December 20, 2015 - Page Saint Barbara Catholic December 20, 2015 - Page 3 St. Barbara Catholic Church

Embed Size (px)

Text of December 20, 2015 - Page Saint Barbara Catholic December 20, 2015 - Page 3 St. Barbara Catholic...

 • December 20, 2015 - Page

  St. Barbara Catholic Church www.saintbarbarachurch.org

  Saint Barbara Saint Barbara Catholic churchCatholic church FOURTH SUNDAY OF ADVENT DECEMBER 20, 2015 FOURTH SUNDAY OF ADVENT DECEMBER 20, 2015

 • December 20 2015 - Page 2

  St. Barbara Catholic Church www.saintbarbarachurch.org

  December 19– December 25, 2015

  Saturday 8:00 AM Kim Thoa SI 4:00 PM Antoine Vu Quang Ninh† RIP 5:30 PM All Souls in Purgatory † RIP 7:00 PM All Souls† SI 8:30 PM All Souls† RIP

  Sunday 6:30 AM One Family SI 8:00 AM Anton & Maria† RIP

  9:30 AM Maria Pham Thi Chuot † RIP 11:00 AM Maria Tran T Thu Huong † RIP 12:45 PM Alfonso Chavez† RIP

  4:00 PM All Souls† RIP 5:30 PM Giuse & Maria† RIP 7:00 PM Rodolfo Bernudez SI

  Monday 6:30 AM Phero & Anna† RIP 8:15 AM One Family TX

  Tuesday 8:15 AM Gioan & Maria† RIP 5:30 PM Maria Thuyet† RIP 7:00 PM Evangelina Garcia† RIP

  Wednesday 6:30 AM Giuse † RIP

  8:15 AM Maria Mau SI

  Today’s Reading First Reading — From you, Bethlehem, shall come forth one who is to be ruler in Israel. (Micah 5:1-4a). Psalm — Lord, make us turn to you; let us see your face and we shall be saved (Psalm 80). Second Reading — By Christ doing the will of God, we have been consecrate (Hebrews 10:5-10). Gospel — “Blessed are you among women, and blessed is the fruit of you womb”(Luke 1:39-45).

  ST BARBARA CATHOLIC CHURCH 2015 Holy Days and New Year’s Schedule of Liturgies

  THE BIRTH OF JESUS CHRIST – VIGIL MASSES: Thursday, December 24th 3:30 PM – Vietnamese 5:30 PM – English 7:30 PM – Vietnamese (Church & Hall)

  10:00 PM – Bilingual (English/Spanish)

  CHRISTMAS DAY MASSES: Friday, December 25th 6:30 AM – Vietnamese 8:00 AM – English 9:30 AM – English 11:00 AM – Vietnamese (Church & Hall) 12:45 PM – Spanish 5:30 PM – Vietnamese

  NEW YEAR EVE MASSES: Thursday, December 31st 5:00 PM – English 6:30 PM – Vietnamese 8:00 PM – Spanish

  FEAST OF MARY, MOTHER OF GOD - NEW YEAR MASSES: Friday, January 1st, 2016 6:30 AM – Vietnamese 8:15 AM – English 12:45 PM – Spanish 6:30 PM – Vietnamese

  THANK YOU FOR YOUR GENEROSITY ! Your donations for the week of

  December 12–December 13, 2015

  $26,166.00 Your weekly support have been used to

  sustain the ministries and ongoing operating needs of our parish.

  ANNOUNCEMENT From now on, there will be NO Confession on Saturday starting January 2016. Please see back of the bulletin for updated schedule of Confession in January. Thank you.

  CALIFORNIA’S ASSISSTED SUICIDE LAW This weekend our parish will continue to gather your signatures in supporting the petition to overturn the California’s Assisted Suicide Law. “Because all life is sacred, Catholic teaching holds that assisted suicide can never be permitted. Euthanasia and assisted suicide stand in contradiction to the Catholic under- standing that all life bears God’s image and has inherent dignity.” Petition forms are available at the table outside after each mass. Your participation is very much appreciated.

  Để chống lại dự luật “Trợ Tử”, “Giúp Kết Liễu Sự Sống”. Đây là việc chủ ý giết người, trái với điều răn thứ 5 Chúa dạy rằng “Chớ giết người”. Tòa Giám Mục Orange muốn xin chữ ký của quý ông bà anh chị em. Những ai là công dân Hoa Kỳ, có phiếu cử tri để đi bầu cử, xin ghi danh ủng hộ lập trường của Giáo Hội. Các phiếu ghi tên, địa chỉ, số phôn, và chữ ký sẽ có ở tại các bàn bên ngoài nhà thờ sau mỗi thánh lễ cuối tuần này. Xin Chúa trả công cho các việc làm của chúng ta.

 • December 20, 2015 - Page 3

  St. Barbara Catholic Church www.saintbarbarachurch.org

  Tom Williams, Travis Johnson Huis- mans, Pamela Hall, Timothy Padilla, Ivan Torres, Norma Faura, Le Van Loc, Rosita Chargualaf, Richard Zamora, George Harsch.

  Lord Jesus Christ, Redeemer of the world, you have shouldered the burden of our weakness and borne our sufferings in your own passion and death. Hear this prayer for our sick brothers and sister whom you have redeemed. Strengthen their hope of salva- tion and sustain them in body and soul, for you live and reign for ever and ever. Amen.

  God, our shelter and our strength, you listen in love to the cry of your people: hear the prayers we offer for our departed brothers and sisters. Cleanse them of their sins and grant them the full- ness of redemption. We ask this through Christ our Lord. Amen.

  Theresa Nguyen Thanh Tin, Giuse Richard Dang, Sandra Maria Guada- lupe, Vincent Hai Viet Vu, Giuse Buong An Tran, Anton Nguyen Van Vien, Bulmaro Artieaga, Anton Hung Vu, Maria Hang Thi Chu.

  Prayer of Pope Francis for the Jubilee Lord Jesus Christ, you have taught us to be merciful like the heavenly Father, and have told us that whoever sees you sees Him. Show us your face and we will be saved. Your loving gaze freed Zacchaeus and Matthew from being enslaved by money; the adulteress and Magdalene from seeking happiness only in created things; made Peter weep after his betrayal, and assured Paradise to the repentant thief.

  Let us hear, as if addressed to each one of us, the words that you spoke to the Samaritan woman: "If you knew the gift of God!" You are the visible face of the invisible Father, of the God who manifests his power above all by forgiveness and mercy: let the Church be your visible face in the world, its Lord risen and glorified. You willed that your ministers would also be clothed in weakness in order that they may feel compassion for those in ignorance and error: let everyone who approaches them feel sought after, loved, and forgiven by God. Send your Spirit and consecrate every one of us with its anointing, so that the Jubilee of Mercy may be a year of grace from the Lord, and your Church, with renewed enthusiasm, may bring good news to the poor, proclaim liberty to captives and the oppressed, and restore sight to the blind.

  We ask this of you, Lord Jesus, through the intercession of Mary, Mother of Mercy; you who live and reign with the Father and the Holy Spirit for ever and ever. Amen.

  Oración Para el Jubileo de la Misericordia Señor Jesucristo, tú nos has enseñado a ser misericordiosos como el Pa- dre del cielo, y nos has dicho que quien te ve, lo ve también a Él. Muéstranos tu rostro y obtendremos la salvación. Tu mirada llena de amor liberó a Zaqueo y a Mateo de la esclavitud del dinero; a la adúltera y a la Magdalena del buscar la felicidad solamente en una creatura; hizo llorar a Pedro luego de la traición, y aseguró el Paraíso al ladrón arre- pentido. Haz que cada uno de nosotros escuche como propia la palabra que dijiste a la samaritana: ¡Si conocieras el don de Dios! Tú eres el rostro visible del Padre invisible, del Dios que manifiesta su omnipotencia sobre todo con el perdón y la misericordia: haz que, en el mundo, la Iglesia sea el rostro visible de Ti, su Señor, resucitado y glorioso. Tú has querido que también tus ministros fueran revestidos de debilidad para que sientan sincera compasión por los que se encuentran en la ignorancia o en el error: haz que quien se acerque a uno de ellos se sienta esperado, amado y perdonado por Dios. Manda tu Espíritu y conságranos a todos con su unción para que el Jubileo de la Misericordia sea un año de gracia del Señor y tu Iglesia pueda, con renovado entusiasmo, llevar la Buena Nueva a los pobres proclamar la libertad a los prisioneros y oprimidos y restituir la vista a los ciegos. Te lo pedimos por intercesión de María, Madre de la Misericordia, a ti que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén.

  Kinh Nguyện Năm Thánh Từ Bi

  Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã dạy chúng con phải có lòng thương xót như Chúa Cha trên trời, và đã dạy chúng con là ai nhìn thấy Chúa thì cũng nhìn thấy Cha. Xin tỏ cho chúng con thấy thiên nhan Chúa và chúng con sẽ được cứu rỗi Ánh mắt yêu thương của Chúa đã giải thoát Giakêu và Matthêu khỏi thân phận nô lệ của tiền bạc; cũng như cứu người đàn bà ngoại tình và Mađalêna thoát khỏi việc kiếm tìm hạnh phúc nơi những tạo vật; Ánh mắt đó đã khiến Phêrô bật khóc sau khi bội phản Thầy mình, và ánh mắt ấy đã hứa Thiên Đàng cho người trộm lành tỏ lòng ăn năn. Lạy Chúa xin cho chúng con biết lắng nghe những lời Chúa phán cùng người phụ nữ Samaria như thể lời Chúa phán cùng mỗi người chúng con: “Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban!” Chúa là dung mạo tỏ tường của Chúa Cha