20
ERGONOMIJA I ZAŠTITA NA RADU U HORTIKULTURNOJ PROIZVODNJI Student: D. Nejra

Ergonomija u hortikulturi

Embed Size (px)

DESCRIPTION

O ergonomiji u hortikulturnoj proizvodnji

Citation preview

ERGONOMIJA I ZATITA NA RADU U HORTIKULTURNOJ PROIZVODNJIStudent: D. Nejra

1SADRAJ:Specifinosti hortikulturne proizvodnje;Pojam ergonomije;Historijski osvrt;Znaaj i cilj prouavanja ergonomije;Vrste ergonomije;Primjeri primjene;Ergonomija u hortikulturi;Zatita na radu;Vrste opasnosti u h. proizvodnji i mjere zatite;Primjeri;Zakljuak;

UVODAgrikulura, sa svojim osnovnim granama: umarstvo, agronomija i hortikultura igra vanu ulogu u ekonomskom, kulturnom i politikom razvoju odreene zemlje;U polju agrikulture u Evropi je zaposleno preko 10 miliona ljudi;Interakcija ljudskog rada i sredstava za rad (razne maine i alati);Rad u hortikulturi karakteriu: neprirodni poloaji tijela, rukovanje tekim teretima, zamorni ponavljajui pokreti, vibracije, buka, ekstremne temperature, udisanje dimova, para i praina, opasna hemijska sredstva;

Izvor:European Agency for Safety and Health at work;3

Ergonomija je nauka koja se bavi dizajnom proizvoda tako da oni najbolje budu prilagoeni ljudskom tijelu;

Ergonomija se bavi prouavanjem rada i odnosa pri radu u skladu s mentalnim i tjelesnim sposobnostima ljudi;

Sloenica je od grkih rijei ergon djelo, posao, rad i nomos zakon, red;

Sistem: ovjek maina;

Njena sutina i cilj je prilagoavanje posla (alata, radnih zadataka, radne okoline) radniku i njegovim potrebama, a ne prilagoavanja radnika potrebama posla.

Ergonomija nauka o prilagoavanju radne okoline ljudskom tijelu;ERGONOMIJA...?Slika 1. Nepravilan poloaj tijela Slika 2. Definicija ergonomije4

Ve u prvobitnoj zajednici ovjek prouava kako napraviti orue da mu olaka rad tj. kako ga prilagoditi za rad;Nastanak ergonomije se vezuje za brzi razvojtehnikei tehnikih sredstava koja su bila sve savrenija i efikasnija, ali se onda javio ovjek, koji svojim ogranienjima postaje limitirajui faktor;B. Ramazini - prvi uspostavio vezu izmeu rada i bolesti miino-skeletnog sistema u knjizi Bolesti radnika koja je i prvi pisani trag o ergonomiji.W. Jastrzbowski prvi upotrijebio termin ergonomija 1857.g.; HISTORIJSKI OSVRT

5

Prvi fen za kosu imalo je plastinu drku koja je ergonomski odgovarala prosjenoj ljudskoj ruci.ZATO ERGONOMIJA ?Odreene miine i vezivne strukture se isteu ili skrauju, a stalna optereenja polahko troe mogunosti prilagodbe, pa se nakon dueg rada javljaju prvi znaci preoptereenosti.POSLJEDICE:a) Problemi s oima;b) Problemi s vratom, glavom i gornjim dijelom lea;c) Bol u donjem dijelu lea;d) Bolovi i trnjenja u laktu i runom zglobu;

Primjer primjene ergonomije rad u kancelariji

Najbolji nain da se izbjegnu tetne posljedice rada na raunaru je koritenje ergonomskih (prilagoenih ljudskom tijelu) stolica, stolova, mieva, monitora i pravljenje estih pauza u radu.

Ergonomsko radno okruenje omoguuje kvalitetniji i zdraviji rad na radnom mjestu.Izvor: http://www.gimnazija-paracin.edu.rs/Ergonomija dizajnira predmete za bolju interakciju sa ljudima;7Dva su glavna pravila ergonomije:prilagoditi ovjeka poslu izabrati ovjeka koji fizikim ili psihikim sposobnostima odgovara poslu;prilagoditi posao ovjeku oblikovati strojeve ili radnu okolinu tako da ovjek to lake moe izvravati zadani posao;

VRSTE ERGONOMIJEKoncepcijska ergonomija - uiniti rad udobnijim, sigurnijim, poveati preciznost rada, smanjiti trokove u samom poetku konstruiranja nekog radnog mjesta.Sistemska ergonomija oblikovanje radnog mjesta,radne okoline, radnog podruja, kolovanja osoblja, organizaciji tijeka radnog procesa.Korektivna ergonomija - bavi se usavravanjem postojeih alata, opreme i strojeva.Softverska ergonomija - Brine se da zbog upotrebe raunala pri upravljanu strojevima ne doe do prevelikog optereenja radnika.Hardverska ergonomija - prilagoavanje raunalnog sistema ovjeku i prilagoavanje neposredne i posredne okoline (stolica,rasvjeta);Izvor: www.mathos.unios.hr/8ERGONOMIJA U HORTIKULTURNOJ PROIZVODNJIienje i odravanje puteva za bezbijedan transport hortikulturnih proizvoda:

Eliminirati nagle visinske razlike i rupe na prometnim pravcima, koristiti rampe i padine, gdje je potrebno:

Izvor: InternationalErgonomics AssociationKoristiti kolica i druga prevozna sredstva za noenje materijala, alata i proizvoda:

Koristiti maine i sredstva koja su prilagoena i olakavaju posao;

Izvor: InternationalErgonomics AssociationNe nositi teko, ve rasporediti teret u manje grupe;

Ako je neizbjeno nositi teret, treba ga nositi to vie uz tijelo. Time se smanjuje umor i opasnost od povreda;

Izvor: Hrvatski zavod za zatitu zdravlja i sigurnost na raduErgonomski prilagoena sredstva za rad

Ergonomske karakteristike motorne pile: mala masa, usko tijelo, buka, vibracija i gasovi u granicama optereenja radnika, lahko rukovanje (lake zatezanje lanca i podmazivanje);

ZATITA NA RADU U HORTIKULTURNOJ PROIZVODNJIProsjeno godinje, u svijetu, oko 2 miliona zaposlenih izgubi ivot od povreda na radu ili od posljedica profesionalnih oboljenja;

Zbog nesrea i povreda na radu, profesionalnih oboljenja i odsustvovanja, bolovanja, lijeenja, novanih naknada za sluaj nesrea, godinje se utroi oko 4 % svjetskog bruto drutvenog proizvoda;

Zatita na raduskup je tehnikih, zdravstvenih, pravnih, psiholokih, pedagokih i drugih djelatnosti pomou kojih se otkrivaju i otklanjaju opasnosti koje ugroavaju ivot i zdravlje osoba na radu i utvruju mjere, postupci i pravila kako bi se otklonile ili smanjile te opasnosti i tetnosti.

Cilj: da se svim osobama na radu osiguraju uvjeti rada bez opasnosti po ivot i zdravlje, odnosno da se izbjegnu ozljede, profesionalne i druge bolesti, a ako one ipak nastupe da se ublae tetne posljedice!!!Izvor: http://www.veleri.hr/

Svi poduzea bi trebala da imaju programe sa propisanim mjerama i nainima sprjeavanja ozljeda na radnom mjestu i sigurnog rada;

U Bosni i Hercegovini zatita na radu je ureena Zakonom o zatiti na radu Brko Distrikta BiH, Zakonom o zatiti na radu RS i Zakonom o zatiti na radu iz 1990. g. u FBiH.

Takoe, postoji i Zakon o sigurnosti i zdravlju na radu;

Poslodavac mora osigurati uvjete za siguran rad i zatitu zdravlja radnika i planirati i izdvojiti sredstva za financiranje zatite na radu.

Organizacija zatite na radu, kao posebna nauka, je nastala iz nauke o organizaciji rada kao rezultat drutvenih potreba da se oformi posebna disciplina u okviru koje bi se izuavali i istraivali problemi organizacionog aspekta zatite na radu.

ZATITA NA RADU U HORTIKULTURNOJ PROIZVODNJIPoslodavac odgovara zaposleniku za tetu uzrokovanu ozljedom na radu i profesionalnom boleu;

Profesionalnom boleu smatra se bolest za koju se dokae da je posljedica djelovanja tetnosti u procesu rada i/ili radnom okoliu, a intenzitet tetnosti i duina trajanja izloenosti toj tetnosti je na razini za koju je poznato da uzrokuje oteenje zdravlja;

15NAJEE VRSTE OPASNOSTI I MJERE ZATITEMehanike opasnosti: pri radu sa strojevima, ureajima i opremom, te razne vrste padova;

Za zatitu od mehanikih opasnosti najvanije je ispravno rukovanje sredstvima rada, te njihova ispravnost u svakom trenutku, to znai da su opremljena zatitnim sredstvima i blokadama, koje se ne smiju skidati!!

Ergonomske karakteristike traktora: ispunjenje ergonomskih zahtijeva kabine smanjenjem buke i vibracija, dobra vidljivost, blatobran, aktiviranje upravljakih elemenata malom silom, sigurnost radnika u sluaju hitnog naputanja traktora;Potencijalni izvori povreda;

NAJEE VRSTE OPASNOSTI I MJERE ZATITE Padovi: iz vozila, prikolica, sa ljestava, iz objekata, sa krovova...;

Mjere zatite: zatvoriti kanale i otvore, odravati mjesta rada urednim, koristiti ispravno ljestve, nositi zatitu za rad, adekvatnu obuu...;

NAJEE VRSTE OPASNOSTI I MJERE ZATITE Hemijska sredstva pesticidi i gnojiva: trovanje, oteenja na koi i disajnim organima, alergije, oteenja oiju;Mjere zatite: struno osposobljene osobe, pridravati se uputa na ambalai, ne konzumiratijelo i pie niti puiti tokom tretiranja, oznaiti tretirane povrine natpisima, ne vriti prskanjepo jakom vjetru, koristiti zatitnu opremu!

NAJEE VRSTE OPASNOSTI I MJERE ZATITE Zatita od vibracije: Pravilno izvedeno sjedalo prilagoeno osobi koja upravlja moe apsorbirati 65% vibracija i smatra se najvanijim oblikom zatite od vibracija;

Zatita od buke: koritenje strojeva koji imaju dobru zvunu izolaciju i upotreba zatitne opreme za zatitu sluha;

Rad na otvorenom: ei i krai odmori u hladu, uzimanje dovoljne koliine vode, koritenje pokrivala za glavu i lagane odjee, koritenje krema sa UV zatitom;Povoljni uslovi za rad: temperatura pri radu 19 21 C, vlanost 30 70 %, CO2 0,03%, vibracije 0,02 mm, buka do 45 dB;LINA ZATITNA OPREMA

Maske za nos i usta;Zatita za ui;Adekvatna obua;Rukavice;Zatita za oi i lice;

Ako se ne pridravamo navedenog ?!Ergonomija i zatita na radu omoguavaju da se kvalitetno radi, povea proizvodnja, smanji broj profesionalnih oboljenja i da se povea efikasnost i sigurnost upotrebe predmeta!

ZAKLJUAK "Mnogi ljudi izgube zdravlje da bi stekli bogatstvo, a zatim izgube bogatstvo da bi vratili zdravlje." - A.J. Materi