Click here to load reader

DANH SÁCH SINH VIÊN THEO LỚP MÔN HỌC - uet.vnu.edu.vn · PDF fileDANH SÁCH SINH VIÊN THEO LỚP MÔN HỌC Năm học 2017-2018 học kỳ hè Giảng viên: Lớp môn học:

 • View
  244

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of DANH SÁCH SINH VIÊN THEO LỚP MÔN HỌC - uet.vnu.edu.vn · PDF fileDANH...

 • Phạm Đình Tuân ELT2034 Số tín chỉ: 4

  STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp khóa học Ghi chú 1 13020652 Đặng Quang Trung 04/03/1995 QH-2013-I/CQ-N Lần đầu 2 14020490 Lê Đăng Trung 04/09/1994 QH-2014-I/CQ-ĐB Học lại 3 14020687 Nguyễn Anh Vũ 15/09/1996 QH-2014-I/CQ-ĐB Học lại

  Giảng viên: Lớp môn học: Môn học: Thiết kế điện tử số

  Hà Nội, Ngày 26 tháng 06 năm 2018 TL. HIỆU TRƯỞNG

  ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  DANH SÁCH SINH VIÊN THEO LỚP MÔN HỌC Năm học 2017-2018 học kỳ hè

  TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

  Nguyễn Phương Thái

 • Lưu Mạnh Hà ELT2035 Số tín chỉ: 3

  STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp khóa học Ghi chú 1 14020231 Dương Trung Á 11/05/1995 QH-2014-I/CQ-CAC Học lại 2 15021529 Mai Trường An 04/03/1997 QH-2015-I/CQ-ĐB Học lại 3 12020003 Lê Đức Anh 26/08/1994 QH-2012-I/CQ-CD Học lại 4 15022295 Trần Công Anh 01/07/1995 QH-2015-I/CQ-ĐB Cải thiện 5 16022150 Trần Hoàng Anh 15/01/1998 QH-2016-I/CQ-N Học lại 6 16022278 Trần Thế Anh 13/05/1998 QH-2016-I/CQ-ĐB Học lại 7 16020697 Trần Tuấn Anh 28/01/1998 QH-2016-I/CQ-ĐB Học lại 8 15021764 Đoàn Việt Bách 18/03/1997 QH-2015-I/CQ-CA Học lại 9 15021745 Phạm Nguyễn Ngọc Biên 31/01/1997 QH-2015-I/CQ-CA Học lại 10 15021766 Nguyễn Minh Châu 20/05/1997 QH-2015-I/CQ-CA Cải thiện 11 15021767 Lê Tiến Chiến 27/09/1997 QH-2015-I/CQ-CA Học lại 12 13020614 Nguyễn Văn Chung 10/03/1994 QH-2013-I/CQ-CD Học lại 13 13020042 Hoàng Văn Công 22/06/1995 QH-2013-I/CQ-ĐB Học lại 14 14020040 Nguyễn Chiến Công 02/11/1996 QH-2014-I/CQ-CC Học lại 15 15021768 Đặng Ngọc Cường 01/04/1997 QH-2015-I/CQ-CA Cải thiện 16 16022473 Nguyễn Tiến Dũng 05/04/1996 QH-2016-I/CQ-ĐB Học lại 17 16020719 Nguyễn Trung Dũng 22/02/1998 QH-2016-I/CQ-ĐB Học lại 18 15021770 Trần Anh Dũng 18/03/1997 QH-2015-I/CQ-CAC Học lại 19 16022281 Nguyễn Khánh Duy 24/10/1998 QH-2016-I/CQ-ĐB Học lại 20 16020120 Lê Đại Dương 06/09/1997 QH-2016-I/CQ-ĐACLC Học lại 21 16020122 Lương Hồng Dương 29/08/1998 QH-2016-I/CQ-ĐACLC Học lại 22 15022844 Nguyễn Anh Đạt 21/07/1997 QH-2015-I/CQ-CC Học lại 23 15021773 Nguyễn Hoàng Đức 13/09/1997 QH-2015-I/CQ-CA Học lại 24 13020730 Lê Trường Giang 09/03/1995 QH-2013-I/CQ-CAC Học lại 25 16021376 Trần Viết Hà 26/07/1998 QH-2016-I/CQ-CAC Học lại 26 16020124 Đào Ngọc Nam Hải 24/09/1998 QH-2016-I/CQ-ĐACLC Học lại 27 16021377 Đỗ Quang Hải 19/09/1998 QH-2016-I/CQ-CAC Học lại 28 16022173 Lê Xuân Hiếu 25/02/1998 QH-2016-I/CQ-N Học lại 29 16020961 Trần Minh Hiếu 02/01/1998 QH-2016-I/CQ-CD Học lại 30 13020176 Nguyễn Xuân Hoàng 01/05/1995 QH-2013-I/CQ-CC Cải thiện 31 16022285 Hoàng Văn Học 01/09/1998 QH-2016-I/CQ-ĐB Học lại 32 15021390 Lê Hồng Hội 16/11/1997 QH-2015-I/CQ-CC Học lại 33 16022440 Trịnh Ngọc Huy 30/10/1998 QH-2016-I/CQ-N Học lại 34 16021590 Hoàng Mạnh Hưng 13/03/1998 QH-2016-I/CQ-T Học lại 35 16020757 Lưu Hoàng Kiên 21/10/1998 QH-2016-I/CQ-ĐB Học lại 36 16020759 Nguyễn Văn Lâm 24/03/1998 QH-2016-I/CQ-ĐB Học lại 37 16021399 Đỗ Huy Linh 28/03/1998 QH-2016-I/CQ-CAC Cải thiện 38 15020962 Nguyễn Hoàng Linh 18/08/1997 QH-2015-I/CQ-CC Học lại 39 15021237 Nguyễn Trọng Linh 12/10/1997 QH-2015-I/CQ-CCLC Học lại 40 15021790 Phạm Khắc Linh 27/01/1997 QH-2015-I/CQ-CA Cải thiện 41 15021066 Nguyễn Tài Long 16/11/1997 QH-2015-I/CQ-CA Cải thiện 42 15021108 Vũ Hoàng Long 12/09/1997 QH-2015-I/CQ-CAC Lần đầu 43 15020922 Trần Đức Lộc 25/04/1997 QH-2015-I/CQ-CA Học lại 44 16021043 Đào Tiến Mạnh 09/08/1998 QH-2016-I/CQ-CB Học lại 45 15021622 Bùi Công Minh 27/10/1997 QH-2015-I/CQ-CA Cải thiện 46 15021793 Nguyễn Đức Minh 02/09/1997 QH-2015-I/CQ-CA Học lại 47 15021070 Đinh Hà Nam 25/12/1997 QH-2015-I/CQ-CA Học lại

  DANH SÁCH SINH VIÊN THEO LỚP MÔN HỌC Năm học 2017-2018 học kỳ hè

  Giảng viên: Lớp môn học: Môn học: Tín hiệu hệ thống

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 • 48 16022443 Kiều Thanh Nam 03/11/1998 QH-2016-I/CQ-N Học lại 49 15021796 Nguyễn Trung Nghĩa 18/12/1997 QH-2015-I/CQ-CA Học lại 50 16020784 Phan Văn Nhiệm 30/09/1998 QH-2016-I/CQ-ĐB Học lại 51 16021832 Nguyễn Gia Phong 01/01/1998 QH-2016-I/CQ-N Học lại 52 14020346 Nguyễn Duy Phú 30/05/1996 QH-2014-I/CQ-CB Học lại 53 16022381 Đặng Văn Phúc 16/11/1998 QH-2016-I/CQ-T Học lại 54 16021409 Nguyễn Anh Phương 19/05/1998 QH-2016-I/CQ-CAC Học lại 55 15021800 Nguyễn Anh Quang 30/05/1997 QH-2015-I/CQ-CA Cải thiện 56 15021061 Phùng Ngọc Anh Quân 22/12/1997 QH-2015-I/CQ-CCLC Cải thiện 57 14020675 Trần Minh Quân 12/01/1996 QH-2014-I/CQ-CB Học lại 58 16020796 Nguyễn Quang Sang 26/07/1998 QH-2016-I/CQ-ĐB Học lại 59 15021068 Nguyễn Ngọc Sáng 14/11/1997 QH-2015-I/CQ-CC Học lại 60 14020390 Đào Xuân Sơn 04/12/1992 QH-2014-I/CQ-CB Học lại 61 15021804 Đặng Tiến Sơn 02/03/1997 QH-2015-I/CQ-CA Cải thiện 62 16022295 Trần Phùng Nam Sơn 15/11/1996 QH-2016-I/CQ-ĐB Học lại 63 15021603 Hoàng Thị Tâm 22/08/1997 QH-2015-I/CQ-CA Học lại 64 16022146 Lê Công Thái 30/07/1998 QH-2016-I/CQ-CAC Học lại 65 16021648 Lê Ngọc Thành 16/06/1998 QH-2016-I/CQ-N Lần đầu 66 15022842 Ngô Đình Thành 18/09/1997 QH-2015-I/CQ-CC Học lại 67 16020281 Trần Xuân Thành 21/01/1998 QH-2016-I/CQ-CAC Học lại 68 16021644 Phan Văn Thắng 14/03/1998 QH-2016-I/CQ-N Học lại 69 16020078 Hoàng Vĩnh Thịnh 20/10/1997 QH-2016-I/CQ-CC Học lại 70 16021177 Đào Trọng Thủy 08/06/1998 QH-2016-I/CQ-CB Cải thiện 71 15021370 Trương Tiến Toàn 19/01/1997 QH-2015-I/CQ-CA Học lại 72 14020495 Trần Văn Trung 12/04/1996 QH-2014-I/CQ-ĐB Cải thiện 73 16020811 Nguyễn Văn Trường 09/02/1998 QH-2016-I/CQ-ĐB Học lại 74 16021898 Hoàng Đức Tuấn 03/05/1998 QH-2016-I/CQ-T Học lại 75 16021217 Trần Mạnh Tuấn 27/10/1998 QH-2016-I/CQ-CD Học lại 76 16021355 Vũ Quốc Tuấn 23/03/1998 QH-2016-I/CQ-T Cải thiện 77 13020493 Nguyễn Thanh Tùng 02/03/1995 QH-2013-I/CQ-CC Học lại 78 15021366 Nguyễn Văn Tùng 28/09/1997 QH-2015-I/CQ-CAC Học lại 79 16021228 Nguyễn Hoàng Tuyên 21/06/1998 QH-2016-I/CQ-CD Học lại 80 16021357 Đặng Quang Tường 28/09/1998 QH-2016-I/CQ-T Học lại 81 15022281 Cao Duy Văn 12/12/1997 QH-2015-I/CQ-ĐB Lần đầu 82 14020687 Nguyễn Anh Vũ 15/09/1996 QH-2014-I/CQ-ĐB Học lại 83 14020774 Đỗ Quốc Vương 14/01/1996 QH-2014-I/CQ-CA Học lại 84 14020797 Nguyễn Đức Vượng 12/11/1996 QH-2014-I/CQ-CAC Học lại 85 16022134 Phùng Đình Xuân 11/07/1998 QH-2016-I/CQ-T Cải thiện

  TL. HIỆU TRƯỞNG TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

  Nguyễn Phương Thái

  Hà Nội, Ngày 29 tháng 06 năm 2018

 • Bùi Thanh Tùng ELT2050 Số tín chỉ: 3

  STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp khóa học Ghi chú 1 14020047 Bùi Đình Cơ 11/05/1995 QH-2014-I/CQ-M Học lại 2 14020579 Trần Bá Cường 27/07/1996 QH-2014-I/CQ-M Học lại 3 15022096 Hoàng Thái Dương 31/08/1997 QH-2015-I/CQ-M Học lại 4 14020107 Vũ Văn Đỉnh 12/01/1996 QH-2014-I/CQ-M Học lại 5 14020109 Trần Nam Định 01/07/1996 QH-2014-I/CQ-M Học lại 6 14020115 Nguyễn Văn Đồi 05/10/1996 QH-2014-I/CQ-M Học lại 7 14020112 Đồng Xuân Đông 28/01/1993 QH-2014-I/CQ-M Học lại 8 15021246 Nguyễn Văn Đương 03/12/1997 QH-2015-I/CQ-M Cải thiện 9 15022092 Nguyễn Thiện Hiếu 25/02/1997 QH-2015-I/CQ-M Cải thiện 10 14020272 Nguyễn Văn Luân 13/07/1995 QH-2014-I/CQ-M Học lại 11 15021739 Lê Nam Trung 02/06/1997 QH-2015-I/CQ-M Học lại

  Môn học: Nguyên lý kỹ thuật điện từ

  Hà Nội, Ngày 29 tháng 06 năm 2018 TL. HIỆU TRƯỞNG

  TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

  Nguyễn Phương Thái

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  DANH SÁCH SINH VIÊN THEO LỚP MÔN HỌC Năm học 2017-2018 học kỳ hè

  Giảng viên: Lớp môn học:

  ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 • Nguyễn Hồng Thịnh ELT3144 Số tín chỉ: 4

  STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp khóa học Ghi chú 1 16020697 Trần Tuấn Anh 28/01/1998 QH-2016-I/CQ-ĐB Học lại 2 13020042 Hoàng Văn Công 22/06/1995 QH-2013-I/CQ-ĐB Học lại 3 15022258 Nguyễn Bá Quang Cường 29/10/1997 QH-2015-I/CQ-ĐB Học lại 4 16022164 Lê Quang Đạt 06/02/1998 QH-2016-I/CQ-N Học lại 5 15022720 Trần Chính Đoàn 03/10/1997 QH-2015-I/CQ-ĐB Học lại 6 16021572 Hoàng Thái Hà 18/05/1998 QH-2016-I/CQ-N Học lại 7 17020747 Nguyễn Phương Hiếu 21/07/1999 QH-2017-I/CQ-IE4 Lần đầu 8 16021588 Nguyễn Việt Hùng 06/03/1998 QH-2016-I/CQ-N Cải thiện 9 16020757 Lưu Hoàng Kiên 21/10/1998 QH-2016-I/CQ-ĐB Học lại 10 15021957 Nguyễn Thị Phòng 24/10/1997 QH-2015-I/CQ-N Lần đầu 11 16022215 Nguyễn Hữu Phúc 30/04/1998 QH-2016-I/CQ-N Học lại 12 15021499 Trần Đức Phương 09/07/1997 QH-2015-I/CQ-ĐA Học lại 13 16021636 Phạm Văn Quyến 11/02/1998 QH-2016-I/CQ-N Học lại 14 14020692 Đinh Văn Sao 06/

Search related