Click here to load reader

Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)

  • View
    30

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia). Nazwa szkoły: ZSP Drezdenko. ID grupy: 97/62_mf_g1 Opiekun: Wiesław Pietruszak Kompetencja: Matematyczno-fizyczna Temat projektowy: Badanie i analiza ruchu. Semestr/rok szkolny: Trzeci/ 2010/2011. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)

PowerPoint Presentation

Projekt AS KOMPETENCJI jest wspfinansowany przez Uni Europejsk w ramach rodkw Europejskiego Funduszu SpoecznegoProgram Operacyjny Kapita Ludzki 2007-2013CZOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

Publikacja jest wspfinansowana przez Uni Europejsk w ramach rodkw Europejskiego Funduszu SpoecznegoPrezentacja jest dystrybuowana bezpatnie1Dane INFORMACYJNE (do uzupenienia) Nazwa szkoy: ZSP Drezdenko. ID grupy: 97/62_mf_g1 Opiekun: Wiesaw Pietruszak Kompetencja: Matematyczno-fizyczna Temat projektowy:Badanie i analiza ruchu. Semestr/rok szkolny:Trzeci/ 2010/2011

2Badania ruchu jednostajnie zmiennego3Parametry opisujce ruch:-przemieszczenie (zmiana pooenia) rnica midzy pooeniem kocowym a pocztkowym,-tor linia, po ktrej porusza si ciao: w ruchu prostoliniowym torem jest linia prosta, w ruchu krzywoliniowym torem jest linia krzywa,-droga dugo odcinka toru,-czas rnica midzy chwil kocow a pocztkow ruchu.

4Przemieszczenie (wektor przesunicia): jest to wektor czcy pooenie pocztkowe z kocowym. Dla dowolnego ruchu krzywoliniowego warto tego wektora jest mniejsza bd rwna drodze pokonanej przez ciao. Rwno ma miejsce wwczas, gdy promie krzywizny toru dy do nieskoczonoci (ruch prostoliniowy).

5Jeeli punkt materialny porusza si od pooenia A do pooenia B jego przemieszczenie przedstawia wektor. Tor ruchu punktu materialnego w ruchu krzywoliniowym nie pokrywa si z wektorem przemieszczenia , a droga S, bdca dugoci tego fragmentu toru, jest wiksza lub rwna wartoci przemieszczenia.

6Tor ruchu (trajektoria) - w kinematyce krzywa zakrelana w przestrzeni przez poruszajce si ciao. Jeeli wypadkowa sia dziaajca na ciao wynosi 0, wwczas z I zasady dynamiki Newtona wynika, e ciao porusza si po torze prostoliniowym. Jeeli na poruszajce si ciao dziaa niezrwnowaona sia, ktrej kierunek nie jest styczny do toru ruchu, wwczas tor ruchu jest krzywoliniowy.

7Klasyfikacja ruchw ze wzgldu na ksztat toruNa podstawie ksztatu toru ruchu, ruchy klasyfikuje si na:prostoliniowe,krzywoliniowe,jedno- dwu- i trjwymiarowe,cykliczne (po torze zamknitym),niecykliczne (po torze otwartym).

8Przykady torw:Parabola - w jednorodnym polu si. Na przykad - rzut kamieniem w polu grawitacyjnym Ziemi w pobliu jej powierzchni na niewielk odlego z pominiciem si oporu orodka.Krzywa balistyczna - w polu grawitacyjnym Ziemi z uwzgldnieniem siy oporu powietrza.Elipsa - w centralnym polu si. Np. satelita okrajcy planet.Linia rubowa - w jednorodnym polu magnetycznym, dla naadowanego ciaa, ktrego prdko nie jest rwnolega ani prostopada do wektora indukcji magnetycznej.amana - ruchy Browna.

9Trajektoria paraboliczna

10Droga w fizyce to dugo odcinka toru (krzywej lub prostej), jak pokonuje ciao lub punkt materialny podczas swojego ruchu. Droga nie oznacza odlegoci pomidzy dwoma punktami wyznaczajcymi pocztek i koniec ruchu. Liczy si j po torze ruchu, czyli po krzywej, po ktrej porusza si ciao.Droga jest sum drg przebytych przez ciao w nieskoczenie maych odcinkach czasu dt, co wyraa wzr

11W ruchu jednostajnym (ze sta prdkoci) drog pokonan w czasie od t0 do t1 wyraa wzr

Drog mona zapisa jako funkcj czasu. Kinematyczne rwnanie ruchu jest wwczas cak nieoznaczon z wyraenia podcakowego (1)i przybiera posta

Dla ruchu jednostajnie przyspieszonego prdko wyraa wzr v = v0 + at, dlatego po wycakowaniu (1) otrzymamy rwnanie w postaci

gdzie: s droga, s0 - droga pocztkowa, v - prdko ciaa (punktu), t - czas ruchu, v0 - prdko pocztkowa, a - przyspieszenie, t0 - chwila pocztku ruchu, t1 - chwila koca ruchu, v(t) - funkcja prdko ciaa (punktu).

12Czas skalarna wielko fizyczna okrelajca kolejno zdarze oraz odstpy midzy zdarzeniami zachodzcymi w tym samym miejscu. Pojcie to byo rwnie przedmiotem rozwaa filozoficznych.

Czas moe by rozumiany jako:chwila, punkt czasowyodcinek czasutrwaniezbir wszystkich punktw i okresw czasowychczwarta wsprzdna czasoprzestrzeni w teorii wzgldnoci13Klasyfikacja ruchwRuchy klasyfikuje si okrelajc tor ruchu oraz zmiany wartoci prdkoci.Podzia ze wzgldu na tor ruchu:prostoliniowy (poruszanie si po linii prostej),krzywoliniowy (poruszanie si po linii krzywej), po okrgu rozpatrywany jako najprostszy przypadek ruchu krzywoliniowego,po elipsie ruch w polu si centralnych,po paraboli ruch w polu jednorodnym,inne (powysze s najpopularniejsze).14Podzia ze wzgldu na wartoci prdkoci:jednostajny prdko nie zmienia si,zmienny prdko zmienia si, jednostajnie zmienny zmiany prdkoci s jednakowe w jednakowych przedziaach czasu, przyspieszony prdko zwiksza si,opniony prdko maleje,niejednostajnie zmienny.15Ruch jednostajny prostoliniowyRuch jednostajny prostoliniowy ruch jednostajny po torze prostoliniowym, czyli ruch odbywajcy si wzdu prostej ze sta prdkoci. Zgodnie z I zasad dynamiki Newtona ciao porusza si po torze prostoliniowym (lub pozostaje w spoczynku), jeeli na ciao nie dziaa adna sia lub dzialajce siy si rwnowa.16W ruchu jednostajnym prostoliniowym wektor prdkoci jest stay, co oznacza, e jego kierunek (i zwrot) nie zale od czasu; w zwizku z tym szybko, czyli warto bezwzgldna prdkoci, rwnie jest staa. Oznacza to, e przyspieszenie jest rwne zeru, a prdko rednia rwna jest prdkoci chwilowej. Ponadto warto bezwzgldna przemieszczenia (zmiany pooenia) jest rwna drodze pokonanej przez ciao.17Poniewa prdko w ruchu jednostajnym nie zaley od czasu, tzn. zmiana pooenia w rwnych odstpach czasu jest staa,

czyli droga zaley wprost proporcjonalnie od czasu:

gdzie t = t2 t1 > 0 jest odcinkiem czasu, w ktrym ciao przemiecio si o czyli pokonao drog

gdzie to szybko. Oznacza to, e po czasie t2 ciao znajduje si w pooeniu

18Podstawiajc t = t2 oraz t1 = 0 rwnanie ruchu przyjmuje posta

a przebyta droga wyraa si wzorem st = | xt | = vt + s0,gdzie t jest parametrem czasowym, x0 oznacza pocztkowe pooenie ciaa, s0 oznacza drog pokonan przez ciao do tej pory (zwykle przyjmuje si, e jest ona rwna zeru), za oraz v to stae odpowiednio prdko i szybko.

19Ruch jednostajnie zmienny

Ruch jednostajnie zmienny ruch prostoliniowy w ktrym warto przyspieszenia jest staa, czyli:

Jest to oglny przypadek ruchu jednostajnie przyspieszonego (a>0) i opnionego (a