Click here to load reader

DaNH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC sach sinh... DaNH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HỌC KỲ 3 - NĂM HỌC 13-14 Môn Học/Nhóm Địa lý kinh tế - xã hội

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of DaNH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC sach sinh... DaNH SÁCH SINH...

 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG PHÒNG ĐÀo TẠo

  DaNH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HỌC KỲ 3 - NĂM HỌC 13-14

  Môn Học/Nhóm Di truyền động vật (CN2205) - Nhóm 01 Số Tín Chỉ: 2 CBGD Vũ Xuân Dương (1257)

  .

  STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh Tên lớp Ghi chú

  Trang 1

  CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  (Kèm theo Quyết định số: 537/QĐ-ĐHHV-ĐT, ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương)

  1 1053060006 Thào Seo Lìn 10/10/92 1008D13A

  Tổng số sinh viên: .........

  NGƯỜI LẬP BIỂuHIỆu TRƯỞNG PHÒNG ĐÀo TẠo ĐƠN VỊ QuẢN LÝ NỘI DuNG

 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG PHÒNG ĐÀo TẠo

  DaNH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HỌC KỲ 3 - NĂM HỌC 13-14

  Môn Học/Nhóm Nuôi thủy đặc sản (CN2228) - Nhóm 01 Số Tín Chỉ: 2 CBGD Phan Thị Yến (1128)

  .

  STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh Tên lớp Ghi chú

  Trang 1

  CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  (Kèm theo Quyết định số: 537/QĐ-ĐHHV-ĐT, ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương)

  1 0953060005 Triệu Thanh Hải 02/10/90 0907D13A

  2 0953060010 Đỗ Quý Nhã 23/08/90 0907D13A

  Tổng số sinh viên: .........

  NGƯỜI LẬP BIỂuHIỆu TRƯỞNG PHÒNG ĐÀo TẠo ĐƠN VỊ QuẢN LÝ NỘI DuNG

 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG PHÒNG ĐÀo TẠo

  DaNH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HỌC KỲ 3 - NĂM HỌC 13-14

  Môn Học/Nhóm Địa chất học (DL2204) - Nhóm 02 Số Tín Chỉ: 2 CBGD Lê Thị Bích Ngọc (1288)

  .

  STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh Tên lớp Ghi chú

  Trang 1

  CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  (Kèm theo Quyết định số: 537/QĐ-ĐHHV-ĐT, ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương)

  1 111C680004 Nguyễn Thị Châm 21/05/93 1109C03A

  2 111C682071 Đỗ Kim Tuyến 02/07/92 1109C03B

  Tổng số sinh viên: .........

  NGƯỜI LẬP BIỂuHIỆu TRƯỞNG PHÒNG ĐÀo TẠo ĐƠN VỊ QuẢN LÝ NỘI DuNG

 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG PHÒNG ĐÀo TẠo

  DaNH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HỌC KỲ 3 - NĂM HỌC 13-14

  Môn Học/Nhóm Địa lý kinh tế - xã hội Việt Nam 1 (DL2211) - Nhóm 01 Số Tín Chỉ: 2 CBGD Lê Thị Bích Ngọc (1288)

  .

  STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh Tên lớp Ghi chú

  Trang 1

  CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  (Kèm theo Quyết định số: 537/QĐ-ĐHHV-ĐT, ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương)

  1 111C682061 Lê Hoàng Trung 14/10/90 1109C03B

  Tổng số sinh viên: .........

  NGƯỜI LẬP BIỂuHIỆu TRƯỞNG PHÒNG ĐÀo TẠo ĐƠN VỊ QuẢN LÝ NỘI DuNG

 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG PHÒNG ĐÀo TẠo

  DaNH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HỌC KỲ 3 - NĂM HỌC 13-14

  Môn Học/Nhóm Lí luận dạy học Địa lí (DL2214) - Nhóm 01 Số Tín Chỉ: 2 CBGD Vi Thị Hạnh Thi (1232)

  .

  STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh Tên lớp Ghi chú

  Trang 1

  CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  (Kèm theo Quyết định số: 537/QĐ-ĐHHV-ĐT, ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương)

  1 111C682071 Đỗ Kim Tuyến 02/07/92 1109C03B

  Tổng số sinh viên: .........

  NGƯỜI LẬP BIỂuHIỆu TRƯỞNG PHÒNG ĐÀo TẠo ĐƠN VỊ QuẢN LÝ NỘI DuNG

 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG PHÒNG ĐÀo TẠo

  DaNH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HỌC KỲ 3 - NĂM HỌC 13-14

  Môn Học/Nhóm Bản đồ địa hình và đo vẽ địa phương (DL2238) - Nhóm 01 Số Tín Chỉ: 2 CBGD Nguyễn ánh Hoàng (1138)

  .

  STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh Tên lớp Ghi chú

  Trang 1

  CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  (Kèm theo Quyết định số: 537/QĐ-ĐHHV-ĐT, ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương)

  1 1256030013 Vũ Thị Hiệp 25/10/94 1210D06A

  2 1256030018 Hoàng Thị Bích Hường 03/10/93 1210D06A

  3 1256030023 Lỗ Chí Linh 21/07/94 1210D06A

  4 1256030029 Nguyễn Thị Hồng Nhung 01/11/94 1210D06A

  5 1256030030 Hà Thị Quyên 18/10/94 1210D06A

  6 1256030042 Nguyễn Thị Hải Yến 06/11/94 1210D06A

  7 135D06LT01 Nguyễn Thị Hoài 27/08/92 1311D06T

  8 135D06LT02 Nguyễn Thanh Huế 01/11/90 1311D06T

  9 135D06LT03 Đào Thị Kim Liên 14/09/91 1311D06T

  10 135D06LT04 Hà Thị Thanh Nga 10/08/91 1311D06T

  11 135D06LT06 Đinh Thế Phương 09/12/90 1311D06T

  12 135D06LT05 Hoàng Minh Phương 01/11/91 1311D06T

  Tổng số sinh viên: .........

  NGƯỜI LẬP BIỂuHIỆu TRƯỞNG PHÒNG ĐÀo TẠo ĐƠN VỊ QuẢN LÝ NỘI DuNG

 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG PHÒNG ĐÀo TẠo

  DaNH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HỌC KỲ 3 - NĂM HỌC 13-14

  Môn Học/Nhóm Địa lý tự nhiên các lục địa 1 (DL2241) - Nhóm 01 Số Tín Chỉ: 2 CBGD Vi Thị Hạnh Thi (1232)

  .

  STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh Tên lớp Ghi chú

  Trang 1

  CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  (Kèm theo Quyết định số: 537/QĐ-ĐHHV-ĐT, ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương)

  1 1156030002 Hà Thị Chang 18/11/93 1109D06A

  2 1156030005 Lê Thị Dung 02/06/93 1109D06A

  3 1156030009 Phạm Thị Hà 11/06/93 1109D06A

  4 1156030010 Đinh Thị Hạnh 23/12/93 1109D06A

  5 1156030012 Đỗ Thị Hiền 12/05/93 1109D06A

  6 1156030016 Lê Mạnh Hùng 11/06/93 1109D06A

  7 1156030017 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 01/07/93 1109D06A

  8 1156030018 Nguyễn Thị Thu Huyền 26/11/93 1109D06A

  9 1156030027 Hoàng Thị Bích Phương 17/10/92 1109D06A

  10 1156030028 Hoàng Văn Phương 11/09/92 1109D06A

  11 1156030035 Nguyễn Thị Thảo 28/10/93 1109D06A

  12 1156032010 Đinh Thị Phượng 19/06/92 1109D06B

  13 1156032012 Nguyễn Thị Thu Trang 25/05/92 1109D06B

  Tổng số sinh viên: .........

  NGƯỜI LẬP BIỂuHIỆu TRƯỞNG PHÒNG ĐÀo TẠo ĐƠN VỊ QuẢN LÝ NỘI DuNG

 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG PHÒNG ĐÀo TẠo

  DaNH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HỌC KỲ 3 - NĂM HỌC 13-14

  Môn Học/Nhóm Địa lý KT - XH Việt Nam 3 (DL2252) - Nhóm 01 Số Tín Chỉ: 2 CBGD Nguyễn Minh Lan (1115)

  .

  STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh Tên lớp Ghi chú

  Trang 1

  CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  (Kèm theo Quyết định số: 537/QĐ-ĐHHV-ĐT, ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương)

  1 135D06LT01 Nguyễn Thị Hoài 27/08/92 1311D06T

  2 135D06LT02 Nguyễn Thanh Huế 01/11/90 1311D06T

  3 135D06LT03 Đào Thị Kim Liên 14/09/91 1311D06T

  4 135D06LT04 Hà Thị Thanh Nga 10/08/91 1311D06T

  5 135D06LT06 Đinh Thế Phương 09/12/90 1311D06T

  Tổng số sinh viên: .........

  NGƯỜI LẬP BIỂuHIỆu TRƯỞNG PHÒNG ĐÀo TẠo ĐƠN VỊ QuẢN LÝ NỘI DuNG

 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG PHÒNG ĐÀo TẠo

  DaNH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HỌC KỲ 3 - NĂM HỌC 13-14

  Môn Học/Nhóm Địa lí các ngành công nghiệp trọng điểm ở Việt Nam (DL2263) - Nhóm 01 Số Tín Chỉ: 2 CBGD Nguyễn Minh Lan (1115)

  .

  STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh Tên lớp Ghi chú

  Trang 1

  CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  (Kèm theo Quyết định số: 537/QĐ-ĐHHV-ĐT, ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương)

  1 1156030032 Nguyễn Thị Tâm 06/10/92 1109D06A

  2 135D06LT01 Nguyễn Thị Hoài 27/08/92 1311D06T

  3 135D06LT02 Nguyễn Thanh Huế 01/11/90 1311D06T

  4 135D06LT03 Đào Thị Kim Liên 14/09/91 1311D06T

  5 135D06LT04 Hà Thị Thanh Nga 10/08/91 1311D06T

  6 135D06LT06 Đinh Thế Phương 09/12/90 1311D06T

  7 135D06LT05 Hoàng Minh Phương 01/11/91 1311D06T

  Tổng số sinh viên: .........

  NGƯỜI LẬP BIỂuHIỆu TRƯỞNG PHÒNG ĐÀo TẠo ĐƠN VỊ QuẢN LÝ NỘI DuNG

 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG PHÒNG ĐÀo TẠo

  DaNH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HỌC KỲ 3 - NĂM HỌC 13-14

  Môn Học/Nhóm Địa lí tự nhiên miền nhiệt đới (DL2264) - Nhóm 01 Số Tín Chỉ: 2 CBGD Nguyễn Minh Lan (1115)

  .

  STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh Tên lớp Ghi chú

  Trang 1

  CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM Độ