Pend Moral Sumatif 1 Tahun 6 2016

Embed Size (px)

Text of Pend Moral Sumatif 1 Tahun 6 2016

 • 8/19/2019 Pend Moral Sumatif 1 Tahun 6 2016

  1/14

  NAMA : ___________________________________ KELAS : _________________________________

  KERTAS JAWAPAN BAHAGIAN A.

  BAHAGIAN A

   Jawab semua soalan. Pili sa!u "awa#an $an% !e#a! &an be!ul saa"a. Hi!am'an "awa#an #a&a Ke(!as Jawa#an Baa%ian A $an% &ilam#i('an. )*+ Ma('a,

  Soalan -  * berdasarkan pernyataan di bawah

 • 8/19/2019 Pend Moral Sumatif 1 Tahun 6 2016

  2/14

 • 8/19/2019 Pend Moral Sumatif 1 Tahun 6 2016

  3/14

  PENDIDIKAN MORAL PENILAIAN SUMATIF 1 TAUN !

  B 2anda'is#

  / ani#is#e

  0 p.'itis#e

  3" Pada pendapat ka#$4 apakah 5ara yan& pa'in& ses$ai $nt$k #e#$p$k rakyat

  #en5intai kebersihan/

  A Men&adakan akti2iti &.t.n&0r.y.n&"

  B Me'etakkan ka#era 'itar tert$t$p $nt$k #e#anta$ per&erakan"

  / Men&adakan ke#pen #en%a&a a'a# sekitar dan #e#beri kesedaran .ran& ra#ai

  #en&enai kepentin&an #en%a&a kebersihan"

  0 Men&&a'akkan #$rid0#$rid #en&$tip sa#pah

  !" Se#$a ni'ai ke#asyarakatan di bawah sepat$tnya dia#a'kan da'a# #asyarakat di

  Ne&ara kita 4 'e1uali/

  A bert.'ak ans$r sesa#e sendiri"

  B #e#b$at ha' #asin&0#asin&"

  / beker%asa#a da'a# se&a'a ha'"

  0  #en&h.r#ati an$tan a&a#a 'ain"

  6" Ne&ara kita a#an tanpa peperan&an" Sa'ah sat$ kesan peperan&an ia'ah

  A banyak nyawa yan& hi'an&"

  -

 • 8/19/2019 Pend Moral Sumatif 1 Tahun 6 2016

  4/14

  PENDIDIKAN MORAL PENILAIAN SUMATIF 1 TAUN !

  B harta benda akan terpe'ihara"

  /  ni'ai #ata wan& naik #endadak"

  0 rakyat #$dah #e#bina hid$p bar$"

  7" Nik#at ************ yan& dipin%a#kan T$han kepada kita per'$'ah sentiasa di%a&a"

  A #akanan"

  B kesihatan"

  / kekayaan"

  0 kepintaran"

  8" Setiap a%aran a&a#a #e#inta kita a&ar tidak

  A hid$p a#an da#ai"

  B #en%a&a adab"

  / berkata benar"

  0 ber#$s$han"

  19" Pi'ih padanan yan& sala #en&ik$t keper5ayaan a&a#a "

  A. ($ddha #e#inta pen&an$tnya hid$p da'a# a#an dan #enye'esaikan sen&keta

  den&an baik"B. Pen&an$t Sikh dis$r$h $nt$k sentiasa bersan&ka b$r$k kepada .ran& seke'i'in&"/. Is'a# #eny$r$h $#atnya #en&h.r#ati pen&an$t a&a#a 'ain"0. ind$ #e#entin&kan ikatan persa$daraan"

  Soalan -- berdasarkan &a#abar di bawah

 • 8/19/2019 Pend Moral Sumatif 1 Tahun 6 2016

  5/14

 • 8/19/2019 Pend Moral Sumatif 1 Tahun 6 2016

  6/14

  PENDIDIKAN MORAL PENILAIAN SUMATIF 1 TAUN !

  1" Apakah yan& akan ber'ak$ sekiranya kita #e'an&&ar perat$ran sek.'ah/

  A ,$r$ akan #endenda kita"

  B Sek.'ah #en%adi tidak ter$r$s"

  / Men$n%$kkan bahawa kita tidak berdisip'in"

  0 Pe'a%aran akan #er.s.t"

  13" Kean Sen& dia%ak .'eh Ra#$ #en&hisap r.k.k" Apakah yan& sepat$tnya Kean Sen&

  #e#beritah$ kepada rakannya/

  A (.'eh4 apa sa'ahnya"

  B Ka#$ per&i'ah a%ak .ran& 'ain"

  / (erapa banyak yan& ka#$ be'i/

  0 Saya tidak #ah$" R.k.k #erbahayakan kesihatan"

  1!" Men&apakan kebanyakan %iran tetan&&a pada :a#an sekaran& k$ran& #en&h$'$rkan

  bant$an kepada %iran #ereka/

  A Sib$k den&an ha' #asin&0#asin&

  B  Men&a#a'kan sikap pi'ih kasih

  / S$ka #en5a#p$ri ha' .ran&

  0  K$ran&nya si;at prihatin

  16" R$#ah rakan seke'as a#di terbakar se#a'a#" Apakah yan& b.'eh a#di 'ak$kan

  $nt$k #e#bant$ rakannya it$ /

  A Menan&is kerana sedih"

  B Me#b$at k$tipan der#a ki'at"

  / Men&a%ak rakannya ke'$ar #akan"

  !

 • 8/19/2019 Pend Moral Sumatif 1 Tahun 6 2016

  7/14

  PENDIDIKAN MORAL PENILAIAN SUMATIF 1 TAUN !

  0 Me#bina r$#ah bahar$ $nt$k rakannya"

  17" (erik$t #er$pakan 5ara05ara #e#beri s.k.n&an kepada pesakit kr.nik4 'e1uali

  A serin& #e'awatnya"

  B #enyisihkan #ereka"

  / #e#beri kata0kata se#an&at"

  0 #e#beri s$#ban&an kewan&an"

  18" Apakah kesan %ika kita #en&a#a'kan si;at prihatin da'a# diri /

  A Disenan&i .ran& 'ain

  B  Di'abe' seba&ai penyib$k

  / Serin& r$nsin& #e#ikirkan #asa'ah

  0  Men&a'a#i #asa'ah kewan&an kerana serin& #e#bant$ .ran& 'ain

  )9" (erik$t #er$pakan 5ara sese.ran& #en$n%$kkan keprihatinan terhadap bebanan

  .ran& 'ain 4 'e1uali

  A bertanya khabar"

  B #en&h$'$rkan bant$an"

  / s$di #enden&ar #asa'ah"

  0 #en%a'ani kehid$pan sendiri"

  6

 • 8/19/2019 Pend Moral Sumatif 1 Tahun 6 2016

  8/14

  PENDIDIKAN MORAL PENILAIAN SUMATIF 1 TAUN !

  BAHAGIAN B Jawab semua soalan

  A. Isi'an !em#a! 'oson% &en%an "awa#an $an% #alin% sesuai. )-+Ma('a,

  beban kehar#.nian S$#ban&an bersy$k$r Undan&0$n

  har&a diri (erbakti bertan&&$n&%awab sent.sa ikh'a

  1" Kita sepat$tnya se'a'$ berasa ****************** kerana dapat hid$p di

  b$#i Ma'aysia")" Pe#i#pin yan& ******************* tidak akan #endedahkan rahsia Ne&ara

  kepada ne&ara '$ar"-" ********************** yan& dih$'$rkan .'eh rakyat Ma'aysia te'ah banyak

  #en&$ran&kan bebanan #ereka"" Setiap bakti yan& di'ak$kan per'$'ah di'aksanakan den&an perasaan yan&

   *****************"3" Apabi'a rakyat pe'ba&ai a&a#a dapat #en&eka'kan perpad$an4 #aka

   ******************** ne&ara akan terpe'ihara"!" ************************** yan& di'aksanakan dapat #en&ekan& perb$atan

  sa'ah 'ak$ da'a# ne&ara kita"6" M$rid yan& #e#p$nyai ************************ yan& tin&&i akan sentiasa

  #en%a&a adab dan perb$atannya"7" Rakyat Ma'aysia terdiri daripada pe'ba&ai ka$# yan& hid$p den&an a#an

  dan ********************* kerana sikap #ereka yan& penyayan& dan baik

  hati"8"

 • 8/19/2019 Pend Moral Sumatif 1 Tahun 6 2016

  9/14

  PENDIDIKAN MORAL PENILAIAN SUMATIF 1 TAUN !

  -+. Kita sepat$tnya berasa si#pati den&an ****************** dan

  #asa'ah yan& ditan&&$n& .'eh #ereka" 

  B. Tan&a'an ) 2 , #a&a #e(n$a!aan $an% be!ul &an )3 , #a&a#e(n$a!aan $an% sala. )-+ Ma('a ,

  -

  *

  4

  8

 • 8/19/2019 Pend Moral Sumatif 1 Tahun 6 2016

  10/14

  PENDIDIKAN MORAL PENILAIAN SUMATIF 1 TAUN !

  5

  6

  7

  8

  9

   

  19

 • 8/19/2019 Pend Moral Sumatif 1 Tahun 6 2016

  11/14

  PENDIDIKAN MORAL PENILAIAN SUMATIF 1 TAUN !

  -+

  /. Tulis'an amalan a"a(an a%ama $an% #e(lu &ila'sana'an men%i'u!a%ama $an% &ibe(i &i bawa. )7 ma('a,

  11

 • 8/19/2019 Pend Moral Sumatif 1 Tahun 6 2016

  12/14

  PENDIDIKAN MORAL PENILAIAN SUMATIF 1 TAUN !

  0. Pili &an sena(ai'an 'ebai'an "i'a 'i!a men%ulu('an ban!uan'e#a&a o(an% $an% be(a&a &alam 'esusaan.)5 Ma('a ,

  1)

 • 8/19/2019 Pend Moral Sumatif 1 Tahun 6 2016

  13/14

  PENDIDIKAN MORAL PENILAIAN SUMATIF 1 TAUN !

  ; S

 • 8/19/2019 Pend Moral Sumatif 1 Tahun 6 2016

  14/14