Click here to load reader

Dane INFORMACYJNE:

  • View
    24

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Dane INFORMACYJNE:. Nazwa szkoły: Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu im. J.J. Śniadeckich ID grupy: 97/36_P_G1 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: „Lokalny rynek pracy – szanse i zagrożenia dla absolwentów szkół regionu i Polski” Semestr/rok szkolny: - PowerPoint PPT Presentation

Text of Dane INFORMACYJNE:

PowerPoint Presentation

Projekt AS KOMPETENCJI jest wspfinansowany przez Uni Europejsk w ramach rodkw Europejskiego Funduszu SpoecznegoProgram Operacyjny Kapita Ludzki 2007-2013CZOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

Publikacja jest wspfinansowana przez Uni Europejsk w ramach rodkw Europejskiego Funduszu SpoecznegoPrezentacja jest dystrybuowana bezpatnie1Dane INFORMACYJNE: Nazwa szkoy:Zesp Szk Przemysu Spoywczego w Poznaniu im. J.J. niadeckich ID grupy:97/36_P_G1 Kompetencja:Przedsibiorczo Temat projektowy:Lokalny rynek pracy szanse i zagroenia dla absolwentw szk regionu i Polski Semestr/rok szkolny:Rok szkolny 2009/2010

2LOKALNY RYNEK PRACY

- szanse i zagroenia dla absolwentw szk regionu i polski3Kilka sw o nas Jestemy uczniami pierwszej klasy Technikum Przemysu Spoywczego przy Zespole Szk Przemysu Spoywczego. Ksztacimy si w zawodzie technik kucharz.

Prezentacja stanowi kompilacj oraz podsumowanie tegorocznych dziaa

W ramach projektu AS KOMPETENCJI realizowanego w naszej szkole przez pani Justyn Tyczysk- Kubiak w czasie roku szkolnego 2009/2010 dokonywalimy analizy rynku pracy pod ktem zawodu, jaki moglibymy wykonywa po ukoczeniu szkoy.

Cz merytorycznaPodstawowe pojcia zwizane z rynkiem pracyOsoby szukajce pracyDostpne miejsca pracyW gospodarce rynkowej moe wystpowa niedobr miejsc pracy w stosunku do liczby osb poszukujcych zatrudnienia. Sytuacja taka prowadzi do powstania BEZROBOCIA.

Miernikiem bezrobocia jest STOPA BEZROBOCIA.

6bezrobocieWynika ze specyfikacji danej gazi, jest efektem waha aktywnoci gospodarczej w rnych porach rokuOznacza przerost zatrudnienia w danym przedsibiorstwie lub dziale gospodarki (przykad to nieistniejce ju PGR)Jest rezultatem ruchu zatrudnionych na rynku pracy, stanowi proces cigy, a dla osb bezrobotnych ma charakter przejciowy. Spowodowane jest niedopasowaniem poday i popytu w odniesieniu do kwalifikacji pracownikw. Ma najczciej trway charakter.Obejmuje grup ludzi, ktrzy przez dugi czas pozostaj bez pracy.Jest to liczba osb zarejestrowanych w urzdach pracy. Czsto niezgodny ze stanem faktycznym (praca w tzw. szarej strefie)POZNA I OKOLICE JAKO OBSZAR NASZYCH POSZUKIWA

W okresie I-III 2009 roku poznaskie przedsibiorstwa zatrudniay przecitnie 144 277 osb. Dominujce sektory pod wzgldem poziomu zatrudnienia (I-III 2009 r.) przemys (52 507 osb)handel i naprawa pojazdw samochodowych (40 022 osoby)budownictwo (13 132 osoby)administrowanie i dziaalno wspierajca (9 482 osoby)transport i gospodarka magazynowa (7 623 osoby)informacja i komunikacja (5 909 osb)obsuga rynku nieruchomoci (2 986 osb)zakwaterowanie i gastronomia (2 196 osb)

W stolicy Wielkopolski poziom bezrobocia naley do najniszych w kraju. Na koniec maja 2009 roku stopa bezrobocia w Poznaniu wynosia 2,3% (w powiecie poznaskim 2,6%)

rdo: wikipedia.pl Na podstawie Opracowa Zbiorczych i Informacji Urzdu Statystycznego w Poznaniu. Szczegowa analiza poznaskiego rynku pracyProcentowe porwnanie wieku osb bezrobotnych w odniesieniu do oglnej liczby zarejestrowanych w latach 2008-2009 wedug stanu na 31 grudnia 2008 r.

Procentowe porwnanie wyksztacenia osb bezrobotnych w odniesieniu do oglnej liczby zarejestrowanych w latach 2008 i 2009

Oferty pracy w latach 2008-2009 rdo:Opracowania Powiatowego Urzdu Pracy w PoznaniuOSOBY Z WYKSZTACENIEM REDNIM (26% osb poszukujcych pracy)agent ubezpieczeniowy,handlowiec,przedstawiciel handlowy,telemarketer,pracownik administracyjny,sekretarka,pracownik biurowy,technik elektryk,magazynier,kierowca samochodw kat. B, C, CEkucharz, fryzjer, pracownik ochrony, krawiec,szwaczka,sprzedawca,ogrodnik terenw zielonych,murarz,zbrojarz, ciela, monter instalacji wodocigowych i kanalizacyjnych,rzenik-wdliniarz.

malarz budowlany,spawacz,lusarz, tokarz, stolarz,mechanik pojazdw samochodowych, Najbardziej poszukiwani pracownicy (wg danych PUP)OSOBY Z WYKSZTACENIEM ZAWODOWYM(32% osb poszukujcych pracy)OSOBY BEZ KWALIFIKACJI(28% osb poszukujcych pracy)sprztaczka,pomoc kuchenna,pracownik produkcyjny,pakowacz, monter wyrobw zoonych, robotnik gospodarczy,pracownik porzdkowy,pracownik pomocniczy w rolnictwie, goniec, pracownik fizyczny.

Cz praktycznaSytuacja problemowaAdam Adamski jest absolwentem Zespou Szk Przemysu Spoywczego. Uczszcza do klasy o profilu technik kucharz. W czasie szkoy odby praktyk w poznaskim zakadzie gastronomicznym. Otrzyma dobre referencje od swojego pracodawcy, ktry oceni go jako odpowiedzialnego, sumiennego i posiadajcego due umiejtnoci zawodowe pracownika. Po wakacjach Adam chce podj prac zarobkow. Wysa ju wiele CV oraz listw motywacyjnych, jednak nie otrzyma odpowiedzi. Co moe zrobi w tej sytuacji?

Krok pierwszy: mocne i sabe stronyAdam powinien z pewnoci zastanowi si, jakie mocne i sabe strony posiada jako ewentualny pracownik. Dobrze, e uzyska rekomendacj na praktykach pracodawca posiada realne potwierdzenie atutw Adama. Warto zastanowi si nad innymi, nie ujtymi w rekomendacji.Jeeli chodzi o sabsze strony Adama jako pracownika, z pewnoci mona do nich zaliczy brak dowiadczenia Adam nie pracowa wczeniej zarobkowo. Chopak powinien si zastanowi, jak zmieni swoje wady w zalety. Krok drugi: aktywne poszukiwanie pracyAdam, znajcy warto swojej osoby na rynku pracy, powinien zastanowi si jakie metody poszukiwania pracy s w jego wypadku najkorzystniejsze.

14Sposoby poszukiwania pracyW wikszoci dziennikw oglnokrajowych i regionalnych zamieszczane s ogoszenia o miejscach pracy. Wiele z nich zawiera dokadne informacje na temat wymaganych kwalifikacji zawodowych i umiejtnoci.

Skadajc dokumenty aplikacyjne w wybranych firmach lub instytucjach wyprzedza si przysze oferty pracy. Warto prbowa dosta si do pracodawcw i rozmawia z nimi.

Internet staje si obecnie wanym narzdziem poszukiwania pracy, take miejscem na zatrudnienie (tzw. telepraca). Informacje, jakie powinny by zawarte to: kto i jakiej pracy poszukuje, jak si z nim skontaktowa. To w jaki sposb osoba szukajca pracy opisuje siebie i swoje kwalifikacje, wiadczy o tym jak si oceniaPorednictwo pracyPomoc dodatkowaEURES, Europejskie Suby Zatrudnienia Jest to sie wsppracy Publicznych Sub Zatrudnienia oraz innych organizacji regionalnych, krajowych i midzynarodowych dziaajcych na obszarze zatrudnienia. EURES wspiera mobilno pracownikw na poziomie midzynarodowym i transgenicznych w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zasadniczym celem EURES jest zatem uatwienie mieszkacom europejskiego obszaru ekonomicznego podejmowania pracy poza krajem zamieszkania oraz wspomaganie pracodawcw w poszukiwaniu pracownikw na caym obszarze Wsplnoty.

PROGRAM Pomoc dla modych Celem programu byo dostarczenie osobom bezrobotnym poniej 30 roku ycia umiejtnoci, ktre pozwol im zaistnie na rynku pracy. W ramach programu zorganizowano stae, szkolenia zawodowe oraz przygotowujce do zaoenia i prowadzenia wasnej firmy, udzielono jednorazowo rodkw na podjcie dziaalnoci gospodarczej a take sfinansowano studia podyplomowe. Programem objto cznie 372 osoby.

rdo:PUP, PoznabibliografiaStrony internetowe:

Strona wojewdzkiego urzdu pracy:www.wup.poznan.plStrona powiatowego urzdu pracy:www.pup.poznan.pl

Zdjcia i grafiki pochodz ze stron:www.nbportal.plwww.gazeta.plwww.wikipedia.pl

18Prezentacja zostaa przygotowana przez uczniw Zespou Szk Przemysu Spoywczego w ramach programu AS KOMPETENCJI, przeprowadzanego w szkole przez p. Justyn Tyczysk Kubiak.

Projekt AS KOMPETENCJI jest wspfinansowany przez Uni Europejsk w ramach rodkw Europejskiego Funduszu SpoecznegoProgram Operacyjny Kapita Ludzki 2007-2013CZOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

Publikacja jest wspfinansowana przez Uni Europejsk w ramach rodkw Europejskiego Funduszu SpoecznegoPrezentacja jest dystrybuowana bezpatnie20