Demokrati & medborgerskap i et tverrfaglig perspektiv ... 2019/01/24 ¢  i et tverrfaglig perspektiv

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Demokrati & medborgerskap i et tverrfaglig perspektiv ... 2019/01/24 ¢  i et...

 • Demokrati & medborgerskap –

  i et tverrfaglig perspektiv Heidi Biseth, Ph.D.

  Førsteamanuensis

  Heidi Biseth: Fagfornyelsen - Demokrati & medborgerskap 24.01.2019 1

 • 12.15 – 13.15 Demokrati og medborgerskap – et felles fagspråk

  13.15 – 13.30 Kaffepause

  13.30 – 14.00 Demokrati og medborgerskap – i klasserommet, på

  skolen, i lokalsamfunnet

  14.00 – 15.15 Workshop: Demokrati og medborgerskap – hvordan

  skal jeg/vi/skolen få til tverrfaglig arbeid med dette

  24.01.2019 Heidi Biseth: Fagfornyelsen - Demokrati & medborgerskap 2

 • 24.01.2019 Heidi Biseth: Fagfornyelsen - Demokrati & medborgerskap 3

 • Demokrati og medborgerskap –

  et felles fagspråk

  24.01.2019 Heidi Biseth: Fagfornyelsen - Demokrati & medborgerskap 4

 • ‘Demokrati’

  «Hva legger jeg i det begrepet?»

  Skriv ned 3 stikkord – ett på hver lapp

  24.01.2019 Heidi Biseth: Fagfornyelsen - Demokrati & medborgerskap 5

  Stikkord nr. 1 Stikkord nr. 2 Stikkord nr. 3

 • Mandatet

  Opplæringsloven:

  § 1-1. Formålet med opplæringa:

  «Opplæringa skal … fremje demokrati»

  «Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar … slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdiar som òg kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i menneskerettane»

  24.01.2019 Heidi Biseth: Fagfornyelsen - Demokrati & medborgerskap 6

 • Ny overordnet del

  • kunnskap om demokratiets forutsetninger, verdier og spilleregler

  • gjøre dem i stand til å delta i demokratiske prosesser

  • gi elevene forståelse for sammenhengen mellom demokrati og sentrale menneskerettigheter

  • få innsikt i at demokratiet har ulike former og uttrykk

  24.01.2019 Heidi Biseth: Fagfornyelsen - Demokrati & medborgerskap 7

  Skolen skal stimulere elevene til å bli aktive medborgere, og gi dem kompetanse til å delta i

  videreutviklingen av demokratiet i Norge.

 • Hvordan forstå ‘demokrati’?

  • som metode

  • som innhold

  8

  som metode

  Politisk deltakelse

  Politisk representasjon

  Lovgivende makt

  Utøvende makt

  Dømmende

  makt

  24.01.2019 Heidi Biseth: Fagfornyelsen - Demokrati & medborgerskap

 • som innhold

  Alle har menneske- rettigheter

  Juridisk beskyttelse av

  minoriteter

  Fredelig sameksistens

  Forpliktelse til og i

  samfunnet

  Deltakelse i samfunnet

  Hvordan forstå ‘demokrati’?

  • som metode

  • som innhold

  924.01.2019 Heidi Biseth: Fagfornyelsen - Demokrati & medborgerskap

 • ‘Demokrati’

  Hvor kan du plassere dine stikkord? Metode vs innhold

  24.01.2019 Heidi Biseth: Fagfornyelsen - Demokrati & medborgerskap 10

  Stikkord nr. 1 Stikkord nr. 2 Stikkord nr. 3

 • Demokrati og medborgerskap

   Hva er en ”god” demokratisk medborger?

   Har det mer enn en (parti-)politisk dimensjon?

   Hva med deltakelse i lokalmiljøet?

  Hva slags demokratiske medborgere ønsker vi?

  Hva slags demokratiske medborgere trenger vi?

  24.01.2019 Heidi Biseth: Fagfornyelsen - Demokrati & medborgerskap 11

 • 24.01.2019 Heidi Biseth: Fagfornyelsen - Demokrati & medborgerskap

  Personlig ansvarlig borger

  Deltakende borger Rettferdighets- orientert borger

  Hva anses som viktige egenskaper hos en borger:

  Gode egenskaper, ærlig, ansvarlig, overholder lover, gjør det som er forventet

  Deltar aktivt, tar ansvar og lederskap innenfor etablerte systemer i samfunns- strukturene

  Stiller spørsmål, diskuterer, debatterer og utfordrer etablerte “sannheter”, systemer og strukturer som reproduserer urettferdighet

  Westheimer & Kahne, 2004, s. 240; Westheimer, 2015, s. 39

  12

 • Demokrati og medborgerskap –

  i klasserommet, på skolen, i

  lokalsamfunnet

  24.01.2019 Heidi Biseth: Fagfornyelsen - Demokrati & medborgerskap 13

 • Styring og ledelse menneskerettigheter - rettssikkerhet -

  parlamentarisme - maktfordeling

  lærer gjennom kunnskapstilegnelse

  Et levesett toleranse - søke lykken - solidaritet - rettferdighet - selvbestemmelse

  lærer gjennom erfaring

  En samfunnsform pluralisme/mangfold - fredlig konfliktløsing - sivilt samfunn

  sosial læring

  For å nyansere… eller komplisere forståelsen av ‘demokrati’

  24.01.2019 Heidi Biseth: Fagfornyelsen - Demokrati & medborgerskap 14

 • Hvordan

  kan dette

  se ut på

  skolen?

  24.01.2019 Heidi Biseth: Fagfornyelsen - Demokrati & medborgerskap 15

 • 24.01.2019 Heidi Biseth: Fagfornyelsen - Demokrati & medborgerskap 16

  Demokratisk ryggmarksrefleks

 • 24.01.2019 Heidi Biseth: Fagfornyelsen - Demokrati & medborgerskap 17

  «Skolen skal fremme demokratiske verdier og holdninger som motvekt mot

  fordommer og diskriminering»

 • Demokrati og medborgerskap –

  hvordan skal jeg/vi/skolen få til

  tverrfaglig arbeid med dette

  Workshop

  24.01.2019 Heidi Biseth: Fagfornyelsen - Demokrati & medborgerskap 18

 • Hvordan forstår dere demokrati & medborgerskap

  Heidi Biseth: Fagfornyelsen - Demokrati & medborgerskap 19

  n=343

  24.01.2019

 • 24.01.2019 Heidi Biseth: Fagfornyelsen - Demokrati & medborgerskap

  Personlig ansvarlig borger Deltakende borger Rettferdighetsorientert borger

  Hva anses som viktige egenskaper hos en borger:

  Gode egenskaper, ærlig, ansvarlig, overholder lover, gjør det som er forventet

  Deltar aktivt, tar ansvar og lederskap innenfor etablerte systemer i samfunnsstrukturene

  Stiller spørsmål, diskuterer, debatterer og utfordrer etablerte “sannheter”, systemer og strukturer som reproduserer urettferdighet

  Westheimer & Kahne, 2004, s. 240; Westheimer, 2015, s. 39

  20

  Spørsmål til workshop: Individuelt: Hva slags type demokratisk borger ønsker jeg å fremme på skolene i min kommune? Hvorfor? Ta notater (10 min)

  Gruppe (finn noen med samme type medborger): Hvilke praksiser må vi endre for å få til læringsaktiviteter som fremmer den type medborger og demokrati vi ønsker å støtte i våre skoler?

  1. Utvikle elevenes evne til uavhengig og kritisk tenkning

  2. Utvikle elevenes evne og ferdigheter i konfliktløsning

  3. Fremme elevenes kunnskap om samfunnsborgeres rettigheter og plikter

  4. Utvikle elevens engasjement i nærmiljøet

 • Relevant litteratur

  Biseth, H. and Lyden, S. C. (2018). Norwegian Teacher Educators' Attentiveness to Democracy and Their Practices. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 17(2), 26-42. DOI: https://doi.org/10.26803/ijlter.17.7.

  Biseth, H., Madsen, J. and Christensen, I. R. (2018). Student teachers promoting democratic engagement using social media in teaching. Nordic Journal of Comparative and International Education, 2(4), pp. 37-52. DOI: http://doi.org/10.7577/njcie.2796

  Eriksen, K. G. (2018). Bringing Democratic Theory into Didactical Practice. Concepts of Education for Democracy Among Norwegian Pre- service Teachers. Interchange, 49(3), 393-409. https://doi.org/10.1007/s10780-018-9332-7

  Held, D. (2006). Models of democracy. Cambridge: Polity. Huang, L. and Biseth, H. (2016). Openness in Scandinavian Classrooms: Student Perceptions of Teaching Practices and High Achievers of

  Civic Knowledge. Creative Education, 7(5), 713-723 Huang, L.; Ødegård, G., Hegna, K. Svagård, V. Helland, T. & Seland, I. (2017). Unge medborgere: Demokratiforståelse, kunnskap og

  engasjement blant 9. klassinger i Norge (The International Civic and Citzenship Education Study 2016). Oslo: NOVA Levinson, B. A. U. (2011). Toward an Anthropology of (Democratic) Citizenship Education. In B. A. U. Levinson & M. Pollock (Eds.), A

  Companion to the Anthropology of Education (pp. 279-298). Oxford: Wiley-Blackwell. Parekh, B. (2001). Democracy, education and multiculturalism: Dilemmas of citizenship in a global world. Journal of Latin American

  Studies, 33, 207-208. Parker, W. (1996). "Advanced" Ideas about Democracy: Toward a Pluralist Conception of Citizenship Education. Teachers College Record,

  98(1), 104-125. Saward, M. (1994). Democratic Theory and Indices of Democratization. In D. Beetham (Ed.), Defining and measuring democracy (pp. 228).

  London: Sage. Westheimer, J., & Kahne, J. (2004). What kind of citizen? The politics of educating for democracy. American Education Research Journal,

  41(2), 237-269. Westheimer, J. (2015). What Kind of Citizen: Educating Our Children for the Common Good. New York: Teachers College Press, Columbia

  University Wistrøm, Ø, & Madsen, J. (2018). Democracy and science: two sides of the same coin? Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, vol. 4,

  pp. 50-68

  24.01.2019 Heidi Biseth: Fagfornyelsen - Demokrati & medbor