ERGONOMIJA Stomf-zt

Embed Size (px)

Text of ERGONOMIJA Stomf-zt

 • 7/21/2019 ERGONOMIJA Stomf-zt

  1/25

  ERGONOMIJA U

  ZUBO-TEHNIKOJ LABORATORIJI

  Uvod

  Re ERGONOMIJA je poreklom iz Grke rei Ergos-to znai rad i Grke rei Nomikos-to

  znai zakon!

  "#$# godine % E&ropi je nastala ideja o ergonomiji kao na%'i koja nastoji da o&eiji rad i s&e

  akti&nosti koje s% po&ezane sa o&eko&im radom prilagodi i %ini spro&odlji&im odnosno%potre(lji&im % rad%!

  Primenjena u ra!"i# er$onomija %ra&i da "e o%imi'ira (un!)ioni"anje "i"%ema !oji *e o+e'+edi%i

  !oma%i+i,no"% "a ,jud"!im !aa)i%e%ima i o%re+ama

  )&a okolna te*nika tre(a da (%de prilago+ena psi*o,izikim sposo(nostima o&eka i s&i odnosi koji

  &ladaj% % radnoj sredini tre(a da (%d% naj&ie to je mog%e %skla+eni!

  .%a je er$onomija/

  . ok&irima primenji&anja ergonomije na%ka ergonomija se oslanja na mnoge dr%ge do sada

  poznate na%ne dis'ipline i me+%so(no i* po&ez%je!

  Primena er$onomije na di'ajn

  Po",edi)e ,o0e$ di'ajna radno$ ro"%ora i o!ru&enja

  Koji 1inio)i dorino"e reveremenoj ojavi mi0i*no-"!e,e%ni2 oreme*aja 'ao",eno$ radni!a u

  'u+no-%e2ni1!oj ,a+ora%oriji/

  ANATOMIJA# ANTROPOMETRIJA I BIOMEHANIKA

  ANA/OMIJA JE NA.0A O O12I3IMA RA)4ORE5. I )A)/A6NIM E2EMEN/IMA ORGANA

  0OJI )A7INJA6AJ. 2J.5)0O /E2O

  AN/RO4OME/RIJA-o&ek i njego&e dimenzije esto &ariraj% % za&isnosti od razni* %slo&a i

  ponekad (itno %ti% na o(a&ljanje radni* zadataka

  1IOME8ANI0A- opremljenost radnog mesta mog%nost korienja maina alata komandi

  3IZIOLOGIJA RA4A 5 na%ka koja polazi od osno&ni* prin'ipa % smisl% toga ta o&ek mo9e da

  %radi

  P6IHOLOGIJA I P6IHO3IZIOLOGIJA 5i'u1avaju mo$u*no"%i er)e)ije 1ove!a# er)e)ije

  nje$ovi2 1u,a i "i2o,o0!e (enomene !oji "u 'na1ajni u radnoj "redini

  Ovde je re1 i o i'u1avanju me2ani1!i2 "voj"%ava 1ove1ije$ %e,a# i o nje$ovoj "na'i# o nje$ovom

  o%oru# u%i)ajima ra'ni2 "i,a i ",i1no

  6TU4IJE 7REMENA I POKRETA "u %a!o8e od ve,i!o$ 'na1aja 'a er$onomiju# 'a%o 0%o

  ra)iona,i'uju i 0%ede "na$u u' ove*anu rodu!%ivno"%

  1

 • 7/21/2019 ERGONOMIJA Stomf-zt

  2/25

  IN9INJER6KA P6IHOLOGIJA 5 rou1ava men%a,ne "o"o+no"%i 1ove!a# nje$ov "en'orijum i

  odno" "a "i"%emom 1ove!-ma0ina :,jud"!e mo%iva)ije# dono0enje od,u!a# ru!ovo8enje# ona0anje1ove!a i ",i1no;

  Naro1i%o je i"%a!nu% u%i)aj i'me8u (i'i1!o$ i men%a,no$ rada

  Z4RA76T7ENA ZA.TITA# ZA.TITA NA RA4U# > godine % Engleskoj je donet ?a'tor@ art- pr&e pisane zakonske odred(e kojima se zati%je

  radni o&ek!

  1elgijski so'iolog 8ektor 5enis pozi&a medi'inareIza+ite iz &ai* ordina'ija idite % radioni'e

  ,a(rike! /amo ete nai (ogat materijal za pro%a&anje! 4o+ite me+% one koji pate!

  . Milan% % Italiji je "#;B godine osno&ana pr&a klinika za pro,esionalne (olesti!

  . sa&remenom ind%strijalizo&anom s&et% postoji &eliki (roj zdra&st&eni* i dr%gi* str%njaka koji se(a&e ergonomijom i zatitom na rad%!

  2

 • 7/21/2019 ERGONOMIJA Stomf-zt

  3/25

  PO4ELA ERGONOMIJE

  ANATOMIJA I BIOLOGIJA RA4A

  Ana%omija i +io,o$ija rada rou1avaju ro+,eme mera i o,o&aja 1ove1ije$ %e,a

  U o!viru ana%omije i +io,o$ije rada "e !ori"%e

  ANTROPOMETRIJA :nau!a o merama 1ove1je$ %e,a;# i

  BIOMEHANIKA :rou1ava orem,jeno"% radno$ me"%a# mo$u*no"% !ori0*enja ma0ina# a,a%a#

  !omandi;

  E,emen%i "rovo8enja er$onom"!o$

  ro$rama u 'u+no%e2ni1!oj,a+ora%oriji

  4ri st&aranj% kon'ep'ije o postojanj% jednog radnog mesta sa prateom aparat%rom tre(a poi od

  dimenzija tela (%d%i* korisnika tog radnog mesta!

  4ostoje &a9ne i %oi&e razlike izme+% polo&a etniki* gr%pa geogra,ski* zona dr%t&eni* sloje&a i

  pro,esija! O&e razlike se moraj% %&a9iti prilikom kon'ipiranja radnog mesta!

  U eriodu o",e 'avr0e%!a II "ve%"!o$ ra%a# u Evroi je rime*eno 'na1ajno ove*anje dimen'ija

  %e,a# '+o$ o+i,nije$ i ravi,nije$ re&ima i"2rane

  Na ovaj na1in# radno me"%o 'u+no$ %e2ni1ara na rimer u Jaanu *e "e 'na1ajno ra',i!ova%i od

  radno$ me"%a 'u+no$ %e2ni1ara u Evroi# 0%o *e 'avi"i%i od dimen'ija %e,a !ori"ni!a

  Radno mesto je prostor na kome jedan radnik o(a&lja s&oje radne akti&nosti i gde proiz&odi!

  Ca radno mesto % z%(no-te*nikoj la(oratoriji je &ezana i maina i %re+aj koji sa z%(nim te*niarem

  predsta&ljaj% dijalektik% 'elin%!

  Radno mesto je osno&na organiza'iona jedini'a % str%kt%ri (ilo kojeg pred%zea!

  Radno mesto je nedelji&o i na njem% ne mo9e raditi manje od jednog o&eka!

  Radno mesto mora (iti opremljeno or%+ima za rad i na njem% mora (iti o(ez(e+ena zdra&a radna

  sredina!

  Za!on"!e mere 'a0%i%e na radu %re+a da o+e'+ede

  4a "e radna "redina roje!%uje# i'$ra8uje i odr&ava %a!o da u!,ju1uje mere 'a0%i%e od oa"no"%i

  o &ivo% i 'drav,je radni!a

  4a "e radni u",ovi ri,a$ode (i'i1!im i "i2i1!im o"o+inama i "o"o+no"%ima radni!a# a

  %e2no,o$ija i or$ani'a)ija rada o"%ave %a!o da radni! o+av,ja o",ove u o%ima,nom o,o&aju

  4a radne ro"%orije +udu ure8ene i orem,jene na na1in !oji o+e'+e8uje 'dravu &ivo%nu "redinu

  4a ma0ine# a,a%i# orema i dru$a %e2ni1!a "red"%va +udu roje!%ovana# o"%av,jena i orem,jena

  na na1in !oji o+e'+e8uje od$ovaraju*u "i$urno"% radni!a

  3

 • 7/21/2019 ERGONOMIJA Stomf-zt

  4/25

  4a "e oa"ne ma%erije !oje mo$u rou'ro!ova%i ro(e"iona,na o+o,jenja i,i ovrede na radu#

  mo$u uo%re+,java%i "amo u u",ovima !oji o+e'+e8uju od$ovaraju*u "i$urno"% radni!a i 'a0%i%u"redine

  4a "e "red"%va ,i1ne 'a0%i%e uo%re+,javaju "amo !ada ne o"%oji mo$u*no"% rimene dru$i2

  od$ovaraju*i2 mera 'a0%i%e na radu

  ZAKON6KI PROPI6I KOJI REGULI.U PROBLEMATIKU 7EZANU ZA ZA.TITU RA4NIKA

  Proi"i o 'a0%i%i ri roi'vodnji# revo'u i rome%u o%rova

  Proi"i o 'a0%i%i od joni'uju*e$ 'ra1enja

  Proi"i o 'a0%i%i &ivo%ne "redine

  Prava i' en'iono$ i inva,id"!o$ o"i$uranja

  Eviden)ije i' o+,a"%i 'drav"%vene 'a0%i%e

  Hi$ijen"!e i %e2ni1!e mere 'a0%i%e

  Mere 'a0%i%e na radu 'a $ra8evin"!e o+je!%e

  Li1na 'a0%i%na "red"%va i ,i1na 'a0%i%na orema

  Pru&anje rve omo*i i or$ani'ovanje ",u&+e 'a "a"avanje u ",u1aju ne'$ode na radu

  Po"%ua! i u",ovi vr0enja re%2odni2 i eriodi1ni2 re$,eda radni!a

  Po"%ua! re$,eda i i"i%ivanja radne "redine i oru8a 'a rad

  Proi"i o i'davanjima ,i"%e o ovredama na radu

  Po"e+ni roi"i !oji re$u,i0u ro+,ema%i!u i' o+,a"%i 'a0%i%e na radu o $ranama de,a%no"%i

  ERGONOMIJA RA4NOG ME6TA I RA4NOG PRO6TORA

  Primenjena er$onomija i dinami1!a an%roome%rija u 'u+no%e2ni1!oj ,a+ora%oriji

  Radno me"%o 'u+no$ %e2ni1ara 'a "ede*i o,o&aj

  Radna "%o,i)a# o,o&aj %e,a ri radu# odru1je do2va%a u "ede)em i "%oje*em o,o&aju Po",edi)e

  neravi,no$ o,o&aja 'u+no$ %e2ni)ara ri radu )&e opasnosti moraj% (iti eliminisane sa radnog mesta a s&i tetni %ti'aji moraj% (iti s&edeni na

  dop%tene grani'e prema postojeim propisima i normati&ima!

  Radni prostor i radna po&rina tre(a da (%d% prilago+eni radnik%!

  Radno mesto %&ek tre(a da je do&oljno komotno jer se tako smanj%j% greke % rad% po&ea&a se

  prod%kti&nost odr9a&a se do(ro zdra&lje i %sposta&ljaj% se do(ri me+%lj%dski odnosi!

  6eliinom radne prostorije

  mora da (%de

  omog%eno "; m>slo(odnog prostora po jednom radnik% odnosno

  4

 • 7/21/2019 ERGONOMIJA Stomf-zt

  5/25

  najmanje :m:slo(odne po&rine poda!

  6isina od poda do ta&ani'e ne (i tre(alo da (%de manja od > m! Iz%zetno mo9e (iti doz&oljeno da

  &isina (%de :=;m ali (i tada za s&ako zaposleno radno li'e tre(alo o(ez(editi minim%m ": m>slo(odnog prostora!

  /amo gde se raz&ijaj% tetni gaso&i dimo&i isparenja praina

  slo(odan prostor odnosno &eliina radnog mesta po zaposlenom li'%-radnik% mora (iti &ea - >m:

  po jednom zaposlenom radnik%!

  Radne po&rine tre(a da se nalaze

  na teren% koji je posta&ljen

  iznad po&rine okolnog zemljita!

  4odo&i moraj% (iti &rsti i ra&nii da i* je mog%e lako odr9a&ati i oprati!

  4odo&i moraj% (iti izra+eni

  od neprop%stlji&og materijala

  koji je i do(ar izolator toplote!

  Cido&i i ta&ani'a radnog prostora moraj% (iti glatki ne smej% prop%tati &lag% i ne smej% zadr9a&ati

  tetne materije!

  4o ta&ani'i ne sme da se zadr9a&a kondenzo&ana &odena para!

  Naj(olje je da zido&i i ta&ani'a (%d% okreeni s&etlom (ojom odnosno s&etlim (ojama!

  0ro&o&i moraj% (iti napra&ljeni od materijala koji titi od nepogoda od preterane *ladnoe ili

  toplote!

  4o potre(i % kro&o&e tre(a da (%d% %gra+ene i staklene po&rine radi (olje os&etljenosti ili z(og

  &entila'ioni* ot&ora!

  4o&rina prozora % radnim prostorijama tre(a da iznosi najmanje "D= po&rine poda!

  Neop*odno je da raspored prozora omog%a&a jednolik% os&etljenost!

  4rozori tre(a da (%d% izra+eni od materijala koji je mog%e lako odr9a&ati!

  4rozore tre(a jednosta&no i lako ot&arati!

  Odstojanje od radnog mesta do izlaza

  ne (i tre(alo da (%de &ee od :'m ili >; 'm!

  Gla&ni prolazni *odni'i tre(a da (%d% iroki : m!

  )poredni *odni'i tre(a da (%d% iroki "m!

  5

 • 7/21/2019 ERGONOMIJA Stomf-zt

  6/25

  .koliko s% radne prostorije smetene ispod zemljinog ni&oa ne smej% (iti d%(lje od :: m a ta&ani'a

  ne sme (iti posta&ljena ni9e od ;B m iznad zemlje!

  Pri odre8ivanju radno$ ro"%ora %re+a

  ima%i u vidu srednje antropometrijske mere radnika

  6edenje C# 2 :2 je vi"ina od 'em,je do ,oa%i)a !ad 1ove! "edi;

  6%ajanje C# 2 :2 je vi"ina od 'em,je do ,oa%i)a !ad 1ove! "%oji;

  Ca sedei polo9aj pri rad%

  &isina stola se naj(olje odre+%je

  prema &isini lakto&a

  tj! F 'm ni9e od lakto&a!

  6a ora"%om vi"ine 1ove!a 'a )m#

  vi"ina radno$ me"%a ri

  "%ajanju ra"%e 'a F )m#

  a ri "edenju 'a )m

  7i"ina radno$ "%o,a

  7idno o,je i o"e$ vidno$ o,ja na radnom me"%u "e ra',i!uju

  'a "%oje*i o,o&aj # "%eeni#

  a ri "edenju D# "%eena

  U$ao vida na $ore je "%eeni# ,evo i de"no o!o DC "%eeni# a na do,e F "%eeni

  7e,i1ina vidno$ o,ja ra"%e "a uda,javanjem od o!a redme%a !oji "e o"ma%ra

  POLO9AJI TELA

  PRI RA4U

  Er$onom M 6%enov"!i je re!ao

  >? Naj+o,ji o,o&aj je onaj !oji "e naj1e0*e 'au'ima ri radu??

  O+,i!ovanjem radno$ me"%a u 'u+noj ,a+ora%oriji

  "e +avi rimenjena er$onomija

  O"novni 'ada%a! rimenjene er$onomije

  je (ormiranje radno$ me"%a

  !oje *e od$ovara%i (i'io,o0!im

  i "i2o,o0!im o%re+ama 'u+ni2 %e2ni1ara

  6

 • 7/21/2019 ERGONOMIJA Stomf-zt

  7/25

  Be' o+'ira na e,a"%i1no"% i mo$u*no"% ri,a$o8avanja 1ove1ije$ %e,a# ri i'radi !on)e)ije radno$

  me"%a %re+a o*i od o"novni2 an%roome%rij"!i2 dimen'ija +udu*i2 !ori"ni!a %o$ radno$ me"%a

  Zada%a! er$onomije je da !ori"%e*i 'nanja i' an%roome%rije# u%vrdi ro"%or u !ome 'u+ni

  %e2ni1ar radi# i,i %re+a da radi u )i,ju ri,a$o8avanja o%re+ne oreme i aara%a

  Primena er$onom"!i2 rin)ia na rad u 'u+no-%e2ni1!oj ,a+ora%oriji

  u A,a%iIn"%rumen%i

  u Radno me"%o

  u Radne de,a%no"%i

  Er$onomija u 'u+no-%e2ni1!oj ,a+ora%oriji

  A,a%i4i'ajn in"%rumena%a

  Er$onomija u 'u+no-%e2ni1!oj ,a+ora%oriji

  Au%oma%i'ovani na"adni in"%rumen%i

  Er$onomija u 'u+no-%e2ni1!oj ,a+ora%oriji

  Radna "%o,i)a

  Er$onomija u 'u+no-%e2ni1!oj ,a+ora%oriji

  Radna "%o,i)a

  Radna "%o,i)a ima +,a$o i"!o0en na",on# !oji "e omera i na o%or ri omeranju 'u+ni %e2ni1ar

  "e mo&e ri,a$odi%i "vojom %e,e"nom %e&inom

  Radna "%o,i)a ima neuma%"!o "edi0%e i ja"%u1i* na "edi0%u 0%o je 'na1ajno '+o$ %o$a "%o je na %aj

  na1in "manjen ri%i"a! na in%erver%e+ra,ne di"!ove u ,um+a,nim i ",a+in"!im de,ovima !i1meno$"%u+a

  Er$onomija u 'u+no-%e2ni1!oj ,a+ora%oriji

  Radne de,a%no"%i

 • 7/21/2019 ERGONOMIJA Stomf-zt

  8/25

  6ve%,o"%# o"ve%,jeno"% i ven%i,a)ija :ovremeno i %rajno rove%ravanje ,a+ora%orije;

  P"i2o,o$ija rada# ona0anje na radnom me"%u# rad# ro(e"iona,na orijen%a)ija# mo%iva)ija#

  ada%a)ija# neu"e2 u radu

  Povre8ivanje ri radu u 'u+no-%e2ni1!oj ,a+ora%oriji

  ERGONOMIJA

  3IZIOLOGIJA-O67ETLJENJE

  O+e'+edi%i ravi,no o"ve%,jenje je i o+ave'a i du&no"% o",odav)a# a,i i 'ao",eno$ 5 !oji %re+a %o

  da !ori"%i

  ERGONOMIJA

  3IZIOLOGIJA-O67ETLJENJE

  Predno"%i u"o"%av,jeno$ ravi,no$ i do+ro$ o"ve%,jenja "u

  4o+ro reo'navanje o%ima,no$ o!ru&enja

  4o+ra orijen%a)ija u ro"%oru

  Zna1ajna !on)en%ra)ija 'a vreme rada

  Pove*ane er(orman"e i o"ve*eno"% radu

  6manjene $re0!e# odno"no do+ar !va,i%e% rada

  7e,i!a mo%iva)ija i o'i%ivno ra"o,o&enje

  6manjen ri'i! od $re0a!a i od ovreda ri radu

  ERGONOMIJA

  3IZIOLOGIJA-O67ETLJENJE

  Nedo"%a%)i ",a+o$ o"ve%,jenja ri,i!om rada "e o1i%uju u

  6manjenoj vi'iji i er)e)iji

  4e'orijen%a)iji ri radu

  Nae%o"%i 'a vreme rada

  6manjenju !va,i%e%a rada

  Prevremenom 'amoru

  Ra',i1i%im oreme*ajima vida# o0%e*enjem vida i $,avo+o,jama

  Ne$a%ivnom ra"o,o'enju

  Nedo"%a%!u mo%iva)ije

  7e,i!om ri'i!u od ovreda

  ERGONOMIJA3IZIOLOGIJA-O67ETLJENJE

  8

 • 7/21/2019 ERGONOMIJA Stomf-zt

  9/25

  O"mi0,javanje# "%varanje i "rovo8enje ravi,no$ o"ve%,jenja rema 4IN C "%andardu

  ERGONOMIJA

  3IZIOLOGIJA-O67ETLJENJE

  7e0%a1!a "ve%,o"% i minima,no o"ve%,jenje 'a vreme ojedini2 o",ova

  Me0anje i i',ivanje $i"a# i,i ra2a i %e1no"%i a!ri,a%a @CC ,u-a

  Nano0enje !erami!e @CC ,u-a

  Lem,jenje i ,ivenje CC ,u-a

  4u+,iranje# u,a$anje# o+rada CC ,u-a

  .%oovanje a!ri,a%a# i o,iranje C ,u-a

  Boja "ve%,a mora +i%i u "!,adu "a "%andardom 4IN DC !ao da je dnevno "ve%,o# "a FCC-DCCC Ke,vin

  do%o!a 5??in(,u-a?? "ve%,a# "%o i"unjavaju ra"ve%e !,a"e @A "a Pa vredno"%ima od najmanje C

  ERGONOMIJA

  3IZIOLOGIJA-O67ETLJENJE

  Zu+no-%e2ni1!e ,a+ora%orije moraju da imaju rirodnu i ve0%a1!u o"ve%,jeno"%# i %o u ,a+ora%oriji

  C - CC ,u!"a

  Er$onomija u 'u+no-%e2ni1!oj ,a+ora%oriji

  Zu+no-%e2ni1!a ,a+ora%orija

  U 'u+no-%e2ni1!oj ,a+ora%oriji odovi i 'idovi moraju +i%i i'$ra8eni od ma%erija,a !oji "e mo&e

  ,a!o odr&ava%i i de'in(i!ova%i

  ERGONOMIJA

  3IZIOLOGIJA-7O4A

  U "va!oj ro"%oriji u ,a+ora%oriji mora da postoji i topla i hladna voda;

  ERGONOMIJA

  3IZIOLOGIJA-7ENTILA

 • 7/21/2019 ERGONOMIJA Stomf-zt

  10/25

  ERGONOMIJA

  3IZIOLOGIJA I P6IHOLOGIJA RA4A - Pra0ina

  Za vreme rada u 'u+no-%e2ni1!oj ,a+ora%oriji ima uno $a"ova# are i ra0ine u va'du2u

  U %om "mi",u "e o"%av,ja i i%anje do !oje $rani)e je va'u2 jo0 uve! 'drav# a re!o !oje $rani)e

  je ne'dravo/

  ERGONOMIJA

  3IZIOLOGIJA I P6IHOLOGIJA RA4A - Pra0ina

  .%a 'ao",eni u 'u+no%e2ni1!oj ,a+ora%oriji 'a vreme "edam i,i o"am "a%i radno$ vremena "va!o$

  dana mo&e da odne"e# i 0%a reo"%aje u ",o+odnom vremenu/

  Ko,i!o "a 1i"%om "ve0*u 'ao",eni mo&e "ve"no da udi0e !an)ero$ene ra0ine#i !oje "u o",edi)e

  %o$a-re "ve$a na "ve"%/ To "u i%anja !oja o",odav)i i dr&ava jo0 uve! i"%ra&uju i %ra&e rave

  od$ovore

  ERGONOMIJA

  3IZIOLOGIJA I P6IHOLOGIJA RA4A - Pra0ina

  Ur!o" ri"u"%vu ve,i!o$ +roja 2emi!a,ija i ra0ine# ra$ $rani1ne vredno"%i nije naro1i%o ve,i!i#

  'a%o 0%o 'a ve*inu "u"%an)i# na &a,o"% jo0 uve! nema ravi,ni2 o$rani1enja Grani1ne vredno"%i"u roi"ane u$,avnom 'a "u"%an)e u ve'i !oji2 o"%oje i 'nanja o +o,e"%ima i oreme*ajimaNa rimer# 2,or dovodi do o0%e*enja re"ira%orno$ "i"%ema# u$,jen mono!"id dovodi do$u0enja#"i,i)ijum dovodi do )rni2 ,u*a# a"ivno u0enje i'a'iva ra! i dru$o

  6ve $rani)e "u i'ra&ene u mi,i$ramima :m$; ma%erija,a o :m; va'du2a

  ERGONOMIJA

  3IZIOLOGIJA I P6IHOLOGIJA RA4A - Pra0ina

  Primer Proi"ani ,imi% je @C m$m u @CCC ,i%ara va'du2a

  Pra!%i1no# %o 'na1i da ne +i %re+a,o da +ude vi0e od @C mi,i$rama ma%erije u va'du2u

  ERGONOMIJA

  3IZIOLOGIJA I P6IHOLOGIJA RA4A - Pra0ina

  MAK6IMALNE GRANI

 • 7/21/2019 ERGONOMIJA Stomf-zt

  11/25

  Udi"anje ra0ine @C m$m

  Pra0ina me%i,-me%a!ri,a%a @C m$m

  ERGONOMIJA-POJAM I ZNAAJ

  Primena !on!re%ni2 o"%ua!a u 'u+no-%e2ni1!oj ,a+ora%oriji i "%oma%o,o0!oj ro%e%i)i u )i,juu0%ede ma%erija,a# o0%i ojmovi# uo'navanje "a ma%erija,ima i aara%ima u 'u+no-%e2ni1!oj,a+ora%oriji# o"o+eno"%i i redu!)ije o"%ua!a u )i,ju u0%ede# ojam ra)iona,i'a)ije u ra!%i1nomradu u ,a+ora%oriji

  Zu+o%e2ni1!a ,a+ora%orija je orem,jena "a

  @ 6%o radni "e)ija,ni

  6%o,i)a

  Te2ni1!i mo%or "a na"adni!om od @CCC do CCCC o+r%aja

  F Ka"e%a 'a radove

  Kive%e

  D 6%e'a1i

  6i,o" 'a $i"

  7a!uum aara% 'a me0anje $i"a

  7i+ra%or

  @C Po,imeri'a%or 'a !on%ro,i"anu o,imeri'a)iju

  @@ Tu0 !ada 'a e,imina)iju vo"!a

  @ Mo%or 'a o,iranje

  @ Trimer

  @F Ar%i!u,a%or

  @ Pe* 'a re$rejavanje

  @D Pe* 'a &arenje

  @ Aara% 'a ,ivenje

  @ Pe"!ara

  @ Paro1i"%a1

  C 7a$a 'a merenje me%a,a

  @ Mo%orna %e"%era 'a "e1enje radni2 a%r,ja!a

  Zu+o%e2ni1!a ,a+ora%orija 5ode,enje 'a i'radu "!e,e%irani2 ro%e'a je orem,jeno "a

  11

 • 7/21/2019 ERGONOMIJA Stomf-zt

  12/25

  @ 6%o radni

  6%o,i)a "%oma%o,o0!a

  Te2ni1!i mo%or "a na"adni!om CCCC o+r%aja

  F 7i"o!o%ura&ni mo%or 'a o%!,anjanje ,iveni2 !ana,a

  Para,e,ome%ar

  D Aara% 'a (re'ovanje

  7i+ra%or

  Ure8aj 'a nama!anje mode,a

  Aara% 'a du+,iranje

  @C Pe* 'a re$rejavanje

  @@ Pe* 'a &arenje od @CCC >!

  0ada temperat%ra radne sredine dostigne temperat%r% lj%dskog tela znatno se po&ea&a %deo znojenja %

  oda&anj% temperat%re! 4ri niskim temperat%rama %deo kond%k'ije Hpro&o+enja i zraenja % oda&anj% toploteje znatno &ei od %dela ispara&anja!

  3ilj ispiti&anja mikroklime radne sredine je otkri&anje i otklanjanje postojei* negati&ni* mikroklimatski*,aktora i st&aranje toplotnog kom,ora!

  Otklanjanje negati&ni* ,aktora se posti9e

  "4%tem pret*odnog sanitarnog nadzora pri o'eni projekta za izgradnj% i rekonstr%k'ij% proiz&odni* pogonaK

  :4%tem periodini* ispiti&anja i o'ene mikroklimatski* %slo&aK

  4re nego to se prist%pi ispiti&anj% elemenata mikroklime neop*odno je %poznati se % potp%nosti sate*nolokim pro'esom proiz&odnje i izrade z%(ni* nadoknada % z%(no-te*nikoj la(oratorijiK

  Merenje se &ri % zoni rada!

  Ako je o&a zona iroka merenja tre(a &riti na &ie mesta ili tamo gde radnik naj&ie (ora&i

  Merenje se o(ino &ri na &isini od ": do " m od poda!

  . radnoj prostoriji po&rine do ";;m: merenje se &ri najmanje na jednom mest% i za s&aki* sledei* ";;m:jo na po jednom mest%K

  /O42O/A /E2ALkoliina energije tela koja je %slo&ljena (rzinom kretanja molek%la % njem%!

  /EM4ERA/.RA /E2A L stepen zagrejanosti tela koji za&isi od koliine toplotne energije koj% to telo sadr9iK

  /EM4ERA/.RNE )0A2E

  L

  za odre+i&anje stepena zagrejanosti se koriste temperat%rne skale-po 3elzij%s% po 0el&in% i dr%geK

  CAGRE6ANJE I 4RO6E/RA6ANJE 4RO)/ORIJA

  CAGRE6ANJE I 4RO6E/RA6ANJE 4RO)/ORIJA

  CAGRE6ANJE I 4RO6E/RA6ANJE 4RO)/ORIJA

  21

 • 7/21/2019 ERGONOMIJA Stomf-zt

  22/25

  1IO2O0O 5EJ)/6O /O42O/NOG CRA7ENJA se zasni&a na termikim e,ektima

  /ermiko o(ra+i&anje materijala % z%(no-te*nikoj la(oratoriji za*te&a energij% odre+ene temperat%re ijije intenzitet mog%e izmeriti termometrima i izraziti % stepenima 3elzij%sa H3 i 0el&inaH0 % ok&ir%odnosa

  ;o Htemeprat%ra zamrza&anja &ode odgo&ara iznos% :F>"0 a ";;o Htaka klj%anja &odeodgo&ara >F>!"0!

  Ca merenje temperat%re se najee koriste promene d%9ine zapremine i elektrinog otpora!

  4romena d%9ine tela sa promenom temperat%re se mo9e prikazati pirometrom!

  4irometar se sastoji od metalne ipke gde je jedan kraj %&ren pomo% za&rtnjaHA a dr%gi kraj H1 %pire % pol%g% sa kazaljkom koja se okree oko oso&ine H3!

  4ose(an

  aparat

  je termometar

  sa (imetalnom

  trakom!

  1imetalna traka je za&ijena % spiral% koja se od&ija ili za&ija % za&isnosti od promena temperat%re!

  0od tenosti i gaso&a H,l%ida se mo9e go&oriti samo o prostornom ili k%(nom irenj%!

  Aparati za merenje promene zapremine ,l%ida sa promenom temperat%re se nazi&aj% dilatometri!

  Ca merenje temperat%re iznad >;;o3 se %potre(lja&aj% termometri kod koji* se meri promena

  elektrinog otpora %zroko&ana promenama temperat%re!

  Otpori pri prolask% elektrine str%je pol%pro&odnika keramiki* materijala i elektrolita se znatno

  smanj%j% sa porastom temperat%re!

  /ermometri napra&ljeni od pol%pro&odnika se nazi&aj% termistori!

  Osetlji&ost termistora je nekoliko stotina p%ta &ea od termometara sa (imetalima!

  22

 • 7/21/2019 ERGONOMIJA Stomf-zt

  23/25

  /ermistor

  . sasta&% aparata za o(rad% i priprem% razliiti* materijala % z%(noj te*ni'i se nalaze %re+aji za

  merenje pritiska % gaso&ima i tenostima i nazi&aj% se manometri!

  Najjednosta&niji manometar je 9i&in manometar!

  i&in manometar na kraj% ima zat&oren% staklen% 'e& % o(lik% slo&a. isp%njen% 9i&om!

  i&in manometar ,%nk'ionie po prin'ip% 1ojl-Marioto&og zakona!

  1%rdono&a 'e&!

  Manometar sa 1%rdono&om 'e&i je konstr%isan tako to je %gra+ena %plja metalna 'e& tanki*

  zido&a i koja je sa&ijena % kr%g!

  . presek% 'e& je elipsoidnog o(lika!

  3e& je zat&orena na jednom kraj%!

  . ot&oreni kraj 'e&i se do&odi tenost ili gas za koji je potre(no izmeriti pritisak!

  Metalni manometar sa mem(ranom!

  . metalnom manometr% sa mem(ranom pritisak del%je na metaln% mem(ran% koja se %gi(a i zatim

  pomera kazaljk% koja pokaz%je pritisak!

  Jedini'a za pritisak je " atmos,era i to je pritisak koji &ri sila od " kp na 'm:po&rine odnosno to je

  onaj pritisak koji dr9i st%( 9i&e d%9ine od ";;; mm i preseka"'m!

  4ritisak % 4askalima H4a se izra9a&a tako da postoji odnos"te*nika atmos,eraHati ,izika

  atmos,era Hatm imaj%";;k4aHkilo-paskalaili ";;;;; paskala!

  Milimetar 9i&inog st%(a H"/orL">>>4a!

  23

 • 7/21/2019 ERGONOMIJA Stomf-zt

  24/25

  Jedan 1ar ima ";;;;;4a ili "atmos,er%!

  . atmos,erskom &azd%*% se %&ek nalazi manja ili &ea koliina &odene pare i to ini &la9nost

  &azd%*a!

  Apsol%tna &la9nost HA&!

  Apsol%tna &la9nost je koliina &odene pare koja se nalazi % &azd%*% % moment% merenja i izra9a&a

  se % gramima

  po jednom m>&azd%*a!

  Maksimalna &la9nost HM&!

  Maksimalna &la9nost HM&

  je naj&ea koliina &odene pare koj% &azd%* mo9e da sadr9i na odre+enoj temperat%ri!

  to je temperarat%ra

  6ea i M& je &ea!

  Relati&na &la9nost HR&!

  Relati&na &la9nost je odnos izme+% apsol%tne i maksimalne &la9nosti izra9en % pro'entima R&

  LHA&DM&P";;!

  Relati&na &la9nost predsta&lja stepen zasienja &azd%*a &odenom parom!

  /aka rose !

  /aka rose je temperat%ra pri kojoj poinje kondenza'ija &odene pare iz &azd%*a !

  5e,i'it &la9nosti H5& !

  24

 • 7/21/2019 ERGONOMIJA Stomf-zt

  25/25

  5e,i'it &la9nosti H5& je razlika izme+% maksimalne i apsol%tne &la9nosti za dat% temperat%r% !

  5&LM&-A&

  Ako je to temperat%ra 'o&eijeg tela

  onda go&orimo o ,iziolokom de,i'it% zasienja

  .teda % 'ilj% po(oljanja %slo&a rada

  Opte zdra&lje i o%&anje zdra&lja

  .teda energijeK

  .teda materijalaK

  .teda &remena potroenog pri rad%-za&riti posao za krae &reme

  /ransport modela i rado&a

  Ergonomija za &reme transporta rado&a iz ordina'ije % la(oratorij%

  Odnoenje rado&a iz z%(no-te*nike la(oratorije