of 21 /21
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ КАТЕДРА ЗА ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО Прва лабораторијска вежба из Индустријске ергономије Оцена буке променљивог нивоа

Industrijska Ergonomija-Lab.vezba Br.1

Embed Size (px)

Text of Industrijska Ergonomija-Lab.vezba Br.1

Page 1: Industrijska Ergonomija-Lab.vezba Br.1

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТУ БЕОГРАДУ

КАТЕДРА ЗА ИНДУСТРИЈСКОИНЖЕЊЕРСТВО

Прва лабораторијска вежба изИндустријске ергономије

Оцена буке променљивог нивоа

Професор:Александар Жуњић Студент : Марковић Марко Бр. Индекса : 185/04 Шк.год : 2008/2009 Оцена : __________________

Page 2: Industrijska Ergonomija-Lab.vezba Br.1

Садржај

1. Увод.....................................................................................................................2. Проблем...............................................................................................................3. Метод...................................................................................................................4. Резултати............................................................................................................5. Анализа резултата..............................................................................................5.1 Величина еквивалентног нивоа буке методом Taylora и Lipscomba...........5.2 Вредност еквивалентног нивоа буке коришћењем формуле.......................5.3 Меродавни ниво буке и импулсна бука.........................................................5.4 Укупна доза буке којој је радник изложен у току 6h рада у погону...........5.5 Осмочасовни временски просек буке TWA..................................................5.6 Ниво буке којој је радник изложен у преостала 2h радног дана.................5.7 Кумулативни дијаграм промене нивоа буке током времена........................5.8 Хистограм промене нивоа буке током времена.............................................5.9 Одређивање вредности L10,L50 и L90 са кумулативног дијаграма................5.10 Одређивање вредности из предходне тачке са хистограма буке...............6. Дискусија резултата............................................................................................7. Закључак..............................................................................................................8. Литература...........................................................................................................

Page 3: Industrijska Ergonomija-Lab.vezba Br.1

1.Увод

Бука променљивог нивоа се одликује знатним променама звучног притиска у оквиру кратких временских интервала,али исто тако она може бити и континуална.Јавља се услед укључивања и искључивања као и промене режима рада појединих машина,може се појављивати и нестајати постајући опасна по здравље и безбедност радника или се одржавати у безбедносним границама.Пример буке променљивог нивоа је индустријска бука.Као критеријуми за оцену буке променљивог нивоа користе се интернационални и национални стандарди,правилници и препоруке који су засновани на опсежним и дуготрајним проучавањима штетног дејства буке.Што се тиче поступака неопходно је пре свега дефинисати оне нивое буке који се користе приликом њеног штетног дејства као што су меродавни ниво буке и допуштени нивои буке.Од величина које се користе за квантификацију дејства буке у радном окружењу присутни су еквивалентни ниво буке Leq,доза буке D и осмочасовни просек TWA.Процена ризика од појаве штетних последица се одређује на основу допуштених нивоа буке LG који се одређује табеларно при чему се меродавни ниво буке LM одређује у зависности од начина промене буке током времена.

2.Проблем

За одређивање друге лабораторијске вежбе из индустријске ергономије обишли смо индустријско постројење за производњу аутобуса фабрике ИКАРБУС при чему смо одређивали оцену буке променљивог нивоа.Одабрано је радно место са највишим нивоом звучног притиска у оквиру погона при нормалним радним условима како би одредили реалан ниво буке који је заступљен у оквиру тог погона,односно око те машине.Бука коју смо мерили била је бука променљивог нивоа,а највећи измерени ниво буке износио је 108dB.

3.Метод

По упутствима доцента А.Жуњића мерења су изведена тако што су студенти по почетку вежбе били подељени у две групе,прву која је бројала 10 чланова - студената и другу од пет чланова – студената.Сваки студент је понаособ вршио по 54 мерења у временском интервалу од 9min,у временским размацима од по 10s.Након што је извршено мерење студенти су разменили добијене податке које су касније израчунавали и уносили их у таблице.Затим су каначни подаци прослеђени доценту ради провере.Бука је мерена у просторијама са затвореним вратима и прозорима у условима свакодневне производње,при чему је систем за вентилацију био укључен,а он такође утиче на интезитет буке.Што се тиче самог инструмента који смо користили за испитивање буке у питању је мерни инструмент под називом

Page 4: Industrijska Ergonomija-Lab.vezba Br.1

фонометар.Уз фонометар смо користили и штоперицу како би у временским размацима очитавали вредности на фонометру изражене у децибелима.Време трајања испитивања буке је 135min, а место обављања вежбе је као што сам поменуо у предходној тачки фабрика за производњу аутобуса ИКАРБУС.

4.РезултатиРЕДНИ БРОЈ

ЧЛАНАПРЕЗИМЕ И ИМЕ

1. Радаковић Милош2. Глумичић Александар3. Марковић Марко4. Максимовић Ненад5. Павловић Андријана6.7.8.9.10.

Табела 23.Списак чланова групе број 2 .

РЕДНИ БРОЈ СНИМЉЕНА ЗАОКРУЖЕНА

Page 5: Industrijska Ergonomija-Lab.vezba Br.1

СНИМАЊА ВРЕДНОСТ НИВОА БУКЕ (dB)

ВРЕДНОСТ НИВОА БУКЕ (dB)

1. 106.0 1062. 96.4 963. 87.4 874. 96.4 965. 81.8 826. 83.7 847. 76.8 778. 79.0 799. 75.4 7510. 76.6 7711. 76.3 7612. 79.0 7913. 75.1 7514. 79.4 7915. 75.6 7616. 74.8 7517. 77.4 7718. 75.9 7619. 79.7 8020. 77.8 7821. 78.3 7822. 75.7 7623. 82.9 8324. 88.6 89

Табела 24.Лично очитане вредности нивоа буке заМарковић Марко 13:27h

(презиме и име студента и време снимања)

Page 6: Industrijska Ergonomija-Lab.vezba Br.1

РЕДНИ БРОЈ СНИМАЊА

СНИМЉЕНА ВРЕДНОСТ НИВОА

БУКЕ (dB)

ЗАОКРУЖЕНА ВРЕДНОСТ НИВОА

БУКЕ (dB)25. 81.1 8126. 90.0 9027. 80.2 8028. 76.7 7729. 79.8 8030. 80.7 8131. 91.2 9132. 77.7 7833. 81.1 8134. 77.0 7735. 78.4 7836. 78.7 7937. 74.9 7538. 77.1 7739. 78.7 7940. 89.8 9041. 79.1 7942. 77.0 7743. 75.8 7644. 77.0 7745. 78.7 7946. 79.8 8047. 76.5 7748. 75.8 7649. 76.7 7750. 77.0 7751. 88.5 8952. 78.7 7953. 81.7 8254. 76.3 76

Табела 24(наставак).Лично очитане вредности нивоа буке заМарковић Марко 13:27h

(презиме и име студента и време снимања)

Page 7: Industrijska Ergonomija-Lab.vezba Br.1

НИВО БУКЕ (dB)

ФРЕКВЕНЦИЈА НИВОА БУКЕ

ОЗНАКЕ (цртице)УКУПАН

БРОЈ110109108107106 ׀ 110510410310210110099989796 ׀׀ 29594939291 ׀ 190 ׀׀ 289 ׀׀ 28887 ׀ 1868584 ׀ 183 ׀ 182 ׀׀ 281 ׀׀׀ 380 ׀׀׀׀ 479 ׀׀׀׀׀׀׀׀ 878 ׀׀׀׀ 477 ׀׀׀׀׀׀׀׀׀׀׀ 1176 ׀׀׀׀׀׀ 675 ׀׀׀׀׀ 57473727170

Табела 25.Фреквенције нивоа буке снимљене од 3 člana 2 групе.

Page 8: Industrijska Ergonomija-Lab.vezba Br.1

НИВО БУКЕ (dB)

РЕДНИ БРОЈ ЧЛАНА 2 ГРУПЕЗБИР

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.10.

110109108 1 2 3107 1 1 2106 1 1 2105104 2 2103 1 1102101100 1 199 2 298 2 2 497 2 2 496 1 2 2 595 5 3 894 2 1 393 1 1 1 392 1 191 1 1 290 4 2 1 789 6 1 2 1 1088 2 2 1 587 1 1 3 1 686 1 1 1 1 485 2 5 1 884 2 2 1 7 2 1483 2 2 1 3 882 3 9 2 4 2 2081 1 4 3 3 5 1680 3 1 4 3 8 1979 4 2 8 3 3 2078 1 2 4 4 3 1477 4 5 11 7 8 3576 5 3 6 4 7 2575 2 5 1 4 1274 2 1 3737271 1 170

Page 9: Industrijska Ergonomija-Lab.vezba Br.1

Табела 26.Фреквенције нивоа буке снимљене у 2 групи.НИВО БУКЕ (dB)

РЕДНИ БРОЈ ГРУПЕ ЗБИР

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

110109108 2 3 5107 3 2 5106 4 2 6105 2 3104 3 2 5103 2 1 3102 2 2101 2 2100 2 1 399 2 2 498 9 4 1397 6 4 1096 11 5 1695 3 8 1194 25 3 2893 31 3 3492 32 1 3391 27 2 2990 25 7 3289 24 10 3488 29 5 3487 18 6 2486 22 4 2685 17 8 2584 29 14 4383 37 8 4582 22 20 4281 27 16 4380 15 19 3479 22 20 4278 16 14 3077 19 35 5476 13 25 3875 12 12 2474 13 3 1673 4 472 7 771 1 1 2

Page 10: Industrijska Ergonomija-Lab.vezba Br.1

Табела 27.Фреквенција нивоа буке по групама и укупно за целу смену

5.Анализа резултата

5.1 Величина еквивалентног нивоа буке методом Taylora и Lipscomba

Ниво буке

Фреквенција нивоа Средина интервала

(dB)

Фреквенција по интервалу

Удео у укупном времену

Корекциони фактор

Парцијални нивоLeq

Комбиновање парцијалних вредности

Leq

(dB) Цртице Број110

108 16 0.02 -17 91

91.6

92.6

93.2

93.4

93.4

93.4

93.4

109108 5107 5106 6105 2

103 14 0.01 -20 83104 5103 3102 2101 2100 3

98 46 0.06 -12 8699 498 1397 1096 1695 11

93 135 0.17 -7.5 85.594 2893 3492 3391 2990 32

88 150 0.19 -7 8189 3488 3487 2486 2685 25

83 198 0.24 -6.2 76.884 4383 4582 4281 4380 34

78 198 0.24 -6.2 71.879 4278 3077 5476 3875 24

73 53 0.07 -11.8 61.274 1673 472 771 2

Табела 28.Одређивање еквивалентног нивоа буке Leq.

Page 11: Industrijska Ergonomija-Lab.vezba Br.1

5.2 Вредност еквивалентног нивоа буке коришћењем формуле

Leq = 93.5 dB

5.3 Меродавни ниво буке и импулсна бука

Када је ниво буке променљив онда се узима да је меродавни ниво буке једнак еквивалентном нивоу буке,а када је у питању импулсна бука меродавни ниво се добија тако што се еквивалентни ниво буке увећава за 5 dB што у овом случају не важи,а то значи да усвајамо вредност меродавног нивоа буке од 93.5 dB.

5.4 Укупна доза буке којој је радник изложен у току 6h рада у погону

Дозу буке рачунамо за сваки ниво звука изнад 80 dB,при чему ниже нивое уопште не разматрамо.Дневну дозу буке рачунамо као збир свих елементарних парцијалних доза буке по формули:

D=100(t(1)/T(1)+ t(2)/T(2)+…..+ t(i)/T(i)+…..+ t(n)/T(n)Где су:

t(i)- време проведено на неком нивоу буке. T(i)-максимално време на том нивоу.

Сабирањем свих парцијалних доза буке,односно вредности колоне четири из таблице која ће уследити добијамо дневну дозу буке D=0.282 што кад се изрази у процентима износи D=28.2%

Page 12: Industrijska Ergonomija-Lab.vezba Br.1

НИВО БУКЕ(dB)

ВРЕМЕ ИЗЛОЖЕНОСТИ

ОДРЕЂЕНОМ НИВОУ БУКЕ (h)

МАКСИМАЛНО ДОЗВОЉЕНО

ВРЕМЕ (h)

ПАРЦИЈАЛНА ДОЗА БУКЕ

108 0.0138 0.7 0.0194107 0.0138 0.8 0.01722106 0.0167 0.9 0.0186105 0.006 1 0.005104 0.0138 1.2 0.0113103 0.0083 1.4 0.006102 0.006 1.6 0.004101 0.006 1.8 0.003100 0.0083 2 0.004099 0.0111 2.4 0.004698 0.0361 2.8 0.0128897 0.0277 3.2 0.008796 0.0444 3.6 0.012395 0.0305 4 0.007894 0.0777 4.8 0.016193 0.0944 5.6 0.014792 0.0916 6.4 0.013391 0.0806 7.2 0.011290 0.0889 8 0.011089 0.0944 9.6 0.008888 0.0944 11.2 0.008487 0.0667 12.8 0.00586 0.0722 14.4 0.00585 0.0694 16 0.004384 0.1194 19.2 0.006

83 0.125 22.4 0.005582 0.1167 25.6 0.004681 0.1194 28.8 0.004180 0.0944 32 0.00294

ЗБИР 0.282Табела 29. Приказ парцијалних доза бука.

5.5 Осмочасовни временски просек буке TWA

Page 13: Industrijska Ergonomija-Lab.vezba Br.1

5.7 Кумулативни дијаграм промене нивоа буке током времена

НИВО БУКЕ

ВРЕМЕ ТРАЈАЊА

НИВОА БУКЕ (s)

ВРЕМЕ УЧЕШЋА

(%)

108 50 0.617107 50 1.23106 60 1.97105 20 2.22104 50 2.84103 30 3.46102 20 3.83101 20 4.07100 30 4.3299 40 4.6998 130 5.1897 100 6.7996 160 8.0295 110 1094 280 11.393 340 15.592 330 19.791 290 23.890 320 27.489 340 31.3588 340 35.587 240 39.7586 260 42.7285 250 45.9284 430 49.0183 450 54.3282 420 59.8781 430 65.0680 340 69.2579 420 73.4578 300 78.6477 540 82.3576 380 89.0175 240 93.774 160 96.6673 40 98.64

Page 14: Industrijska Ergonomija-Lab.vezba Br.1

72 70 99.1371 20 100

Табела 30.Параметри кумулативног дијаграма промене буке

Нивобуке (dB)

110

100

90

80

70

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100t(%)

Дијаграм 1. Кумулативни дијаграм промене нивоа буке за наша мерења

Page 15: Industrijska Ergonomija-Lab.vezba Br.1

5.8 Хистограм промене нивоа буке током времена

Ниво средње вредности буке Укупно време у процентима108 1.9103 1.798 5.793 1688 18.583 24.478 24.473 6.5

Табела 31. Вредности за хистограм промене нивоа буке

Слика 5.8.1. Хистограм промене нивоа буке

5.9 Одређивање вредности L10,L50 и L90 са кумулативног дијаграма

6.5

24.4 24.4

18.5

16

5.7

1.7 1.9

0

5

10

15

20

25

73 78 83 88 93 98 103 108nivo buke [dB]

t[%]

Page 16: Industrijska Ergonomija-Lab.vezba Br.1

Према упутствима из практикума са кумулативног дијаграма очитавамо следеће вредности:

L10= 96 dB; L50= 85 dB; L90= 76 dB

5.10 Одређивање вредности из предходне тачке са хистограма буке

A=10(6.5+24.4+24.4+18.5+16+5.7+1.7+1.9)=991

10(6.5)+X(24.4)=0.1 991 10(6.5+24.4)+Y(24.4)=0.5 991 10(6.5+24.4+24.4)+Z(18.5)=0.9 991

X=1.4 Y=7.6 Z=18.3 L90=78+1.4=79.4 L50=83+7.6=90.6 L10=88+18.3=106.32

6.Дискусија резултата

На основу резултата можемо констатовати да је бука коју смо пратили у овој вежби бука променљивог нивоа,затим да је еквивалентни ниво буке који износи 93.5dB једнак меродавном нивоу буке,а самим тим долазимо до закључка да се не ради о импулсној буци.На основу податка који нам говори да је за овај посао прописани ниво буке 80dB видимо да је ниво буке много већи.

7.Закључак

На основу резултата и поменутих чињеница у дискусији резултата долазимо до закључка да ниво буке који смо добили не одговара прописаном,што значи да треба предузети нешто по том питању како би се сачувало здравље и безбедност радника а то треба учинити тако што ће се бука смањити,односно отклонити вишак буке са радног места где је она сконцентрисана и одржавати у безбедносним гранцама.

8.Литература

Жуњић А.,2007,Практикум за лабораторијске вежбе из индустријске ергономије,Машински факултет,БеоградЖуњић А.,Кларин М.,2007,Индутријска ергономијаМашински факултет,Београд