of 54/54
1 GABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP ONLINE MODULE BAITANG 7 Manunulat: Lina M. Buaga SEKSYON 1: DISENYO NG PANGKALAHATANG PAGTUTURO MARKAHAN: Una PAKSA NG MODYUL: Bahaging Ginampanan ng Tao at Kapaligiran sa Pag-unlad ng Kabihasnang Pilipino sa Iba’t Ibang Yugto ng Kasaysayan MAPA NG MODYUL: ARALIN 2

GABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP · PDF fileGABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP ONLINE MODULE BAITANG 7 ... PANGKALAHATANG PAGTUTURO MARKAHAN: Una PAKSA ... ng mga pagbabagong

 • View
  558

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of GABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP · PDF fileGABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP...

 • 1

  GABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP ONLINE MODULE

  BAITANG 7

  Manunulat: Lina M. Buaga

  SEKSYON 1: DISENYO NG PANGKALAHATANG PAGTUTURO

  MARKAHAN: Una

  PAKSA NG MODYUL: Bahaging Ginampanan ng Tao at Kapaligiran sa Pag-unlad ng

  Kabihasnang Pilipino sa Ibat Ibang Yugto ng Kasaysayan

  MAPA NG MODYUL:

  ARALIN 2

 • 2

  ANTAS 1: PAGTUKOY SA MGA INAASAHANG BUNGA NG PAGKATUTO

  PAMANTAYANG PANGNILALAMAN: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa

  bahaging ginampanan ng tao at ng kapaligiran sa pag-unlad ng kabihasnan at lipunang

  Pilipino.

  PAMANTAYANG PAGGANAP: Ang mag-aaral ay nakapaguunay-ugnay sa bahaging

  ginampanan ng tao at ng kapaligiran sa pag-unlad ng kabihasnan at lipunang Pilipino.

  (A) KOMPETENSI:

  1. Nasusuri ang mga salik heograpikal na nakaimpluwensiya sa pagbuo at pag-

  unlad ng kabihasnan at lipunan.

  2. Nakabubuo ng paghihinuha at konklusyon sa bahaging ginampananng tao at

  ng kapaligiran sa pag-unlad ng kabihasnan at lipunang Pilipino.

  3. Nakabubuo ng mapanuring pag-isiip ( analytical thingking) at interpretasyon

  sa naging ugnayan ng mga lugar sa isat isa pamamagitan ng pabibigay

  sarling paghihihuna sa ugnayan ng bawat lugar sa isat isa sa pamamagitang

  ng pattern ng pang ekonomik aktibidad ng, wika at etnisidad.

  4. Nakagagamit ang mapa upang maipakita ang mga rutang pandarayuhan ,

  rutang pangkalakalan at maging ang kaayusan ng paninirahan (settlement

  pattern).

  5. Nauugat ang pag-unlad ng kasaysayan sa pamamagitan ng mapa at

  pagsusuri sa naging pag-unlad ng isang lugar.

  (M) KAKAILANGANING PANG-UNAWA: Malaki ang impluwensiya ng heograpiya sa

  pagbuo at pag-unlad ng lipunan samantalang may malaki ring bahaging ginampanan

  ang tao sa pangangalaga o pagkasira ng kapaligiran.

  MAHALAGANG TANONG: Paano nga ba umuunlad ang isang kabihasnan? Ano

  ang mga gawain ng tao sa prosesong ito?

  (T) TRANSFER GOAL: Ang mga mag-aaral ay nakapaguugnay-ugnay sa papel ng tao

  at kapaligiran sa pagbuo at pag-unlad ng kabihasnan at lipunang Pilipino.

  MGA TALA:

  1. Ang Mapa ng Aralin:

  Sinasaklaw ng aralin na ito ang mga konsepto at kaisipan sa bahaging ginampanan ng tao at kapaligiran sa pag-unlad ng kabihasnang Pilipino sa Ibat Ibang yugto ng kasaysayan. Sakop nito ang tatlong paksa: paninirahan at pagtatag ng mga pamayanan; kabuhayan at aktibidad pang-ekonomiko; at kultura, wika at etnisidad.

 • 3

  2. Ang Pamantayang Pangnilalaman at Kakailanganing Pang-unawa

  Batay sa pamantayang pangnilalaman, ang layunin ng aralin na ito ay

  naipapamalas ng mga mag-aaral ang pang-unawa sa bahaging ginampanan ng

  tao at kapaligiran sa pag-unlad ng kabihasnan at lipunang Pilipino sa ibat ibang

  yugto ng kasaysayan.

  Mahalaga ang aspetong ito sa aralin upang maintindihan ng mga mag-aaral ang

  mga kahaharaping problema sa pag-aaral kung paano naitatag at umunlad ang

  kabihasnang Pilipino kasama ng mga pagbabagong ginawa ng tao upang umayon

  sa pagdaan ng panahon na maaaring ikasira o ikaganda ng kanyang kapaligiran.

  Ang problemang ito ay makikita sa gawaing pagsusuri ng larawan na nagpapakita

  sa mga dating itsura ng mga ilang lugar sa Davao at kung paano ito nagbago sa

  pangkasalukuyan. Matatanto ng mga mag-aaral na sa kanilang pag-aaral ay

  makikita nila ang mga epekto ng mga pagbabagong ito na sa unang tingin ay

  mabuti subalit sa kalaunan ay mas malaki ang masamang epekto tulad ng

  makabagong teknolohiya.

  Sa huli ay mauunawaan ng mga mag-aaral ang kaugnayan ng tao sa kanyang

  kapaligiran hindi lamang upang gamitin ang likas na yaman upang umunlad ang

  kanyang buhay kundi mayroon din siyang pananagutan sa pangangalaga at

  preserbasyon ng kalikasan.

  Kung kayat ang mga problemang ito ay maaaring masolusyunan kung ang mga

  mag-aaral ay mauunawaan ang kaugnayan ng heograpiya sa pagbuo at pag-

  unlad ng lipunang Pilipino kasabay ng pag-alam sa tungkulin ng bawat isa upang

  matamo ang balance sa kalikasan tungo sa kaunlaran.

  3. Ang Mahalagang Tanong at ang mga Kompetensi

  Upang makabuo nang makabuluhang pagpapapakahulugan ang mga mag-

  aaral ay kinakailangan muna nilang masagot ang Mahalagang Tanong

  na, Paano nga ba umuunlad ang isang kabihasnan? Ano ang mga gawain ng tao

  sa prosesong ito?

  Bibigyang kasagutan ng mga mag-aaral ang mga nabanggit na katanungan sa

  ibat ibang paraan at malilinang ang kanilang pag-unawa at matatamo nila ang

  mga kaugnay na mga kompetensi:

 • 4

  1. Nasusuri ang mga salik heograpikal na nakaimpluwensiya sa pagbuo at

  pag-unlad ng kabihasnan at lipunan.

  2. Nakabubuo ng paghihinuha at konklusyon sa bahaging ginampananng

  tao at ng kapaligiran sa pag-unlad ng kabihasnan at lipunang Pilipino.

  3. Nakabubuo ng mapanuring pag-isiip ( analytical thingking) at

  interpretasyon sa naging ugnayan ng mga lugar sa isatisa pamamagitan ng

  pabibigay sarling paghihihuna sa ugnayan ng bawat lugar sa isat isa sa

  pamamagitang ng pattern ng pang ekonomik aktibidad ng, wika at etnisidad.

  4. Nakagagamit ang mapa upang maipakita ang mga rutang pandarayuhan ,

  rutang pangkalakalan at maging ang kaayusan ng paninirahan (settlement

  pattern).

  5. Nauugat ang pag-unlad ng kasaysayan sa pamamagitan ng mapa at

  pagsusuri sa naging pag-unlad ng isang lugar.

  Ang ibat ibang kasanayang ito ay mahalaga upang mahasa ang kritikal na

  pagsusuri, malalim na pang-unawa at kamalayan ng bawat Pilipino sa pag-unlad

  ng kabihasnan at kung ano ang kanyang gamapanin sa pag-unlad na ito.

  4. Ang Pamantayang Pagganap at Ang Tunguhin sa Paglilipat

  Ang mahalagang layuning nabanggit sa pamantayang pagganap para sa mag-

  aaral ay ang makapaguugnay-ugnay ang papel ng tao at kapaligiran sa pagbuo

  at pag-unlad ng kabihasnan at lipunang Pilipino. Dito mapapatunayan ng mag-

  aaral ang kanilang pag-unawa sa mga konsepto ng paglilipat sa tunay na buhay

  tulad ng paggawa ng dokumentaryo.

  ANTAS 2: MGA EBIDENSYA NG PAG-UNAWA SA PAMAMAGITAN NG IBAT

  IBANG URI PAGTATAYA

  A. Ang Mapa ng Pagtataya sa Buong Aralin UNIT ASSESSMENT MAP

  TYPE KNOWLEDGE AND SKILLS (ACQUISITION)

  UNDERSTANDING (MAKING MEANING)

  TRANSFER

  PRE-ASSESSMENT/

  DIAGNOSTIC

  Pre-test (NG) Interpretation, Explanation

  Web Page Reading (NG) Interpretation, Explanation

 • 5

  FORMATIVE

  ASSESSMENT

  Pagsagot sa Flow Chart (G) Interpretation, Explanation

  Pagsusuri ng Larawan (NG) Interpretation, Explanation

  Pagsusuri ng dokumentaryo (NG) Interpretation, Explanation 3-2-1 Chart (NG) Interpretation, Explanation

  Compare-Contrast Diagram (NG) Interpretation,Explanation Reflective Journal (NG) Interpretation, Empathy, Application Semantic Web (NG) Interpreation, Explanation Three Minute Pause (NG) Interpretation, Explanation

  SUMMATIVE

  ASSESSMENT

  Post Test (G) Interpretation, Explanation

  KLD Activity Chart (NG) Interpretation, Explanation,Perspective,

  Pagsasagawa ng Performance Task(G) Application, Perspective

  SELF-ASSESSMENT Spider Map Summary (G) Interpetation, Explanation Topic Closure (NG) Interpretation, Explanation

  Reflective Journal (NG) Empathy, Explanation

 • 6

  B. Ang Matrix para sa Pauna at Panghuling Pagtataya at Talaan ng

  Ispesipikasyon.

  TABLE OF SPECIFICATION (PRE-TEST)

  LESSON CONTENT KNOWLEDGE/SKILLS (40%)

  MEANING-MAKING (30%)

  TRANSFER (30%)

  NO.OF ITEMS

  A.Pangkalahatang Katangiang Pisikal ng

  Pilipinas at ang Impluwensiya Nito

  saPagkabuo at Pag-unlad ngKabihasnan at Lipunang

  Pilipino

  3

  Items # 5, 6, 17

  2

  Items # 11,13

  2

  Items # 18, 20

  7

  B.Bahaging Ginampanan ng Tao at ng Kapaligiran sa

  Pag-unlad ng Kabihasnang Pilipino sa Ibat-IbangYugto

  ng Kasaysayan

  3

  Items #1, 2, 14

  2

  Items # 3, 16

  2

  Items # 4, 19

  7

  C.Pangangalaga at Preserbasyon ng

  KapaligiranBilangTungkulin at Pananagutan ng Tao

  2 Items # 7, 15

  2

  Items # 9, 10

  2

  Items # 8,12

  6

  SUB-TOTAL NO.OF ITEMS:

  8

  SUB-TOTAL NO.OF ITEMS:

  6

  SUB-TOTAL NO.OF ITEMS:

  6

  TOTAL NO. OF ITEMS

  (100%): 20

  TABLE OF SPECIFICATION (POST-TEST)

  LESSON CONTENT KNOWLEDGE/SKILLS (40%)

  MEANING-MAKING (30%)

  TRANSFER (30%)

  NO.OF ITEMS

  A.Pangkalahatang Katangiang Pisikal ng Pilipinas at ang Impluwensiya Nito sa Pagkabuo at Pag-unlad ng Kabihasnan at Lipunang Pilipino

  3

  Items # 5, 6, 7

  2

  Items # 10, 11

  2

  Items # 18,20

  7

  B.Bahaging Ginampanan ng Tao at ng Kapaligiran sa Pag-unlad ng Kabihasnang Pilipino saIbat-IbangYugto ng Kasaysayan

  3

  Items # 1, 2, 16

  2

  Items # 4, 15

  2

  Items # 3,17

  7

 • 7

  C.Pangangalaga at Preserbasyon ng Kapaligiran BilangTungkulin at Pananagutan ng Tao

  2

  Items # 8, 12

  2

  Items # 9,13

  2

  Items # 14,19

  6

  SUB-TOTAL NO.OF ITEMS:

  8

  SUB-TOTAL NO.OF ITEMS:

  6

  SUB-TOTAL NO.OF ITEMS:

  6

  TOTAL NO. OF ITEMS (100%):

  20

  C. PRE- ASSESSMENT MATRIX

  COD

  E

  Levels of

  Assessment

  What will I assess?