DEMOKRATI SOM STYRELSEFORM OCH SOM LIVSSTIL 2011. 3. 11.¢  OM DEMOKRATI 1. Demokrati som styrelses£¤tt:

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of DEMOKRATI SOM STYRELSEFORM OCH SOM LIVSSTIL 2011. 3. 11.¢  OM DEMOKRATI 1. Demokrati som...

 • DEMOKRATI SOM STYRELSEFORM OCH SOM LIVSSTIL

 • OM DEMOKRATI

  1. Demokrati som styrelsesätt: Demokrati är ett sätt att fatta beslut. Majoritetsprincipen, alla har en röst, yttrandefrihet. Ett sätt att styra ett land.

 • GRUNDLÄGGANDE VÄRDE I DEMOKRATI OCH MR

  •  - Alla människors lika värde •  Kap 1 och 2 MR Artikel 1 Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap. Artikel 2 Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. Ingen åtskillnad får heller göras pågrund av den politiska, rättsliga eller internationella status som rådr i det land eller det område som en person tillhör, vare sig detta land eller område är oberoende, står under förvaltarskap, är icke-självstyrande eller är underkastat någon annan begränsning av sin suveränitet.

 • DEMOKRATINS A-B-C

  a. Varje människas intressen förtjänar lika hänsyn.

  b. Varje vuxen är i allmänhet den som själv bäst bedömer sina intressen.

  c. Varje vuxen är i allmänhet tillräckligt kompetent för att vara med och fatta beslut i frågor som berör hans eller hennes intressen.

 • DIREKT OCH INDIREKT DEMOKRATI

  •  Direktdemokrati (som i Grekland- alla är med i omröstning. T.ex. folkomröstnig, handuppräcning med mera.

  •  Representativ demokrati: Man väljer representanter som sedan fattar beslut (t.ex. som att vi väljer representanter till riksdagen som sen fattar beslut i olika frågor)

 • ANALYSNIVÅER DEMOKRATI SOM STYRELSESÄTT

 • E.X VAD SOM KRÄVS FÖR ATT ETT LAND SKALL VARA DEMOKRATISKT

  Friheter (yttrandefrihet, religionsfrihet, tryckfrihet m.m.)

  Rösträtt i fria och allmäna val

  Majoritetsprincip

  Partier

  Rättssäkerhet

  ( se stencil för förtydligande)

 • VAD KRÄVS FÖR ATT EN DEMOKRATI SKALL FUNGERA? RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER I EN DEMOKRATI? VI HAR SETT ATT MAN SOM MÄNNISKA HAR EN MASSA RÄTTIGHETER. MEN HAR MAN INGA SKYLDIGHETER? I VISSA LÄNDER ÄR MAN SKYLDIG ATT RÖSTA. MAN ÄR SKYLDIG ATT FÖLJA LAGAR MAN BESLUTAR OM.

  VAD TYCKER DU? Men är man skyldig att vara informerad om vad som händer i samhället. Handlar demokrati för mycket om rättigheter istället för skyldigheter? Kan man klaga på politiker och deras beslut om inte själv är engagerad? Är det politikernas fel att många nöjer sig med att rösta och sedan skiter i allt där i mellan. Kan man påstå att vad jag tycker spelar ingen roll om man aldrig på allvar har försökt påverka.

 • FRÅGOR OM DEMOKRATI

  Hur skall alla kunna bestämma? Kan alla vara med och bestämma? Nej, inte 18 år, inte svenska medborgare, Praktiskt omöjligt, Representativ demokrati- Direkt demokrati ( Schweiz) Vad händer när alla inte tycker det samma? Om man bara kunde besluta om saker när man var överens så skulle väldigt få saker bli bestämda. Majoritetsprincipen är här en viktig del av demokratin. För att få många med sig i förslaget är det i en demokrati viktigt med att kompromissa. Ändra lite på förslagen.

 • Ar demokrati effektivt? Bästa styrelsesättet? Demokratiska beslut kräver mycket tid och prat. ”Politikerna sitter bara i möten oh pratar säger många” Det skulle gå snabbare om bara en person bestämmer. Poängen med demokrati är ju inte att det är de mest effektiva sättet att fatta beslut. Demokrati bygger på respekt för människors olika uppfattningar. Det tar tid att förhandla sig fram.

  Till grunden ligger en syn på människan: Svenska regeringens utredning: Varje människa: lika värde. Ett unikt värde: varje människa är oersättlig. Ej utnyttja människor. T.ex. företag. Ett egenvärde: Ingen människa får vara ett medel för någon annan. Ingen människa får kränka ngn annan för t.ex. bli rikare. Med en sådan syn blir det ju svårt att låta några få bestämma.

 • OM DEMOKRATI

  Tre argument för demokrati som styrelseform:

  1.  Demokratin tillförsäkrar individen största möjliga frihet. Frihet i allmänhet och frihet till självbestämmande.

  2.  Demokratin bidrar till den mänskliga utvecklingen.

  3.  Demokratin garanterar människor trygghet och materiella villkor. Demokratiskt styre – välordnad och fredlig styrelseform för medborgarna.

 • HUR KAN MAN PÅVERKA I EN DEMOKRATI?

  1. Det bästa och mest legitima sättet är att använda den demokratiska vägen genom att debattera, skriva insändare eller starta en intresseförening allt för att övertyga tillräckligt många för att få till en ändring.

  2. Övertyga och tvinga fram förändring av samhällsfördraget genom att ta till ”Civil olydnad” vilket i lagens mening är förbjudna handlingar. 3. Det mest drastiska är att

  säga upp sitt medborgarskap – vilket inte är möjligt.

 • DEMOKRATI SOM LIVSSTIL - SINNELAGSDEMOKRATI

  •  Demokrati som livsstil: Ett sätt att se på sig själv och andra människor, hur man förhåller sig till andra. Hemma, i skolan, på gatan mm. ”Alla människors lika värde”, ”Sinnelagsdemokrati”

 • KOMPROMISSA

 • ”Demokrati är den sämsta statsformen, bortsett från alla andra.” Winston Churchill

  ”Diktaturer är enkelriktade gator. I demokratier finns också mötande trafik.”

  Alberto Moravia

 • TVÅ LÄNDER

  •  Land A •  Fem personer befinner sig

  på en öde ö. På ön finns bara ett enda bananträd som ger fem bananer om dagen. Det är bestämt att trädet ägs gemensamt av alla på ön och att var och en skall få en banan om dagen. Man får plocka den själv. Det är inte tillåtet att framför åsikten att man ska ha mer än en banan om dagen eller att någon skall plocka bananen åt en.

  •  Land B •  Fem personer befinner sig

  på en öde ö. På ön finns bara ett enda bananträd som ger fem bananer om dagen. Det är bestämt att man får tycka vad man vill och framföra vilka åsikter som helst. En person som är starkare och listigare än de övriga anser att han äger trädet. Han låter de andra plocka fem bananer om dagen. Han tar själv två bananer och låter de andra dela på tre.

  Vilket land tycker ni verkar mest demokratiskt? Vilket land skulle ni välja att bo i? Motivera era svar?