of 122/122
ERGONOMIJA U POLJOPRIVREDI Doc dr Nenad Simeunović [email protected] MSc Jovan Muškinja [email protected]

Ergonomija u poljoprivredi prvi deo

 • View
  33

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Ergonomija u poljoprivredi prvi deo

 • ERG

  ON

  OM

  IJA U

  PO

  LJO

  PRIV

  REDI

  Doc

  dr Nen

  ad S

  imeu

  novi

  nsim

  [email protected]

  uns.ac.rs

  MSc

  Jov

  an

  Mu

  kinja

  jmus

  [email protected]

  uns.ac.rs

 • Agen

  da

  Uvod(Radi negativneposledicerada)

  Ergonomijau poljoprivredi

  11:30-12:00 Kafe

  pauza

  Principiracionalnogizvoenja

  operacija

  Primenaprincipau procesimapoljoprivredneproizvodnje

  13:30-14:30 Pauzazaruak

  Ergonomskirizici

  Runorukovanje

  teretom

  16:00-16:30 Kafe

  pauza

  Korienje

  runih

  alata

  Studijasluaja

 • 3Tema:

  Radi negativne poslediceradau poljoprivredi

 • Negativne poslediceradau svetu ...

  2,8

  milija

  rdi,

  radno

  akt

  ivnih

  ljudi

  280 m

  ilion

  a, g

  odinje

  se p

  ovre

  di

  160 m

  ilion

  a, o

  bol

  i.

  Direk

  tni t

  rok

  ovi

  27 m

  ilija

  rdi E

  UR

  u

  dr

  ava

  ma E

  U,

  171 m

  ilija

  rdu

  EUR

  -u

  SAD.

  To

  je ak

  4%

  GDP.

 • Poljo

  privr

  eda -viso

  korizin

  a d

  elatn

  ost

  20%

  -30 %

  radnika

  u p

  oljo

  privr

  edi u

  tok

  u god

  ine

  do

  ivi

  pov

  redu

  na radu

  ili d

  a se

  razb

  oli

  23,5

  % svih

  smrtnih

  pov

  reda n

  a radu

  su se

  des

  ile u

  pol

  joprivr

  edi.

  St

  opa sm

  rtno

  sti:

  7,0

  6%

  ,pol

  joprivr

  eda

  2,9

  1%

  , ostale

  del

  atn

  osti.

  -vie od duplo nego u industriji (posebno smrtne)!!!

 • Povr

  ede

  na radu

  u pol

  joprivr

  edi .

  ..

  U p

  erio

  du

  (1998-2

  008.g

  .), o

  d u

  kupno

  g b

  roja

  pov

  reda

  pol

  joprivr

  ednim

  maina

  ma:

  28%

  individ

  ualni p

  oljo

  privr

  ednici,

  56%

  , oni k

  ojim

  a je

  rad u

  pol

  joprivr

  edi b

  io d

  opun

  ski r

  ad.

  na

  je

  e su

  pos

  ledice

  kori

  enja

  meh

  aniza

  cije

  .

  (najm

  anje

  170 0

  00 sm

  rtno

  nastra

  da u

  tok

  u god

  ine

  (MO

  R).

  najei razlozisu

  :

  nedovoljna obuenost radnika,

  teki i promenljivi uslovi rada

 • Poljo

  privr

  edne

  maine

  izaziva

  i n

  esre

  a

  Tr

  akt

  or se

  smatra je

  dnim

  od g

  lavn

  ih iz

  aziva

  a n

  esre

  a u

  pol

  joprivr

  edi.

  U A

  mer

  ici,

  na 1

  00.0

  00 radnika

  u p

  oljo

  privr

  edi g

  odinje

  u pro

  seku

  26 tra

  ginih

  slu

  aje

  va je

  izazv

  ano

  tra

  ktor

  om

 • Trakt

  ori .

  ..

  T

  rakt

  or je

  izazivamno

  gob

  rojnih n

  esre

  a n

  a farm

  ama, u

  pol

  joprivr

  edi,

  u sa

  obra

  aju, r

  adov

  ima u

  um

  ars

  tvu

  i gra

  ev

  inars

  tvu, a

  uzr

  onici su

  naje

  e n

  estru

  no rukovanje:

  (nes

  tru

  na v

  onja tra

  ktor

  a n

  eadek

  vatn

  om teh

  niko

  m il

  i brz

  inama, n

  a n

  agib

  ima, i

  bo

  nim k

  osinama, s

  a p

  ojavo

  m

  pre

  vrta

  nja il

  i nep

  ravilna v

  onja u

  javn

  om saob

  raa

  ju)

 • Prev

  rtanje

  trakt

  ora ..

  .

  Nezgode sa prevrtanjem traktora, uestvuju sa 40% u

  nesreama i povredama koje se dogaaju u toku korienja

  traktora.

 • Ogro

  mna

  te

  ta ..

  .

  N

  esre

  e u

  javn

  om saob

  raa

  ju iz

  azv

  ane

  tra

  ktor

  ima

  i dru

  gim

  pol

  joprivr

  ednim

  maina

  ma k

  ota

  ju o

  ko

  2%

  bru

  to n

  acion

  alnog

  doh

  otka

  (to

  liko

  izno

  se

  sred

  stva

  koj

  a se

  izdva

  jaju z

  a z

  dra

  vstv

  o i n

  auk

  u)

 • Posled

  ice

  i uzr

  oci

  Posledice

  ... i uzroci

  21%

  14%

  37%

  4%13%

  11%

  Psihofiziko stanje

  Upotreba alkohola

  Neprilagoena brzina

  Nepropisno kretanje

  Neustupanje prvenstva

  Nepropisno preticanje

 • U S

  RBIJI...

 • Nes

  ree

  su

  este

  ...

 • Razlog

  a je

  mno

  go

  ...

  M

  aina

  ma ruk

  uju

  nedov

  oljno

  obu

  ena li

  ca

  N

  e poz

  nava

  nje

  tehn

  olo

  kog p

  roce

  sa rada m

  aine

  N

  epan

  ja u

  tok

  u ra

  da

  Upot

  reba a

  lkoh

  ola u

  tok

  u ra

  da

  N

  e pridr

  ava

  nje

  pre

  vent

  ivnih

  pra

  vila

  rada

 • Rad u

  pol

  joprivr

  edi j

  e slo

  en ..

  .

  ra

  d se

  obavlja

  , kako

  na in

  divid

  ualnim

  gazd

  instvim

  a,

  tako

  i na

  vel

  ikim

  pol

  joprivr

  ednim k

  omple

  ksim

  a, s

  a

  velikim

  brojem zaposlenih

  pol

  joprivr

  ednih

  radnika

  .

  ra

  d se obavlja primenom tradicionalnih m

  etoda

  rada, p

  oseb

  no n

  a m

  alim

  imanjim

  a, a

  li i p

  rimen

  om

  sloene tehnologije i savremenih poljoprivrednih

  maina.

 • Tek

  i uslov

  i rada ..

  .

  M

  nogi p

  oslo

  vi se

  obavlja

  ju n

  apol

  ju, u

  svim

  vre

  men

  skim

  us

  lovima, (

  leti

  vru

  ina, z

  imi h

  ladno

  a).

  U v

  elikoj

  mer

  i je

  prisu

  tan

  i te

  ak

  fizik

  i rad.

  Fizik

  i napor

  se

  olak

  ava

  primen

  om m

  ehaniza

  cije

  zn

  aa

  jno

  olak

  ava

  fiziki n

  apor

  pol

  joprivr

  ednih

  radnika

  ali poveava psihiki napor, to

  dov

  odi

  do

  novih

  tet

  nosti i

  izla

  ganja o

  pasn

  osti.

 • Poljo

  privr

  edni p

  oslo

  vi su

  vrlo

  kom

  ple

  ksni

  u

  pol

  joprivr

  edi i

  ma p

  reko

  300 o

  per

  acija

  rada,

  je

  dno

  lice

  u is

  tom

  danu

  obavlja

  vie

  razliiti

  h op

  eracija

  ra

  da.

  ve

  liki b

  roj s

  ezon

  skih p

  oslo

  va,

  fo

  rsiran

  tempo

  rada,

  ra

  dni sati

  gen

  eralno

  neujed

  nae

  ni,

  ra

  dno

  vre

  me

  pro

  du

  eno,

  radi s

  e i v

  iken

  dom

  , odno

  sno,

  sva

  kog d

  ana

  u g

  odini,

  (pos

  ebno

  kada su

  setv

  a,

  etva

  , ish

  rana

  sto

  ke...)

  pol

  joprivr

  edni p

  oslo

  vi o

  buh

  vata

  ju i

  mno

  ge

  dru

  ge

  pos

  love

  , ka

  o to

  su: n

  avo

  dnjava

  nje,

  ub

  renje,

  pako

  vanje

  i sk

  ladite

  nje

  pol

  joprivr

  ednih

  pro

  izvo

  da i

  dr.

 • Mes

  to rada

  esto

  je m

  esto

  rada u

  dalje

  no o

  d k

  ue,

  ne

  regulara

  n ciklus

  rad

  odmor

  , ish

  rana

  ,..

  ne

  ma o

  dgov

  ara

  juih

  sanita

  rnih u

  slov

  a,

  ot

  eana

  primen

  a m

  edicinsk

  e za

  tite

  .

 • Zdra

  vstv

  eni p

  roble

  mi

  Mog

  u se

  pod

  eliti

  na tri k

  ate

  gor

  ije:

  pog

  ora

  nje

  opteg

  zdra

  vlja

  pol

  joprivr

  ednika

  , uz

  roko

  vano

  g spec

  ifinim

  uslovim

  a rada.

  poj

  ava

  infektivnih, parazitskih bolesti i trovanja

  , koj

  ima

  ne samo

  to

  su iz

  loe

  ni p

  oljo

  privr

  edni radnici, v

  ese

  mog

  u pre

  neti

  i na la

  nove

  por

  odice.

  poj

  ava

  profesionalnih oboljenja, povreda na radu i

  bolesti u vezi sa radom

  , koj

  ima su

  izlo

  eni sam

  o ne

  pos

  redni p

  oljo

  privr

  edni radnici.

 • Naje

  a p

  rofe

  sion

  alna o

  bol

  jenja

  N

  aje

  a p

  rofe

  sion

  alna o

  bol

  jenja k

  od p

  oljo

  privr

  ednika

  su:

  hr

  onina

  res

  pirato

  rna o

  bol

  jenja,

  ob

  olje

  nja k

  ota

  nom

  iino

  g siste

  ma,

  artritis

  ,

  stre

  s

 • Smanjen

  je rizika o

  d p

  ovre

  da

  Pr

  even

  tivne

  -er

  gon

  omsk

  e m

  ere

  Er

  gon

  omija

  pripisuje

  nezg

  odu

  ili p

  ovre

  du

  vie

  datim

  ok

  olno

  stim

  a n

  ego

  sam

  om ra

  dniku

  .

  Pristu

  p e

  rgon

  omije

  se

  temel

  ji na

  te

  nji d

  a se

  pro

  jekt

  uju

  i biraju u

  reaji

  i pos

  tupci k

  oji s

  u bez

  bed

  ni u

  skladu, n

  e sa

  mo

  sa radom

  maine

  , ve

  i sa p

  osta

  vije

  nim z

  adacim

  a i

  mog

  uim

  situ

  acija

  ma

  npr. konstrukcijski reiti rizine

  delove maine da nije mogue

  uraditi neto to bi izazvalo

  povredu, to prua veu zatitu

  nego da na njemu stoji natpis

  "Pre otvaranja iskljuiti".

 • zako

  nske

  obave

  ze z

  a p

  oslo

  davc

  e

  U lanu 7 Zakona

  o bez

  bed

  nosti i

  zdra

  vlju n

  a radu

  ( sl.

  gla

  snik R

  S br 101/0

  5) in

  sistira se

  na p

  rimen

  i savr

  emen

  ih

  pre

  vent

  ivnih, por

  ed o

  stalih

  i ergonomskih mera

  , kako

  bi s

  e ot

  klon

  io il

  i sve

  o na

  najm

  anju

  mog

  uu

  mer

  u rizik

  od

  pov

  reivanja i/

  ili o

  tee

  nja z

  dra

  vlja

  zapos

  lenih.

  U stavu

  4 la

  na 9 o

  vog Z

  ako

  na stoj

  i poslodavac je

  duan da obezbedi da radni proces bude prilagoen

  telesn

  im i psihikim

  mogunostim

  a zaposlenog,a

  radna

  oko

  lina, s

  redstva

  za rad i

  sred

  stva

  i op

  rem

  a z

  a

  linu

  zatitu

  na radu

  bud

  u ur

  een

  i odno

  sno

  pro

  izve

  den

  i i

  obez

  be

  eni d

  a n

  e ug

  roa

  vaju b

  ezbed

  nost i

  zdra

  vlje

  za

  pos

  leno

  g.

 • 23

  Teme:

  Ergonomija u poljoprivredi

 • Ergonomija prilagoava posao oveku!

  Ergonomija ima za ciljda prilagodi proces rada

  karakteristikama oveka.

  Primenom ergonomije

  se:

  sm

  anjuje

  napre

  zanje,

  sm

  anjuje

  stre

  s,

  pov

  eava

  bez

  bed

  nost

  ur

  eaji

  i maine

  se

  koriste

  efikasn

  ije i

  pou

  zdanije

  .

  Osnovni ciljevi:

  hu

  maniji

  i bez

  bed

  niji

  rad i

  ve

  a p

  roduk

  tivno

  st.

 • Ergon

  omija

  ...

  Ergon

  omija

  uzima u

  obzir ovekove:

  -mogunosti

  -sposo

  bnost

  , ali

  i

  -ogranienja.

  Posledice neergonomskih radnih uslovasu oteenje

  zdravlja radnika

  i to

  prv

  enstve

  no:

  o

  tee

  nja miinog i kotano-zglobnog sistema,

  poj

  ave

  pov

  rede,

  pro

  fesion

  alnog

  obol

  jenja i

  bol

  esti

  u ve

  zi sa radom

  .

 • Kol

  iko

  ergon

  omsk

  o us

  kladjiv

  anje

  kota?

  Pr

  imen

  a e

  rgon

  omije

  uti

  e na

  :

  pov

  eanje

  kom

  fora

  radnika

  u tok

  u ra

  da i

  o

  uvanje

  zdra

  vlja

  i bez

  bed

  nost ka

  ko radnika

  tako

  i ko

  risn

  ika p

  roizvo

  da,

  u

  tedu

  novc

  a i

  pov

  eanje

  pro

  duk

  tivno

  sti

  Cilj je prepoznati i smanjiti faktore koji loe utiu na rad

  Ulo

  en

  nova

  c u

  pre

  vent

  ivu

  ted

  i 4 p

  uta v

  ie

  kroz

  sp

  rea

  vanje

  pos

  ledica

  x 4

 • Uzr

  onici o

  te

  enja

  org

  anizm

  a

  Naje

  i uz

  ron

  ici k

  oji d

  oprino

  se o

  tee

  nju

  ove

  ije

  g

  organizm

  a su:

  del

  ovanje

  sile

  pon

  avlja

  jui

  pok

  reti

  prinu

  dan

  pol

  oajt

  ela

  lo

  edr

  anje

  tela

  buk

  a

  vibra

  cija

  hladno

  a

 • Ergon

  omija

  je in

  terd

  isciplin

  arn

  a n

  auk

  a

  koristi z

  nanja razliiti

  h na

  unih

  obla

  sti:

  medicine

  (nain

  funk

  cion

  isanja o

  rganizm

  a iz

  fizio

  logije

  rada),

  antropometrije

  (van

  o je

  prila

  god

  iti sre

  dstva

  rada d

  imen

  zija

  ma

  ove

  ka)

  biomehanike

  (pro

  uava

  nje

  pok

  reta

  sa sta

  novita fun

  kcio

  nisa

  nja

  ove

  ka),

  psihologije

  (psihik

  i odno

  s o

  veka

  pre

  ma radu, a

  latu

  , ure

  aju,

  razn

  im u

  poz

  oren

  jima i

  sl)

  sociologije

  (odno

  s o

  veka

  u g

  rupi p

  rema sara

  dnicima),

  tehnologije

  (kor

  iste

  se

  sazn

  anja iz

  razn

  ih teh

  nolo

  gija

  , kako

  ih

  primen

  iti d

  a ov

  eku

  bud

  e bol

  je),

  industrijskog inenjerstva

  (oblik

  ovanje

  rada, p

  roje

  ktov

  anje

  pro

  cesa

  rada, o

  rganiza

  cija

  rada sa ciljem

  pov

  eanja e

  fika

  snos

  ti),

  fizika okruenja

  (buk

  a, r

  asv

  eta, v

  ibra

  cije

  , mikro

  klim

  a, i

  td.),

 • Ergon

  omsk

  iprinc

  ipi

  Er

  gon

  omsk

  iprinc

  ipip

  redstavlja

  jute

  hniki

  najcel

  isho

  dnija

  sazn

  anja

  veza

  naza

  ispun

  jenje:

  Fiziolokih

  uslovarada

  Uslovaradnogokruenja

  Psiho-sociolokih

  uslovarada

  Antoropometrijskih

  uslovarada

 • Fiziol

  oki u

  slov

  i rada

  Izu

  ava

  nje

  radne

  spos

  obno

  sti

  ovek

  a i

  razliiti

  h ut

  icaja

  na radnu

  spos

  obno

  st

  (jedno

  od p

  odru

  ja u

  okv

  iru

  fiziol

  ogije

  rada).

 • Zaht

  evi z

  a iz

  vre

  nje

  radno

  g z

  adatk

  a

  Potreb

  na: r

  adna

  spos

  obno

  st i

  volja

  za rad

 • Fakt

  ori k

  oji u

  tiu

  na radnu

  spos

  obno

  st ov

  eka

  Pol

  Starost

  Telesnekarakteristike

  Kondicija

  Psihikoraspoloenje

  Obuenost

  Motivisanost

  Uslovirada

  Zamor

  Zdravstvenostanje

  Obrazovanje

  Bioritam

  DUG

  ORO

  N

  I:KRA

  TKO

  RON

  I:

  DO

  PUN

  SKI:

 • Stati

  kii d

  inamiki

  rad

  Protokkrvikrozmiiepridinamikomi statikomradu

 • Utic

  aj v

  rste

  rada n

  a k

  apacite

  t miia

  Smanjenje kapaciteta miia u zavisnosti od trajanja statikog rada

 • ZAM

  OR

  Za

  mor

  je p

  osle

  dica p

  rodu

  enog

  rada.

  Za

  mor

  mo

  e biti

  :

  fiziol

  oke

  priro

  de

  ( tj.

  fizike

  ili h

  emijs

  ke p

  riro

  de

  ), ili

  psihik

  e priro

  de

  (men

  talni i

  li fu

  nkcion

  alni z

  amor

  ).

  ob

  jekt

  ivan

  (tj.

  ispol

  java

  se

  smanjen

  jem radno

  g u

  ink

  a),

  ili

  subje

  ktivan

  ( sm

  anjen

  jem

  per

  cepcije

  i step

  ena b

  udno

  sti).

  Fiziol

  oki z

  am

  or se

  oig

  ledno

  pov

  ezuje

  sa sna

  bdev

  anjem

  m

  iia e

  nerg

  ijom

  .

  Ps

  ihiki z

  amor

  , koj

  i se

  manife

  stuje

  ose

  ajim

  a, u

  tiscim

  a

  (zlo

  voljn

  ost ),

  je n

  esta

  lan.

 • Zamor

  Za

  mara

  nje

  je o

  padanje

  funk

  cion

  alne

  spos

  obno

  sti j

  edno

  g

  organa

  ili o

  rganizm

  a

 • Zamor

  -ut

  icajni f

  akt

  ori

 • Utic

  aj o

  dmor

  a n

  a z

  amor

  Zavisnost zamora usled rada

  i vremena odmora

  Potronja kiseonikapri radu i odmaranju:

 • Kate

  gor

  ije rada

  Prem

  a k

  alo

  rijsko

  mop

  tere

  enju

  organizm

  a:

  -la

  k ra

  d1

  -3

  kca

  l/m

  in

  -sr

  edn

  je t

  eak

  rad

  3 -

  6 k

  cal/

  min

  -vr

  lo t

  eak

  rad

  6 -

  11

  kca

  l/m

  in

  -iz

  uze

  tno

  te

  ak r

  ad

  vi

  e o

  d1

  1 k

  cal/

  min

  ZEM

  LJO

  RA

  DN

  JAK

  cal

  (kca

  l/m

  in)

  Ov

  ari

  2.8

  00

  5.8

  3

  Trak

  tori

  sti

  3.0

  00

  6.2

  5

  Po

  vrta

  ri3

  .80

  07

  .92

  ete

  oci

  5.2

  00

  10

  .83

 • Zamor

  -od

  mor

  Na

  pri

  mer

  :Za

  8

  aso

  va r

  ada

  tro

  i se

  24

  00

  kca

  l ili

  5 k

  cal/

  min

  . Od

  atle

  sled

  i da

  je v

  rem

  e o

  dm

  ora

  Od

  = 2

  0%

  ili 1

  ,6

  as n

  a 8

  sat

  i.O

  vde

  treb

  a p

  ose

  bn

  o n

  agla

  siti

  da:

  od

  mo

  rn

  e tr

  eba

  da

  bu

  de

  du

  iod

  15

  min

  Vre

  me

  odmor

  a z

  avisi o

  d u

  tro

  ka k

  alo

  rija

  pri o

  bavlja

  nju

  pos

  la!

  Odmore

  trebadavatikadakrivauinkadostignemaksimum

 • opte

  ree

  nje

  i na

  pre

  zanje

  Utic

  aj n

  a n

  apre

  zanje

  ima: s

  taro

  st, p

  ol, k

  onstitu

  cija

  , zdra

  vlje

  , isku

  stvo

  , int

  elig

  encija

  , obra

  zova

  nje,

  uve

  bano

  st

  Isto optereenje

  -razliita naprezanja.

 • Radna

  spos

  obno

  st

  Radna sposobnost oveka u toku dana

 • Utro

  ak

  ener

  gije

  ...

  Utroak energije u odnosu na poloaj pri leanju

  Idealnim se smatra poloaj tela koji se m

  oe zauzimati neusiljeno, slobodno,

  a da pri tome ne dolazi do tetnog uticaja pri izvravanju rada.

 • Priti

  sak

  na k

  imen

  e prlje

  nove

  Pritisak na prljenove u zavisnosti od dranja tela

 • Pros

  ene

  pre

  por

  uen

  e mase

  ter

  eta

  Prosene preporuene mase tereta u zavisnosti od poloaja tereta

  u odnosu na kimeni stub

  Maks

  imalno

  opte

  ree

  nje

  zavisi o

  d p

  ola radnika

  i pol

  oaja

  tel

  a p

  ri

  opte

  ree

  nju!

 • Upozorenja

  Ako

  se

  napre

  zanja n

  ala

  ze iz

  nad g

  ranice

  tra

  jnog

  uink

  a

  onda sle

  de

  poj

  ave

  zamara

  nja k

  oje

  se p

  ovez

  uju

  sa

  smanjen

  jem radne

  spos

  obno

  sti.

  Ako

  se

  del

  atn

  ost dalje

  nastavi n

  astup

  a tot

  alno

  iscr

  plje

  nje,

  a

  pos

  ledica je

  pre

  kidanje

  del

  atn

  osti.

 • Preporuke

  Za izuavanje fiziolokih uslova rada neophodno je

  pored ritmike rada i ostalih uslova i uticaja posvetiti

  panju i fenomenu opaanja.

  Signali i indikatorii komandni uredjajise moraju birati, konstruisati i

  rasporedjivati u skladu sa karakteristikama percepcijeradnika

 • Preporuke

  Za

  pri

  jem

  op

  tik

  ih in

  form

  acija

  , po

  red

  do

  bre

  sve

  tlo

  sti i

  b

  oje

  veo

  ma

  je b

  itan

  i ti

  p s

  kale

  sa

  koga

  se

  vri

  oi

  tava

  nje

 • Preporuke

  Za

  laka

  ukljuiva

  nja, i

  sklju

  iva

  nja i

  pod

  eava

  nja u

  radu

  pre

  por

  uuju

  se sle

  de

  i oblic

  i taster

  a, p

  ode

  ivaa

  itd.,

  sve

  u cilju

  lako

  g ruk

  ovanja i

  br

  eg rea

  gov

  anja radnika

  bez

  dod

  atn

  og z

  am

  ora.

 • Vre

  me

  reakc

  ijeza

  visi

  i od

  staro

  sti

  Pose

  bna

  obla

  st fizio

  logije

  pro

  uava

  uticaj buke,

  osv

  etljenja i m

  ikro klime

  na radnu sposobnost

  oveka, n

  a b

  rzinu

  zam

  ara

  nja i

  bro

  j udes

  a, d

  o ko

  jih, u

  inae

  jedna

  kim

  uslo

  vim

  a, d

  olazi.

  Zavisnost vremena reakcije

  od godina starosti

 • Psiho

  socioloki uslovi

  Monotonija u radu

  Psihiko zasienje

  Stres

 • Uslovi radnog okruenja

  U

  fakt

  ore

  kojim

  a se

  obez

  be

  uju

  uslo

  vi radne

  oko

  line

  u pol

  joprivr

  edi s

  padaju:

  osve

  tljen

  je, b

  oja, k

  lima, b

  uka i

  vibra

  cija

  .

 • Osv

  etlje

  nje

 • (Mikro) klimatski uslovi

  ko

  liina sve

  eg v

  azd

  uha,

  te

  mper

  atu

  ra,

  re

  lativ

  na v

  lan

  ost va

  zduh

  a,

  brz

  ina strujanja v

  azd

  uha,

  ut

  icaj s

  unca

  ,

  ko

  liina p

  raine

  oko

  radnika

  ,

  ko

  ncen

  tracija

  gaso

  va o

  ko radnika

  itd.

 • (Mikro) klimatski uslovi

  Temper

  atu

  ra

 • Utic

  aj t

  emper

  atu

  re n

  a u

  estalo

  st p

  ovre

  da

 • Buka

  120 m

  iliona

  ljudi i

  ma v

  ee

  ili m

  anje

  ote

  enje

  sluh

  a k

  oje

  je iz

  azv

  ano

  buk

  om

  U S

  AD o

  ko 3

  0 m

  ilion

  a lj

  udi s

  u sv

  ako

  dne

  vno

  izlo

  eni b

  uci o

  d 8

  5 d

  B.

  U N

  emak

  oj i

  dru

  gim

  evr

  opsk

  im razv

  ijenim

  ze

  mlja

  ma u

  pro

  seku

  je (12-15%

  ) lju

  di

  per

  mane

  ntno

  izlo

  eno

  buc

  i od 8

  5 i

  vie

  dec

  ibel

  a

 • Uticajbukenaradnesposobnosti

  Utic

  aj b

  uke

  na radne

  spos

  obno

  sti z

  avisi o

  d:

  -vr

  ste

  i slo

  eno

  sti p

  osla

  , -

  zvu

  nog p

  ritis

  ka i

  spek

  tra fre

  kven

  cija

  ,-

  traja

  nja b

  uke

  i ind

  ivid

  ualne

  oset

  ljivo

  sti.

 • Fakt

  ori k

  oji u

  tiu

  na o

  te

  enje

  sluha

  fakt

  ori b

  uke:

  Intenzitet (jaina) buke p

  redstavlja

  jedan

  od n

  ajvan

  ijih

  fakt

  ora b

  uke

  (dB)

  .

  Frekvencija buke.Ve

  e traum

  atiz

  irajue

  dej

  stvo

  imaju

  tono

  vi v

  isok

  e fr

  ekve

  ncije

  , dok

  su

  dub

  oki t

  onov

  i manje

  tet

  ni

  nego

  sred

  nji i

  visok

  i.

  Ritam buke. B

  uka m

  oe

  biti

  po

  svom

  ritm

  u ko

  ntinuira

  na i

  disko

  ntinuira

  na.

  Trajanje buke. Da b

  i se

  spre

  ilo

  ote

  enje

  sluha

  , vre

  me

  izlo

  eno

  sti b

  uci m

  ora d

  a se

  smanjuje

  sa p

  orastom

  inte

  nzite

  ta.

 • Delovanje buke na oveka

  zdra

  vstv

  eni p

  roble

  mi:

  ne

  urop

  sihik

  e por

  eme

  aje

  u v

  idu

  stre

  sa, g

  lavo

  bol

  je, n

  esanice

  , iriti

  rano

  sti,

  umor

  a, n

  euro

  tino

  sti;

  ka

  rdio

  vask

  ularn

  e pro

  ble

  me

  kao

  to

  su v

  isok

  ili n

  izak

  pritis

  ak,

  bol

  esti

  srca

  ;

  pro

  reme

  aji

  sistem

  a z

  a v

  are

  nje;

  por

  eme

  aji

  endok

  rino

  g siste

  ma

  Ovi zdravstveni problemi utiu na:

  mot

  ivaciju, n

  ezadov

  oljstv

  o ra

  dnika

  pro

  duk

  tivno

  st i

  smanjen

  kva

  litet

  ra

  da

  ve

  i b

  roj n

  esre

  a n

  a radu

  op

  te

  zdra

  vstv

  eno

  stanje

  radnika

  .

 • Doz

  volje

  no v

  reme

  izla

  ganja o

  dre

  en

  om n

  ivou

  buk

  e

  Izvo

  r: W

  ork

  Sa

  fe

  Alb

  ert

  a,

  (20

  05

  )

  Jaina

  buk

  e dB

  Sadilica

  za v

  oke

  98 -

  102

  Prsk

  alic

  a z

  a v

  oe

  85 -

  101

  Trakt

  or (bez

  kabine)

  92 -

  94

  Trakt

  or (sa

  kabinom

  )77 -

  80

 • Mer

  enje

  buk

  e

  Do

  zim

  etar

 • Suzb

  ijanje

  buk

  e

  PR

  IMA

  RN

  E M

  ERE

  KO

  NST

  RU

  KC

  IJSK

  E M

  ERE

  TEH

  NO

  LOK

  E

  MER

  E

  Up

  otr

  eba

  ma

  ina

  koje

  ne

  pro

  izvo

  de

  jaku

  bu

  ku

  Up

  otr

  eba

  elem

  enat

  a ko

  ji n

  e p

  roiz

  vod

  e ja

  ku

  bu

  ku

  Pri

  men

  a m

  ater

  ijala

  ko

  ji n

  e p

  roiz

  vod

  e

  bu

  ku

  Raz

  voj i

  up

  otr

  eba

  po

  stu

  pak

  a ko

  ji u

  zro

  kuju

  mal

  o

  bu

  ke

  Mere koje imaju za cilj uklanjanje izvora buke oznaavaju se kao primarne m

  ere

 • SE

  KU

  ND

  AR

  NE

  ME

  RE

  PR

  OJE

  KTN

  E M

  ERE

  OR

  GA

  NIZ

  AC

  ION

  E

  MER

  E

  MER

  E N

  A

  UR

  EA

  JU IL

  I M

  AI

  NI

  GR

  A

  EVIN

  SKE

  MER

  E P

  ERSO

  NA

  LNE

  MER

  E

  Izb

  or

  loka

  cije

  p

  ogo

  n, d

  eo

  po

  gon

  a, m

  ain

  a

  Do

  da

  tne

  pa

  uze

  zbo

  gb

  uk

  e,

  vre

  me

  nsk

  a

  og

  ran

  ie

  nja

  ra

  da

  SLA

  BLJ

  ENJE

  ZV

  UK

  A

  ZVU

  N

  A

  IZO

  LAC

  IJA

  Ob

  lik i

  aku

  stik

  a zg

  rad

  e, p

  rim

  en

  a m

  ater

  ijala

  , zv

  un

  a iz

  ola

  cija

  Zat

  ita

  slu

  ha,

  za

  tit

  na

  kab

  ina,

  m

  edic

  insk

  e m

  ere

  zat

  ite

  Slab

  ljen

  je

  zvu

  ne

  bu

  ke:

  apso

  rber

  ,u

  re

  aj z

  a sl

  ablje

  nje

  b

  uke

  Pre

  grad

  e,

  okl

  op

  i

  smanjiti

  ili u

  klon

  iti

  pre

  nos buk

  e

 • Mer

  e za

  tite

  Lin

  e mer

  e za

  tite

  uk

  ljuu

  ju:

  ko

  ri

  enje

  zatitn

  ika z

  a u

  i,

  za

  titn

  ih k

  abina i

  zd

  ravs

  tven

  ih m

  era z

  atite

  .

 • Rad u

  z muz

  iku

  U radnim

  sred

  inam

  asa

  nisk

  imnivo

  ima

  buk

  e, p

  repor

  uuje

  se e

  mito

  vanje

  muz

  ike,

  u cilju

  smanjen

  jamon

  oton

  ijei

  pob

  oljanja radne

  atm

  osfe

  re.

  M

  uzika m

  oe

  biti

  gla

  snija

  7-1

  0 d

  b o

  d b

  uke

  u ra

  dno

  m p

  rostor

  u

  Ra

  dio

  pre

  nosi se

  ne p

  repor

  uuju

 • Vib

  racije

  Te

  lo v

  ibrira

  pri fre

  kven

  cija

  ma

  od

  7 d

  o 12 H

  z,

  t

  etne

  vib

  racije

  :

  pri lo

  kalnom

  del

  ovanju

  od 8

  do

  150 H

  z,

  pri o

  ptem

  od 2

  do

  100 H

  z

  Ra

  dnici m

  ogu

  biti

  izlo

  eni v

  ertik

  alnim

  , ho

  rizo

  ntalnim

  ili k

  run

  im v

  ibra

  cija

  ma n

  a radno

  m

  mes

  tu.

  Kom

  ple

  tna p

  roce

  na iz

  laganja radnika

  vibra

  cija

  ma z

  aht

  eva m

  eren

  je:

  ub

  rzanja fre

  kven

  cije

  vib

  racija

  ,

  traja

  nja iz

  laganja v

  ibra

  cija

  ma,

  ko

  liko

  radnik

  vrsto

  dr

  i -stiska

  ala

  t ko

  ji vibrira

  .

 • Vib

  raci

  je u

  po

  ljop

  rivr

  edi

  t

  etn

  o d

  ejst

  vo i

  po

  vea

  nje

  op

  asn

  ost

  i od

  po

  vred

  a n

  a ra

  du

  usl

  ed

  bu

  ke i

  vib

  raci

  je je

  naj

  zast

  up

  ljen

  ije k

  od

  po

  ljop

  rivr

  edn

  e m

  ehan

  izac

  ije.

  Sr

  bija

  ras

  po

  lae

  sa

  40

  8.7

  34

  tra

  kto

  ra.

  St

  aro

  sna

  stru

  ktu

  ra:

  -vi

  e o

  d 1

  0 g

  od

  ina

  na

  dru

  tve

  no

  m/d

  rav

  no

  m i

  -1

  5 g

  od

  ina

  na

  pri

  vatn

  om

  sek

  toru

  ,

  (pre

  ko 3

  5%

  tra

  kto

  ra s

  tari

  je je

  od

  15

  go

  din

  a).

  P

  oljo

  pri

  vred

  na

  me

  han

  izac

  ija u

  Srb

  iji s

  e go

  di

  nje

  , u p

  rose

  ku,

  kori

  sti o

  d 4

  30

  -74

  0 s

  ati,

  o

  d 1

  -2 s

  ata

  po

  dan

  u g

  od

  in

  je, a

  ko s

  e ra

  un

  a se

  dm

  od

  nev

  na

  rad

  na

  ned

  elja

  .

 • Kod

  tra

  ktor

  a n

  ajve

  i zna

  aj i

  maju

  vertikalne

  vibra

  cije

  , (pre

  ko sed

  ita

  se

  pre

  nose

  na k

  im

  u i c

  elo

  telo

  -op

  te

  vibra

  cije

  )

  Dru

  gi a

  spek

  t del

  ovanja v

  ibra

  cija

  , (p

  reno

  se se

  pre

  ko ru

  nih

  kom

  and

  i i to

  ka

  upra

  vlja

  a, p

  ri em

  u izaziva

  ju v

  ibra

  cije

  gor

  njih e

  kstrem

  iteta

  -lo

  kalne

  vibra

  cije

  .

 • tet

  no

  dej

  stvo

  vib

  raci

  je

  Bel

  i prs

  ti

  po

  sled

  ica

  del

  ova

  nja

  loka

  lnih

  vi

  bra

  cija

  P

  osl

  edic

  a su

  pro

  men

  a n

  a kr

  vnim

  su

  do

  vim

  a, n

  erv

  ima,

  mi

  iim

  a, t

  etiv

  ama

  i ko

  stim

  a.

  Rad

  nic

  i se

  ale

  na

  :-

  ble

  dilo

  jed

  no

  g ili

  vi

  e p

  rsti

  ju

  ake,

  -tr

  nje

  nje

  , pec

  kan

  je, g

  ub

  itak

  ose

  aja

  za

  do

  dir

  u p

  rsti

  ma,

  -b

  ol i

  ose

  aj h

  lad

  no

  e,

  -ci

  sti

  ne

  pro

  men

  e n

  a ko

  stim

  a p

  rsti

  ju i

  zg

  lob

  ovi

  ma

  ruku

  .

 • tet

  no

  dej

  stvo

  vib

  raci

  je ..

  .

  stom

  an

  e, cirku

  lato

  rne,

  res

  pirato

  rne

  tegob

  e,

  bol

  ovi u

  leim

  a, g

  lavo

  bol

  je, u

  mor

  , nes

  anica

  i drh

  tavica

  pov

  eano

  prisu

  stvo

  sr

  anih, p

  lun

  ih o

  bol

  jenja,

  pro

  men

  e u

  krvi i

  urinu.

  v

  ibra

  cion

  a b

  oles

  t

  glo

  valno

  obol

  jenje

  organizm

  a

  usle

  d iz

  laganja cel

  og tel

  a v

  ibra

  cija

  ma

 • Zatita

  od v

  ibra

  cija

  Za

  titn

  a o

  pre

  ma i

  dod

  aci k

  oji u

  manjuju

  vibra

  cije

  radne

  opre

  me,

  ala

  ta i

  maina

  .

  Ant

  ivib

  racion

  ie ruk

  avice

  (im

  aju o

  gra

  nie

  nu

  zatitu

  u a

  pso

  rpciji

  nisk

  ofre

  kven

  tnih

  vibra

  cija

  , tit

  e od

  top

  lote

  , vod

  e i v

  ibra

  cija

  ).

  Dod

  ava

  njem

  spec

  ijalnih iz

  olato

  ra i

  apso

  rber

  a u

  vib

  rira

  jui a

  lat,

  maine

  i op

  rem

  u,

  Ugra

  dnjom

  adek

  vatn

  og g

  ela (pne

  umatski

  pito

  lj)

  Ugra

  dnjom

  ok

  -apso

  rber

  a i

  smanjen

  jem

  nivo

  a u

  brz

  anja.

 • Za

  tita

  radnika

  od o

  pasn

  ih v

  ibra

  cija

  cel

  og tel

  a

  mo

  e se

  obez

  bed

  iti n

  a v

  ie

  naina

  :

  nabavlja

  njem

  voz

  ila sa sus

  pen

  zion

  im siste

  mom

  ko

  ji minim

  izira v

  ibra

  cije

  , a a

  ko je

  mog

  ue,

  ug

  rauje

  meh

  anik

  u izol

  aciju (tz

  v. p

  luta

  jua

  ka

  bina);

  dod

  ava

  njem

  izol

  acije

  ispod

  maine

  rije

  koj

  a

  izaziva

  vib

  racije

  . Tim

  e je

  one

  mog

  uen

  a

  trans

  misija

  vib

  racija

  na o

  stale

  struk

  ture

  voz

  ila;

  uv

  oen

  jem p

  erio

  dinih

  odmor

  a (na

  1-2

  sata

  ) i

  pro

  men

  e pol

  oaja

  tel

  a, h

  odanja i

  laganih

  veb

  i za

  razg

  ibava

  nje;

  re

  dov

  ne z

  dra

  vstv

  ene

  kont

  role

 • Boja

  oseanje oveka koje boja izaziva

 • Antropometrijski uslovi

  Ant

  ropom

  etrija

 • Ant

  ropom

  etrija

  uti

  e na

  ispun

  jenje

  cilje

  va e

  rgon

  omije

  Hum

  ani

  cilje

  viPa

  ram

  etari

  pos

  lova

  nja

  za

  dov

  oljstv

  ou

  radu

  mot

  ivacija

  zara

  d

  dov

  oljno

  vrem

  ena z

  a

  odmor

  od p

  osla

  vr

  eme

  izvo

  en

  jara

  da

  ef

  ektiv

  nost

  rada

  brz

  inu

  rada

  tro

  kove

  rada

  ra

  dnu

  pre

  cizn

  ost

  kv

  alit

  etpro

  izvo

  da

  isko

  ri

  enos

  tvr

  emen

  ara

  da

  uk

  upne

  tro

  kove

  itd.

 • Mer

  e ra

  dno

  g m

  esta

  Najvan

  ijipod

  loge

  zaod

  reivanje

  mer

  ara

  dno

  gm

  esta

  su:

  Dim

  enzije

  tela

  (te

  lesn

  iodno

  sm

  era),

  koje

  su o

  dre

  en

  e:

  god

  inama

  staro

  sti

  pripadno

  u

  naciji

  Po

  loa

  ji d

  ranje

  tela

  pri

  radu, (se

  de

  i, stoj

  eii

  pro

  men

  ljiv)

  , ko

  jije

  uslov

  ljen:

  pre

  dmet

  om rada (masa

  , vrsta

  , vel

  iina)

  def

  inisanim radnim z

  adatk

  om u

  smislu:

  za

  htev

  a tan

  osti

  pot

  rebnih

  pok

  reta

  (vr

  sta, u

  estalo

  st iz

  voen

  ja)

  brz

  ine

  izvo

  en

  ja

 • dim

  enzije

  ...

 • Antropometrijskedimenzijemukarcai ene

 • Vid

  no p

  olje

  Udobno dranje glave pri radu

  Operacijuizvoditiu podrujuvidnogpolja(B) kojene izazivapomeranjeglave

 • Gra

  nice

  dos

  ezanja

  Visina dosezanja

 • Gra

  nice

  dos

  ezanja

  Granice dosezanja u horizontalnoj ravni

 • M

  esto

  za sed

  enje

 • Polo

  aj p

  ri sed

  enju

 • Doh

  vatn

  i pro

  stor

  ob

  imom

  kret

  anja

  zglo

  bov

  a

  pot

  rebom

  odr

  ava

  nja

  ravn

  ote

  e

  izos

  tavlja

  njem

  svih

  kret

  anja

  koja

  supov

  ezana

  save

  likim

  napre

  zanjim

  am

  iia

  izos

  tavlja

  njem

  skor

  osv

  ihkr

  etanja

  koja

  ne m

  ogu

  da

  se k

  ontrol

  iu

  oim

  a

  ogra

  nia

  va se:

 • Prostor za kretanje

 • Ergonomski principi kreiranja radnog m

  esta

  se o

  dno

  se n

  a:

  ra

  dnu

  sre

  dinu,

  sred

  stva

  rada,

  pro

  cese

  rada

  m

  ate

  rija

  le

  or

  ganiza

  ciju it

  d

 • Ergonomski principi kreiranja radnog m

  esta

  1. R

  adno

  mes

  to i

  sred

  stva

  za rad m

  oraju b

  iti p

  rila

  god

  jeni

  dim

  enzija

  ma

  tela

  radnika

  .

  2. M

  ora se

  izbeg

  ava

  ti ne

  pot

  rebno

  napre

  zanje

  miia, z

  glo

  bov

  a,

  te

  tiva, r

  espirato

  rnog

  i ka

  rdio

  vask

  ularn

  og siste

  ma.

  3. S

  igna

  li i i

  ndikato

  ri i

  kom

  and

  ni u

  redja

  je se

  mor

  aju b

  irati,

  ko

  nstruisa

  ti i r

  asp

  ore

  ivati

  u sk

  ladu

  sa k

  ara

  kter

  istik

  ama

  per

  cepcije

  radnika

  .

 • 4. R

  adna

  sre

  dina m

  ora b

  iti tako

  oblik

  ovana

  da fiziki, h

  emijs

  ki i

  bio

  lok

  i ne utie tetno

  na radnika

  5.R

  adni p

  roce

  si m

  oraju b

  iti tako

  oblik

  ovani d

  a o

  bez

  be

  uju

  zdra

  vlje

  i sigur

  nost radnika

  , stim

  uliu

  njihov

  u ra

  dnu

  spos

  obno

  st i

  zadov

  oljstv

  o.

 • Radni prostor

 • Radni prostor

 • Radni prostor

 • Prim

  er ..

  .

 • Osn

  ovne preventivne m

  ere su:

  1.promena u dizajnu i organizaciji radnog m

  esta (ra

  spor

  ed

  maina

  , opre

  me

  i sre

  dstava

  za rad d

  a se

  izbeg

  ne uv

  ijanja,

  iste

  zanje,

  savija

  nja i

  slini p

  okre

  ti te

  la p

  ri radu

  i oblik

  ovanje

  ala

  ta2. P

  obol

  janje radne okoline (os

  vetlj

  enje

  ; buk

  a; vibra

  cije

  , i d

  r.)

  3.promena u nainu organizovanja i realizaciji radnih

  aktivnosti (rot

  acija

  radnika

  , upot

  reba d

  izalic

  a, i

  sl)

  4. o

  dmor i fizike vebe (ra

  zgib

  ava

  nje)

  5. obuka za rad na ergonomski ispravan nain rada

 • Principi koji se odnose na radno m

  esto

  Alatu i m

  aterijalu odrediti stalno m

  esto

 • Principi koji se odnose na radno m

  esto

  Alate i m

  aterijale smestiti u propisana radna podruja

  Granice radnog podruja ruku oveka

 • Principi koji se odnose na radno m

  esto

  Alati i m

  aterijali koji se ee koriste treba da lee blie radniku

  Granice domaaja oka

 • Principi koji se odnose na radno m

  esto

  Teitioptimalnomrasporeduelemenatanaradnommestu

  Ra

  spo

  red

  ala

  ta i

  ma

  teri

  jala

  mo

  ra o

  dg

  ov

  ara

  ti r

  asp

  ore

  du

  po

  kre

  ta

 • Principi koji se odnose na radno m

  esto

  Dovod m

  aterijala vriti uz pomoposuda sa slobodnim

  padom

 • Prim

  er ..

  .

 • Principi koji se odnose na radno m

  esto

  Za odvod m

  aterijala koristiti silu gravitacije

 • Principi koji se odnose na radno m

  esto

  Nuno je osigurati vidljivost predmeta rada

 • Potrebno je naizmenino smenjivati sedei i stojei stav pri radu

  Principi koji se odnose na radno m

  esto

 • Principi koji se odnose na radno m

  esto

  Radna povrina stola i stolica m

  oraju obezbediti pogodan poloaj tela

  oveka

 • Principi koji se odnose na ureaje

  Ruke treba osloboditi tekog rada

 • Draalata

  Primer oslobaanja od tekog rada

 • Principi koji se odnose na ureaje

  Pokuati spojiti dva ili vie alata

 • Prste optereivati prema njihovim

  sposobnostim

  a

  =

  =

  5 kg

  1 kg

  Principi koji se odnose na ureaje

 • Prste optereivati prema njihovim

  sposobnostima

  Primer

 • Ili ..

  .

 • Principi koji se odnose na ureaje

  Oblicima drke alata posvetiti posebnu panju

 • Oblicima drke alata posv

  etiti posebnu panju

 • Jomalo

  erg

  onom

  skih

  ala

  ta

  114

  PPT-010-02

 • Principi koji se odnose na ureaje

  Koristiti usavrene rune alate

 • Principi koji se odnose na ureaje

  Konstrukcije ureaja prilagoditi oso

  binama i snazi ruku

 • Vrlo

  este

  bol

  esti

  ...

  Dev

  edes

  etih

  god

  ina

  pro

  log

  veka

  znaa

  jno

  se u

  vea

  vabro

  job

  olel

  ihod

  dve

  bol

  esti

  koje

  suu

  direk

  tnoj

  vezi

  saprimen

  omer

  gon

  omsk

  ihprinc

  ipa:

  bol

  estkim

  e(le

  a) i

  bol

  estzg

  loba

  ake

  .O

  be

  bol

  esti

  javlja

  ju se

  zbog

  dug

  otra

  jnih, n

  eugod

  nih

  pol

  oaja

  ruk

  e i l

  ea, a

  iste

  se

  mog

  u sm

  anjiti

  upot

  rebom

  erg

  onom

  skih p

  rinc

  ipa.

 • Prim

  er ..

  .

 • Prim

  er ..

  .

 • Prim

  er ..

  .

 • Prim

  er ..

  .

 • HVALA

  NA P

  AN

  JI

  122