dSP Pend Moral Ting 2

Embed Size (px)

Text of dSP Pend Moral Ting 2

 • 7/30/2019 dSP Pend Moral Ting 2

  1/31

  DRAFDSPPendidikanMoralTingkatan228September2012

  STANDARD PRESTASIMATEMATIK TAHUN 1

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

  DOKUMEN STANDARD PRESTASIPENDIDIKAN MORAL

  TINGKATAN 2

 • 7/30/2019 dSP Pend Moral Ting 2

  2/31

  DRAFDSPPendidikanMoralTingkatan228September2012

  2

  FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

  Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi

  individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis

  dari segi intelek, rohani,emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang

  berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan

  mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran

  keluarga, masyarakat dan negara."

 • 7/30/2019 dSP Pend Moral Ting 2

  3/31

  DRAFDSPPendidikanMoralTingkatan228September2012

  3

  MATLAMAT KURIKULUM PENDIDIKAN MORAL

  Kurikulum Pendidikan Moral bermatlamat membentuk insan yang berakhlak mulia, bertanggungjawab dan boleh menyumbang kearah keharmonian dan kestabilan negara serta masyarakat global.

  OBJEKTIF KURIKULUM PENDIDIKAN MORAL

  Objektif mata pelajaran Pendidikan Moral adalah untuk membolehkan murid:

  1. Memahami dan menghayati nilai-nilai yang diperlukan untuk berakhlak mulia;

  2. Menyedari dan menerima kepentingan keharmonian antara manusia dengan alam sekitar serta berusaha ke arah

  mengekalkannya;

  3. Meningkatkan persefahaman dan kerjasama bagi mengekalkan keamanan dan keharmonian hidup dalam negara Malaysia

  yang demokratik;

  4. Mengembangkan pemikiran dan perasaan moral dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah; dan

  5. Mempunyai iltizam untuk mengamalkan tingkah laku yang bermoral secara adil dan altruistik selaras dengan nilai murni

  masyarakat Malaysia.

 • 7/30/2019 dSP Pend Moral Ting 2

  4/31

 • 7/30/2019 dSP Pend Moral Ting 2

  5/31

  DRAFDSPPendidikanMoralTingkatan228September2012

  5

  TAFSIRAN

  o Band ialah satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki digunakanbagi tujuan pelaporan individu.

  o Standard ialah satu pernyataan tentang sesuatu domain merujuk kepada tanda aras tertentu dan bersifat generik bagi memberi

  gambaran holistik tentang individu.

  o Standard Prestasi ialah pernyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur berdasarkan standarddan menunjukkan di mana kedudukan murid dalam perkembangan atau kemajuan pembelajarannya. Perkembangan dalamstandard itu terbahagi kepada dua iaitu perkembangan secara mendatar (konstruk) dan perkembangan menegak (band).Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satu atau lebih qualifier menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betulmenggambarkan standard dalam bentuk hasil pembelajaran.

  o

  Deskriptor ialah pernyataan yang menerangkan apa yang murid tahu dan boleh buat berdasarkan standard di mana kualitiboleh ditaksir dan dicapai.

  o Evidens

  Murid : Pernyataan yang menerangkan tentang bagaimana murid melaksanakan apa yang dia tahu dan bolehbuat berdasarkan deskriptor.

  Instrumen : Bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasandalam bentuk produk atau proses seperti foto, grafik, artifak, laporan dan lain-lain.

  o Instrumen ialah alat yang digunakan untuk menguji penguasaan atau pencapaian murid bagi sesuatu domain seperti ujianbertulis, ujian secara lisan, demonstrasi, ujian amali dan lain-lain.

 • 7/30/2019 dSP Pend Moral Ting 2

  6/31

  DRAFDSPPendidikanMoralTingkatan228September2012

  6

  TAFSIRAN BAND

  BAND PERNYATAAN BAND TAFSIRAN

  1 TAHUMurid tahu perkara asas, atau boleh melakukan kemahiran asas ataumemberi respons terhadap perkara yang asas.

  2 TAHU DAN FAHAM

  Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau

  menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari.

  3TAHU, FAHAM DAN BOLEHBUAT

  Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatukemahiran pada suatu situasi.

  4TAHU, FAHAM DAN BOLEHBUAT DENGAN BERADAB

  Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitumengikut prosedur atau secara sistematik.

  5

  TAHU, FAHAM DAN BOLEH

  BUAT DENGAN BERADABTERPUJI

  Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baru, dengan

  mengikut prosedur atau secara sistematik, serta tekal dan bersikappositif.

  6TAHU, FAHAM DAN BOLEHBUAT DENGAN BERADABMITHALI

  Murid mampu menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif, mempunyaikeupayaan membuat keputusan untuk mengadaptasi permintaan sertacabaran dalam kehidupan seharian serta boleh berbicara untukmendapatkan dan menyampaikan maklumat menggunakan ayat yangsesuai secara bertatasusila dan menjadi contoh secara tekal.

 • 7/30/2019 dSP Pend Moral Ting 2

  7/31

  DRAFDSPPendidikanMoralTingkatan228September2012

  7

  BAND PERNYATAAN STANDARD

  1 Mengetahui nilai-nilai berakhlak mulia

  2 Mengetahui dan memahami nilai-nilai berakhlak mulia

  3 Mengetahui, memahami dan mempraktikkan nilai-nilai berakhlak mulia

  4Mengetahui, memahami, menghayati dan mempraktikkan nilai-nilai berakhlak mulia berlandaskan peraturandan undang-undang

  5Mengetahui, memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai berakhlak mulia berlandaskan peraturan dan

  undang-undang serta norma masyarakat

  6Mengetahui, memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai berakhlak mulia berlandaskan peraturan danundang-undang serta norma masyarakat dalam situasi tertentu dan boleh diteladani

 • 7/30/2019 dSP Pend Moral Ting 2

  8/31

  DRAFDSPPendidikanMoralTingkatan228September2012

  8

  BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS

  1

  Tahu

  B1Mengetahui nilai-nilaiberakhlak mulia

  B1D1Mengetahui nilai kepercayaan kepadaTuhan dengan meyakini kewujudan-Nyasebagai panduan hidup

  B1D2Mengetahui nilai amanah dalam

  mewujudkan hubungan yang baik dengankeluarga dan individu lain

  B1D3Mengetahui nilai harga diri denganmenghindari amalan yang bolehmenjejaskan maruah diri

  B1D4

  Mengetahui nilai bertanggungjawabdi rumah atau sekolah atau dalammasyarakat

  B1D5Mengetahui nilai hemah tinggi yangselaras dengan norma masyarakat

  B1D6

  Mengetahui nilai toleransi dalamhubungan dengan orang lain

  B1D1E1Boleh memberi contoh agama atau kepercayaanyang terdapat di Malaysia

  B1D2E1Boleh menyenaraikan ciri amanah

  B1D3E1Boleh menyatakan perbuatan yang bolehmenjejaskan maruah diri

  B1D4E1

  Boleh menyenaraikan tanggungjawab diri dirumah atau di sekolah atau dalam masyarakat

  B1D5E1Boleh menyenaraikan pertuturan dan tingkah lakuyang sopan

  B1D6E1

  Boleh memberi contoh perlakuan bertolak ansuratau mengawal diri atau sabar

 • 7/30/2019 dSP Pend Moral Ting 2

  9/31

  DRAFDSPPendidikanMoralTingkatan228September2012

  9

  B1D7Mengetahui nilai berdikari untuk

  menyelesaikan masalah secara individuatau kumpulan

  B1D8Mengetahui nilai kerajinan untukmencapai kejayaan diri

  B1D9

  Mengetahui nilai kasih sayang terhadapmanusia atau flora atau fauna

  B1D10Mengetahui nilai keadilan sebagai kuncibudaya sekolah

  B1D11

  Mengetahui nilai rasional sebagai asaspertimbangan untuk menjamin keputusanyang bijak

  B1D12Mengetahui nilai kesederhanaan sebagaiasas untuk kesejahteraan hidup

  B1D13

  Mengetahui nilai kasih sayang terhadapkeluarga, nilai hormat dan taat kepadaanggota keluarga dan nilaitanggungjawab terhadap keluarga untukmembentuk keluarga penyayang danmemajukan diri dan keluarga

  B1D7E1Boleh menyatakan contoh aktiviti berdikari

  B1D8E1Boleh memberi contoh individu yang mencapaikejayaan kerana gigih berusaha

  B1D9E1

  Boleh menyatakan cara menyayangi sesamamanusia atau manusia dengan flora atau manusiadengan fauna

  B1D10E1Boleh menyatakan prinsip keadilan yangdiamalkan di sekolah

  B1D11E1

  Boleh menyatakan faktor yang perlu diambil kirasebelum membuat sesuatu keputusan

  B1D12E1Boleh menyenaraikan ciri orang yang bersikapsederhana dalam hubungan dengan orang lain

  B1D13E1

  Boleh menyatakan ciri-ciri keluarga bahagia

  B1D13E2Boleh menyatakan perlakuan yang menunjukkansikap hormat dan taat kepada ibu bapa

 • 7/30/2019 dSP Pend Moral Ting 2

  10/31

  DRAFDSPPendidikanMoralTingkatan228September2012

  10

  B1D14Mengetahui nilai mengekalkan tradisikekeluargaan dalam kehidupan seharian

  B1D15Mengetahui nilaimenyayangi dan

  menghargai alam sekitar untuk menjaminpersekitaran berkualiti

  B1D16Mengetahui nilaikeharmonian antaramanusia dengan alam sekitar denganmenghargai sumber air

  B1D17

  Mengetahui nilai kemapanan alamsekitar untuk melindungi santuari hidupan

  B1D18Mengetahui nilai peka terhadap isu-isualam sekitar untuk menghadapi bencanaalam

  B1D19

  Mengetahui nilaicinta akan negaradengan menggunakan kemudahan awamdan perkhidmatan sosial denganberhemah

  B1D13E3Boleh memberi contoh tanggungjawab diri

  terhadap keluarga

  B1D14E1Boleh memberi contoh adat atau tradisi yangdiamalkan oleh keluarga

  B1D15E1Boleh memberi contoh cara memelihara atau

  memulihara persekitaran sekolah

  B1D16E1Boleh menyatakan cara menjaga kebersihansumber air

  B1D17E1

  Boleh mengenal pasti punca pencemaranpersisiran pantai

  B1D18E1Boleh memberi contoh bencana alam

  B1D19E1

  Boleh menyatakan contoh kemudahan awam atauperkhidmatan sosial

 • 7/30/2019 dSP Pend Moral Ting 2

  11/31

  DRAFDSPPendidikanMoralTingkatan228September2012

  11

  B1D20Mengetahui nilaitaat setia kepada raja

  dan negara dan nilai sanggupberkorban untuk negara denganmenyertai program patriotik dankemasyarakatan

  B1D21Mengetahui nilai melindungi hak kanak-kanak berkaitan dengan pendidikan danperlindungan

  B1D22Mengetahui nilai menghormati hakwanita dengan mengiktiraf hak wanita

  B1D23Mengetahui nilai melindungi hak pekerjauntuk menjaga kebajikan pekerja

  B1D24Mengetahui nilai menghormati hakgolongan kurang berupaya denganmemberi layanan dan sokongan yang baik

  B1D25Mengetahui nilai melindungi hakpengguna untuk mendapat perlindungandan maklumat tentang barang dan

  perkhidmatan

  B1D26Mengetahui nilai mematuhi peraturandan undang-undang untuk menjaminkeselamatan di jalan raya

  B1D20E1Boleh menyenaraikan aktiviti sambutan Hari

  Kebangsaan atau aktiviti kemasyarakatan

  B1D21E1Boleh menyatakan hak kanak-kanak yang wajardipenuhi oleh ibu bapa atau penjaga

  B1D22E1Boleh menyatakan hak wanita

  B1D23E1Boleh menyatakan tanggungjawab majikanterhadap pekerja

  B1D24E1Boleh menyatakan jenis kecacatan golongankurang berupaya

  B1D25E1Boleh mengenal pasti hak dan tanggungjawabpengguna

  B1D26E1Boleh menyenaraikan peraturan dan undang-undang jalan raya

 • 7/30/2019 dSP Pend Moral Ting 2

  12/31

  DRAFDSPPendidikanMoralTingkatan228September2012

  12

  B1D27

  Mengetahui nilai kebebasan bersuarasebagai budaya hidup keluarga

  B1D28Mengetahui nilai kebebasan beragamamelalui upacara keagamaan rakyatMalaysia

  B1D29

  Mengetahui nilai penglibatan diri dalampembangunan negara untuk menjayakanaktiviti luar sekolah

  B1D30Mengetahui nilai sikap keterbukaandalam menerima pandangan dan teguran

  B1D31

  Mengetahui nilaihidup bersama secaraaman untuk memupuk konsep kejiranan

  B1D32Mengetahui nilai saling membantu danbekerjasama untuk mewujudkanpermuafakatan dalam komuniti

  B1D33

  Mengetahui nilai saling menghormatiantara negara bagimenjamin kemantapanekonomi sejagat

  B1D27E1

  Boleh menyatakan cara berbincang sesamaanggota keluarga

  B1D28E1Boleh menyenaraikan perayaan keagamaansendiri atau orang lain

  B1D29E1

  Boleh menyenaraikan aktiviti luar sekolahbersama masyarakat setempat

  B1D30E1Boleh menyatakan cara menerima pandangan danteguran orang lain

  B1D31E1

  Boleh menyatakan ciri-ciri jiran yang baik

  B1D32E1Boleh menamakan badan sukarela yang terlibatdalam aktiviti kemasyarakatan

  B1D33E1

  Boleh menyatakan contoh kerjasama antaranegara

 • 7/30/2019 dSP Pend Moral Ting 2

  13/31

  DRAFDSPPendidikanMoralTingkatan228

  September

  2012

  13

  BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS

  2

  Tahu danFaham

  B2Mengetahui dan memahaminilai-nilai berakhlak mulia

  B2D1Mengetahui dan memahami nilaikepercayaan kepada Tuhan denganmeyakini kewujudan-Nya sebagai panduanhidup

  B2D2Mengetahui dan memahami nilai amanah

  dalam mewujudkan hubungan yang baikdengan keluarga dan individu lain

  B2D3Mengetahui dan memahami nilai hargadiri dengan menghindari amalan yangboleh menjejaskan maruah diri

  B2D4

  Mengetahui dan memahami nilaibertanggungjawab di rumah atau sekolahatau dalam masyarakat.

  B2D5Mengetahui dan memahami nilai hemahtinggi yang selaras dengan normamasyarakat

  B2D6Mengetahui dan memahami nilai toleransidalam hubungan dengan orang lain

  B2D1E1Boleh menjelaskan kepentingan beragama atauberkepercayaan

  B2D2E1Boleh menjelaskan cara bersikap amanah

  B2D3E1Boleh menjelaskan perbuatan yang bolehmenjejaskan maruah diri

  B2D4E1

  Boleh menerangkan tanggungjawab diri di rumahatau di sekolah atau dalam masyarakat

  B2D5E1Boleh menjelaskan pertuturan dan tingkah lakuyang sopan dalam pelbagai situasi

  B2D6E1Boleh menjelaskan perlakuan bertolak ansur ataumengawal diri atau sabar dengan orang lain

 • 7/30/2019 dSP Pend Moral Ting 2

  14/31

  DRAFDSPPendidikanMoralTingkatan228

  September

  2012

  14

  B2D7Mengetahui dan memahami nilai berdikari

  untuk menyelesaikan masalah secaraindividu atau kumpulan

  B2D8Mengetahui dan memahami nilaikerajinan untuk mencapai kejayaan diri

  B2D9Mengetahui dan memahami nilai kasih

  sayang terhadap manusia atau flora ataufauna

  B2D10Mengetahui dan memahami nilai keadilansebagai kunci budaya sekolah

  B2D11Mengetahui dan memahami nilai rasional

  sebagai asas pertimbangan untukmenjamin keputusan yang bijak

  B2D12Mengetahui dan memahami nilaikesederhanaan sebagai asas untukkesejahteraan hidup

  B2D13

  Mengetahui dan memahami nilai kasihsayang terhadap keluarga, nilai hormatdan taat kepada anggota keluarga dannilai tanggungjawab terhadap keluargauntuk membentuk keluarga penyayang,dan memajukan diri dan keluarga

  B2D7E1Boleh menjelaskan kebaikan berdikari di rumah

  atau di sekolah

  B2D8E1Boleh menghuraikan perlakuan individu yangmencapai kejayaan kerana gigih berusaha

  B2D9E1Boleh menjelaskan cara menyayangi sesama

  manusia atau manusia dengan flora atau manusiadengan fauna

  B2D10E1Boleh menjelaskan kepentingan melaksanakanprinsip keadilan di sekolah

  B2D11E1Boleh menerangkan kebaikan membuat

  keputusan setelah menimbangkan pelbagai faktor

  B2D12E1Boleh menghuraikan ciri orang yang bersikapsederhana dalam hubungan dengan orang lain

  B2D13E1

  Boleh menjelaskan ciri-ciri keluarga bahagia

  B2D13E2Boleh menjelaskan perlakuan yang menunjukkansikap hormat dan taat kepada ibu bapa mengikutagama atau kepercayaan masing-masing

 • 7/30/2019 dSP Pend Moral Ting 2

  15/31

  DRAFDSPPendidikanMoralTingkatan228

  September

  2012

  15

  B2D14Mengetahui dan memahami nilaimengekalkan tradisi kekeluargaandalam kehidupan seharian

  B2D15

  Mengetahui dan memahami nilaimenyayangi dan menghargai alamsekitar untuk menjamin persekitaranberkualiti

  B2D16Mengetahui dan memahami nilaikeharmonian antara manusia denganalam sekitar dengan menghargai sumber

  air

  B2D17Mengetahui dan memahami nilaikemapanan alam sekitar untukmelindungi santuari hidupan

  B2D18Mengetahui dan memahami nilai peka

  terhadap isu-isu alam sekitar untukmenghadapi bencana alam

  B2D13E3Boleh menerangkan kebaikan melaksanakan

  tanggungjawab diri terhadap keluarga

  B2D14E1Boleh menerangkan adat atau tradisi yangdiamalkan oleh keluarga

  B2D15E1

  Boleh menjelaskan kepentingan memelihara ataumemulihara persekitaran sekolah

  B2D16E1Boleh menjelaskan kepentingan menjagakebersihan sumber air

  B2D17E1Boleh menjelaskan kepentingan menjagapersisiran pantai

  B2D18E1Boleh menjelaskan persediaan yang perlu diambil

  bagi menghadapi bencana alam

 • 7/30/2019 dSP Pend Moral Ting 2

  16/31

  DRAFDSPPendidikanMoralTingkatan228

  September

  2012

  16

  B2D19Mengetahui dan memahami nilaicinta

  akan negara dengan menggunakankemudahan awam atau perkhidmatansosial secara berhemah

  B2D20Mengetahui dan memahami nilaitaatsetia kepada raja dan negara dan nilaisanggup berkorban untuk negaradengan menyertai program patriotik dan

  kemasyarakatan

  B2D21Mengetahui dan memahami nilaimelindungi hak kanak-kanak berkaitandengan pendidikan dan perlindungan

  B2D22Mengetahui dan memahami nilai

  menghormati hak wanita denganmengiktiraf hak wanita

  B2D23Mengetahui dan memahami nilaimelindungi hak pekerja untuk menjagakebajikan pekerja

  B2D24

  Mengetahui dan memahami nilaimenghormati hak golongan kurangberupaya dengan memberi layanan dansokongan yang baik

  B2D19E1Boleh menjelaskan kepentingan menjaga

  kemudahan awam atau perkhidmatan sosial

  B2D20E1Boleh menjelaskan kepentingan sambutan HariKebangsaan atau aktiviti kemasyarakatan

  B2D21E1Boleh menjelaskan kepentingan memenuhi hakkanak-kanak

  B2D22E1Boleh menjelaskan hak wanita

  B2D23E1Boleh menerangkan tanggungjawab majikanterhadap pekerja

  B2D24E1

  Boleh menjelaskan cara memberi layanan kepadagolongan kurang berupaya

 • 7/30/2019 dSP Pend Moral Ting 2

  17/31

  DRAFDSPPendidikanMoralTingkatan228

  September

  2012

  17

  B2D25Mengetahui dan memahami nilai

  melindungi hak pengguna untukmendapat perlindungan dan maklumattentang barang dan perkhidmatan

  B2D26Mengetahui dan memahami nilaimematuhi peraturan dan undang-undang untuk menjamin keselamatandi jalan raya

  B2D27Mengetahui dan memahami nilaikebebasan bersuara sebagai budayahidup keluarga

  B2D28Mengetahui dan memahami nilaikebebasan beragama melalui upacara

  keagamaan rakyat Malaysia

  B2D29Mengetahui dan memahami nilaipenglibatan diri dalam pembangunannegara bagi menjayakan aktiviti luarsekolah

  B2D30

  Mengetahui dan memahami nilai sikapketerbukaan dalam menerima pandangandan teguran

  B2D25E1Boleh menjelaskan hak dan tanggungjawab

  pengguna

  B2D26E1Boleh menjelaskan kebaikan mematuhi peraturandan undang-undang jalan raya

  B2D27E1Boleh menerangkan kebaikan berbincang sesamaanggota keluarga

  B2D28E1Boleh menerangkan kepentingan menghormatiperayaan keagamaan sendiri atau orang lain

  B2D29E1Boleh menjelaskan kepentingan aktiviti luarsekolah bersama masyarakat setempat

  B2D30E1

  Boleh menjelaskan kebaikan menerimapandangan dan teguran orang lain

 • 7/30/2019 dSP Pend Moral Ting 2

  18/31

  DRAFDSPPendidikanMoralTingkatan228

  September

  2012

  18

  B2D31Mengetahui dan memahami nilaihidup

  bersama secara aman untuk memupukkonsep kejiranan

  B2D32Mengetahui dan memahami nilai salingmembantu dan bekerjasama untukmewujudkan permuafakatan dalamkomuniti

  B2D33Mengetahui dan memahami nilai salingmenghormati antara negara bagimenjamin kemantapan ekonomi sejagat

  B2D31E1Boleh menerangkan ciri-ciri jiran yang baik

  B2D32E1Boleh menerangkan aktiviti kemasyarakatan yangdianjurkan oleh badan sukarela

  B2D33E1Boleh menerangkan kepentingan bekerjasamaantara negara

 • 7/30/2019 dSP Pend Moral Ting 2

  19/31

  DRAFDSPPendidikanMoralTingkatan228

  September

  2012

  19

  BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS

  3

  Tahu, Fahamdan Boleh

  Buat

  B3Mengetahui, memahami,dan mempraktikkan nilai-nilaiberakhlak mulia

  B3D1Mengetahui, memahami danmempraktikkan nilai kepercayaan kepadaTuhan dengan meyakini kewujudan-Nyasebagai panduan hidup

  B3D2Mengetahui, memahami, dan

  mempraktikkan nilai amanah dalammewujudkan hubungan yang baik dengankeluarga dan individu lain

  B3D3Mengetahui, memahami, danmempraktikkan nilai harga diri denganmenghindari amalan yang bolehmenjejaskan maruah diri

  B3D4Mengetahui, memahami danmempraktikkan nilai bertanggungjawabdi rumah atau sekolah atau dalammasyarakat

  B3D5Mengetahui, memahami dan

  mempraktikkan nilai hemah tinggi dalammasyarakat

  B3D1E1Boleh menunjukkan perlakuan mengikut ajaranagama atau kepercayaan

  B3D2E1Boleh menunjukkan cara bersikap amanah

  dengan pihak lain

  B3D3E1Boleh menunjukkan perlakuan menjaga maruahdiri apabila disuruh

  B3D4E1Boleh menunjukkan perlakuan menunaikantanggungjawab diri di rumah atau di sekolah ataudalam masyarakat

  B3D5E1Boleh menunjukkan pertuturan dan tingkah laku

  yang sopan dalam pelbagai situasi

 • 7/30/2019 dSP Pend Moral Ting 2

  20/31

  DRAFDSPPendidikanMoralTingkatan228September2012

  20

  B3D6Mengetahui, memahami dan

  mempraktikkan nilai toleransi dalamhubungan dengan orang lain

  B3D7Mengetahui, memahami danmempraktikkan nilai berdikari untukmenyelesaikan masalah secara individuatau kumpulan

  B3D8Mengetahui, memahami danmempraktikkan nilai kerajinan untukmencapai kejayaan diri, keluarga dansekolah

  B3D9Mengetahui, memahami danmempraktikkan nilai kasih sayangterhadap manusia atau flora atau fauna

  B3D10Mengetahui, memahami danmempraktikkan nilai keadilan sebagaikunci budaya sekolah

  B3D11Mengetahui, memahami danmempraktikkan nilai kesederhanaansebagai asas untuk kesejahteraan hidup

  B3D6E1Boleh menunjukkan perlakuan bertolak ansur atau

  mengawal diri atau sabar dengan orang lain

  B3D7E1Boleh menunjukkan sikap berdikari dalammenyelesaikan masalah

  B3D8E1Boleh menunjukkan sikap gigih untuk mencapaikejayaan diri atau keluarga atau sekolah

  B3D9E1Boleh menunjukkan cara menyayangi sesamamanusia atau manusia dengan flora atau manusiadengan fauna

  B3D10E1Boleh menunjukkan perlakuan yang adildi sekolah

  B3D11E1Boleh menunjukkan perlakuan yang sederhanadalam hubungan dengan orang lain

 • 7/30/2019 dSP Pend Moral Ting 2

  21/31

  DRAFDSPPendidikanMoralTingkatan228September2012

  21

  B3D12Mengetahui, memahami dan

  mempraktikkan nilai kasih sayangterhadap keluarga, nilai hormat dan taatkepada anggota keluarga dan nilaitanggungjawab terhadap keluargauntuk membentuk keluarga penyayang danmemajukan diri dan keluarga

  B3D13Mengetahui, memahami danmempraktikkan nilai mengekalkan tradisikekeluargaan dalam kehidupan seharian

  B3D14Mengetahui, memahami danmempraktikkan nilaimenyayangi danmenghargai alam sekitar untuk menjaminpersekitaran berkualiti

  B3D15Mengetahui, memahami danmempraktikkan nilaikeharmonian antaramanusia dengan alam sekitar denganmenghargai sumber air

  B3D16Mengetahui, memahami danmempraktikkan nilaitaat setia kepadaraja dan negara dan nilai sanggupberkorban untuk negara denganmenyertai program patriotik dankemasyarakatan

  B3D12E1Boleh menunjukkan perlakuan menghormati

  anggota keluarga

  B3D13E1Boleh menunjukkan perlakuan adat atau tradisiyang diamalkan oleh keluarga

  B3D14E1Boleh menunjukkan perlakuan memelihara ataumemulihara persekitaran sekolah

  B3D15E1Boleh menggunakan air secara berhemah apabiladisuruh

  B3D16E1Boleh melibatkan diri dalam sambutan HariKebangsaan atau aktiviti kemasyarakatan apabiladisuruh

 • 7/30/2019 dSP Pend Moral Ting 2

  22/31

  DRAFDSPPendidikanMoralTingkatan228September2012

  22

  B3D17Mengetahui, memahami dan

  mempraktikkan nilai menghormati hakgolongan kurang berupaya denganmemberi layanan dan sokongan yang baik

  B3D18Mengetahui, memahami danmempraktikkan nilai melindungi hakpengguna untuk mendapat perlindungandan maklumat tentang barang danperkhidmatan

  B3D19Mengetahui, memahami danmempraktikkan nilai mematuhi peraturandan undang-undang untuk menjaminkeselamatan di jalan raya

  B3D20Mengetahui, memahami danmempraktikkan nilai kebebasan bersuarasebagai budaya hidup keluarga

  B3D21Mengetahui, memahami danmempraktikkan nilai kebebasanberagama melalui upacara keagamaanrakyat Malaysia

  B3D22Mengetahui, memahami danmempraktikkan nilai penglibatan diridalam pembangunan negara denganmenjayakan aktiviti luar sekolah

  B3D17E1Boleh menunjukkan cara memberi layanan

  terhadap golongan kurang berupaya

  B3D18E1Boleh menunjukkan cara menjaga hak dantanggungjawab pengguna

  B3D19E1Boleh menunjukkan perlakuan mematuhiperaturan dan undang-undang jalan raya

  B3D20E1Boleh menunjukkan perlakuan berbincang sesamaanggota keluarga

  B3D21E1Boleh menunjukkan perlakuan meraikan perayaankeagamaan sendiri atau orang lain

  B3D22E1Boleh menyertai aktiviti luar sekolah bersamamasyarakat setempat

 • 7/30/2019 dSP Pend Moral Ting 2

  23/31

  DRAFDSPPendidikanMoralTingkatan228September2012

  23

  B3D23Mengetahui, memahami danmempraktikkan nilai sikap keterbukaandalam menerima pandangan dan teguran

  B3D24Mengetahui, memahami danmempraktikkan nilaihidup bersamasecara aman untuk memupuk konsepkejiranan

  B3D25Mengetahui, memahami danmempraktikkan nilai saling membantudan bekerjasama untuk mewujudkanpermuafakatan dalam komuniti

  B3D23E1Boleh menunjukkan perlakuan menerimapandangan dan teguran orang lain

  B3D24E1Boleh menunjukkan interaksi dengan jiran

  B3D25E1Boleh melibatkan diri dalam aktivitikemasyarakatan

 • 7/30/2019 dSP Pend Moral Ting 2

  24/31

  DRAFDSPPendidikanMoralTingkatan228September2012

  24

  BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS

  4

  Tahu, Fahamdan Boleh

  Buat denganBeradab

  B4Mengetahui, memahami,menghayati danmempraktikkan nilai-nilaiberakhlak muliaberlandaskan peraturan danundang-undang

  B4D1Mengetahui, memahami, menghayati danmempraktikkan nilai kepercayaan kepadaTuhan dengan meyakini kewujudan-Nyasebagai panduan hidup

  B4D2Mengetahui, memahami, menghayati dan

  mempraktikkan nilai amanah dalammewujudkan hubungan yang baik dengankeluarga dan individu lain

  B4D3Mengetahui, memahami, menghayati danmempraktikkan nilai harga diri denganmenghindari amalan yang bolehmenjejaskan maruah diri

  B4D4Mengetahui, memahami, menghayati danmempraktikkan nilai bertanggungjawabdi rumah atau sekolah atau dalammasyarakat

  B4D5Mengetahui, memahami, menghayati dan

  mempraktikkan nilai hemah tinggi dalammasyarakat

  B4D1E1Boleh melaksanakan ajaran agama ataukepercayaan dengan tertib

  B4D2E1Boleh bersikap amanah dengan pihak lain

  B4D3E1Boleh menjaga maruah diri tanpa disuruh

  B4D4E1Boleh menjalankan tanggungjawab diri di rumahatau di sekolah atau dalam masyarakat denganrela hati

  B4D5E1Boleh bertutur dan berkelakuan sopan dalam

  masyarakat dengan tertib

 • 7/30/2019 dSP Pend Moral Ting 2

  25/31

  DRAFDSPPendidikanMoralTingkatan228September2012

  25

  B4D6Mengetahui, memahami, menghayati danmempraktikkan nilai toleransi dalamhubungan dengan orang lain

  B4D7Mengetahui, memahami, menghayati danmempraktikkan nilai berdikari untukmenyelesaikan masalah secara individuatau kumpulan

  B4D8Mengetahui, memahami, menghayati danmempraktikkan nilai kerajinan untukmencapai kejayaan diri atau keluarga atausekolah.

  B4D9Mengetahui, memahami, menghayati danmempraktikkan nilai kasih sayangterhadap manusia atau flora atau fauna

  B4D10Mengetahui, memahami, menghayati danmempraktikkan nilai kasih sayangterhadap keluarga, nilai hormat dan taatkepada anggota keluarga dan nilaitanggungjawab terhadap keluarga untukmembentuk keluarga penyayang danmemajukan diri dan keluarga

  B4D11Mengetahui, memahami, menghayati danmempraktikkan nilai mengekalkan tradisikekeluargaan dalam kehidupan seharian

  B4D6E1Boleh bersikap bertolak ansur atau mengawal diriatau sabar secara tertib dengan orang lain

  B4D7E1Boleh bersikap berdikari dengan tertib dalammenyelesaikan masalah

  B4D8E1Boleh bersikap gigih dengan rela hati untukmencapai kejayaan diri atau keluarga atau sekolah

  B4D9E1Boleh bersikap menyayangi sesama manusia ataumanusia dengan flora atau manusia dengan faunadengan ikhlas

  B4D10E1Boleh menunjukkan sikap kasih sayang atau bolehmenghormati anggota keluarga atau bolehmelaksanakan kewajipan terhadap keluargadengan ikhlas

  B4D11E1Boleh melaksanakan adat atau tradisi yangdiamalkan oleh keluarga dengan tertib

 • 7/30/2019 dSP Pend Moral Ting 2

  26/31

  DRAFDSPPendidikanMoralTingkatan228September2012

  26

  B4D12Mengetahui, memahami, menghayati danmempraktikkan nilaimenyayangi danmenghargai alam sekitar untuk menjaminkualiti persekitaran

  B4D13Mengetahui, memahami, menghayati danmempraktikkan nilaikeharmonian antaramanusia dengan alam sekitar denganmenghargai sumber air

  B4D14Mengetahui, memahami, menghayati danmempraktikkan nilaicinta akan negaradengan menggunakan kemudahan awamdan perkhidmatan sosial denganberhemah

  B4D15Mengetahui, memahami, menghayati danmempraktikkan nilaitaat setia kepadaraja dan negara dan nilai sanggupberkorban untuk negara denganmenyertai program patriotik dankemasyarakatan

  B4D16Mengetahui, memahami, menghayati danmempraktikkan nilai melindungi hakpengguna untuk mendapat perlindungandan maklumat tentang barang danperkhidmatan

  B4D12E1Boleh memelihara atau memulihara persekitaransekolah dengan rela hati

  B4D13E1Boleh menggunakan air secara berhemah denganrela hati

  B4D14E1Boleh menggunakan kemudahan awam atauperkhidmatan sosial dengan tertib

  B4D15E1Boleh melibatkan diri dalam sambutan HariKebangsaan atau aktiviti kemasyarakatan denganrela hati

  B4D16E1Boleh melaksanakan hak dan tanggungjawabsebagai pengguna yang bijak

 • 7/30/2019 dSP Pend Moral Ting 2

  27/31

  DRAFDSPPendidikanMoralTingkatan228September2012

  27

  B4D17Mengetahui, memahami, menghayati danmempraktikkan nilai kebebasanberagama melalui upacara keagamaanrakyat Malaysia

  B4D18Mengetahui, memahami, menghayati danmempraktikkan nilai sikap keterbukaandalam menerima pandangan dan teguran

  B4D19Mengetahui, memahami, menghayati danmempraktikkan nilaihidup bersamasecara aman untuk memupuk konsepkejiranan

  B4D20Mengetahui, memahami, menghayati danmempraktikkan nilai saling membantudan bekerjasama untuk mewujudkanpermuafakatan dalam komuniti

  B4D17E1Boleh menceritakan pengalaman selepasmeraikan perayaan keagamaan sendiri atau oranglain

  B4D18E1Boleh menerima pandangan dan teguran oranglain dengan rela hati

  B4D19E1Boleh menunjukkan interaksi dengan jiran secararela hati

  B4D20E1Boleh melibatkan diri dalam aktivitikemasyarakatan secara sukarela

 • 7/30/2019 dSP Pend Moral Ting 2

  28/31

  DRAFDSPPendidikanMoralTingkatan228September2012

  28

  BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS

  5

  Tahu, Fahamdan Boleh

  Buat denganBeradabTerpuji

  B5Mengetahui, memahami,menghayati danmengamalkan nilai-nilaiberakhlak muliaberlandaskan peraturan danundang-undang serta norma

  masyarakat

  B5D1Mengetahui, memahami, menghayati danmengamalkan nilai bertanggungjawabsecara tertib dan tekal di rumah atausekolah atau dalam masyarakat dalamkehidupan seharian

  B5D2Mengetahui, memahami, menghayati danmengamalkan nilai hemah tinggi secaratertib dan tekal dalam kehidupan seharian

  B5D3Mengetahui, memahami, menghayati danmengamalkan nilai toleransi secara tertibdan tekal dalam hubungan dengan orang

  lain dalam kehidupan seharian

  B5D4Mengetahui, memahami, menghayati danmengamalkan nilai berdikari secara tertibdan tekal untuk menyelesaikan masalahsecara individu atau kumpulandalam kehidupan seharian

  B5D5Mengetahui, memahami, menghayati danmengamalkan nilai kerajinan secara tertibdan tekal dalam kehidupan seharianuntuk mencapai kejayaan diri, keluargadan sekolah

  B5D1E1Boleh menjalankan tanggungjawab diri secaratertib dan tekal serta memupuk nilai dalamkalangan masyarakat

  B5D2E1Boleh bertutur dan berkelakuan sopan dalammasyarakat dengan tertib dan tekal sertamemupuk nilai dalam kalangan masyarakat

  B5D3E1Boleh bersikap bertolak ansur atau mengawal diriatau sabar secara tertib dan tekal serta memupuknilai dalam kalangan masyarakat

  B5D4E1Boleh bersikap berdikari dengan tertib dan tekaldalam menyelesaikan masalah serta memupuknilai dalam kalangan rakan

  B5D5E1Boleh mengamalkan sikap gigih dengan rela hatidan tekal untuk mencapai kejayaan diri, keluargadan sekolah serta memupuk nilai dalam kalanganmasyarakat

 • 7/30/2019 dSP Pend Moral Ting 2

  29/31

  DRAFDSPPendidikanMoralTingkatan228September2012

  29

  B5D6Mengetahui, memahami, menghayati danmengamalkan nilai kasih sayang secaratertib dan tekal terhadap manusia, floradan fauna dalam kehidupan seharian

  B5D7Mengetahui, memahami, menghayati danmengamalkan nilai kasih sayangterhadap keluarga, nilai hormat dan taatkepada anggota keluarga dan nilaitanggungjawab terhadap keluarga untukmembentuk keluarga penyayang danmemajukan diri dan keluarga secara tertibdan tekal dalam kehidupan seharian

  B5D8Mengetahui, memahami, menghayati danmengamalkan nilaimenyayangi danmenghargai alam sekitar untuk menjamin

  kualiti persekitaran secara tertib dan tekaldalam kehidupan seharian

  B5D9Mengetahui, memahami, menghayati danmengamalkan nilaicinta akan negaradengan menggunakan kemudahan awamdan perkhidmatan sosial denganberhemah secara tertib dan tekal dalam

  kehidupan seharian

  B5D6E1Boleh mengamalkan sikap menyayangi sesamamanusia atau manusia dengan flora atau manusiadengan fauna secara tertib dan tekal sertamemupuk nilai dalam kalangan masyarakat

  B5D7E1Boleh mengamalkan sikap kasih sayang ataumenghormati anggota keluarga ataumelaksanakan kewajipan terhadap keluargasecara tertib dan tekal serta memupuk nilai dalamkalangan anggota keluarga

  B5D8E1Boleh memelihara atau memulihara persekitaransekolah dengan rela hati dan tekal serta memupuknilai dalam kalangan rakan

  B5D9E1Boleh menggunakan kemudahan awam atauperkhidmatan sosial dengan berhemah secaratertib dan tekal serta memupuk nilai dalamkalangan masyarakat

 • 7/30/2019 dSP Pend Moral Ting 2

  30/31

  DRAFDSPPendidikanMoralTingkatan228September2012

  30

  BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS

  6

  Tahu, Fahamdan Boleh

  Buat denganBeradabMithali

  B6Mengetahui, memahami,menghayati danmengamalkan nilai-nilaiberakhlak muliaberlandaskan peraturan danundang-undang serta norma

  masyarakat dalam situasitertentu dan boleh diteladani

  B6D1Mengetahui, memahami, menghayati danmengamalkan nilai bertanggungjawabsecara tertib dan tekal di rumah atausekolah atau dalam masyarakat dalamkehidupan seharian serta boleh dicontohi

  B6D2Mengetahui, memahami, menghayati danmengamalkan nilai hemah tinggi secaratertib dan tekal dalam masyarakat dalamkehidupan seharian serta boleh dicontohi

  B6D3Mengetahui, memahami, menghayati danmengamalkan nilai kerajinan secara tertib

  dan tekal untuk mencapai kejayaan diri,keluarga dan sekolah dalam kehidupanseharian serta boleh dicontohi

  B6D4Mengetahui, memahami, menghayati danmengamalkan nilai kasih sayang secaratertib dan tekal terhadap manusia, floradan fauna dalam kehidupan seharian serta

  boleh dicontohi

  B6D1E1Boleh menjalankan tanggungjawab diri secaratertib dan tekal serta memupuk nilai dalamkalangan masyarakat dan dicontohi

  B6D2E1Boleh bertutur dan berkelakuan sopan dalammasyarakat dengan tertib dan tekal sertamemupuk nilai dalam kalangan masyarakat dandicontohi

  B6D3E1Boleh mengamalkan sikap gigih dengan rela hatidan tekal untuk mencapai kejayaan diri atau

  keluarga atau sekolah serta memupuk nilai dalamkalangan masyarakat dan dicontohi.

  B6D4E1Boleh mengamalkan sikap menyayangi sesamamanusia atau manusia dengan flora atau manusiadengan fauna secara tertib dan tekal sertamemupuk nilai dalam kalangan masyarakat dan

  dicontohi

 • 7/30/2019 dSP Pend Moral Ting 2

  31/31

  DRAFDSPPendidikanMoralTingkatan228September2012

  31

  B6D5Mengetahui, memahami, menghayati danmengamalkan nilai kasih sayangterhadap keluarga, nilai hormat dan taatkepada anggota keluarga dan nilaitanggungjawab terhadap keluarga untukmembentuk keluarga penyayang danmemajukan diri dan keluarga secara tertibdan tekal dalam kehidupan seharian sertaboleh dicontohi

  B6D6

  Mengetahui, memahami, menghayati danmengamalkan nilaimenyayangi danmenghargai alam sekitar untuk menjaminkualiti persekitaran secara tertib dan tekaldalam kehidupan seharian serta bolehdicontohi

  B6D7Mengetahui, memahami, menghayati dan

  mengamalkan nilaicinta akan negaradengan menggunakan kemudahan awamdan perkhidmatan sosial denganberhemah secara tertib dan tekal dalamkehidupan seharian serta boleh dicontohi

  B6D5E1Boleh mengamalkan sikap kasih sayang ataumenghormati anggota keluarga ataumelaksanakan kewajipan terhadap keluargasecara tertib dan tekal serta memupuk nilai dalamkalangan anggota keluarga dan dicontohi

  B6D6E1

  Boleh mengamalkan memelihara atau memuliharapersekitaran sekolah dengan rela hati dan tekalserta memupuk nilai dalam kalangan rakan dandicontohi

  B6D7E1Boleh menggunakan kemudahan awam atau

  perkhidmatan sosial dengan berhemah secaratertib dan tekal serta memupuk nilai dalamkalangan masyarakat dan dicontohi