Click here to load reader

DEFICITUL BUGETAR ȘI DATORIA PUBLICĂ CURS 11 Prof.dr ... 11_FP_2018.pdf · PDF fileServiciul datoriei publice: totalitatea sumelor reprezentând rate de capital, dobânzi, comisioane

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of DEFICITUL BUGETAR ȘI DATORIA PUBLICĂ CURS 11 Prof.dr ... 11_FP_2018.pdf · PDF...

 • DEFICITUL BUGETAR ȘI DATORIA PUBLICĂ CURS 11

  Prof.dr. Andreea STOIAN

 • Conținutul temei

  • Definirea și măsurarea soldului bugetar

  • Definirea datoriei publice

  • Administrarea datoriei publice

  Deficitul bugetar și datoria publică

 • Rezultatele așteptate ale cursului

  Studenții vor fi capabili să:

  • Discute aspecte legate de măsurarea soldului bugetar

  • Definescă noțiunea de datorie publică și să explice cum creșterea acesteia este legată de

  mărimea deficitului bugetar

  • Să descrie proprietatea asupra datoriei publice și să facă distincție între datorie publică

  internă și externă

  • Examineze aspecte economice legate de contractarea datoriei publice

 • Deficitul bugetar

  • Deficitul bugetar reprezintă suma cu care cheltuielile bugetare sunt mai mari decât veniturile bugetare

 • Măsurarea deficitului bugetar

  Criteriul Încasări- Plăți (cash)

  • Perceperea veniturilor bugetare

  • Lichidarea cheltuielilor bugetare

  Criteriul Angajamente

  • Emiterea titlului de percepere a veniturilor bugetare

  • Angajarea cheltuielilor bugetare

 • Soldul bugetar convențional

  Măsurare

  0)3(

  0)2(

  0)1(

  

  

  

  

  dCV

  dCV

  dCV

  CVd Caracteristici

  • simplitate atât a modului de estimare, cât şi a modului de prezentare a rezultatelor estimării;

  • grad ridicat de acurateţe a estimării şi relevanţă;

  • complexitatea demersului ştiinţific ce stă la baza estimării soldului bugetar trebuie să fie foarte redusă, astfel încât rezultatele estimării să fie accesibile publicului larg;

  • disponibilitate informaţională, în sensul că evaluarea lui se bazează pe date statistice disponibile (de regulă, estimarea se face anual) la momentul respectiv.

 • Sold bugetar primar

  Măsurare

  0)3(

  0)2(

  0)1(

  )(

  

  

  

  

  

  pCV

  pCV

  pCV

  CCC

  CCVp

  p

  p

  p

  pd

  d

  Caracteristici

  • Indicator utilizat în analiza sustenabilităţii politicii fiscale

  • Elimină acea componentă „nediscreţionară” a politicii bugetare, şi anume, cheltuielile cu dobânzile

  • Relevă succesul politicilor fiscale e în demersul lor privind construcţia unui sistem economic sustenabil şi bazat pe creştere reală

 • Sold bugetar ajustat ciclic

  Ajustare  Dezechilibrele bugetare pot fi influenţate atât de

  factori permanenţi, cât şi de factori temporari:

   factori temporari: acele efecte care se manifestă la nivelul cheltuielilor/veniturilor publice în condiţiile în care produsul intern brut se abate de la tendinţa sa normală (de exemplu, creşteri ale transferurilor bugetare, în special ale ajutorului de şomaj sau alte creşteri ale cheltuielilor datorate apariţiei unor calamităţi naturale);

   factorii permanenţi: sunt considerate ca fiind acele evoluţii normale ale cheltuielilor sau veniturilor guvernamentale care se manifestă în absenţa unor şocuri externe, atunci când economia operează la capacitate maximă de ocupare a forţei de muncă, iar inflaţia este stabilă (de exemplu, modificări tehnologice semnificative).

  Măsurare • Estimarea mărimii soldului structural se realizează pe

  parcursul a trei etape

  • (1) decalajului dintre produsul intern brut potenţial şi produsul intern brut efectiv realizat (gap);

  • (2)cuantificarea componentei ciclice a cheltuielilor, respectiv a veniturilor bugetare;

  • (3)eliminarea componentei ciclice a cheltuielilor/veniturilor din nivelul înregsitrat al acestora, ceea ce permite calcularea soldului structural.

  • Estimarea nivelului potenţial al produsului intern brut:

  • OCDE utilizează în acest sens o funcţie de producţie de tip Cobb-Douglas,

  • FMI foloseşte o relaţie de echilibru în condiţii NAIRU (Non Accelerating Inflation Rate of Unemployment),

  • CE utilizează filtre de tip Hodrick – Prescott.

 • Evidențe empirice, România, Ameco

  -10

  -5

  0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

  Conventional budget balance (% GDP)

  -20

  -10

  0

  10

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

  Primary budget balance vs. conventional budget balnce and interest payments

  Interest payments (% GDP) Conventional budget balance (% GDP) Primary budget balance (% GDP)

  -20

  -10

  0

  10

  20

  1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

  CAB vs. the conventional budget balance and output gap

  Output gap (% trend GDP) Conventional budget balance (% GDP) Cyclically adjusted budget balance (% trend GDP)

 • (...)

  • http://www.economist.com/content/global_d ebt_clock

  http://www.economist.com/content/global_debt_clock

 • Conţinut

  • Cuprinde totalitatea sumelor împrumutate de autorităţile publice centrale, de unităţile administrativ-teritoriale şi de alte entităţi publice, de la persoane fizice sau juridice pe piaţa internă şi în străinătate şi rămase de rambursat la un moment dat.

 • Structură (Legea privind datoria publică)

  • datorie publică guvernamentală - totalitatea obligaţiilor financiare interne şi externe ale statului, la un moment dat, provenind din împrumuturile contractate direct sau garantate de Guvern, prin Ministerul Finanţelor Publice, în numele României, de pe pieţele financiare

  • datorie publică locală - totalitatea obligaţiilor financiare interne şi externe, ale autorităţilor administraţiei publice locale, la un moment dat, provenind din împrumuturi contractate direct sau garantate de acestea de pe pieţele financiare

  • datoria publică -datoria publică guvernamentală la care se adaugă datoria publică locală. În scopul evaluării datoriei publice României, orice obligaţie, exprimată în valută, este calculată în monedă naţională, utilizându-se cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil în ultima zi din perioada pentru care se face raportarea

 • Scop

  • finanţarea deficitului bugetului de stat, finanţarea temporară a deficitelor din anii precedenţi ale bugetului asigurărilor sociale de stat, până la alocarea de sume cu această destinaţie, finanţarea deficitelor temporare ale bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetului Trezoreriei Statului din exerciţiul curent şi refinanţarea datoriei publice guvernamentale, în condiţii acceptate de Ministerul Finanţelor Publice;

  • menţinerea în permanenţă a unui sold corespunzător în contul curent general al Trezoreriei Statului, stabilit de Ministerul Finanţelor Publice;

  • finanţarea unor proiecte sau a altor necesităţi aprobate prin hotărâre a Guvernului;

  • susţinerea balanţei de plăţi şi a rezervei valutare; • alte situaţii prevăzute de lege.

 • Cine?

  • Guvernul este autorizat să garanteze împrumuturi interne şi externe numai prin Ministerul Finanţelor Publice, contractate în scopuri prioritare pentru economia românească, stabilite, pentru fiecare caz în parte, prin hotărâre a Guvernului.

  • Împrumuturile contractate sau garantate de autorităţile administraţiei publice locale fac parte din datoria publică a României, dar nu reprezintă obligaţii ale Guvernului, iar plata serviciului datoriei publice aferentă acestor împrumuturi se va efectua exclusiv din bugetele locale şi prin împrumuturi pentru refinanţarea datoriei publice locale

  • Autorităţile administraţiei publice locale pot contracta sau garanta împrumuturi interne şi/sau externe pe termen scurt, mediu şi lung, pentru realizarea de investiţii publice de interes local, precum şi pentru refinanţarea datoriei publice locale, potrivit legii, numai cu avizul Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale; raportarea şi înregistrarea datoriei publice locale se fac conform normelor metodologice emise de Ministerul Finanţelor Publice

 • Instrumente

  • titluri de stat emise pe piaţa internă sau externă;

  • împrumuturi de stat de la bănci, de la alte instituţii de credit, persoane juridice române sau străine, în condiţii rezultate în urma negocierilor;

  • împrumuturi de stat de la guverne şi agenţii guvernamentale străine, instituţii financiare internaţionale sau de la alte organizaţii internaţionale;

  • împrumuturi temporare din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului, în condiţiile legii;

  • garanţii de stat.

 • Rambursare (I)

  • Reprezintă o obligaţie necondiţionată şi irevocabilă a statului de plată a capitalului, a dobânzilor şi a altor costuri aferente împrumuturilor contractate

Search related