of 24 /24
SEMINARSKI RAD ERGONOMIJA I MEDICINA RADA PANEVROPSKI UNIVERZITET APEIRON 01.07.2011. BANJA LUKA TEMA : ZAŠTITA OD POŽARA Student: Dejan Jovanović / br.indexa : 184 -08 / VL Predavač : prof. Jovica Jovanović

SEMINARSKI RAD – ERGONOMIJA I MEDICINA RADA

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Seminar

Text of SEMINARSKI RAD – ERGONOMIJA I MEDICINA RADA

Page 1: SEMINARSKI RAD – ERGONOMIJA I MEDICINA RADA

SEMINARSKI RAD – ERGONOMIJA I MEDICINA RADA

PANEVROPSKI UNIVERZITET APEIRON 01.07.2011. BANJA LUKA

TEMA : ZAŠTITA OD POŽARA

Student: Dejan Jovanović / br.indexa : 184 -08 / VL

Predavač : prof. Jovica Jovanović

Page 2: SEMINARSKI RAD – ERGONOMIJA I MEDICINA RADA

SEMINARSKI RAD – ERGONOMIJA I MEDICINA RADA

Page 3: SEMINARSKI RAD – ERGONOMIJA I MEDICINA RADA

SEMINARSKI RAD – ERGONOMIJA I MEDICINA RADAUVOD Zaštita od požara je jedan od najvažnijih segmenata

zaštite na radu,jer posljedice koje može da izazove požar mogu biti veoma velike u svakom pogledu – izgubljeni ljudski životi,invaliditet,teže i lakše povrede radnika,materijalni gubici,te djelimična ili potpuna obustava rada,pri kojoj se gubi dragocjeno vrijeme i novac.

Svaka ustanova zato treba sa najvećom ozbiljnjošću pristupiti protivpožarnoj zaštiti,tako što će nabaviti odgovarajuću opremu,edukovati radnike,donijeti odgovarajuće pravilnike o protivpožarnoj zaštiti i funkcionalno rasporediti sredstva za zaštitu od požara.

Page 4: SEMINARSKI RAD – ERGONOMIJA I MEDICINA RADA

SEMINARSKI RAD – ERGONOMIJA I MEDICINA RADAPOVREDA NA RADU – DefinicijaPostoji više definicija povreda na radu, koje se mogu podijeliti u dvije grupe. U prvoj grupi definicija su one koje su dali stručnjaci iz različitih oblasti (ljekari, psiholozi, sociolozi).U drugoj grupi su definicije koje su dali službeni organi i osiguravajuća društva. Među definicijama iz prve grupe se nalaze one koje su dali Heinrich, Letavet, Arbous.

Page 5: SEMINARSKI RAD – ERGONOMIJA I MEDICINA RADA

Heinrich – “ Nesreća je nepredviđeni i nekontrolisani događaj u kome je akcija i reakcija jednog objekta,materije,osobe ili radijacije imala za posljedicu povredu neke osobe.”

U drugoj grupi definicija je ona koja se nalazi u Zakonu o osnovama penzijskog i invalidskog osiguranja :

Povreda na radu je povreda osiguranika koja se dogodi u prostornoj,vremenskoj i uzročnoj povezanosti sa obavljanjem posla po osnovu koga je osiguran,prouzrokovana neposrednim i kratkotrajnim mehaničkim,fizičkim ili hemijskim dejstvom,naglim promjenama položaja tijela,iznenadnim opterećenjem tijela ili drugim promjenama fiziološkog stanja organizma.

SEMINARSKI RAD – ERGONOMIJA I MEDICINA RADA

Page 6: SEMINARSKI RAD – ERGONOMIJA I MEDICINA RADA

SEMINARSKI RAD – ERGONOMIJA I MEDICINA RADA Povredom na radu se smatraju povrede radnika : - pri obavljanju posla na koji je raspoređen,

odnosno na odgovarajućem poslu s punim radnim vremenom,

- pri obavljanju posla na koji nije raspoređen, ali ga obavlja u interesu poslodavca kod koga je zaposlen,

- pri dolasku na posao ili povratku s posla ako pri tom koristi najkraći put,

- na putu preduzetom radi izvršavanja službenih poslova i radi stupanja na rad (službeno putovanje),

- u vezi korišćenja prava na prekvalifikaciju i dokvalifikaciju,

Page 7: SEMINARSKI RAD – ERGONOMIJA I MEDICINA RADA

SEMINARSKI RAD – ERGONOMIJA I MEDICINA RADA - u vezi s korišćenjem prava na zdravstvenu zaštitu

(lečenje, rehabilitacija, izlazak na invalidsku komisiju i sl.),

- u akcijama spasavanja ili odbrane od elementarnih nepogoda ili nesreća,

- u vršenju obaveza u oblasti odbrane zemlje, - na omladinskoj radnoj akciji, - na radnom takmičenju (proizvodnom ,

sportskom) i - na drugim poslovima koji se prema Zakonu

smatraju poslovima od opšteg interesa.

Page 8: SEMINARSKI RAD – ERGONOMIJA I MEDICINA RADA

SEMINARSKI RAD – ERGONOMIJA I MEDICINA RADA TEMAZaštita od požara obuhvata skup mjera i

radnji upravne, organizacione, tehničke, obrazovne i propagandne prirode, koje oe preduzimaju u cilju spriječavanja izbijanja i širenja požara, njenog otkrivanja i gašenja, te spasavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom. Zaštita od požara organizuje se i sprovodi u svim mjestima i na svim objektima koji su izloženi opasnostima od izbijanja i širenja požara.

Page 9: SEMINARSKI RAD – ERGONOMIJA I MEDICINA RADA

SEMINARSKI RAD – ERGONOMIJA I MEDICINA RADAZa organizovanje i ostvarivanje zaštite od

požara, u skladu sa zakonom, drugim propisima i opštim aktima po pravilu, odgovorni su: u preduzećima i drugim pravnim licima - direktor, u političkim organizacijama i udruženjima građana - izvršni organi, a u državnim i drugim organima - funkcioneri koji rukovode tim organima.

Page 10: SEMINARSKI RAD – ERGONOMIJA I MEDICINA RADA

SEMINARSKI RAD – ERGONOMIJA I MEDICINA RADARadi utvrđivanja odgovarajuće organizacije i

preduzimanja drugih mjera potrebnih za uspješno funkcionisanje i sprovođenje mjera zaštite od požara, preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, preduzetnici razvrstavaju se u četiri kategorije ugroženosti od požara, a u zavisnosti od tehnološkog procesa, vrste materijala kojeg proizvode, prerađuju ili uskladištavaju, vrste materijala upotrebljenog za izgradnju objekta i značaja objekta.

Page 11: SEMINARSKI RAD – ERGONOMIJA I MEDICINA RADA

SEMINARSKI RAD – ERGONOMIJA I MEDICINA RADAPreduzeća i druga pravna lica razvrstana u prvu

kategoriju ugroženosti od požara dužna su da donesu plan zaštite od požara i da imaju vatrogasnu jedinicu sa odgovarajućim brojem radnika na organizovanju i sprovođenju preventivnih mjera zaštite od požara.

Preduzeća i druga pravna lica razvrstana u drugu kategoriju ugroženosti od požara obavezna su da donesu planove zaštite od požara i da imaju odgovarajući broj radnika radi vršenja poslova stalnog dežurstva, neposrednog gašenja požara i sprovođenja preventivih mera zaštite od požara

Page 12: SEMINARSKI RAD – ERGONOMIJA I MEDICINA RADA

SEMINARSKI RAD – ERGONOMIJA I MEDICINA RADAPreduzeća i druga pravna lica, državni i drugi

organi, preduzetnici, razvrstani u treću kategoriju obavezni su da imaju najmanje jednog radnika koji neposredno organizuje i sprovodi preventivne mjere zaštite od požara .

Preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, preduzetnici, razvrstani u četvrtu kategoriju moraju da imaju najmanje jednog radnika zaduženog za organizovanje i sprovođenje preventivnih mjera zaštite od požara ili ugovor sa ovlašćenom ustanovom.

Page 13: SEMINARSKI RAD – ERGONOMIJA I MEDICINA RADA

SEMINARSKI RAD – ERGONOMIJA I MEDICINA RADAPreduzeća i druga pravna lica, državni i drugi

organi, preduzetnik i pojedinci dužni su da pod uslovima i na način propisan zakonom učestvuju u gašenju požara i spasavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i da stave na raspolaganje svoja prevozna, tehnička i druga potrebna sredstva za gašenje požara i spasavanje ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom.

Page 14: SEMINARSKI RAD – ERGONOMIJA I MEDICINA RADA

SEMINARSKI RAD – ERGONOMIJA I MEDICINA RADAMjere zaštite od požara u su:1. Izbor lokacije i dislokacije objekata, kao i izbor materijala,

uređaja, instalacija i konstrukcija kojim će se spriječiti ili svesti na najmanju mjeru mogućnost izbijanja i širenja požara;

2. Izgradnja prilaznih puteva i prolaza;3. Obezbjeđenje potrebnih količina vode i drugih sredstava za

gašenje požara; 4. Izbor i održavanje tehnoloških procesa i uređaja kojima se

obezbjeđuje sigurnost protiv požara; 5. Zabrana upotrebe otvorene vatre i drugih izbora paljenja

u objektima i prostorijama u kojima bi zbog toga moglo doći do požara;

6. Način spasavanja ljudi i materijalnih dobara;

Page 15: SEMINARSKI RAD – ERGONOMIJA I MEDICINA RADA

SEMINARSKI RAD – ERGONOMIJA I MEDICINA RADA7. postavljanje uređaja za javljanje, gašenje

požara i spriječavanje njegovog širenja, uređaja za mjerenje koncentracije eksplozivnih smješa (gasovi, pare i prašina) i drugih uređaja za kontrolu bezbjednog odvijanja tehnološkog procesa;

8. održavanje i kontrola ispravnosti uređaja i instalacija čija neispravnost može uticati na nastanak i širenje požara;

9. organizovanje osmatračke službe i obezbjeđenje opreme i sredstava za gašenje šumskih požara.

Page 16: SEMINARSKI RAD – ERGONOMIJA I MEDICINA RADA

SEMINARSKI RAD – ERGONOMIJA I MEDICINA RADAU planovima zaštite od požara utvrđuje se

naročito: procjena ugroženosti od požara, organizacija zaštite od požara, način upotrebe vatrogasnih jedinica, sistem obavještavanja, postupak u slučaju požara, tehnička oprema i sredstva za gašenje požara, način snabdjevanja vodom, putevi, prolazi i prilazi, sadejstvo sa drugim vatrogasnim jedinicama, jedinicama vojske, kao i druge mjere potrebne za uspješno funkcionisanje i unapređivanje zaštite od požara i sprovođenja nadzora nad izvršavanjem mjera zaštite od požara.

Page 17: SEMINARSKI RAD – ERGONOMIJA I MEDICINA RADA

SEMINARSKI RAD – ERGONOMIJA I MEDICINA RADAElektrične, ventilacione, gasne, naftovodne,

toplovodne, gromobranske i druge instalanije i uređaji, kao i dimovodi moraju se postaviti odnosno izvoditi, koristiti i održavati prema propisanim tehničkim normativima i obaveznim standardima kao i uputstvima proizvođača o čemu mora postojati dokumentacija.

Instalacije i uređaji, kao i dimovodi i ložišta mogu se upotrebljavati samo ako su ispravni i ako su pravilno postavljeni.

Page 18: SEMINARSKI RAD – ERGONOMIJA I MEDICINA RADA

SEMINARSKI RAD – ERGONOMIJA I MEDICINA RADAZapaljive materije mogu se držati i uskladištavati

samo u objektima koji su za to podešeni ili preuređeni u skladu sa tehničkim i drugim propisima.

Otvorena vatra (otvorena ložišta, otvoreni plamen i sl.) koja se koristi u tehnološkim procesima ili u postupku rada u samostalnim radnjama može se upotrebljavati samo u skladu sa tehničkim i drugim propisima.

Pri izgradnji ili rekonstrukciji vodovodne mreže u naseljenim mjestima obezbjediće se protočni kapacitet, pritisak i hidrantska mreža koji su potrebni i za efikasno gašenje požara.

Page 19: SEMINARSKI RAD – ERGONOMIJA I MEDICINA RADA

SEMINARSKI RAD – ERGONOMIJA I MEDICINA RADAPreduzeća i druga pravna lica i državni i drugi organi

dužni su da drže u pripravnosti ispravne uređaje, alat i opremu za gašenje požara na mjestima koja su lako pristupačna (hodnik, trijem i sl.), zaštićenim od visokih i niskih temperatura, mehaničkih, hemijskih i drugih oštećenja.

U radnjama u kojima prijeti opasnost od izbijanja ili širenja požara s obzirom na prirodu posla koji se u njima obavlja i prostorije u koje su smještene, moraju se preduzeti propisane ili od nadležnog inspektora za zaštitu od požara naložene mjere zaštite od požara (držanje u pripravnosti odgovarajućih sprava, alata i drugih sredstava za početno gašenje požara, kao i druge odgovarajuće mjere).

Page 20: SEMINARSKI RAD – ERGONOMIJA I MEDICINA RADA

SEMINARSKI RAD – ERGONOMIJA I MEDICINA RADAPreduzeća i druga pravna lica i državni organi dužni su

da obezbjede da se svaki radnik, prema posebno utvrđenom programu, upozna sa opasnostima od požara vezanim za poslove i zadatke na koje je raspoređen, kao i sa mjerama i sredstvima za gašenje požara, praktičnom upotrebom priručnih aparata, uređaja i opreme i sredstava za gašenje požara i sa materijalnom i drugom odgovornošću zbog nepridržavanja propisanih mjera zaštite od požara.

Preduzeća i druga pravna lica i državni i drugi organi dužni su da najmanje jedanput godišnje vrše provjeru znanja radnika iz prethodnog stava o čemu mora postojati dokumentacija.

Page 21: SEMINARSKI RAD – ERGONOMIJA I MEDICINA RADA

SEMINARSKI RAD – ERGONOMIJA I MEDICINA RADARadi učestvovanja u sprovođenju

preventivnih mjera zaštite od požara, gašenja požara i spasavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i elementarnim nepogodama, kao i vršenja drugih zadataka u vezi sa zaštitom od požara utvrđenih opštinskim planom zaštite od požara, osnivaju se vatrogasne jedinice.

Vatrogasne jedinice mogu biti profesionalne vatrogasne jedinice i dobrovoljne vatrogasne jedinice.

Page 22: SEMINARSKI RAD – ERGONOMIJA I MEDICINA RADA

SEMINARSKI RAD – ERGONOMIJA I MEDICINA RADAZAKLJUČAKZaštita od požara je veoma kompleksna tema

koja zahtijeva stalno unapređivanje znanja,sakupljanje i razmjenu iskustava te tehnološko osposobljavanje radnika ali i svih ostalih pojedinaca.

Zbog velikih tragedija ,materijalne štete i dugotrajnih posljedica koje požari iza sebe ostavljaju,potrebno je sa maksimalnom ozbiljnošću pristupiti ovoj problematici.

Page 23: SEMINARSKI RAD – ERGONOMIJA I MEDICINA RADA

SEMINARSKI RAD – ERGONOMIJA I MEDICINA RADALITERATURA

Ergonomija i medicina rada, prof.dr. Jovica Jovanović, 2009., Banjaluka;

Zakon o zaštiti od požara, “Službeni glasnik Republike Srpske” br. 16/95, 16/02, 02/05 i 01/08.

Page 24: SEMINARSKI RAD – ERGONOMIJA I MEDICINA RADA

SEMINARSKI RAD – ERGONOMIJA I MEDICINA RADA