of 46 /46
PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL ELM3103 OLEH MBB & MNM

ELM3103 Pengurusan Subjek Pend Moral

Embed Size (px)

Text of ELM3103 Pengurusan Subjek Pend Moral

 • PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORALELM3103OLEH MBB & MNM

 • PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL9.1 KEMAHIRAN MENGURUS PROJEK MORAL9.2 PELAKSANAAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH9.3 MASALAH PENGAJARAN PENDIDIKAN MORAL9.4 PANITIA MATA PELAJARAN MORAL

 • 9.1 KEMAHIRAN MENGURUS PROJEK MORAL Projek moral sekolah amat penting dan mempunyai falsafah dan orientasinya sendiri Guru perlu mulakan dengan memberikan definisi matlamat dan objektif, serta membuat pelan satu rancangan tindakan yang berkaitan bagi semua aktiviti pendidikan yang dijalankan oleh pihak sekolah Projek moral adalah dinamik , perlu dikemaskini secara berkala dan selalu dinilai.

 • 9.1.1 Merancang Projek MoralPerlu :-Menentukan apa yang telah diketahui tentang topik projek.Nyatakan permasalahannya yang perlu diselesaikan.Nyatakan hipotesisnyaBina satu eksperimenTentukan kumpulan kawalan dan eksperimentalElakkan pembolehubah-pembolehubahLakukan eksperiman ituKumpulkan keputusan yang didapatiKaji keputusan yang didapatiBuat laporan tentang keputusan yang didapati

 • Untuk melakukan demonstrasi, perlulah :-

  Tentukan apa yang telah diketahui tentang topik yang hendak dikajiBina satu demonstrasi atau modelLaporkan proses yang digunakan untuk membina model atau demonstrasi tersebutLaporkan kesimpulan-kesimpulan.

 • 9.1.2 Melaksanakan Projek MoralLangkah-langkah :-Pilih satu topikNyatakan masalah yang perlu diselesaikanTuliskan literature Review) atau rujukan terdahulu tentang masalah yang hendak dikajiSediakan satu bentuk ekperimentalTuliskan hipotesisSedikan tempat untuk merekodkan data dan membuat carta-carta

 • Lakukan eksperimenMasukkan keputusan-keputusan yang didapati ke dalam tempat yang telah disediakanTuliskan kesimpulan tentang keputusan yang diperolehi.Siapkan bibliografiSimpan laporan yang telah disiapkan dalam fail (samada dalam bentuk bertulis atau dalam disket)

 • Menilai projek dan Laporan Projek

  Untuk mengukur pembelajaran pelajar, pelbagai cara boleh digunakan. ia bergantung kepada tahap-tahap murid sama ada peringkat rendah atau peringkat menengah. Cadangan bentuk penilaian yang boleh dijalankan ialah menyediakan borang markat tentang apa yang hendak diperhatikan sama ada berbentuk perlakuan, pengetahuan, kerjasama dan sebagainya. pelaporan projek boleh dibuat dalam bentuk memberi gred atau menilai perlakuan atau kedianya sekali. ia juga bergantung kepada tujuan atau objektif sesuatu projek.

 • 9.2 Pelaksanaan Pendidikan Moral di SekolahDahulu nilai murni seperti patriotisme, kenegaraan dan unsur sayangkan masyarakat dan negara diterapkan ke dalam mata pelajaran Sivik yang mana tidak begitu dititikberatkan.Mata pelajaran Pendidikan Moral diberi penekanan dalam KBSR hasil cadangan yang terkandung dalam Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran 2979 (Perakuan 36)Implikasi utama mengenai Pendidikan Moral :-Pendidikan Moral dijadikan mata pelajaran wajib bagi pelajar-pelajar bukan IslamPendidikan Moral diajar secara berasinganPeperiksaan dan penilaian diadakan untuk Pendidikan Moral.

 • KBSR menekankan tiga kemahiran asas :-Membaca 2. Menulis 3. MengiraSelain itu, pendidikan di peringkat rendah juga bertujuan untuk mencapai matlamat perkembangan indiividu yang menyeluruh.Perkembangan ini adalah dirancang melalui tiga aspek iaituBidang komunikasiBidang manusia dan alam sekitar, danBidang perkembangan individuBidang manusia dan alam sekitar mempunyai dua komponen :-Komponen Kerohanian dan sikap yang mengandungi dua matapelajaran, iaitu Pendidikan Moral dan Agama Islam,Komponen Kemanusiaan dan Persekitaran terdiri daripada mata pelajaran Kajian Tempatan dan Sains, Kajian Tempatan mencakupi unsur-unsur sejarah, kesihatan, geografi, akhlak, sivik dan pengetahuan lain mengenai manusia dan alam sekitar.Kementerian Pendidikan Malaysia menetapkan bahawa terdapat 16 nilai murni yang harus dikuasai oleh para pelajar. 16 nilai murni beserta sub nilainya yang terkandung dalam sukatan pelajaran .

 • Lihat Jadual 9.1

  KBSR menekankan perkembangan menyeluruh kanak-kanak iaitu dari segi jasmani,mental emosi dan rohani.Pendidikan Moral dan Pendidikan Islam diperkenalkan untukmemperkembangkan aspek rohani kanak-kanak.Dalam konteks Malaysia, Pddk. Moral adalah untuk pelajar-pelajar bukan Islam manakala Pddk. Islam adalah untuk pelajar Islam. Nama mata pelajaran tersebut berlainan tetapi pengisiannya adalah sama dari segi jumlah nilai yang perlu dikuasai, dihayati dan diamalkan.

 • 9.2.1 Sejarah Perkembangan Mata Pelajaran Pendidikan Moral Awal tahun 1974, idea untuk memperkenalkan mata pelajaran Pendidikan Moral secara langsung, eksplisit dan formal dalam kurikulum sekolah telah pertama kali dipertimbangkan. Satu jawatankuasa dibentuk tetapi dikatakan bahawa konsep-konsep moral telah dikenalpasti dimasukkan dalam pelajaran Sivik yang wujud sebelum itu. Idea ini dibubarkan pada 1975. 1977, satu jawatankuasa telah dibentuk bawah naungan PPK (Pusat Perkembangan Kurikulum) bagi mengwujudkan Pendidikan Moral.18 April 1978, Jawatankuasa Kecil Teknikal kepada Jawatankuasa Pendidikan Moral induk telah menghasilkan Draf Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral. Matapelajaran ini diwujudkan sebagai satu matapelajarana formal di sekolah-sekolah di Malaysia adalah kerana kemerosotan nilai moral seluruh dunia.

 • Rasional memperkenalkan Pendidikan Moral pada tahun 1978 adalah cuba memberi definisi serta menyatakan objektif-objektif am matapelajaran Pendidikan Moral di sekolah-sekolah di Malaysia. Draf 1978 mengenalpasti 16 nilai teras yang merupakan kendungan utama bagi sukatan mata pelajaran Pendidikan Moral. Sepuluh daripada teras diajar pada peringkat tahap pertama sekolah rendah.Sikap KebersihanSikap belas kasihanSikap sederhanaSikap rajinSikap berterima kasihSikap jujurSikap adilSikap kasih sayangSikap hormat menghormatiSikap semangat kemasyarakatan

 • Tiga lagi nilai teras diperkenal pada tahap kedua sekolah:-KebebasanBerhemah tinggiBekerjasama

  Peringkat sekolah menengah pula akan memasukkan kesemua nilai termasuk nilai-nilai KeberanianRasionalBerdikari

  1978 , PPK telah membuat sedikit perubahan terhadap draf tersebut iaitu tidak memasukkan nilai kerjasama untuk sekolah rendah Darjah 1 hingga 6.

 • Kurikulum Baru Sekolah Rendah digubal semula menjadi Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). Ia lebih selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara.Pendidikan Moral adalah hanya untuk pelajar-pelajar bukan Islam sahaja di mana ia merupakan matapelajaran wajib serta bertaraf peperiksaan di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia mulai 1993.

  Mulai 2003, tujuan program Pendidikan Moral di sekolah diubah kepada satu program mendidik murid supaya menjadi insan yang bermoral atau berakhlak mulia dengan menekankan perkembangan pemikiran moral, perasaan moral dan tingkah laku moral. Pendidikan di sekolah rendah memberi tumpuan kepada usaha memupuk kekuatan kerohanian dan kemoralan murid melalui penghayatan dan amalan nilai-nilai murni masyarakat Malaysia yang terdapat dalam agama, tradisi dan adat resam pelbagai kaum di Malaysia.Melaluinya , murid dapat membina satu panduan hidup yang membolehkan mereka menjadi insan yang bermoral bagi menjadikan mereka individu yang bertanggungjawab moral dan sosial terhadap segala keputusan dan tindakan yang dilakukan.

 • Beberapa prinsip utama telah dikenalpasti untuk dijadikan panduan bagi guru- guru sekolah rendah dan menengah untuk melahirkan insan yang menyeluruh dari aspek j.e.r.i,s.Prinsip-prinsip itu adalah : bertanggungjawab pada diri, keluarga dan orang lain Berpegang teguh kepada ajaran agama prihatin kepada alam sekitar mengekalkan keamanan bersemangat patriotikMengjormati hak asasi manusia; dan mengamalkan prinsip demokrasi dalam kehidupan(sumber : Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral, 2003)

 • Jadual 9.2

  Jadual 9.3

 • 9.2.2 Peranan Guru Pendidikan Moral sebagai Penyampai Ilmu Pendidikan Moral

  Matlamat Pendidikan Moral di MalaysiaKurikulum Pendidikan Moral bermatlamat membentuk individu yang berakhlak mulia, bertanggungjawab dan boleh menyumbang ke arah keharmonian dan kestabilan negara serta masyarakat global.(Sumber: Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral, 2003)

  Jelas peranan guru Pendidikan Moral yang utama ialah merealisasikan matlamat seperti di atas. Matlamat pengajaran Pendidikan Moral merujuk pada Model Insan Menyeluruh yang meliputi 3 dimensi moral iaitu perwatakan positif yang saling kaitan sehingga membolehkan murid-murid mencapai tahap kematangan.Dimensi tersebut adalah pemikiran moral, perasaan moral dan tindakan moral. Pendidikan Moral yang efektif seharusnya membantu murid memahami nilai-nilai moral, menerima dan menunjukkan komitmen terhadapnya.

 • Murid juga perlu mengamalkan nilai-nilai murni yang disarankan dalam kehidupan seharian mereka. Ia dapat dilaksana berpandukan objektif Pendidikan Moral Sekolah Rendah seperti berikut yang mana membolehkan murid :-

  Jadual 9.4

 • Guru merupakan penghubung penting antara sekolah dan rumah.Peranan utama guru-guru dalam memastikan perkembangan moral para pelajar adalah dengan membantu mereka membentuk satu pandangan moral yang menyeluruh dan relevan bagi kedua-dua institusi, iaitu rumah dan juga sekolah.Tanggungjawab guru adalah besar kerana pelajar-pelajar mengharapkan mereka sebagai teladan yang konsisten dalam peredaran masa dan ini merupakan satu tugas yang rumit.Bertindak adil dan munasabah serta melayani semua orang dengan cara yang sama pada setiap masa bukanlah satu perkara yang dapat dikendalikan dengan mudah.Sebagai manusia, kita perlu mengakui bahawa kita akan berusaha untuk mencapai matlamat ini tetapi bukan kita semestinya dapat memperolehinya setiap masa.

 • Guru yang berada di dalam kelas sering menjadi pendorong bagi setiap aktiviti, seperti mewujudkan situasi simulasi dan memulakan permainan bahasa. Guru juga menjadi fasilitator yang membantu pelajar-pelajar memulakan akktiviti seperti menggalakkan mereka menceritakan tentang pengalaman mereka dan menganjurkan satu projek gotong royong. Seorang guru juga harus memahami peranannya dan memberi sokongan bagi aktiiviti yang dianjurkan oleh pelajar-pelajar dan guru juga diharapkan dapat melapangkan masa untuk melihat dan mendengar lakonan yang disediakan oleh pelajar.Guru juga sering diharapkan untuk memberi berbagai sumbangan dalam bentuk sumber seperti pegawai sumber yang membeolehkan beliau memberi maklumat yang tepat atau membantu pelajar-peljar mencari maklumat bagi setiap dilema seperti dalam mata pelajaran Sejarah atau Sains.Guru harus menjadi peransang dalam penaakulan bagi membantu pelajar berfikir melalui masalah dan tindakan moral serta tindakbalas bagi tindakan tersebut.Guru menjadi penyimpan rahsia seseorang, mendengar setiap masalah pelajar .

 • 9.2.3 Ciri-ciri Peribadi Guru Pendidikan MoralHarus mempunyai ciri-ciri seperti berikut :-Kemahiran BelajarMelatih pelajar cara belajar yang lebih berkesanMembantu guru dan pelajar meningkatkan prestasi akademikMenyediakan latihan bagi guru dan pelajar menghadapi cabaran pembelajaran sepanjang hayatMembantu guru dan pelajar menguruskan masa depan dengan baikMembantu disiplin kendiri gur dan pelajarMemperkembangkan potensi seseorang guru dan pelajar.Meningkatkan daya ingatanMemupuk sikap ingin membaca dan belajarMemperlengkapkan pelajar dengan kemahiran membuat rujukanMelatih pelajar dan guru membaca dengan cepat dan jituMelatih guru dan pelajar membuat persediaan menghadapi peperiksaan akan datang

 • 2. Kemahiran-Kemahiran KecilMengesam balik maklumatMeninterpretasi bahanMembuat notaMembuat rujukan

  3. Kemahiran BerfikirIa membantu guru dan pelajar :-Memahami konsep-konsepi. menjalankan analisis, sintesis dan Menghuraikan sesuatu idea penilaianMembuat laporanj. menangani pelbagai masalah akademik Menginterpretasi graf, lakonan dan puisi dan seharian.Menghasilkan sesuatu karya yang bermutuMenggunakan pendekatan inkuiri dalam kajianMenggunakan pelbagai sumber rujukanMenjalankan satu-satu kajian

 • Seorang guru yang cekap, dapat meningkatkan kemahiran berfikir pelajar dengan :Merancang pelbagai aktiviti berfkir secara langsungMembantu pelajar membuat analisi, sintesis dan penilaianMerancang situasi yang menggalakkan pelajar berfikirMembuat persediaan tersusun agar memudahkan pemikiran pelajar-pelajarMenyerapkan kemahiran berfikir dalam objektif pelajaran dengan cara-cara berikut :Menulis huraian terperinci tentang objek yang dilihatMengenal pasti persamaan dan perbezaan antara dua objekMencatatkan isi-isi penting dalam satu-satu teks.Meramal satu-satu peristiwa berlandaskan kepingan gambarMembuat satu-satu keputusan serta memberikan justifikasi.Mengemukakan soalan-soalan yang memerlukan pemikiran divergen iaitu di mana beberapa jawapan boleh diterima.f. Mengendalikan projek-projek yang menggalakkan pemikiran kreatif, membina dan kritis.

 • 4. Perkembangan Personaliti GuruCiri-ciri personaliti guru yang seimbang:-RamahAdilFleksibelTegasGemar berjenakaUtuhBerdedikasiPekaInovatifBerwibawa BermoralToleran

 • 9.3 MASALAH PENGAJARAN PENDIDIKAN MORAL Masalah utama dalam melaksana pengajaran Pendidikan Moral di sekolah 9.3.1 Kekurangan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran buku teks, buku rujukan, bahan-bahan (gambar) dan buku cerita. 9.3.2 Kekurangan Latihan Khusus dalam Bidang Pengajaran Pendidikan Moral Berlaku keciciran dalam penyampaian ilmu dari Kakitangan sumber mata pelajaran Pendidikan Moral kepada guru-guru yang terpilih, tiada IPT yang menawarkan bidang Pendidikan Moral sebagai pengkhususan utama, dan kebanyakan guru terlatih tidak mempunyai pengetahuan dalam p&p Pendidikan Moral. 9.3.3 Cabaran terhadap Pengajaran Pendidikan Moral seperti isu-isu Moral Semasa dalam Masyarakat/ Komuniti dan isu-isu Moral di Sekolah. nilai-nilai murini masyarakat Malaysia berbeza dengan nilai-nilai di Barat atau negara-negara maju yang lain, guru-guru tidak menguasai pendekatan, strategi, pengajaran kemahiran berfikir yang sesuai dan teknik yang sesuai, isu-isu semasa dalam masyarakat sentiasa berubah serta tidak sesuai untuk dibincangkan.

 • 9.3.4 Masalah Pelaksanaan Pendidikan Moral seperti Faktor Murid, Guru, Sekolah dan Masyarakat. 1. Faktor Murid amalan nilai yang dipercayai setiap murid tidak sama.Pencapaian yang baik dalam Pendidikan Moral tidak menjamin kemasukan ke IPTA atau sesuatu jawatan. 2. Faktor Guru dan Sekolah a) Kurang minat guru tidak berminat - b) Kepakaran guru tidak mempunyai pengetahuan namun mata pelajaran ini dianggap mudah diajar. - c) Kesedaran guru tidak menyedari bahawa p&p yang disampaikan terlalu minimum berkaitan dengan Pendidikan Moral - d) Penglibatan pentadbir dalam perniagaan pihak pentadbir yang diberi kelas Pendidikan Moral dan persepsi sekolah yang beranggapan mata pelajaran - e) Sikap pentadbiran Pendidikan Moral mementingkan peratus kelulusan sekolah dalam peperiksaan bagi mata pelajaran utama

 • 3. Faktor Masyarakat- Bergantung kepada kesediaan masyarakat untuk menerima kurikulum. Pendidikan Moral kurang mendapat perhatian atau sambutan yang mana mereka lebih mengutamakan subjek-subjek yang mempunyai nilai pasaran pekerjaan.

 • 9.4 PANITIA MATA PELAJARAN MORAL Panitia Pendidikan Moral sekolah menengah di bawah kawalan Ketua Bidang Kemanusiaan Sekolah Rendah diletakkan di bawah kawalan Penolong Kanak Kurikulum9.4.1 Peranan, Tugas dan Tanggungjawab Panitia Pendidikan MoralMelaksanakan tugas pembelajaran dan pengajaran.Pemimpin dan pengurus kurikulumMemastikan kemajuan stafMenyediakan bahan

  9.4.2 Nilai Merentasi KurikulumWan Mohd Zahid (1993) nilai-nilai disisipkan melalui semua mata pelajaran.Semua mata pelajaran boleh dikaitkan dengan pemupukan nilai-nilai murni.

 • 9.4.3 Nilai Tersembunyi dalam Kurikulum berkait rapat dengan iklim sekolah. dimensi umumbyang mempengaruhi iklim adalah gaya kepimpinan, gaya pengajaran dan persekitaran , struktur dan fungsi kelompok tidak formal, dan ciri-ciri organisasi formal. Dreeban menyatakan bahawa persekolahan merupakan jambatan di antara kehidupan keluarga atau rumah tangga murid dan kehidupan awam orang dewasa. Norma-norma ini, sebagai hasil daripada proses persekolahan, dialirkan kepada pelajar seperti berikut:Murid mempelajari soal berdikariAktiviti sukan, kerja-kerja bilik darjah dan tugas-tugas sekolah yang lain pula boleh membawa kepada pembelajaran tentang norma pembelajaran.Universalisme dipelajari oleh pelajar dengan melakukan tugas-tugas sekolah yang mengenakan satu set tuntutan yang serupa terhadap semua pelajar dan melalui aspek-aspek kehidupan sekolah yang lain.Bagi norma kekhususan, pelajar mempelajarinya di perigkat sekolah menengah dengan menghadapi situasi-situasi yang bersifat khusus atau departmentalised

 • Sugarman (1973) menyatakan bahawa faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral murid melalui pendidikan moral secara tidak formal adalah :Struktur formal pembelajaran akademik termasuklah pembahagian pelajar kepada kumpulanKestabilan ataupun sebaliknya kumpulan-kumpulan iniSituasi pembelajaran di dalam bilik darjahPengajaran berpasukanSifat dan keadaan perkhidmatan bimbingan dan kaunselingAmalan yang melibatkan pelajar-pelajar tertentu dalam struktur autoriti rasmi sekolah.Latar belakang atau persekitaran rumah tangga pelajarHubungan murid dengan rakan sebayaProses pembelajaran yang berlaku semasa pelajar itu membesarLatar belakang guru dan sahsiah guru serta latihan yang diterimanya dan kesan kesemuanya ini terhadap sikap, kecenderungan dan tingkah laku guru di sekolahAutoriti guru kepada pelajarnya.

 • Akhir sekali, sifat dan mutu perhubungan manusia di sekolah, seperti yang dicerminkan oleh strategi dan pendekatan di dalam bilik arjah; dan norma dalam hubungan guru dengan murid dan dalam hubungan murid dengan murid. Bagi menentukan sama ada hubungan itu formal atau tidak formal, ia sebenarnya dipengaruhi oleh struktur formal sekolah. Struktur formal ini berkaitan dengan kerangka peraturan sekolah, sistem ganjarannya, struktur autoritinya dan batasan di antara sekolah dengan masyarakat di luar. Satu lagi aspek yang boleh menyokong pendidikan moral di sekolah adalah sistem ganjaran. Sistem ganjaran yang pada asasnya lebih cenderung menjanakan perasaan berjaya dan selamat di kalangan lebih ramai pelajar, juga akan mengurangkan bilangan murid yang berasa terasing, yang tidak sukakan sekolah dan yang suka menghabiskan masa dan tenaga melakukan kegiatan yang bersifat delinquen. pastikan ganjaran yang diberi atas sebab yang betul dan munasabah serta tidak menggalakkan murid bersifat altruistik atas sebab mahukan ganjaran.

 • Struktur autoriti sekolah juga boleh mempengaruhi pendidikan moral pelajar. Sugarman berpendapat bahawa kebolehan pelajar berfikir berlandaskan prinsip moral yang am atau universal bergantung kepada sama ada mereka diperkenalkan atau tidak kepada struktur autoriti yang rasional. ia menjadi lebih berkesan sekiranya pihak sekolah mengamalkan sistem yang mengajak lebih ramai pelajar melibatkan diri dalam struktur autoriti sekolah yang rasmi.

 • TOPIK 10 : PENILAIAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL10. 1 Penilaian Formal10.1.1 Jenis-jenis Penilaian FormalPentaksiran Iltizam mentaksir pengalaman, penghayatan dan keterlibatan yang bersungguh-sungguh serta penuh tanggungjawab dalam aktiviti berikut :Tugasan Harian Pelajazr dikehendaki membuat tugasan berhubung dengan pembelajaran Pendidikan Moral. Semasa melakukan tugasan harian, beberapa aspek perlu diambil kira, seperti:Penulisan untuk tugasan harian ini boleh dijalankan bila-bila masa.Tugas yang diberikan adalah sebagai bukti dan hendaklah berasaskan nilai yang hendak dikesan dan dikaitkan dengan isu-isu semasa.Tugasan hendaklah mengutamakan penghayatan, kesedaran dan kefahaman tentang nilai, pemikiran yang rasional dan pertimbangan moralGuru hendaklah merancangkan 8 hingga 10 tugasan yang berkaitan dengan pembelajaran PMMinimum 8 hasil tugasan harian yang terbaik didokumentasikanSetiap tugasan mestilah dibuat pada kertas A4 dan 250 patah perkataan

 • 2. Pelajar dikehendaki melibatkan diri di dalam 4 aktiviti Kerja Amal yang berkaitan dengan tiga bidang pembelajaran Pendidikan Moral, iaitu:Perkembangan diri: 1 aktivitiKekeluargaan: 1 aktivitiAlam Sekitar: 2 aktiviti

  Pelajar perlu melampirkan bahan bukti seperti sijil penghargaan, surat perakuan yang sah, gambar atau apa-apa bahan yang boleh dijadikan bukti di dalam penglibatan kerja amal yang telah dilakukan.Antara kerja amal tersebut ialah:Gotong royongMengindah kawasanMembimbing pelajar lainMenyediakan kemudahan sekolahMembaikpuluh perabot sekolahMembersihkan taman rekreasi

 • g. Mengumpul bahan-bahan bacaanh. Membuat kerja amal di rumah orang tua atau anak yatimLain-lain kerja amal yang memberi kebaikan kepada masyarakat.

  Dalam membuat kerja amal, beberapa aspek perlu di ambil kira, seperti:Jangka masa untuk sesuatu kerja amalKerja amal yang akan dibuat seharusnya sesuaiPelajar digalakkan untuk menyertai kerja amalPenilaian kerja amal seharusnya tertumpu kepada aspek penghayatan dan amalan nilai murni

 • FolioSatu folio adalah kompilasi dokumen-dokumen berikut :PenulisanLaporan aktivitiMaklumat dan dokumen sebagai bukti

  Sebagai cara untuk menyediakan pentaksiran folio:Pentaksiran dibuat oleh guru daripada hasil pendokumentasian pelbagai aktiviti yang dijalankan oleh pelajarDua aktiviti utama yang mesti ditaksir ialah Tugasan Harian dan Kerja AmalFolio ditaksir berdasarkan bukti dan laporan terbaikHasil aktiviti pelajar harus mencapai cakupan kriteria dari setiap aspek (rujuk lampiran 1)Numerik 1,2,3 dan 4 dijadikan Gred(n) untuk setiap aspek yang direkodkan di dalam Borang Pencapaian Individu (rujuk lampiran 3)

 • Gred (n) x (w) bagi keseluruhan aspek dibahagikan kepada wajaran (w) untuk mendapatkan purata. Perolehan Purata dilaporkan sebagai Gred abjad berpandukan kepada jadual julat pemarkahan (rujuk Lampiran 2)

 • 10.1.2 Jadual Penentu Tugasan (JPT)Merupakan Penentu Tugasan (JPT) doleh disediakan seperti di lampiran berkelat berdasarkan kriteria : Kriteria Pentaksiran Folio 10.1.3 Jadual Penentu Ujian (JPU)Digunakan semasa guru ingin membuat ujian sumatif iaitu ujian yang dijalankan pada setiap semester atau pertengahan tahun dan akhir tahun.Tujuan ujian ini dijalankan untuk mengesan penguasaan pelajar dalam keseluruhan nilai-nilai murni yang diajarkan. Markah-markah ujian sumatif ini lebih berguna untuk tujuan melaporkan kemajuan pelajar, memperbaiki pengajaran guru dan meningkatkan kualiti pembelajaran murid-murid Pada kebiasaannya JPU dibuat berdasarkan taksonomi Benjamin Bloom (1956) iaitu berdasarkan kepada domain kognitif yang disusun mengikut hierarki bermula dengan pengetahuan, kefahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan penilaian.Bagi matapelajaran Pendidikan Moral JPU dibuat berdasarkan kepada pendekatan-pendekatan pm iaitu pemupukan nilai, bertimbang rasa, rasional, tindakan sosial, perkembangan moral kognitif, penjelasan nilai dan analisis nilai.

 • Proses menghasilkan JPU PM

  10.1 Contoh JPU Tahun 2

  Proses menghasilkan JPUPeringkat 1 : menentukan peringkat ujian yang hendak dijalankanPeringkat 2: Tentukan tahun atau tingkatan pelajar yang akan diujiPeringkat 3: Tentukan nilai yang akan dipilihPeringkat 4: Tentukan pendekatan yang akan dipilih dalam ujian tersebut.Peringkat 5: Pastikan bahawa pelajar pembahagian pendekatan yang dipilih tersebut membolehkan pelajar lulus meruuk kepada peratusannya.

 • 10.2 Penilaian Tidak Formal10.2.1 Jenis-jenis Penilaian Tidak FormalLaporan sahsiah dijalankan secara tidak formal. Ianya seiring dengan hasrat Sukatan Pelajaran PM bagi meningkatkan persefahaman dan kerjasama .Pentaksiran secara PemerhatianSatu proses penilaian pelbagai aspek pembelajaran dan tingkah laku pelajar.Pemerhatian sahsiah pelajar menumpukan kepada bidang:Perkembangan diriDemokrasiKeamanan dan keharmonianPertimbangan yang perlu diambil kira semasa pentaksiran secara pemerhatian:Pemerhatian dijalankan secara tidak formalPemerhatian tidak perlu dilakukan secara serentak untuk semua pelajarGuru tidak perlu memerhatikan kesemua perlakuan setiap kali pemerhatian dilakukan.Kekerapan pemerhatian adalah bergantung kepada keperluan pelajar

 • 10.2.2 Pelaksanaan Penilaian Tidak formal.Laporan sahsiahPenilaian dilakukan oleh Guru PMGuru dikehendaki mengisi Borang Pencapaian Individu, (sila rujuk Lampiran 3) yang menyatakan pencapaian pelajar sebagai pelaporan akhir.Elemen sahsiah yang terdapat dalam Borang Laporan Sahsiah (rujuk Lampiran 4) adalah sebagai panduan untuk guru menjalankan pemerhatian.Gred (n) bagi setiap aspek yang dinilai adalah berpandukan kepada Bilangan Ya bagi setiap kriteriadan hendaklah ditanda (/) ke dalam Borang Laporan Sahsiah.Gred (n) adalah berpandukan kepada julat kriteria dalam Lampiran 5Penilaian dilakukan ke atas semua pelajarPemerhatian dan pentaksiran dijalankan secra berterusanLaporan Sahsiah adalah sebagai bukti terhadap sahsiah tingkah laku pelajar bagi mencapai hasrat untuk meningkatkan persefahaman dan kerjasamaPemerhatian dijalankan ke atas manifestasi perlakuan pelajarLaporan akhir pada bulan 0gos akan dijadikan pelaporan bagi penskoran sahsiah.

 • 10.3 Isu-Isu Dalam Penilaian10.3.1 Kelebihan Penilaian Formal dan Tidak FormalMerupakan tugasan harian, laporan kerja amal, menghasilkan folio dan ujian bulanan, pertengahan tahun, akhir tahun atau peperiksaan semester.Tujuan ujian untuk mendapat markat atau skor yang mana ia boleh dicatat dalam laporan kemajuan pelajar.10.3.2 Kelemahan Penilaian Formal dan Tidak Formal penilaian formal memberi markat dan gred kepada pelajar yang mana markat atau gred yang baik yang diperolehi oleh pelajar tidak semestinya mengamalkan tingkah laku yang bermoral. bagi ujian tidak formal, walaupun pelaporan sahsiah seseorang pelajar itu adalah baik tetapi tanpa markah atau gred ia tidak mempunyai sebarang nilai dari segi pencapaian. Kesahan dan kebolehpercayaan sesuatu ujian selalunya dikaitkan dengan markat atau gred yang diperolehi.

 • 10.3.3 Masalah dalam Penilaian Formal dan Tidak Formal

  Berikut adalah masalah-masalah dalam penilaian formal:Bentuk bertulis markat atau gred yang diperolehi adalah rendah tetapi dari segi kognitifnya masih baik . Ini berlaku kerana terdapat pelajar yang masih belum dapat membaca dan menulis dengan baik dan tidak menjawab soalan dengan baik. Namun begitu pelajar yang mendapat keputusan yang baik, tidak semestinya dirinya insan yang berakhlak mulia.Menentukan amalan dan nilai murni- jawapan yang diterima adalah berlainan kerana pelajar mempunyai pemikiran dan cara penyelesaian masalah yang berlainan.

 • Masalah penilaian tidak formalPenilaian tidak formal merupakan pelaporan sahsiah pelajar berdasarkan pemerhatian guru di dalam bilik darjah dan di luar bilik darjah.Keperluan kepada masa dilakukan oleh guru darjah dan guru pendidikan Moral yang mana akhirnya guru darjah bertanggungjawab untuk menghasilkan laporan sahsiah.Ketepatan pelaporan kebanyakan pemerhatian dijalankan tidak dirancang khususnya di luar bd., laporan sahsiah ini juga ada kemungkinan berunsur bias dan tidak ada bukti yang relevan* Laporan sahsiah secara perbandingan di antara pelajar boleh dipertikai, walaupun selalunya pemerhatian di dalam bilik darjah yang paling utama dijadikan pelaporan sahsiah.

 • Sekian, terima kasih