tudung maknanya adalah menghulurkan kain baju kurung hingga ke bawah (irkha ').

Ketiga, Islam melarang seorang wanita melakukan safar (perjalanan) dari suatu tempat ke tempat lain

selama sehari semalam, kecuali jika disertai dengan mahramnya. Rasulullah saw. Bersabda:

Tidak dibenarkan seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan perjalanan

selama sehari semalam, kecuali jika disertai mahramnya.

Keempat, Islam melarang lelaki dan wanita untuk berkhalwat (berdua-duaan), kecuali wanita itu disertai

mahramnya. Rasulullah saw. Bersabda:

Tidak dibenarkan seorang lelaki dan wanita berkhalwat, kecuali wanita itu disertai

mahramnya.

Ibn Abbas menuturkan bahawa ia pernah mendengar Rasulluh saw. Berkutbah sebagai berikut:

"Janganlah sekali-kali seorang lelaki berkholwat dengan seorang wanita kecuali jika

wanita itu disertai seorang mahramnya. Tidak boleh pula seorang wanita melakukan

perjalanan kecuali disertai mahramnya "Tiba-tiba salah seorang sahabat berdiri dan

berkata" Wahai Rasulullah saw, sesungguhnya isteriku hendak pergi menunaikan ibadah

haji, sedangkan aku merancang pergi ke peperangan ini dan peperangan itu. "Rasulullah

saw. menjawab, "pergilah engkau menunaikan ibadah Haji beserta isterimu"

Kelima, Islam melarang wanita untuk keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Kerana suami

mempunyai hak atas isterinya, maka tidak dibenarkan seorang isteri keluar dari rumah suaminya kecuali atas izinnya.

Jika seorang isteri keluar tanpa izin suaminya, maka perbuatannya termasuk kedalam maksiat, dan dia dianggap

telah melakukan nusyuz (pembangkangan) sehingga tidak lagi berhak mendapat nafkah dari suaminya.

Ibn Baththah telah menuturkan sebuah riwayat dalam kitab ahkam annisa 'yang berpunca dari penuturan Anas ra.

Disebutkan bahawa, ada seorang laki-laki yang keluar sambil melarang isterinya keluar rumah. Kemudian

dikhabarkan bahawa ayah wanita itu sakit. Wanita itu lantas meminta izin kepada Rasulullah saw. agar dibenarkan

menjenguk ayahnya. Rasulullah saw. kemudian menjawab:

Hendaklah engkau takut kepada Allah dan janganlah engkau melanggar mesej suamimu.

Tidak lama kemudian, ayahnya meninggal. Wanita itu pun kembali meminta izin kepada Rasuluilah saw. agar

dibenarkan melayat jenazah ayahnya. Mendengar permitaan itu, beliau kembali bersabda:

Hendaklah engkau takut kepada Allah dan janganlah engkau melanggar mesej suamimu.

Allah SWT. Kemudian menurunkan wahyu kepada Nabi saw:

Sungguh, Aku telah mengampuni wanita itu kerana ketaatan dirinya kepada suaminya.

Keenam, Islam sangat menjaga agar dalam kehidupan khusus hendaknya jamaah (komuniti) kaum wanita

terpisah dari jamaah (komuniti) kaum lelaki; begitu juga didalam masjid, di sekolah, dan lain sebagainya. Artinya,

Islam telah menetapkan bahawa seorang wanita hidup ditengah-tengah kaum wanita, sedangkan seorang lelaki

9

Page 10: Assignment CTU...123

hendaklah hidup ditengah-tengah kaum lelaki. Islam juga telah menetapkan bahawa saf (barisan) solat kaum wanita

berda dibagian belakang saf solat kaum lelaki. Islam pun menetapkan bahawa kehidupan para wanita hanya

bersama-sama dengan para wanita atau mahram-mahram mereka. Hanya saja, dalam Islam, seorang wanita

dapat melakukan aktiviti yang bersifat umum seperti jual beli dan sebagainya. Akan tetapi, begitu ia selesai

melakukan aktivitinya, hendaklah dia akan kembali hidup bersama kaum wanita atau mahram-mahram mereka.

Ketujuh, Islam sangat menjaga agar hubungan kerjasama antara lelaki dan wanita hendaknya bersifat

umum dalam urusan-urusan muamalat; bukan hubungan yang bersifat khusus seperti saling mengunjungi antara

wanita dengan lelaki yang bukan mahramnya atau jalan-jalan bersama. Sebab, kerjasama antar keduanya

bertujuan agar wanita dapat segera mendapatkan apa yang menjadi hak-haknya dan kemaslahatannya, disamping

supaya mereka melaksanakan apa yang menjadi kewajipan-kewajipannya.

Dengan undang-undang-undang-undang ini, Islam dapat menjaga interaksi lelaki dan wanita sehingga

tidak menjadi interaksi yang mengarah pada hubungan lawan jenis atau hubungan yang bersifat seksual. Ertinya,

interaksi mereka tetap dalam koridor kerjasama semata dalam menggapai berkongsi kemaslahatan dan dalam

melakukan berbagai macam aktiviti. Dengan undang-undang-undang-undang inilah, Islam mampu menyelesaikan

hubungan-hubungan yang muncul dari adanya sejumlah kepentingan individu, baik lelaki mahupun wanita, ketika

masing-masing saling bertemu dan berinteraksi. Islam pun mampu memberikan penyelesaian terhadap hubungan-

hubungan yang mungkin mengemuka sebagai implikasi dari adanya interaksi antara lelaki dan wanita, seperti:

masalah kewajipan memberi nafkah, status pewalian anak pernikahan, dan lain-lain. Caranya adalah dengan

menyekat interaksi yang terjadi sesuai dengan maksud diadakannya hubungan tersebut serta dengan menjauhkan

lelaki dan wanita dari ineraksi yang mengarah pada hubungan lawan jenis atau hubungan yang bersifat seksual.

10

Page 11: Assignment CTU...123

KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM ISLAM

Kedudukan perempuan dalam pandangan ajaran Islam tidak sebagaimana diduga atau dipraktekkan sementara

masyarakat. Ajaran Islam pada hakikatnya memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan terhormat

kepada perempuan.

Muhammad Al-Ghazali, salah seorang ulama besar Islam kontemporer berkebangsaan Mesir, menulis: "Kalau kita

mengembalikan pandangan ke masa sebelum seribu tahun, maka kita akan menemukan perempuan menikmati

keistimewaan dalam bidang materi dan sosial yang tidak dikenal oleh perempuan-perempuan di kelima benua.

Keadaan mereka ketika itu lebih baik dibandingkan dengan keadaan perempuan-perempuan Barat dewasa ini, asal

saja kebebasan dalam berpakaian serta pergaulan tidak dijadikan bahan perbandingan."190

Almarhum Mahmud Syaltut, mantan Syaikh (pemimpin tertinggi) lembaga-lembaga Al-Azhar di Mesir, menulis:

"Tabiat kemanusiaan antara lelaki dan perempuan hampir dapat (dikatakan) sama. Allah telah menganugerahkan

kepada perempuan sebagaimana menganugerahkan kepada lelaki. Kepada mereka berdua dianugerahkan Tuhan

potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab dan yang menjadikan kedua jenis kelamin ini

dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bersifat umum maupun khusus. Karena itu, hukum-hukum Syari'at pun

meletakkan keduanya dalam satu kerangka. Yang ini (lelaki) menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin,

melanggar dan dihukum, menuntut dan menyaksikan, dan yang itu (perempuan) juga demikian, dapat menjual dan

membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum serta menuntut dan menyaksikan."191

Banyak faktor yang telah mengaburkan keistimewaan serta memerosotkan kedudukan tersebut. Salah satu di

antaranya adalah kedangkalan pengetahuan keagamaan, sehingga tidak jarang agama (Islam) diatasnamakan untuk

pandangan dan tujuan yang tidak dibenarkan itu.

Berikut ini akan dikemukakan pandangan sekilas yang bersumber dari pemahaman ajaran Islam menyangkut

perempuan, dari segi (1) asal kejadiannya, dan (2) hak-haknya dalam berbagai bidang.

1. Asal Kejadian Perempuan

Berbedakah asal kejadian perempuan dari lelaki? Apakah perempuan diciptakan oleh tuhan kejahatan ataukah

mereka merupakan salah satu najis (kotoran) akibat ulah setan? Benarkah yang digoda dan diperalat oleh setan

hanya perempuan dan benarkah mereka yang menjadi penyebab terusirnya manusia dari surga?

Demikian sebagian pertanyaan yang dijawab dengan pembenaran oleh sementara pihak sehingga menimbulkan

pandangan atau keyakinan yang tersebar pada masa pra-Islam dan yang sedikit atau banyak masih berbekas dalam

pandangan beberapa masyarakat abad ke-20 ini.

11

Page 12: Assignment CTU...123

Pandangan-pandangan tersebut secara tegas dibantah oleh Al-Quran, antara lain melalui ayat pertama surah Al-

Nisa':

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari jenis yang

sama dan darinya Allah menciptakan pasangannya dan dari keduanya Allah

memperkembangbiakkan lelaki dan perempuan yang banyak.

Demikian Al-Quran menolak pandangan-pandangan yang membezakan (lelaki dan perempuan) dengan

menegaskan bahwa keduanya berasal dari satu jenis yang sama dan bahwa dari keduanya secara bersama-sama

Tuhan mengembangbiakkan keturunannya baik yang lelaki mahupun yang perempuan.

Benar bahwa ada suatu hadis Nabi yang dinilai shahih (dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya) yang berbunyi:

Saling pesan-memesanlah untuk berbuat baik kepada perempuan, karena mereka diciptakan dari

tulang rusuk yang bengkok. (Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan Tirmidzi dari sahabat Abu

Hurairah).

Benar ada hadis yang berbunyi demikian dan yang dipahami secara keliru bahwa perempuan diciptakan dari tulang

rusuk Adam, yang kemudian mengesankan kerendahan derajat kemanusiaannya dibandingkan dengan lelaki.

Namun, cukup banyak ulama yang telah menjelaskan makna sesungguhnya dari hadis tersebut.

Muhammad Rasyid Ridha, dalam Tafsir Al-Manar, menulis: "Seandainya tidak tercantum kisah kejadian Adam dan

Hawa dalam Kitab Perjanjian Lama (Kejadian II;21) dengan redaksi yang mengarah kepada pemahaman di atas,

niscaya pendapat yang keliru itu tidak pernah akan terlintas dalam benak seorang Muslim."192

Tulang rusuk yang bengkok harus dipahami dalam pengertian majazi (kiasan), dalam arti bahwa hadis tersebut

memperingatkan para lelaki agar menghadapi perempuan dengan bijaksana. Karena ada sifat, karakter, dan

kecenderungan mereka yang tidak sama dengan lelaki, hal mana bila tidak disadari akan dapat mengantar kaum

lelaki untuk bersikap tidak wajar. Mereka tidak akan mampu mengubah karakter dan sifat bawaan perempuan.

Kalaupun mereka berusaha akibatnya akan fatal, sebagaimana fatalnya meluruskan tulang rusuk yang bengkok.

Memahami hadis di atas seperti yang telah dikemukakan di atas, justru mengakui kepribadian perempuan yang telah

menjadi kodrat (bawaan)-nya sejak lahir.

Dalam Surah Al-Isra' ayat 70 ditegaskan bahwa:

Sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di

lautan (untuk memudahkan mencari kehidupan). Kami beri mereka rezeki yang baik-baik dan Kami

lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk-makhluk yang Kami

ciptakan.

Tentu, kalimat anak-anak Adam mencakup lelaki dan perempuan, demikian pula penghormatan Tuhan yang

diberikan-Nya itu, mencakup anak-anak Adam seluruhnya, baik perempuan maupun lelaki. Pemahaman ini

12

Page 13: Assignment CTU...123

dipertegas oleh ayat 195 surah Ali'Imran yang menyatakan: Sebagian kamu adalah bagian dari sebagian yang lain,

dalam arti bahwa "sebagian kamu (hai umat manusia yakni lelaki) berasal dari pertemuan ovum perempuan dan

sperma lelaki dan sebagian yang lain (yakni perempuan) demikian juga halnya." Kedua jenis kelamin ini sama-sama

manusia. Tak ada perbedaan antara mereka dari segi asal kejadian dan kemanusiaannya.

Dengan konsideran ini, Tuhan mempertegas bahwa:

Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal, baik lelaki maupun

perempuan (QS 3:195).

Pandangan masyarakat yang mengantar kepada perbedaan antara lelaki dan perempuan dikikis oleh Al-Quran.

Karena itu, dikecamnya mereka yang bergembira dengan kelahiran seorang anak lelaki tetapi bersedih bila

memperoleh anak perempuan:

Dan apabila seorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, hitam-merah

padamlah wajahnya dan dia sangat bersedih (marah). Ia menyembunyikan dirinya dari orang

banyak disebabkan "buruk"-nya berita yang disampaikan kepadanya itu. (Ia berpikir) apakah ia

akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah menguburkannya ke dalam tanah

(hidup-hidup). Ketahuilah! Alangkah buruk apa yang mereka tetapkan itu (QS 16:58-59).

Ayat ini dan semacamnya diturunkan dalam rangka usaha Al-Quran untuk mengikis habis segala macam pandangan

yang membedakan lelaki dengan perempuan, khususnya dalam bidang kemanusiaan.

Dari ayat-ayat Al-Quran juga ditemukan bahwa godaan dan rayuan Iblis tidak hanya tertuju kepada perempuan

(Hawa) tetapi juga kepada lelaki. Ayat-ayat yang membicarakan godaan, rayuan setan serta ketergelinciran Adam

dan Hawa dibentuk dalam kata yang menunjukkan kebersamaan keduanya tanpa perbedaan, seperti:

Maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya ... (QS 7:20).

Lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surga itu dan keduanya dikeluarkan dari keadaan yang

mereka (nikmati) sebelumnya ... (QS 2:36).

Kalaupun ada yang berbentuk tunggal, maka itu justru menunjuk kepada kaum lelaki (Adam), yang bertindak sebagai

pemimpin terhadap istrinya, seperti dalam firman Allah:

Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya (Adam) dan berkata: "Hai Adam, maukah

saya tunjukkan kepadamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan punah?" (QS 20:120).

Demikian terlihat bahwa Al-Quran mendudukkan perempuan pada tempat yang sewajarnya serta meluruskan segala

pandangan yang salah dan keliru yang berkaitan dengan kedudukan dan asal kejadiannya.

13

Page 14: Assignment CTU...123

2. Hak-hak Perempuan

Al-Quran berbicara tentang perempuan dalam berbagai ayatnya. Pembicaraan tersebut menyangkut berbagai sisi

kehidupan. Ada ayat yang berbicara tentang hak dan kewajibannya, ada pula yang menguraikan keistimewaan-

keistimewaan tokoh-tokoh perempuan dalam sejarah agama atau kemanusiaan.

Secara umum surah Al-Nisa' ayat 32, menunjuk kepada hak-hak perempuan:

Bagi lelaki hak (bagian) dari apa yang dianugerahkan kepadanya dan bagi perempuan hak

(bagian) dari apa yang dianugerahkan kepadanya.

Berikut ini akan dikemukakan beberapa hak yang dimiliki oleh kaum perempuan menurut pandangan ajaran Islam.

Hak-hak Perempuan dalam Bidang Politik

Salah satu ayat yang seringkali dikemukakan oleh para pemikir Islam dalam kaitan dengan hak-hak politik kaum

perempuan adalah yang tertera dalam surah Al-Tawbah ayat 71:

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah awliya' bagi

sebagian yang lain. Mereka menyuruh untuk mengerjakan yang ma'ruf, mencegah yang munkar,

mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu

akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.

Secara umum, ayat di atas dipahami sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerja sama antarlelaki dan

perempuan dalam berbagai bidang kehidupan yang dilukiskan dengan kalimat menyuruh mengerjakan yang ma'ruf

dan mencegah yang munkar.

Kata awliya', dalam pengertiannya, mencakup kerja sama, bantuan dan penguasaan, sedang pengertian yang

dikandung oleh "menyuruh mengerjakan yang ma'ruf" mencakup segala segi kebaikan atau perbaikan kehidupan,

termasuk memberi nasihat (kritik) kepada penguasa. Dengan demikian, setiap lelaki dan perempuan Muslimah

hendaknya mampu mengikuti perkembangan masyarakat agar masing-masing mereka mampu melihat dan memberi

saran (nasihat) dalam berbagai bidang kehidupan.193

Keikutsertaan perempuan bersama dengan lelaki dalam kandungan ayat di atas tidak dapat disangkal, sebagaimana

tidak pula dapat dipisahkan kepentingan perempuan dari kandungan sabda Nabi Muhamad saw.:

Barangsiapa yang tidak memperhatikan kepentingan (urusan) kaum Muslim, maka ia tidak

termasuk golongan mereka.

Kepentingan (urusan) kaum Muslim mencakup banyak sisi yang dapat menyempit atau meluas sesuai dengan latar

belakang pendidikan seseorang, tingkat pendidikannya. Dengan demikian, kalimat ini mencakup segala bidang

kehidupan termasuk bidang kehidupan politik.194

14

Page 15: Assignment CTU...123

Di sisi lain, Al-Quran juga mengajak umatnya (lelaki dan perempuan) untuk bermusyawarah, melalui pujian Tuhan

kepada mereka yang selalu melakukannya.

Urusan mereka (selalu) diputuskan dengan musyawarah (QS 42:38).

Ayat ini dijadikan pula dasar oleh banyak ulama untuk membuktikan adanya hak berpolitik bagi setiap lelaki dan

perempuan.

Syura (musyawarah) telah merupakan salah satu prinsip pengelolaan bidang-bidang kehidupan bersama menurut Al-

Quran, termasuk kehidupan politik, dalam arti setiap warga masyarakat dalam kehidupan bersamanya dituntut untuk

senantiasa mengadakan musyawarah.

Atas dasar ini, dapat dikatakan bahwa setiap lelaki mahupun perempuan memiliki hak tersebut, karena tidak

ditemukan satu ketentuan agama pun yang dapat dipahami sebagai melarang keterlibatan perempuan dalam bidang

kehidupan bermasyarakat --termasuk dalam bidang politik. Bahkan sebaliknya, sejarah Islam menunjukkan betapa

kaum perempuan terlibat dalam berbagai bidang kemasyarakatan, tanpa kecuali.

Al-Quran juga menguraikan permintaan para perempuan pada zaman Nabi untuk melakukan bay'at (janji setia

kepada Nabi dan ajarannya), sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Mumtahanah ayat 12.

Sementara, pakar agama Islam menjadikan bay'at para perempuan itu sebagai bukti kebebasan perempuan untuk

menentukan pilihan atau pandangannya yang berkaitan dengan kehidupan serta hak mereka. Dengan begitu,

mereka dibebaskan untuk mempunyai pilihan yang berbeda dengan pandangan kelompok-kelompok lain dalam

masyarakat, bahkan terkadang berbeda dengan pandangan suami dan ayah mereka sendiri.195

Harus diakui bahwa ada sementara ulama yang menjadikan firman Allah dalam surah Al-Nisa' ayat 34, Lelaki-lelaki

adalah pemimpin perempuan-perempuan... sebagai bukti tidak bolehnya perempuan terlibat dalam persoalan politik.

Karena --kata mereka-- kepemimpinan berada di tangan lelaki, sehingga hak-hak berpolitik perempuan pun telah

berada di tangan mereka. Pandangan ini bukan saja tidak sejalan dengan ayat-ayat yang dikutip di atas, tetapi juga

tidak sejalan dengan makna sebenarnya yang diamanatkan oleh ayat yang disebutkan itu.

Ayat Al-Nisa' 34 itu berbicara tentang kepemimpinan lelaki (dalam hal ini suami) terhadap seluruh keluarganya dalam

bidang kehidupan rumah tangga. Kepemimpinan ini pun tidak mencabut hak-hak istri dalam berbagai segi, termasuk

dalam hak pemilikan harta pribadi dan hak pengelolaannya walaupun tanpa persetujuan suami.

Kenyataan sejarah menunjukkan sekian banyak di antara kaum wanita yang terlibat dalam soal-soal politik praktis.

Ummu Hani misalnya, dibenarkan sikapnya oleh Nabi Muhammad saw. ketika memberi jaminan keamanan kepada

sementara orang musyrik (jaminan keamanan merupakan salah satu aspek bidang politik). Bahkan istri Nabi

Muhammad saw. sendiri, yakni Aisyah r.a., memimpin langsung peperangan melawan 'Ali ibn Abi Thalib yang ketika

itu menduduki jabatan Kepala Negara. Isu terbesar dalam peperangan tersebut adalah soal suksesi setelah

terbunuhnya Khalifah Ketiga, Utsman r.a.

15

Page 16: Assignment CTU...123

Peperangan itu dikenal dalam sejarah Islam dengan nama Perang Unta (656 M). Keterlibatan Aisyah r.a. bersama

sekian banyak sahabat Nabi dan kepemimpinannya dalam peperangan itu, menunjukkan bahwa beliau bersama

para pengikutnya itu menganut paham kebolehan keterlibatan perempuan dalam politik praktis sekalipun.

Hak dan Kewajiban Belajar

Terlalu banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi saw. yang berbicara tentang kewajiban belajar, baik kewajiban tersebut

ditujukan kepada lelaki mahupun perempuan. Wahyu pertama dari Al-Quran adalah perintah membaca atau belajar,

Bacalah demi Tuhanmu yang telah menciptakan... Keistimewaan manusia yang menjadikan para

malaikat diperintahkan sujud kepadanya adalah kerana makhluk ini memiliki pengetahuan (QS

2:31-34).

Baik lelaki maupun perempuan diperintahkan untuk menimba ilmu sebanyak mungkin, mereka semua dituntut untuk

belajar:

Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap Muslim (dan Muslimah).

Para perempuan di zaman Nabi saw. menyadari benar kewajiban ini, sehingga mereka memohon kepada Nabi agar

beliau bersedia menyisihkan waktu tertentu dan khusus untuk mereka dalam rangka menuntut ilmu pengetahuan.

Permohonan ini tentu saja dikabulkan oleh Nabi saw.

Al-Quran memberikan pujian kepada ulu al-albab, yang berzikir dan memikirkan tentang kejadian langit dan bumi.

Zikir dan pemikiran menyangkut hal tersebut akan mengantar manusia untuk mengetahui rahasia-rahasia alam raya

ini, dan hal tersebut tidak lain dari pengetahuan. Mereka yang dinamai ulu al-albab tidak terbatas pada kaum lelaki

saja, tetapi juga kaum perempuan. Hal ini terbukti dari ayat yang berbicara tentang ulu al-albab yang dikemukakan di

atas. Setelah Al-Quran menguraikan tentang sifat-sifat mereka, ditegaskannya bahwa:

Maka Tuhan mereka mengabulkan permohonan mereka dengan berfirman: "Sesungguhnya Aku

tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik lelaki maupun

perempuan..." (QS 3:195).

Ini berarti bahwa kaum perempuan dapat berpikir, mempelajari dan kemudian mengamalkan apa yang mereka hayati

dari zikir kepada Allah serta apa yang mereka ketahui dari alam raya ini. Pengetahuan menyangkut alam raya

tentunya berkaitan dengan berbagai disiplin ilmu, sehingga dari ayat ini dapat dipahami bahwa perempuan bebas

untuk mempelajari apa saja, sesuai dengan keinginan dan kecenderungan mereka masing-masing.

Banyak wanita yang sangat menonjol pengetahuannya dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan yang menjadi

rujukan sekian banyak tokoh lelaki. Istri Nabi, Aisyah r.a., adalah seorang yang sangat dalam pengetahuannya serta

dikenal pula sebagai kritikus. Sampai-sampai dikenal secara sangat luas ungkapan yang dinisbahkan oleh

sementara ulama sebagai pernyataan Nabi Muhammad saw.:

Ambillah setengah pengetahuan agama kalian dari Al-Humaira' (Aisyah).

16

Page 17: Assignment CTU...123

Demikian juga Sayyidah Sakinah putri Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian Al-Syaikhah Syuhrah yang digelari

Fakhr Al-Nisa' (Kebanggaan Perempuan) adalah salah seorang guru Imam Syafi'i200 (tokoh mazhab yang

pandangan-pandangannya menjadi anutan banyak umat Islam di seluruh dunia), dan masih banyak lagi lainnya.

Imam Abu Hayyan mencatat tiga nama perempuan yang menjadi guru-guru tokoh mazhab tersebut, yaitu Mu'nisat

Al-Ayyubiyah (putri Al-Malik Al-Adil saudara Salahuddin Al-Ayyubi), Syamiyat Al-Taimiyah, dan Zainab putri

sejarahwan Abdul-Latif Al-Baghdadi.201 Kemudian contoh wanita-wanita yang mempunyai kedudukan ilmiah yang

sangat terhormat adalah Al-Khansa', Rabi'ah Al-Adawiyah, dan lain-lain.

Rasul saw. tidak membatasi anjuran atau kewajiban belajar hanya terhadap perempuan-perempuan merdeka (yang

memiliki status sosial yang tinggi), tetapi juga para budak belian dan mereka yang berstatus sosial rendah. Karena

itu, sejarah mencatat sekian banyak perempuan yang tadinya budak belian mencapai tingkat pendidikan yang sangat

tinggi.

Al-Muqarri, dalam bukunya Nafhu Al-Thib, sebagaimana dikutip oleh Dr. Abdul Wahid Wafi, memberitakan bahwa

Ibnu Al-Mutharraf, seorang pakar bahasa pada masanya, pernah mengajarkan seorang perempuan liku-liku bahasa

Arab. Sehingga sang wanita pada akhirnya memiliki kemampuan yang melebihi gurunya sendiri, khususnya dalam

bidang puisi, sampai ia dikenal dengan nama Al-Arudhiyat karena keahliannya dalam bidang ini.202

Harus diakui bahwa pembidangan ilmu pada masa awal Islam belum lagi sebanyak dan seluas masa kita dewasa ini.

Namun, Islam tidak membedakan antara satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu lainnya, sehingga seandainya mereka

yang disebut namanya di atas hidup pada masa kita ini, maka tidak mustahil mereka akan tekun pula mempelajari

disiplin-disiplin ilmu yang berkembang dewasa ini.

Dalam hal ini, Syaikh Muhammad 'Abduh menulis: "Kalaulah kewajiban perempuan mempelajari hukum-hukum

agama kelihatannya amat terbatas, maka sesungguhnya kewajiban mereka untuk mempelajari hal-hal yang

berkaitan dengan rumah tangga, pendidikan anak, dan sebagainya yang merupakan persoalan-persoalan duniawi

(dan yang berbeda sesuai dengan perbedaan waktu, tempat dan kondisi) jauh lebih banyak daripada soal-soal

keagamaan."203

Demikian sekilas menyangkut hak dan kewajiban perempuan dalam bidang pendidikan.

Tentunya masih banyak lagi yang dapat dikemukakan menyangkut hak-hak kaum perempuan dalam berbagai

bidang. Namun, kesimpulan akhir yang dapat ditarik adalah bahawa mereka, sebagaimana sabda Rasul saw., adalah

Syaqa'iq Al-Rijal (saudara-saudara sekandung kaum lelaki) sehingga kedudukannya serta hak-haknya hampir dapat

dikatakan sama. Kalaupun ada yang membedakan, maka itu hanyalah akibat fungsi dan tugas-tugas utama yang

dibebankan Tuhan kepada masing-masing jenis kelamin itu, sehingga perbedaan yang ada tidak mengakibatkan

yang satu merasa memiliki kelebihan atas yang lain:

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih

banyak dari sebagian yang lain, karena bagi lelaki ada bagian dari apa yang mereka peroleh

(usahakan) dan bagi perempuan juga ada bagian dari apa yang mereka peroleh (usahakan) dan

17

Page 18: Assignment CTU...123

bermohonlah kepada Allah dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala

sesuatu (QS 4:32).

Maha Benar Allah dalam segala firman-Nya.

18

Page 19: Assignment CTU...123

PERANAN IBUBAPA DALAM ISLAM

Setiap insan yang berpasangan pasti mengimpikan agar dikurniakan anak-anak bukan sahaja sebagai penyeri

rumah tangga malah lebih tepat sebagai penyambung zuriat dan keturunan. Menyedari hakikat ibu bapa sebagai

pemegang amanah, mereka harus memainkan peranan dengan baik dan konsisten.

Terdapat pelbagai jenis buku ditulis bagi memberi panduan kepada ibu bapa dalam menghadapi dunia keibubapaan.

Sedari penjagaan bayi dalam kandungan, menamakan bayi dengan nama yang baik, panduan penjagaan bayi

selepas dilahirkan sehingga bayi berusia akil baligh, serta panduan bagi psikologi ibu bapa dalam mendidik anak-

anak.

Tidak terlupakan juga banyak bengkel dan seminar-seminar diadakan untuk ibu bapa menangani konflik dalam

penjagaan anak-anak. Pelbagai medium terutama medium berbentuk teknologi dan ciptaan moden diwujudkan bagi

membantu ibu bapa memainkan peranan sebaiknya dalam usaha memanusiakan anak-anak mereka.

Al-Quran sendiri memainkan tanggungjawab yang besar dalam mengingatkan ibu bapa tentang peranan mereka

mendidik anak. Begitu juga peranan anak terhadap ibu bapa serta hubungan baik sesama manusia.

Kelalaian ibu bapa tidak harus digaduhkan atau dipanjang-panjangkan. Terutama apabila si anak melakukan sesuatu

yang tidak baik. Ungkapan ‘bukan salah ibu mengandung’ seringkali diluahkan oleh ibu bapa yang gagal mendidik

anak-anak. Memang bukan salah ibu mengandung sehingga terlahir anak yang begitu atau begini. Namun, kesilapan

kecil ibu bapa dan kelekaan yang mereka lakukan tidak harus diambil ringan dan dilupakan begitu sahaja.

Antara kelekaan ibu bapa yang sering berlaku adalah ;

1. Kurang berdoa semasa mengandung dan membesarkan anak. Banyak doa yang boleh diamalkan seperti doa

Saidul Istighfar, memohon rahmat, memohon zuriat yang baik dan sebagainya.

2. Memberi ajaran tarhib (menakutkan) daripada targhib (dorongan atau motivasi). Biasanya ibu bapa mengambil

jalan mudah dengan menakut-nakutkan anak dengan sesuatu agar anak mendengar kata-kata mereka. Antara

perkara tarhib yang mereka gunakan ialah menakutkan anak dengan hantu, binatang yang berbisa dan sebagainya.

3. Tidak tegas dalam mendidik anak-anak iaitu tidak mendisiplinkan anak-anak dengan hukum agama terutamanya

solat dan aurat sejak mereka kecil.

4. Menegur anak secara negatif dengan menggunakan kata-kata yang kasar dan menjatuhkan maruah mereka. Hal

ini harus dielakkan kerana kata-kata ibu dan bapa merupakan doa buat anak mereka.

5. Memberi didikan yang tidak seimbang antara jasmani, rohani dan intelektual.

6. Kurang memberi sentuhan kepada anak-anak seperti menghabiskan masa yang berkualiti untuk anak-anak kerana

sibuk bekerja.

19

Page 20: Assignment CTU...123

7. Penampilan diri ibu bapa yang tidak manis untuk anak-anak. Walaupun punya talian darah, etika berpakaian tetap

harus dijaga dan batas pandangan antara anak dan ibu bapa harus dipelihara.

8. Institusi kekeluargaan yang tidak harmoni menyumbang peribadi yang tidak seimbang dalam jiwa anak-anak.

9. Tidak mengawasi aktiviti anak-anak. Ibu bapa tidak mengambil tahu apa yang dilakukan oleh anak-anak di luar

rumah, rancangan yang ditonton di televisyen dan sebagainya.

10. Memberi tanggungjawab memelihara anak kepada pembantu rumah sedangkan ibu bapa telah diamanahkan

oleh ALLAH  SWT  untuk memelihara dan mendidik anak-anak.

Melihat kepada beberapa kelekaan yang telah dilakukan oleh ibu bapa masa kini, jika tidak ditangani, tidak mustahil

setiap hari kita akan membaca berita tentang tingkah laku anak-anak yang tidak masuk akal.

Selalunya anak-anak yang menerima pendidikan dan persekitaran yang tidak baik akan menunjukkan sikap sebenar

mereka apabila mereka berada di alam persekolahan atau menginjak usia remaja. Tidak hairan, kebanyakan kes

jenayah melibatkan usia remaja. Ini termasuklah anak-anak remaja yang terlibat dalam kes mencuri, mencederakan

orang lain, dadah, seks rambang, pembuangan anak dan paling memilukan jenayah berat seperti membunuh dan

sebagainya.

Apabila membaca berita begini, terlintas di fikiran kita tentang pengaruh-pengaruh luar yang menyebabkan anak-

anak menjadi liar dan tidak terkawal. Ya, pengaruh dari persekitaran memang tidak dapat dihalang. Namun, seperti

yang diberitakan sejak awal bahawa keikhlasan menjalankan amanah sebagai ibu bapa dalam mendidik anak-anak

akan membantu mereka menggunakan akal dalam menerima atau menolak pengaruh yang mendatangi mereka.

Anak-anak umpama kain putih. Ibu bapa adalah pencoraknya. Apabila anak-anak dewasa, mereka akan cuba

mengubah atau menokok tambah corak yang telah dilakarkan. Jika corak yang dilukis sedari awal oleh ibu bapa

merupakan corak kelekaan, maka apabila si anak dewasa, corak kelekaan itu akan merugikan anak-anak kecuali

anak tersebut bijak berfikir dan mencorakkan sendiri kehidupan mereka dengan corak yang bermakna.

Membentuk manusia bukan dengan menghantarnya ke sekolah semata-mata. Setinggi atau selama mana manusia

bersekolah, tidak akan mampu mengubah sikap buruknya jika akar umbinya iaitu iman tidak ditanam sedari kecil.

Malah sedari awal pembentukan manusia di dalam rahim ibu, manusia di sekelilingnya terutama ibu bapanya harus

mencorak diri mereka dengan corak yang bermakna disulami dengan iman dan akal yang utuh. Dengan demikian,

generasi yang terlahir dan membesar kelak adalah generasi yang bermakna dan bermanfaat untuk bangsanya dan

agamanya.

20

Page 21: Assignment CTU...123

Teori Asas

• Manusia berasal daripada keturunan yang satu iaiatu Adam. تراب من دم وا دم ا من كل

• Pasangannya Hawa dicipta kemudian berkembang biak sebagai umat dan bahasa yang satu.

• Berkembang ke seluruh pelusuk dunia. Berpecah menjadi pelbagai bangsa, warna kulit dan bahasa. Keadaan

geografi dan iklim mempengaruhi warna kulit dan rupa.

) �م�ين �ع ال �ل ل ات� ي آل �ك ذ ل ف�ي ��ن إ "م� �ك �و ان ل و أ "م� �ك ت ن �س� ل أ ف" �ال و اخ�ت ر�ض� و األ� م و ات� �الس �ق" ل خ �ه� ات ء اي )22و م�ن�

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan

warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang

mengetahui.” (Ar-Rum: 22)

• Islam mengakui atau mengiktiraf hakikat perbezaan dan tidak menghapusnya.

• Perbezaan membawa manfaat iaitu dapat berkenal-kenalan.

Kesan Pelaksanaan Teori Ini

• Setiap orang yang mempunyai fikrah dan aqidah yang sama adalah ahli masyarakat Islam.

• Semuanya mempunyai hak yang sama dan tidak boleh dicabul.

• Tiada yang menjadi mulia dan hina kerana keturunan, pangkat dan harta.

• Yang mulia dan terhormat ialah yang berakhlaq mulia dan bertaqwa.

• Contoh: Dua beradik di atas jalan yang berbeza kerana fikrah dan aqidah yang berlainan, tetapi orang yang tanpa

ikatan persaudaraan berada di atas jalan yang sama kerana fikrah dan aqidah yang sama. Contoh Nabi Nuh dengan

anak dan isterinya, Nabi Lut dengan isterinya, Habil dan Qabil.

) �م�ين الظ�ال �ق و�م ال ه�د�ي ي ال �ه الل ��ن إ �ه"م� م�ن �ه" �ن ف إ "م� �ك م�ن �ه"م� و ل ت ي و م ن� ع�ض� ب اء" �ي و�ل أ ع�ض"ه"م� ب اء �ي و�ل

أ ى �ص ار و الن ه"ود �ي ال �خ�ذ"وا ت ت ال "وا ء ام ن �ذ�ين ال Aه ا ي اأ ي

51(

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-

pemimpin (mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu

mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya

Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.” (Al-Maidah: 51)

21

Page 22: Assignment CTU...123

Buku:

Abu ‘Urwah. 1989. Sistem-Sistem Islam. Shah Alam: Pustaka Salam.

Al-Mawdudi, Abu al-A’la. 1975. Prinsip-Prinsip Islam. Terj. Abdullah Shaili. Bandung: P.T. al-Ma’arif

Internet:

http://greenfield.fortunecity.com/healing/451/madani.htm

http://tayibah.com/eIslam/Artikel/wanita.htm

http://muslimah.or.id/nasihat-untuk-muslimah/kedudukan-wanita-dalam-islam.html

http://www.angelfire.com/md/alihsas/pengaturan.html

sbektiistiyanto.files.wordpress.com/2008/02/sis-sos-islam.doc

22