of 50/50
1 GABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP ONLINE MODULE Baitang 7 ( Filipino ) Manunulat: DELIA CADAG-VILLANUEVA ANTAS 1: PANGKALAHATANG GABAY SA PAGDISENYO NG PAGTUTURO MARKAHAN: UNA PAKSA NG BAWAT YUNIT: PABULA Aralin 1Kaligirang Pangkasaysayan ng Pabula TEKSTONG NAGLALAHAD Aralin 2 Mahahalagang elemento ng Pabula-TAUHAN TEKSTONG NAGLALARAWAN Aralin 3 Mahahalagang Elemento ng Pabula-TAGPUAN TEKSTONG NAGLALARAWAN PANG-URI Aralin 4 Mahahalagang Elemento ng Pabula-BANGHAY TEKSTONG NAGSASALAYSAY-Bahagi ng Pangungusap Aralin 5 Mahahalagang Elemento ng Pabula-Aral/Mahahalagang kaisipan TEKSTONG NAGLALAHAD-EKSPRESYON SA PAGPAPAYO/MUNGKAHI Aralin 6 PAGSASALING-WIKA DAPAT TANDAAN SA PAGSULAT NG PABULA MAPA NG BUONG MODYUL: Narito ang balangkas ng mga aralin na dapat maunawaan sa pagtatapos ng modyul na ito.

GABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP · PDF fileGABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP ONLINE MODULE Baitang 7 ( Filipino ) ... aaral sa pagkaunawa at lubusang pagkatuto ng kaalaman

 • View
  562

 • Download
  23

Embed Size (px)

Text of GABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP · PDF fileGABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP...

 • 1

  GABAY NG GURO SA PAGTUTURO PARA SA OHSP ONLINE MODULE

  Baitang 7 ( Filipino )

  Manunulat: DELIA CADAG-VILLANUEVA

  ANTAS 1: PANGKALAHATANG GABAY SA PAGDISENYO NG PAGTUTURO MARKAHAN: UNA PAKSA NG BAWAT YUNIT: PABULA Aralin 1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Pabula

  TEKSTONG NAGLALAHAD

  Aralin 2 Mahahalagang elemento ng Pabula-TAUHAN

  TEKSTONG NAGLALARAWAN

  Aralin 3 Mahahalagang Elemento ng Pabula-TAGPUAN

  TEKSTONG NAGLALARAWAN PANG-URI

  Aralin 4 Mahahalagang Elemento ng Pabula-BANGHAY

  TEKSTONG NAGSASALAYSAY-Bahagi ng Pangungusap

  Aralin 5 Mahahalagang Elemento ng Pabula-Aral/Mahahalagang kaisipan

  TEKSTONG NAGLALAHAD-EKSPRESYON SA PAGPAPAYO/MUNGKAHI

  Aralin 6 PAGSASALING-WIKA

  DAPAT TANDAAN SA PAGSULAT NG PABULA

  MAPA NG BUONG MODYUL: Narito ang balangkas ng mga aralin na dapat maunawaan sa pagtatapos ng modyul na ito.

 • 2

  ANTAS 1: PAGTUKOY SA MGA INAASAHANG BUNGA NG PAGKATUTO

  PAMANTAYANG PANGNILALAMAN: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pabula gamit ang angkop na gramatika/ retorika. PAMANTAYAN SA PAGGANAP: Ang mag-aaral ay nakasusulat ng sariling pabula na naglalarawan ng sariling kultura ng sariling lugar/ rehiyon o Filipino nang may angkop na gramatika / retorika.

  Aralin 3

  Mahahalagang Elemento ng Pabula- TAGPUAN

  T. NAGLALARAWAN

  PANG-URI

  Aralin 4

  Mahahalagang Elemento-BANGHAY

  T. NAGSASALAYSAY

  Mga bahagi ng pangungusap

  Payak/buong paksa

  Payak/buong panaguri

  Aralin 1

  Kaligirang Pangkasaysayan

  Tekstong Naglalahad

  Paraan ng pagtatanong

  Aralin 6

  PAGSASALING-WIKA

  KATUTURAN

  KAHALAGAHAN

  DAPAT ISAALANG-ALANG SA PAGSULAT

  MGA PAMANTAYAN

  Aralin 2

  Mahahalagang Elemento ng Pabula - TAUHAN

  Uri ng tauhan

  Tekstong Naglalarawan

  Paraan ng Pagpapahayag ng Emosyon

  Aralin 5

  Mahahalagang Elemento ng Pabula Mahahalagang Kaisipan .

  Ang Mag-anak na Langgam

  Mga Ekspresyon Ng Damdamin.

  PABULA

 • 3

  A. MGA KOMPETENSING DAPAT MAISAKATUPARAN: Matututuhan ng mga mag-aaral ang:

  A. Pakikinig

  1. Nakapaghahanda sa pakikinggang teksto o diskurso sa pamamagitan ng pag-alam sa paksa at konteksto nito

  2. Nakagagamit ng batayang proseso sa mabisang pakikinigNakalilikom ng mahahalagang impormasyon mula sa media- ( radio,telebisyon, babasahin at iba pa)-

  3. Nakapagbibigay-reaksyon(berbal at di berbal) sa mga napakinggan sa tamang panahon at sitwasyon

  4. Nakasusunod nang wasto sa mga panuto o tagubiling pinakinggan - 5. Nakapagbubuod ng tekstong napakinggan) 6. Nakapagpapamalas ng kritikal o malalim na pag-unawa sa teksto o

  diskursong pinakinggan sa pamamagitan ng pagsusuri B. Pagsasalita

  1. Nakapag-uulat ng nasaliksik na mga impormasyon kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng pabula

  2. Nakapagpapaliwanag ng kahalagahan ng kaangkupan ng mga Elemento ng Pabula 3. Nakapangangatwiran kung tama o mali ang paggamit ng mga hayop bilang tauhan 4. Nakapagpapahayag ng sariling emosyon o damdamin at ng damdamin

  ng iba sa ibat ibang paraan 5. Naipaliliwanag ang mga paraan sa pagsulat ng pabula

  C. Pagsulat

  1. Nakasusulat ng tekstong naglalahad kaugnay ng paksa( hal. Kasalukuyang kalagayan ng pabula at mga kauri nito)

  2. Nakabubuo ng mga tanong sa ibat ibang paraan 3. Nakapagsusulat ng talatang naglalarawan ng kasalukuyang kalagayan ng tagpuang ginamit

  sa alinmang pabula gamit ang pang-uri 4. Nakapagsusulat ng talatang nagsasalaysay kaugnay ng paksa gamit ang mga

  pangyayari sa pabula 5. Nakasusulat ng liham-nagpapayo o nagbibigay-mungkahi gamit ang wastong

  gramatika at retorika 6. Nakasusulat ng sariling pabula na naglalarawan ng kultura ng sariling lugar o

  rehiyon na nagtataglay ng ibat ibang elemento gamit ang wikang Filipino o wika ng rehiyon

  D. Pagbasa 1. Napalalawak ang kahusayan sa pag-unawa ng ibat ibang uri ng teksto sa

  pamamagitan ng pagbabasa 2. Pagbabahagi ng nabasang teksto at pagkilala sa nakapaloob na kulturang Pilipino o ng

  rehiyon-

  E. Panonood 1. Nakapanonood ng pelikulang kinatatampukan ng mga hayop at naihahambing ito

  sa iba pang akda. 2. Nakapagsusuri ng napanood na pelikula ukol sa mga hayop. Aralin1

  F. Pagsasaling-wika

  1. Nakapagsasaling-wika ng isang tekstong naglalarawan ng kultura ng sariling lugar o rehiyon gamit ang sariling wika ng rehiyon o ng wikang Filipino

 • 4

  (M ) PANGMATAGALANG PAG-UNAWA:

  Mauunawaan ng mag-aaral na

  Ang pabula ay bahagi ng ating panitikan at masasalamin dito ang ating

  sariling kultura.Mahalagang alamin ang Kaligirang Pangkasaysayan ng

  Pabula upang higit na maunawaan ang sariling pabula ng rehiyon.

  MAHAHALAGANG TANONG: 1.Bakit kailangang pag-aralan ang pabula ng mga rehiyon sa bansa? 2.Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga pabula ng sariling rehiyon at ng ibat ibang rehiyon sa bansa? 3.Bakit mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/ retorika sa proseso ng komunikasyon? (T) TRANSFER GOAL:

  Mapapangalagahan ng mga mag-aaral ang anumang mabubuting kaugaliang napulot sa Pabula na angkop sa kanilang kultura at ang mga ito ay magagamit nila sa kanilang pang-araw-araw na pakikipag-ugnayan sa pamilya at kapwa. MGA TALA:

  I. Ang Mapa ng Yunit:

  Sinasaklaw ng yunit na ito ang Pabula bilang isang akdang pinag-aaralan ng mg mag-aaral sa

  ikapitong baitang kung saan ito ay mapupulutan ng mga mabubuting aral at mga kanais-nais

  na pagpapahalagang taglay ng mga pangunahing tauhan na naaangkop naman sa tradisyon at

  kultura ng mga Pilipino.

  Sa unang aralin ay pag-aaralan ang Kaligirang Pangkasaysayan ng Pabula; sa ikalawang aralin

  naman ang mga mahahalagang Elemento ng Pabula ang tauhan.Sa ikatlong aralin ay

  bibigyan pansin naman ang Elemento nito- ang Tagpuan. Sa ikaapat na aralin ay bibigyang-

  tuon ang Elemento ng Pabula- ang Banghay; Sa ikalimang aralin naman tungkol sa

  Mahahalagang kaisipang napapaloob sa akda at ang ikaanim na aralin naman ay nakatuon sa

  Pagsasaling-wika.

  2. Ang Pamantayang Pangnilalaman at Kakailanganing Pang-unawa

  Ang pamantayang pangnilalaman ay tumutukoy sa kung ano ang dapat matutuhan ng

  mag-aaral (katotohanan at impormasyon) kung ano ang dapat magawa ( prosesong

  kasanayan) at kung anong pagkaunawa ang kanilang nabubuo habang pinoproseso

  ang impormasyon. Ang mag-aaral ay inaasahang di lamang mauunawaan kundi

  maipakikita ang kanilang natutuhan kung kayat makapagbibigay ng ebidensya ng

  pagkatuto. Sa araling ito sa Pabula batay sa isinasaad ng pamantayang

 • 5

  pangnilalaman, layunin ng yunit na ito na: 1. Maipamamalas ng mag-aaral ang pag-

  unawa sa pabula gamit ang angkop na gramatika/retorika. 2. Maunawaan din ng mga

  mag-aaral na ang pabula ay bahagi ng ating panitikan at masasalamin dito ang ating

  sariling kultura. Mahalagang alamin ang kaligirang Pangkasaysayan ng pabula upang

  higit na maunawaan ang sariling pabula ng rehiyon o bansa. Ang kakailanganing pag-

  unawa naman ay tumutukoy sa pagkaunawang dapat na matamo ng mag-aaral..

  Itinutuwid ang mga maling dating kaalaman o kayay mga kaalamang dapat nang

  baguhin sa pamamagitan ng mga gawaing tutulong sa mag-aaral na tuklasin at matamo

  ang bagong kaalaman na magagamit, maililipat at mailalapat sa pang-araw-araw na

  makatotohanang pangngailangang sa buhay. Mahalagang maunawan ng mga mag-

  aaral na ang mga pabula ay hindi lamang mga akdang likhang-isip na ginagampanan

  ng mga hayop subalit itoy nagtataglay ng katotohanan na kapaki-pakinabang sa

  mambabasa tulad ng aral na magagamit na gabay tungo sa maayos na pamumuhay sa

  lipunan, sa kapwa at maging sa pamilya. Nagpapahayag ito ng pagpapahalaga sa

  kultura ng bansa, rehiyon o lugar na nakikita noon at kailangang manatili hanggang sa

  kasalukuyan at darating na panahon. Ang mga Gawain sa modyul na ito ay lilinang sa

  kinakailangang pag-unawa ng mga mag-aaral.

  Dahil sa mga aralin sa modyul na ito mababago ang pananaw ng mag-aaral tungkol sa

  pabula. Higit nilang mapahahalagahan ito bilang akdang mapaghuhugutan ng mga

  gabay sa buhay at wastong pakikipamuhay sa pamayanan o lipunang kinabibilangan.

  3. Ang Mahalagang Tanong at ang mga Kompetensi

  Mga katanungang bukas na naglalayuning makuha ang kawilihan ng mag-aaral at gagabay sa kanila upang mapalalim ang kaisipan higit sa mga tanong na sino, ano, saan at kailan kundi matugunan angmga paglalapat na katanungang paano at bakit na higit na nagpapalawak sa pagkaunawa at pagkatuto. Sa modyul na ito upang makabuo nang makabuluhang pagpapapakahulugan ang mga mag-aaral, kinakailangan muna nilang masagot ang Mahalagang Tanong na 1.Bakit kailangang pag-aralan ang pabula ng mga rehiyon sa bansa? 2.Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga pabula ng sariling rehiyon at ng ibat ibang rehiyon sa bansa? 3.Bakit mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/ retorika sa proseso ng komunikasyon? Ang mga kompetensi ay mga katotohanan, konsepto at kasnayang dapat matutuhan,

  maunawaan at magawa upang maipakita ang pagkaunawa ng mag-aaral sa partilular

  na layunin o tunguhin. Sa modyul na ito ang mga kompetensing sumusunod ang

  inaasahang malinang:

 • 6

  1. Nakapaghahanda sa pakikinggang teksto o diskurso sa pamamagit