Click here to load reader

Ekologické faktory

 • View
  55

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ekologické faktory. Antropogenní faktory (působení člověka). Hominizace (proces vedoucí ke vzniku člověka). před 5 – 8 mil. let Afrika rostlinná potrava ovlivňování prostředí nevýrazné na konci třetihor – masitá potrava lov kořisti pomocí primitivních nástrojů - PowerPoint PPT Presentation

Text of Ekologické faktory

 • Ekologick faktoryAntropogenn faktory(psoben lovka)

 • Hominizace(proces vedouc ke vzniku lovka)ped 5 8 mil. letAfrikarostlinn potravaovlivovn prosted nevraznna konci tetihor masit potravalov koisti pomoc primitivnch nstrojped 2 3 mil. let vznik rodu Homo

 • Homo habilis lovk zrunped 1,8 2,2 mil. letjako nejstar znm zstupce rodu

 • Homo erectus lovk vzpmenbezprostedn pedchdce lovka rozumnhopozstatky na vce mstech Afriky, Evropy, Asienstroje, ohe, lovec, sbra

 • Homo sapiens lovk rozumnped 250 500 tis. letdnen typ v prbhu posledn doby ledov ped 35 40 tis. letpokozen P velmi mal a pouze lokln (nzk populan hustota)

 • mlad tvrtohorymlad tvrtohory (ped 10,5 tis. let)star doba kamenn (mezolit)nejstar lidsk civilizacevrazn zsahy do okolnho prosted po pechodu k usedlmu zpsobu ivotapstovn kulturnch rostlin a chov domcch zvatnap. odlesnn a nsledn eroze

 • stedn Evropaneolitick zemdlec ped 6,5 tis. letkcen a en les, roziovn bezlesch zemtm: peit nkterch stepnch druh z pedchzejcch obdob

 • WELLS, J.: Ikony evoluce versus vdeck dkazy. Nvrat dom, Praha, 2005:str. 182: jet Gee: Jestlie vezmeme poad fosilnch nlez a budeme tvrdit, e pedstavuj rodokmen lidskho rodu, nepjde o vdeckou hypotzu, ale o odhad, kter m stejnou platnost jako pohdka na dobrou noc je zbavn, mon dokonce i poun, ale vdnm ppad nen vdeck.

  Teorie o pvodu lovka jsou subjektivn a kontroverzn, opraj se o velmi nedostaten dkazy; vechny kresby naich pedchdc jsou hypotetick.

 • druh kolonizaceod 7. stolet vlivy narstajdruh kolonizace v 11. 14. stoletkc lesy, buduje rybnky, petv krajinu, pronik do ve poloench neobydlench zem

 • Vlivy lovkapmmcen a en leskosen a spsn vegetaceselapovnvypalovnpm nienhuben druhzavdn cizch druhnepmodvodovn a zavlaovnhnojendegradace pdyimisepesticidynemysln zavleen druhy

 • Zemdlstvod druh pol. 19. stol. negativn vlivy pevldajpetven krajinyvytven umlch spoleenstevnepm sniovn populan hustoty, co vede k vyhuben nebo vyhynutzmrn huben kdc - pesticidy

  zobraz poznmky

 • pesticidy likviduj adu dalch druhjedovat ltky se penej v potravnch etzcch a hromad se v tlech organismvymvn prmyslovch hnojiv eutrofizacezvlahy hromadn sol atd.

 • Prmyslpevn, kapaln i plynn emisepevn: prach, poplek, sazeplynn a kapaln: oxidy sry, uhlku, dusku, halogenov sloueniny, amoniak, aerosoly obsahujc tk kovykysel detpsoben na organismy je rozmanit

 • Vznik kulturnch rostlin a domestikace ivoichcentra pvodu asov i prostorov splvaj s nejstarmi civilizacemiped 10 12 tis. letobilniny, lutniny, zeleninapes, koza, ovce

 • Domestikacesamovoln:druhy ijc v blzkosti lovka se k nmu samovoln pidruujpes, koka, holubnsiln:lovk zmrn chyt, dr v zajet a rozmnouje druhy, kter mu pinej uitek potrava, suroviny, obdlvn pdy, bojov prostedek, doprava

 • Vlastnosti kulturnch rostlinhromadn klen a zrn plodnerozpadavost plodenstv a ztrta samostatnho vysemeovnzvten orgn, kter jsou pedmtem pstovnzven obsahu zsobnch ltekrst nrok na prosted

 • Vlastnosti domestikovanch ivoichrelativn men mozek a mn dokonal smyslov orgnyvariabilnj ne pvodn divok druhy ztrcej plachost vi lovkuzven reprodukn schopnostzmna non aktivity v denndlka laktace

 • Zvata laboratornse primrn chovaj pro ely laboratornho vzkumu a rutinn laboratorn prce, a to pedevm vlkastv, farmakologii a experimentlnch biologickch oborech. Nemus to bt vdy zvata domestikovan

 • Ptintrodukce a repatriace

  v 17. a 18. stolet toti negativn vlivy do znan mry kompenzovny vlivy pozitivnmi zvyovn rozmanitosti prosted a tm i druhov rozmanitosti.

  uml spoleenstva nejsou schopna samostatn existence bez trvalch zsah a trval regulace (porosty zemdlskch plodin, smrkov monokultury)

Search related