Click here to load reader

Förskolan är som ett litet samhälle - DiVA 1154482/FULLTEXT01.pdf Förskolan är som ett litet samhälle” Om demokratisk samvaro i förskolan - barns möjligheter till delaktighet

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Förskolan är som ett litet samhälle - DiVA 1154482/FULLTEXT01.pdf Förskolan...

 • ”Förskolan är som ett litet samhälle”

  Om demokratisk samvaro i förskolan - barns möjligheter till delaktighet och inflytande

  En studie om sex pedagogers uppfattningar av barns

  delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet

  Charlotte Stålgren & Emma Nylund

  Självständigt arbete – Pedagogik GR (C), 15 hp

  Huvudområde: Pedagogik

  Högskolepoäng: 15 hp

  Termin/år: VT 17

  Handledare: Maria Styf

  Examinator: Anneli Hansson

  Kurskod: PE099G

  Utbildningsprogram: Förskollärare, 210 hp

 • Förord

  Vi är två studenter från förskollärarutbildningen vid Mittuniversitetet i Sundsvall som genomfört

  denna studie rörande pedagogers uppfattningar av barns delaktighet och inflytande i förskolans

  verksamhet. Vårt intresse krig barns möjligheter till delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet

  har växt under utbildningen, vilket avgjorde valet av vårt ämne till denna studie. I detta examensarbete

  har vi genomfört intervjuer med sex pedagoger verksamma inom förskolans verksamhet.

  Vi vill tacka våra respondenter som gjorde denna studie genomförbar genom att dela med sig av sina

  tankar och erfarenheter till oss. Vi vill ge ett stort tack till varandra och till det fantastiska samspel vi

  haft och den hjälp vi gett varandra genom arbetets gång!

  Tack!

  //Charlotte Stålgren och Emma Nylund

 • 1

  Abstrakt Syftet med den här studien har varit att belysa pedagogers uppfattningar av barns delaktighet och

  inflytande i förskolans verksamhet. Tidigare forskning inom området menar att barns delaktighet och

  inflytande begränsas i förskolans verksamhet på grund av olika faktorer som exempelvis tidsbrist,

  kompetens, pedagogers förhållningssätt, barngruppens storlek, organisation och miljö. Tidigare

  forskning visar även en problematik att förstå begreppen delaktighet och inflytande, samt hur dessa

  kan sammankopplas med demokratiuppdraget i förskolans verksamhet. Sex semistrukturerade

  intervjuer låg som grund för studiens resultat, varav varje förskola belägen i en och samma kommun.

  Varje förskola hade ett antal barn i barngruppen omfattande 35-40 barn per avdelning med ett

  genomsnittligt antal av 6 pedagoger per avdelning. Resultatet av studien är uppdelad efter följande

  teman; Pedagogernas uppfattningar av delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet,

  Demokratisk samvaro i förskolans verksamhet, Barngruppens storlek - möjligheter för demokratisk

  samvaro? och Pedagogens roll och betydelse för demokratisk samvaro. Resultatet visade på svårigheter

  i förståelsen av begreppen delaktighet och inflytande, men samtidigt hade flertalet av pedagogerna

  gemensamma uppfattningar av hur begreppen borde praktiseras i förskolan. Samtliga pedagoger lyfte

  vikten av att aktivt arbeta med demokrati i förskolan och att som pedagog vara en förebild i detta både

  för barn och kollegor. Även om förskolans dagliga verksamhet i många fall innebär olika begränsningar

  som tidsbrist, kompetens, personaltäthet, barns och pedagogers mående, miljö och organisation så

  lyftes de dagliga rutinerna som viktiga och avgörande tillfällen för barns möjligheter till delaktighet och

  inflytande. Delaktighet och inflytande bör genomsyra hela verksamheten och barns fria val, egna vilja

  och rätten till medbestämmande uppfattades skapa bäst förutsättningar för att möjliggöra en

  demokratisk samvaro där delaktighet och inflytande får ta plats. Läroplanen för förskolan och tidigare

  forskning berör att barnen ska fostras till aktiva, ansvarstagande och självständiga medborgare, vilket

  även resultatet visade. Men samtidigt visade resultatet på en annan uppfattning och problematik

  rörande den individ som dagens samhälle tycks förespråka där fokus många gånger hamnar på jaget

  och självständigheten, vilket ibland riskerar bli på bekostnad av gruppen. Vikt lades även vid att barnen

  ska lära sig ta hänsyn, lyssna och hjälpa andra oavsett bakgrund. Detta betonades som extra viktigt i

  det samhälle vi lever i idag, där många kulturella och religiösa skillnader råder som kan påverka hur

  barns delaktighet och inflytande kan ta form och möjliggöras i förskolans verksamhet. Resultatet av vår

  studie kan bidra till en större inblick och förståelse i utvecklingen av förskolan som en demokratisk

  samvaro och kan därmed även bli betydelsefull för den fortsatta samhällsutvecklingen.

  Nyckelord: Delaktighet, Demokratiuppdraget, Demokratisk samvaro, Förhållningssätt, Förskola, Inflytande,

  Kvalitativ metod, Självständighet

 • 2

  Innehållsförteckning

  Abstrakt .......................................................................................................................................................... 1

  Introduktion .................................................................................................................................................... 3

  Inledning ........................................................................................................................................................... 3

  Bakgrund ........................................................................................................................................................... 4

  Förskolans historiska framväxt och den förändrade barnsynen .......................................................... 4

  Demokrati i förskolan – En demokratisk samvaro? ............................................................................... 6

  Delaktighet och inflytande som begrepp ................................................................................................. 7

  Delaktighet och inflytande i förskolan ..................................................................................................... 8

  Barngruppens betydelse för delaktighet och inflytande ........................................................................ 9

  Miljöns betydelse för delaktighet och inflytande .................................................................................... 9

  Pedagogens betydelse för delaktighet och inflytande .......................................................................... 10

  Syfte .............................................................................................................................................................. 13

  Metod ............................................................................................................................................................ 14

  Kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer ................................................................................ 14

  Urval ................................................................................................................................................................ 14

  Tabell 1. ............................................................................................................................................................ 15

  Genomförande ................................................................................................................................................ 15

  Databearbetning och Analys......................................................................................................................... 16

  Etiskt ställningstagande ................................................................................................................................ 17

  Metoddiskussion ............................................................................................................................................ 17

  Resultat......................................................................................................................................................... 20

  Pedagogernas uppfattningar av delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet ......................... 20

  Demokratisk samvaro i förskolans verksamhet ......................................................................................... 25

  Barngruppens storlek – möjligheter för demokratisk samvaro? ............................................................. 27

  Pedagogens roll i skapandet av en demokratisk samvaro ....................................................................... 28

  Diskussion.................................................................................................................................................... 31

  Pedagogers uppfattningar av delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet ............................. 31

  Demokratisk samvaro i förskolans verksamhet ......................................................................................... 33

  Barngruppens storlek - möjligheter för demokratisk samvaro? .............................................................. 34

  Pedagogens roll och betydelse för demokratisk samvaro ........................................................................ 35

  Avslutande reflektion ...........................................................................................................