Embriologija - Razvoj Nervnog Sistema

  • View
    339

  • Download
    9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Razvoj nervnog sistema u organogenezi - embriologija

Text of Embriologija - Razvoj Nervnog Sistema

RAZVOJ SREDINJEG IVANOG SUSTAVA Neuralna ploa neuralna cijev (os nova sred..s.) Neuralni greben (osnova perifernog .s.) Neuroporus cranialis (zatvara se 25. dan) Nauroporus caudalis (27.dan)

Primarni modani mjehurii: - prosencephalon (prednji m.) - mesencephalon (srednji m.) -rhombencephalon (stranji) Nastaju 2 pregiba (vratni i mo dani). U 5. tjednu prozencephalon se podijeli u telencephalon (polut ke) i diencephalon (oni mjehu rii, neurohipofiza).Rhomben cephalon se podijeliu meten cephalon (most i malimozak) i myelencephalon (produena modina), koje odvaja mosni pregib. Modane komore: -4. m.k. (u rombencefalonu) -3.m.k. (u diencefalonu) -lateralne m.k. (u polutkama) Aqueductus mesencephali- (u mezencefalonu)

Histoloka diferencijacija neuralne cijevi NEUROEPITEL Neuroblasti: - apolarni - bipolarni - pseudounipolarni (neur.gr.) - multipolarni Glioblasti: - astrociti (protoplazmatski i vlaknasti) - oligodendrociti - ependimske stanice Mikroglija (mezenhim)od makrofaga krvi.

Razvoj kraljenine modine 1/ Ventrikularna zona 2/ Intermedijalna zona (siva tvar) 3/ Marginalna zona (bijela tvar) Bazalna ploa- rog (motoriko podruje) Krilna ploa- rog (osjetno podruje) Intermedijalni rog (sim patiki neuroni) Krovna ploa i ploa dna (sadravaju samo ivana vlakna)

Promjene poloaja kraljenine modine- zbog breg rasta kra ljnice i dure. Kod novoroeeta= zavrava na granici 2-3. lumbalnog kraljeka Odrastao= na donjem rubu 1. l.k. Cauda equina- zavrsni dio k.m. Conus medularis- snop ivaca Filum terminale- vezivni traak pie mater, zavrava na 1. kok cigealnom kraljeku. Epidermalni sinus (mjesto zatva ranja kaudalnog neuroporusa). Povezan je vezivnim trakom sa durom.

Malformacije neuralne cijevi (3. i 4.tj.)-nepravilno zatvaranje neuralnih nabora. A. Spina bifida occulta (10% popul.) B.Spina bif.+ meningocele (cys tica) (1/1000 poroda) C.Spina bif. + meningomyelocele D. Spina bif. + myeloschisis Uzrok= nasljee + vanjski imbenici (antikonvulzivi) Zatita= davanje folne kiseline A.Spina bif.+ meningomyelocele B. Spina bif. + myeloschisis ( nezatvaranje neuralne cijevi) Znaajne neuroloke smetnje- para liza miia, anestezia koe, paraliza sfinktera (mokrani mjehur, crijeva)

Myelencephalon- produena modina (medulla oblongata), zatvoreni i ot voreni dio (pokriva ga tela choroidea) Metencephalon- cerebellum (koordi nacijsko sredite) + pons (put za iv ana vlakna). Mesencephalon- colliculus cranialis (dio vidnog puta), colliculus caudalis (dio slunog puta)

Diencephalon: - epithalamus - thalamus - hypothalamus - epifiza (na krovu) - infundibulum (dno)= budua neurohipofiza - oni mjehuri (bono) = budua mrenica i oni ivac. Diencephalon sadri 3. modanu komoru. Koroidni splet- nastaje od krovne ploe (epen dimske stanice i prokrv ljeni mezenhim)

Telencephalon (sadri 3. i lateralne komora)- nastaju modane hemisfere i lamina terminalis (sredinji dio). Polutke naglo rastu te nastaje corpus striatum, kasnije ga podijele aksoni capsule interne u nucleus caudatus i n. lentiformis. Razvoj kore: od palijuma koji se podijeli u a) paleopallium i b) neopallium Komisure:snopovi vlakana koji prelaze sredinju crtu: - commisura anterior - comm. hippocampi - corpus callosum (nasta -ju u lamini terminalis telencephalona) -comm. habenularis -comm. posterior -chiasma opticum (nas -taju u diencephalonu)

Razvoj modanih polutki, brazda (sulci), vijuga (gyri) i pukotina (fissurae).

- 26 tjedana

- 35 tjedana

- novoroene

Anomalije mozga (3% poroda), najvei broj je posljedica nezatvaranja kranijalnog neuroporusa. NTD (neural tube defects)= uzrok genski + imbenici okolia. Posljedica poremeaja u samom mozgu ili okolnim organima (npr. lubanja). a/ Poremeaj histogeneze (8-16. tj) virusi ili zraenje, teka duevna zao stalost. b/ Kotani poremeaji (najee zatiljna kost) praeni hernijacijom mozga B.Meningocele; C Meningoencephalocele; D.Meningohydroencephalocele

Anencephalus (1/1000 poroda) Izostanak zatvaranje prednjeg neuroporusa, nedostaju kosti lubanjskog svoda. Smrt na kon nakoliko sati Anencephalus + spina bifida (craniorachischisis). Microcephalus- smanjen svod lubanje zbog zaosta jenja u razvoju mozga. Genski i vanjski imbenici. Teka duevna zaostalost. Hydrocephalus- nakuplja nje cerebrospinalne tekui ne u komorama, nastaje pri tisak na mozak i kosti luba nje.

Razvoj perifernog ivanog sustava: -od stanica neuralnog grebena. - spinalni gangliji - simpatiki gangliji - prevertebralni gan. - modina nadbubr.. - intramuralni gangliji - melanociti