of 24 /24
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENDIDIKAN MORAL TAHUN TIGA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN)

Dokumen standard pend. moral tahun 3

Embed Size (px)

Text of Dokumen standard pend. moral tahun 3

  • 1. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAKURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN)PENDIDIKAN MORAL TAHUN TIGA

2. DOKUMEN STANDARDKURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARANPENDIDIKAN MORAL TAHUN TIGABAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 3. Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya. 4. KANDUNGANMUKA SURATvRUKUN NEGARA FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAANviPENDAHULUAN1MATLAMAT1OBJEKTIF STANDARD KURIKULUM BERASASKAN TUNJANG1 2KURIKULUM MODULAR BERASASKAN STANDARD3FOKUS MATA PELAJARAN3PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN5RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU6PENTAKSIRAN7 8STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN PENDIDIKAN MORALiii 5. RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung citacita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAANv 6. Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.vi 7. PENDAHULUANdiaplikasikan dalam kehidupan seharian. Kurikulum ini juga menyediakanpendidikanberkualitiuntukmuridbermasalahKurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pendidikan Khaspembelajaran supaya mereka menjadi insan yang seimbang,(Masalahberdikari dan berjaya dalam kehidupan.Pembelajaran)dibinaselarasdenganFalsafahPendidikan Kebangsaan berlandaskan prinsip-prinsip pendekatan MATLAMATbersepadu, perkembangan individu secara menyeluruh, peluang pendidikan dan kualiti pendidikan yang sama untuk semua murid dan pendidikan seumur hidup. KSSR Pendidikan Khas (MasalahKurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pendidikan KhasPembelajaran) lebih berfokus kepada penguasaan kemahiran bagi(Masalahmemenuhi keperluan individu, tidak terlalu menekankan akademikmengembangkan potensi murid secara menyeluruh, seimbang dandan tidak membebankan murid. Ini selaras dengan teras keduabersepadu serta bersesuaian dengan tahap kefungsian murid.Pelan Induk Pembangunan Pendidikan.Perkembangan ini juga meliputi aspek jasmani, emosi, rohani danPembelajaran)digubaldenganmatlamatuntukintelek bagi melahirkan insan yang seimbang, harmonis dan Bagi memenuhi keperluan individu, proses pengajaran danberakhlak mulia.pembelajaran di Program Pendidikan Khas Integrasi Bermasalah OBJEKTIFPembelajaran dibentuk secara fleksibel dan ini bertepatan dengan Peraturan-Peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 1997, yang menyatakan guru-guru boleh mengubahsuai kaedah atau teknikKSSR Pendidikan Khaspengajaran atau pembelajaran, masa bagi aktiviti dan susunanmembimbing murid agar berupaya;aktiviti, mata pelajaran dan bahan bantu mengajar bagi mencapaii.tujuan dan matlamat Pendidikan Khas.mengamalkan(Masalah Pembelajaran) bertujuantingkahlakudansikappositifdalammenguruskan kehidupan seharian yang lebih bermakna serta menjadi warganegara yang bergunaKSSR Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) dibina denganii.hasrat pembelajaran yang diperolehi di dalam bilik darjah dapatmengaplikasi pengetahuan dan kemahiran serta dapat berdikari dalam kehidupan seharian1 8. iii.memperolehkemahirandanketerampilankearahDomain bagi setiap tunjang adalah:kehidupan berkerjayaii.Kerohanian, Sikap dan Nilaiiii.Kemanusiaanmenggunakan kemahiran berbahasa untuk berkomunikasi,iv.Sains dan Teknologiv.Perkembangan Fizikal dan Estetikamasyarakat majmuk vi.mengamalkan penjagaan kesihatan dan keselamatan diriberinteraksi dan bersosialisasi dengan menepati tatasusilav.Komunikasidengan sempurnaiv.i.vi.Keterampilan Dirimengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian bagi yang beragama Islamvii.mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharianviii.melibatkan diri dalam aktiviti riadahix.menghargai keindahan alam dan warisan budayax.menggunakankemahiranteknologimaklumatdankomunikasi seiring dengan perkembangan semasaSTANDARD KURIKULUM BERASASKAN TUNJANGOrganisasiKurikulumBerasaskan insanyangTunjangdibinaberpengetahuanbagimembangunkanmodaldanberketerampilan.Tunjang (Rajah 1) merupakan domain utamayang saling menyokong antara satu sama lain bagi membentuk insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Rajah 1: Bentuk Kurikulum Standard Sekolah Rendah2 9. KURIKULUM MODULAR BERASASKAN STANDARDFOKUS MATA PELAJARANKurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pendidikan KhasMata Pelajaran : Pendidikan Moral(MasalahPembelajaran)digubaldalambentukpernyataanStandard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang perluPendidikan Moral memberi fokus kepada tiga aspek dalam usahadikuasaimelahirkan insan berakhlak mulia dan bermoral iaitu:olehPembelajaranmurid.StandarddiorganisasikanKandungandalambentukdanStandardmodularyang i. Pemikiran Moralmengandungi elemen pengetahuan, kemahiran dan nilai.Maklumat dan idea asas yang berkaitan nilai-nilai murni Standard Kandunganberfikir secara rasional untuk membuat penaakulan danPernyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui danpertimbangan moralboleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi ii. Perasaan Moralaspek pengetahuan, kemahiran dan nilai.Aspek kesedaran hati nurani yang menyebabkan insan Standard Pembelajaranberasa gembira apabila membuat sesuatu yang betulSatu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dandanmerasa bersalah jika melakukan sesuatu yang tidakpencapaian yang boleh diukur bagi setiap Standard Kandungan.betul iii. Perlakuan Moral Kebolehan insan mengawal diri dan bertindak secara bertanggungjawab dan bermoralPenekanan diberi terhadap pemupukan dan perkembangan nilainilai murni serta asas ketatanegaraan agar murid-murid dapat3 10. mengamal dan menyesuaikan diri dalammasyarakat majmuk.Berterima kasihMurid turut disedarkan tentang nilai-nilai murni masyarakatPerasaanMalaysia, mengamalkan tabiat dan perlakuan yang bermoral dalampengiktirafan dan penghargaan terhadap sesuatukehidupan seharian dan merasionalkan sesuatu keputusan danjasa, sumbangan atau pemberiantindakan yang dibuat.Hemah tinggidanperlakuanuntukmenunjukkanBeradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam Kurikulum Standard Pendidikan Moral menekankan 14 nilai murnipergaulan sehariandalam usaha untuk membentuk modal insan dan rakyat MalaysiaHormatyang berakhlak mulia. Nilai-nilai murni tersebut adalah:MenghargaidanmenghormatimemuliakanperaturanseseoranginstitusisosialsertadenganKepercayaan kepada Tuhanmemberi layanan yang bersopanKeyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alamKasih Sayangdan mematuhi segala suruhanNya berlandaskanKepekaan dan perasaan cinta yang mendalam sertapegangan agama masing-masing selaras denganberkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlasprinsip Rukun NegaraKeadilanBaik hatiTindakan dan keputusan yang tidak berat sebelahKepekaan terhadap perasaan dan kebajikan diriKeberaniansendiri dan orang lain dengan memberi bantuan danKesanggupan untuk menghadapi cabaran dengansokongan moral secara tulus ikhlasyakin dan tabahBertanggungjawabKejujuranKesanggupan untuk memikul dan melaksanakanBercakap benar, bersikap amanah dan ikhlas dalamtugas serta kewajipan dengan sempurnasetiap perlakuan4 11. Kerajinanbersesuaian mengikut keperluan. Penglibatan muridUsaha yang berterusan, bersungguh-sungguh danyangaktif dapat meningkatkan pencapaian prestasi murid.bersemangat dalam melakukan sesuatu perkara Modul Pembelajaran Pendidikan MoralKerjasama Kesediaan melakukan sesuatu untuk kepentinganModul Pembelajaran Pendidikan Moral disediakan untukbersamakegunaan murid. Modul iniKesederhanaanuntuk menguji kefahaman dan penguasaan murid untukBersikaptidakketerlaluandalammencapaimembuatStandardmengandungi lembaran kerjaKandungandanStandardpertimbangan dan tindakan tanpa mengabaikanPembelajaran. Pengulangan kemahiran adalah untukkepentingan diri dan orang lainmempertingkatkan sahsiah murid dengan penerapan nilai-Toleransinilai murni.Kesanggupan bertolak ansur, sabar dan mengawal diri demi kesejahteraan hidup PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANDalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran PendidikanPerlaksanaan Modul Pendidikan MoralMoral, guru boleh mempelbagaikan pendekatan bagi mencapai kehendak Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran.Modul Pengajaran Pendidikan MoralAntaranya adalah:Modul pengajaran disediakan berpandu kepada Standard KurikulumPendidikanMoraluntukmembantuInkuirigurumenjalankan pengajaran dengan lebih berkesan. GuruAnalisis TugasanbolehBelajar Melalui BermainmengubahsuaiataumembinamodulyangPengajaran Bertema5 12. Pendekatan Kolaborasi (kumpulan pelbagai disiplin)RPI ialah suatu program pengajaran berasaskan penilaian pelbagaiKonstruktivismedisiplinMulti Sensoripendidikan khas. RPI dirancang khusus bagi individu murid, danPembelajaran Kontekstualdokumentasi dilakukan tentang segala pengubahsuaian danPembelajaran Interaktifpenerapan ke atas program pembelajaran dan perkhidmatan yangPembelajaran Koperatifdisediakan. Justeru, RPI memaklumkan ibubapa dan pihak sekolahSimulasitentang keperluan individu murid dan bagaimana keperluanyangdisediakanbagimemenuhikeperluanmuridtersebut dirancang untuk dipenuhi. Bagi mencapai tujuan tersebut,Pembelajaran Masteriperlu ada kerjasama dan kolaborasi antara pihak sekolah, ibubapa,Pembelajaran Pengalamian (experiential learning)dan murid itu sendiri, dengan dibantu oleh pegawai pendidikan peringkat negeri dan daerah, dan individu dari agensi atau khidmat sokongan lain.RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDURPI memperincikan antara lain: i.Tahap prestasi sedia ada muridadalah satu dokumenii.Perancangan akademik dan bukan akademikbertulis yang menjelaskan matlamat perancangan pendidikan yangiii.Matlamat pendidikan tahunan yang boleh dicapai muriddirancang untuk setiap murid berkeperluan khas dan dijadikaniv.Objektif pendidikan yang boleh diukurpanduan oleh guru dalam proses pengajaran dan pembelajaranv.Objektif,Definisi Rancangan Pendidikan Individu : Rancangan Pendidikan Individu (RPI)prosedurdanurutanpentaksiranbagimengenalpasti perkembangan dalam pencapaiandan boleh menyatakan tahap pencapaian murid. (Buku Panduan Rancangan Pendidikan (RPI) Individu Murid-Muridvi.Perkhidmatan yang diperlukan oleh muridBerkeperluan Khas, 2000)vii.Perancangan,jangkamasadantarikhperkhidmatan dapat disediakan untuk murid, dan6sesuatu 13. viii.Perancangan dan persediaan bagi membantu danboleh dijalankan dalam bentuk lisan. iii.membimbing murid berinteraksi dengan persekitaran mereka.Persembahan secara lisan : adalahpentinguntukPersembahan secara lisanmenilaikemahiranbertutur,keyakinan diri dan pengetahuan murid tentang konten yang dipelajari. PENTAKSIRANiv.Senarai semak : Senarai semak merupakan laporan individu tentang penguasaan pengetahuan, kemahiranPentaksiran di bilik darjah penting bagi mengetahui tahapserta sikap dan nilai murni. v.penguasaan dan pemahaman murid tentang apa yang telahFolio :Folio adalah kompilasi hasil kerja murid secaradipelajari. Pentaksiran boleh dijalankan secara formatif danindividu atau kumpulan. Contoh folio adalah buku skrapsumatif. Maklumat yang diperoleh akan membantu guru untukdan laporan. vi.menambah baik kaedah pengajaran dan hasil pentaksiran dibilik darjah juga dapat memberi maklum balas awal kepada guru untuk merancangtindakansusulandanpenyediaanRPIuntuk menyampaikan maklumat secara saintifik.bagimeningkatkan lagi penguasaan dan pemahaman murid. Antara kaedah pentaksiran dalam bilik darjah yang boleh dijalankan termasuk: i.Pemerhatian :Kaedah ini sesuai untuk menilai individudari aspek kemahiran, sikap dan nilai murni. Pentaksiran secara pemerhatian hendaklah disertakan dengan senarai semak. ii.Ujian/ Kuiz :Esei : Esei mempamerkan tentang kemahiran muridUjian boleh dijalankan dalam bentuk kertaspensel atau lisan. Ujian kertas pensel boleh disediakan dalam bentuk soalan objektif atau subjektif manakala kuiz7 14. PENDIDIKAN MORAL NILAI1. Kepercayaan kepada TuhanSTANDARD KANDUNGAN1.1 Mengenal Fenomena KejadianSTANDARD PEMBELAJARAN1.2.1 Menyatakan keadaan di persekitaran kawasan tempat tinggalAlam 1.2.2Keyakinan wujudnya Tuhan sebagaiMenceritakan cara menghargai keindahan di persekitaran tempat tinggalPencipta alam dan mematuhi segala 1.2.3suruhanNya berlandaskan peganganMengamalkan sikap menghargai keindahan di persekitaran tempat tinggalagama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun Negara2. Baik hati2.1.1 Menyebut aktiviti yang dijalankan untuk2.1 Mengamalkan Sikapmembantu keluargaKekeluargaan Kepekaan terhadap perasaan dan2.1.2 Melakukan aktiviti untuk membantu keluargakebajikan diri sendiri dan orang lain2.1.3 Menunjukkan sikap baik hati semasa membantu keluargadengan memberi bantuan dan sokongan moral secara tulus ikhlas8 15. NILAI3.BertanggungjawabSTANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARAN3.1.1 Menyatakan tanggungjawab diri yang berkaitan dengan3.1 Mengamalkan Sikap Tanggungjawabkebersihan di luar bilik darjah3.1.2 Melaksanakan tanggungjawab diri yang berkaitanKesanggupan untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipandengan kebersihan di luar bilik darjahdengan sempurna4 Berterima kasih4.1 Menunjukkan Penghargaan4.1.1 Melafazkan ucapan terima kasih 4.1.2 Menyatakan pelbagai cara memberi penghargaanPerasaan dan perlakuan untuk4.1.3 Menunjukkan reaksi terhadap penghargaanmenunjukkan pengiktirafan danyang diterimapenghargaan terhadap sesuatu jasa, sumbangan atau pemberian9 16. NILAISTANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARAN5.1 Mengamalkan tutur kata dan5.1.1Melafazkan ucapan bertatasusilatingkah laku yang sopan5. Hemah tinggi5.1.2Menunjukkan cara berkomunikasi dengan bertatasusila dalam tutur kataBeradab sopan dan berbudi pekerti 5.1.3mulia dalam pergaulan seharianMenunjukkan cara berkomunikasi dengan bertatasusila dalam tingkah laku5.1.4 5.1.56. Hormat6.1 Menghormati peraturanMengamalkan ucapan bertatasusila Mengamalkan tingkah laku yang bersopan6.1.1 Mengamalkan peraturan dalam bilik darjah 6.1.2 Mengamalkan peraturan di luar bilik darjah 6.1.3 Mematuhi peraturan dalam aktiviti seharian di sekolahMenghargai dan memuliakan seseorang serta menghormati peraturan institusi sosial dengan6.2.1 Menunjukkan hormat kepada bendera Malaysia6.2 Menghormati bendera6.2.2 Mengamalkan cara menghormati bendera Malaysiamemberi layanan secara bersopan10 17. NILAI7. Kasih sayangSTANDARD KANDUNGAN7.1 Menyayangi sekolahSTANDARD PEMBELAJARAN7.1.1 Menyebut perkara-perkara yang boleh dilakukan untuk menjaga sekolahKepekaan dan perasaan cinta yangi. kebersihan kelasmendalam serta berkekalan yang lahirii. keceriaan kelasdaripada hati yang ikhlasiii.keselamatan peralatan kelas 7.1.2 Melakukan aktiviti: i. kebersihan kelas ii. keceriaan kelas iii.keselamatan peralatan kelas 7.1.3 Mengamalkan kebersihan di sekolah i. kebersihan kelas ii. keceriaan kelas iii.keselamatan peralatan kelas8. Keadilan8.1 Mengamalkan sikap adil8.1.1 Menyebut sikap adil terhadap keluarga dalamdalam keluargaperlakuan seharian 8.1.2 Melakukan aktiviti yang menunjukkan sikapTindakan dan keputusan yangadil bersama keluargasaksama serta tidak berat sebelah8.1.3 Mengamalkan sikap adil dalam keluarga11 18. NILAI9. KeberanianSTANDARD KANDUNGAN9.1 Amalan berkomunikasiSTANDARD PEMBELAJARAN9.1.1 Menunjukkan sikap berani mengambil bahagian dalam aktiviti sekolah 9.1.2 Mengamalkan sikap berani berkomunikasi diKesanggupan untuk menghadapiluar bilik darjahcabaran dengan yakin dan tabah10. Kejujuran10.1 Mengamalkan sikap jujur dengan rakan10.1.1 Menyatakan perlunya bersikap jujur dalam kehidupan 10.1.2 Menceritakan perlakuan jujur secaraBersikap benar, bersikap amanah danberpanduikhlas dalam setiap perlakuan10.1.3 Mengamalkan sikap jujur dalam perlakuan seharian11. Kerajinan11.1 Mengamalkan sikap rajin11.1.1 Menyatakan kebaikan bersikap rajin 11.1.2 Mengamalkan sikap rajin dalam aktivitiUsaha yang berterusan, bersungguh-sehariansungguh dan bersemangat dalam melakukan sesuatu perkara12 19. NILAI12. KerjasamaSTANDARD KANDUNGAN12.1 Mengamalkan sikapSTANDARD PEMBELAJARAN12.1.1 Menyatakan kebaikan bekerjasama 12.1.2 Menyatakan aktiviti yang boleh dilakukanbekerjasamabersama rakanKesediaan melakukan sesuatu untuk12.1.3 Menyatakan perasaan yang dirasai setelahkepentingan bersamamelaksanakan aktiviti bersama rakan 12.1.4 Menjalankan aktiviti pilihan bersama rakan13.Kesederhanaan13.1 Mengamalkan sikap13.1.1 Sikap jimat cermat semasa menggunakan peralatansederhanasekolah 13.1.2 Boleh bertolak ansur dan berkongsi peralatan diBersikap tidak keterlaluan dalamsekolahmembuat pertimbangan dan tindakan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain13 20. NILAI14. ToleransiSTANDARD KANDUNGAN14.1 Mengamalkan sikapSTANDARD PEMBELAJARAN14.1.1 Menyatakan cara bertoleransi terhadap rakanbertoleransi14.1.2 Menyatakan kebaikan bersikap toleransiKesanggupan bertolak ansur, sabarterhadap rakandan mengawal diri demi kesejahteraan14.1.3 Mengamalkan sikap toleransi terhadap rakanhidupdalam aktiviti seharian14 21. Terbitan:BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Aras 4-8, Blok E9 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 PUTRAJAYA Tel: 03-8884 2000 Faks: 03-8888 9917 http://www.moe.gov.my/bpk