Kineziterapija kod oboljenja perifernog nervnog

  • View
    272

  • Download
    8

Embed Size (px)

Text of Kineziterapija kod oboljenja perifernog nervnog

Slide 1

Klinika kineziterapija kod lezije perifernog motornog neurona

Gradacije oteenja nerva Neuropraxia (kontuzija nerva)

Aksonotmesis (prekid aksona)

Neurotmesis (potpuni prekid nerva)

neurapraxia

Neurapraksija (kontuzija nerva) ne stvara prekid aksona, prisutna je pareza, parcijalna EDR, EMG produena inserciona aktivnost, redukcija trase, a oporavak je za est nedelja.

AksonotmezisPrekid aksona, ovojnica nerva je ouvana, a distalni deo aksona degenerie. Oporavak ponekad iziskuje tretman i do 18 meseci, u zavisnosti od visine lezije. Klinika slika - paraliza, gubitak funkcije, periferna lezija senzibiliteta.Kompletna EDR, EMG pokazuje denervaciju, snienu brzinu provodljivosti, polifaziju i dr.

Neurotmezispotpuni prekid nerva karakterie se paralizom flakcidnog tipa, brzim napredovanjem atrofije i potpunom ili apsolutnom EDR reakcijom.EMG pokazuje denervacione potencijale, polifaziju, redukciju trase do potpunog gubitka motornih jedinica

Lezija pmnPreseeni nerv podlee Wallerovoj degeneraciji, distalni deo potpuno degenerie, a proksimalnni do prvog Ranwierovog suenjaUkoliko je povreda blizu matine elije dolazi do retrogradne degeneracijeWallerova degeneracija zavrava se nakon 3 nedelje, poinje oporavak iz proksimalnog delaBrzina oporavka nerva je 1-2 mm dnevno

Lezija pmnKod neurotmeze obavezno je hirurko leenje, optimalno vreme intervencije izmeu 10-21 danU sluaju zatvorene povrede intervencija se odlae za 6-8 nedeljaKod neurorafije najmanje tri nedelje mirovanja

Kliniki znak oporavka perifernog nerva i proceni regeneracije moe nam posluiti Tinellov znak

Tok periferne oduzetostiStadijum oduzetostitraje do prvih znakova reinervacije i razliit je u zavisnosti od teine oboljenja ili povrede, mesta oteenja, uzrasta pacijenta i dr. Osnovni cilj u ovom stadijumu je spreavanje teih neuromuskularnih i kotano-zglobnih oteenja (kontrakture, hiperpokretljivost, brisanje memorije pokreta, zaostatak u rastu paralizovanog ekstremiteta).

Tok periferne oduzetostiStadijum oporavka - poinje pojavom reinervacije odnosno regeneracije perifernog nerva. Cilj kineziterapije je senzomotorna reedukacija.

Stadijum trajnih posledica - nastupa nakon godinu do dve od nastanka periferne paralize. Zadaci kineziterapije i medicinske rehabilitacije su smanjenje trajnih posledica putem kompenzacije i supstitucije trajno oteenih funkcija ili poboljanje funkcija nakon hirurkih i ortotskih mera.

Kineziterapija kod lezija PMNKineziterapija zapoinje upoznavanjem sa svim podacima iz medicinske dokumentacijeNakon toga sledi:Procena funkcionalnog stanja i sposobnostiOdreivanje zadataka kineziterapijeIzbor i primena metoda kineziterapijeNa osnovu klinike slike, kinezioloke analize i karakteristika lezije PMN (tonus, trofika, senzibilitet, tetivni refleksi i patoloki refleksi) odreujemo preciznu lokalizaciju lezije nerva

Laesio nervi axillarisPotie od vlakana korenova iz C5-C6Motorna vlakna inervie:m. deltoideusm. teres minorSenzitivna vlakna inerviu kou ramena iznad donjeg dela m. deltoideusaLezija motornih vlakana onemoguava fleksiju, abdukciju, spoljnu rotaciju nadlakta

Laesio nervi musculocutaneiPotie od vlakana korenova iz C5-C6Motorna vlakna inervie:m. biceps brachim. brachialism. coracobrachialis Senzitivna vlakna inerviu kou prednje spoljne strane podlakticeLezija motornih vlakana onemoguava fleksiju i supinacija podlaktaFleksija je mogua kada je podlaktica u srednjem poloaju akcijom m. brachioradialis-a

Laesio nervi radialis

Laesio nervi radialism.triceps brachi, m. brachioradialis, m. extensor carpi radialis longus, m. extensor carpi radialis brevi, m. extensor digitorum communis , m. extensor digiti quinti proprius,

m. extensor carpi ulnaris, m. supinator, m.abductor pollicis longus, m. extensor pollicis brevis, m. extensor pollicis longus, m. extensor indicis proprius

Laesio nervi radialisPotie od vlakana korenova iz C6-C7-C8Senzitivna vlakna inerviu dorzalna strana nadlaktice, podlaktice i deo ake izmeu palca i kaiprstaLezija motornih vlakana onemoguava ekstenziju lakta, supinaciju podlakta, dorzalna fleksija ake, ekstenzija prstiju i abdukcija palca

,,VISEA AKA ,,PONEDELJNIKA PARALIZA

Laesio nervi medianim. pronator teres, m. flexor carpi radialis, m. flexor digitorum superficia m. flexor digitorum profundusm. pronator quadratus m. flexor pollicis long et brevis m. abductor pollicis brevism. opponens pollicis m. Lumbricales I i II

Laesio nervi medianiPotie od vlakana korenova iz C6-C7-C8-TH1Senzitivna nervna vlakna inerviu palmarnu stranu ake, prva tri ipo prsta, dorzalne strane distalnih falangi II i III prstaLezija motornih vlakana onemoguava pronaciju podlakta, volarnu fleksiju, radijalnu devijaciju ake, fleksiju I, II i III prsta, addukciju i opoziciju palca,,PROPOVEDNIKA AKA,,MAJMUNSKA AKA

Laesio nervi ulnarisOvaj nerv ima korensko poreklo iz C8-Th1Motorna nervna vlakna inerviu: m. flexor carpi ulnarism. flexor, abductor et opponens dig. quinti m. flexor digitorum profundus III et IVm. flexor pollicis brevism. adductor pollicism. flexor pollicis brevismm. lumbricales III i IVmm. interossei dorsales et volares

Laesio nervi ulnarisSenzitivna vlakna inerviu kou u predelu ulnarne strane ake, domalog i malog prsta, unutranja strana podlaktice i nadlaktice

Klinika slika pokazuje da pacijent ne moe da izvede sledee pokrete: volarna fleksija sa ulnarnom devijacijom, addukcija i abdukcije prstiju, fleksija IV i V prsta, adukcija palca i opozicija malog prsta, ,,KANDASTE AKE

Visea i kandasta aka

Laesio nervi femoralism. iliopsoas m. sartoriusm. pectineusm. rectus femoris

Laesio nervi femoralisPotie od vlakana korenova iz L2-L3-L4Senzitivna nervna vlakna inerviu kou prednje i unutranje povrine nadkolenice, unutranju stranu potkolenice i stopalaLezija motornih nervnih vlakana onemoguava fleksiju kuka i ekstenziju kolena

Laesio nervi obturatoriusPotie od vlakana korenova iz L2-L3-L4Motorna nervna vlakna inervie:m. adductor, brevis et longus et magnusm. gracilis et m. obturatirius ext Senzitivna nervna vlakna inerviu kou unutranjeg i srednjeg dela nadkoleniceLezija motornih vlakana onemoguava adukciju i spoljnu rotaciju nadkolenice

Laesio nervi ishiadicusm. semitendinosusm. semimembranosusm. biceps

Laesio peroneus communism. peroneus lon et bre m. tibialis anteriorm. extensor digitorum longus et brevism. extensor hallucis longusm. peroneus tertius

Laesio peroneus communisPotie od vlakana korenova iz L4-L5-S1,2Motorne grane n. peroneus profundus i superficialis Senzitivna nervna vlakna inerviu kou spoljna strana potkolenice i dorzalna strana stopalaLezija motornih nervnih vlakana onemoguava dorzalnu fleksiju, abdukciju i pronaciju stopala,,VISEE STOPALO,,PETLOV HOD

Laesio nervi tibialism.triceps suraem. tibialis posteriorm. flexor digiti long et brem. popliteusm. plantarismm. lumbriales m. interossei m. flexor hallucis longus et brevis

Laesio nervi tibialisPotie od vlakana korenova iz L4-L5-S1,2,3Senzitivna nervna vlakna inerviu kou zadnja spoljna strane potkolenice, koleni i skoni zgob, medijalnu i lateralnu stranu stopalaLezija motornih nervnih vlakana onemoguava plantarnu fleksiju, supinacije i adukcije stopala

,,KANDASTO STOPALO,,STEP HOD

Procena funkcionalnih stanja i sposobnostiregistrovanje trofikih i cirkularnih smetnji,analiza statike,ispitivanje miine snage,ispitivanje obima pokreta u zglobovima,ispitivanje senzibiliteta,merenje obima ekstremiteta,merenje duine ekstremiteta,analiza dinamike.

Metode kineziterapijeouvanje fiziolokog obima pokreta u zglobovima,poveanje-obnova punog obima pokreta kod kontraktura,ouvanje motorne eme,stimulacija funkcije paretinih i paralitinih miia,jaanje snage oslabljenih miia,jaanje miia koji nisu zahvaeni lezijom PNM-a,

Metode kineziterapijepoboljanje cirkulacije i trofike,spreavanje nastanka edema,spreavanje dekalcifikacije kostiju,spreavanje zaostatka u rastu ekstremiteta,obnova senzibiliteta, reedukacija motornih funkcija.

Metode kineziterapijepozicioniranje i elevacija oduzetih telesnih segmenata ,pasivne vebe i autopasivne vebe (pokrete izvoditi samo do fizioloke, a ne anatomske barijere). Izbegavati distrakciju, a forsirati aproksimaciju i klizanje zglobnih povrina,aktivno podpomognute vebe,pasivne vebe u cilju istezanja mekih tkiva (izvode se tamo gde je dolo do formiranja kontraktura),pasivno intencione vebe (pasivne vebe uz voljno uee pacijenta u izvodjenju pokreta),

Metode kineziterapijenaglo istezanje miia i oputanje,aproksimacija,distrakcija kod znaajnog stepena oporavka,otpor (koristiti tehniku PNF- naglasak na rotatornim pokretima),vizuelna i verbalna stimulacija,

Metode kineziterapijeaktivno-podpomognute vebe (MMT je 2)vebe u suspenziji,vebe na glatkoj povrini,hidrokineziterapija.aktivno-podpomgnute vebe (MMT je 3)vebe u vodi,korienje horizontalne ravni, ali sa otporom (trenjem),pokreti protiv gravitacije kroz izbor poetnog poloaja,

Metode kineziterapijeaktivne vebe sa otporom (ocena po MMT je preko 3+),aktivne vebe sa dopunskim otporom (ocena po manuelnom miinom testu je 4 i iznad),tehnika progresivnog jaanja miia -De Lorme-Watkinsova metoda (ocena po MMT iznad 4 i miii koji nisu zahvaeni paralizom).

Reedukacija motornih funkcija uenje pokreta kroz vebe koordinacije,substitucija funkcija ortotskim sredstvima,kompenzacija funkcija drugim ouvanim miiima (m. deltoideus sa miiima pokretaa lopatice).

Kineziterapija nakon neurorafije, transplantacije i autotransplantacije neravaI faza 1-3 nedelje od hirurke intervencijeImobilizacija u skraenoj poziciji nervaElevacija ekstremitetaVebe za stimulaciju periferne cirkulacijeAktivne vebe neoteenih segmenata

Kineziterapija nakon neurorafije, transplantacije i