of 25 /25
TEHNIKUM TAURUNUM VISOKA INŽENJERSKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA Beograd-Zemun, Nade Dimić 4 Seminarski rad iz predmeta: Ergonomija rada i psihofizičke štetnosti Tema: Ergonomija rada u građevinarstvu

Seminarski Ergonomija Rada u Gradjevinarstvu

  • Upload
    milos

  • View
    172

  • Download
    22

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Građevinski radovi su jedni od najkompleksnijih i najzahtevnijih poslova koji zahtevaju velike fizičke napore. Građevinska industrija iako nosi mnogo opasnosti na radnom mestu, postoje izvođači koji uspeštno sprovode bezbednosne i zdravstvene programe za rešavanje opasnih situacija u kojima se mogu naći radnici.Iz prethodnih primera mogli smo videti da postoje alati koji mogu u mnogome da doprinesu ergonomiji rada radnika koji se bave građevinskim radovima.Veoma je bitno da kod izbora alata vodi se računa šta može da se uradi sa alatom, da li zaista može da poveća produktivnost a da radnik ne trpi nikakva oštećenja.Ne znači i da je svaki alat koji može da olakša posao dobar za svaku situaciju i svaki rad. Zato je veoma bitno sagledati sve aspekte poslovanja i videti da li postoji opravdanost korišćenja novih modernijih alata. Najbitnije da se posao završi a da radnik ostane nepovređen i da ne trpi dugotrajna opterećenja na pojedine delove tela koji bi vremenom mogli prerasti u ozbiljne povrede.

Text of Seminarski Ergonomija Rada u Gradjevinarstvu

TEHNIKUM TAURUNUM

TEHNIKUM TAURUNUM

VISOKA INENJERSKA KOLA STRUKOVNIH STUDIJA

Beograd-Zemun, Nade Dimi 4

Seminarski rad iz predmeta: Ergonomija rada i psihofizike tetnostiTema: Ergonomija rada u graevinarstvuBeograd-Zemun, 2015.SadrajAlati za rafljenje koji ne zahtevaju savijanje 03Motorne ravnjae05Alati za vezivanje armatura06Kleei i puzei poslovi08Podesive skele za zidarske radove10Jednostavno reenje za rad iznad glave12Nastavak za builice i rafilice14Nastavak za pneumatski eki16Zakljuak18

Alati za rafljenje koji ne zahtevaju savijanje

Problem

Pri radu na spratu ili na podu, graevinski radnici esto koriste rafilice i druge alate za rafljenje koji zahtevaju sputanje, savijanje, kleenje, ili uenje due vreme. Radei esto u ovim poloajima, rad moe da dovede do zamora, bola i povreda. Donji deo lea i kolena su zone kod kojih su miici i zglobovi izloeni najveem riziku kod saginjanja, savijanja, kleenja, ili uenja u duem vremenskom periodu. Rizik se povecava akomora da se podignete, spustite, uite i te pokrete imate uestalo.

Slika1 : Problem: rafljenje u povijenom poloaju

Jedno reenjeKoristite automatsku rafilicu sa nastavkom koja omogucava da stojite uspravnodok radite. Dok radite u takvom poloaju uvate kimu i kolena u neutralnom poloaju pri emu se smanjuje mogunost istegnua i zamora miica. Mnogi uspravni alati imaju podesivuduinu koja odgovara radniku razliitih visina. Uspravne rafilice imaju dostupno automatsko

podeavanje. Nain ukljuivanja alata koji se privruje (PATs) i koji se moe koristiti uspravno zavisi u mnogome od proizvoaa.Kako funkcionierafilica sa nastavkom moe se koristiti za podove, vetake podove, i brodske podove

za izradnju konkretnih oblika; i za druge poslove sa drvetom. Moete i da jekoristite za zidove i neke radove sa metalom. rafovi za ove rafilice se lako pokreu, nalaze se na pokretnoj traci sa koje se rafovi lako izbacuju pritiskom na okida, zapravo rafilica sadri arer sa rafovima. Oni se ispaljuju u sekundi bez potrebe da se savijate, a noviji modeli su poboljani, tako da nema zaglavljivanja kao kod starijih modela. Postoje modeli sa fiksnim i teleskopskim nastavcima. Neki koriste nastavke koji se mogu vaditi tako da je olakano korienje rafilice za zidna rafljenja.

Slika 2 Jedno od reenja: rafilica sa nastavkomHilti rafilica koji ima drku se moe koristiti za urafljivanje rafova u beton, kod paluba za rafljenje unutranje eline konstrukcije, za montiranje perploa na beton, za privrivanje podloga na drvene podove, za privrivanje dasaka za betone i zidanje, i za privrivanje elinih veza tako to se spaja elik sa elikom. Hilti ureaji su brzi, pouzdani,efikasni metod privrcivanja koji se moe koristiti nezavisno od vremenskih uslova. Oni sadre arer sa promerom zavrtnja od 27mm koji se ispaljuje automatski u predmet koji hoete da privrstite. Zavrtnji su izraeni od kaljenog elika i imaju spiralno vratilo koje obezbeuje da se sigurno privrste u odgovarajui predmet. Nije potrebno napraviti rupu pre buenja.

Moe se podesiti i dubina zavrtnja za razliite uslove na gradilitu.

Zatita sluha se savetuje kod ispaljivanja eksera (PAT-s pitolji za eksere).

Prednosti za radnika i poslodavca

Radnici koji manje vremena provede povijeni, ili klee, imaju manje anse za povrede lea i kolena. Takoe, poboljana je i produktivnost. Studije su pokazale da hilti rafilice su oko dva puta bre u postavljanju zavrtnja od tradicionalnog runog rafljenja. Korienjem drke kod rafljenja predstavlja pouzdaniji i laki nain koricenja. rafovi su skuplji od eksera i ne moe biti isplativo za neke poslove. Meutim, korienje rafova moe poboljati kvalitet gradnje na drugim poslovima, kao to su ugradnja podnih povrina.

Orjentacioni trokovi

Hilti rafilice su $ 200-400. Hilti sa drkom su $ 500-700 . Ruke se mogu kupiti odvojeno.

Motorne ravnjae

Problem

Kada hoete da izravnjate kouljicu betona, radite pognuti, i morate da koristite jak stisakda povuete ravnjau preko vlanog betona. U ovom sluaju ulae se velika snaga i veliki broj pokreta ruku i ramena kako bi se zavrio posao.Bavei se ovim poslom esto i u duem vremenskom periodu povecava se ansa za umor ibol. Ovakav rad optereuje lea, kolena, ruke, ake, i ramena, koji mogu dovesti do ozbiljnih povreda miica i zglobova.

Slika 3: Runo ravnjanje

Jedno ReenjeKorienje motornih ravnjaa (takoe, nazivaju se i vibracione ravnjae). Moe se raditi uspravno, a posao sa vibracionom ravnjaom mnogo je bri od runog ravnanja.Ova vrsta ravnjaa eliminie da se ravnanje vri u povijenom poloaju i potrebe za estim pomeranjem ruku i ramena.

Slika 4: Vibracione ravnjae

Kako funkcionieVibraciona ravnjaa se sastoji od noa ili pluga koji lebdi na betonu, jednog ili dvabenzinska motora koji vibriraju seivo, metalne cevi, i ruice za dranje kada ravnjaa radi. Najbolje je koristiti za manje ili srednje poslove.Prednosti za radnika i poslodavcaMotorne vibro ravnjae su ureaji koj bi trebalo da smanje radniku ansu za optereenje miia i zglobova. Ova oprema u velikoj meri smanjuje fiziki napor koji je potrebno uloiti kod runog rada, i eliminie esta dizanja i sputanja. Korienjem ovih ravnjaa samo malo truda je potrebno da se vuku preko betonske povrine.

Postoje odreeni nedostaci. Da bi se zaobile elektrine ili vodovodne instalacije, mora se nekada raditi sa runim ravnjalicama. Takoe, moe biti teko da se krecu ravnjae iz jednong radnog mesta na drugo. Jedan motor ravnjae tei oko 50 kilograma, a moe biti oteano podizanje i prenoenje. Neke ravnjae imaju brzo oslobaanje, odnosno uklanjanje ravnjajueg okvira, koji ini noenje lake.Vibracija moe biti problem. Vano je da se zatiti radnik kako ne bi dolo do runog sindroma vibracijama (HAVS sindrom mrtvog prsta), nervnog poremecaja koji moe da dovede do onemogucavanja radnika da radi. NIOSH merenje je uradio merenje na tri vibracione ravnjae. Dve ravnjae su imale benzinski motor postavljen jedan na dnu rama a drugi iznad ravnjae. Trea ravnjaa je imala motor postavljen na jednom vratilo, a operator odrava vratilo ispod motora. Nivoi vibracija za prva dva tipa sa motorom na dnu ravnjae bili su ispod preporuenih granica HAVS. Treca ravnjaa, koja je bila starija i slabo odravana, mnogo je vie proizvodila bracija koje su prelazile preporuene granice HAVS. Vii nivoi vibracija se oekuje kada je motor prikljuen na okvir ili vratila gde operater mora da dri drku. Prilikom kupovine motorne ravnjae, pitati o vibracijama i testu korienja ravnjae.Orjentacioni trokovi

Jedan motor motorne ravnjae kota oko 1.500 $. Model sa dva motora kota oko 4.000 $ i zahteva dva izvrioca.

Alat za vezivanje armature

Problem armiraa je taj to mora da runo kletima vezuje armature icom. Ovaj posao zahteva ponavljanje pokreta, brzo rukovanje pokretima akom i zahteva puno snage. Ako se armatura vezuje na podu, tada se radi u povijenom poloaju, gde je telo savijeno napred. Vezivanje armature rukom povecava anse da doe do poremeaja u rukama usled velike snage koja se koristi za dranje kleta, brzi pokreti ruku koji se koriste da zavre vezivanje ice stvaraju visoki pritisak na ruci a moe doi i do povrede prstiju usled savijanja i seenja ica.

Ako radite na zemlji, takoe postoji opasnost od povreda lumbalnog dela zbog estog sputanja i savijanja.

Slika 5: Runo vezivanje

Jedno Reenje

Koristite alat za vezivanje armature. Ovaj alat smanjuje rizik od povreda ruku i aka zbog toga to se eliminiu esti i brzi pokreti ruku koje zahteva runo korienje kleta za vezivanje. Neki alati za vezivanje armatura imaju podesive ruke koji omogucavaju da radite stojeci, tako da postoji manje optereenje na donjem delu lea, zbog sputanja i savijanja.

Slika 6: Alat za vezivanje armature sa drkomKako funkcionie

Alat za vezivanje armature i sa punjaem i bez punjaa je veoma pogodan za korienje. Alat za vezivanje armature sa punjaem koristi se da se povee armaturna ukrtanja. Ovaj alat moe da se koristi kod jednostavnog "Vezivanja i zakrivljavanja" kad god je potrebno vezivanje icom. Meutim, oni ne stvaraju ba vrstu vezu kod vezivanja ice u osmice.

Nekoliko kompanija nude razliete mone alate za vezivanje armatura. Jedan od alata je dizajniran tako da funkcionie to se pritisnete okida i alat icom obmotova armaturu oko druge armature i onda elegantno see icu. Ovi modeli nisu alati kojim je mogue da se radi u stojeem poloaju, ali je dostupna podesiva ruka koja moe da se produuje. Drugi alat omoguava da se radi u stojeem poloaju koji koristi kotur ice da privrsti armature. Alat se automatski "rafi" (ili uvija poput spirale) tako da povee armature. Ovaj alat je dizajniran koricenjem ergonomskih principa.

Prednosti za radnike i poslodavceRadnici korienjem ovih alata trebalo bi da su manje izloeni povreevinaju. Studije koje su izvodili NIOSH i graevinsko bezbedosno Udruenje Ontario (Kanada) poredili su runi metod vezivanja sa vezivanjem armature sa elektrinim alatom za vezivanje i pokazali su da koricenje elektrinog alate moe da smanji rizik od povrede radnika ake, zglobova, i bol u leima.Dokumentovano je pokazano da elektrini alati poveavaju produktivnost. Studije NIOSH - Ontario potvrdili su injenice da elektrini alati mogu vezati armature duplo bre nego runi alat. Stvarno povecanje produktivnosti zavisice od vrste rada i uestalosti vezivanje. Takoe, izvoai radova koji koriste model elektrinog alata koji su ukljueni u studijama prijavilu su da preferiraju elektrini alat u odnosu na runi prvenstvo kod rada na ravnoj povrini. Pre nego uzmete da koristite neki od ovih alata za vezivanje, treba da proverite da li su veze koje se stvaraju odgovarajue za posao cete raditi.

Orjentacioni trokovi

ica za vezivanje $ 2,700 i ica kota oko 2 centa po vezu. Vez koristi namotaj ice koji je kota manje od $ 1.300 i ice kota oko 3 centa po vezi. Elektrini modeli uglavnom zahtevaju dodatne baterije i punjae, koji mogu biti ukljueni u cenu.

Kleei i puzei posloviProblem mnogih graevinskih poslova je taj to zahtevaju est kleeci, uei, ili puzei rad, odnosno rad koji je u blizini poda. Kleei na podu dolazi do direktnog pritiska na koleno, dok u ueem poloaju optereuju se tetive, ligamenti, a i hrskavica kolena. esti rad u oba poloaja moe dovesti do problema u kolenima, ukljuujuci osteoartritis (Osteoartritis (poznat i kao degenerativna bolest zglobova ili artroza) je progresivna bolest hrskavice i najei oblik artritisa kolena. Ako radite povijeni, postoji optereenje na donji deo lea, kao i vae kolena, to moe da dovede do bolova u leima i ak ozbiljnija povreivanja lea.

Slika 7: Kleei rad na podu

Jedno ReenjeKoristite prenosivi ureaj za kleenje. Kada posao zahteva kleeci ili ui posao u nivou poda, ovaj ureaj ce smanjiti stres na kolena, glenjeve, i donji deo lea.

Slika 8: Postavljanje ploica pomou prenosivog ureaja za kleenjeKako funkcioniePrenosivi ureaji za kleenje su dostupni sa prenosivim seditem i jastukom za kolena.

Oni su veoma niski i imaju tokove visine 2 do 3 ina. Podrka za koleno je samo ina iznad poda. Jastuk koje podrava koleno treba da smanji pritisak na kolena, ba kako bi obian jastuic uradio za kolena.

Neki modeli su dostupni sa podesivim mekanim jastuetom na sredini. To je korisno kada se rade poslovi koji zahtevaju vie vremena da se provede u ueem poloaju poput lepljenja ploica ili betoniranja. Korienjem ovog ureaja smanjuje se opereenja lea i kolena.

Prednosti za radnike i poslodavceKleei ureaj prua podrku kada posao mora obaviti u nezgodnim i stresnim pozicijama. Oni smanjuju optereenja na kolenima i donji deo lea, a moe spreiti ozbiljne povrede miica.Poto korienjem ovih ureaja posao moe da se uradi sa lakoom i bez bola, dolazi do poveanja produktivnosti.Ureaji za kleenje dozvoljavaju radnicima da se krecu lake i bre, a imaju mesta i za alat koji se koristi. Ovi ureaji mogu se koristiti za pomoc povreenim radnicima u radu na poslu, jer smanjuju optereenje na kolena i lea.

Orjentacioni trokovi

Kleei ureaji bez podrke na sredini kotaju oko 200 $ a opciono sa podesivom podrkom u sredini je oko $ 75.

Podesive skele za zidarske radoveProblemZidari esto treba da se sagnu da pokupe ciglu, blok, i malter i stave ih na zid.Ovaj rad moe zahtevati mnogo savijanja i uvijanja tela. Mora telo esto da se savija i ispravlja dok ne doe do zidanja u visini kukova. Ali i kada se zida u visini kuka opet mora da se savija kako bi uzeli potreban matreijal i tom prilikom se u mnogome optereuje donji deo lea. esta saginjanja mogu da stvore optereenje u leima. Ovakav rad povecava vae anse za razvoj bola u donjem delu lea ili ozbiljnije povrede lea. Rizik da e se desiti povreda poveava se sa estim i brzim savijanjem tela, pogotovo kada se podiu teki predmeti.

Slika 9: Problem korienja merdevina

Jedno ReenjeKoristite podesive podeljene graevinske skele. Ove skele omogucavaju da cigle ili blokovi budu u visini koje odgovaraju zidaru i na taj nain se smanjuje optrereenje koje zidar ima prilikom sputanja i podizanja materijala za zidanje. Podesive graevinske skele su dostupne za razliite poslove poev od onih manjih za nie stambene objekte pa do velikih projekata kao to su izgradnja visokogradnje. Ova oprema ne moe biti prikladna za sve poslove.

Slika 10: Reenje korienjem ramovskih skela

Kako funkcioniePodesive skele imaju odvojene platforme za radnika i materijal. Platforma na kojoj je radnik moe se poveati ili sputati, materijal i radna povrina mogu da se pozicioniraju oko visine struka zidara. Male skele mogu da se postave runo runim alatom ili runom dizalicom.Visoke skele mogu da se postave pomocu elektrine dizalice.

Prednosti za radnika i poslodavcaZidar smanjuje anse za razvoj bola u donjem delu lea ili povredu lea. Radnici provode manje vremena rukovanjem materijalima jer opeke, blok, i malter su preselili na manje udaljenosti. Radnici troe manje fizikog napora i odmorniju su na kraju dana. Zidari vole ire platforme, koj daju vie prostora za kretanje.Zidari vole da koriste podesive skele koje obezbeuju vei stepen bezbednosti u radu kao i veu efikasnost produktivnost. Podesive skele smanjuju teke fizike poslove ukljuene u stalne promene visine ramovskih skela. Postoji manje podizanja i noenje ramova i tekih dasaka, kao i drugih materijala koje treba podii prilikom zidanja na visini. Podesiva skele smanjuju opasnost od pada sa kojima se zidari suoavaju pri izgradnji ramovskih skela.Merenjem je pokazano da se povecava produktivnost kada se korist podesiva skele. Jedna studija je pokazala da produktivnost zidara je povecan za 20% prilikom koricenja skele, a neki izvoai radova su prijavili jo vece povecanje produktivnosti.

Orijentacioni TrokoviTrokovi se razlikuju u zavisnosti od toga koliko je platforma uzviena ( runo ili elektrinom dizalicom), visine zidanja zida, i od ukupne veliine projekta. Od uslova u kojima se postavljaju skele, postoje tri naina raunanja trokova. Za teke uslove rada na komercijalnim objektima treba oko 300 $ po liniiji. Laka skela koja se koriste za stambene i lake komercijalne radove manjih visina kota oko 200 dolara po liniji. Izvoai koji su koristili ove sisteme kau da povecanje produktivnosti e im omoguciti da pokriju trokove, ali stvarne koristi ce varirati.

Jednostavno reenje za rad iznad glave

Slika 11 Rad iznad glave

ProblemNa nekim graevinskim poslovima morate da radite iznad glave, tako da podiete jednu ili obe ruke iznad ramena. U tom sluaju, glava moe da bude nagnuta unazad, gledajuci gore kako bi se videlo ta se radi. Bilo da je re o buenju, ili zavrtanju trafova, ili gletovanju zidova, rad iznad glave stavlja naglasak na ramena i vrat. Na kraju takav rad moe dovesti do ozbiljnih povreda miia ruku i ramena.Postoji opasnost od povrede ako se ovaj posao radi esto ili tokom dugog vremenskog perioda. Rizik se povecava ako se esto dri alat, oprema ili materijal iznad visine ramena, ili ako se istee telo dok su ruke u nezgodnom, podignutom poloaju.Kada se radi sa podignutim rukama postoji vea tansa za povreivanje ako moraju da se ponavljaju pokreti i da se troi mnogo snage. Na primer, ako se koristi neki runi alati iznad glave i zahteva ponavljanje istih pokreta iznova i iznova, tada mora da se ulae veliki napor da bi se taj posao odradio. Podizanje, dranje, i pozicioniranje tekih ili nezgodnih predmeta dok je ruka podignuta mogu takoe zahtevavati veliki napor.Radovi iznad glave i mogu smanjiti sposobnost za bezbedno i produktivno poslovanje. Na primer, postoji rizik od mnogih vrsta povrede ako je pogled zaklonjen, ako je nestabilna ravnotea, ili ako postoji problem da se dri ili pozicionira alat.

Povrede i poremecaji koje su ispod opisani su samo neke od povreda koje se mogu dogoditi kada se radi iznad glave.Rame. Bolovi u ramenu i povrede su obino rezultat prekomerog rada ramenima. Kada drite ruke podignute iznad ramena ( ili driti ruke ispruene), rame poinje da boli nakon kratkog vremena. To lako dovodi do umora.

Ono to veina ljudi zovu ram je zapravo vie zglobova koji sa pripojenim tetivama i miiima omoguavaju veliku pokretljivost. To je najpokretljiviji zglob kod oveka. Izmeu tetive i kosti su male kesice tenosti koje se zovu Burze. Burze su male, tenou ispunjene vreice koje se nalaze u zglobovima u celom telu, ukljuujui i ramena. One su kao jastuk izmeu kosti i prepokrivajuih mekih tkiva, te pomau u smanjenju trenja izmeu miia i kostiju. Tetive povezuju miie na kost. Preterano korienje miia moe dovesti do akutnog tendinitisa (upala tetive). Degenerativne bolesti poput artritisa ili troenje i habanje zbog starosti, moe dovesti do hroninog tendinitisa. Ponekad, preterano korienje ramena dovodi do upala i oteklina ovih struktura. Mnoga tkiva u ramenu mogu postati upaljena i bolna i svakodnevnim aktivnostima ako se telo ne odrava odgovarajue. Kifoza vrlo esto pogorava stanje u ramenima. U zglobu ramena postoji veliki broj struktura (ligamenata, tetiva i miia) koji su meusobno u kontaktu i funkcionalno utiu jedni na druge. Rotatorna manetna ramena (rotator cuff) predstavlja snop tetiva etiri miia rotatora ramena (supraspinatus, infraspinatus, teres minor i subscapularis), koji obavijaju glavu nadlakatne kosti (humerusa). Uloga rotator cuff-a je stabilizacija zgloba ramena. Optereenja ramena moe izazvati njihovo kidanje, to moe uiniti rutinske aktivnost tekim i bolnim.NIOSH studije su utvrdile da je rizik od razvoja bola u ramenu ili ramenim miicima ili zglobovima poremecaj povecanog rada sa podignutim ramenima (60 ili vie), koristeciponavljajue pokrete ramenima ili pokretu ruku u pololoaju ramena ili iznad i primene napora dok su ruke u ovom poloaju.

Vrat. Vrat je sloena struktura koja se sastoji od sedam kostiju koje se zovu vratni prljenovi, i nalaze se jedan ispod drugog. Takoe, vrat ima hrskavicu, nerve, miice i ligamente, (dugaka vlakana koja povezuju miice). Kada drite vrat savijen napred ili nazad, ili ga esto savijate, miici rade vie i ligamenti se isteu. Na kraju ligamenti se mogu delimino pocepati i to kao rezultat ima ukoenost vrata. Ukoenost vrata moe da se javi i kao rezultat gledanja u visinu gde se odvija rad rukama. Pored ukoenosti, moe doi do pojave artritisa.Artritis u bukvalnom prevodu znai upala zglobova i moe zahvatiti zglobove u bilo kom delu tela. Zglob je mesto na kome se spajaju dve ili vie kostiju, kao to je rame, koleno, lanak. Zdravi zglobovi su obavijeni sunerastim materijalom kao to je hrskavica. Sam zglob je obavijen sinovijalnom membranom, koja stvara sinovijalnu tenost i na taj nain smanjuje trenje u zglobu. Upaljen zglob zahvaen artritisom postaje bolan, oteen, crven, ugrejan, ukoen.

Prema NIOSH studiji od 1997., rizik od nastajanja bola u vratu ili skeletno miicnog poremecaja vrata povecava se estim savijanjem vrata (150 ili vie, koristeci se ponavljajui pokreti, i uloenog napora dok je u ovoj poziciji).

Jedno od reenjaRad iznad glave ne moe biti eliminisan kod izgradnje, ali je moguce da se promeni nain rada tako da se olaka rad. Reenja mogu da smanje optereenja na ramenima, vratu i rukama. Oni takoe mogu smanjiti koliko esto i koliko dugo telo moe da bude podvrgnutu ovom optreenju. Mnogi od reenja takoe mogu da eliminiu druge potencijale faktore koje ugroavaju bezbednosti i povecaju produktivnost .Tip zadatka i uslovima na licu mesta ce odrediti koje su reenja najbolja.

Opta reenja za poslove iznad glave sa manje rizika od povreda ukljuuju:Promenite materijal ili proces rada. Jedan od najefikasnijih reenja moe biti da se koristi materijal, delovi zgrada, ili metode rada koje zahtevaju manje napora, pa je za zadatak potrebno manje vremena, tada se ruke iznad glave koriste manje. Na primer, prilikom betoniranja odmah u beton ubaciti ipke za plafon ime bi se eliminisala potreba za buenje iznad glave kako bi se u plafon urafili sa zemlje ipke.

Sam graevinski radnik ili podizvoa obino ne moe da donese odluku o ovome. Sve promene mogu zahtevati odobrenje vlasnika zgrade, arhitekata, inenjera, ili glavnog izvoaa.

Izmena alata i / ili opreme. Na primer, koristite nastavke bitne za builice i rafilice koji omogucavaju da drite teak alat u nivou ramena, a ne iznad glave. Koristite mehanike liftove ili dizalice da se podignete u poloaj graevinskog materijala, a ne da ih podiete runo. Ili koristite lift za sebe tako da ste blii radu. U ovakvim sluajevima, trokovi uslovi gradilita mogu ograniiti upotrebu ovakve opreme.Promenite radna pravila i obezbediti obuku. Izvoai mogu podsticati koricenje opreme kao to su nastavci, liftovi, dizalice koji smanjuju potrebu za radnicima da podignu ruke. Trokovi gradilita mogu ograniiti vreme izvoenja radova tako da radnici rade iznad glave posao bez pauze. Takoe, pruanje obuke moe da pomogne radnicima da bre identifikuju potencijalne probleme i dou do efikasnijeg reenja.

Nastavak za builice i rafiliceProblemAko se koristite builice ili rafilice za rad iznad glave, radnik je prisiljen da dri ruke i vrat u fiksni, neprijatan poloaj i da budete u tekoj poziciji. Mora uvis iznad ramena da gura teki alat koristeci miice ramena umesto bicepse. Ovakav rad optereuje ruke, vrat, ramena, i lea. On moe dovesti do zamora miica i povredu zglobova.

Slika 12: Buenje iznad glaveJedno reenjeKorienje malog nastavka za builicu i rafilicu, tako da se moe drati alat ispodramena i blie struku.Korienjem nastavka smanjie se optereenje na ruke, vrat, ramena, i lea zato to ne mora da se dri alat iznad ramena ili da se radi u nezgodnom poloaju.

Korienjem svojih nadlakticama koje treba da budu uz telo a ruke ispred tela dovee do toga da e se guranje vrite pomou bicepsa a ne pomou ramena.

Slika 13: Korienje nastavkaKako funkcionieIzgleda kao normalni prikljuak, ali je samo dui . Cevi se mogu napraviti od obinog elika. Jedan kraj cevi je zavarena za prikljuak koji ulazi u rafilicu. I onda se prikljuak koji je zavaren za ipku urafi u rafilicu. PVC cev se koristi kao nadglavak koji se stavlja nad nastavkom. Deo cevi se ubacuje u navrtanj. Navrtanj titi ruke od okretanja osovine i daje bolju kontrolu nad alatom. Alat se dri sa jedne strane, a sa druge navrtanj.Nastavci su dostupni od nekoliko proizvoaa u mnogim razliitim duinama i prenicima. Duine generalno se mogu nai od 12 do 40 ina. Takoe je moguce napraviti sopstveni produetak. Pre upotrebe nastavke za buenje ili privrcivanje, trebalo bi da se proveri da li su prikladni za taj posao.

Prednosti za radnike i poslodavce

Nastavak za builce i rafilice treba da smanji mogunost da radnici istegnu miie i da stvore druge povrede. Radnici imaju koristi zato to ne moraju da dre alat iznad ramena due vreme. Sam nastavak tei manje od 2kg. Koricenje nastavka je lako posle malo prakse. Jedna kompanija koja koristi nastavke kae da su njihovi radnici spreili naprezanje ramena korienjem nastavaka. Meutim, nastavak ne reava probleme koje dovode do ukoenosti vrata usled dranja glave unazad gledajui u visinu. Da bi smanjili ukoenost trebalo bi da se izbegava gledanje u visinu. Da ne bi dolo do povreda, trebalo bi da se proveri da li je nastavak vrsto urafljen u rafilicu ili builicu.

Orijentacioni TrokoviMoete napraviti sami nastavak, koji ce kotati $ 1-2 za materijal plus rad.

Gotovi proizvedni nastavci kotaju od oko $ 12 za 12 inni model i $ 45 za 24 - inni model.

Nastavak za pneumatski eki

ProblemKoristeci pneumatski eki za zakucavanje iznad glave (Pats) moe dovesti do ozbiljnih povreda ramena, ruku, i povredu aka.Rad sa rukama iznad ramena, u nezgodnom poloaja moe izazvati upalu miica i zglobova. Ponekad morate da drite ovu teku alatku due vreme, ili da ponavljate ovaj postupak vie puta tokom smene. To moe izazvati umor miia i na kraju dovesti do akutnog tendinitisa (upala tetive). Trzanje alata prenosi se sa alata na ruku, ruku i ramena, i tako poveava rizik od povreivanja. Takoe, kada treba da se radi zakkucavanje zavrtnja na plafonu treba da se radi sa merdevinama, skelama , ili koirenjem lifta, ali i oni mogu da izazovu opasnost.

Slika 14: Kucanje iznad glaveJedno od ReenjaKoristite produeni nastavak za rad iznad glave. Nastavak je fiksne duine i ubacuje se u pneumatski eki, korienjem ovog nastavka alat je potpuno van ruku. Sve to treba da se uradi jeste da se stisne okida. Vie ne moraju da se dre ruke iznad glave da bi se radilo na plafonu. Produetak to radi za vas.Produetak omogucava da se zadri vie neutralno dranje tela. Ruke su blie telu i ispod ramena. Ovo smanjuje rizik od povrede ramena, ruku, i akama.Ovako korienjem alata sa nastavkom smanjuje se trzanje u ramenima i vratu. Osim toga, moete da radite sa zemlje umesto koristeci merdevine, skele, ili lift.

Slika 15: Nastavak za ekiKako funkcionieU sam vrh pneumatskog ekia se ubacuje nastavak. Runi okida (kao konica kod motocikla) je vezan za dno nastavka. Vi treba samo da stisnete okida kako bi pneumatski eki funkcionisao. Proirenje za nastavak moe biti ili fiksni ili podesive visine. Raspoloive duine nastavaka su u rasponu od 3m do 18 m, mada nastavci dui od 8 metara mogu biti suvie teki za rukovanje i kontrolu. Sprava se mora drati vrsto pod uglom od 90 stepeni dok traje zakucavanje.

Prednosti za radnike i poslodavceRadnici imaju manje anse za povrede ramena, ruku i aka. Alat koji je povezan sa nastavkom omoguava da se ruke dre ispod ramena. Takoe, manje e biti optereena ramena.tavie, kada je uraej dalje od glave, buka je smanjena. Korienjem nastavka, takoe omoguava da se sauvaju oi od betonske praine i otpadaka. Jedino to uvek mora kad se pribliava mestu za ukucavanje da se pogleda gde treba da se zakucava to malo optereuje vrat.Produktivnost se moe poboljati jer se troi manje vremena za podeavanja produetka alata, jer ne postoje postoje merdevine, skele, ili liftovi koj su potrebni za rad.

Orijentacioni trokoviMontaa nastavka kota od $300-$400. Meutim, ako bi iznajmili lestve, skele, ili liftove zaovaj rad, cena bi bila drastino vea.

ZakljuakGraevinski radovi su jedni od najkompleksnijih i najzahtevnijih poslova koji zahtevaju velike fizike napore. Graevinska industrija iako nosi mnogo opasnosti na radnom mestu, postoje izvoai koji uspetno sprovode bezbednosne i zdravstvene programe za reavanje opasnih situacija u kojima se mogu nai radnici.

Iz prethodnih primera mogli smo videti da postoje alati koji mogu u mnogome da doprinesu ergonomiji rada radnika koji se bave graevinskim radovima.Veoma je bitno da kod izbora alata vodi se rauna ta moe da se uradi sa alatom, da li zaista moe da povea produktivnost a da radnik ne trpi nikakva oteenja.

Ne znai i da je svaki alat koji moe da olaka posao dobar za svaku situaciju i svaki rad. Zato je veoma bitno sagledati sve aspekte poslovanja i videti da li postoji opravdanost korienja novih modernijih alata. Najbitnije da se posao zavri a da radnik ostane nepovreen i da ne trpi dugotrajna optereenja na pojedine delove tela koji bi vremenom mogli prerasti u ozbiljne povrede.

NIOSH je federalna vladina agencija za istraivanje koja radi na identifikaciji uzroka vezanih za rad koje izazivaju bolesti i povrede, procenjuju opasnosti koje mougu da prouzrokuju nove tehnologije i pronalaze naine da kontroliu ove opasnosti, tako da radnici budu zaticeni.