of 12 /12
MASINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU SEMINARSKI RAD Pojedinacni ergonom!i "a!#ori od $nacaja $a %o$ace a&#o'&a  S#&den#( Pro"eor(  I)i* E)%i +,+-+. Dr/ A)e!andar 0&nji* U Beograd& +1/++/2.+3/

Ergonomija seminarski Pojedinacni ergonomski faktori od znacaja za vozace autobusa

Embed Size (px)

Text of Ergonomija seminarski Pojedinacni ergonomski faktori od znacaja za vozace autobusa

Page 1: Ergonomija seminarski  Pojedinacni ergonomski faktori od  znacaja za vozace autobusa

7/27/2019 Ergonomija seminarski Pojedinacni ergonomski faktori od znacaja za vozace autobusa

http://slidepdf.com/reader/full/ergonomija-seminarski-pojedinacni-ergonomski-faktori-od-znacaja-za-vozace-autobusa 1/12

MASINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU

SEMINARSKI RAD

Pojedinacni ergonom!i "a!#ori od$nacaja $a %o$ace a&#o'&a

  S#&den#( Pro"eor(

 I)i* E)%i +,+-+. Dr/ A)e!andar 0&nji*

U Beograd& +1/++/2.+3/

Page 2: Ergonomija seminarski  Pojedinacni ergonomski faktori od  znacaja za vozace autobusa

7/27/2019 Ergonomija seminarski Pojedinacni ergonomski faktori od znacaja za vozace autobusa

http://slidepdf.com/reader/full/ergonomija-seminarski-pojedinacni-ergonomski-faktori-od-znacaja-za-vozace-autobusa 2/12

Uvod

  Od %ecine 4ro"eija5 %o$ac!a 4ro"eija ima iro! 4e!#ar "a!#ora !oji i$a$i%aj& #re/Ne!o)i!o e!4era#a & %ec 4rona6)i %e$& i$medj& #rea i godina5 i #a!odje !ore)acij&i$medj& #reni7 "a!#ora i radne 4oo'no#i5 & %ojoj #&diji I)marinen 4ra%i ra$)i!ei$medj& #ri g)a%ne !)ae "a!#ora ri$i!a $a radn& 4oo'no# radni!a & odno& nagodine(

+8 4re!omerni "i$ic!i radni $a7#e%i 9%e)i!o na4re$anje miica5 4odi$anje I noenje5!re#anje5 a%ijanje8

28 S#rene i)i o4ana radna o!o)ina:radno me#o 94r)ja% i)i %)a$an 4od5 ri$i! odne$goda5 nag)e 4romene #em4era#&re5 rad na 4re%io!im i)i 4reni!im#em4era#&rama8

38 Loa organi$acija 4o)a 9!on")i!#i5!on#ro)a5 #ra7 od ne&4e7a5 manja!4o#o%anja I 4ri$nanja na 4o)&8

  Re$&)#a#i ;a4an!i7 i#ra$i%anja 9 Kumashiro 1995 /8 !oja & i#ra$i%a)a !a!o #re io#a)i "a!#ori &#ic& na 4oja%& i 4o%ec%aj& men#a)ne na4ore medj& radnicima & odno&na nji7o%e godine5 4o!a$a)e & da o4#a #endecija $a #rene re$&)#a#e o4ada agodinama/

  U naoj #&diji "o!&iramo e na 4i#anje da )i je #re !od %o$a<a 4o%e$an agodinama i)i je ne$a%ino od godina #o 4o%e$ano a ne!im dr&gim "a!#orima !ao #o

 je inde! radne 4oo'no#i 9 =or! A'i)i#> Inde? @ =AI8/ Prona)a$enjem da )i &godine i)i inde! radne 4oo'no#i 9 =AI8 je %ie 4red!a$&j&c& $a 4ojedinacneo')i!e #rea od %a$no#i je $a o'a $dra%#%ena &na4redjenja i 4rocene merenja !oje

& &$e#e $a 4o'o)janje ja%nog #ran4or#nog i#ema/

Page 3: Ergonomija seminarski  Pojedinacni ergonomski faktori od  znacaja za vozace autobusa

7/27/2019 Ergonomija seminarski Pojedinacni ergonomski faktori od znacaja za vozace autobusa

http://slidepdf.com/reader/full/ergonomija-seminarski-pojedinacni-ergonomski-faktori-od-znacaja-za-vozace-autobusa 3/12

Metode

  S#&dija e "o!&ira na %o$ace a&#o'&a jednog #ran4or#nog i#ema !oji & %ra#i)inji7o%e inde!e radne 4oo'no#i/ Oni & ogromna radna 4o4&)acija a %eoma)icnim radnim &)o%ima i radnim $a7#e%ima/9Ta'e)a+8

  Re$&)#a#i & $ano%ani na i#rai%anj& %o$a<a5 4o amo#a)noj 4roceni5 !ori#i)i &&4i#ni! !oji meri radn& 4oo'no# i #re 9 #a'e)a 2 8 /

Page 4: Ergonomija seminarski  Pojedinacni ergonomski faktori od  znacaja za vozace autobusa

7/27/2019 Ergonomija seminarski Pojedinacni ergonomski faktori od znacaja za vozace autobusa

http://slidepdf.com/reader/full/ergonomija-seminarski-pojedinacni-ergonomski-faktori-od-znacaja-za-vozace-autobusa 4/12

  Merenje radne 4oo'no#i (

Radna 4oo'no# merena je a =AI 5&4i#ni! od , #a%!i a &!&4nim re$&)#a#om od1 !oji e moe 4ode)i#i & <e#iri !)ai"i!acije radne 4oo'no#i /

  Merenje &'je!#i%ni7 #reora(

U4i#ni! o'&7%a#a 4i#anja !oja e odnoe na in#en$i#e# a !ojima e i!&i #re / Onima 4ode)& i$meC& #rea )ede*e !)ae ( #reori i$ radne redine 9 1 #a%!i 8 5ergonom!i #reori 9 3 #a%!e8 5 organi$acione 9 3 #a%!e 8 i 4i7oocija)ni #reori9 3 #a%!e 8 /

  Merenje im4#oma #rea (

Do$i%)jeni im4#omi e 4rocenj&j& 4o 4i#anjima !oja & &$e#a i$ U4i#ni!a o #re& narad&9 Fin!i In#i#&# Medicine Rada 5 +28 / In#r&men# e a#ojao od #a%!i !oje

mere i men#a)ne 9 #a%!i 8 i oma#!e im4#ome 9 , #a%!i 8/S#a#i#i<!e ana)i$e (

S)ede*e #a#i#i<!e 4roced&re & !ori6*ene $a ana)i$& 4oda#a!a (ana)i$a &n&#ranje energije 5 !ore)acija !oe"icen#a 5 i ana)i$a %arijane 9ANOVA 8 /

 Rezultati

  U!&4no .3 %o$a<a a&#o'&a & regr&#o%ani $a #&dij&/ Samo 3 i4i#ani!a 918moe da e !ori#i $a 4rocen&/

 Rezultati WAI generalno

  Proe<an =AIHre$&)#a# je 355 do! je 4roe<na #aro# i4i#ani!a 'i)a 135 god/

 =AI od .Hgod i Hgod #aro#i %o$a<a 'i)a & &4oredi%a a =AI re$&)#a#imaMin7en!i7 %o$aca grad!og 4re%o$a 9=AI 3,/ + 4roe<na #aro# . god8 a)i je4rema6i)a Je)in6!e %o$ace 9=AI re$&)#a# 31 4roe<na #aro# . god8/ 9Ta'e)a 38/

Page 5: Ergonomija seminarski  Pojedinacni ergonomski faktori od  znacaja za vozace autobusa

7/27/2019 Ergonomija seminarski Pojedinacni ergonomski faktori od znacaja za vozace autobusa

http://slidepdf.com/reader/full/ergonomija-seminarski-pojedinacni-ergonomski-faktori-od-znacaja-za-vozace-autobusa 5/12

  =AI je 4ode)jen & <e#iri !)ae ( od)icna 5 do'ra 5rednja i )oa / U o%oj #&diji je %i6eod jedne #re*ine %o$a<a ima)o od)i<n& radn& 4oo'no# 5 jedna #re*ina rednj& i o!o+2 )o& 9 Ta'e)a 1 8 /

  Lo6a radna 4oo'no# $a4ra%o $na<i da odma7 moraj& da '&d& 4red&$e#e mere da 'i e 4o%ra#i)a radna 4oo'no# / Za jedn& #re*in& #e#irani7 4o#re'na & 4o'o)j6anja& radnoj 4oo'no#i i #re'a)o 'i da 4o<n& odma7 / Pojedinacne #a%!e i ana)i$e4o!a$&j& )ede*e re$&)#a#e & #a'e)i /

Page 6: Ergonomija seminarski  Pojedinacni ergonomski faktori od  znacaja za vozace autobusa

7/27/2019 Ergonomija seminarski Pojedinacni ergonomski faktori od znacaja za vozace autobusa

http://slidepdf.com/reader/full/ergonomija-seminarski-pojedinacni-ergonomski-faktori-od-znacaja-za-vozace-autobusa 6/12

Rezultati WAI i starosti

  Ta!oCe mo ana)i$ira)i di#ri'&cij& <e#iri radne !)ae 4oo'no#i 4o ra$)i<i#im#aronim gr&4ama 9 Ta'e)a 8/

  U #aronoj gr&4i od . god nijedan %o$a< nije 4o#igao %io! =AI / U4oredi%o54ri)i<no ni$a! 4rocena# %io!e radne 4oo'no#i 4o!a$a)a je gr&4a od 3 do 1.godina5 6#o je i$nenadj&j&ce / Naj)o6iji =AI je 4rime*en $a #aron& gr&4& +H god o%de je !oro jedna <e#%r#ina %o$a<a ima)a )o6 !or radne 4oo'no#i/ ;edan odra$)oga $a o%aj re$&)#a# moe 'i#i da & &$ra#& od . i #ariji ra$mi)jaj& o4en$ionianj&5 #o o'i<no moe &#ica#i na radn& 4oo'no# /

  Kore)acija i$meC& =AI re$&)#a#a i #aro# je 'i)a %eoma ni!a 5 6#o <ini amo 2 %arijacija / Ia!o #a#i#i<!i $na<ajni5 o%a %eoma ni!a !ore)acija je re$&)#a# 4ri)i<noni!og =AI re$&)#a#a & m)aCim #aronim gr&4ama / Ka!o #aro# i radna4oo'no# ne de)e $ajedni<!e %arijane 5 jedini $a!)j&<a! !oji e moe i$%&*i je da

 =AI re$&)#a#i i #aro# #re'a da e #re#iraj& !ao ra$)i<i#i 4arame#ri $a ra$)i<i#edimen$ije / Samo !od #ariji7 radni!a 9 . god i #ariji 8 ne <ini e da 4o#oji nana!ore)acija i$meC& d%e !on#r&!#a 9 #j/ 5 r²=-0.1495, p0.01!.

Page 7: Ergonomija seminarski  Pojedinacni ergonomski faktori od  znacaja za vozace autobusa

7/27/2019 Ergonomija seminarski Pojedinacni ergonomski faktori od znacaja za vozace autobusa

http://slidepdf.com/reader/full/ergonomija-seminarski-pojedinacni-ergonomski-faktori-od-znacaja-za-vozace-autobusa 7/12

Rezultati subjektivnih stresora i WAI u odnosu na starost

  Vo$aci o%og ja%nog 4re%o$a & i$g)eda)i da & 4od %e)i!im 4ri#i!om 9ocena +5 2538 9%idi #a'e)& ,8/

  S)ede*i #reori & i$g)eda)i !ao 4oe'an 4ro')em $a %o$a<e (

+ / nereg&)arni %o$ni er%ii2 / d&gi 4eriodi edenja 3/ / #o4)o#ni &)o%i 1/ / nedo#a#a! 4o6#o%anja i 4ri$nanja /

  Ta'e)a 4o!a$&je da %arija')e !oje e odnoe na &'je!#i%na oe*anja #rea %io!o!ore)iraj& a =AI re$&)#a#ima 5a)i ne i a godinama To $na<i #o je manja radna4oo'no# 5%e*i je oe*aj #rea / O%o #re'a 5 nara%no5 &$e#i & o'$ir 5 !ada e4roje!#&j& 4re%en#i%ne mere $a radni!e & i#em& ja%nog #ran4or#a / Samonereg&)arne %o$ne &)&ge $na<ajno & 4o%e$ane a godinama /

Page 8: Ergonomija seminarski  Pojedinacni ergonomski faktori od  znacaja za vozace autobusa

7/27/2019 Ergonomija seminarski Pojedinacni ergonomski faktori od znacaja za vozace autobusa

http://slidepdf.com/reader/full/ergonomija-seminarski-pojedinacni-ergonomski-faktori-od-znacaja-za-vozace-autobusa 8/12

Page 9: Ergonomija seminarski  Pojedinacni ergonomski faktori od  znacaja za vozace autobusa

7/27/2019 Ergonomija seminarski Pojedinacni ergonomski faktori od znacaja za vozace autobusa

http://slidepdf.com/reader/full/ergonomija-seminarski-pojedinacni-ergonomski-faktori-od-znacaja-za-vozace-autobusa 9/12

Rezultati sa simptoma stresa i WAI u odnosu na starost

  U )ede*em !ora!& mo ana)i$ira)i odno im4#oma #rea 5 #aro# i =AI ocena /O$'i)jno# od im4#oma #rea je !)ai"i!o%an 4omo*& !%)ai"i!a#ora ni!ad 54o%remeno i <e#o/

  Ta'e)a / 4o!a$&je da & ne&o'icajen &mor i 4oreme*aj 4a%anja 5 !ara!#eri#i<niim4#omi $a icr4)jeno#i 4o menama rada 5 4o%remeno oe*ani 5 4ra*enig)a%o'o)jama 5 )a!o e i$ner%ira5 ner%o$a i 'o)o%i & #oma!& /

Ta'e)a +. 4o!a$&je da je !ore)acija i$meC& im4#oma #rea i =AI ocena &#a#i#i<!i $na<ajno &#ica)i $a %i7 +2 im4#oma/ Kore)acija i$meC& %e*ine im4#oma#rea i godina nije $na<ajan/

S%i men#a)ni i oma#!i im4#omi & 4o%e$ani a re$&)#a#om radnoe 4oo'no#i /Samo !ardio%a!&)arni im4#omi 9 'r$o i)i ne&jedna<eno !&canje rca 5 &enje 5#e$anje i)i 'o) & gr&dima 8 5 )a'o# i 4oreme*aji 4a%anja & $na<ajno &#ica)i &!ore)aciji a godinama /

Page 10: Ergonomija seminarski  Pojedinacni ergonomski faktori od  znacaja za vozace autobusa

7/27/2019 Ergonomija seminarski Pojedinacni ergonomski faktori od znacaja za vozace autobusa

http://slidepdf.com/reader/full/ergonomija-seminarski-pojedinacni-ergonomski-faktori-od-znacaja-za-vozace-autobusa 10/12

  O4e# 5radna 4oo'no# je %anija $a &'je!#i%an doi%)jaj #rea nego 6#o je 'io 'rojgodina / U#icaj #rea je %e*i !ada je 4o%e$an a manjenjem i)i ni!om 4oo'no#i $arad nego a godinama /

Page 11: Ergonomija seminarski  Pojedinacni ergonomski faktori od  znacaja za vozace autobusa

7/27/2019 Ergonomija seminarski Pojedinacni ergonomski faktori od znacaja za vozace autobusa

http://slidepdf.com/reader/full/ergonomija-seminarski-pojedinacni-ergonomski-faktori-od-znacaja-za-vozace-autobusa 11/12

Diskusija

  U na6oj #&diji =AI H re$&)#a# je 'io !oro ne$a%ian & odno& na #aro# 5 oim $a

one 4re!o . god 5 gde e naan 4ad =AI 4rime#io / Oim #oga 5 re$&)#a#i i#rai%anja4o!a$&j& da &'je!#i%ni #reori i im4#omi #rea & nano 4o%e$ani a 4ojedinim =AI re$&)#a#om /

Da!)e =AI #a!oCe moe da e !ori#i !ao indi!a#or $a radn& $i%o#n& i#&acij& a4o#encija)om %io!og #rea / =AI e 4o!a$a)a !ao do'ar in#r&men# $a nimanje4o#encija)nog #rea / Vano $a )e!are medicine rada i #r&cnja!e $a $a#i#& $dra%)jamoraj& #oga 'i#i da 4o'o)jaj& radn& 4oo'no# & mi)& =AI i da ci)jaj& da manje4o#encija)ni #re i &'je!#i%ni #re/

 

Page 12: Ergonomija seminarski  Pojedinacni ergonomski faktori od  znacaja za vozace autobusa

7/27/2019 Ergonomija seminarski Pojedinacni ergonomski faktori od znacaja za vozace autobusa

http://slidepdf.com/reader/full/ergonomija-seminarski-pojedinacni-ergonomski-faktori-od-znacaja-za-vozace-autobusa 12/12

 IZVORNI TEKST