Click here to load reader

DANH SÁCH MÔN HỌC - MÃ NHÓM MÔN HỌC MỞ LỚP TRONG

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of DANH SÁCH MÔN HỌC - MÃ NHÓM MÔN HỌC MỞ LỚP TRONG

t
T
TH Mã lp S K Ghi chú
1 650358 Kim nghim 01 CA19D 12
2 650363 Bo qun và tn tr thuc 01 CA19D 12
3 650619 Dc lâm sàng 01 CA19D 12
4 650747 K nng giao tip, bán hàng 01 CA19D 12
5 650748 Bào ch 01 CA19D 12
6 650954 Truyn thông giáo dc sc kho 01 CA19D 12
7 220225 Khóa lun tt nghip 01 CA19KD 3
8 240058 án môn hc 2 (KD) 01 CA19KD 4
9 470309 Thc tp cui khóa 02 CA19KD 3
10 620070 Khoá lun tt nghip (MN) 01 CA19MN 1
11 620124 Giáo dc hòa nhp trng mm non 01 CA19MN 13
12 630043 Thc tp s phm 2 01 CA19MN 13
13 620060 PP dy múa trng mm non 02 CA19MN,
DA18MN 46
14 620123 Phng pháp nghiên cu khoa hc giáo dc mm non 01 CA19MN,DA19MN 40
15 620096 Phát trin và t chc thc hin chng trình GDMN 01 CA20MN 13
16 620100 Ngh giáo viên mm non 01 CA20MN 13
17 620126 Phng pháp t chc hot ng to hình cho tr mm non 01 CA20MN 13
18 640020 Âm nhc và múa 01 CA20MN 13
19 640023 T chc H vui chi cho tr 01 CA20MN 13
20 180052 Ch ngha xã hi khoa hc 01 CA20MN,DA19CK,DA19C
NOTA,DA19CNOTB 117
21 620109 ánh giá trong giáo dc mm non 03 CA20MN,DA19MN 40
22 180001 T tng H Chí Minh 01 CA20MN,DA19QTKS,
DA19QTNH 72
23 193.17 Giáo dc th cht 3 (bóng bàn) 01 CA20MN,DA20CNOTA 19
24 620001 Giáo dc hc mm non 02 CA20MN,DA20MNA 46
25 410293 Anh vn không chuyên 3 01_52 CA20MN,DA20QLNN 32
26 650803 Nh rng 3 01 DA16RHM 29
27 650814 Bnh hc ming và hàm mt 4 01 DA16RHM 30
28 650819 Phc hình tháo lp 4 01 DA16RHM 30
29 650820 Phc hình c nh 4 01 DA16RHM 30
30 650822 Nha khoa công cng 1 01 DA16RHM 30
31 650831 Nha khoa tr em 3 01 DA16RHM 30
32 650833 Nha khoa d phòng 01 DA16RHM 30
33 650834 Lão nha 01 DA16RHM 30
34 651057 Chnh hình rng mt 2 01 DA16RHM 30
35 651067 Cy ghép nha khoa 01 DA16RHM 30
36 651068 iu tr nha chu 2 01 DA16RHM 30
37 650163 Ni bnh lý 4 01 DA16YDKA 41
38 650164 Ngoi bnh lý 3 01 DA16YDKA 41
39 650165 Ph sn 3 01 DA16YDKA 41
40 650166 Nhi 3 01 DA16YDKA 41
41 650163 Ni bnh lý 4 02 DA16YDKB 26
42 650164 Ngoi bnh lý 3 02 DA16YDKB 26
43 650165 Ph sn 3 02 DA16YDKB 26
44 650166 Nhi 3 02 DA16YDKB 26
45 650540 Thc phm chc nng - M phm - Thuc t dc liu 01 DA17DA 43
46 650734 Anh vn chuyên ngành dc 01 DA17DA 43
47 650735 Dc bnh vin 01 DA17DA 43
48 650736 Thc hành Dc bnh vin 01 DA17DA 43
49 650739 S dng thuc trong iu tr 01 01 DA17DA 26
50 650740 Kinh t dc 01 DA17DA 43
51 650739 S dng thuc trong iu tr 01 03 DA17DA,DA17DB 28
DANH SÁCH MÔN HC - MÃ NHÓM MÔN HC
M LP TRONG HC K I NM HC 2021-2022
(ính kèm thông báo s 09/TB-PT, ngày 11 tháng 8 nm 2021)
STT Mã MH Tên môn hc Nhóm/
t
T
TH Mã lp S K Ghi chú
52 650739 S dng thuc trong iu tr 01 DA17DA,DA17DB 81
53 650741 Dc ng hc ng dng 01 DA17DA,DA17DB 82
54 650540 Thc phm chc nng - M phm - Thuc t dc liu 02 DA17DB 39
55 650734 Anh vn chuyên ngành dc 02 DA17DB 39
56 650735 Dc bnh vin 02 DA17DB 39
57 650736 Thc hành Dc bnh vin 02 DA17DB 39
58 650739 S dng thuc trong iu tr 01 02 DA17DB 27
59 650740 Kinh t dc 02 DA17DB 39
60 000002 án tt nghip 01 DA17DCN 20
61 000002 án tt nghip 02 DA17KDHT 13
62 200211 Thc tp tt nghip (VH) 01 DA17NCT 2
63 200324 Biu din tt nghip 01 DA17NCT 2
64 650801 Cha rng 2 01 DA17RHM 38
65 650807 iu tr nha chu 1 01 DA17RHM 38
66 650934 Nh rng 2 01 DA17RHM 38
67 650939 Nha khoa tr em 1 01 DA17RHM 38
68 651059 Chn oán hình nh Rng Hàm Mt 2 01 DA17RHM 38
69 651060 Bnh hc ming và hàm mt 2 01 DA17RHM 38
70 651062 Phc hình c nh 2 01 DA17RHM 38
71 651063 Ni nha 1 01 DA17RHM 38
72 651079 Phu thut hàm mt 2 01 DA17RHM 38
73 000002 án tt nghip 03 DA17TYA 16
74 160038 Thc tp cui khóa 03 DA17TYA 46
75 330171 Dc lý thú y nâng cao 01 DA17TYA 32
76 330175 Tiu lun tt nghip 01 DA17TYA 32
77 330239 Qun lý dch bnh 02 DA17TYA 32
78 000002 án tt nghip 04 DA17TYB 59
79 650124 Dch t hc 01 DA17YDK 89
80 650536 Da liu 01 DA17YDK 88
81 650537 Thn kinh 01 DA17YDK 88
82 650538 Y hc c truyn 01 DA17YDK 88
83 650765 Phc hi chc nng 01 DA17YDK 88
84 650880 Lao 01 DA17YDK 88
85 650881 Truyn nhim 01 DA17YDK 88
86 650882 Y hc gia ình 01 DA17YDK 88
87 650883 Thc tp cng ng 2 01 DA17YDK 88
88 000004 Khóa lun tt nghip 03 DA18ANH 1
89 160038 Thc tp cui khóa 04 DA18ANH 1
90 210071 án công ngh ch to máy 01 DA18CKC 12
91 210188 Lp trình PLC 01 DA18CKC 12
92 210193 Thc hành CNC 01 DA18CKC 12
93 210293 Thit k sn phm công nghip 01 DA18CKC 12
94 210327 Phng pháp gia công c bit 01 DA18CKC 12
95 210328 Máy ch bin lng thc 01 DA18CKC 12
96 210329 Công ngh và thit b sy 01 DA18CKC 12
97 210330 Bo trì công nghip 01 DA18CKC 12
98 210213 Ô tô và môi trng 01 DA18CNOT 39
99 210256 H thng in thân xe 01 01 DA18CNOT 22
100 210256 H thng in thân xe 01 02 DA18CNOT 18
101 210256 H thng in thân xe 01 DA18CNOT 40
102 210260 Ô tô in 01 DA18CNOT 39
103 210262 H thng iu hòa không khí trên ô tô 02 DA18CNOT 18
104 210262 H thng iu hòa không khí trên ô tô 01 DA18CNOT 22
105 210264 án chuyên ngành ô tô 01 DA18CNOT 1
106 210266 K thut mô tô xe máy 02 DA18CNOT 7
107 210266 K thut mô tô xe máy 01 DA18CNOT 32
108 210267 Kim nh và chn oán k thut ô tô 01 01 DA18CNOT 19
109 210267 Kim nh và chn oán k thut ô tô 01 02 DA18CNOT 20
110 210267 Kim nh và chn oán k thut ô tô 01 DA18CNOT 39
111 210334 Ô tô s dng nng lng thay th 01 DA18CNOT 39
STT Mã MH Tên môn hc Nhóm/
t
T
112 340196 Thc tp c s 01 DA18CNSH 7
113 460238 Nuôi cy mô và t bào thc vt 01 DA18CNSH 7
114 460239 Công ngh sn xut sinh phm 01 DA18CNSH 7
115 460240 Nm hc 01 DA18CNSH 7
116 460241 Tin Sinh hc 01 DA18CNSH 7
117 350190 Khi nghip 01 DA18CNTP 19
118 460038 H thng qun lý cht lng 01 DA18CNTP 19
119 460162 Phát trin sn phm 01 DA18CNTP 19
120 460164 Anh vn chuyên ngành (STH) 01 DA18CNTP 19
121 460184 Thc tp thc t (STH) 01 DA18CNTP 1
122 460206 Phng pháp b trí thí nghim và x lý s liu 01 DA18CNTP 19
123 460207 án môn hc 01 DA18CNTP 19
124 460214 Thc tp thc t 02 DA18CNTP 18
125 460244 Thc tp cui khóa 01 DA18CNTP 19
126 180033 a chính tr 01 DA18CTH 9
127 180034 Niên lun chính tr hc 01 DA18CTH 9
128 180035 ng chính tr 01 DA18CTH 9
129 180036 Chính sách i ngoi ca ng và Nhà nc ta hin nay 01 DA18CTH 9
130 180037 Quan h chính tr quc t 01 DA18CTH 9
131 180039 Th ch chính tr th gii ng i 01 DA18CTH 9
132 000004 Khóa lun tt nghip 04 DA18CXH 6
133 190070 Thc tp cui khóa 01 DA18CXH 6
134 650104 Truyn thông và giáo dc sc kho 01 DA18DA 54
135 650216 c cht hc 01 DA18DA 54
136 650726 Dc lý 2 01 01 DA18DA 27
137 650726 Dc lý 2 01 02 DA18DA 27
138 650726 Dc lý 2 01 DA18DA 54
139 650727 Phng pháp nghiên cu khoa hc trong Dc hc 01 DA18DA 55
140 650953 m bo cht lng thuc i cng 01 DA18DA 54
141 650725 Bnh hc ni khoa 01 DA18DA,DA18DB,
DA18DC 153
142 650549 Dc lâm sàng 1 01 DA18DA,DA18DC 96
143 650104 Truyn thông và giáo dc sc kho 02 DA18DB 57
144 650216 c cht hc 02 DA18DB 57
145 650549 Dc lâm sàng 1 02 DA18DB 57
146 650726 Dc lý 2 02 01 DA18DB 28
147 650726 Dc lý 2 02 02 DA18DB 29
148 650726 Dc lý 2 02 DA18DB 57
149 650727 Phng pháp nghiên cu khoa hc trong Dc hc 02 DA18DB 57
150 650953 m bo cht lng thuc i cng 02 DA18DB 57
151 650104 Truyn thông và giáo dc sc kho 03 DA18DC 42
152 650216 c cht hc 03 DA18DC 42
153 650726 Dc lý 2 03 01 DA18DC 20
154 650726 Dc lý 2 03 02 DA18DC 22
155 650726 Dc lý 2 03 DA18DC 42
156 650727 Phng pháp nghiên cu khoa hc trong Dc hc 03 DA18DC 40
157 650953 m bo cht lng thuc i cng 03 DA18DC 42
158 230147 Thc tp cui khóa 01 DA18DCN 42
159 240034 Truyn ng in 01 DA18DCN 44
160 240061 Thc hành in lnh 03 DA18DCN 20
161 240061 Thc hành in lnh 02 DA18DCN 22
162 240096 Robot công nghip 01 DA18DCN 42
163 240155 CAD trong in công nghip 04 DA18DCN 21
164 240155 CAD trong in công nghip 01 DA18DCN 22
165 240186 Thc hành iu khin ng c bng bin tn 01 DA18DCN 21
166 240186 Thc hành iu khin ng c bng bin tn 02 DA18DCN 22
167 240199 Thc hành PLC nâng cao - HMI 03 DA18DCN 20
168 240199 Thc hành PLC nâng cao - HMI 04 DA18DCN 22
169 460214 Thc tp thc t 01 DA18DCN,DA18KDHT 57
170 650349 Anh vn chuyên ngành iu dng 01 DA18DDA 50
STT Mã MH Tên môn hc Nhóm/
t
T
TH Mã lp S K Ghi chú
171 650580 Chm sóc sc khe ngi ln bnh Ni khoa 2 01 DA18DDA 50
172 650581 Thc hành chm sóc sc khe ngi ln bnh Ni khoa 2 01 DA18DDA 50
173 650583 Thc hành chm sóc sc khe ngi ln bnh Ngoi khoa
2 01 DA18DDA 50
174 650586 Chm sóc ngi bnh cp cu và chm sóc tích cc 01 DA18DDA 50
175 650587 Thc hành chm sóc ngi bnh cp cu và chm sóc
tích cc 01 DA18DDA 50
176 650653 Y hc c truyn - Chm sóc ngi bnh cn c phc
hi chc nng 01 DA18DDA 50
177 650654 Thc hành Y hc c truyn - Chm sóc ngi bnh cn
c phc hi chc nng 01 DA18DDA 50
178 650582 Chm sóc sc khe ngi ln bnh Ngoi khoa 2 01 DA18DDA,DA18DDB 90
179 650349 Anh vn chuyên ngành iu dng 02 DA18DDB 40
180 650580 Chm sóc sc khe ngi ln bnh Ni khoa 2 02 DA18DDB 40
181 650581 Thc hành chm sóc sc khe ngi ln bnh Ni khoa 2 02 DA18DDB 40
182 650583 Thc hành chm sóc sc khe ngi ln bnh Ngoi khoa
2 02 DA18DDB 41
183 650586 Chm sóc ngi bnh cp cu và chm sóc tích cc 02 DA18DDB 40
184 650587 Thc hành chm sóc ngi bnh cp cu và chm sóc
tích cc 02 DA18DDB 41
185 650653 Y hc c truyn - Chm sóc ngi bnh cn c phc
hi chc nng 02 DA18DDB 40
186 650654 Thc hành Y hc c truyn - Chm sóc ngi bnh cn
c phc hi chc nng 02 DA18DDB 41
187 230129 Thc tp thc t 01 DA18DT 9
188 230132 án thit k h thng t ng 01 DA18DT 9
189 230136 H thng iu khin phân tán 01 DA18DT 9
190 230139 Mng Nron 01 DA18DT 9
191 230146 Lp trình iu khin giao tip máy tính 01 DA18DT 9
192 230147 Thc tp cui khóa 02 DA18DT 9
193 240096 Robot công nghip 02 DA18DT 9
194 240199 Thc hành PLC nâng cao - HMI 02 DA18DT 9
195 290000 Phng pháp NC khoa hc 01 DA18HH 6
196 320091 Qun lý cht lng (HH) 01 DA18HH 6
197 320098 ng dng tin hc trong CNHH 01 DA18HH 6
198 320313 Các phng pháp phân tích thc phm 01 DA18HH 6
199 320314 Hóa hc xanh 01 DA18HH 6
200 320319 Bao bì 01 DA18HH 6
201 320038 K thut in 01 DA18HH,DA20CNSH 12
202 000004 Khóa lun tt nghip 05 DA18K 15
203 160038 Thc tp cui khóa 05 DA18K 15
204 470029 Qun tr doanh nghip 01 DA18K,DA18QKDTHA,
DA18QKDTHB 57
DA18QKDTHB 57
206 230147 Thc tp cui khóa 03 DA18KDHT 14
207 240079 Bo v r le trong HT in 01 DA18KDHT 14
208 240083 Thc hành vn hành h thng in 01 DA18KDHT 14
209 240084 n nh trong h thng in 01 DA18KDHT 14
210 240093 Thc hành cm bin 01 DA18KDHT 14
211 240108 CAD trong h thng in 01 DA18KDHT 14
212 000004 Khóa lun tt nghip 06 DA18KTA 25
213 470295 Thc tp cui khóa 01 DA18KTA 44
214 470210 K toán thng mi dch v 02 DA18KTA,DA18KTB 23
215 470211 Kim toán nâng cao 02 DA18KTA,DA18KTB 23
216 000004 Khóa lun tt nghip 07 DA18KTB 34
217 470295 Thc tp cui khóa 02 DA18KTB 38
218 000004 Khóa lun tt nghip 08 DA18LDS 7
219 450172 Thc tp tt nghip 01 DA18LDS 29
220 450180 Pháp lut v tài sn ca v chng 01 DA18LDS 22
STT Mã MH Tên môn hc Nhóm/
t
T
TH Mã lp S K Ghi chú
221 450260 Pháp lut v bo m ngha v dân s 01 DA18LDS 22
222 470120 Tiu lun tt nghip 01 DA18LDS 22
223 000004 Khóa lun tt nghip 09 DA18LH 11
224 160038 Thc tp cui khóa 06 DA18LH 26
225 450173 Xã hi hc pháp lut 01 DA18LH 15
226 450174 Quyn công dân - quyn con ngi 01 DA18LH 15
227 470120 Tiu lun tt nghip 02 DA18LH 15
228 000004 Khóa lun tt nghip 10 DA18LHS 3
229 450172 Thc tp tt nghip 02 DA18LHS 13
230 450207 Lut thi hành án hình s 01 DA18LHS 10
231 450229 Lý lun nh ti danh 02 DA18LHS 10
232 470120 Tiu lun tt nghip 03 DA18LHS 10
233 000004 Khóa lun tt nghip 11 DA18LTM 15
234 450172 Thc tp tt nghip 03 DA18LTM 18
235 470120 Tiu lun tt nghip 04 DA18LTM 3
236 000004 Khóa lun tt nghip 12 DA18MN 32
237 620064 Giáo dc môi trng trong trng mm non 01 DA18MN 32
238 620065 Trò chi dân gian cho tr 02 DA18MN 32
239 630043 Thc tp s phm 2 02 DA18MN 32
240 200175 Phng pháp s phm chuyên ngành 01 DA18NCT 2
241 200308 Thc t II 01 DA18NCT 2
242 200379 Hòa tu nhc ci Khmer3 01 DA18NCT 2
243 200380 Phân tích âm nhc Khmer 2 01 DA18NCT 2
244 200381 Hòa tu nhc ng âm 4 01 DA18NCT 2
245 200411 Trng Chay Dm 01 DA18NCT 2
246 200412 Dân ca Khmer 2 01 DA18NCT 2
247 340052 C di 01 DA18NN 26
248 340133 Qun lý dch hi tng hp(IPM) 01 DA18NN 26
249 340136 Nuôi cy mô thc vt 01 DA18NN 26
250 340137 X lý ra hoa 02 DA18NN 26
251 350210 Co-op 5 (KTHP) 02 DA18NN 25
252 350211 Co-op 6 (KTHP) 02 DA18NN 26
253 410241 Vn hc M (American Literature) 01 DA18NNAA 31
254 410254 Phng pháp GD Ting Anh 2 (English Teaching
Methodology 2) 01 DA18NNAA 33
255 410261 Thit k web c bn (Web Design) 01 DA18NNAA 8
256 410264 Phng pháp nghiên cu KH (Research Methodology) 01 DA18NNAA 31
257 410110 Biên dch 3 (Written Translation 3) 02 DA18NNAB 20
258 410212 Phiên dch 3 (Oral Translation 3) 02 DA18NNAB 26
259 410241 Vn hc M (American Literature) 02 DA18NNAB 26
260 410254 Phng pháp GD Ting Anh 2 (English Teaching
Methodology 2) 02 DA18NNAB 30
261 410261 Thit k web c bn (Web Design) 02 DA18NNAB 25
262 410264 Phng pháp nghiên cu KH (Research Methodology) 02 DA18NNAB 17
263 410110 Biên dch 3 (Written Translation 3) 03 DA18NNAC 29
264 410212 Phiên dch 3 (Oral Translation 3) 03 DA18NNAC 30
265 410241 Vn hc M (American Literature) 03 DA18NNAC 22
266 410254 Phng pháp GD Ting Anh 2 (English Teaching
Methodology 2) 03 DA18NNAC 30
267 410261 Thit k web c bn (Web Design) 03 DA18NNAC 18
268 410264 Phng pháp nghiên cu KH (Research Methodology) 03 DA18NNAC 27
269 410110 Biên dch 3 (Written Translation 3) 04 DA18NNAD 29
270 410212 Phiên dch 3 (Oral Translation 3) 04 DA18NNAD 29
271 410233 Phân tích s liu khoa hc xã hi (SPSS) 04 DA18NNAD 30
272 410241 Vn hc M (American Literature) 04 DA18NNAD 30
273 410261 Thit k web c bn (Web Design) 04 DA18NNAD 30
274 410264 Phng pháp nghiên cu KH (Research Methodology) 04 DA18NNAD 30
275 410110 Biên dch 3 (Written Translation 3) 05 DA18NNAE 28
STT Mã MH Tên môn hc Nhóm/
t
T
TH Mã lp S K Ghi chú
276 410212 Phiên dch 3 (Oral Translation 3) 05 DA18NNAE 28
277 410241 Vn hc M (American Literature) 05 DA18NNAE 28
278 410261 Thit k web c bn (Web Design) 05 DA18NNAE 23
279 410264 Phng pháp nghiên cu KH (Research Methodology) 05 DA18NNAE 28
280 000004 Khóa lun tt nghip 13 DA18NNK 36
281 160038 Thc tp cui khóa 07 DA18NNK 36
282 650910 Thc tp lâm sàng Vt lý tr liu Da - Tit niu - Ni tit -
Sinh dc 01 DA18PHCN 60
283 650911 Lâm sàng Phc hi chc nng khp hc chuyên bit 01 DA18PHCN 60
284 650912 Lâm sàng Phc hi chc nng thn kinh chuyên bit 01 DA18PHCN 60
285 650913 Lâm sàng Phc hi chc nng bnh lý hô hp - Tim mch
lão khoa chuyên bit 01 DA18PHCN 60
286 650914 Lâm sàng Phc hi chc nng ngi bnh lý ni tit 01 DA18PHCN 60
287 000004 Khóa lun tt nghip 14 DA18QDL 25
288 190070 Thc tp cui khóa 03 DA18QDL 41
289 660053 Thc t 2 01 DA18QDL 13
290 000004 Khóa lun tt nghip 15 DA18QKDTHA 10
291 160038 Thc tp cui khóa 08 DA18QKDTHA 48
292 470372 Qun tr Kinh doanh quc t 01 DA18QKDTHA,
DA18QKDTHB 57
293 000004 Khóa lun tt nghip 16 DA18QKDTHB 16
294 160038 Thc tp cui khóa 09 DA18QKDTHB 35
295 000004 Khóa lun tt nghip 17 DA18QLNN 7
296 160038 Thc tp cui khóa 10 DA18QLNN 7
297 000004 Khóa lun tt nghip 18 DA18QLTD 10
298 190070…