54
1 GABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP ONLINE MODULE BAITANG 7 Manunulat: Lina M. Buaga SEKSYON 1: DISENYO NG PANGKALAHATANG PAGTUTURO MARKAHAN: Una PAKSA NG MODYUL: Bahaging Ginampanan ng Tao at Kapaligiran sa Pag-unlad ng Kabihasnang Pilipino sa Iba’t Ibang Yugto ng Kasaysayan MAPA NG MODYUL: ARALIN 2

GABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP · PDF fileGABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP ONLINE MODULE BAITANG 7 ... PANGKALAHATANG PAGTUTURO MARKAHAN: Una PAKSA ... ng mga pagbabagong

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: GABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP · PDF fileGABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP ONLINE MODULE BAITANG 7 ... PANGKALAHATANG PAGTUTURO MARKAHAN: Una PAKSA ... ng mga pagbabagong

1

GABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP ONLINE MODULE

BAITANG 7

Manunulat: Lina M. Buaga

SEKSYON 1: DISENYO NG PANGKALAHATANG PAGTUTURO

MARKAHAN: Una

PAKSA NG MODYUL: Bahaging Ginampanan ng Tao at Kapaligiran sa Pag-unlad ng

Kabihasnang Pilipino sa Iba’t Ibang Yugto ng Kasaysayan

MAPA NG MODYUL:

ARALIN 2

Page 2: GABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP · PDF fileGABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP ONLINE MODULE BAITANG 7 ... PANGKALAHATANG PAGTUTURO MARKAHAN: Una PAKSA ... ng mga pagbabagong

2

ANTAS 1: PAGTUKOY SA MGA INAASAHANG BUNGA NG PAGKATUTO

PAMANTAYANG PANGNILALAMAN: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa

bahaging ginampanan ng tao at ng kapaligiran sa pag-unlad ng kabihasnan at lipunang

Pilipino.

PAMANTAYANG PAGGANAP: Ang mag-aaral ay nakapaguunay-ugnay sa bahaging

ginampanan ng tao at ng kapaligiran sa pag-unlad ng kabihasnan at lipunang Pilipino.

(A) KOMPETENSI:

1. Nasusuri ang mga salik heograpikal na nakaimpluwensiya sa pagbuo at pag-

unlad ng kabihasnan at lipunan.

2. Nakabubuo ng paghihinuha at konklusyon sa bahaging ginampananng tao at

ng kapaligiran sa pag-unlad ng kabihasnan at lipunang Pilipino.

3. Nakabubuo ng mapanuring pag-isiip ( analytical thingking) at interpretasyon

sa naging ugnayan ng mga lugar sa isa’t isa pamamagitan ng pabibigay

sarling paghihihuna sa ugnayan ng bawat lugar sa isa’t isa sa pamamagitang

ng pattern ng pang ekonomik aktibidad ng, wika at etnisidad.

4. Nakagagamit ang mapa upang maipakita ang mga rutang pandarayuhan ,

rutang pangkalakalan at maging ang kaayusan ng paninirahan (settlement

pattern).

5. Nauugat ang pag-unlad ng kasaysayan sa pamamagitan ng mapa at

pagsusuri sa naging pag-unlad ng isang lugar.

(M) KAKAILANGANING PANG-UNAWA: Malaki ang impluwensiya ng heograpiya sa

pagbuo at pag-unlad ng lipunan samantalang may malaki ring bahaging ginampanan

ang tao sa pangangalaga o pagkasira ng kapaligiran.

MAHALAGANG TANONG: Paano nga ba umuunlad ang isang kabihasnan? Ano

ang mga gawain ng tao sa prosesong ito?

(T) TRANSFER GOAL: Ang mga mag-aaral ay nakapaguugnay-ugnay sa papel ng tao

at kapaligiran sa pagbuo at pag-unlad ng kabihasnan at lipunang Pilipino.

MGA TALA:

1. Ang Mapa ng Aralin:

Sinasaklaw ng aralin na ito ang mga konsepto at kaisipan sa bahaging ginampanan ng tao at kapaligiran sa pag-unlad ng kabihasnang Pilipino sa Iba’t Ibang yugto ng kasaysayan. Sakop nito ang tatlong paksa: paninirahan at pagtatag ng mga pamayanan; kabuhayan at aktibidad pang-ekonomiko; at kultura, wika at etnisidad.

Page 3: GABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP · PDF fileGABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP ONLINE MODULE BAITANG 7 ... PANGKALAHATANG PAGTUTURO MARKAHAN: Una PAKSA ... ng mga pagbabagong

3

2. Ang Pamantayang Pangnilalaman at Kakailanganing Pang-unawa

Batay sa pamantayang pangnilalaman, ang layunin ng aralin na ito ay

naipapamalas ng mga mag-aaral ang pang-unawa sa bahaging ginampanan ng

tao at kapaligiran sa pag-unlad ng kabihasnan at lipunang Pilipino sa iba’t ibang

yugto ng kasaysayan.

Mahalaga ang aspetong ito sa aralin upang maintindihan ng mga mag-aaral ang

mga kahaharaping problema sa pag-aaral kung paano naitatag at umunlad ang

kabihasnang Pilipino kasama ng mga pagbabagong ginawa ng tao upang umayon

sa pagdaan ng panahon na maaaring ikasira o ikaganda ng kanyang kapaligiran.

Ang problemang ito ay makikita sa gawaing pagsusuri ng larawan na nagpapakita

sa mga dating itsura ng mga ilang lugar sa Davao at kung paano ito nagbago sa

pangkasalukuyan. Matatanto ng mga mag-aaral na sa kanilang pag-aaral ay

makikita nila ang mga epekto ng mga pagbabagong ito na sa unang tingin ay

mabuti subalit sa kalaunan ay mas malaki ang masamang epekto tulad ng

makabagong teknolohiya.

Sa huli ay mauunawaan ng mga mag-aaral ang kaugnayan ng tao sa kanyang

kapaligiran hindi lamang upang gamitin ang likas na yaman upang umunlad ang

kanyang buhay kundi mayroon din siyang pananagutan sa pangangalaga at

preserbasyon ng kalikasan.

Kung kayat ang mga problemang ito ay maaaring masolusyunan kung ang mga

mag-aaral ay mauunawaan ang kaugnayan ng heograpiya sa pagbuo at pag-

unlad ng lipunang Pilipino kasabay ng pag-alam sa tungkulin ng bawat isa upang

matamo ang balance sa kalikasan tungo sa kaunlaran.

3. Ang Mahalagang Tanong at ang mga Kompetensi

Upang makabuo nang makabuluhang pagpapapakahulugan ang mga mag-

aaral ay kinakailangan muna nilang masagot ang Mahalagang Tanong

na, Paano nga ba umuunlad ang isang kabihasnan? Ano ang mga gawain ng tao

sa prosesong ito?

Bibigyang kasagutan ng mga mag-aaral ang mga nabanggit na katanungan sa

iba’t ibang paraan at malilinang ang kanilang pag-unawa at matatamo nila ang

mga kaugnay na mga kompetensi:

Page 4: GABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP · PDF fileGABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP ONLINE MODULE BAITANG 7 ... PANGKALAHATANG PAGTUTURO MARKAHAN: Una PAKSA ... ng mga pagbabagong

4

1. Nasusuri ang mga salik heograpikal na nakaimpluwensiya sa pagbuo at

pag-unlad ng kabihasnan at lipunan.

2. Nakabubuo ng paghihinuha at konklusyon sa bahaging ginampananng

tao at ng kapaligiran sa pag-unlad ng kabihasnan at lipunang Pilipino.

3. Nakabubuo ng mapanuring pag-isiip ( analytical thingking) at

interpretasyon sa naging ugnayan ng mga lugar sa isat’isa pamamagitan ng

pabibigay sarling paghihihuna sa ugnayan ng bawat lugar sa isa’t isa sa

pamamagitang ng pattern ng pang ekonomik aktibidad ng, wika at etnisidad.

4. Nakagagamit ang mapa upang maipakita ang mga rutang pandarayuhan ,

rutang pangkalakalan at maging ang kaayusan ng paninirahan (settlement

pattern).

5. Nauugat ang pag-unlad ng kasaysayan sa pamamagitan ng mapa at

pagsusuri sa naging pag-unlad ng isang lugar.

Ang iba’t ibang kasanayang ito ay mahalaga upang mahasa ang kritikal na

pagsusuri, malalim na pang-unawa at kamalayan ng bawat Pilipino sa pag-unlad

ng kabihasnan at kung ano ang kanyang gamapanin sa pag-unlad na ito.

4. Ang Pamantayang Pagganap at Ang Tunguhin sa Paglilipat

Ang mahalagang layuning nabanggit sa pamantayang pagganap para sa mag-

aaral ay ang makapaguugnay-ugnay ang papel ng tao at kapaligiran sa pagbuo

at pag-unlad ng kabihasnan at lipunang Pilipino. Dito mapapatunayan ng mag-

aaral ang kanilang pag-unawa sa mga konsepto ng paglilipat sa tunay na buhay

tulad ng paggawa ng dokumentaryo.

ANTAS 2: MGA EBIDENSYA NG PAG-UNAWA SA PAMAMAGITAN NG IBA’T

IBANG URI PAGTATAYA

A. Ang Mapa ng Pagtataya sa Buong Aralin UNIT ASSESSMENT MAP

TYPE KNOWLEDGE AND SKILLS (ACQUISITION)

UNDERSTANDING (MAKING MEANING)

TRANSFER

PRE-ASSESSMENT/

DIAGNOSTIC

Pre-test (NG) Interpretation, Explanation

Web Page Reading (NG) Interpretation, Explanation

Page 5: GABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP · PDF fileGABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP ONLINE MODULE BAITANG 7 ... PANGKALAHATANG PAGTUTURO MARKAHAN: Una PAKSA ... ng mga pagbabagong

5

FORMATIVE

ASSESSMENT

Pagsagot sa Flow Chart (G) Interpretation, Explanation

Pagsusuri ng Larawan (NG) Interpretation, Explanation

Pagsusuri ng dokumentaryo (NG) Interpretation, Explanation 3-2-1 Chart (NG) Interpretation, Explanation

Compare-Contrast Diagram (NG) Interpretation,Explanation Reflective Journal (NG) Interpretation, Empathy, Application Semantic Web (NG) Interpreation, Explanation Three Minute Pause (NG) Interpretation, Explanation

SUMMATIVE

ASSESSMENT

Post Test (G) Interpretation, Explanation

KLD Activity Chart (NG) Interpretation, Explanation,Perspective,

Pagsasagawa ng Performance Task(G) Application, Perspective

SELF-ASSESSMENT Spider Map Summary (G) Interpetation, Explanation Topic Closure (NG) Interpretation, Explanation

Reflective Journal (NG) Empathy, Explanation

Page 6: GABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP · PDF fileGABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP ONLINE MODULE BAITANG 7 ... PANGKALAHATANG PAGTUTURO MARKAHAN: Una PAKSA ... ng mga pagbabagong

6

B. Ang Matrix para sa Pauna at Panghuling Pagtataya at Talaan ng

Ispesipikasyon.

TABLE OF SPECIFICATION (PRE-TEST)

LESSON CONTENT KNOWLEDGE/SKILLS (40%)

MEANING-MAKING (30%)

TRANSFER (30%)

NO.OF ITEMS

A.Pangkalahatang

Katangiang Pisikal ng Pilipinas at ang

Impluwensiya Nito saPagkabuo at Pag-unlad ngKabihasnan at Lipunang

Pilipino

3

Items # 5, 6, 17

2

Items # 11,13

2

Items # 18, 20

7

B.Bahaging Ginampanan ng Tao at ng Kapaligiran sa

Pag-unlad ng Kabihasnang Pilipino sa Iba’t-IbangYugto

ng Kasaysayan

3

Items #1, 2, 14

2

Items # 3, 16

2

Items # 4, 19

7

C.Pangangalaga at Preserbasyon ng

KapaligiranBilangTungkulin at Pananagutan ng Tao

2 Items # 7, 15

2

Items # 9, 10

2

Items # 8,12

6

SUB-TOTAL NO.OF ITEMS:

8

SUB-TOTAL NO.OF ITEMS:

6

SUB-TOTAL NO.OF ITEMS:

6

TOTAL NO. OF ITEMS

(100%): 20

TABLE OF SPECIFICATION (POST-TEST)

LESSON CONTENT KNOWLEDGE/SKILLS (40%)

MEANING-MAKING (30%)

TRANSFER (30%)

NO.OF ITEMS

A.Pangkalahatang Katangiang

Pisikal ng Pilipinas at ang Impluwensiya Nito sa Pagkabuo at Pag-unlad ng Kabihasnan at Lipunang Pilipino

3

Items # 5, 6, 7

2

Items # 10, 11

2

Items # 18,20

7

B.Bahaging Ginampanan ng Tao at ng Kapaligiran sa Pag-unlad ng Kabihasnang Pilipino saIba’t-IbangYugto ng Kasaysayan

3

Items # 1, 2, 16

2

Items # 4, 15

2

Items # 3,17

7

Page 7: GABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP · PDF fileGABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP ONLINE MODULE BAITANG 7 ... PANGKALAHATANG PAGTUTURO MARKAHAN: Una PAKSA ... ng mga pagbabagong

7

C.Pangangalaga at Preserbasyon ng Kapaligiran BilangTungkulin at Pananagutan ng Tao

2

Items # 8, 12

2

Items # 9,13

2

Items # 14,19

6

SUB-TOTAL NO.OF ITEMS:

8

SUB-TOTAL NO.OF ITEMS:

6

SUB-TOTAL NO.OF ITEMS:

6

TOTAL NO. OF ITEMS (100%):

20

C. PRE- ASSESSMENT MATRIX

COD

E

Levels of

Assessment

What will I assess? MC ITEM CORRECT

ANSWER AND

EXPLANATION

A Knowledge

(15%)

LC:

1. Nakapagsusuri

ng mga

katangian ng

populasyon at

ng kanyang

kontribusyon

sa

pangangalaga

ng kapaligiran

at kalikasan.

5. Ano ang batas

na kumikilala sa

lahat ng yamang

mineral sa mga

lupaing

pampubliko?

A.R.A # 8749

B.R.A # 7942*

C.R.A # 8748

D.R.A # 7948

17. Saang

Artikulo ng

Saligang Batas

nakasaad ang

pamabansang

teritoryo ng

Pilipinas?

A.Artikulo 4

B.Artikulo 3

C.Artikulo 2

D.Artikulo 1*

6. Ito ang

katangian ng

B

Kumikilala sa lahat

ng yamang mineral

sa bansa.

D

Artikulo 2 ay ukol

sa Pahayag ng mga

Simulain at mga

Patakaran ng

Estado. Ang

Artikulo 3 ay

naglalaman ng

Katipunan ng mga

Karapatan at ang

Artikulo 4 ay

tungkol naman sa

Pagkamamayan

B

Tumutukoy sa

Page 8: GABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP · PDF fileGABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP ONLINE MODULE BAITANG 7 ... PANGKALAHATANG PAGTUTURO MARKAHAN: Una PAKSA ... ng mga pagbabagong

8

2. Nakapagsusuri

ng populasyon

at yamang tao

ng bansa.

populasyon na

tumutukoy sa

porsiyento ng

marunong

magbasa at

magsulat

A.Density

B.Literacy rate*

C.Natality rate

D.Mortality rate

antas ng mga taong

marunong magbasa

at magsulat.

3. Nasusuri ang

mga salik

heograpikal na

nakaimpluwens

iya sa pagbuo

at pag-unlad ng

kabihasnan at

lipunan.

1. Anong

konsepto sa pag

aaral ng

kabihasnan ang

tumutukoy sa

kakayanan nitong

makibahagi sa

pagbabagong

dulot ng mga

gawain ng tao?

A. Adaptasyon*

B. Rebolusyon

C. Klima

D. Kasaysayan

2. Alin sa mga

sumusunod ang

may

pinakamalaking

A

Adaptasyon ang

dahilan sa

kakayanan ng tao

na makibahagi sa

mga pagbabagong

nangyayari sa

kanyang

kapaligiran.

Rebolusyon ang

tawag sa pag-aalsa

ng mga tao laban

sa

mapagsamantalang

gobyerno o pinuno.

Klima ay

tumutukoy sa

kondisyon ng isang

rehiyon batay sa

temperature,

halumigmig at

patak ng ulan

samantalang ang

kasaysayan ay

tumutukoy sa pag-

aaral ng mga

pangyayari sa

nakaraan,

pangkasalukuyan

at panghinaharap.

C

Dahil sa kanyang

kalakaran, Tao ang

Page 9: GABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP · PDF fileGABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP ONLINE MODULE BAITANG 7 ... PANGKALAHATANG PAGTUTURO MARKAHAN: Una PAKSA ... ng mga pagbabagong

9

ambag sa

paghubog at

pagbago ng antas

ng kalidad ng

kabihasnan?

A. Klima

B. Pulitika

C. Tao*

D. Halaman at

mga hayop

14. Ang

sinaunang

sibilisasyon ay

umunlad sa

lambak ilog. Sa

iyong palagay

,ano ang dahilan

nito?

A. Sa ilog

matatagpuan

ang kanilang

ikinabubuhay.

*

B. Sapagkat ang

ilog ay kaakit

akit.

C. Ang ilog ay

nagsisilbing

liguan at

labahan.

D. Ang ilog ay

nagsisilbing

daanan sa

paglalakbay .

7. Ito ay isang

pagtatangkang

gawing balance

ang pag-unlad at

ang mabilis na

integrasyon ng

mga bansa sa

huhubog sa

pagbabagong anyo

ng kabihasnan.

A

Kadalasang sa ilog

nakikita ang

ikinabubuhay ng

mga sinaunang

mga tao.

C

Ang Agenda 21 ay

resulta ng Earth

Summit na

nagtataguyod ng

sustainable

development. Ang

Page 10: GABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP · PDF fileGABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP ONLINE MODULE BAITANG 7 ... PANGKALAHATANG PAGTUTURO MARKAHAN: Una PAKSA ... ng mga pagbabagong

10

ekonomiyang

pandaigdig at ang

implikasyon nito

sa kapaligiran at

lipunan.

A. Agenda 19

B. Agenda 20

C. Agenda 21*

D. Agenda 22

15. Alin ang

kasunduang

nilagdaan ng

Pilipinas sa

Pandaigdigang

Kasunduan?

A. Biodiversity

of Species

B. Climate

Change in the

World

C. Law of Sea *

D. Nuclear

Agenda 19, 20, at

22 ay mga kathang

isip lamang.

C

Law of Sea ang

kasunduang

linagdaan ng

Pilipinas sapagkat

ang tatlong

pagpipilian ay

nadagdagan o

kulang ang mga

salita,dapat ay

Biodiversity,

Climate Change at

Nuclear Test Ban

ang mga

kasunduan.

M Process/Skills

(25%)

LC:

1. Napapahalagahan

ang mga simulain at

pagpapahalagahang

Pilipino sa kapaligiran

at kalikasan.

2. Nakapagtataya ng

epekto ng migrasyon

sa pagkabansa at

buhay ng Pilipino.

11. Ayon sa

Saligang Batas

ng 1987, ang

mga katutubong

mamamayan na

ninirahan sa mga

kabundukan ay

may karapatan sa

kanilang lupain.

Paano nila

ipaglalaban ang

karapatang ito?

A.Bumaba ng

bundok at

makisali sa

welga.

B. Makipag-

away sa mga

umaangkin ng

C

Ang pagkuha ng

Certificate of

Ancestral Land

Title ang

pinakamainam na

paraan upang

makilala ng

pamahalaan ang

legal na

pagmamay-ari ng

katutubo sa lupa.

Page 11: GABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP · PDF fileGABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP ONLINE MODULE BAITANG 7 ... PANGKALAHATANG PAGTUTURO MARKAHAN: Una PAKSA ... ng mga pagbabagong

11

lupa.

C. Pagkuha ng

Certificate of

Ancestral Land

Title.*

D.Umalis sa

tirahan at

makipagsapalara

n sa lungsod.

13. Noong

panahon ng

sinaunang

Pilipino ang mga

nagpapabatid ng

mga

impormasyon sa

mga barangay ay

ang Umalohokan

.Sa ngayon siya

ang nagpapabatid

ng impormasyon

sa mga tao sa

barangay.

A. Kalihim

B. Sekretarya

C. Kagawad*

D. Health

Worker

16. Bilang kasapi

ng Sangunian

Kabataan, ikaw

ay naatasan na

pangalagaan ang

katutubong

sayaw ng mga

Badjao. Paano

mo ito

maitataguyod at

mapahahalagaha

n ng buong

pamayanan.?

A.Pagdokumento

C

Ang Kagawad ang

naghahatid ng

impormasyon sa

mga tao ng

barangay na sakop

niya.

A

Mabisang paraan

upang

mapangalagaan

ang kultura ng mga

Badjao

Page 12: GABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP · PDF fileGABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP ONLINE MODULE BAITANG 7 ... PANGKALAHATANG PAGTUTURO MARKAHAN: Una PAKSA ... ng mga pagbabagong

12

at pagtuturo ng

ibat ibang sayaw

ng mga Badjao.*

B.

Pakikipanayam

sa mga Badjao.

C. Pagbibigay ng

mga libreng

gamot

D. Pakikipag

ugnayan sa mga

opisyal ng

barangay.

10. Bilang

kinatawan ng

DENR ikaw ay

inatasang mag

imbestiga sa

problema sa

basura sa isang

barangay. Ano

ang maaring

gawin upang

masolusyunan

ang nasabing

suliranin?

A. Paggawa ng

Ordinansa sa

pangungulekta

ng basura*

B. Pagtatanim ng

puno

C. Paglilinis ng

ilog

D. Pagsali sa fun

run

A

Ang ordinansa sa

pangungulekta ng

basura ang sasagot

sa problema.

M Understanding

(30%)

ENDURING

UNDERSTANDING:

Ang mag-aaral ay

malalim na

3. May

katotohanan ba

ang linyang ito

“Ang katapusan

C

Ang

kapangyarihan at

kakayanan ng tao

Page 13: GABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP · PDF fileGABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP ONLINE MODULE BAITANG 7 ... PANGKALAHATANG PAGTUTURO MARKAHAN: Una PAKSA ... ng mga pagbabagong

13

nakapagsusuri sa

bahaging ginampanan

ng tao at ng

kapaligiran tungo sa

pag-unlad ng

kabihasnang Pilipino.

o pag unlad ng

tao dito sa

mundo ay

depende sa

kakayahan nitong

makibahagi o

umayon sa kahit

anumang

sitwasyon”.

A. Walang

katotohanan,

ang pag unlad

ng tao ay

dulot ng

kanyang

kapalaran at

takbo ng mga

bituin.

B. Walang

katotohanan,

ang tao ay

hindi

marunong

umayon sa

anumang

sitwasyon at

siya ay

mawawala sa

pagdating ng

panahon.

C. May

katotohanan,

kaya ang tao

ay patuloy

parin sa

pamumuhay

dahil

marunong

siyang

umayon sa

mga

pagbabagong

nangyayari sa

kanyang

kapaligiran .*

D. May

sa pag-adapt ay

isang ebidensya

ukol rito.

Page 14: GABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP · PDF fileGABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP ONLINE MODULE BAITANG 7 ... PANGKALAHATANG PAGTUTURO MARKAHAN: Una PAKSA ... ng mga pagbabagong

14

katotohanan,

ang mundo ay

patuloy na

magbabago at

ang tao ay

sumusunod

lamang dito.

MISCONCEPTIONS:

1. Ang titulo ng

lupa ay ang

nag-iisang

patunay na ang

isang tao ang

may-ari ng

lupain.

9. Ayon sa batas,

ang ancestral

land ay ang

lupaing

tinitirhan,

pagmamay ari, at

ginagamit ng

mga indibidwal,

pamilya, at

kamag -anakan

na kabilang sa

katutubong

mamamayan.

Sino ang tunay

na nagmamay ari

ng mga lupain na

tinitirhan ng mga

Kankanaey mula

pa noon na nabili

umano ni Mr.

Tan?

A. Mr. Tan

B. Gobyerno

C. Kankanaey*

D. DENR

C

Ang orihinal na

may-ari ng lupain,

ang mga katutubo

ayon sa batas ng

ancestral land

T Product/Performa

nce

(30%)

GRASPS

18. Ang Pilipinas

ay nahaharap sa

isang krisis

panteritoryo

tungkol sa

hangganan nito

sa West

Philippine Sea.

Bilang isang

kinatawan ng

A

Angkop na gawain

upang mabigyang

linaw ang ating

pambansang

teritoryo.

Page 15: GABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP · PDF fileGABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP ONLINE MODULE BAITANG 7 ... PANGKALAHATANG PAGTUTURO MARKAHAN: Una PAKSA ... ng mga pagbabagong

15

UNCLOS ikaw

ay inatasang

magbigay ng

isang ulat upang

mabigyang linaw

ang isyu tungkol

sa kabuuang

teritoryo ng

Pilipinas sa

kanlurang bahagi

nito. Alin sa mga

sumusunod ang

naaangkop na

gawin upang

makakalap ng

tama at sakto

(accurate) na

impormayon?

A. Magsagawa

ng mga

panayam sa

mga

miyembro ng

Senado na

miyembro ng

UN na

tumutukoy sa

tamang

hangganan ng

bawat bansa.*

B. Kumalap ng

impormasyon

galing sa mga

libro at sa

internet mula

sa library.

C. Kausapin at

hingan ng mga

opinyon ang

mga tao na

nag uusap sa

kalye at i-

dokumentaryo

Page 16: GABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP · PDF fileGABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP ONLINE MODULE BAITANG 7 ... PANGKALAHATANG PAGTUTURO MARKAHAN: Una PAKSA ... ng mga pagbabagong

16

ang kanilang

mga sagot .

D. Pagbisita sa

lugar kung

saan

matatagpuan

ang mga isla

na nakapaloob

sa Pilipinas.

20. Ang Pilipinas

ay matatagpuan

sa Timog-

Silangang Asya,

sagana sa likas

na yaman na dito

lamang makikita.

Ikaw ay

kinatawan ng

kabataang

magpapaunlad sa

turismo ng

Pilipinas. Ikaw

ay inatasang

ipaabot sa lahat

ng bansa ng

Timog-Silangan

ang tungkol sa

mga likas na

yaman na dito

lamang sa

Pilipinas

makikita. Alin sa

mga sumusunod

ang naangkop

gawin upang

mahikayat ang

mga tao sa

Timog-Silangang

Asya na bumisita

A

Upang mas lalong

mahikayat na

bumisita ang mga

dayuhan sa ating

bansa.

Page 17: GABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP · PDF fileGABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP ONLINE MODULE BAITANG 7 ... PANGKALAHATANG PAGTUTURO MARKAHAN: Una PAKSA ... ng mga pagbabagong

17

sa Pilipinas?

A. Magpakita ng

mga

testimonya ng

mga turista at

larawan ng

mga yamang

likas sa

website*

B. Pagsagawa ng

isang

symposium na

tatalakay sa

yamang likas

ng Pilipinas..

C. Magpadala ng

mga liham

paanyaya sa

ahensya ng

turismo sa

bawat bansang

Asyano.

D. Magbenta ng

mga produkto

ng Pilipinas

4. Ikaw ay isa sa

mga lider ng

isang

pamayanan,

inatasang turuan

ang mga

kabataan tungkol

sa kahalagahan

ng pag-unawa sa

iyong papel na

dapat gampanan

bilang

mamamayan ng

iyong

pamayanan. Sa

anong simpleng

pamamaraan mo

C

Ang pagbibigay ng

tungkulin sa mga

kabataan na

maging bahagi sa

lahat ng mga

gawain ng

pamayanan ay

paraan ng pagturo

sa kanila na sila ay

may malaking

tangkulin dito.

Page 18: GABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP · PDF fileGABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP ONLINE MODULE BAITANG 7 ... PANGKALAHATANG PAGTUTURO MARKAHAN: Una PAKSA ... ng mga pagbabagong

18

ito ibabahagi sa

mga kabataan na

kanila itong

mabibigyan ng

pansin?

A. Sa

pamamagitan

ng

pamamahagi

ng booklet.

B. Paggawa ng

brochure

tungkol sa

mga dapat

gampanan nila

bilang

mamamayan.

C. Pag- anyaya

sa mga

kabataan na

makibahagi sa

lahat ng

gawain ng

pamayanan*

D. Pagsali sa

mga

paligsahan sa

barangay.

19. Isa ang

Underground

River sa Palawan

sa napabilang sa

New Natural

Wonders of the

World. Bilang

kinatawan ng

Tourism

Organization ng

Palawan, ikaw ay

inatasan na

ipaalam sa buong

lalawigan ng

Palawan ang

A

Ang radio ay

malawak ang

naabot. Narapat na

gamitin ito upang

ipaabot ang

kagandahan ng

Underground River

sa Palawan

Page 19: GABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP · PDF fileGABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP ONLINE MODULE BAITANG 7 ... PANGKALAHATANG PAGTUTURO MARKAHAN: Una PAKSA ... ng mga pagbabagong

19

kagandahan ng

Underground

River. Sa anong

pamamaraan mo

ito maipaabot sa

boung lalawigan?

A. Magsagawa

ng isang

advertisemen

t sa radyo at

ipaalam sa

lahat ng

nakikinig

ang

kagandahan

ng

Underground

river.*

B. Gumawa ng

leaflet at

ipamigay ito

sa lahat ng

kakilala.

C.Makipaghalub

ilo sa lahat

ng tao na

nakasalubon

g at ihayag

ang tungkol

sa

underground

river.

D. Magsagawa

ng liham sa

lahat ng

ahensya sa

bawat

probinsya ng

Palawan at

ipaalam at

anyayahan

ang lahat na

bisitahin ang

Underground

River.

D

Ang pagtatanim ng

mga punongkahoy

ang makatutulong

sa pagbawas ng

chlorofluorocarbon

(CFC) sapagkat

ang mga puno ang

humihigop ng

carbon dioxide

Page 20: GABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP · PDF fileGABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP ONLINE MODULE BAITANG 7 ... PANGKALAHATANG PAGTUTURO MARKAHAN: Una PAKSA ... ng mga pagbabagong

20

8. Ang Global

Warming ay

pagbabago sa

ating klima dulot

ng mga

chlorofluorocarb

on na humahalo

sa ating hangin at

pumunpunta sa

ating atmospera.

Paano ka

makatutulong

upang

mabawasan ito?

A. Magsunog ng

dahon sa likod

bahay.

B. Paggamit ng

aircon araw-

araw.

C. Paggamit ng

mga kotseng

naglalabas ng

itim na usok.

D. Pagtatanim

ng mga

punongkahoy.

*

12. Ikaw ay

isang miyembro

ng Sangguniang

Kabataan na

inatasang turuan

ang mga mag-

aaral kung paano

mabawasan ang

basura sa

barangay. Sa

anong paraan mo

ito isasagawa?

A. Mananaliksik

ng mga paraan

ng

pangangalaga

samantalang ang

pagsusunog,pagga

mit ng aircon at

pagbuga ng itim na

usok ay

pinamumulan ng

mga CFC.

B

Ang pagpunta at

pagtuturo sa mga

mag-aaral ang

pinakamainan na

paraan sapagkat

ang personal na

pagtuturo sa kanila

ay mabibigyan sila

ng pagkakataon

upang lalong

maintindihan ang

kahalagahan nito at

malinawan ang

kanilang isipan sa

isyu ng basura.

Page 21: GABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP · PDF fileGABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP ONLINE MODULE BAITANG 7 ... PANGKALAHATANG PAGTUTURO MARKAHAN: Una PAKSA ... ng mga pagbabagong

21

ng

kapaligiran.

B. Pumunta sa

paaralan at

ituro ang

paghihiwa-

hiwaly ng

mga

basuramula sa

nabubulok at

di-

nabubulok.*

C. Makipag-

ugnayan sa

mga opisyal

ng

pamahalaan.

D. Sumali samga

programang

pampalakasan

ng gobyerno.

D. POST ASSESSMENT MATRIX

CODE Levels of Assessment What will I assess? MC ITEM CORRECT

ANSWER AND

EXPLANATION

A Knowledge

(15%)

LC:

1. Nakapagsusuri ng

mga katangian ng

populasyon at ng

kanyang

kontribusyon sa

pangangalaga ng

kapaligiran at

kalikasan.

2. Nakapagsusuri ng

populasyon at

yamang tao ng bansa.

3. Nasusuri ang mga

salik heograpikal na

nakaimpluwensiya

5. Ilang

rehiyon an

bumubuo ang

Pilipinas?

A. 17*

B. 18

C. 19

D. 16

6. Ito ang

tawag sa

programang

inilunsad ng

Department of

Health hinggil sa

pagpigil sa paglaki

A

17 na rehiyon ang

bumubuo sa

Pilipinas

A

Ang programa ng

pamahalaan

upang matugunan

ang problema sa

pagtaas ng

populasyon.

Page 22: GABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP · PDF fileGABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP ONLINE MODULE BAITANG 7 ... PANGKALAHATANG PAGTUTURO MARKAHAN: Una PAKSA ... ng mga pagbabagong

22

sa pagbuo at pag-

unlad ng kabihasnan

at lipunan.

ng populasyon.

A. Ligtas Buntis*

B. Sagip Baby

C. Ligtas Bata

D.Sagip Pamilya

7. Tumutukoy ito sa

pandarayuhan o

paglipat ng

tirahan mula sa

isang rehiyon

patungo sa isa pang

rehiyon o lungsod.

A. Deployment

B. Migrasyon*

C. Populasyon

D. Demolisyon

1. Ito ang

nagsilbing

tanggulan at

tahanan ng mga

sinaunang Pilipino

laban sa mga

mababangis na

hayop, kalamidad at

pagbabago ng

panahon.

A. Kweba*

B. Bahay kubo

C.Condominium

D. Squatter house

2. Bilang isang

lider ng isang

tribu, saan mo

dadalhin upang

tumira ang iyong

mga kasama upang

sila ay hindi

magutom,

makapagtanim, at

B

Deployment

tumutukoy sa

pagpapakalat ng

mga tao sa isang

lugar. Populasyon

ay tumutukoy sa

grupo ng mga tao

na nakatita sa

isang lugar sa

tiyak na panahon.

Demolisyon ay

ang proseso ng

sapilitang

pagpapaalis ng

mga iskwater at

pagsira ng

kanilang tahanan.

A

Ang tahanan ng

sinaunang mga

Pilipino.

D

Ang kakayanan

ng tubig na

magsilbing

transportasyon at

Page 23: GABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP · PDF fileGABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP ONLINE MODULE BAITANG 7 ... PANGKALAHATANG PAGTUTURO MARKAHAN: Una PAKSA ... ng mga pagbabagong

23

malayo sa mga

mababangis na

hayop?

A. Sa tuktok ng

kabundukan na

may matabang

lupa

B. Sa taas ng

punongkahoy

C. Sa patag na

lupain

D. Sa matabang

lupa na malapit

sa tubig*

16.Bago pa man

dumating ang mga

dayuhan tayo ay

mayroon ng sariling

sistema ng

pamahalaan.Ano

ang pinatutunayan

nito?

A.Na ang mga

Pilipino ay

magagaling.

B.Na ang Pililipino

ay dati ng may

kultura.*

C.Na ang mga

Pilipino ay

mahusay

mamuno.

D.Na ang mga

Pilipino ay

mahilig sa

pulitika

pinagkukunan ng

ibat ibang

pagkain ang

dahilan kung

bakit ito ay

mainam na

tirahan ng mga

Tao.

B

Ang sistema ng

pamahalaan ay

isang elemento ng

kultura.

8. Ang mga

sumusunod ay mga

sangay sa

pamahalaan na may

tungkuling

pangalagaan ang

D

Ang DENR,

DOH at EMB ay

may tungkuling

pangalagaan ang

kalikasan

Page 24: GABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP · PDF fileGABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP ONLINE MODULE BAITANG 7 ... PANGKALAHATANG PAGTUTURO MARKAHAN: Una PAKSA ... ng mga pagbabagong

24

kalikasan maliban

sa:

A. Department of

Environment and

Natural

Resources

B. Department of

Health

C. Environment

Management

Bureau

D. Department of

Energy*

12. Ito ay isa sa

mga samahan ng

mga boluntaryong

mamamayan na

anghangad ay

makatulong para

sakapakanan ng

isangpartikular na

sektor ng lipunan.

A. Department of

Health

B. Buklod ng

Magsasaka*

C. Environment

Management

Bureau

D. Ecological

Society of the

Philippines

samantalang ang

DOE ay may

responsibilidad

tiyakin ang suplay

ng enerhiya,

eksplorasyon sa

pagkukunan nito

at tiyaking tama

ang presyo sa

mga konstumer.

B

Ang DOH at

Environment

Management

Bureau ay mga

sangay ng

pamahalaan

samantalang ang

Ecological

Society of the

Philippines ay

isang NGO na

ngangalaga sa

kapaligioran at

kalikasan.

M Process/Skills

(25%)

LC:

1. Napapahalagahan

ang mga simulain at

pagpapahalagahang

Pilipino sa

kapaligiran at

kalikasan.

2. Nakapagtataya ng

epekto ng

migrasyon sa

10. Sa huling

sensus isinagawa

ng National

Statistics Office

(NSO), ang

populasyon ng

Pilipinas ay palaki

ng palaki na

tinatayang 1.8

milyong katao

B

Ang A ay

nagpapakita ng

pagbaba ng bilang

ng populasyon

samantalang ang

C ay katamtaman

lang ang bilang

nito. Ang D ay

nagpapakita ring

Page 25: GABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP · PDF fileGABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP ONLINE MODULE BAITANG 7 ... PANGKALAHATANG PAGTUTURO MARKAHAN: Una PAKSA ... ng mga pagbabagong

25

pagkabansa at

buhay ng Pilipino.

bawat taon ang

dumadagdag. Alin

sa mga sumusunod

ang nagpapakita ng

pagtaas ng

populasyon?

A. Mababang Birth

rate at Mataas na

Death rate.

B. Mataas na Birth

rate at Mababang

Death rate.*

C. Mataas na Birth

rate at Mataas na

Death rate.

D. Mataas na Death

rate at Mababang

life expectancy

rate.

11. Ito ay isang uri

ng pamahalaan

noon na ipinakilala

ng mga Muslim.

A. Balangay

B. Barangay

C. Demokratiko

D. Sultanato*

15.Sila ang mga

nakatatanda sa

tribo na

nagsisilbing guro

ng mga bata noon.

A. Agurang*

B. Guguran

C. Kirim

D. Jiui

mababang bilang

ng populasyon

dahil sa

mababang life

expectancy rate.

D

Ang balangay ay

isang uri ng

sasakyang

pandagat, ang

barangay ay ang

pinakamaliit ng

administrative

division at ang

demokratiko ay

isang uri ng

pamahalaan na

ang

kapangyarihan ay

nagmumula sa

mga tao.

A

Ang Kirim at Jiui

ay sistema ng

pagsulat ng mga

Badjao

samantalang

Guguran ay isang

imbento lamang.

Page 26: GABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP · PDF fileGABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP ONLINE MODULE BAITANG 7 ... PANGKALAHATANG PAGTUTURO MARKAHAN: Una PAKSA ... ng mga pagbabagong

26

9. Ang reduce ay

nangangahulugang

paggamit ng kaunti

upang ang

maitapon ay kaunti

lamang. Alin sa

mga sumusunod

ang nagpapakita ng

reduce?

A. Paggawa ng

sabon mula sa

organikong

sangkap*.

B. Paggamit ng

plastic bags.

C. Pagkawili sa

mga

makabagong

laruan.

D. Paggawa ng

hollow blocks

mula sa mga

plastic.

A

Ang B at D ay

mga halimbawa

ng re-use

samantalang ang

C ay isang

paggasta.

M Understanding

(30%)

ENDURING

UNDERSTANDING:

Ang mag-aaral ay

malalim na

nakapagsusuri sa

bahaging ginampanan ng

tao at ng kapaligiran

tungo sa pag-unlad ng

kabihasnang Pilipino.

4. Di naglaon,

umalis rin ang mga

sinaunang Pilipino

sa mga kweba at

nanirahan sa ibang

lugar. Ginawa nila

ito dahil

A. sila ay edukado

na.

B. gusto nila ng

lugar na may

matatamnan at

bentilasyon.

C. ayaw na nila sa

mga kweba dahil

nakakatakot at

madilim.

D. palaging

binabaha nag

mga kweba

B

Dahilan kung

bakit di nagtagal

umalis rin sa

kweba ang mga

sinaunang

Pilipino.

Page 27: GABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP · PDF fileGABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP ONLINE MODULE BAITANG 7 ... PANGKALAHATANG PAGTUTURO MARKAHAN: Una PAKSA ... ng mga pagbabagong

27

MISCONCEPTION:

1. Ang tao ay may

limitadong

pagpipilian: ang

mag-recycle o

magbasura.

13. Ang recycle ay

nangangahulugan

ng paghahanap ng

ibang gamit sa

produkto kaysa

pagtapon nito. Alin

sa mga sumusunod

ang nagpapakita

nito?

A. Paggawa ng

basket mula sa

lumang

pahayagan.*

B. Paggamit ng

basket kung

pupuntang

mamili

sapalengke.

C. Pagbibigay ng

mga lumang

damit sa

nangangailangan.

D. Paggamit ng

paypay kapag

naiinitan.

A

Ang paggamit ng

basket at paypay

ay reduce . Ang

pagbibigay ng

lumang damit ay

reuse.

T Product/Performance

(30%)

GRASPS

18. Ikaw ay isang

curator sa isang

museum.Ikaw ay

inatasan na ipabatid

sa mga tao ang mga

sinaunang

kagamitan ng mga

sinaunang

Pilipino.Anong

mabisang paraan

upang maisagawa

ito?

A.Magsasagawa ng

paligsahan.

B. Pagsusumite ng

mga sinaunang

kagamitan sa

museum.

C.Pag-anyaya sa

C

Ang C an

pinkaepektibo

sapagkat ang

pasasagawa ng

paligsahan

pagsumite at

pagbili ng

sinaunang

kagamitan ay

walang kinalaman

sa layunin.

Page 28: GABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP · PDF fileGABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP ONLINE MODULE BAITANG 7 ... PANGKALAHATANG PAGTUTURO MARKAHAN: Una PAKSA ... ng mga pagbabagong

28

mga tao na

dumalo sa open

house ng

museum.*

D.Pagbili ng mga

sinaunang

kagamitan para

sa personal na

dahilan.

20. Kung ang

Pilipinas ay may

maraming dialekto

na siyang dahilan

ng ilang di

pagkakaunawaan

ng mga pangkat

etniko. Bilang isang

Lingwista, paano ka

makakatulong sa

suliraning ito?

A. Pagbibigay ng

isang

simposyum.

B. Pakikipagta-

lastasan sa mga

katutubo.

C. Paggawa ng

booklet tungkol

sa dialekto.

D. Paggawa ng

diksyunaryong

Filipino-

Dialekto.*

3. Ikaw ay

miyembro ng isang

cause oriented

group na nagnanais

supilin ang hindi

magandang epekto

ng pagmimina sa

iyong barangay.

Paano mo

ipapahayag sa mga

D

Ang A, B at C ay

limitado lamang

ang mga taong

makakaalam at

ang paggawa ng

diksyunaryo ay

pinakamabisa

sapagkat Filipino

an gating Wikang

Pambansa.

C

Ang tamang

pamamaraan sa

pagkakaroon ng

pagkakaunawaan

Page 29: GABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP · PDF fileGABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP ONLINE MODULE BAITANG 7 ... PANGKALAHATANG PAGTUTURO MARKAHAN: Una PAKSA ... ng mga pagbabagong

29

may-ari ng minahan

na hindi maganda

ang epekto nito?

A. Sunugin ang

kanilang mga

Truck.

B. Mag Picket sa

harap ng

kanilang Opisina

at isigaw ang

lahat ng galit

tungkol sa pag

mimina.

C. Makipag

diyalogo sa may

ari tungkol sa

hindi mabuting

dulot ng pag

mimina.*

D. Awayin ang may

ari.

17. Ang kabihasnan

ng sinaunang

Pilipino ay

makikita sa

pagkakaroon ng

sariling sistemang

pulitikal,

ekonomiya, at uring

panlipunan. Bilang

isang

arkeologo,ikaw ay

inatasang ipabatid

ang kaalamang ito

sa mga tao. Paano

mo ito isasagawa?

A. Magkaroon ng

presscon ukol sa

Kabihasnang

Pilipino.*

B. Kausapin ang

bawat taong

nakakasalamuha

at pag-usapan

A

Ang B, C at D ay

mga limitadong

paraan upang

ipabatid ang

impormasyon sa

lahat. Layunin ng

presscon na

maibalita at

mapanood itong

mga tao.

C

Ang A,B, at D ay

walang kinalaman

sa paglutas ng

polusyon sa tubig.

Page 30: GABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP · PDF fileGABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP ONLINE MODULE BAITANG 7 ... PANGKALAHATANG PAGTUTURO MARKAHAN: Una PAKSA ... ng mga pagbabagong

30

ang Kabihasnang

Pilipino.

C. Pondohan ang

patuloy na

pananaliksik ng

pag-aaral sa

kabihasnan.

D. Tawagan ang

lahat ng kaibigan

at sabihin sa

kanila ang

impormasyon.

14. Ang barangay

Polo ay

nakakaranas ng

polusyon sa tubig.

Bilang isang kasapi

ng nasabing

pamayanan, paano

ka makatutulong sa

paglutas ng

suliranin?

A. Magtanim ng

puno.

B. Magbigay ng

donasyon para

gumawa ng poso.

C. Magbasura sa

tamang lugar.*

D. Bumili ng

inuming tubig sa

mga refilling

station.

19. Ang Pilipinas

ay unti-unti ng

nauubos ang

kanyang likas na

yaman.Bilang isang

mamamayan, ikaw

ay naatasan na

tumulong sa

paglutas nito.Paano

mo ito isasagawa?

B

Ang A, C at D ay

puro pagsaway sa

mga dapat na

hakbanging sa

pangangalaga sa

likasna yaman.

Page 31: GABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP · PDF fileGABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP ONLINE MODULE BAITANG 7 ... PANGKALAHATANG PAGTUTURO MARKAHAN: Una PAKSA ... ng mga pagbabagong

31

A.Pagbili ng mga

produkto na

hindi mo

kailangan.

B.Pagsali sa “tree

planting”

activities ng

gobyerno at

NGO.*

C.Pagtustos sa

pagmimina.

D.Pangingisda sa

mga lugar na

ipinagbabawal.

E.TRANSFER TASK

(GRASPS)

Ang Barangay San Nicolas ay nakararanas ng palaging pagbaha. Bilang miyembro ng Sangguniang Kabataan , ikaw ay inaatasan na tulungan na hanapan ng solusyon at ipaunawa sa mga mamamayan ang sanhi at bunga ng pagbaha kasabay ng mga aternatibong solusyon nito. Kasama sa iyong aksyon o gagawin ay ang pagpapaintindi sa mga mamamayang nakatira malapit sa mga lugar ang sanhi kung bakit sila binabaha . Ikaw ay gagawa ng dokumentaryo gamit ang movie maker na siyang gagamitin mo sa magpapaunawa sa mga tao sa kasaysayan ng kanilang barangay at ang mga dapat na hakbang upang malutas ito.

Huhusgahan ang iyong gawa ayon sa nilalaman ng dokumentaryo,Organisasyon,

Kaangkupan ng mga Hakbang at Solusyon , at Pagkamalikhain.

BUOD:

Goal- Tulungan na hanapan ngg solusyon jat ipaunawa sa mga mamamayan ng

Baranggay San Nicolas ang sanhi at bunga ng pagbaha kasabay ngg mga

alternationg solusyon nito.

Role- Bilang miyembro ng Sangguniang Kabataan

Audience- Mamamayan ng Barangay San Nicolas

Situation – Ang Barangay San Nicolas ay nakararanas ng palaging pagbaha

Product/ Performance- Makagawa ng dokumentaryo gamit ang movie maker na siyang

gagamitin sa pagpapaunawa sa mga tao sa kasaysayan ng kanilang barangay at

ang mga dapat na hakbang upang malutas ito.

Standards- Huhusgahan ang doumentaryo ayon sa:

Nilalaman ng Dokumentaro

Organisasyon

Kaangkupan ng mga Hakbang at Solusyon

Pagkamalikhain

Page 32: GABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP · PDF fileGABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP ONLINE MODULE BAITANG 7 ... PANGKALAHATANG PAGTUTURO MARKAHAN: Una PAKSA ... ng mga pagbabagong

32

F. ANG PAMANTAYAN

Mga Pamantayan sa Paggawa ng Dokumentaryo na Tutugon sa Pagbaha sa San Nicolas

Pamantayan

Katangi-tangi

4

Mahusay 3

Nalilinang

2

Nagsisimula

1

Student

Rating

Teacher Rating

Nilalaman ng Dokumen-taryo (40%)

Ang dokumentaryo ay may kumpletong mga larawan na may kapsyon na nagpapakita ng topograpiya at kasaysayan ng lugar, pagbaha, sanhi at bunga nito at mga alternatibong solusyon.

Ang dokumentaryo ay may sapat na larawan na may kapsyon nagpapakita ng topograpiya, pagbaha, sanhi at bunga nito at mga alternatibong solusyon.

Ang dokumentaryo ay may mga ilang larawan na di- nagpapakita ng pagbaha, bunga at sanhi at mga alternatibong solusyon.

Ang dokumentaryo ay may mga larawan na walang kapsyon na nagpapakita ng pagbaha, sanhi at bunga nito.

Organisas-yon ( 20% )

Maayos, detalyado at madaling maunawaan ang daloy ng mga kaisipan at impormasyong inilahad upang mahikayat ang mga tao na tumugon.

May wastong daloy ng kaisipan at madaling maunawaan ang impormasyong inilahad upang mahikayat ang mga tao na tumugon.

May lohikal na organisasyon ngunit hindi sapat upang makahikayat ang mga tao na tumugon.

Hindi maayos ang organisasyon at hindi maunawaan ang mga impormasyong inilahad at walang tumugon.

Kaangkupan ng mga Hakbang at Solusyon (20%)

Kapakipakinabang at naaangkop ang mga hakbang at solusyon ayon sa pangangailangan ng mga binabaha.

Madaling maunawaan ang mga hakbang at solusyon ayon sa panganga-ilangan ng mga binabaha.

May mga ilang katanungan na hindi gaanong naipaliwanag mula sa hakbang at solusyong inilahad.

Maraming pakukulang sa planong hakbang at solusyon na binanggit upang tugunan ang pangangailangan ng mga binabaha.

Pagkama-likhain ( 20%)

Napakalinaw at naaayon ang mga larawan, teksto at disenyong ginamit sa dokumentaryo.

May malinaw na mga larawan at tekstong naaayon sa dokumentaryo.

May kakulangan ang mga larawan at disenyong ginamit sa dokumentaryo.

Hindi angkop ang mga larawan at disenyong ginamit sa dokumentaryo.

OVER-ALL RATING

Page 33: GABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP · PDF fileGABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP ONLINE MODULE BAITANG 7 ... PANGKALAHATANG PAGTUTURO MARKAHAN: Una PAKSA ... ng mga pagbabagong

33

MGA TALA:

1. Ang mapa ng pagtataya ay pangkalahatang paglalahad ng lahat ng mga isinagawang

pagtataya sa buong aralin. Sa pangkalahatan, tinataya ang mag-aaral batay sa apat na

saklaw ng bagong pamamaraan ng pagmamarka o new grading system ( Kaalaman, o

Kasanayan, Pag-unawa at Paglilipat). Sa kabuuan, ang apat na bahaging ito ay

palilitawin ang tatlong tunguhin ng pagtataya tungo sa pag-unawa na Acquisition o

Pagkuha ng Kaalaman, Meaning Making o Pagpapakahulugan at Transfer o Paglilipat

na tinatawag ding A-M-T.

2. Ang mga matrix ng mga pagtataya ay may mga code na A-M-T. Ang pagkakalatag ng

mga aytem sa talaan ng ispesipikasyon ay naaayon sa distribusyon ng bahagdan sa

apat na bahagi ng sistema ng pagbibigay ng marka. Ibig sabihin, 40% ng mga aytem ay

may markang A ( yamang 15% nito ay para sa Kaalaman at 25% ay para sa Proseso-

Kasanayan), 30% ng mga aytem ay may markang M at ang 30% ay para sa T. Ang

pagmamarkang ito ay magsisilbing batayan ng sistema ng pagtataya sa OHSP. Ang

sistemang ito ay sumusubaybay sa pagganap ng mga mag-aaral sa A-M-T. Kagyat na

nakukuha ng guro ang anumang resulta ng mga pagsusulit. Ang mga resulta ay

makikita sa anyong patalahanayan at pagrapiko.

Pinalilitaw ng matrix ng paunang pagtataya ang dating kaalaman ng mga mag-aaral

tungkol sa pinagmulan at pag-unlad ng pamayanan, sinaunang kabuhayan at kultura.

Makikita ang mga ito sa aytem na 1,2 at 14 (A), 3 at 16 (M) at 4 at 19 (T). Ito ay

masasagot sa pamamagitan ng pagbabasa ng wep page at artikulo, pagsusuri ng

larawan, panonood ng dokumentaryo at pananaliksik ng mga impormasyon sa

kabihasnang Pilipino . Ang unang pagtataya ay naglalayong malaman rin ang mga

maling akala sa mga pagbabagong naganap sa pamayanan at ang epekto nito sa

makabaggong panahon. Sa pamamagitan ng sistemang OHSP ay napagpapalit-palit

ang pagkasunod-sunod ng mga aytem at pagpipilian nito. Upang malaman ang iskor

ng bawat mag-aaral sa pagtataya, pumunta at pindutin ang OHSP System student List.

Pagkatapos, piliin ang pangalan ng mag-aaral, tignan ang Student’s Performance

Record at i-scroll down para sa nais na paksa at pindutin ang petsa ng kelan

natapos,dito na makikita ang iskor ng mag-aaral sa bawat aytem na may code na A-M-

T.

Ang matrix ng huling pagtataya ay nagtataya sa mga pababago sa mga maling akala o

kaalaman. Samakatwid, kung rerepasuhin ang nakuha sa pagsusulit ng mga mag-

aaral, mahalaga na makita kung paano nakuha ng mag-aaral ang bawat aytem at ang

iba pang may kaugnayan sa pang-unawa na makikita sa aytem na 1,2 at 16 (A), 4 at 15

(M) at 3 at 17 (T). Ang nakuha ng mga mag-aaral sa mga aytem na ito ay siyang

magiging gabay upang matukoy ang uri ng pagtugon ng guro batay sa

pangangailangan ng mag-aaral.

Page 34: GABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP · PDF fileGABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP ONLINE MODULE BAITANG 7 ... PANGKALAHATANG PAGTUTURO MARKAHAN: Una PAKSA ... ng mga pagbabagong

34

Ang sistemeng OHSP ay nagpapakita sa guro ng mga aytem kung saan mahina ang

mga mag-aaral. Magagamit rin ito ng guro para malaman kung saang paksa ito

natalakay. Kung gayon, ang guro ay maaari niyang tignan at suriin ang mga gawain at

tukuyin kung paano maihahanda ang mga mag-aaral para sa nakalaang aytem.

3. Mga Mungkahing Pamamaraan batay sa Resulta ng Pagsusulit Kung hindi natamo ng mag-aaral ang inaasahang pagganap sa A-coded na mga aytem,

maaaring ipasailalim sila ng guro sa sumusunod:

Video Chat tungkol sa mga pagbabago sa kulturang Pilipino

Karagdagang Kagamitan/Sanggunian sa Pagbuo at Pag-unlad ng Kabihasnang Pilipino

Panonood ng Iba Pang Dokumentaryo na nagpapakita sa mga pagbabago ng Kabihasnang Pilipino mula noon hanggang ngayon

Online na Pananaliksik sa iba’t ibang gawain ng tao upang mabuo ang kabihasnan

Kung hindi natamo ng mag-aaral ang inaasahang pagganap sa M-coded na mga

aytem, maaaring ipasailalim sila ng guro sa sumusunod:

Pananaliksik ng mga karagdagang babasahin ukol sa mga epekto ng iba’t ibang gawain ng tao

Pagsusuri ng larawan na nagpapakita sa pagbabago ng pamayanang Pilipino noon at ngayon

Paggawa ng sanaysay ukol sa bahaging ginampanan ng tao sa pangangalaga sa kapaligiran

Online/Video Chat tungkol sa mga opinyon o ideya sa pag-unlad ng kabihasnan

Kung hindi natamo ng mag-aaral ang inaasahang pagganap sa T-coded na mga aytem, maaaring ipasailalim sila ng guro sa sumusunod:

Peer Support na gagabay sa bawat isa upang maliwanagan sa paksang hindi naintinndihan

Pagsasagawa ng Sarbey ukol sa mga pagbabagong ginawa ng tao upang mabuhay at umayon sa pagbabago ng panahon

Pakikipanayam sa mga opisyal ng pamayanan at mga matatanda na may alam sa mga pagbabagong naganap sa lugar

Paggawa ng Reaction Paper tungkol sa epekto ng mga gawaing ginawa ng tao sa pamayanan

4. Pagsubok sa Resulta ng Pagsusulit ng Mag-aaral

Maaari ring pagawan o pasagutin ng guro ang mag-aaral upang subukin ang resulta

ng pagsusulit sa mga A-coded na aytem sa pamamagitan ng live chat o face-to-face:

Page 35: GABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP · PDF fileGABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP ONLINE MODULE BAITANG 7 ... PANGKALAHATANG PAGTUTURO MARKAHAN: Una PAKSA ... ng mga pagbabagong

35

Oral Questioning sa mga mahahalagang pangyayari sa pagtatatag at pag-unlad ng kabihasnan

Paggawa ng Concept Map na nagpapakita sa pag-unlad ng kabihasnan at kultura

Paggawa ng Sanaysay ukol sa mga pagbabagong naganap sa isang lugar noon at ngayon

Maaari ring pagawan o pasagutin ng guro ang mag-aaral upang subukin ang resulta

ng pagsusulit sa mga M-coded na aytem sa pamamagitan ng live chat o face-to-face:

Extemporaneous Speech ukol sa sanhi at bunga ng pag-unlad ng kabihasnan

Pagbibigay ng sitwasyong may kaugnayan sa mga gawain ng tao na nagpabago ng kultura at kabihasnan

Pagdedebate ukol sa Epekto ng mga Gawain ng Tao sa Kabihasnan

Maaari ring pagawan o pasagutin ng guro ang mag-aaral upang subukin ang resulta ng pagsusulit sa mga T-coded na aytem sa pamamagitan ng live chat o face-to-face:

Paggawa ng Powerpoint Presentation na nagpapakita sa pagkakatatag at pag-unlad ng kabihasnang Pilipino

Paggawa ng Poster-Slogan na nagpapakita ng tungkulin ng tao sa lipunan at kapaligiran

Paggawa ng blog ukol sa mga gampanin ng tao sa kanyang kapaligiran

5. Pormatibong Pagtataya

Upang matiyak ang tagumpay ng mag-aaral sa sumatibong pagtataya, ang

sumusunod na nakatalang pormatibong pagtataya ay indikasyon ng kanyang kakayahan

, kasanayan at kahandaan: (tingnan ang mapa ng pagtataya at mga bagay na dapat

pansinin ng guro;

UNIT ASSESSMENT MAP

TYPE KNOWLEDGE AND SKILLS (ACQUISITION)

UNDERSTANDING (MAKING MEANING)

TRANSFER

PRE-ASSESSMENT/

DIAGNOSTIC

Pre-test (NG) Interpretation, Explanation

Web Page Reading (NG) Interpretation, Explanation

FORMATIVE

ASSESSMENT

Pagsagot sa Flow Chart (G) Interpretation, Explanation

Pagsusuri ng Larawan (NG) Interpretation, Explanation

Page 36: GABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP · PDF fileGABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP ONLINE MODULE BAITANG 7 ... PANGKALAHATANG PAGTUTURO MARKAHAN: Una PAKSA ... ng mga pagbabagong

36

Pagsusuri ng dokumentaryo (NG) Interpretation, Explanation 3-2-1 Chart (NG) Interpretation, Explanation

Compare-Contrast Diagram (NG) Interpretation,Explanation Reflective Journal (NG) Interpretation, Empathy, Application Semantic Web (NG) Interpreation, Explanation Three Minute Pause (NG) Interpretation, Explanation

SUMMATIVE

ASSESSMENT

Post Test (G) Interpretation, Explanation

KLD Activity Chart (NG) Interpretation, Explanation,Perspective,

Pagsasagawa ng Performance Task(G) Application, Perspective

SELF-ASSESSMENT Spider Map Summary (G) Interpetation, Explanation Topic Closure (NG) Interpretation, Explanation

Reflective Journal (NG) Empathy, Explanation

6. Mga Sagot ng Mag-aaral sa Pagpapaunlad ng Mahalagang Tanong

Isang paraan ng pormatibong pagtataya ay ang pagkuha at pagsusuri ng mga

sagot ng mag-aaral sa mahahalagang tanong. Ang mahalagang tanong ng aralin na ito

ay, Paano nga ba umuunlad ang isang kabihasnan? Ano ang mga gawain ng tao sa

prosesong ito? Ito ay makikita sa iba’t ibang bahagi ng aralin mula sa pagtuklas

hanggang sa pagpapalalim. Matatagpuan ito sa Gawain 2: Pagsusuri ng larawan,

Gawain 7: Compare-Contast Matrix, Gawain 10: Semantic Web Organizer at Gawain 11:

Spider Map Summary.

Hinihikayat ang mga guro na ihambing ang mga pinal na sagot sa mahahalagang

tanong ng mag-aaral sa inaasahang kakailanganing pang-unawa (EU). Kung ang sagot

ng mag-aaral ay naiiba o malayo sa inaasahang kakailanganing pang-unawa (EU),

maaaring iwasto na ng guro ang ginagawang mga gawain ng mga mag-aaral at bigyan

na ng agarang pagwawasto.

Page 37: GABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP · PDF fileGABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP ONLINE MODULE BAITANG 7 ... PANGKALAHATANG PAGTUTURO MARKAHAN: Una PAKSA ... ng mga pagbabagong

37

7. Ang Pamantayan sa Pagganap at Rubrik (The Performance Task and

Rubric)

Dinisenyo ang inaasahang pagganap batay sa tunguhin ng paglilipat (transfer goal).

Masasalamin ang mga pamantayan sa inaasahang pagganap sa unang bahagi ng kolum

ng rubric. Ang pamantayan sa rubric ay alinsunod sa pamantayang pagganap dahil ito

ang magiging gabay ng mga mag-aaral upang masigurado na patungo sila sa

hinahangad na pang-unawa. Ang pamantayan sa rubric na may kinalaman sa pang-

unawa ay nilalaman ng dokumentaryo at kaangkupan ng mga hakbang at solusyon. Sa

pamamagitan ng pamantayang ito ay matataya ang lawak ng kanilang nalalaman sa

pagbaha sa San Nicolas. Ang pamantayan sa rubric na may kaugnayan sa kompetensi

o kakayahan ay ang organisyon at pagkamalikhain. Sa pamamagitan ng pamantayang

ito, matataya ang kasanayan ng mga mag-aaral sa pagbuo ng mga kaisipan na kanilang

ilalahad sa mga ng San Nicolas at makikita rin ang kanilang pagkamalikhain sa paraan

ng kanilang pagdidisenyo sa moviemaker o powerpoint upang makuha ang interes ng

mga manonood at mahikayat na makipagtulungan sa problemang pagbaha sa San

Nicolas.

Makakamit ng mga mag-aaral ang pamantayang pagganap kung ang makuha

nilang marka sa kanilang gawa ay Maayos/Malinaw sa bawat pamantayan ng rubric.

Kung ang gawa ng mga mag-aaral ay lumagpas sa Maayos/Malinaw na puntos, ang

kanilang marka ay Mahusay. Ang mga gawa ng mga mag-aaral na may ilang mali sa

kanilang nagawa, ang kanilang nakuhang marka ay maaaring nasa Pasimula o

Malabo.Nagsasaad ito ng kakulangan.

Isusumite ang inaasahang pagganap sa pamamagitan ng face to face o harapan upang matalakay at maibigay agad ng guro ang kanyang komento kasabay ng pag-alam din sa pananaw ng mag-aaral sa kanyang ginawa. Ito ay magbibigay ng ideya sa guro kung epektibo ang mga gawaing kanyang ibinigay upang ihanda ang mag-aaral.

Page 38: GABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP · PDF fileGABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP ONLINE MODULE BAITANG 7 ... PANGKALAHATANG PAGTUTURO MARKAHAN: Una PAKSA ... ng mga pagbabagong

38

ANTAS 3: PAGSASAGAWA NG PLANO NG PAGAKATUTO

A. Unit Activities Map

UNIT ACTIVITIES MAP

LEVEL: BASIC

ACTIVITIES FOR ACQUIRING

KNOWLEDGE

AND SKILLS

ACTIVITIES FOR MAKING

MEANING AND DEVELOPING

UNDERSTANDING

ACTIVITIES LEADING TO

TRANSFER

EXPLORE

PRE-ASSESSMENT Pre-test (I)

Gawain 1: Web Page Reading(I)

FIRM UP

Gawain 3: Pagbasa ng Artikulo (I)

Gawain 4: Panonod ng Dokumentaryo (G)

Gawain 6: Pananaliksik (G)

Gawain 5: Pagsagot sa 3-2-1 Chart (I)

DEEPEN

Gawain 13: Topic Closure (I)

TRANSFER

LEVEL: INTERMEDIATE

ACTIVITIES FOR ACQUIRING KNOWLEDGE AND SKILLS

ACTIVITIES FOR MAKING MEANING AND DEVELOPING UNDERSTANDING

ACTIVITIES LEADING TO TRANSFER

EXPLORE

Gawain 2: Picture Analysis (G)

FIRM UP

Page 39: GABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP · PDF fileGABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP ONLINE MODULE BAITANG 7 ... PANGKALAHATANG PAGTUTURO MARKAHAN: Una PAKSA ... ng mga pagbabagong

39

Gawain 7: Pagsagot sa Compare-Contrast Matrix (G)

DEEPEN

Gawain 10: Pagsagot sa Semantic Web (I)

TRANSFER

LEVEL: CHALLENGING

ACTIVITIES FOR ACQUIRING KNOWLEDGE AND SKILLS

ACTIVITIES FOR MAKING MEANING AND DEVELOPING UNDERSTANDING

ACTIVITIES LEADING TO TRANSFER

EXPLORE

FIRM UP

DEEPEN

.

TRANSFER

Pagsasagawa ng Performance Task (G)

Post Test (I)

Page 40: GABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP · PDF fileGABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP ONLINE MODULE BAITANG 7 ... PANGKALAHATANG PAGTUTURO MARKAHAN: Una PAKSA ... ng mga pagbabagong

40

B. LESSON- ASSESSMENT- ACTIVITIES MATRIX

CODE Levels of

Assessment

What will I

assess?

MC ITEM CORRECT

ANSWER AND

EXPLANATION

RELATED

ACTIVITIES

A Knowledge

(15%)

LC:

1. Nasusuri ang

mga salik

heograpikal na

nakaimpluwens

iya sa pagbuo

at pag-unlad ng

kabihasnan at

lipunan.

1. Ito ang nagsilbing

tanggulan at tahanan

ng mga sinaunang

Pilipino laban sa

mga mababangis na

hayop, kalamidad at

pagbabago ng

panahon.

A. Kweba*

B. Bahay kubo

C. Condominium

D. Squatter house

2. Bilang isang lider

ng isang tribu, saan

mo dadalhin upang

tumira ang iyong

mga kasama upang

sila ay hindi

magutom,

makapagtanim, at

malayo sa mga

mababangis na

hayop?

A. Sa tuktok ng

kabundukan na

may matabang

lupa

B. Sa taas ng

punongkahoy

C. Sa patag na lupain

D. Sa matabang lupa

na malapit sa

tubig*

16. Bago pa man

dumating ang mga

A

Ang tahanan ng

sinaunang mga

Pilipino.

D

Ang kakayanan

ng tubig na

magsilbing

transportasyon at

pinagkukunan ng

ibat ibang

pagkain ang

dahilan kung

bakit ito ay

mainam na

tirahan ng mga

Tao.

B

Ang sistema ng

pamahalaan ay

isang elemento ng

kultura.

Paglinang

Gawain 3:

Pagbasa ng

artikulo

Paglinang

Gawain 6:

Pananaliksik

ukol sa

paninirahan

at pagtatag

ng

pamayanan

Paglinang

Gawain 4:

Panonod ng

Dokumentary

o

Page 41: GABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP · PDF fileGABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP ONLINE MODULE BAITANG 7 ... PANGKALAHATANG PAGTUTURO MARKAHAN: Una PAKSA ... ng mga pagbabagong

41

dayuhan tayo ay

mayroon ng sariling

sistema ng

pamahalaan.Ano ang

pinatutunayan nito?

A. Na ang mga

Pilipino ay

magagaling.

B. Na ang

Pililipino ay dati

ng may

kultura.*

C. Na ang mga

Pilipino ay

mahusay

mamuno.

D. Na ang mga

Pilipino ay

mahilig sa

pulitika.

M Process/Ski

lls

(25%)

LC:

1.Nakabubuo

ng paghihinuha

at konklusyon

sa bahaging

ginampananng

tao at ng

kapaligiran sa

pag-unlad ng

kabihasnan at

lipunang

Pilipino.

15.Sila ang mga

nakatatanda sa tribo

na nagsisilbing guro

ng mga bata noon.

A.Agurang*

B.Guguran

C.Kirim

D.Jiui

A

Ang Kirim at Jiui

ay sistema ng

pagsulat ng mga

Badjao

samantalang

Guguran ay isang

imbento lamang.

M Understand

ing

(30%)

ENDURING

UNDERSTAND

ING:

Ang mag-aaral

ay malalim na

nakapagsusuri

sa bahaging

ginampanan ng

tao at ng

4. Di naglaon,

umalis rin ang mga

sinaunang Pilipino

sa mga kweba at

nanirahan sa ibang

lugar. Ginawa nila

ito dahil

A. sila ay edukado

B

Dahilan kung

bakit di nagtagal

umalis rin sa

kweba ang mga

sinaunang

Pilipino.

Paglinang

Gawain 4:

Panonood ng

Dokumenatry

o

Page 42: GABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP · PDF fileGABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP ONLINE MODULE BAITANG 7 ... PANGKALAHATANG PAGTUTURO MARKAHAN: Una PAKSA ... ng mga pagbabagong

42

kapaligiran

tungo sa pag-

unlad ng

kabihasnang

Pilipino.

na.

B. gusto nila ng

lugar na may

matatamnan at

bentilasyon.

C. ayaw na nila sa

mga kweba

dahil

nakakatakot at

madilim.

D. palaging

binabaha nag

mga kweba

MISCONCEPT

ION:

T Product/Pe

rformance

(30%)

GRASPS

3. Ikaw ay

miyembro ng isang

cause oriented group

na nagnanais supilin

ang hindi

magandang epekto

ng pagmimina sa

iyong barangay.

Paano mo

ipapahayag sa mga

may-ari ng minahan

na hindi maganda

ang epekto nito?

A. Sunugin ang

kanilang mga

Truck.

B. Mag Picket sa

harap ng kanilang

Opisina at isigaw

ang lahat ng galit

tungkol sa pag

mimina..

C. Makipag diyalogo

sa may ari tungkol

sa hindi mabuting

dulot ng pag

mimina.*

D. Awayin ang may

C

Ang tamang

pamamaraan sa

pagkakaroon ng

pagkakaunawaan

A

Ang B, C at D ay

mga limitadong

paraan upang

Paglinang

Gawain 7:

Pagsagot sa

Compare-

Contarst

Matrix

Paglilipat

Paggawa ng

dokumentary

o

Page 43: GABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP · PDF fileGABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP ONLINE MODULE BAITANG 7 ... PANGKALAHATANG PAGTUTURO MARKAHAN: Una PAKSA ... ng mga pagbabagong

43

ari.

17. Ang kabihasnan

ng sinaunang

Pilipino ay makikita

sa pagkakaroon ng

sariling sistemang

pulitikal,

ekonomiya, at uring

panlipunan. Bilang

isang

arkeologo,ikaw ay

inatasang ipabatid

ang kaalamang ito sa

mga tao. Paano mo

ito isasagawa?

A. Magkaroon ng

presscon ukol sa

Kabihasnang

Pilipino.*

B. Kausapin ang

bawat taong

nakakasalamuha

at pag-usapan ang

Kabihasnang

Pilipino.

C. Pondohan ang

patuloy na

pananaliksik ng

pag-aaral sa

kabihasnan.

D. Tawagan ang

lahat ng kaibigan

at sabihin sa

kanila ang

impormasyon.

ipabatid ang

impormasyon sa

lahat. Layunin ng

presscon na

maibalita at

mapanood itong

mga tao.

Page 44: GABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP · PDF fileGABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP ONLINE MODULE BAITANG 7 ... PANGKALAHATANG PAGTUTURO MARKAHAN: Una PAKSA ... ng mga pagbabagong

44

C.Scaffold for Transfer

MODULE SCAFFOLD FOR TRANSFER

LEVEL 1 DIRECTED PROMPT

1. Inform the students the

skills they are expected to

demonstrate.

2. Provide step-by-step

instruction on how to do

the skills and check their

work.

3. Provide task during

Firm Up or Interaction

stage.

LEVEL 2 OPEN PROMPT

1. Provide students

another task similar to

that given in Level 1.

2. Instead of giving a

step-by-step instruction,

ask students to do the

steps on their own. If

different procedures are

given, ask students to

choose which procedure

they would use. Students

may also be asked to

vary the steps they

learned.

3. Provide task during

Firm Up or Interaction

stage.

LEVEL 3 GUIDED TRANSFER

1. Provide a real world

situation where the skills

taught in Levels 1- 2 are

applied.

2. Instead of directing the

students step-by-step to use

the skills they learned in

previous levels, ask students

to look back on the skills they

learned and determine which

of these they would use to

meet the requirements of the

given task. 3. Provide task during

Deepen or Interaction stage.

LEVEL 4 INDEPENDENT

TRANSFER 1. Provide a real world

situation similar to Level

3 where the skills taught

in Levels 1-2 are

applied.

2. Purposely refrain

from suggesting to

students to use the skills

they learned in Levels 1-

2. Have students on

their own figure out

which of the skills they

learned in previous

levels they would use to

meet the standards in

the given task.

3. Provide task during

Transfer or Integration

stage. TASK:

Pagsusuri ng Video

Clip/Power Point

Presentation

1. Susuriin ng mga mag-

aaral ang video clip ukol sa mga

likas na yaman ng

Pilipinas gamit ang

mga gabay na tanong.

a) Anu-anu ang

mga likas na

yaman ng Pilipinas ?

Saan ito

matatagpuan?

b) Bakit mahalaga ang likas na

yaman sa isang

bansa? c) Anu ang

nangyaayri sa

TASK:

Pagsasanay sa

Paggawa ng

Power

Point/Movie

Maker

1. Mula sa mga

larawan ng likas na yaman at kultura

ng Pilipinas,

bumuo ng isang

power point presentation or

Movie Maker na

naglalayong ianunsiyo ang

kagandahan ng

bansa at

manghikayat ng mga turista.

2. Susuriin ang gawa

mula sa Peer Review Checklist

TASK:

Pagsasagawa ng Panayam

o Imbestigasyon

1. Ang mga mag-aaral ay

magsasagawa ng isang

panayam o imbestigasyon sa

kanilang lugar ukol sa

mga programang nangangalaga sa

kalikasan at mga

problemang

kinakaharap ng kanilang lugar.

2. Gagamitin ng mga

mga-aaral ang mga sumusunod na gabay na

tanong:

a) Anu-anu ang mga

programa na inyong barangay o

siyudad na

nanganganlaga sa kalikasan?Ipinapat

TASK:

Paggawa ng

Dokumentaryo

Ang Barangay San

Nicolas ay

nakararanas ng

palaging pagbaha. Bilang miyembro ng

Sangguniang Kabataan

, ikaw ay inaatasan na tulungan na hanapan

ng solusyon at

ipaunawa sa mga

mamamayan ang sanhi at bunga ng pagbaha

kasabay ng mga

aternatibong solusyon nito. Kasama sa iyong

aksyon o gagawin ay

ang pagpapaintindi sa mga mamamayang

nakatira malapit sa

mga lugar ang sanhi

kung bakit sila

Page 45: GABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP · PDF fileGABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP ONLINE MODULE BAITANG 7 ... PANGKALAHATANG PAGTUTURO MARKAHAN: Una PAKSA ... ng mga pagbabagong

45

mga likas ng

Pilipinas?Bakit ito nangyayari?

d) Bilang isang

Pilipino paano

mo ito mapapangalaga

an?

2. Matapos ang pagsusuri ay

bigyang diin sa

pagproseso na ang

Power Point Presentation ay

kinakailangan na

naglalaman ng mga sumusunod:

a) Sapat na

impormasyon tungkol sa

paksa

b) Malinaw at

naayon na disenyo at

teksto upang

maunawaan c) Naayon sa

pangangailanga

n ng mga manonood

d) Maayos ang

daloy ng mga

kaisipan e) Ito ay naisulat

sa

pamamaraang nakatatawag

interes ng mga

manonood

upang ibigay ang

mga puna.

upad ba ito?

Patunayan ang iyong sagot

b) May mga problema

bang kinakaharap

ang inyong barangay? Anu-anu

ang mga ito?

c) Paano nakikipagtulungan

ang mga tao sa

barangay?

d) Paano ba natin aalagaaan ang

kapaligiran sa isang

mapanagutang paraan?

Mula sa datos o

impormasyon na nakalap ay gumawa ng isang

sanaysay bilang patunay ng

iyong pakikipanayam o

imbestigasyon.

binabaha . Ikaw ay

gagawa ng dokumentaryo gamit

ang movie maker na

siyang gagamitin mo

sa magpapaunawa sa mga tao sa

kasaysayan ng

kanilang barangay at ang mga dapat na

hakbang upang

malutas ito.

Huhusgahan ang iyong gawa ayon sa

nilalaman ng

dokumentaryo, Organisasyon,

Kaangkupan ng mga

Hakbang at Solusyon , at Pagkamalikhain.

MGA TALA:

1. Mapa ng mga Gawain at Matrix ng Pagtatasa-Gawain . Ang mapa ng mga

gawain ay nagpapakita ng iba’t ibang gawain na isasagawa sa aralin na ito. Ang mga gawain na ito ay dinisenyo upang matugunan ang ibat ibang layunin ng AMT. Ang mga gawain ay may layuning matutunan ng mga mag-aaral ang ibat ibang kasanayan o kompetensi. Ang A na mga gawain ay nagsasaad ng pagbibigay ng kahulugan, pagsasaulo, pagtukoy, pagpili, at pagpansin sa mga pagbabagong naganap sa kabihasnang Pilipino. Sa M na mga gawain naman ay

Page 46: GABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP · PDF fileGABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP ONLINE MODULE BAITANG 7 ... PANGKALAHATANG PAGTUTURO MARKAHAN: Una PAKSA ... ng mga pagbabagong

46

inaasahang ang mga mag-aaral ay magsusuri, magkukumpara, mangangatwiran, magbubuod, magpapaliwanag at magpapatunay sa mga problemang dulot ng pagbabago katulad sa kultura at hanapbuhay ng tao. At higit sa lahat ay inaasahang sa T na mga gawain ay makiayon, makapagsagawa, makagawa, masolusyunan, masuri ang sarili at makabuo ang mga mag-aaral ng mga hakbang o solusyon upang malutas ang mga problemang panlipunan at pangkalikasan at matagumpay na makagawa ng dokumentaryo.

2. Scaffold for Transfer. Ang scaffold for transfer ay naglalaman ng mga T na gawain na ang pagkasunu-sunod ay batay sa pag-unlad ng mag-aaral ng kanyang kaalaman. Ang Scaffold ay binubuo ngg apat na antas na naguumpisa mula sa directing paggabay ng guro hanggang sa pagbibigay ng lubos na kalayaan sa paglilipat. Sa scaffold ay pinagtutuunan ang kakayahang kailangan ng mag-aaral upang makagawa ng isang dokumentaryo na magpapaunawa at manghihikayat sa mga mamamayan ng San Nicolas na malutas ang pagbaha sa lugar. Unang mahahasa ang kakayahan ng mga mag-aaral sa direct prompt sa pamamagitan ng pagsusuri ng video-clip o powerpoint presentation. Sa open prompt naman ay magsasanay ang mga mag-aaral sa paggawa ng powerpoint o moviemaker matapos matutunan nila ang mga hakbang kung paano gumawa nito. Susunod dito ay ang guided transfer na kung saan ang mag-aaral ay inaasahang makapagsagawa ng isang panayam o imbestigasyon upang malaman ang mga suliraning pangkapaligiran sa kanilang pamayanan at paano ito natutugunan ng gobyerno at mga mamamayan dito. Ito ay matatagpuan sa bahagi ng pagpapalalim. At sa panghuling bahagi na independent transfer ay buong-buo na ang responsibilidad o kalayaan ng mga mag-aaral na gamitin ang mga kakayahan na ginamit o natutunan nila sa natapos na mga antas upang makagawa ng isang dokumentaryo na manghihikayat sa mga taga san Nicolas upang tumugon.

Sa buong paksa sa Unang Markahan ay makikita sa Scaffod for transfer ang unti-unting pagbibigay o paglilipat ng resposibilidad ng guro sa mga mag-aaral upang linangin ang kanilang kaalaaman at ihanda sila sa paglilipat. Sa scaffold ay pinagtutuunan ang kakayahang kailangan ng mag-aaral upang makagawa ng dokumentaryo gamit ang movie maker tulad ng pagsusuri ng video- clip, paggawa ng powerpoint at pagsasagawa ng imbestigasyon/ pakikipanayam. Sa araling ito ay nakatuon sa paggawa ng powerpoint presentation na nagpapakita sa iba’t ibang pagbabagong ginawa ng tao sa kanyang lugar upang umayon sa kanyang pangangailangan. Ang mga mag-aaral ay maihahanda sa paggawa ng powerpoint sa pamamagitan ng ibat ibang gawain sa Paglinang at Pagpapalalim tulad ng pagsusuri ng video o slide at larawan at pagsusuri ng artikulo ukol sa kabihasnan na sinusubok ang kaalaman at kakayahan upang tumugon at makialam. Tandaan lamang na sa direct prompt ay kinakailangan ang directang paggabay ng guro upang ipakita at matutunan ng mag-aaral ang kasanayan (pagsusuri ng video-clip); sa open prompt ay parehong sitwasyon, ang pagkakaiba nga lang ay

Page 47: GABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP · PDF fileGABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP ONLINE MODULE BAITANG 7 ... PANGKALAHATANG PAGTUTURO MARKAHAN: Una PAKSA ... ng mga pagbabagong

47

may kalayaan ang mga mag-aaral na gawin ang hakbang na gusto nila dahil walang binigay na saktong proseso ang guro ( paggawa ng powerpoint/movie maker); at sa guided transfer naman ay makikita na ang totoong sitwasyon na may kaugnayan sa independent transfer ( pagsasagawa ng pakikipanayam/imbestigasyon). Higit sa lahat, ang independent transfer ay buong-buo na ang responsibilidad o kalayaan ng mga mag-aaral sapagkat ito ang pagkakataon na gagamitin nila ang kakayahan na ginamit nila sa natapos na antas. Ang mga mag-aaral ay tatayain ayon sa kanilang kakayahan at sariling abilidad, ang paggawa ng dokumentaryo.

SECTION 2. STRATEGIES FOR BLENDED LEARNING:

INDEX OF STUDENT’S ONLINE TASKS:

STUDENT’S

ONLINE TASK

EFDT AMT ACTIVITY

NO.

DESCRIPTION

1. Answering

Process Questions

based on a given

Website’s content

or interactivity

Paglinang

Acquisition

Gawain 6:

Pananaliksik

Magsaliksik ka sa

internet ng mga

impormasyon ukol sa

mga sumusunod na

paksa na may

kinalaman sa :

a. Paninirahan at

Pagtatatag ng mga

Pamayanan

b. Kabuhayan at

Aktibidad Pang-

ekonomiko

c. Kultura, Wika at

Etnisidad

Mula sa mga

impormasyong

nakalap, punan mo

ng wastong datos ang

compare and contrast

matrix.

Page 48: GABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP · PDF fileGABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP ONLINE MODULE BAITANG 7 ... PANGKALAHATANG PAGTUTURO MARKAHAN: Una PAKSA ... ng mga pagbabagong

48

2. Answering

mini-check-up

quizzes and

receiving feedback

3. Developing

Product Using

Web-based

Application 2.0

(state Web 2.0

application)

4. Posting in

Discussion Forum

any of the

following:

a. one’s ideas

b. one’s questions

c. one’s reflections

d. one’s

suggestions or

request

e. one’s summary

Paglinang

Paglinang

Paglinang

Paglinang

AM

AM

A

AM

Gawain 3: Flow

Chart

Gawain 5: 3-2-

1 Chart

Gawain

7:Compare –

Contrast

Matrix

Gawain 8:

Reflective

Rapture

Punan ng wastong

datos ang mga kahon.

Ang unang kahon ay

tungkol sa tema ng

ugnayan ng tao sa

kabihasnan. Batay sa

nabasa, ilalagay mo

sa mga sumusunod na

kahon ang mga salik

ng tema at ang

ugnayan nito sa isat-

isa.

Pagkatapos mong

mapanood ang

nasabing

dokumentaryo,

sagutin ang 3-2-1

chart.

Punan ng mga datos

at impormasyon ang

matrix batay sa

ginawang

pananaliksik.

Mula sa nakalap na

datos, sagutin ang

Page 49: GABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP · PDF fileGABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP ONLINE MODULE BAITANG 7 ... PANGKALAHATANG PAGTUTURO MARKAHAN: Una PAKSA ... ng mga pagbabagong

49

Pagpapalalim

Pagpapalalim

Pagpapalalim

Pagpapalalim

AMT

AMT

AM

AM

Gawain 9: KLD

Activity Chart

Gawain 11:

Spider Map

Summary

Gawain 12:

Three Minute

Pause

Gawain 13:

Topic Closure

Reflective Journal

Punan ng mga datos

ang KLD Activity

Chart upang mataya

ang iyong kaalaman

sa aralin.

Mula sa nagawang

semantic web,

gumawa ng summary

o buod tungkol sa

mga bagay na

natutuhan mo. Isulat

ito sa grapikong

pantulong na spider

map. Isaalang-alang

na ang topic concept

theme ay “ang

bahaging

ginampanan ng tao sa

pag-usbong ng

kanyang kabihasnan.

Ang main idea ay ang

mga salik na

nakaapekto sa pag-

usbong ng

kabihasnan.

Sa pagsasagawa ng

Three Minute Pause,

basahin ang panuto

sa ibaba. Isulat

ang sagot sa

grapikong pantulong.

1. Ibuod ang mga

pangunahing kaisipan

2. Dagdagan ng iyong

sariling pananaw

3. Maglista ng mga

katanungan para sa

Page 50: GABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP · PDF fileGABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP ONLINE MODULE BAITANG 7 ... PANGKALAHATANG PAGTUTURO MARKAHAN: Una PAKSA ... ng mga pagbabagong

50

paglilinaw

Sagutin mo ang mga

sumusunod na

pahayag upang

mataya ang iyong

kaalaman sa paksa.

5. Responding to

Other Students in

Discussion Forum

by posting any of

the following:

a. one’s comments

b. one’s questions

c. one’s reflections

d. one’s

suggestions or

request

e. one’s summary

Paglinang

Pagpapalalim

AMT Gawain 3: Flow

Chart

Gawain 5: 3-2-

1 Chart

Gawain

7:Compare –

Contrast

Matrix

Gawain 8:

Reflective

Rapture

Gawain 9: KLD

Activity Chart

Gawain 11:

Spider Map

Summary

Gawain 12:

Three Minute

Pause

Gawain 13:

Topic Closure

Ang mga komento,

katanungan,

repleksyon at hiling

ay makikita sa

comment box na

gagawin ng guro

habang iwinawasto

ang mga kasagutan

ng mga mag-aaral sa

ibat ibang gawain.

6. Chatting with

Teacher on any of

the following:

a. feedback on

answers to process

Pagtuklas,

Paglinang,

Pagpapalalim

AMT Gawain 1: Web

Page Reading

Gawain 3: Flow

Chart

Ang mga feedback sa

mga kasagutan sa

mga pamprosesong

tanong, marka sa mga

itinalagang gawain at

mga paksa at

Page 51: GABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP · PDF fileGABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP ONLINE MODULE BAITANG 7 ... PANGKALAHATANG PAGTUTURO MARKAHAN: Una PAKSA ... ng mga pagbabagong

51

questions

b. performance in

assigned tasks

c. content that

needs clarification

d. instructions in

tasks that need

clarification

e. a live event

Gawain 10:

Semantic Web

Organizer

Gawain 11:

Spider Map

Summary

panutong kailangang

linawin ay mababasa

o makikita sa

dashboard ng modyul

o comment box na

ginawa ng guro. Dito

ay maaaring

magpalitan ng ideya

ang guro at mag-

aaral upang

malinawan ang bawat

isa sa kanilang mga

katanungan. Maaari

ring mag-email ang

guro o mag-aaral

upang talakayin ang

mga ito at mag-chat.

7. Chatting with

Teacher and other

Students on any of

the following:

a. a. feedback on

answers to process

questions

b. performance in

assigned tasks

c. content that

needs clarification

d. instructions in

tasks that need

clarification

e. a live event

f. discussion of a

topic in the form of

a debate, panel

discussion,

Page 52: GABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP · PDF fileGABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP ONLINE MODULE BAITANG 7 ... PANGKALAHATANG PAGTUTURO MARKAHAN: Una PAKSA ... ng mga pagbabagong

52

interview or role

playing

8. Uploading and

Submitting

Individual File on

any of the

following:

a. answers to

activity questions

b. presentations or

reports

c. conversion of

Web information

to another form

(e.g. outline, flow

chart, table,

graphic organizer,

concept map,

drawing)

d. map of

conceptual change

e. intervention

task given by

teacher

f. enrichment task

Pagtuklas

Paglinang

Pagpapalalim

Pagpapalalim

AM

AM

AM

AM

Gawain 1: Web

Page Reading

Gawain 3:

Flow Chart

Gawain 10:

Semantic Web

Organizer

Gawain 11:

Spider Map

Summary

Ilalagay ng mag-aaral

sa dashboard ang

kanyang kasagutan sa

bawat sitwasyong

ibinigay at

pagkatapos nito ay i-

klick niya ang

“submit” kung tapos

na siyang sumagot.

Ilalagay ng mag-aaral

ang kanyang sagot sa

kahon ng dashboard

kung paano niya

pangngalagaan batay

sa binigay na bunga.

Pagkatapos,

pipindutin niya ang

submit kung tapos na

niya ang gawain.

Kukumpletuhin ng

mag-aaaral ang

pangungusap na nasa

dashboard upang

magkaroon ito ng

katuturan o diwa.

Ilalahad niya ang

kanyang nalaman at

mga ideya tungkol sa

aralin.

9. Uploading and

Submitting Group

File on any of the

following:

Pagtuklas

Paglinang

AM

AM

Gawain 2:

Pagsusuri ng

Larawan

Gawain 4:

Panonood ng

Ilalagay ng mga mag-

aaral ang kanyang

sagot sa mga

pamprosesong tanong

ng ibat ibang gawain

Page 53: GABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP · PDF fileGABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP ONLINE MODULE BAITANG 7 ... PANGKALAHATANG PAGTUTURO MARKAHAN: Una PAKSA ... ng mga pagbabagong

53

a. answer to

activity questions

b. presentations or

reports

c. conversion of

information from

Website or online

resource to

another form (e.g.

outline, flow chart,

table, graphic

organizer, concept

map, drawing)

d. map of

conceptual change

e. intervention

task given by

teacher

f. enrichment task

Paglinang

AM

dokumentaryo

Gawain 7:

Compare-

Contrast

Matrix

sa dashboard ng

modyul. Kung tapos

na niyang sagutan

lahat ay pipindutin

niya ang submit.

10. Sending by

clicking on page

email icon

questions to

teacher on any of

the following:

a. lesson

discussion

b. activity

instructions and

interactivity

c. system

navigation

Page 54: GABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP · PDF fileGABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP ONLINE MODULE BAITANG 7 ... PANGKALAHATANG PAGTUTURO MARKAHAN: Una PAKSA ... ng mga pagbabagong

54

11. Producing an

E-portfolio by

selecting best

works done in a

unit