Spisak monogenskih stanja koja testira VERAgene Stanje ... remete razvoj nervnog sistema, إ،to potencijalno

Embed Size (px)

Text of Spisak monogenskih stanja koja testira VERAgene Stanje ... remete razvoj nervnog sistema, إ،to...

 • Spisak monogenskih stanja koja testira VERAgene

  Stanje Saetak Simptomi

  Deficit 3-metilkrotonil CoA

  karboksilaze 1

  Deficit 3-metilkrotonil Coa

  karboksilaze (deficit 3-MCC1) je

  nasledno stanje u kome organizam

  nije u mogunosti da razgradi

  aminokiselinu leucin (gradivni

  element proteina). Pojedina obolela

  deca e poeti da razvijaju znake i

  simptome deficita 3-MCC1 u ranom

  detinjstvu. Novije studije pokazuju

  da mnoge bebe kod kojih se ovo

  stanje otkrije skriningom posle

  poroaja nikada nee razviti

  njegove simptome. Deficit 3-MCC1

  moe biti povezan sa epizodama

  metabolikih kriza u kojima oboleli

  imaju lo apetit, manjak energije,

  iritabilnost, slabost, muninu i/ili

  povraanje. Ukoliko se te

  metabolike krize ne lee, ovo

  stanje moe dovesti do poremeaja

  u razvoju, kriza svesti, kome, pa i

  smrti. Deficit 3-MCC1 izaziva

  mutacija na genu MCCC1. Leenje

  moe da ukljuuje dijetu sa niskim

  unosom leucina i odgovarajue

  dodatke ishrani.

  Akutna steatoza jetre,

  generalizovana hipotonija,

  neadekvatno napredovanje u teini,

  ketonurija, koma, hiperrefleksija,

  varijabilnost fenotipa, hipoglikemija,

  povremena metabolika acidoza,

  mentalna retardacija, heterogena

  akutna hiperamonemija, letargija,

  povraanje, opistotonus, epileptini

  napadi, zaostajanje u optem

  razvoju.

  Deficit 3-metilkrotonil CoA

  karboksilaze 2

  Deficit 3 --metilkrotonil Coa

  karboksilaze 2 (deficit 3-MCC2)

  predstavlja nasledno stanje u kome

  organizam nije u mogunosti da

  razloi aminokiselinu leucin

  (gradivni element proteina).

  Pojedina obolela deca e poeti da

  razvijaju znake i simptome deficita

  3-MCC2 u ranom detinjstvu. Novije

  studije pokazuju da mnoge bebe

  kod kojih se ovo stanje otkrije

  skriningom posle poroaja nikada

  nee razviti njegove simptome.

  Deficit 3-MCC2 moe biti povezan

  sa epizodama metabolikih kriza

  u kojima oboleli imaju lo apetit,

  manjak energije, iritabilnost,

  slabost, muninu i/ili povraanje.

  Generalizovana hipotonija,

  seboroini dermatitis, neadekvatno

  napredovanje u teini, koma,

  hiperrefleksija, hiperglicinurija,

  mentalna retardacija, metabolika

  acidoza, akutna hiperamonemija,

  alopecija, organska acidurija,

  letargija, povraanje, ketoacidoza,

  opistotonus, atrofija skeletnih

  miia, deficit propionil CoA

  karboksilaze, epileptini napadi,

  opte zaostajnje u razvoju.

 • Ukoliko se metabolike krize ne

  lee ovo stanje moe dovesti do

  poremeaja u razvoju, kriza svesti,

  kome, pa i smrti. Deficit 3-MCC-2

  izaziva mutacija na genu MCCC2.

  Leenje moe da ukljuuje dijetu sa

  niskim unosom leucina i

  odgovarajue dodatke ishrani.

  Abetalipoproteinemija Abetalipoproteinemija je stanje koje

  karakterie nemogunost potpune

  apsorpcije masti i vitamina

  rastvorljivih u mastima unetih

  hranom. Znaci i simptomi se

  javljaju u prvih nekoliko meseci

  ivota i mogu da ukljuuju

  neadekvatno napredovanje u

  telesnoj teini, dijareju,

  akantocitozu i probleme sa

  varenjem. Druge karakteristike se

  razvijaju kasnije u detinjstvu i esto

  remete razvoj nervnog sistema, to

  potencijalno dovodi do sporijeg

  intelektualnog razvoja, loe

  koordinacije miia, progresivne

  ataksije i poremeaja oka koji se

  naziva pigmentni retinitis. Veina

  ovih simptoma nastaje usled

  defekta u apsorpciji i transportu

  vitamina E. Abetalipoproteinemiju

  izazivaju mutacije u MTTP genu.

  Rana dijagnoza, terapija visokim

  dozama vitamina E i dodacima u

  ishrani sa masnim kiselinama

  srednjeg lanca mogu da uspore

  razvoj anomalija nervnog sistema.

  Dugorona prognoza je prilino

  dobra za veinu obolelih kod kojih

  se bolest rano dijagnostikuje.

  Ukoliko se ne lei moe da dovede

  do rane smrti.

  Retinopatija, demijelinizacija CNS-a,

  abetalipoproteinemija, periferna

  demijelinizacija, pigmentna

  degeneracija retine, malapsorpcija

  masti, ataksija, akantocitoza.

  Artrogripozna mentalna retadacija Oboljenje iz spektra autizma

  sindrom epilepsije i artrogripoze je

  oblik kongenitalnog poremeaja N-

  glikolizacije koji karakterie distalna

  artrogripoza (blaga fleksiona

  kontraktura prstiju, devijacija

  distalnih falangi, deformitet tipa

  Anomalije skeleta, multipla

  kongenitalna artrogripoza,

  dislokacija kukova,

  mikroretrognacija, maljiasti prsti na

  nogama, dislokacija kolena,

  kampodaktilija, skolioza, displazija

  kuka, mikrocefalija, anomalije

 • labudovog vrata),

  retromikrognacija, opta hipotonija

  miia, kasni psihomotorni razvoj,

  poremeaji iz spektra autizma

  (kanjenje u govoru, neadekvatna

  upotreba govora, problemi u

  uspostavljanju, razumevanju i

  odravanju socijalne interakcije,

  ograniena neverbalna

  komunikacija i ponavljani oblici

  ponaanja), epileptini napadi,

  mikrocefalija i blaga do srednja

  mentalna retardacija koja postaje

  uoljiva s vremenom. Ovu bolest

  uzrokuje mutacija na genu

  SLC35A3.

  nervnog sistema, mentalna

  retardacija, epileptini napadi,

  autistino ponaanje, opte

  zaostajanje u razvoju, anomalije

  udova, anomalije muskulature,

  generalizovana hipotonija,

  anomalije vezivnog tkiva, anomalije

  glave i vrata.

  Autozomno recesivna policistina

  bolest bubrega

  Autozomno recesivna policistina

  bolest bubrega (ARPKD) je

  oboljenje koje karakterie stvaranje

  cista na bubrezima koje dovode do

  bubrene insuficijencije, formiranje

  cista na jetri, kao i problemi na

  drugim organima, npr. krvnim

  sudovima u mozgu i srcu. Teina

  bolesti varira od osobe do osobe.

  Znaci ARPKD se esto javljaju pre

  roenja, pa se bolest nekad naziva

  infantilna policistina bolest

  bubrega. Kod nekih pacijenata se

  simptomi javljaju tek kasnije u

  detinjstvu ili ak u odraslom dobu.

  Deca roena sa ARPKD esto, ali

  ne uvek, razviju bubrenu

  isuficijenciju ve u detinjstvu. Bebe

  u najgorem sluaju umiru nekoliko

  sati nakon poroaja zbog problema

  sa disanjem ili zbog respiratorne

  insuficijencije. Oiljno tkivo na jetri

  se javlja kod svih pacijenata. Ovo

  stanje izazivaju mutacije PKHD1

  gena. Neki od ovih simptoma ove

  bolesti mogu da se kontroliu

  lekovima, zdravom ishranom i

  terapijom hormonom rasta.

  Variksi jednjaka, bubrena

  insuficijencija, portna hipertenzija,

  ciste na bubrezima, periportalna

  fibroza, dehidratacija, ciste na jetri,

  ciste na pankreasu, specifian

  izgled lica (Potter facies), uvean

  bubreg, splenomegalija, neonatalna

  smrt, oligohidroamnion, policistina

  displazija bubrega,

  tubulointersticijalna fibroza,

  hipoplazija plua, odsustvo

  kortikomedularne diferencijacije

  bubrega, hepatomegalija.

  Sindrom Bardet-Biedl 12 Sindrom Bardet-Biedl (BBS) je

  nasledno oboljenje koje zahvata

  mnoge sisteme organa. Osobe sa

  Distrofija epia i tapia retine,

  kognitivni poremeaji, gojaznost,

 • ovim sindromom imaju progresivni

  gubitak vida zbog distrofije epia i

  tapia retine, dodatne prste na

  akama i stopalima (polidaktilija),

  gojaznost trupa, smanjenu funkciju

  mukih gonada (hipogonadizam),

  anomalije bubrega i tekoe sa

  uenjem. Zna se da mutacije

  barem 14 razliitih gena izazivaju

  sindrom Bardet-Biedl. Sindrom

  Bardet Biedl 12 izazivaju mutacije

  na BBS12 genu. Terapija zavisi od

  simptoma koji se javljaju kod

  odreenog pacijenta.

  anomalije bubrega, hipogonadizam,

  polidaktilija.

  Beta talasemija Beta talasemija je poremeaj krvi

  kod koga se smanjuje prozivodnja

  hemoglobina. Nizak nivo

  hemoglobina dovodi do smanjenog

  broja eritrocita i nedostatka

  kiseonika. Oboleli imaju anemiju

  koja moe da izazove bledilo,

  slabost, zamaranje i tee

  komplikacije. Teki oblik beta

  talasemije se naziva talasemia

  major ili Kulijeva anemija.

  Talasemija intermedia predstavlja

  manje teku formu. Beta talasemiju

  izazivaju mutacije u HBB genu. Za

  osobe koje imaju samo jednu

  mutaciju na HBB genu, nemaju

  simptome ili razviju samo blage

  simptome, kae se da imaju

  talasemiu minor. Terapija zavisi

  od teine bolesti i moe da

  ukljuuje transfuzije krvi, dodatke

  ishrani sa folnom kiselinom,

  helaciju gvoa i/ili transplantaciju

  kotane sri (jedini trajni lek).

  Smanjen odnos beta/alfa sinteze,

  hipohromna mikrocitna anemija,

  snien hemoglobin.

  Deficit buturilholin esteraze Deficit pseudoholinesteraze je

  stanje koje izaziva poveanu

  osetljivost na odreene

  miorelaksanse koji se koriste u

  optoj anesteziji (estri holina). Ovi

  lekovi oputaju miie, ukljuujui i

  one za disanje. U normalnim

  okolnostima, miii ponovo mogu

  da rade nekoliko minuta nakon

  Apnea, poremeaji metabolizma.

 • davanja leka. Kod ljudi sa deficitom

  pseudoholinesteraze se moe

  desiti da ne mogu da se pomeraju

  niti diu