RPT Pend Moral Ting 2

Embed Size (px)

Text of RPT Pend Moral Ting 2

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 BIDANG PEMBELAJARAN 1 : NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRIMINGGU BIDANG PEMBELAJARAN NILAI HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1

1.1 Agama Asas Kesejahteraan manusia - Agama benteng hidup manusia - Keperluan beragama dalam kehidupan manusia - Sikap taat setia dan patuh kepada suruhan Tuhan - Agama memandu manusia ke arah kebaikan dan kesejahteraan hidup 1.2 Amanah mencerminkan peribadi mulia - Sikap amanah menimbulkan kepercayaan orang lain - Sikap amanah dalam setiap perhubungan (a) Anggota keluarga (b) Rakan sebaya (c) Warga sekolah (d) Anggota masyarakat 1.3 Remaja Harapan Negara - Perlakuan yang baik membentuk jati diri - Tingkah laku yang merosakkan diri perlu dijauhi (a) Kumpulan kongsi gelap (b) Penyalahgunaan dadah

Kepercayaan kepada Tuhan - Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhan Nya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun Negara

- Mengamalkan ajaran agama sebagai panduan hidup

- Berbincang tentang kepentingan agama dalam kehidupan - Menghasilkan esei bertema buat baik dibalas baik.

2

Amanah - Sikap bertanggungjawab yang boleh menimbulkan kepercayaan dan kayakinan orang lain

- Bersikap amanah dalam hubungan dengan anggota keluarga dan individu lain

- Melakonkan satu situasi sikap amanah dalam kehidupan - Menyenaraikan ciri amanah dalam pelbagai situasi (a) Koperasi sekolah (b) Bendahari persatuan / kelab

3

Harga diri - Keupayaan dan kayakinan diri agar mampu memulia dan menjaga maruah diri dalam kehidupan

- Menghindari amalan yang boleh menjejaskan maruah diri

- Ceramah yang bertema Tingkatkan maruah diri - Simulasi/main peranan sebagai murid yang mengelak daripada terlibat dalam kegiatan yang menjejaskan maruah diri

1

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

(c) Merokok (d) Pergaulan bebas 4 1.4 Bertanggungjawab amalan terpuji - Amalan tanggungjawab menjamin kesempurnaan tugas - Sikap bertanggungjawab dalam menjalankan tugas (a) Rumah (b) Sekolah (c) Masyarakat 1.5 Hemah tinggi mencerminkan keperibadian individu - Tutur kata dan tingkah laku yang selaras dengan norma masyarakat - Tutur kata dan tingkah laku terpuji (a) Menghormati orang lain (b) Berterima kasih atas pemberian (c) Jauhi sikap negatif seperti angkuh, bercakap besar dan mementingkan diri 1.6 Toleransi menjalin kemesraan - Amalan toleransi mengekalkan hubungan yang mesra - Toleransi dalam perhubungan (a) Anggota keluarga (b) Rakan sebaya (c) Warga sekolah Bertanggungjawab - Kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan malaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna - Menjalankan tanggungjawab di rumah, sekolah dan dalam masyarakat dengan sempurna - Menyenaraikan tanggungjawab diri di rumah, sekolah dan dalam masyarakat - Main peranan untuk menunjukkan sikap bertanggungjawab dalam pelbagai situasi - Memerhati tingkah laku rakan di sekolah dan menyenaraikan tingkah laku yang berhemah

5

Hemah Tinggi - Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian

- Mengamalkan pertuturan dan tingkah laku yang sesuai dengan norma masyarakat

6

Toleransi - Kesanggupan bertolak ansur, sabar dan mengawal diri bagi mengelakkan berlakunya pertelingkahan dan perselisihan faham demi kesejahteraan hidup

- Bertolak ansur dan mengawal diri bagi menjaga hubungan yang baik dengan keluarga dan orang lain

- Berkongsi pengalaman tentang sikap bertoleransi dalam menjaga hubungan yang baik dengan keluarga dan orang lain. - Perbincangan tentang kesan jika sikap bertoleransi tidak

2

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

(d) Masyarakat 7 1.7 Berdikari mencerminkan kedewasaan - Kemampuan menyelesaikan masalah memupuk sikap berdikari - Keupayaan menyelesaikan masalah secara (a) individu (b) kumpulan 1.8 Usaha tangga kejayaan - Kegigihan dalam kehidupan seharian - Usaha yang gigih menjamin kejayaan (a) diri (b) Keluarga (c) sekolah 1.9 Kasih sayang membawa kebahagiaan - Kasih dan sayang semua hidupan di dunia - Sayangi semua hidupan (a) Manusia (b) Fauna & flora Berdikari - Kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain - Berkeupayaan menyelesaikan masalah sendiri secara individu atau berkumpulan

diamalkan dalam kehidupan seharian - Main peranan sebagai anak/murid yang berdikari dalam membuat kerja rumah/sekolah - Menceritakan tentang anggota keluarga yang berjaya atas hasil usaha sendiri - Mengumpulkan dan membincangkan kata-kata hikmah berkaitan tema. - Mewawancara atau kajian kes tentang individu yang telah berjaya - Menghayati dan membincangkan lirik lagu bertemakan kasih sayang - Lawatan ke rumah kebajikan, zoo, hutan rekreasi dan membuat laporan

8

Kerajinan - Usaha yang berterusan penuh dengan semangat ketekunan, kecekalan, kegigihan, dedikasi dan berdaya maju dalam melakukan sesuatu perkara Kasih Sayang - Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas

- Berusaha dengan gigih demi kepentingan diri, keluarga dan sekolah

9

- Menyayangi dan tidak memusnahkan semua hidupan di dunia

10

1.10 Keadilan hak semua - Keadilan membentuk budaya sekolah - Keadilan di sekolah tanggungjawab bersama

Keadilan - Menerima dan - Tindakan dan keputusan yang mengamalkan prinsip saksama serta tidak berat keadilan di sekolah sebelah

- Menulis esei berkaitan dengan tema amalan keadilan di sekolah - Main peranan

3

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

(a) Hukuman dan ganjaran (b) Layanan antara murid (c) Kemudahan 11 12 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL UJIAN PENILAIAN PERTAMA Rasional - Membuat keputusan - Boleh berfikir berdasarkan setelah menimbangkan alasan dan bukti yang nyata pelbagai faktor dan dapat mengambil tindakan berasaskan pertimbangan yang wajar

pelaksanaan prinsip keadilan di sekolah

1.11

Remaja berdisiplin negara aman - Pemikiran terbuka menjamin keputusan yang bijak - Keupayaan menimbangkan pelbagai pilihan berdasarkan beberapa faktor sebelum membuat keputusan (a) Bukti yang kukuh (b) Pengetahuan (c) Pengalaman Kesederhanaan asas perhubungan harmoni - Sikap sederhana dalam hubungan - Keupayaan mengimbangi kepentingan diri dan orang lain (a) Pergaulan (b) Membantu mengikut kemampuan diri

- Menyenaraikan kebaikan membuat keputusan setelah menimbangkan pelbagai faktor - Mengumpulkan keratan akhbar tentang kegiatan perlumbaan haram, rasuah, penyalahgunaan dadah dan membuat analisa akibat kegiatan tersebut. - Melengkapkan senarai semak kendiri tentang nilai kesederhaan dalam hubungan dengan orang lain.

13

1.12

Kesederhanaan - Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan sama ada dalam pemikiran, pertuturan atau perlakuan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain

- Mengambil tindakan dengan mengambil kira kepentingan diri dan orang lain

BIDANG PEMBELAJARAN 2 : NILAI BERKAITAN DENGAN KEKELUARGAANMINGGU BIDANG PEMBELAJARAN NILAI HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

14

2.1 Kasih sayang teras keluarga

Kasih sayang terhadap

- Menyayangi ibu bapa

- Peta minda tentang ciri-ciri

4

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

bahagia - kebahagiaan keluarga tanggungjawab bersama (a) Kasih dan sayang terhadap anggota keluarga (b) Hubungan keluarga yang harmonis 15 2.2 Memuliakan dan mentaati ibu bapa - Hormat dan taat kepada ibu bapa tuntutan agama - Kedudukan ibu bapa mengikut perspektif agama (a) Islam (b) Buddha (c) Hindu (d) Kristian (e) Sikh

keluarga - Perasaan cinta, kasih dan sayang yang mendalam dan berkekalan terhadap keluarga

dan anggota keluarga yang lain

keluarga bahagia - Main peranan sebagai anak yang menyayangi ibu bapa dan anggota keluarga yang lain - Menyenaraikan perlakuan yang menunjukkan sikap hormat dan taat kepada anggota keluarga - Mengumpul maklumat daripada pelbagai media dan membincangkan tentang kedudukan ibu bapa mengikut perspektif agama - Mengumpulkan gambar berserta penerangan ringkas mengenai adat dan tradisi keluarga dan menghasilkan buku skrap

Hormat dan taat kepada anggota keluarga - Memuliakan setiap anggota keluarga dengan berinteraksi dan memberi layanana secara bersopan untuk mewujudkan keluarga yang harmoni.

- Memulia dan mentaati ibu bapa seperti yang dituntut agama

16

2.3 Adat tradisi mengeratkan hubungan kekeluargaan - Amalan adat menghidupkan tradisi kekeluargaan (a) Amalan tradisi oleh keluarga sejak turun-temurun (b) Sambutan sesuatu perayaan bersama keluarga 2.4 Keluarga pendorong kejayaan - Maju diri demi kebahagiaan hidup keluarga - Sikap bertanggungjawab untuk memajukan diri dan keluarga (a)

Mengekalkan tradisi kekeluargaan - Menerima, menghormati dan mengamalkan sesuatu kebiasaan, adat dan kepercayaan yang diwarisi secara turun-temurun dalam keluarga Tanggungjawab terhadap keluarga - Kewajipan yang harus dilaksanakan oleh setiap individu terhadap keluarga

- Mematuhi adat dan tradisi yang diamalkan oleh keluarga

17

-Belajar bersungguhsungguh untuk kemajuan diri dan keluarga - Menjalankan tanggungjawab terhadap

- Membina carta roda masa depan yang menunjukkan kemajuan diri dalam pendidikan dan kerjaya

5

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

Pendidikan (b) Kerjaya

untuk melahirkan keluarga bahagia, meningkatkan imej dan menjaga maruah keluargaNILAI

keluarga

BIDANG PEMBELAJARAN 3 : NILAI BERKAITAN DENGAN ALAM SEKITARMINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

18

3.1 Sekolah ceria murid gemilang - Keceriaan sekolah tanggungjawab bersama - Tanggungjawab memelihara dan memulihara persekitaran sekolah (a) Kebersihan dan penghijauan persekitaran sekolah 3.2 Hargai air - Air nadi kehidupan - Kepentingan air dalam kehidupan (a) Punca air dan kegunaannya (b) Tanggungjawab menjaga kebersihan sumber air (c) Penjimatan air

Menyayangi dan menghargai alam sekitar - Kesedaran tentang perlunya memelihara dan memulihara alam sekeliling untuk mengekalkan keseimbangan ekosistem

-Menjaga persekitaran supaya sentiasa bersih dan segar

-Menjaga dan menceriakan kawasan di sekolah - Membuat penilaian tentang kebersihan kawasan-kawasan di sekolah

19

Keharmonian antara - Menjaga kebersihan manusia dengan alam sekitar sumber air dan - Keadaan saling memerlukan mengelakkan pembaziran hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam sekeliling supaya kualiti kehidupan manusia dan alam sekeliling terpelihara

- Menghasilkan poster bertemakan Air - Buku skrap: kepentingan air

20-21 22

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN 3.3 Pantai indah negara permai Kemapanan alam sekitar - Melibatkan diri dalam - Zon persisiran pantai perlu dilindungi - Pengekalan keseimbangan zon persisiran pantai (a) Pembangunan terkawal di zon alam sekeliling sebagai persisiran pantai tanggungjawab bersama untuk (b) Pengekalan kawasan terumbu karang kesejahteraan hidup untuk pembiakan hidupan marin

- Tayangan video mengenai perlindungan santuari - Mengadakan aktiviti membersihkan persisiran pantai

6

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

23

3.4 Menangani bencana alam tanggungjawab bersama - Peka terhadap kejadian bencana alam demi keselamatan bersama (a) Kesan bencana alam kepada alam sekitar (b) Persediaan menghadapi bencana alam

Peka terhadap isu-isu alam sekitar - Prihatin terhadap persoalan yang berkaitan dengan alam sekeliling dan berusaha menyelesaikannya

- Peka terhadap kejadian dan kesan bencana alam serta mengenalpasti langkah-langkah persediaan dalam menghadapi bencana alam

- Membina peta aliran yang menunjukkan persediaan yang dibuat dalam menghadapi bencana alam - Mengumpulkan maklumat daripada media cetak atau elektronik dan berbincang tentang bencana alam - Melakonkan satu latihan kecemasanCADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

BIDANG PEMBELAJARAN 4: NILAI BERKAITAN DENGAN PATRIOTISMEMINGGU BIDANG PEMBELAJARAN NILAI HASIL PEMBELAJARAN

24

4.1 Negara makmur rakyat sejahtera - Kemudahan awam dan perkhidmatan sosial negara tanggungjawab bersama (a) Perasaan bangga dengan kemudahan awam dan perkhidmatan sosial negara (b) Sikap bertanggungjawab menjaga kemudahan awam dan perkhidmatan sosial yang terdapat dalam negara 4.2 Raja payung negara - Kesetiaan kepada raja dan negara ialah kewajipan bagi setiap rakyat (a) Tata laku dalam majlis yang dihadiri oleh pembesar negara (b) Taat setia kepada raja dan negara * Hari Keputeraan * Hari Kebangsaan

Cinta akan negara - Perasaan sayang dan bangga kepada negara serta meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri.

- Berbangga serta menggunakan sebaikbaiknya segala perkhidmatan dan kemudahan yang disediakan oleh kerajaan

- Surat kepada sahabat di luar negeri menceritakan tentang rasa bangga terhadap kemudahan awam/ perkhidmatan sosial yang ada dalam negara.

25

Taat setia kepada raja dan negara - Kepatuhan dan kesetiaan yang berkekalan kepada Raja dan Negara

- Menghormati dan mentaati upacara dan majlis rasmi yang dihadiri oleh pembesar negara - Menyokong dan menyertai programprogram sambutan hari

- Menunjukkan rakaman pertabalan Yang Dipertuan Agong/ Sultan dan membuat perbincangan tentang tata laku dalam majlis tersebut - Merancang dan menyertai program Hari Kebangsaan di peringkat sekolah

7

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

* Pertabalan Raja

kebesaran negara

(a) Melukis/mewarna/ mengibar Bendera Malaysia (b) Sudut patriotisme di dalam kelas - Membuat laporan tentang aktiviti kemasyarakatan yang pernah disertai

26

4.3 Berbakti untuk negara - Kesanggupan melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan - Sedia mengorbankan masa dan tenaga dalam kerja-kerja amal (a) Ekonomi (b) Kesihatan (c) Pendidikan (d) Sukan

Sanggup berkorban untuk negara - Kerelaan melakukan atau menyerahkan sesuatu termasuk nyawa sebagai tanda kebaktian untuk negara

- Sanggup mengambil bahagian dalam aktiviti kemasyarakatan demi negara

26

27 28-29

BIDANG PEMBELAJARAN 5 : NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA 5.1 Ibu bapa pelindung kanak-kanak Melindungi hak kanak- Menyedari kanak-kanak - Berbincang dan - Ibu bapa pelindung kanak-kanak kanak berhak mendapat menghasilkan buku skrap - Tanggungjawab ibu bapa memastikan - Membela, memberi naungan pendidikan dan tentang persekitaran yang anak-anak mendapat kehidupan dan memelihara hak kanakperlindungan untuk selesa untuk kanak-kanak sempurna (a) pendidikan kanak bagi menjamin menjamin kehidupan (a) Tempat tinggal (b) perlindungan kehidupan mereka yang yang sempurna (b) Suasana pembelajaran sempurna UJIAN PENILAIAN KEDUA 5.2 Menghormati hak wanita tanggungjawab semua - Hak wanita tanggungjawab bersama - Peka terhadap hak wanita (a) Hal-hal kebajikan (b) Peluang kenaikan pangkat (c) Pengeksploitasian (d) Iklan Menghormati hak wanita - Melindungi dan mengiktiraf wanita sebagai individu yang boleh memberi sumbangan dalam pembangunan keluarga, masyarakat dan negara. - Bersikap terbuka mengiktiraf wanita sebagai golongan yang berkebolehan, berpotensi dan bermaruah - Mengumpulkan maklumat dari media cetak dan media elektronik mengenai pengeksploitasian wanita dan mempamerkan di kelas

8

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

30

5.3 Utamakan kebajikan pekerja - Majikan prihatin pekerja berjaya -Tanggungjawab majikan dalam menjaga kebajikan pekerja (a) Keselesaan tempat kerja (b) Peluang meningkatkan kerjaya (c) Kemudahan berekreasi

Melindungi hak pekerja - Menghormati, menghargai dan mengiktiraf perkhidmatan, jasa dan sumbangan golongan pekerja dalam pembangunan negara

- Menerima hakikat bahawa kebajikan pekerja merupakan tanggungjawab majikan

- Mengumpulkan iklan kerja dari akhbar dan membuat perbandingan tentang kemudahan serta faedah yang ditawarkan - Simulasi mewarnakan dengan pekerja atau majikan tentang kebajikan pekerja - Lawatan ke pusat spastik atau kelas pendidikan khas dan membuat laporan - tayangan video berkaitan golongan kurang berupaya dan berbincang tentang layanan yang diberi

31

5.4 Keistimewaan golongan kurang upaya - Prihatin terhadap golongan kurang berupaya - Golongan kurang upaya memerlukan layanan dan sokongan daripada pelbagai pihak (a) Keluarga (b) Rakan sebaya (c) Anggota masyarakat

Menghormati hak golongan kurang berupaya - Memberi layanan yang bersopan kepada golongan kurang berupaya supaya tidak berasa tersisih dan mengiktiraf mereka sebagai insan ciptaan Tuhan

- Memberi layanan dan sokongan yang baik kepada golongan kurang berupaya

32

5.5 Pengguna yang bijaksana - Pendidikan kepenggunaan asas kepekaan pengguna - Kepekaan pengguna terhadap hak dan tanggungjawab (a) Maklumat tentang barangan dan perkhidmatan supaya mudah membuat pilihan dan mengelakkan penipuan (b) Perlindungan daripada penggunaan barangan dan perkhidmatan yang membahayakan

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL Melindungi hak pengguna - Menyedari dan - Membela dan memelihara mengenalpasti hak hak individu untuk menjadi pengguna untuk pengguna yang berilmu, mendapat perlindungan mendapat perkhidmatan serta dan maklumat tentang barangan yang berkualiti dan barangan dan tidak mudah dieksploitasi perkhidmatan

- Mengumpul, membincang dan mempamerkan maklumat tentang hak pengguna daripada media cetak dan elektronik - Menulis surat aduan kepada Persatuan Pengguna tentang barangan/ perkhidmatan yang tidak memuaskan

9

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

33

BIDANG PEMBELAJARAN 6 : NILAI BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI 6.1 Keselamatan di jalan raya Mematuhi peraturan dan - Mematuhi peraturan - Mencari maklumat tanggungjawab kita undang-undang dan undang-undang jalan mengenai kesalahan- Undang-undang menjamin - Menerima dan mamatuhi raya bagi menjamin kesalahan di jalan raya keselamatan di jalan raya peraturan dan undang-undang keselamatan diri dan - Ceramah keselamatan di - Patuh undang-undang dan peraturan yang telah ditentukan tanpa orang lain jalan raya oleh pegawai JPJ jalan raya mengira sesiapa dan dimana atau polis - Tidak terlibat dalam perbuatan yang seseorang itu berada - Mempamerkan keratan menyalahi undang-undang jalan raya akhbar yang berkaitan dan (a) Perlumbaan haram mengadakan perbincangan (b) Memandu tanpa lesen tentang pentingnya mematuhi (c) Memandu dalam keadaan mabuk peraturan dan undang(d) Kecuaian pejalan kaki undang jalan raya 6.2 Kebebasan bersuara menjamin keharmonian keluarga -Amalan bermusyawarah sebagai budaya hidup berkeluarga - Kebebasan mengeluarkan pendapat dalam perbincangan keluarga (a) Perbincangan bersama keluarga dalam pelbagai hal (b) Perasaan dan emosi dikawal 6.3 Kebebasan beragama di Malaysia - Rakyat Malaysia merayakan pelbagai upacara keagamaan - Kebebasan meraikan upacara keagamaan (a) Sambutan Maulidur Rasul (Islam) (b) Hari wesak (Buddha) Kebebasan bersuara - Kebebasan bercakap dan mengeluarkan fikiran dengan batasan tertentu bagi menjaga keselamatan dan ketenteraman - Berbincang dengan anggota keluarga dalam suasana yang harmoni - Sketsa atau main peranan sebagai anggota keluarga yang mengamalkan kebebasan bersuara dalam perbincangan secara terbuka dan harmoni

34

35

Kebebasan beragama - Kebebasan setiap individu untuk menganuti dan mengamalkan agamanya seperti yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Malaysia

- Meraikan upacara keagamaan sendiri dan menghormati upacara keagamaan orang lain

- Perbincangan tentang perayaan keagamaan sendiri dan pentingnya menghormati perayaan keagamaan orang lain - Menghasilkan folio tentang perayaan keagamaan di

10

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

(c) Thaipusam (Hindu) (d) Good Friday (Kristian) (e) Hari Vasakhi (Sikh)

Malaysia

36

6.4 Penglibatan diri dalam aktiviti masyarakat - Aktiviti kemasyarakatan dijayakan bersama - Penyertaan dalam aktiviti luar sekolah yang membina dan berfaedah (a) Aktiviti kebajikan dengan masyarakat setempat

Penglibatan diri dalam pembangunan negara - Kebebasan untuk melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti pembangunan negara dengan mematuhi peraturan, undangundang dan Perlembagaan Malaysia

- Melibatkan diri dalam aktiviti kebajikan dan kemasyarakatan demi pembangunan negara

- Menyenaraikan aktiviti luar sekolah yang berfaedah dan mengkaji kesannya

37

6.5 Kematangan berfikir penting untuk kebaikan bersama - Teguran yang membina penting untuk kebaikan bersama - Pendapat dan teguran diterima dengan sikap terbuka (a) Akademik (b) Kokurikulum (c) Bimbingan dan Kaunseling

Sikap keterbukaan - Bersedia memberi dan menerima pandangan, pembaharuan dan kritikan selaras dengan kebenaran fakta dan norma masyarakat Malaysia

- Menerima pandangan dan teguran orang lain demi kebaikan bersama

- Main peranan- orang yang memberi teguran dan orang yang menerima teguran dalam sesuatu hal

38-39 40

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN BIDANG PEMBELAJARAN 7 : NILAI BERKAITAN DENGAN KEAMANAN DAN KEHARMONIAN 7.1 Semangat kejiranan asas Hidup bersama secara aman - Menjadi jiran baik - Membincang ciri-ciri jiran perpaduan - Hidup berbaik-baik antara boleh dicontohi oleh yang baik - Semangat kejiranan membentuk satu sama lain dengan masyarakat - Projek: membantu jiran dan

11

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

41

41

kesejahteraan masyarkat - Konsep kejiranan sebagai amalan dalam masyarakat (a) Kunjungan Muhibah (Rumah Terbuka, ziarah-menziarah, saling membantu, hari keluarga) 7.2 Permuafakatan membawa berkat - Permuafakatan masyarakat untuk kebaikan bersama - Permuafakatan dalam melaksanakan tugasan kemasyarakatan (a) Gotong royong (b) Rukun Tetangga (c) Jawatankuasa kemajuan dan keselamatan (d) Program permuafakatan 7.3 Kesepakatan menjamin pembangunan serantau - Amalan saling menghormati antara negara menjamin kemantapan ekonomi - Perasaan bertolak ansur dan hormatmenghormati antara negara untuk kesepakatan serantau

mengutamakan kedamaian dan keharmonian hidup tanpa mengira agama, bangsa dan budaya Saling membantu dan bekerjasama - Usaha yang baik dan membina yang dilakukan bersama pada peringkat individu, komuniti atau negara untuk mencapai sesuatu matlamat Saling menghormati antara negara - Menghargai dan memuliakan hubungan antara negara untuk menjamin kesejahteraan sejagat - Melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti masyarakat untuk kesejahteraan bersama.

membuat laporan

Melibatkan diri dalam salah satu program komuniti dan membuat laporan ringkas

- Menerima hakikat bahawa perasaan bertolak ansur dan saling menghormati antara negara menjamin kesepakatan dan pembangunan serantau

- Menghasilkan buku skrap tentang kesepakatan antara negara serantau dalam pelbagai aspek - Mengumpul maklumat daripasa pelbagai sumber tentang penyelesaian secara diplomasi isu kesempadanan antara negara dan mempamerkan di kelas

42

ULANGKAJI CUTI AKHIR TAHUN

12