Rpt Pend Moral t1 2016

 • Author
  goelan

 • View
  244

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Rpt Pend Moral t1 2016

 • 7/24/2019 Rpt Pend Moral t1 2016

  1/26

  SMK DATO SHAHARDINRancangan Tahunan Pendidikan Moral Tingkatan Satu

  Tahun 201

  Minggu

  !idangPe"#ela$aran

  KandunganAkade"ik

  Ha%il Pe"#ela$aran &adangan Akti'itiPe"#ela$aran

  Pentak%iran !era%a%kan Sekolah

  De%kri(tor )'iden% In%tru"en

  Minggu1

  Minggu Orienta%iTingkatan 1

  2 NI*AI !)RKAITAND)N+ANP)RK)M!AN+ANDIRI

  1,1Ke(erca-aan

  Ke(ada Tuhan

  Keyakinanwujudnya Tuhansebagai penciptaalam danmematuhi segalasuruhan-Nyaberlandaskanpegangan agamamasing-masingselaras denganprinsip RukunNegara.

  Tuhan (enci(taala"

  Keistimewaan dankeunikan ciptaanTuhan

  Manusia dan

  alamsemestaialah ciptaanTuhan

  Anggota

  yangtersusun rapidan

  Wajah yang

  menarikkurnia Tuhan

  Keunikan

  setiapindiidu

  walaupuncacatanggota

  Keunikanalamsemesta!"lora dan#auna$bentuk mukabumi seperti

  %. Menerima hakikatbahawa kekurangan

  dan kelebihan diriialah anugerah Tuhan

  &. Memeliharakeuniukanalam semesta

  ciptaanTuhan

  '. Rujuk juga objekti#(nit %

  %. )erbincangan tentang kelebihan dan kekurangan diri&. Mengumpul

  maklumat tentang pencapaian dan keunikan golongan yang cacat anggota'. *awatan ke hutan

  simpan atau hutan rekreasi+. Rujuk juga aktiiti buku teks (nit %

  ,%Mengetahui nilai-nilai berkaitandengan)erkembangan iri

  /KepercayaanKepada Tuhan

  ,%%0',olehmenyenaraikancontoh ciptaanTuhan

  ,&%0%,olehmenjelaskankeunikanmanusia danalam semestasebagai ciptaanTuhan

  ,'%0%,oleh

  menunjukkanperlakuanmenghargaiciptaan Tuhan

  Menyenaraikantiga contohciptaan Tuhansecara bertulis

  Menunjukkancara atau

  perlakuanseseorangindiidumenghargaiciptaan Tuhansecara bertulis

  1

 • 7/24/2019 Rpt Pend Moral t1 2016

  2/26

  sungai$gunung-ganang danlaut1

  ,+%0%,olehmengamalkanperlakuanmenghargaiciptaan Tuhanberlandaskanperaturanagama denganrela hati

  . 1,2 A"anah

  2ikapbertanggungjawabyang bolehmenimbulkankepercayaan dankeyakinan oranglain.

  A"anahtanggung$a/a#%e"uaAmanah dalamsetiap urusan

  Tugasan dan

  tanggungjawab yangdilaksanakandi sekolah

  )engurusan

  wangpersatuanatau kelabtanpapenyelewengan

  (rusan jual

  belibarangan

  %. Amanah dalammenjalankan tugas disekolah

  &. Melaksanakan tugasseharian dengan

  amanah'. Rujuk juga objekti#(nit

  &

  %. )erbincangan tentang tugas yang diamanahkan dan cara

  melaksanakannya dengan sempurna agar menimbulkan

  kepercayaan dankeyakinan orang lain

  &. Rujuk juga aktiitibuku teks (nit &

  ,%%Mengetahui nilai-nilai berkaitandengan)erkembangan iri

  Amanah

  ,%%0%,olehmenyatakan caramenjalankantugas dantanggungjawabdengan amanahdi sekolah

  ,&%0%,olehmenjelaskankepentinganmelaksanakantugas dantanggungjawabdengan amanahdi sekolah

  Menyatakan tigacaramenjalankantugas di sekolahsecara bertulis

  Menjelaskan tigakepentinganmelaksanakantanggungjawabdi sekolah secarabertulis

  Minggu

  Nilai danPenerangan

  KandunganAkade"ik

  O#$ektiHa%ilPe"#ela$aran

  Akti'itiPe"#ela$aran

  De%kri(tor )'iden% In%tru"en

  2

 • 7/24/2019 Rpt Pend Moral t1 2016

  3/26

 • 7/24/2019 Rpt Pend Moral t1 2016

  4/26

  Kebersihanpersekitaran

  Rumah

  2ekolah

  Tempat

  awam

  amal membersihkan kelas dan kawasan

  sekolah8. Rujuk juga aktiiti

  ,uku Teks (nit +

  kesihatan diridan kebersihanpersekitaran

  ,'%0%,olehmenunjukkanperlakuanmenjagakesihatan diridan kebersihanpersekitaranapabila disuruh

  ,+%08,oleh menjagakesihatan diridan kebersihanpersekitarandengan rela hati

  persekitaransecara bertulis

  Menunjukkantiga contohperlakuanmenjagakesihatan dirisecara bertulis

  Menunjukkancara menjagakebersihan alam

  sekitar secarabertulis

  1,3 He"ahTinggi,eradab sopan danberbudipekerti muliadalampergaulanseharian.

  !er#udi #aha%a#uda-a hidu( kitaAmalan bersopansantun dalamkehidupan seharian

  Adab

  pertuturanyang sopan

  *embut

  dalam tutur

  kata ,ertegur

  sapa

  Tingkah laku

  yang sopan

  Adab di mejamakan

  Adab

  menyambuttetamu

  %. 2entiasa bertutur dan berkelakuan sopan dalam semua situasi&. Rujuk juga objekti#

  (nit8

  %. *akonan untuk menunjukkantingkah laku yang sopan dalam pelbagai

  situasi&. Mengumpulkan gambar tentang tingkah laku yang sopan dan melekatkannya dalam buku skrap'. Rujuk juga aktiiti buku teks (nit 8

  ,%%Mengetahui nilai-nilai berkaitandengan)erkembangan iri

  3emahTinggi

  ,%%0%,olehmenyatakanadab pertuturandan tingkah lakuyang sopan

  ,&%0%,olehmenjelaskankepentinganadab pertuturandan tingkah lakuyang sopan

  ,'%0&

  Menunjukkantiga contoh adabpertuturan dantingkah lakuyang sopansecara bertulis

  Menjelaskan tigakepentinganadab pertuturandan tingkah lakuyang sopansecara bertulis

  4

 • 7/24/2019 Rpt Pend Moral t1 2016

  5/26

  Adab

  mengguna-kankemudahanawam

  ,olehmenunjukkanadab pertuturandan tingkah lakuyang sopanapabila disuruh

  ,8%0%,olehmengamalkanadab pertuturandan tingkah lakuyang sopan disekolah dengantertib dan ikhlasdan tekal sertamemupuk nilaidalam kalanganmasyarakat

  Menunjukkantiga contoh adabpertuturan dantingkah lakuyang sopansecara bertulis

  Minggu 4

  &5TI TAH5N!AR5 &INA 201.

  Minggu

  Nilai danPenerangan

  KandunganAkade"ik,

  O#$ektiHa%ilPe"(ela$aran

  Akti'itiPe"#ela$aran

  De%kri(tor )'iden% In%tru"en

  6 1, Toleran%i

  Kesanggupanbertolakansur$ sabardan mengawaldiri bagimengelakkanberlakunyapertelingkahan danperselisihan#aham dankesejahteraanhidup.

  Ke"a"(uan"e"aha"ikeunikan indi'idua%a% (er(aduanhidu(Toleransi menjaminperpaduan

  Kepentingan

  amalantoleransidalampelbagaiaspek keranasetiapindiidumempunyaipersamaandanperbe5aan

  %. ,ertolak ansurterhadap sebarang

  perbe5aan yang wujud dalam

  masyarakat&. Rujuk juga objekti#(nit 9

  %. Membuatperbandingan dalampelbagai aspek sepertikebolehan$ pemikiran$status sosio ekonomidan agama dikalangan murid danmempamerkan hasilperbandingan tersebut di sudut bacaan.&. Rujuk aktiiti bukuteks (nit 9

  ,%%Mengetahui nilai-nilai berkaitandengan)erkembangan iri

  Toleransi

  ,%%0%,olehmenyatakanperlakuanbertolak ansurterhadapperbe5aan yangwujud dalammasyarakat

  ,&%0&,oleh membuatperbandinganantara rakansekelas daripelbagai aspekseperti

  Memberikan tigacontoh sikapbertolak ansurdalammasyarakatsecara bertulis

  Menulisperbandinganantara rakan dariaspek kebolehanpemikiran$ statusekonomi$ agama

  5

 • 7/24/2019 Rpt Pend Moral t1 2016

  6/26

  Kebolehan

  )emikiran

  2tatus

  2osioekonomi

  Agama7

  Kepercayaan

  kebolehanpemikiran$ statusekonomi danagama ataukepercayaanyang wujuddalammasyarakat

  dan kepercayaanmasyarakatsecara bertulis

  7 1,4 !erdikari

  Kebolehan dankesanggupanmelakukansesuatu tanpabergantungkepada oranglain.

  Sika( #erdikari"en$a"inke$a-aanAmalan berdikaridalam kehidupanseharian

  Kepentingan

  sikapberdikariuntukkejayaanhidup

  Rumah

  2ekolah

  %. Melakukan sesuatu tugas atau kewajipan tanpa bergantung

  kepada orang lain&. Rujuk juga objekti#(nit

  :

  %. Menghasilkan peta minda tentang perlakuan yang

  menunjukkan sikapberdikari di rumahdan sekolah

  &. Rujuk aktiiti bukuteks (nit :

  ,%%Mengetahui nilai-nilai berkaitandengan)erkembangan iri

  ,erdikari

  ,%%0&,oleh membericontoh tugas dirumah dan disekolah yangdilakukan tanpabergantungkepada oranglain

  ,&%0%,olehmenjelaskankepentingansikap berdikariuntuk kejayaanhidup

  ,'%0',oleh melakukantugas di rumahdan sekolahtanpa

  bergantungkepada oranglain

  Memberikan limacontoh tugas dirumah dan disekolah yangdilakukan sendirisecara bertulis

  Menjelaskan tigakepentingansikap berdikariuntuk berjayadalam hidupsecara bertulis

  Menamakanempat tugasyang seringdilakukan di

  rumah dansekolah tanpabergantungkepada oranglain secarabertulis

  6

 • 7/24/2019 Rpt Pend Moral t1 2016

  7/26

  10 1,6 Kera$inan

  (saha yangberterusanpenuh dengansemangatketekunan$kecekalan$kegigihan$dedikasi danberdaya majudalammelakukansesuatuperkara.

  A"alan kera$inan"en$a"inke"a$uanKerajinan pemangkinuntuk mencapaimatlamat hidup

  2ikap

  kerajinandalammelakukansesuatuperkara

  ;ekal

  aya (saha

  edikasi

  6igih

  Tekun

  %. ,ersikap rajin untukmencapai kejayaandalam hidup

  &. Rujuk juga objekti#(nit

  %. )erbincangan tentang gejala yang membahayakan diri

  dan menjejaskan maruah.&. Menghasilkansebuah sajak yang bertema sayang akan diri.'. Rujuk aktiiti bukuteks

  (nit >

  ,%%Mengetahui nilai-nilai berkaitandengan)erkembangan iri

  Kasih

  2ayang

  ,%%0%,olehmenyatakan caramenyayangi danmenghargainyawa diri dannyawa orang lain

  ,'%0%,oleh

  menunjukkanperlakuanmenyayangi danmenghargainyawa diri dannyawa orang lain

  ,8%0%,olehmengamalkan

  Menyatakan tigacara menyayangidan menghargainyawa diri dannyawa oranglaing secarabertulis

  7

 • 7/24/2019 Rpt Pend Moral t1 2016

  8/26

  sikapmenyayangi danmenghargainyawa diri dannyawa orang laindengan tertibdan ikhlas dantekal sertamemupuk nilaidalam kalanganmasyarakat

  12 1,10 Keadilan

  Tindakan dankeputusanyang saksamaserta tidakberat sebelah.

  Keadilan a%a%kehar"oniankeluargaAmalan keadilandalam institusikekeluargaan

  Amalankeadilan dikalangananggotakeluarga

  )embahagi-

  an tugas dantanggung-jawab

  )embahagi-

  an barangan

  )endidikan

  %. ,erlaku adil dalamsetiap tindakan

  dengan anggotakeluarga

  &. Rujuk juga objekti#(nit

  %?

  %. Menghasilkan skrip berdasarkan satu situasi tentang amalan keadilan dalam sebuah

  keluarga dan main

  peranan sebagaisalah seoranganggota dalamkeluarga

  &. Rujuk aktiiti bukuteks (nit %?

  ,%%Mengetahui nilai-nilai berkaitandengan)erkembangan iri

  Keadilan

  ,%%0%,oleh membericontoh amalanyang adil dalamkalangananggota keluarga

  ,'%0%,olehmenunjukkanperlakuan adildalam tindakandengan anggotakeluarga

  Memberikan tigadaripada limacontoh amalanyang adil dalamkalangananggota

  masyarakatsecara bertulis

  Menunjukkantiga contohperlakuan adildalam tindakandengan anggotakeluarga secarabertulis

  1. &5TI P)RT)N+AHANS)M)ST)R 1

  1 1,11 Ra%ional

  ,oleh ber4kirberdasarkanalasan dan buktiyang nyata dandapat mengambil

  Sika( ra%ionaldala" "e"#uat(erti"#anganKetelitian menilaipelbagai maklumat

  Ketelitian

  menilai dan

  %. Menilai dengantelitikesahihan sesuatumaklumat

  &. Rujuk juga objekti#

  %. Mengumpul danMembandingkanMaklumat daripadapelbagai sumbersebelum membuat

  ,%%Mengetahui nilai-nilai berkaitandengan)erkembangan iri

  Rasional

  ,%%0%,olehmenyatakan caramenentukankesahihansesuatu

  Menyatakan tigacara menentukankesahihansesuatumaklumat secara

  8

 • 7/24/2019 Rpt Pend Moral t1 2016

  9/26

  tindakanberasaskanpertimbanganyang wajar.

  mengkajisesuatu ideaataumaklumatdaripadapelbagai

  sumber nternet

  Khabar angin

  (nit %% sesuatupertimbang- an&. Rujuk aktiiti bukuteks (nit %%

  maklumat

  ,&%0%,olehmenjelaskan

  kepentinganmenentukankesahihansesuatumaklumat

  bertulis

  Menjelaskan tigadaripada lima

  kepentinganmenentukankesahihansesuatumaklumat secarabertulis

  13 1,12Ke%ederhanaan

  ,ersikap tidakketerlaluan dalammembuat

  pertimbangan dantindakan sama adadalam pemikiran$pertuturan atauperlakuan tanpamengabaikankepentingan diridan orang lain.

  A"alanke%ederhanaan"en$a"inke%e$ahteraanhidu(

  Kesederhanaan

  sebagai amalanhidup

  ;ara hidupsederhanawalaupunberkemampu-an

  )erbelanjaan

  )emakanan

  Rekreasi

  %. ,ersederhanadalam

  kehidupan&. Rujuk juga objekti#

  (nit

  %&

  %. Merancangperbelanjaanmingguan

  &. Mengenalpastiseorang rakan yang

  bersikap sederhanadalam perbelanjaan

  dan menceritakan perihal sikapnya

  yang boleh dijadikanteladan

  '. Rujuk aktiiti bukuteks (nit %&

  ,%%Mengetahui nilai-nilai berkaitandengan)erkembangan iri

  Kesederhaan

  ,%%0%,olehmenyatakan carabersikapsederhana dalamkehidupan

  seharian

  ,&%0%,olehmenjelaskankepentinganbersikapsederhana dalamkehidupanseharian

  Menyatakanenam carabersikapsederhana dalamkehidupan

  seharian secarabertulis

  Menjelaskanempat daripadaenam kepenting-an bersikapsederhana dalamkehidupanseharian secarabertulis

  Minggu

  Nilai danPenerangan

  KandunganAkade"ik

  O#$ektiHa%ilPe"#ela$aran

  Akti'itiPe"#ela$aran

  De%kri(tor )'iden% In%tru"en

  9

 • 7/24/2019 Rpt Pend Moral t1 2016

  10/26

  NI*AI !)RKAITAN D)N+AN K)K)*5AR+AAN

  1 2,1 Ka%ihSa-ang

  Terhada(Keluarga

  )erasaan cinta$kasih dansayang yangmendalam danberkekalanterhadap keluarga.

  Ka%ih %a-anga"alan %uci

  Kasih sayangmemupuk hubunganharmonis dengananggota keluarga

  Kepentingan

  amalan kasihsayangmengikutperspekti#pelbagaiagama

  slam

  ,uddha

  Kristian

  3indu

  2ikh

  %. Mengamalkan kasih sayang terhadap anggota keluarga

  seperti yang dituntut oleh agama&. Rujuk juga objekti#(nit %'

  %. Mencari maklumat tentang kasihsayang mengikut perspekti#

  pelbagai agama&. Rujuk aktiiti bukuteks (nit %'

  ,%&Mengetahui nilai-nilai berkaitandenganKekeluargaan

  Kasih 2ayang

  Terhadap Keluarga

  ,%&0%,olehmenyatakanamalan kasihsayang terhadapkeluarga sepertiyang dituntutoleh agama

  ,&&0%,olehmenjelaskankepentinganamalan kasihsayang terhadapkeluarga seperti

  yang dituntutoleh agama

  ,+&0%,olehmenunjukkansikap kasihsayang terhadapkeluarga dengantertib dan relahati

  Menyatakan limacontoh amalankasih sayangterhadapkeluarga sepertiyang dituntutoleh agamasecara bertulis

  Menjelaskan tigakepentinganamalan kasihsayang terhadapkeluarga sepertiyang dituntut

  oleh agamasecara bertulis

  14 2,2 Hor"at dan

  Taat Ke(ada Anggota Keluarga

  Memuliakan setiapanggotakeluarga denganberinteraksi danmemberi layanansecara bersopan

  Hor"at8

  "enghor"ati a%a%keluarga har"oni

  3ormat-menghormatisesama anggotakeluarga

  ;ara

  menghormati

  %. Menghormati setiapanggota keluarga

  &. Rujuk juga objekti#(nit %+

  %. Melakonkan cara menghormati

  anggota keluarga&. Menghasilkan sajak yang bertemakan

  @3ormat-menghormati

  antara anggota

  ,%&Mengetahui nilai-nilai berkaitandenganKekeluargaan

  3ormat dan

  Taat KepadaAnggotaKeluarga

  ,%&0%,olehmenyatakan caramenghormatisetiap anggotakeluarga

  ,&&0%

  Menyatakanempat daripadaenam caramenghormatisetiap anggotakeluarga secarabertulis

  10

 • 7/24/2019 Rpt Pend Moral t1 2016

  11/26

  untuk mewujudkankeluarga yangharmoni.

  anggotakeluarga

  *ayanan

  Memberi

  perlindungan

  Meraikan Mendoakan

  keluarga'. Rujuk aktiiti bukuteks

  (nit %+

  ,olehmenjelaskankepentinganmenghormatisetiap anggotakeluarga

  ,+&0%,oleh memberilayanan secarabersopan kepadasetiap anggotakeluarga dengantertib dan relahati

  ,8&0%

  ,olehmengamalkansikapmenghormatianggota keluargasecara tertib dantekal sertamemupuk nilaidalam kalangananggota keluarga

  Menjelaskanempatkepentinganmenghormatisetiap anggota

  keluarga secarabertulis

  Minggu

  Nilai danPenerangan

  KandunganAkade"ik

  O#$ektiHa%ilPe"#ela$aran

  Akti'itiPe"#ela$aran

  De%kri(tor )'iden% In%tru"en

  11

 • 7/24/2019 Rpt Pend Moral t1 2016

  12/26

  16 2,.MengekalkanTradi%iKekeluargaan

  Menerima$menghormati dan

  mengamalkansesuatu kebiasaan$adat dankepercayaan yangdiwarisi secaraturun-temurundalam keluarga.

  Tradi%i keluarga(erlu di(elihara

  Amalan tradisikekeluargaanmenjamin kehidupan

  berkeluarga Amalan

  tradisikekeluargaandalamkehidupanseharian

  )anggilan

  berdasarkanikatankekeluargaan

  Biarah-

  men5iarahi

  %. Mengenal pasti danmenerima tradisi

  yangdiamalkan dalam

  keluarga&. Rujuk juga objekti#(nit %8

  %. Menyediakan carta salasilah keluarga&. 2imulasi tentang

  amalan tradisi

  kekeluargaansemasa 5iarah-

  men5iarahi'. Rujuk aktiiti bukuteks (nit %8

  ,%&Mengetahui nilai-nilai berkaitandenganKekeluargaan

  MengekalkanTradisiKekeluargaan

  ,%&0%,olehmenyatakantradisi yangdiamalkan dalam

  keluarga

  ,&&0%,olehmenjelaskankepentingantradisi yangdiamalkan dalamkeluarga

  ,'&0%,oleh

  menunjukkanperlakuanmenerima danmenghormatiadat atau tradisiyang diamalkanoleh keluarga

  Menyatakantradisi yangdiamalkan dalamkeluarga secara

  bertulis

  Menjelaskankepentingantradisi yangdiamalkan dalamkeluarga secaralisan

  Menunjukkan

  cara atauperlakuanmenerima danmenghormatiadat atau tradisiyang diamalkanoleh keluarga

  12

 • 7/24/2019 Rpt Pend Moral t1 2016

  13/26

  17 2,Tanggung$a/a#Terhada(Keluarga

  Kewajipan yang

  harus dilaksanakanoleh setiap indiiduterhadap keluargauntuk melahirkankeluargabahagia$meningkatkan imej danmenjaga maruahkeluarga.

  Anggota keluarga#ertanggung$a/a#keluarga %e$ahtera

  Kewajipan dalamkeluarga

  tanggungjawabbersama

  )eranan

  setiapanggotakeluarga

  Anak-anak

  bu bapa

  Anggota

  keluarga lain

  %. Melaksanakankewajipan sebagai

  anggota keluarga

  &. Rujuk juga objekti#(nit %9

  %. Main peranan sebagai anggota keluarga dalam

  menjaga kebersihan&. Menghasilkan esei tentang kewajipan setiap anggota

  keluarga'. Rujuk aktiiti bukuteks (nit %9

  ,%&Mengetahui nilai-nilai berkaitandenganKekeluargaan

  Tanggung-jawab TerhadapKeluarga

  ,%&0%,olehmenyatakanperanan sebagaianggota keluarga

  ,&&0%,olehmenjelaskankepentinganmelaksanakanperanan sebagaianggota keluarga

  ,+&0%,oleh menjagamaruah keluargadengan tertibdan rela hati

  ,8&0%,olehmengamalkansikapmelaksanakankewajipanterhadapkeluarga secaratertib dan tekalserta memupuknilai dalamkalangananggota keluarga

  Menyenaraikanempat peranansetiap anggotakeluarga secara

  bertulis

  Menjelaskanempat daripadalima kepentinganmelaksanakanperanan sebagaianggota keluargasecara bertulis

  Menyatakan limacara menjagamaruah keluarga

  secara lisan

  20821 P)P)RIKSAAN P)RT)N+AHANTAH5N

  2282. &5TIP)RS)KO*AHAN

  S)M)ST)R P)RTAMA

  Minggu

  Nilai danPenerangan

  KandunganAkade"ik

  O#$ektiHa%ilPe"#ela$aran

  Akti'itiPe"#ela$aran

  De%kri(tor )'iden% In%tru"en

  13

 • 7/24/2019 Rpt Pend Moral t1 2016

  14/26

  !IDAN+ NI*AI . 9 NI*AI !)RKAITAN D)N+AN A*AM S)KITAR2 .,1 Men-a-angi

  dan MenghargaiAla" Sekitar

  Kesedaran tentang

  perlunyamemelihara danmemulihara alamsekeliling untukmengekalkankeseimbanganekosistem.

  Ala" %ekitar/ari%an kita

  Keseimbangan alamsekitar menjamin

  kesejahteraan semuahidupan

  Kepentingan

  keseimbang-an alamsekitarkepadasemuahidupan

  Manusia

  3aiwan

  Tumbuh-

  tumbuhan

  %. Menjaga alam sekitar dengan bertanggung - jawab

  &. Rujuk juga objekti#(nit %:

  %. Melukis poster 7Mencipta cogankata tentang

  keseimbangan alamsekitar

  &. 2umbang saran tentang kepentingan keseimbangan

  alam sekitar'. Rujuk aktiiti bukuteks

  (nit %:

  ,%'Mengetahui nilai-nilai berkaitandengan Alam

  2ekitar Menyayangi

  danMenghargaiAlam2ekitar

  ,%'0%,olehmenyatakan caramenjaga

  keseimbanganalam sekitar

  ,''0%,olehmenunjukkanperlakuanmenjagakeseimbanganalam sekitar

  Menyatakanempat caramenjaga

  keseimbanganalam sekitarsecara bertulis

  23 .,2 Kehar"onian Antara Manu%ia

  Dengan Ala" Sekitar

  Keadaan salingmemerlukanhubungan yangharmonis antaramanusia denganalam sekelilingsupaya kualiti

  kehidupanmanusia dan alamsekelilingterpelihara.

  )er%ekitaran -ang#er%ih dan %ele%a"e/u$udkan%ua%ana har"oni%

  )enjagaanpersekitarantanggungjawabbersama

  )enjagaan

  persekitaranuntukkeselesaan

  hidup Rumah

  2ekolah

  Tempat

  awam

  %. Menjaga persekitaran supaya bersih untuk

  menjamin hidup yang selesa&. Rujuk juga objekti#(nit

  %

  %. 2umbang sarantentang isu-isu alam

  sekitar

  &. Menyenaraikan caramengekalkan hutan

  '. Rujuk aktiiti bukuteks (nit %>.

  ,%'Mengetahui nilai-nilai berkaitandengan Alam2ekitar

  KemapananAlam2ekitar

  ,%'0%,olehmenyatakan caramenyokongusaha

  melindungikha5anah hutan

  ,&'0%,olehmenjelaskancara menyokongusahamelindungikha5anah hutan

  Menyatakanempat daripadalima caramenyokong

  usahamelindungikha5anah hutansecara bertulis

  Menjelaskan caramenyokongusahamelindungikha5anah hutansecara lisan

  24 ., PekaTerhada(

  I%u8i%u Ala" Sekitar

  )rihatin terhadappersoalan yangberkaitan denganalam sekeliling danberusahamenyelesaikannya.

  Manu%ia -angra%ional %entia%a(eka terhada("a%alah ala"%ekitar

  )rihatin terhadapmasalah berkaitandengan alam sekitar

  )encemaran

  alam

  (dara

  Air

  arat

  %. )rihatin terhadap kesan pencemaran alam sekitar&. Rujuk juga objekti#(nit &?

  %. Menghasilkan buku skrap tentang jenis$

  sebab dan akibatpencemaran alam

  &. Kajian kes tentang pencemaran alam'. Rujuk aktiiti bukuteks (nit &?

  ,%'Mengetahui nilai-nilai berkaitandengan Alam2ekitar

  )eka

  Terhadapsu-isu Alam2ekitar

  ,%'0%,olehmenyatakanjenispencemaranalam sekitar

  ,&'0%,olehmenjelaskankesan

  pencemaranalam sekitar

  ,''0&,olehmenunjukkansikap prihatinterhadap kesanpencemaranalam sekitar

  Menyatakan limadaripada tujuhjenispencemaranalam sekitarsecara bertulis

  Menjelaskanempat kesanpencemaran

  alam sekitarsecara bertulis

  Menunjukkansikap prihatinterhadap kesanpencemaranalam sekitar

  15

 • 7/24/2019 Rpt Pend Moral t1 2016

  16/26

  !IDAN+ NI*AI 9 NI*AI !)RKAITAN D)N+AN PATRIOTISM)Mingg

  uNilai dan

  PeneranganKandunganAkade"ik

  O#$ektiHa%ilPe"#ela$aran

  Akti'iti Pe"#ela$aran De%kri(tor )'iden% In%tru"en

  26 ,1 &inta akanNegara

  )erasaan sayangdan banggakepada negaraserta meletakkankepentingannegara melebihikepentingan diri.

  Kenali negara;cintai negara

  Keindahan alamsemula jadikebanggaan kita

  )erasaan

  menghargaidanmenyayangikeindahanalam semulajadi

  2ungai dan

  pantai

  6unung-ganang

  %. ,erbangga dan menyayangi

  keindahan alam dinegara sendiri

  &. Rujuk juga objekti#(nit &%

  %. Membuat kolaj 7 modeltentang keindaha alamsemula jadi

  &. Mencipta 7mendeklamasikan

  puisi yang menggambar kan

  keindahan alam semula jadi'. Rujuk aktiiti bukuteks (nit &%

  ,%+Mengetahui nilai-nilai berkaitandengan )atriotisme

  ;inta Akan

  Negara

  ,%+0&,olehmenyenaraikantempat-tempatpelanconganyang mempunyaialam semula jadiyang indah

  ,&+0%,olehmenjelaskancaramenunjukkankebanggaan

  terhadapkeindahan alamsemula jadi dinegara sendiri

  ,'+0%,olehmenunjukkansikap banggaterhadapkeindahan alamdi negara sendiri

  ,++0%

  ,olehmenceritakanperasaan sayangdan banggaterhadapkeindahan alamdi negara sendiridengan rela hatidan ikhlas

  Menyenaraikantiga tempatpelanconganyang mempunyaialam semula jadiyang indahsecara bertulis

  Menceritakan

  dan melahirkanperasaan sayangdan banggaterhadapkeindahan alamdi negara sendirisecara lisan

  16

 • 7/24/2019 Rpt Pend Moral t1 2016

  17/26

  27 ,2Taat SetiaKe(ada Ra$adan Negara

  Kepatuhan dan

  kesetiaan yangberkekalan kepadaRaja dan negara.

  Identiti negarala"#angkedaulatannegara

  *ambang dan laguidentiti negara tandakesetiaan kepadaraja dan negara

  Kepentingan

  menghormatidanmenghayatiidentitinegeri dannegara

  ,endera

  Cata

  *aguKebangsaandan *aguNegeri

  %. Mengenali lambang kebesaran negara

  &. Menghormatilambang danidentiti negara

  '. Rujuk juga objekti#(nit &&

  %. Menghasilkan bukuskrap tentang gambar-

  gambar lambang kebesaran negara&. Rujuk aktiiti bukuteks (nit &&.

  ,%+Mengetahui nilai-nilai berkaitandengan )atriotisme

  Taat 2etiaKepada Rajadan Negara

  ,%+0%,olehmenyatakanlambang

  kebesaran danidentiti negara

  ,&+0%,olehmenjelaskankepentinganmenghormatidan menghayatilambangkebesaran danidentiti negara

  ,'+0&

  ,olehmenunjukkanperlakuanmenghormatilambangkebesaran danidentiti negaraapabila diarah

  ,++0&,olehmenunjukkansikapmenghormati

  lambangkebesaran danidentiti negaradengan rela hati

  Menyatakanlambangkebesaran dan

  identiti negarasecara lisan

  Menjelaskan tigakepentinganmenghormatidan menghayatilambangkebesaran danidentiti negarasecara bertulis

  Menunjukkanperlakuanmenghormatilambangkebesaran danidentiti negaraapabila diarah

  .0 ,. Sanggu(!erkor#an5ntuk Negara

  Kerelaan

  Sanggu(#erkor#an de"i"e"(ertahankani#u (erti/i

  %. 2anggup berkorban jiwa dan raga untuk negara

  %. Menemuramah seorang anggota keselamatan tentang

  ,%+Mengetahui nilai-nilai berkaitandengan )atriotisme

  ,%+0&,olehmenyenaraikantokoh yang

  Menyenaraikantiga daripadalima tokoh yang

  17

 • 7/24/2019 Rpt Pend Moral t1 2016

  18/26

  melakukan ataumenyerahkansesuatu termasuknyawa sebagaitanda kebaktianuntuk negara.

  Rakyat berkorbannyawa demi negara

  Tanggungjaw

  ab danperananpasukan

  keselamatan Tentera

  )olis

  ,omba

  )erjuangan

  tokoh yangmempertahankan negara

  *t Adnan

  2aidi

  atuk,ahaman

  Tok Canggut

  &. Rujuk juga objekti# (nit &'

  tanggungjawab danperanannya

  &. Memilih seorang tokoh dan menulis tentang biodata dan perjuangannya

  '. Rujuk aktiiti bukuteks

  (nit &'

  2anggup,erkorban(ntukNegara

  sanggupberjuang deminegara

  ,&+0%

  ,olehmenjelaskanperanan pasukankeselamatan danperjuangantokoh yangsanggupberkorban untuknegara

  sanggupberjuang deminegara secarabertulis

  Menjelaskan tigaperanan pasukankeselamatan danperjuangan tokohyang sanggupberkorban untuknegara secarabertulis

  NI*AI !)RKAITAN !IDAN+ HAK ASASIMingg

  u!idang

  Pe"#ela$aranKandunganAkade"ik

  Ha%il Pe"#ela$aran &adangan Akti'itiPe"#ela$aran

  De%kri(tor )'iden% In%tru"en

  .1 3,1MelindungiHak Kanak8kanak

  Membela$ memberinaungan danmemelihara hakkanak-kanak bagimenjaminkehidupan merekayang sempurna.

  Hak kanak8kanakter$aga; genera%iakan datang%e$ahtera

  3ak asasi kanak-kanaktanggungjawabbersama

  Tanggung-

  jawab

  golongandewasamemastikansetiap kanak-kanak berhakmendapatdanmenikmatikeperluan

  %. Menerima hakikatbahawa setiap

  kanak- kanak mempunyai hak

  untuk menikmatikehidupan yangsempurna

  &. Rujuk juga objekti#(nit &+

  %. Mengumpul dan Melaporkan maklumat tentang pencabulan hak asasi kanak- kanak di seluruh dunia&. Rujuk aktiiti bukuteks (nit &+

  ,%8Mengetahui nilai-nilai berkaitandengan 3ak AsasiManusia

  Melindungi

  3ak Kanak-kanak

  ,%80%,olehmenyatakankeperluan asasuntukmemastikankanak-kanakhidup sempurna

  ,&80%

  ,olehmenjelaskankepentingankeperluan asaskepada kanak-kanak

  Menyatakan tigadaripada limakeperluan asaskanak-kanaksecara lisan

  Menjelaskan tigakepentingankeperluan asaskepada kanak-kanak secaralisan

  18

 • 7/24/2019 Rpt Pend Moral t1 2016

  19/26

  hidup

  Makanan

  )akaian

  .2 &5TI HARI RA

 • 7/24/2019 Rpt Pend Moral t1 2016

  20/26

  pelbagaikemudahan

  6aji

  ;uti

  Keselamatan

  melindungi hakpekerja ditempat kerja

  pekerja ditempat kerjasecara bertulis

  .3 3,Menghor"atiHak+olonganKurang!eru(a-a

  Memberi layananyang bersopankepada golongankurang berupayasupaya tidakberasa tersisih danmengiktira#mereka sebagaiinsan ciptaanTuhan.

  Se"ua in%an -angdilahirkan "ulia di%i%i Penci(ta

  3argai golongankurang berupayadengan memahamimereka

  Kemampuan

  memahamipuncakecacatanseseorang

  akanmenginsa#kan diri

  Kelahiran

  Keturunan

  kemalangan

  )enyakit

  %. Menerima hakikat dan menginsa#kan diri bahawa tiada seorang insan pun dilahirkan dengan penuh

  kesempurnaan.&. Rujuk juga objekti# (nit &:

  %. Menulis esei bertajukmenghormati hak

  golongan kurang berupaya&. Rujuk aktiiti bukuteks (nit &:.

  ,%8Mengetahui nilai-nilai berkaitandengan 3ak AsasiManusia

  Menghormati

  3ak6olonganKurang,erupaya

  ,%80%,olehmenyatakanpunca kecacatangolongan kurangberupaya

  ,&80%,olehmenjelaskankepentinganmenghormatigolongan kurangberupaya

  Menyatakan tigapunca kecacatangolongan kurangberupaya secarabertulis

  Menjelaskan tigakepentinganmenghormatigolongan kurangberupaya secaralisan

  . 3,3MelindungiHakPengguna

  Membela danmemelihara hak

  indiidu untukmenjadi penggunayang berilmu$mendapatperkhidmatanserta baranganyang berkualiti dantidak mudahdieksplotasi.

  Kon%e( (enggunaa%a% ke%edaran%e"ua

  3ormati hakpengguna untuk

  mendapatkankeperluan asas

  3ak

  penggunauntukmendapatbarangandankeperluan

  %. Menerima hakikatbahawa diri sendiriadalah pengguna

  yang mempunyai hak dan

  tanggungjawab&. Rujuk juga objekti#

  (nit &

 • 7/24/2019 Rpt Pend Moral t1 2016

  21/26

  asas untukkehidupan

  Makanan

  )akaian

  Tempat

  Tinggal

  Kesihatan

  )endidikan

  2anitasi

  pengguna untukmendapatkankeperluan asas

  lisan

  Minggu

  Nilai danPenerangan

  KandunganAkade"ik

  O#$ektiHa%ilPe"#ela$aran

  Akti'iti Pe"#ela$aran De%kri(tor )'iden% In%tru"en

  .4 ,1 Me"atuhiPeraturan dan5ndang8undang,

  Menerima danmematuhi

  peraturan danundang-undangyang telahditentukan tanpamengira sesiapadan di manaseseorang ituberada

  Di%i(lin diri a%a%(e"#entukan%ah%iah "ulia

  )embentukan disiplinbermula di rumah

  dan sekolah)embentukan disiplinbermula di rumahdan sekolah

  Tanggung-

  jawabmematuhisetiapperaturan

  i rumah

  i sekolah

  %. Mematuhi segalaperaturan di

  rumahdan di sekolah

  &. Rujuk juga objekti#

  (nit &>.

  %. Membincangkan program yang boleh dijalankan oleh pihak sekolah untuk

  mengelakkan murid-

  murid terlibat dalam kegiatan salah laku

  &. Rujuk aktiiti bukuteks

  (nit &>

  ,%9Mengetahui nilai-nilai berkaitandengan emokrasi

  Mematuhi

  )eraturandan(ndang-undang

  ,%90%,olehmenyatakanperaturan yangperlu dipatuhi di

  rumah dan disekolah

  ,&90%,olehmenjelaskankesan melanggarperaturan dirumah dan disekolah

  Menyatakan limadaripada enamperaturan yangperlu dipatuhi di

  rumah dan disekolah secarabertulis

  Menjelaskan tigakesan melanggarperaturan dirumah dan disekolah secarabertulis

  .6 ,2 Ke#e#a%an!er%uara

  Kebebasanberucap danmengeluarkan4kiran denganbatasan tertentubagi menjagakeselamatandan ketenteraman.

  Ke#e#a%an#er%uara a%a%

  "a%-arakatde"okra%i

  Keperluan kebebasanbersuara memupukkesejahteraan hidupbermasyarakat

  Kebebasan

  memberi

  %. Memberikan pendapat

  dan meluahkanperasaan mengikutbatasan

  &. Rujuk juga objekti#(nit '?

  %. 2imulasi tentang @)arlimen Mini&.Rujuk aktiiti buku teks (nit '?.

  ,%9

  Mengetahui nilai-nilai berkaitandengan emokrasi

  Kebebasan

  ,ersuara

  ,'90&

  ,oleh memberipendapat danmeluahkanperasaan apabiladisuruh

  Memberipendapat danmeluahkanperasaan secaralisan

  21

 • 7/24/2019 Rpt Pend Moral t1 2016

  22/26

  pendapatataupandangan

  Kebebasan

  menyatakanperasaan

  .7 ,. Ke#e#a%an!eraga"a

  Kebebasan setiapindiiduuntuk menganutidanmengamalkanagamanya

  seperti yangdiperuntukkandalam)erlembagaanMalaysia.

  Rak-at Mala-%ia"enganuti(el#agai aga"a

  Amalan keagamaanmembentuk pribadi

  Amalan

  keagamaandalam

  kehidupanharianmengikutsetiapagama

  ;ara

  beribadat

  )erihal

  makanan

  %. Menghormatiamalan pelbagai

  agama&. Rujuk juga objekti#

  (nit '%

  %. Mengumpul malumat dan membincangkan amalanpelbagai

  agama&. Rujuk aktiiti bukuteks (nit '%.

  ,%9Mengetahui nilai-nilai berkaitandengan emokrasi

  Kebebasan

  ,eragama

  ,%90%,olehmenyatakanamalan pelbagaiagama dalamkehidupanseharian

  ,&90%,olehmenjelaskankepentinganmenghormatiamalan pelbagaiagama

  Menyatakan tigacontoh amalanpelbagai agamadalam kehidupanseharian secarabertulis

  Menjelaskan tigakepentinganmenghormatiamalan pelbagaiagama secarabertulis

  0 , Pengli#atanDiri dala"Pe"#angunan Negara

  Kebebasanuntukmelibatkan diridalampelbagaiaktiitipembangunan

  Murid #er$a-a;%ekolah ce"erlang

  Warga sekolah yanggiat cergasmenjamin kejayaansesebuah sekolah

  )angagihan

  tugas bagimenjayakanaktiitianjuran

  %. ,ertanggungjawabmenjalankan tugasyang diberi bagimenjayakan aktiiti

  anjuran sekolah&. Rujuk juga objekti#

  (nit '&.

  %. Membina carta aliran pelan tindakan bagi

  menunjukkancara melaksanakantugas yang diberi

  &. Membuat laporankumpulan tentang

  tugas yang dijalankansemasa menjayakan

  aktiiti sekolah

  ,%9Mengetahui nilai-nilai berkaitandengan emokrasi

  )englibatan

  iri alam)embangun-an Negara

  ,%90%,olehmenyatakanaktiiti anjuransekolah yangmelibatkan diri

  ,&90%,olehmenjelaskan

  Menyatakan limadaripada tujuhaktiiti anjuransekolah yangdisertai secarabertulis

  Menjelaskan tigakepentingan

  22

 • 7/24/2019 Rpt Pend Moral t1 2016

  23/26

  negara denganmematuhiperaturan$undang-undang dan)erlembagaan

  Malaysia.

  sekolah

  3ari 6uru

  3ari 2ukan

  Minggu

  Kokurikulum

  3ari

  Anugerah;emerlang

  '. Rujuk aktiiti bukuteks (nit '&.

  kepentinganpenglibatansemua muriddalammenjayakanaktiiti anjuran

  sekolah

  ,+90+,olehmelaksanakanaktiiti anjuransekolah dengantertib dan relahati

  penglibatansemua muriddalammenjayakanaktiiti anjuransekolah

  0 ,3 Sika(Keter#ukaan

  ,ersediamemberi danmenerimapandangan$pembaruandan kritikanselarasdengankebenaran#akta dannormamasyarakatMalaysia.

  Sika( ter#uka"e"#inake-akinan diri

  2ikap terbuka dalamtindakan

  2etiap

  pandangandankeputusanditerima dandihormati

  Mengawal

  emosi

  %. ,ersikap terbuka

  dan mampu mengawal

  perasaaan

  &. Rujuk juga objekti# (nit ''.

  %. Menghasilkan dialog

  tentang sikap keterbukaan dan melakonkan dialog tersebut.&. Rujuk aktiiti bukuteks (nit ''.

  ,%9Mengetahui nilai-

  nilai berkaitandengan emokrasi

  2ikapKeterbukaan

  ,%90%,oleh

  menyatakan caramengamalkansikapketerbukaan

  ,'90',olehmenunjukkansikapketerbukaanapabilamenerimateguran dalam

  sesuatu tindakan

  Menyatakan dua

  caramengamalkansikapketerbukaansecara lisan

  Minggu

  !idangPe"#ela$aran

  KandunganAkade"ik

  Ha%il Pe"#ela$aran &adangan Akti'itiPe"#ela$aran

  De%kri(tor )'iden% In%tru"en

  1 4,1 Hidu(!er%a"aSecara A"an

  A"alan hidu(-ang har"oni%a%a%ke%e$ahteraan %. Menunjukkan sikap %. Mengadakan kempen

  ,%:Mengetahui nilai-nilai berkaitan

  ,%:0%,olehmenyatakan cara

  Menyatakan tigacara menjalinkan

  23

 • 7/24/2019 Rpt Pend Moral t1 2016

  24/26

  3idup berbaik-baik antarasatu sama laindenganmengutama-kan kedamaian

  dankeharmonianhidup tanpamengiraagama$bangsa$dan budaya.

  3ubungan yangharmonis memupukkemesraan

  3ubunganyang baik

  dalam semuaperingkat

  2ekolah

  Masyarakat

  yang mesra demikeharmonian hidup

  &. Rujuk juga objekti# (nit '+.

  untuk mewujudkanhubungan mesradi kalangan wargasekolah danmasyarakat

  ;ontoh D Kempen

  Masyarakat)enyayang peringkat

  sekolah.&. Rujuk aktiiti bukuteks

  (nit '+.

  dengan Keamanandan Keharmonian

  3idup

  ,ersama2ecaraAman

  menjalinhubungan yangbaik denganwarga sekolahdan masyarakat

  ,':0%,olehmenunjukkaninteraksi dankomunikasidengan wargasekolah ataumasyarakat

  hubungan yangbaik denganwarga sekolahdan masyarakatsecara bertulis

  Menunjukkaninteraksi dankomunikasidengan wargasekolah ataumasyarakat

  1 4,2 SalingMe"#antudan!eker$a%a"a

  (saha yangbaik danmambina yangdilakukanbersama padaperingkatindiidu$komuniti atau negarauntukmencapaisesuatumatlamat.

  Se"angatkekitaan"e/u$udkan%ua%ana -ang

  a"an

  2aling membantuuntuk kesejahteraanbersama

  3idup ber-

  masyarakat

  Ciran

  tetangga

  ,erpersatuan

  %. Menunjukkan sikap

  suka membantu untuk kebaikan

  bersama&. Rujuk juga objekti#

  (nit '8

  %. Menyediakan satu

  )elan tindakan bagiMengadakan projek

  kemasyarakatan&. Rujuk aktiiti bukuteks (nit '8.

  ,%:Mengetahui nilai-nilai berkaitan

  dengan Keamanandan Keharmonian

  2alingMembantudan,ekerja-sama

  ,%:0%,olehmenyatakan

  amalan salingmembantudalam hidupbermasyarakat

  ,&:0%,olehmenjelaskankepentingansikap sukamembantudalam hidup

  bermasyarakat

  Menyatakanempat contoh

  amalan salingmembantudalam hidupbermasyarakatsecara bertulis

  Menjelaskan tigakepentingansikap sukamembantudalam hidupbermasyarakat

  secara lisan

  2 4,. SalingMenghor"atiantaraNegara

  Menghargaidanmemuliakan

  Saling"enghor"atikedaulatan%e%e#uah negaraa%a% ke"anta(anhu#ungan

  2aling menghormati

  %. Menghormatikedaulatan

  negara sendiri dan negara lain demi

  %. Mengumpulkan maklumat tentang pelbagai ideologi

  negara di dunia dan

  ,%:Mengetahui nilai-nilai berkaitandengan Keamanandan Keharmonian

  2aling

  ,%:0%,olehmenyatakanpelbagai ideologinegara di dunia

  ,&:0%

  24

 • 7/24/2019 Rpt Pend Moral t1 2016

  25/26

  hubunganantara negarauntukmenjaminkesejahteraansejagat.

  kedaulatan sesebuahnegara

  3ormati

  systempemerintahan$ ideologi

  dabkedaulatanundang-undangnegara lain!0ksekuti#$legislatiedankehakiman1

  mengekalkankeamanan sejagat

  &. Rujuk juga objekti#(nit '9.

  membincangkannya.&. Rujuk aktiiti bukuteks

  (nit '9

  (nit '9.

  MenghormatiAntaraNegara

  ,olehmenjelaskankepentinganmenghormatikedaulatansesebuah negara

  Menjelaskan duakepentinganmenghormatikedaulatansesebuah negara

  . P)P)RIKSAANAKHIR

  TAH5N 201.

  isediakan olehRA2AMA3 A7) 2N6ARAM6(R( MATA)0*ACARAN )0NKAN M=RA*2MK AT= 23A3ARN

  25

 • 7/24/2019 Rpt Pend Moral t1 2016

  26/26

  26