Click here to load reader

EKOLOGICKÉ ORGANIZACE

 • View
  26

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

EKOLOGICKÉ ORGANIZACE. EKOLOGICAL ORGANIZATIONS. V NAŠEM OKOLÍ JSOU TYTO ORGANIZACE. NESEHNUTÍ HLAS ZEMĚ NADACE PARTNERSTVÍ REZEKVÍTEK HNUTÍ DUHA VERONICA. PRO-BIO LIPKA BRONTOSAURUS EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS SPOLEK PRO OPUŠTĚNÁ ZVÍŘATA. THERE ARE THESE ORGANIZATION IN THE VICINITY. - PowerPoint PPT Presentation

Text of EKOLOGICKÉ ORGANIZACE

 • EKOLOGICK ORGANIZACEEKOLOGICAL ORGANIZATIONS

 • V NAEM OKOL JSOU TYTO ORGANIZACENESEHNUTHLAS ZEMNADACE PARTNERSTVREZEKVTEKHNUT DUHAVERONICAPRO-BIOLIPKABRONTOSAURUSEKOLOGICK PRVN SERVISSPOLEK PRO OPUTN ZVATA

 • THERE ARE THESE ORGANIZATION IN THE VICINITYNESEHNUTHLAS ZEMNADACE PARTNERSTVREZEKVTEKHNUT DUHAEKOLOGICK PRVN SERVISSPOLEK PRO OPUTN ZVATA

  PRO-BIOLIPKAVERONICABRONTOSAURUS

 • NESEHNUTnezvisl sociln ekologick hnutzabv se problmy v oblasti ochrany lidskch prv, ivotnho prosted a prv zvat

  vzniklo na podzim 1997 v Brnklade draz tak na dobr mezilidsk vztahy

 • NESEHNUTindenpendet social-environmental movementfocusing on problems of protection of human rights, the environment and animal rightsemphasizing good human relationsestablished in autumn 1997 in Brno

 • AKTIVITY NESEHNUTZAOSTENO NA HYPERMARKETY tato kampa reaguje na expanzi obch nkupnch etzc, kter s sebou pin adu negativnch jevEKOPORADNA je to poradna v otzkch ekologie ENSK PRVA JSOU LIDSK PRVA od svho vzniku jsou aktivity kampan zameny na spoluvytven prostoru, v nm by se mnily postoje k otzkm spojenm se stereotypnmi pedstavami o roli en a mu ve spolenosti a eily se problmy z toho vyplvajc

 • ACTIVITIES OF NESEHNUT

  FOCUSED ON HYPERMARKETS this camping reacts to the expansion of the chain of giant supermarkets which brings a lot of negative phenomena ECOCONSULTANCY they advise people on environmental issuesWOMEN RIGHTS AND HUMAN RIGHTS from his development are activities compaing concentration on together creation area in which have to change stand on question associated with stereotype omage of patz female and man in company and they solved with problems there of ensue from

 • HLAS ZEMdobrovoln, nevldn, neziskov obansk sdruenvzniklo v ervenci 2000 v Brnzabv se zejmna ochranou ivotnho prosted a prody, lidskch prv a prv zvat, propagac kulturnch a umlckch aktivit

 • HLAS ZEMvoluntary, nongovernmental, non-profit associationestablished in July 2000 in Brnofocusing on protection of the environment and nature, human and animal rights, publicity of cultural and artistic activities

 • ACTIVITY OD ROKU 1999BRNNSK POULIN SLAVNOST upozoruje na tma, kter se tkaj kadho z ns originlnm zpsobem spojuje nensiln politick protest a kreativn zbavuASOPIS HLAS ZEM informan list o kampani proti globalizaciDEN BEZ AUT happeningy proti patn parkujcm autm

 • ACTIVITIES SINCE 1999BRNOS STREET FESTIVAL drawing the attention to the issues whicH concern each of us connecting nonviolent political protest with creative entertainment in an original wayVOICE OF THE COUNTRY JOURNAL informative paper about a campaign against the globalizationDAY WITHOUT CAR action contrary wrong parking cars

 • NADACE PARTNERSTVzaloena roku 1991pomh nevldnm organizacm v pi oivotn prosted, stimuluje trvale udriteln rozvoj, a ast oban na vcech veejnch nejvznamnj esk nadace podporujc projekty rozvoje ve vech regionech esk republiky

 • NADACE PARTNERSTVmost considerable Czech foundation supporting plans of development in all regions of Czech Republicrised in 1991help non-governmental organizations in care of the environment, stimulate petnament development and citizens participation in public issues

 • AKTIVITYSTROM IVOTA poslnm programu je pomhat nevldnm organizacm, obcm a dalm partnerm vytvet zdrav a pkn prosted pro kadodenn ivot. Zejmna prostednictvm vsadeb strom motivujeme irokou veejnost aktivn se zapojit do pe o krajinuZELEN STEZKY GREENWAYS program Zelen stezky Greenways se zamuje na projekty, kter v sob integruj een nkolika oblast, s clem zlepen kvality ivota obyvatel mst i obc. Hlavn tmata programu jsou mstn a regionln rozvoj, etrn a bezpen doprava, etrn turistika, zdrav ivotn stylKOLA PRO UDRITELN ROZVOJ poslnm programu je vzdlvn v oblasti udritelnho rozvoje a zapojen veejnosti do akc smujcch ke zlepen ivotnho prosted

 • ACTIVITIESTREE OF LIFE the mission of this programme is to help non-governmental organizations, villages and other partners to create healthy and nice environment for daily lifeGREEN FOOTPATH GREENWAYS this programme is focused on the projects which integrate solution for several areas with the aimto improve the quality of city and village life. The main programe topics are local and regional development, eco-friendly and safe transport, tourism and healthy lifestyle SCHOOL FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT this programme mission is education in the area of sustainable development and the general public participation in activities tending to improve the environment

 • REZEKVTEKobansk sdruen, jeho poslnm je sdruovat obany, kte se dobrovoln vnuj ekologick vchov a ochran prody sna se pispvat ke zvyovn pedagogick i odborn rovn tto prce a vestrann sv leny v tto innosti podporovatvzniklo v roce 1991

 • REZEKVTEKcitizens association with the goal to associate people eho voluntarily attend to environmental education and nature conservation. They try improving pedagogical and professional quality of this work and support their members in this activity. established in 1991

 • AKTIVITYVUKOV PROGRAMY-EKOPORADNA DO KOL projekt realizovan pmo v brnnskch kolch vzdlvac a osvtov akce s tmatikou ekologick vchovy a ochrany prody, nap. kurzy, semine, przdninov koly ternn exkurzemi a poznvac zjezdy, besedy apod. tvorba, vydvn a en knih a dalch materil pro praktickou ekologickou vchovu, vetn uebnch pomcek, potaovch vukovch program aj.

  VNON JEDLIKY V KVTINI akce na podporu snahy neniit kvli vnonm svtkm spoustu mladch stromk, ale naopak vyut tradice Vnoc k podpoe mstsk zelen a lesa vsadbou pvodn deviny, jedle blokor

 • ACTIVITIES

  project realized in brno school educational and cultural actions with the themes of environmental education and nature conservation, for example: courses, seminars, holiday school, trips and sightseeing tours, discussion tec. creating, printing and propagation of books and other materials for practical environmental eduation, including educational materials, computer educational programmes etc.

  CHRISTMAS FIR IN A PLANT POT activity supporting the effort not to destroy planty of small trees because of Christmas. On the contrary, use the Christmas tradition to support urban greenery and forests by planting original species, silver firTUTORIAL PROGRAMME ECOLOGICAL CONSULTANCY TO SCHOOL

 • HNUT DUHAprosazuje ekologick een, kter zajist zdrav a ist prosted pro ivot kadho z nspat mezi nejvlivnj organizace v zemivzniklo v roce 1993zabv se problematikou v oblasti enrgetiky, ekonomiky, zemdlstv, globlnch zmn podneb, ochrany prody a obanskch prv

 • HNUT DUHAadvance ecological measures which provide healthy and clean environment for lifeone of the most powerful organizations in our countrydeal with problems of energetics, economics, agriculture, global climate change, nature conservation and civil rights

 • AKTIVITYASOPIS SEDM GENERACE spoleensko ekologick asopis, obsahuje rozhovory, nvrhy na ekologick een, diskuse, lnky ohledn een problmu ivotnho prosted apod.PUBLIKACE HNUT DUHA nejrznj populrn i specializovan publikace brourky s tipy pro domcnosti, odborn studie pro experty, pehledn informan listy pro novine i dalHLDN ZNEIOVATEL I POLITIK pravideln kontroly provozu prmyslovch firem. Sledovn, jak politici rozhoduj o ekologickch problmech, kter se tkaj ivota kadho z ns.ZAPOJUJ DO SV PRCE VEEJNOST

 • ACTIVITIESJOURNAL SEVEN GENERATION social environmental journal, contains interviews suggestions of ecological measures, discussion, articles about solution of environmental problemsPUBLICATION OF THE ORGANIZATION HNUT DUHA various popular and specialized publications booklets with hiusehold tips, profesional studies for expert, tabular informative sheets for journalist and others.MONITORING POLLUTERS AND POLITICS regularly controls plant industrials companys. monitoring, how politics tell about ecological problems, which are concern to live of everyoneTHEY INVOLVE GENERAL PUBLIC INTO THEIR ACTIVITIES

 • BRONTOSAURUS

  pitahuje pevn studenty stednch i vysokch kol a otevr jim cestu za poznnm ochrany ivotnho prosted, prodnho kulturnho ddictv i pamtek

  vzniklo ji roku 1974nevldn, neziskov organizace

 • BRONTOSAURUS

  attracting especially high school and university students and leading them to the knowledge of the environment protection and cultural legacy conservation

  nongovernmental, non-profit organizationestablished in 1974

 • AKTIVITYAKCE PRODA program zamen na pi o produ, v akci proda nalezneme adu tradinch, ale i novch projekt a mylenek, kterm se brontosaui vnujEKOFR Ekofr je sout kreslenho ekologickho humoru podan Hnutm Brontosaurus. Jeho clem je zapojit veejnost a hlavn dti do tvrch aktivit zamench na ztvrnn ekologickch tmat vtipnm podnm a zvit touto formou u veejnosti a pedevm u mladch lid zjem o ivotn prosted.PRZDNINY S BRONTOSAUREM 2 tdenn tbor s ekologickm zamenm

 • ACTIVITIESACTION NATURAL programme focused on nature conservation. This activty contains a lot of traditional and also new projects and ideasEKOFR Ekofr is a competition of ecological humor organized by Hnut Brontosaurus. Its goal is to involve people, especially children, in creative activities on ecological topic and make people more interested in the environment.HOLIDAY WITH BRONTOSAUR two-week environmentally oriented camp

 • EKOLOGICK PRVN SERVISvznikl roku 1997zbv se ochranou ivotnho prosted a lidskch prv

  je elenem Asociace eskch nevldnch ekologickch organizac Zelen kruh, mezinrodn st organizac OECD Wat

Search related