228
SOCIOLOGIE Prof.univ.dr. ELISABETA NICORESCU CURS 1 ISTORIA SOCIOLOGIEI ŞI ORIENTĂRILE SALE definiții ; obiectul de studiu ; conceptele de bază și problematica sociologiei APARIŢIA SOCIOLOGIEI CA ŞTIINŢĂ Sociologia este una dintre ştiinţele relativ recent apărute. Aceasta a apărut odată cu revoluţia franceză (1789) dar şi cu revoluţia industrială. Întemeietorul sociologiei este filosoful Auguste Compte (1798 – 1857) şi pentru prima dată se menţionează termenul de “sociologie” în cartea sa “Curs de filosofie pozitivă”. După alţi autori, întemeietorul sociologiei ar fi Thomas Hobbes (1588 – 1679), iar după alţii, Montesquieu (1689 – 1755). Conform dicţionarului de filosofie “La Rousse”, întemeietoul sociologiei ar fi, totuşi, Auguste Compte. Auguste Comte alegea termenul de “sociologie” în locul celei de “fizică socială”. Ilie Bădescu împarte apariţia şi dezvoltarea ştiinţelor, deci şi a sociologiei, în mai multe epoci: 1. EPOCA RAŢIUNII 2. EPOCA MESIANICĂ 3. EPOCA CRITICĂ La fel proceda în trecut şi Auguste Compte, împărţind dezvoltarea ştiinţelor, cât şi evoluţia acestora în mai multe etape: 1

Curs Sociologie Complet

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Curs Sociologie Complet

SOCIOLOGIE

Prof.univ.dr. ELISABETA NICORESCU

CURS 1

ISTORIA SOCIOLOGIEI ŞI ORIENTĂRILE SALE – definiții ; obiectul de studiu ; conceptele de bază și problematica

sociologiei

APARIŢIA SOCIOLOGIEI CA ŞTIINŢĂ

Sociologia este una dintre ştiinţele relativ recent apărute. Aceasta a apărut odată cu revoluţia franceză (1789) dar şi cu revoluţia industrială.

Întemeietorul sociologiei este filosoful Auguste Compte (1798 – 1857) şi pentru prima dată se menţionează termenul de “sociologie” în cartea sa “Curs de filosofie pozitivă”.

După alţi autori, întemeietorul sociologiei ar fi Thomas Hobbes (1588 – 1679), iar după alţii, Montesquieu (1689 – 1755).

Conform dicţionarului de filosofie “La Rousse”, întemeietoul sociologiei ar fi, totuşi, Auguste Compte.

Auguste Comte alegea termenul de “sociologie” în locul celei de “fizică socială”.

Ilie Bădescu împarte apariţia şi dezvoltarea ştiinţelor, deci şi a sociologiei, în mai multe epoci:

1. EPOCA RAŢIUNII2. EPOCA MESIANICĂ3. EPOCA CRITICĂLa fel proceda în trecut şi Auguste Compte, împărţind dezvoltarea

ştiinţelor, cât şi evoluţia acestora în mai multe etape:1. ETAPA TEOLOGICĂ2. ETAPA METAFIZICĂ3. ETAPA POZITIVĂSociologia ar trebui să se situeze în cea de-a treia etapă.

Primele definiții : Termenul de sociologie a fost folosit prima dată de Auguste Comte, în anul 1932. Sociologia era definită ca studiu științific sau pozitiv al faptelor sociale. Sociologia ca știință este definită:

- Ca știința realității sociale (D.Gusti);- Ca știința faptelor sociale (E.Durkheim);- Ca știința fenomenelor sociale totale (G.Gurvitch)

și care are drept obiect de studiul global, relațiile sociale, societatea ca integralitate de raporturi.

1

Page 2: Curs Sociologie Complet

- Este știința societăților omenești (studiul vieții sociale, al formelor de comunitate umană, de conviețuire socială (Traian Herseni),

- Este știința care realizează studiul integrativ-structural și dinamic al societății (Petre Andrei);

- Ca știință a realității sociale este, în primul rând, știința societății în totalitate, realizând studiul unor manifestări sociale (economice, juridice, politice, etice, estetice, religioase, filosofice)- (Joja);

În lucrarea sa ”Ce este sociologia”, Alex Inkeles (Harvard University) vorbește de trei căi principale pentru conturarea obiectului sociologiei:

- Calea istorică – descoperim preocupările și interesele tradiționale;

- Calea empirică – descoperim temele și problemele cărora sociologii le acordă o mare atenție;

- Calea analitică – dividem și delimităm un obiect mai cuprinzător și îl atribuim diferitelor discipline.

Cunoașterea în domeniul științelor socio-umane, deci, și în sociologie, se distinge prin următoarele caracteristici:

- Cunoașterea sociologică este legată de structura și profilul economic-politic și de domeniul istoric în care se elaborează;

- Înțelegerea științifică este mediată și de o anume poziție socială, corelată cu concepția filosofică, fundamentală, care îi conferă o valoare social-umană;

- Cunoașterea socială nu poate fi ruptă de esența socială, de aplicarea adevărurilor sociologiei în planul acțiunilor umane și în sfera strategiilor care să conducă la sporirea eficacității și la raționalitatea lor.

Conceptele de bază și problematica sociologiei Conceptele de societate și colectivitate, grup social, relații sociale și interpersoanale, opinie și mentalități, fapt social, constituie unele din conceptele de bază ale socilogiei. La acestea se pot adăuga: personalitate, rol și status social, cultură și socializare, structuri sociale și mobilitate socială, adaptare și integrare socială, participare și creativitate. Principalii referențiali în studiul sociologiei și în abordarea problematicii sale proprii sunt dimensiunile și factorii vieții sociale.

ORIENTĂRI MODERNE ÎN SOCIOLOGIE

1. ANALIZA FUNCŢIONA LISTĂ Promotori ai analizei funcţionaliste: Auguste Compte, H. Spencer,

Emile Durkheim.

2

Page 3: Curs Sociologie Complet

Funcţionalismul susţine că societatea funcţionează ca un sistem – un ansamblu de elemente legate între ele în cadrul unei formaţiuni mai complexe şi relativ stabile.

Instituţii ca: familia, economia, statul, religia sunt părţi fundamentale ale societăţii iar fiecare instituţie îndeplineşte funcţii clare:

Exemplu: instituţia familiei: reproducere, socializare, creşterea copiilor.

Din perspectiva funcţionalismului societatea tinde către un echilibru social. Sistemul social impune un anumit număr de soluţii pentru realizarea echilibrului şi stabilităţii sociale.

Schimbarea socială nu este negată de funcţionalişti . Ei o acceptă, dar într-o mică măsură, cu condiţia să se menţină echilibrul social.

Reprezentant de seamă al funcţionalismului este R. K. Merton, sociolog care a condus multă vreme şcoala de la Chicago.

R. K. Merton: “Funcţiile sociale susţin şi permit adaptarea şi/sau reglarea sistemului social. De aceea, pentru ca sistemul să supravieţuiască este nevoie ca acesta să îndeplinească anumite funcţii. Dacă nu le îndeplineşte apar disfuncţiile.”

Exemplu: sărăcia, şomajul, infrancţionalitatea, care pot genera tulburări sociale.

Înlăturarea sau diminuarea acestor tulburări duc la stabilitate socială.Sociologul R. K. Merton afirma că stabilitatea socială este dată de respectarea anumitor reguli, norme, credinţe, valori, ducând la consens social.

Funcţionaliştii privesc totodată societatea ca pe un întreg care nu poate fiinţa , funcţiona în mod dezorganizat.

Limite:1. Nu se regăsesc foarte clar în aceste teorii instrumentele teoretice şi empirice prin care are loc schimbarea socială.2. Stabilitatea şi integrarea socială sunt considerate elemente

primordiale în teoria funcţionalistă.3. Nu apare clar cum se realizează consensul social atunci când

intervine o schimbare socială radicală.4. Nu se explică foarte clar componenţa grupurilor sociale şi

raporturilor acestora în societate.5. Funcţionaliştii nu ne explică cum se realizează comunicarea între

diferite sisteme sociale.

2. PERSPECTIVA CONFLICTUALISTĂ Sociologii care susţin această teorie afirmă că societatea noastră

este într-o continuă luptă, este dezordonată şi are parte de tensiuni sociale. Toate acestea nu sunt percepute în mod obligatoriu negativ, producând schimbarea socială şi dezvoltarea societăţii.

3

Page 4: Curs Sociologie Complet

Lupta permanentă între indivizi, concurenţa îmbunătăţesc performanţele noastre şi ne ajută să ne dezvoltăm.

Reprezentant de seamă este Georg Simmel (1858 – 1918). El urmează îndeaproape teoria construită de Max Weber introducând conceptul nou care afirmă că societatea este alcătuită din forţe diverse şi diferite care se luptă între ele. Această teorie este foarte bine aplicată la nivel de microgrup, sesizând foarte clar tensiunile din grupurile mici dar şi dezvoltarea care se produce în urma conflictului.

3. PERSPECTIVA INTERACŢIONISTĂ Este dezvoltată în America în secolul 19 de către G.H. Mead.

Această teorie afirmă că suntem în permanenţă interacţiune unii cu alţii prin intermediul simbolurilor.

Simbol social = concept socialFiecare individ deţine, încă din grupul primar, anumite simboluri,

anumite reprezentări ale obiectelor, ideilor, evenimentelor şi care ne imprimă un anumit mod de acţiune. Între noi comunicăm prin intermdiul simbolurilor, îi înţelegem pe ceilalţi, desfăşurăm activităţi zilnice. Deci, conform interacţioniştilor, viaţa noastră este structurată în jurul simbolului.

Pentru a putea funcţiona normal şi corect suntem obligaţi să cunoaştem seturile de simboluri care funcţionează în societatea respectivă.

Erving Goffman (1922 – 1982) afirma că suntem actori sociali şi că desfăşurăm, pe scena vieţii, diferite comportamente sociale. De aici, Goffman dezvoltă dramaturgia socială. Tot el susţine ipoteza că suntem disponibili să interacţionăm în funcţie de anumite trăsături de personalitate, de concepţii, de prejudecăţi, dar suntem obligaţi să respectăm regulile impuse social.

Limite: 1. Individul este privit ca un simplu participant la interacţiunea

socială.2. Individul este acceptat numai în măsura în care foloseşte

reprezentări sociale (simboluri) acceptate de către toţi membrii grupului.

OBIECTUL SOCIOLOGIEI

Conform profesorilor D. Stan şi I.Ionescu domeniul sociologiei cuprinde următoarele teme de cercetat:

1. afirmă că individul este de neconceput în afara grupului; suntem obligaţi interior dar şi exterior să trăim în grupuri, colectivităţi, unităţi sau formaţiuni sociale.

4

Page 5: Curs Sociologie Complet

2. grupul uman ia fiinţă şi se menţine numai prin relaţii şi prin acţiuni ale indivizilor care formează grupul.

3. societatea este formată prin asocierea indivizilor şi, după cum spunea Emile Durkheim, “vede întotdeauna mai departe şi mai bine decât indivizi”; societatea este un întreg alcătuit din părţi, indivizi, instituţii, rezumându-se la aceştia şi putând fi astfel cogniscibilă.

Obiectul de studiu al sociologiei cuprinde o arie de probleme de mare complexitate și diversitate, studiate de un sistem de discipline sociologice cum ar fi :

- sociologia colectivităților umane ;- sociologia opiniei ;- sociologia valorilor ;- sociologia populației (demografia socială) ;- sociologia comunicării (mass-media) ;- sociologia cunoașterii :- sociologia vieții morale ;- sociologia religiei ;- sociologia artei ;- socilogia culturii.

OBIECTUL sociologiei îl constituie studiul colectivităților umane și al relațiilor interumane, în cadrul acestora, precum și al comportamentului uman în cadrul social propriu grupurilor și comunităților umane de diferite tipuri.

Conform lui Traian Rotaru, obiectul de studiu al sociologiei, are câteva părţi:a) acţiunea socială – munca, familia, biserica, etc.b) instituţii sociale – şcoala, partidele politice, familia,

biserica,etc.c) grupurile sociale – pornind de la microgrup (2 indivizi –

familie), clasele sociale.d) fenomenele sociale diverse: mobilitatea socială, schimbarea

socială, delicvenţa, sinuciderea, discriminările, etc.

Toate acestea pot fi abordate din diverse perspective:a) din perspectiva ştiinţelor sociale: economice, ştiinţelor juridice,

pedagogiei, eticii, etc.b) de pe poziţia sociologiei specializate: sociologie economică,

juridică, sociologia educaţiei, sociologii morale, ale religiei, etc.

Sociologia generală studiază şi are ca obiect toate informaţiile primite de la sociologia bunului simţ, de la sociologia de ramură, de la celelalte ştiinţe, despre societate, natura şi îşi elaborează, astfel, teorii,

5

Page 6: Curs Sociologie Complet

modele, paradigme cu un înalt grad de cuprindere în generalitate. Toate aceste demersuri ştiinţifice ale sociologiei duc la următoarele constatări:

1. Cercetătorul, în sociologie, este solicitat să deţină vaste cunoştinţe din domenii foarte diverse.

2. Subiectivitatea sociologului este prezentă într-o mare măsură, decât în cazul ştiinţelor exacte.

3. Problematica abordată de sociologie necesită abordări interdisciplinare.

4. Teoriile sociologice formulate de-a lungul timpului pot reprezenta şi viziunile personale ale marilor sociologi, deci şi personalitatea sociologului poate influenţa formularea unor teorii.

5. Teoriile formulate de sociologi pot urma anumite şcoli, societate, idei, anumite curente din domeniul respectiv.

Sociologia are ca obiect explicarea tuturor fenomenelor sociale, dar are şi un dublu scop:

a) primul scop este acela de a sugera multitudinea problemelor existente

b) al doilea scop este acela de a evidenţia lipsa consensului tuturor sociologilor în abordarea diferitelor probleme.Deci, putem concluziona că atata timp cât va exista societatea, va

exista şi un obiect de studiu al sociologiei, ştiinţa care este menită să descrie, să analizeze şi să explice.

DEZVOLTAREA SOCIOLOGIEI CA ŞTIINŢĂ

I. DEZVOLTAREA SOCIALĂ CA ŞTIINŢĂ

Sociologia ştiinţifică s-a dezvoltat sub influenţa bunului simţ şi are la baza următoarele principii:

a) principiul realismului – lumea externă există independent de noi, de observaţia şi simţurile noastre.

b) principiul determinismului şi regularităţii – relaţiile din lumea înconjurătoare se produc în mod necesar şi în temeiul cauză – efect.

c) principiul raţionalităţii şi cunoaşterii – lumea externă poate fi înteleasă şi cunoscută prin observaţii obiective şi pe căi logice.

6

Page 7: Curs Sociologie Complet

Din toate aceste principii putem concluziona :1. Specialiştii în sociologie trebuie să se orienteze în

maniera ştiinţifică asupra unor probleme sociale concrete.

2. Specialiştii în sociologie trebuie să accepte idea că problemele de cercetat sunt fapte sociale şi reale, dar cel care cercetează este membru al unei comunităţi, grup şi beneficiază de anumite relaţii sociale şi acţiunilor sale.

3. Sectoarele vieţii sociale se întrepătrund, se determină reciproc şi se corelează sistemic. De aceea este recomandat ca în analiza societăţii să avem în vedere fenomenul social total. Sociologul Marcel Mauss afirma că cercetarea sociologică este eficientă numai în cazul în care are în vedere fenomenul social, integrat în totalitatea fenomenelor sociale .

II. VOCAŢIA SOCIOLOGIEI – vizează sectoarele sociale, toate laturile societăţii, realizând sinteze, pornind de la fapte sociale, deci sociologia este ştiinţa societăţii în general.

Specificul sociologiei este dat de faptul că analizează fenomenul, procesul, care nu se regăsesc la nivel individual şi care există la nivelul grupului .

Sociologul şi filosoful Petre Andrei afirma despre sociologie,

despre obiectul acesteia, că se regăseşte în diferite moduri deosebite în

fiecare ştiintă socială particulară, iar Harry Sthal afirma despre

sociologie că este ştiinţa despre viaţa laolaltă a oamenilor, ea înglobând

diverse domenii ca: economia, psihologia, etica, ştiinţa, juridicul, etc.

O vocaţie specială a sociologiei este aceea de a fi o disciplină sintetică şi integralistă, deoarece, pornind de la anumite fenomene sociale (juridice, economice, etnografice), le depăşeşte şi, treptat, îşi lărgeşte punctul de vedere, având o abordare superioară.

7

Page 8: Curs Sociologie Complet

Sociologia este de mai multe tipuri:- economică- juridică- religioasă- a devianţei- a delicvenţei, iar toate acestea reunite duc la SOCIOLOGIA

GENERALĂ propriu-zisă, care studiază fenomenul social în totalitatea sa. Sociologul Traian Rotaru vedea sociologia ca pe un cumul al ştiinţelor umaniste.

DECI: Sociologia este ştiinţa regularităţilor, contrastelor socialului sau este ştiinţa despre societate, în ansamblul ei.

CURS 2

ACŢIUNEA SOCIALĂ

CONCEPTUL DE ACŢIUNE SOCIALĂ

Societatea se constituie din indivizi şi din grupuri în cadrul interacţiunii şi al relaţiilor sociale, urmare a unor acţiuni şi al unor comportamente individuale şi de grup.

Acţiunea socială, componentă fundamentală a activităţii umane, constă într-un ansamblu integrat de transformări aplicate unui obiect, în vederea obţinerii unui rezultat concretizat în adaptare sau cu scopul determinării funcţiei unei componente a sistemului social.

Raportarea comportamentului uman la normele, scopurile şi valorile sociale a făcut obiectul unei teorii a acţiunii sociale, care include două domenii de examinare:

1.sistemul social – care se referă la cauzalitatea socială faţă de comportamentul uman sau la motivaţia acţiunii umane;

2.actorul social - se referă la preocuparea faţă de rolul jucat de interacţiunea umană în evoluţia unui sistem social.

Aceste două domenii au determinat naşterea sociologiei acţiunii, care îşi are originile în gândirea germană, mai ales în textele lui Max Weber.

MAX WEBER M. Weber a constatat că orice activitate desfăşurată de un individ,

exprimată într-un comportament, este socială în măsura în care ea se modifică, în funcţie de acţiunea altui individ, în temeiul unor valori sau simboluri acceptate de membrii unui grup sau ai unei societăţi.

M.Weber concepe acţiunea ca un act de modificare din partea individului sau a grupului.

8

Page 9: Curs Sociologie Complet

Comportamentul uman intervine în viaţa socială orientat de valori, scopuri şi norme, de unde rezultă că acţiunea umană şi socială se instituie ca un mod de raţionalizare a realităţii. Astfel, individul este considerat ca fiind singurul deţinător al unui comportament simptomatic.

Explicarea unui fenomen social impune precizarea comportamentelor individuale şi înţelegerea lor. După M. Weber, comprehensiunea1 stă la baza analizei sociologice, ca singura modalitate de cunoaştere a acţiunii umane.

FORME DE ACŢIUNE

1. Activitatea raţională în raport de scop – permite actorului social să-şi aleagă mijloacele cele mai eficiente în raport de scop (ex.: ţăranul care cultivă pământul, medicul care asigură asistenţa medicală a bolnavilor etc.). În acest caz, acţiunea pleacă de la norme, reguli şi principii clare, în viaţa socială oamenii alegând mijloace optime prin care scopul urmărit să fie cât mai bine realizat, presupunând o foarte mare precizie.

2. Activitatea raţională în raport de o valoare – actorul social urmăreşte numai asigurarea concordanţei comportamentului său cu setul de valori, fără a fi interesat de consecinţe, care pot fi uneori negative. Aceste valori sunt: onoarea, demnitatea, datoria, fidelitatea, eroismul .(ex.: căpitanul unei nave ce se scufundă, dar nu o părăseşte, soldatul pe câmpul de luptă, etc.)

3. Activitatea întemeiată pe comportamentul tradiţional – reprezintă acţiunea motivată sau derivată din tradiţie sau cultură, actorul social acţionând în virtutea acestor modele.

4. Activitatea bazată pe conduită afectivă – reprezintă acţiunea de modificare a comportamentului uman datorită stărilor afective.

Tipologia acţiunii elaborată de M.Weber este regăsită şi în sociologia contemporană, adăugate fiind noi informaţii şi interpretări.

T. PARSONS, sociolog american, aduce o contribuţie esenţială la analiza acţiunii sociale. A precizat cinci alternative tip ale acţiunii:

1. orientarea spre sine sau spre colectivitate;2. particularism / universalism;3. calitate / performanţă;4. afectivitate / neutralitate afectivă;5. difuziune / specificitate.

1 Termen folosit în psihologie în locul „înţelegerii”, evidenţiază sensul de cuprindere

9

Page 10: Curs Sociologie Complet

După Parsons, acţiunea socială derivă din interacţiunea a cel puţin 2 actori, fiecare dintre ei căutând să realizeze o satisfacţie optimă.

Teoria acţiunii sociale reprezintă un domeniu special de studiu multi- şi inter-disciplinar, analizat din perspective economice, sociologice, cibernetice, psihologice. Idei despre acţiunea umană găsim încă din antichitate, în scrierile lui Platon şi Aristotel, apoi în epoca modernă, în operele lui Kant, Hegel, Marx ş.a..

Max Weber, prin doctrina creată de el, a determinat ca, în sociologie, acţiunea umană să devină obiect de studiu.

În definirea conceptului de acţiune socială este necesară operarea de distincţii între:

1. acţiunea socială şi procesele fizice care se desfăşoară spontan, conform legilor naturii, fără intervenţia conştientă a omului ca actor social (ex.:acţiunea umană nu se manifestă în procesul încălzirii sau răcirii vremii);

2. acţiunea socială şi procesele psihice care se desfăşoară la nivelul individului uman izolat şi care nu au produs transformări sensibile ale mediului natural şi social (ex.: gândurile unei persoane nu sunt acţiune socială atâta vreme cât ele rămân la stadiul perceperii lor individuale);

3. acţiunea socială şi comportamentul instinctual – manifestările bazate pe instinct nu pot fi incluse în acţiunea umană şi socială.

Dimitrie Gusti ne indică drumul firesc pe care trebuie să-l parcurgă acţiunea socială: de la sociologie → etică → politică.

Acţiunea umană fiinţează ca un tip de comportament ce se află în interacţiune cu conduita altui om sau a altui grup, de unde reiese caracterul relaţional al acţiunii sociale. La baza acţiunii sociale stă acţiunea umană. Acţiunea umană este activitatea individuală asupra unui obiect al acţiunii, în care agentul modifică obiectul. Acţiunea umană nu se poate manifesta în lipsa acţiunii sociale .

Acţiunea socială se poate clasifica astfel:1. acţiuni practice2. acţiuni teoreticecu strânse legături între ele, eficienţa uneia condiţionând eficienţa celeilalte.

Sistemul acţiunii sociale se compune din:1. activitate productivă2. activitate administrativă

10

Page 11: Curs Sociologie Complet

3. activitate ideologică4. activitate instructivă5. activitate de creaţie artistică6. activitate de cercetare7. activitate de apărare şi securitate personală şi de grup8. activitate politică9. activitate de îngrijire a sănătăţii10.activitate de liber timp.

STRUCTURA ACŢIUNII SOCIALE

Structura acţiunii sociale se compune din:AGENT (actor) – element al realităţii sociale interesat sau

impulsionat de producerea unor transformări în temeiul unui scop în relaţia cu comportamentul altor persoane; este reprezentat de clase sociale, grupuri politice, economice, morale, religioase;

OBIECT – cel asupra căruia acţionează agentul, determinând sau nu reacţia acestuia, prin acceptare, respingere sau negociere; între agent şi obiect este o relaţie de influenţare reciprocă, obiectul prezentând propria acţiune asupra agentului social, deoarece obiectul însuşi reprezintă un agent social;

SCOP - părintele acţionează asupra copilului pentru a-l socializa cu normele şi normele proprii modului său de viaţă; un partid politic orientează comportamentul electoral al unei colectivităţi rurale; un medic intervine în tratamentul unei boli.

Sociologic, acţiunea socială se caracterizează prin:intenţionalitate sau angajare voluntară;raţionalitate;instituţionalizare, sistem de legitimare prin instituţii

specifice.

III. RAŢIONALITATEA ACŢIUNII SOCIALE

Raţionalitatea exprimă modul în care scopurile sunt susţinute de normele şi valorile umane existente în societate, este proprie comportamentului uman, care se conformează valorilor instituite de societate.

DEFINIŢII:-Definiţia îngustă: un comportament este raţional atunci când se întemeiază pe motive obiective (ex.: conducerea automobilului se face de către şofer, asigurându-se că nu produce accident sau că el însuşi nu se accidentează);

11

Page 12: Curs Sociologie Complet

-Definiţia largă – K. Popper – este raţional orice comportament indiferent de natura motivelor care-l determină;-Definiţia intermediară – este raţional orice comportament disponibil la o explicaţie.

LIMITE ale definiţiilor, observate de către R. Boudon:-pentru definiţia îngustă: lasă loc ideii despre comportamentele iraţionale pe care însă majoritatea oamenilor le-ar considera rezonabile;-pentru definiţia largă: concepe ca raţionale comportamente ce ţin de fanatism sau nebunie;-pentru definiţia intermediară: aceasta nu poate fi exprimată în termenii logicii formale.

Sociologul francez consideră că definiţia semantică a noţiunii de raţionalitate ar permite fiinţarea mai multor tipuri de raţionalitate:

-utilitară – bazată pe interes sau preferinţe;-teleologică2 – expresie a celui mai bun mijloc în realizarea

obiectivului ales;-axiologică – adică un comportament rezultă dintr-un prncipiu

normativ;-tradiţională – realizată pe baza comportamentului tradiţional;-cognitivă – bazată pe comportamentul exprimat de o teorie în care

agentul social crede întemeiat pe anumite motive.

STATUTUL ȘI ROLUL PERSOANEI

Statutul exprimă faptul că, în cadrul grupului și colectivității comportamentul persoanei se diferențiază potrivit pozițiilor, funcțiilor și locurilor pe care le ocupă aceasta în cadrul anumitor structuri și situații sociale. El constă într-o colecție de reguli și obligații care sunt desemnate, de obicei, prin termenii de ”mamă”, ”medic”, ”profesor”,etc. (G.Lindzey) Statutul exprimă o poziție de bază a persoanei în structura socială, care este raportată la un rang mai înalt sau mai coborât. J.Stoetzel definea statutul ca fiind ansamblul de comportamente la care cineva se poate aștepta în mod legitim din partea altora. Legat de fiecare statut există un ansamblu de convingeri comune privind funcțiile statutului ; aceste convingeri constituie o parte a sistemului normelor de grup. În contexte sociale diferite avem de-a face cu funcții foarte diferite ale unuia și aceluiași statut.

CLASIFICARE

2 concept care se referă la un tip determinat de explicaţie ştiinţifică întemeiată pe finalitate; telos = scop

12

Page 13: Curs Sociologie Complet

1. Statute prescrise – indivizii sunt plasați în anumite poziții în virtutea unor factori asupra cărora ei nu au nici un control ; de exemplu, vârsta și sexul ;

2. Statute câștigate – de exemplu, de conducere a unei întreprinderi, acordat pe baza reușitei individuale;

Deci, statutul exprimă persoana ca membru al societății, exprimă îndatoririle, drepturile și obligațiile persoanei. El prescrie cu precizie comportamenul individual în viața socială și comportamentul altora față de sine; îi dă individului definiția lui socială. Studiul științific al statutului persoanei include:

cercetarea poziției economice a persoanei;situația politico-juridică, ca balans între drepturile și

îndatoririle cetățeanului ca membru al diferitelor macro și micro colective;

caracterizarea profesională;poziția socială a familiei persoanei date și poziția ei în

familie.

ROLUL Pozițiile ocupate de persoane sunt relative. Din orice poziție decurg relații de reciprocitate și complementaritate. Reciprocitatea și complementaritatea relației sunt cuprinse în noțiunea de rol care este legată de noțiunea de statut și exprimă, într-un fel, reversal statutului: ansamblul comportamentelor pe care alții le așteaptă în mod legitim de la noi.De exemplu, relațiile: student-profesor; medic-pacient, etc. Relația de rol vizează comportamentul și atitudinea membrilor grupului. Rolul poate fi : general, fundamental, particular, specific. Pentru un rol sunt necesare următoarele tipuri de informații :

o listă amplă de comportamente care pot fi făcute să intre în prescripția de rol ;

proporția persoanei interesate care consideră fiecare comportament ca oblogatoriu sau doar permis.

RELAȚIA STATUT-ROL-COMPORTAMENT Statutul exprimă poziția socială a persoanei. Rolul reprezintă îndeplinirea statutului, intrarea persoanei într-o activitate prin care se asigură realizarea funcțiilor statutului. Rolul este legat nu numai de statut, ci și de calitățile psihice ale persoanei. Din punct de vedere al rolului, persoana apare ca o organizare de acțiuni, în care este inclusă o organizare de calități. Desfășurându-se atât în direcția statutului cât și în direcția comportamentului persoanei, rolul apare ca o verigă de legătură între fenomenele sociale și fenomenele psihologice.

13

Page 14: Curs Sociologie Complet

Comportamentul majorității persoanelor se subsemnează precripțiilor de rol și statut și aceasta pentru că grupul furnizează prescripții nu numai persoanei care deține un anumit statut, dar și pesoanelor care dețin statute aflate în legătură cu statutul ei.

Exemplu de expeiment privind cercetarea asupra comportamentului de rol. În cercetare, se pornește de la ipotezele :

Dacă este adevărat că o serie validă de așteptări de rol este funcție de aptitudinea de a adopta exact rolul altei persoane, adică de a se ajusta subtilităților contextului interacțiunilor și dacă subiecții sunt asemănători din punct de vedere al validității așteptărilor lor pentru un rol determinat și din punct de vedere al caracteristicilor lor psihologice, necesare pentru rol, atunci validitatea interpretării rolului de către ei este funcție de aptitudiniea de a adopta un rol.

Așteptarea rolului reprezintă o structură cognitivă pe baza căreia o persoană inferă asupra relațiilor sale anterioare cu alte persoane.

Aptitudinea de a adopta un rol reprezintă abilitatea de a-și modifica perspectivele sale trecând de la cadrul său propriu de referință la cadrul altuia, de a oscila între sine și rol. Această aptitudine are 2 dimensiuni :

- Gradul de distribuție dintre roluri ;- Gradul de implicare a eului în rol.

a. Persoanele care posedă într-un grad înalt aptitudinea de a adopta un rol sunt capabile să se implice într-o manieră personală în situația de interacțiune ;b. Implicarea eului în rol lasă o anumită amprentă cognitivă, cu un anumit grad de specificitate ;

Ajustarea socială a persoanei este funcție de aptitudinea de a adopta un rol.

Una din dimensiunile esențiale ale persoanei care exprimă în chipul cel mai cuprinzător caracterul ei de sistem deschis activ și prospectiv rezidă în dorințele, speranțele, așteptările, aspirațiile, scopurile spre care tinde persoana în conduita și activitatea sa.

14

Page 15: Curs Sociologie Complet

TEORIILE ROLULUI SOCIAL

EXPECTANȚA apare ca normă sau un punct de vedere general privind modul în care persoana, ocupând o poziție dată de rol, trebuie să funcționeze în acest rol.

PERFORMANȚA de rol constă în conduita actuală manifestată de actor, care este relevantă în raport cu rolul particular pe care el îl joacă.

EVALUAREA este expresie a aprobării sau dezaprobării conduitei de rol a noastră sau a altora.

SANCȚIUNEA este aplicată conduitei sinelui sau altuia care încearcă să obțină fie constanța, fie schimbarea conduitei de rol.

CURS 3

GRUPURILE ŞI SOCIABILITATEA

Cuvântul “sociabil” în cadrul comunităţii sociologice poate căpăta mai multe înţelesuri, datorită întrebuinţării lui diferite. Astfel, se pot aminti câteva definiţii, după cum urmează:

GURTVITCH definea sociabilitatea ca desemnând principiul relaţiilor între persoane şi capacitatea de a stabili relaţii sociale; ea se referă la formarea grupurilor. Această definiţie poate fi în conformitate cu primul înţeles atribuit cuvântului “sociabil” din dicţionarul Robert (1522) şi anume “capabil să trăieşti în asociere permanentă cu semenii săi”.

După MAURICE AGULHON sociabilitatea denumeşte fie capacitatea asociativă în general, fie acele asocieri speciale reprezentate de saloane, cluburi, cafenele, în care oamenii au ocazia să fie sociabili, definire pe care o putem atribui celui de al doilea sens al cuvântului “sociabilitate” din dicţionarul Robert, acela de a “cauta compania semenilor săi, a dori să întreţină legături cu aceştia ” .

Mai recent a apărut un nou curent de cercetare în cadrul căruia sociabilitatea desemnează reţelele ce apar în mod spontan din relaţiile pe care fiecare individ le întreţine cu ceilalţi.Fiecare dintre aceste sensuri are legitimitate sociologică certă.

Astfel, apar 3 modalităţi plauzibile ale socialului:1. Sodalitate – capacitatea umană de a întemeia grupuri;

15

Page 16: Curs Sociologie Complet

2. Sociabilitate – capacitatea umană de a forma reţele;3. Socialitate – capacitatea umană de a meţine împreună grupurile şi

reţelele.

Aceste 3 modalităţi, fiecare pentru sine, sunt succeptibile de a cunoaşte toate stările, de la organizat la neorganizat, de la instituţionalizat la neinstituţionalizat, de la mediat la nemediat ş.s.m.d.

1. SODALITATEA – modalitatea socialului ce poate fi cel mai uşor

înţeleasă, este acea capacitate umană de a întemeia grupuri, definite ca unităţi de activitate: cupluri, familii, întreprinderi, echipe sportive, biserici, armate, politii.

Un grup este o unitate de activităţi compusă din subunităţi. Un grup este capabil să acţioneze unit, oamenii urmărind prin firea lor atingerea unor scopuri, lucru care nu se poate realiza prin izolare (astfel, pentru reproducerea bilogică trebuie să existe doi).

Fiind compus din indivizi sau subgrupuri, formate la rândul lor din indivizi, se evidenţiază 3 consecinţe:

1-orice grup, indiferent de efectivele sale numerice, are unul sau mai multe scopuri care îi definesc natura, propria raţionalitate şi structura ca adecvare a mijloacelor la scopuri; 2-orice grup este compus, mediat sau nemediat, din indivizi ale căror scopuri personale se disting în trei posibile forme:

2.1. -ar trebui să fie ale grupului în măsura în care ei fac parte din acesta;

2.2. -pot fi fără nici o legătură cu scopurile grupului; 2.3. -se pot combina mai bine sau mai puţin bine cu

scopurile colective;

3-orice grup este în contact sau în concurenţă cu alte grupuri ce au sau nu aceeaşi definiţie; orice grup face parte dintr-un sistem de activităţi ce acţionează asupra lui ca o constrângere.

Cuplul Cuplul este cel mai mic grup posibil, iar umanitatea, cel mai mare .

Se disting familia nucleară, compusă din tată, mamă şi copiii lor (cetele paleolitice), apoi familia extinsă sau lărgită (model ce stă la baza triburilor), formată din tată, mamă, din fii sau fiicele acestora căsătoriţi şi din copii acestora, cărora li se pot alătura veri de diferite grade. În ambele cazuri celula de bază este familia şi nu cuplul. Căsătoria prilejuieşte unul dintre principalele rituri sociale, alături de naştere, pubertate şi moarte. Noutatea contemporană e adusă de valorizarea cuplului în sine.

16

Page 17: Curs Sociologie Complet

Coabitarea juvenilă reprezintă alcătuirea unui cuplu fără acceptarea ritualului social al căsătoriei. A nu se confunda cu comportamentul sexual permis, din punct de vedere social, înaintea căsătoriei. Cuplul încetează de a mai fi în serviciul unui scop social, pentru a servi scopuri strict personale.

Instabilitatea cuplului, legat sau nu prin ritul căsătoriei este un fenomen ce nu reprezintă o noutate absolută şi are loc ca urmare a despărţirii urmate de divorţ, creştinătatea deosebindu-se prin impunerea căsătoriei monogame indisolubile. Alături de coabitarea juvenilă, instabilitatea cuplului reprezintă două trăsături tradiţionale, dar cu un conţinut nou.

Întârzierea pronunţată a vârstei de căsătorie se manifestă în Europa, odată cu sfârşitul Evului Mediu. (30 de ani pentru bărbaţi şi 27 de ani pentru femei). Apare totodată celibatul (până la 20% dintre femeile din Suedia, în secolul 19). Explicaţia celibatului este de ordin economic: modelul agrar propus de feudaliate în sec. 14, unde căsătoria era permisă tinerilor care deţineau o suprafaţă de pământ. În perioada actuală răspândirea celibatului (până la 50% din populaţia cartierelor centrale ale New York –ului) nu poate avea aceeaşi explicaţie. Celibatul a devenit o opţiune de viaţă, sau o perioadă de aşteptare între două legături, sau o adevărată sihăstrie .

Toate aceste fenomene se pot explica în termenii sociologiei acţioniste.

Modernitatea, cel puţin în faza sa actuală din Occident, este marcată de triumful individualismului.

Prin indivdualism înţelegem fenomenele obiective ce rezultă din faptul că individul este actorul social ultim, beneficiind de o marjă de manevră pentru a-şi urmări obiective proprii. Transformarea individului în celulă de bază efectivă a societăţii, cel puţin ca tendinţă, este una din originalităţile cele mai frapante ale modernităţii occidentale.

Acum, în Europa şi mai evident, în Statele Unite, individul este tot mai puţin un intermediar al unei familii, al unei descendenţe aşa cum era în perioada neolitică şi tribală. El dă ascultare instinctelor, pulsiunilor, fanteziilor, opiniilor proprii sau punându-şi activităţile în slujba unor scopuri pe care le alege singur ca individ, dar care există independent de el, cum ar fi virtutea, adevărul, binele, eficacitatea tehnică, gloria.

Dacă în trecut, prin educaţia primită şi controlul social, individul înclina să devină înger sau fiară, astăzi opţiunea este a individului, sarcina de a deveni o persoană revenindu-i chiar lui.

17

Page 18: Curs Sociologie Complet

Pentru explicarea sociologică şi istorică a individualismului contemporan sunt urmate 3 piste, care se intersectează atât de frecvent, încât probabil că nu formează decât una singură :

-instituirea unei morfologii noi, naţiunea (sec. 14 şi 15), care, fiind concepută, reprezentată, voită, percepută şi trăită ca un organism colectiv, eliberează individul de toate legăturile social intermediare , definindu-l ca individ şi celulă a organismului naţional.

-democratizarea politiilor europene, cel puţin în Vest – edificiul politic a început să se bazeze pe indivizi

-economia, prin tehnici mai eficiente care au necesitat creşterea gradului de calificare şi formarea unor agenţi mai competenţi; astfel, s-a dezvoltat conştiinţa de sine prin intermediul instrucţiei şi fiecare devine deţinătorul unui capital pe care doar el îl poate administra şi asta cât mai bine pentru nu fi marginalizat de concurenţă.

Grupurile de presiuneUn grup de presiune este o coaliţie, ocazională sau permanentă,

formată din actori sociali ce îşi propun să smulgă puterii politice unele scutiri sau privilegii. Acestea apar de îndată ce o putere politică este suficient de instituţionalizată pentru a avea capacitatea de a acorda sau a refuza aceste privilegii, iar o societate, suficient de diferenţiată pentru ca actorii sociali să aibă interesul de ale smulge.

Pentru a surprinde esenţialul se face apel la noţiunea de “piaţă politică”. Astfel, pe o piaţă economică asistăm la un schimb de bunuri şi servicii, iar pe o piaţă politică la un schimb de voturi şi legi.

Protagoniştii schimbului sunt, pe de o parte, oamenii politici, iar pe de altă parte interesele private coalizate, interese care pot fi de natură diversă, economice, ecologice, religioase, ştiinţifice, etico-igienice (prohibirea alcoolului).

Intenţia unui lobby economic este acela de a obţine o legislaţie prin care să fie îngreunată pătrunderea pe piaţă a unor noi concurenţi (prin taxe vamale, obligativitatea unor certificate, respectarea unui curs determinant).

Un alt obiectiv poate fi reglementarea concurenţei dintre producătorii existenţi şi chiar obţinerea unor subvenţii publice (prin dobânzi preferenţiale, scutiri de impozite pentru unele activităţi ameninţate de criză, concurenţă sau mutaţie tehnică).

În sistemul democratic contemporan oamenii politici se străduiesc să fie aleşi şi realeşi, printr-o majoritate de voturi. Orice cetăţean este un actor privat ce urmăreşte interese particulare.

18

Page 19: Curs Sociologie Complet

Un interes particular izolat se face cu greu auzit, impunându-se, astfel, coalizarea, formarea unor grupuri de presiune (sindicate patronale, sindicate muncitoreşti, agricole, generale sau pe ramuri, regionale sau locale).

Partidele politiceUn partid politic este o coaliţie permanentă şi organizată ce are

drept obiectiv cucerirea puterii politice în cadrul unei politii sau cucerirea paşnică a puterii prin proceduri electorale.

Partidele sunt realităţi exclusiv democratice. Democraţia încredinţează realizarea sa interesului comun unor indivizi aleşi în acest scop de cetăţeni. Deoarece definirea şi realizarea interesului comun sunt lucruri nesigure, inevitabil, există mai multe interpretări posibile şi în felul acesta mai mulţi candidaţi. Se poate vorbi de partide politice atunci când aceşti candidaţi îşi asigură aparate organizate în mod raţional, în vederea câştigării unei majorităţi de sufragii pentru opiniile pe care le apără.

În democraţiile contemporane numărul partidelor politice variază de la două la 15, în funcţie de ţară. În termenii sociologiei acţioniste aceasta se poate explica în două etape, astfel:

1- într-o democraţie, există în mod necesar două stiluri politice (ex. noţiunea franceză de stânga sau dreapta), după cum şi cetăţile greceşti se împărţeau în oligarhice şi democrate, romanii în patricieni şi plebei. Opiniile privitoare la interesul comun, la anumite chestiuni ce nu pot fi evitate, determină opinenţii să fie divergenţi (politică de echilibru sau de fermitate?, legea trebuie să fie dură sau blândă?). Acest lucru explică în suficientă măsură de ce nu poate exista doar un partid unic, chiar dacă există un partid dominant.

2- a doua etapă presupune să arătăm ceea ce există între cele două şi 15 partide politice, explicaţia constând exclusiv în procedurile electorale, obiectivul urmărit fiind acela de a ajunge la putere, pentru realizarea propriei interpretări a interesului comun . Astfel, scrutinul majoritar (sau uninominal cu un singur tur) duce automat la apariţia a două partide dominante moderate, în timp ce scrutinul proporţional sporeşte numărul partidelor, candidaţii cei mai importanţi având interesul să se prezinte sub culorile propriului lor partid, anticipând că nimeni nu va obţine majoritatea şi că guvernul va fi format

19

Page 20: Curs Sociologie Complet

în urma unor negocieri de culise : deţinerea unui singur fotoliu poate fi decisivă.

Avantaj: producerea de majorităţi capabile să guverneze şi să garanteze o mare stabilitate.Dezavantaj: minorităţile sunt împiedicate să se exprime.

PolițiilePoliție este un neologism în franceză, care deserveşte la

desemnarea unui grup definit prin faptul că, spre interior, foloseşte proceduri ce trebuie să permită reglementarea paşnică a conflictelor apărute între membrii săi, în timp ce spre exterior şi în relaţiile sale cu alte politii aceste proceduri fie că nu există, fie deciziile pe care le presupun nu pot fi impuse de către o putere politică, astfel încât orice conflict dintre ele poate degenera printr-un război.

Politia are ca scop dreptatea în interior şi pacea în exterior. Astfel, Franţa este o politie, Statele Unite la fel, ca şi Nigeria, Atena, Imperiul Roman. Diferenţele sunt de ordin morfologic, ca principiu de coeziune şi coerenţă ce îi reuneşte pe oameni în societate şi regimul politic, ca reglementare a relaţiilor de putere în sânul unei politii. Se poate recurge la termenul de autarhie, pe care, după Aristotel, fiecare polis trebuia să o cunoască pentru a exista. Prin autarhie se înţelege capacitatea pe care o are un grup de a rezista în cea mai completă izolare, fiindu-şi deplin suficient în orice domeniu . Dar nici măcar China dinastiei Ming (1368-1644) sau a dinastiei Quing(din 1644 până la deschiderea silită din 1840) nu au cunoscut o autarhie completă. Autarhia poate fi: - militară ( capabilă de a se apăra, aderând la nevoie la alianţă, defensivă sau ofensivă), - economică (capabilă supravieţuirii fără aprovizionare din exterior), - demografică (pool demografic independent) -afectivă (politia poate cere membrilor grupului să moară pentru ea).

Sociologia polițiilor se poate axa pe diferite aspecte: 1-ar putea arăta felul în care pasiunile şi virtuţile aplicate la politie variază în funcţie de morfologii, regimuri politice, straturi sociale, conjucturi economice şi politice;

2-reperarea constrângerilor şi evenimentelor ce pot explica hărţile politice în diferite momente succesive;

3-dinamica proprie sistemelor de acţiune constituite de politii, considerate ca actori colectivi ce evoluează pe scena diplomatico-strategică transpolitică şi ar încerca să arate cum şi de ce aceasta se

20

Page 21: Curs Sociologie Complet

actualizează în istorii politice care au sfârşit prin a se îndrepta către istoria planetară de astăzi, prima despre care se poate spune că este istoria întregii umanităţi.

2. SOCIABILITATEA

Se poate vorbi de sociabilitate analizând relaţiile pe care le pot întreţine indivizi şi grupuri, atunci când aceste relaţii nu sunt rezultatul formării unui grup susceptibil de a funcţiona ca unitate de activitate. În interiorul fiecărui grup indivizii leagă unele relaţii, iar o bună parte a acestora nu are legătură directă cu scopurile grupului. Se poate vorbi despre o sociabilitate intra-grupuri între cei doi parteneri ai cuplului, între funcţionarii unei întreprinderi, între cetăţenii unei politii ş.a.m.d. Alte relaţii se stabilesc de la indivizi la indivizi şi de la grupuri la grupuri. Asemenea relaţii sunt nenumărate în viaţa “socială”: în parc, în jurul unei gropi de nisip, mamele intră într-o relaţie de sociabilitate, asemeni copiilor lor ; un alt ex. îl constituie acele passegiatte meridionale, când mici grupuri de băieţi şi fete se plimbă, fără să se amestece unii cu alţii, simulând indiferenţa, dar obsevându-se de fapt foarte atent; audienţa de care se bucură o vedetă sau un sfânt întemeiază o sociabilitate mai subtilă, dar la fel de reală.

Categorii de obiecte sociologice ale sociabilităţii: 1.formele sociabilităţii care se stabilesc spontan între indivizi (“Cine frecventează pe cine?”)

- reţelele –legăturile mai mult sau mai puţin solide şi exclusive pe care fiecare actor social o leagă cu alţi actori; a priori, se poate estima că amploarea, exclusivitatea şi densitatea ochiurilor acestor reţele vor varia enorm (reţele de rudenie, de vecinătate, de clasă)

2. spaţii sociale în care se regăsesc, prin opţiune, actorii sociali a căror plăcere şi al căror interes sunt de a fi sociabili unii cu alţii, reţele oarecum deliberate (saloanele, cercurile, cluburile, cafenelele).

Reţelele – desemnează ansamblul legăturilor stabilite între persoane şi nu “ansamblul persoanelor cu care individul interogat este în contact “, aşa cum s-a impus. Anchetele asupra indivizilor nu ar mai avea ca obiect indivizii, ci grupurile considerate ca actori colectivi şi se va încerca să se stabilească nu numai ce asociaţii întreţin legături între ele ci, mai ales, care dintre membrii lor aparţin mai multor asociaţii şi asigură continuitatea şi realitatea reţelei.

MICHEL FORSÉ: “relaţiile pe care o persoană le întreţine cu celelalte sunt de tipuri variate. De la dejunuri în familia socrilor la aderarea la o asociaţie, de la alegerea persoanei la care vrem să apelăm pentru a avea grijă de copii noştri, la salutul adresat vecinului, trecând prin jocul de belotă, fotbal, sau dans”. Depăşind descrierea sociografică

21

Page 22: Curs Sociologie Complet

putem construi un prim nivel de analiză centrat pe identificarea principalilor factori ce afectează sociabilitatea în reţelele actorilor sociali. Concluzia lui Forsé este că “ciclul de viaţă” este factorul determinant, în sensul că variabilele demografice (vîrsta, starea civilă, prezenţa copiilor) stabilesc trei mari etape în viaţa socială a oamenilor, intensă şi externă în tinereţe, moderată şi internă la maturitate şi în declin, până la dispariţie, la bătrâneţe.

În urma anchetei “Contacte”, realizată de INSEE în mai 1982, constând în prezentarea unui chestionar privitor la relaţiile unui eşantion reprezentativ de familii franceze cu vecinii, la aderările la unele asociaţii, la ieşirile în oraş, după care a urmat un al doilea chestionar ce se refrea la realţiile de muncă, rudenie şi prietenie, concluziile nu au prezentat nici o surpriză, în momentul anchetei, după cum urmează: se remarcă o prezenţă mai clară a prietenilor în tinereţe, a colegilor la maturitate, a rudelor la bătrâneţe. Sociabilitatea rămâne marcată de rolul sexelor: relaţii mai apropiate cu rude, negustori, vecini le au femeile, iar cele care lucrează în afara căminului îşi diversifică sensibil aceste contacte. 10% din populaţia activă masculină, alcătuită din profesiuni liberale (profesori, artişti etc.) reprezintă 34% din relaţiile de prietenie, 35% din relaţiile de muncă, 24% din relaţiile de rudenie şi 23% din relaţiile cu vecinii, în timp ce 35 % alcătuit din muncitori calificaţi şi necalificaţi nu totalizează decât, respectiv, 17%, 15%, 15% şi 20% din diferitele orientări ale relaţiilor lor. Reţelele în care sunt integraţi indivizii, de prietenie, de muncă, de rudenie şi de vecinătate, se adună şi realizează în beneficiul unora o densitate de sociabilitate mai mare decât în cazul altora . Aceleaşi persoane au tendinţa de a-şi spori contactele în jurul lor şi de a trăi o viaţă relaţională mai intensă, în ciuda totalei crize de timp. Se poate spune că sociabilitatea este văzută ca un capital într-o corelaţie pozitivă cu veniturile dar în special cu diploma. În aparenţă este un capital cultural a cărei gestionare reuşită depinde de asimilarea unei culturi ce reţine sociabilitatea printre valorile sale privilegiate.

SIMMEL, 1908, în remarcabila schiţă de analiză consacrată odinioară străinului, poate fi regăsită o problematică analoagă. Simmel a plasat străinul în mod durabil într-o comunitate diferită de comunitatea sa de origine, gândindu-se la evreii din Europa epocii medievale şi moderne dar mai pot fi găsite şi alte cazuri: metecii din cetăţile greceşti, chinezii din afara Chinei, indienii din Africa Orientală, toţi “imigraţii” de astăzi din ţările occidentale. Străinul combină proximitatea şi depărtarea prin aceea că, a venit din altă parte cu propriile trăsături culturale, s-a fixat într-un anume loc, ceea ce-l transformă într-un element al grupului, într-un mod anume, un fel de “a fi împreună” ce combină excluderea şi distanţa.

22

Page 23: Curs Sociologie Complet

Această poziţie specifică explică cel puţin două trăsături remarcabile ale străinului în raport cu societatea care-l primeşte:

1. el se află într-o situaţie în care obiectivitatea (în sens cognitiv de înţelegere obiectivă) îi este mult mai accesibilă decât indigenilor; 2. el nu participă ca şi străin la partajele şi conflictele ce pot afecta mediul ce-l primeşte, aflându-se deasupra partidelor ceea ce-i poate conferi un rol util de arbitru, aşa cum se întâmpla în societăţile italiene medievale, unde magistraţii şi mai ales cei însărcinaţi să facă dreptate, erau deseori străini, angajaţi tocmai din aceste motive.

CivilitateaDefiniţia civilităţii în dicţionarul Robert este : “respectarea

convenienţelor, a bunelor maniere între membrii aceleiaşi societăţi.” În sens mai larg, îi va permite să desemneze faptul de a reuni indivizi în spaţii sociale în care pot face dovada civilităţilor. Se aplică criteriile formal şi informal , organizat şi inorganizat , fără certitudinea că se abordează esenţialul.

Distincţia între sodalitate şi sociabilitate:1. sodalitatea reprezintă grupuri ai căror membrii urmăresc în comun

scopuri comune; un grup este definit ca grup numai prin capacitatea de acţiona ca actor colectiv dar şi prin faptul că aceasta devine raţiunea sa de a exista;

2. sociabilitatea se poate dizolva în grupări formale şi organizate putând fi unităţi juridice şi administrative, cu scopuri specifice, fenomenul tipic al sociabilităţii fiind conversaţia.GABRIEL TARDE (1901) constată: importanţa conversaţiei în

cadrul sociabilităţii, extinderea timpului liber, unificarea limbajului, răspândirea unor cunoştinţe comune şi egalizarea ierarhiilor.

SIMMEL surprinde mult mai exact natura civilităţii, a sociabilităţii în sens restrâns definind-o drept “forma ludică a socializării”, care “are faţă de concretizarea sa, prin conţinuturi acelaşi comportament ca şi opera de artă faţă de realitate”.

Pe de o parte civilitatea/sociabillitate interzice tratarea în cadrul ei a problemelor profesionale, confesionale, politice sau de altă natură chiar dacă eventuala soluţionare a lor poate fi pregătită prin discuţii personale, iar pe de altă parte indivizii trebuie să-şi reducă la tăcere problemele personale, să atenueze asperităţile personalităţii lor şi excesele personajului lor social. Civilitatea are la bază egalitatea şi oarecum identitatea participanţilor.

Criteriile de recrutare sunt foarte stricte, având în vedere că indivizi din aceeaşi lume pot fi suficient de aemănători între ei pentru a-şi crea propria “lume” .

23

Page 24: Curs Sociologie Complet

Cercul (conform Dicţionarului Academiei, ediţia 7, 1878) este o asociaţie ai cărei membrii se întâlnesc într-un local închiriat cu participarea financiară a tuturor membrilor, pentru a sta de vorbă, a citi ziare etc. Cercul ţine de civilitatea formală deoarece statutul său trebuie înregistrat la autorităţile publice. Faţă de francezi care se întâlneau în cafenele, numindu-se clientelă ocazională, fără nevoia de a închiria special un local, britanicii se organizau în aşa numitele cluburi, fiind echivalentul exact al cercului. Cercul, cea mai caracteristică expresie socială a modernităţii, reflectă: prosperitate şi timp liber, bucurie de a trăi, egalitate, laicitate, masculinitate, fiind simptomul unei mutaţii sociale profunde, înlocuirea elitelor aristocratice de către elitele plebee din lumea afacerilor, a politicii administrative. Cercul este burghez, comparativ cu salonul care este aristocratic sau dominat de aristocraţie. Salonul nu este exterior familiei, întreaga familie primind alte familii. Cercul este cu totul exterior familiei, din toate punctele de vedere. Cercul este strict masculin iar salonul este mixt, rolul sexelor fiind egal.

CivilizaţiileMARCEL MAUSS (1929) definea civilizaţia ca o ultimă extensie

a sociabilităţii. O civilizaţie este o singularitate istorică, ceva ce a avut loc o singură dată în timp şi spaţiu. Ea este imposibil de cunoscut, ca de altfel toate singularităţile pentru că sunt infinite şi greu de definit pentru că nu există un punct de vedere unic ce autorizează comparaţii univoce, ci mai multe, iar obiectele ce pot fi astfel construite nu se intersectează. Ex.Limba este un criteriu util de discriminare culturală, aşa cum şi religia reprezintă un criteriu mai puternic de discriminare.

Fiecare ordin (lingvistic, economic, politic, religios, artistic) oferă unul sau mai multe criterii de discriminare, eficiente doar între anumite limite.

Dificultăţile constau şi în fixarea limitelor temporale ca şi a frontierelor spaţiale ale unei civilizaţii.

Ca o soluţie cu mai puţine neajunsuri ar fi definirea civlizaţiei drept cea mai largă matrice de posibili actuali. Există posibili actuali (marja de exploatare şi de invenţie) accesibili unei fracţiuni din omenirea grupată prin sodalitate, sociabilitate şi socialitate. Criteriile de definire a unei civilizaţii se intersectează în mare parte. O civilizaţie nu este o ipostază ce ar informa tot ceea ce produc oamenii, ci este însă un produs uman şi istoric existent, alcătuit din produse provenind din toate ordinele.

3. SOCIALITATEA - abordează forma socialului nemaifăcănd obiectul unor reflecţii

importante.În societatea franceză, făcând abstracţie de tot ce ţine de sodalitate

şi sociabilitate rămâne ceva esenţial: faptul că toate acestea alcătuiesc un

24

Page 25: Curs Sociologie Complet

tot, precum şi modul în care este acest tot alcătuit, de unde rezultă că naţiunea franceză nu este nici un grup, nici o reţea, ci aşa cum Baechler o numea, morfologie.

Referindu-ne la “societatea” ateniană, după aceleaşi eliminări succesive rămâne o anume modalitate de menţine acest tot la un loc, numită cetate, fiind la rândul ei o morfologie diferită în esenţă de naţiune.

În concluzie, socialitatea desemnează morfologiile.După Durkheim, există două stadii evolutive ale solidarităţii:

- mecanic – marcat de juxtapunerea unor segmente autosuficiente- organic – caracterizat prin combinarea de elemente într-un ansamblu ce le conferă substanţă şi sens.

Luând cele două tipuri separat se obţine o taxonomie cu două clase: 1. o clasă ce cuprinde societăţile moderne, căreia solidaritatea organică i se aplică mult mai bine 2. o clasă ce cuprinde toate celelalte experienţe umane, cum ar fi cea de solidaritate mecanică ce se aplică fără deosebire.

În cadrul socialităţii, ca modalitate a socialului, vom reţine doar trei morfologii: tribul, feudalitatea şi naţiunea.

TribulDescoperirea tribului ca formă de organizare socială i se atribuie

lui EVANS – PRITCHARD .Plecând de la morfologia tribală de la Montagne, principiul

organizării are la bază un cătun, numărând între 20 şi 30 de familii nucleare sau vetre, cu o vechime genealogică de trei generaţii, având în proprietate pământul, rezultând că membrii lor trăiesc în indiviziune . Unităţile sociale pot fi descompuse în familii, iar acestea în indivizi. Familiile extinse reprezintă unităţi sociale.

Toţi membrii acestora împărtăşesc credinţa într-o origine comună chiar dacă nu are un fundament genealogic. În afara acestei credinţe şi a religiei coeziunea se bazează pe voinţa comună de apărare şi de expansiune.

Tribul poate fi socotit o soluţie morfologică la o problemă de securitate şi de insecuritate, problemă universală, deoarece tribul este universal. Cum se poate evita inevitabila insecuritate proprie stării de natură, fără recăderea în ea odată cu starea politică, sub forma tiraniei? Există două soluţii:1.- prima soluţie găsită de omenire pare a fi fost ceata , definită prin trei niveluri de regrupare : familia nucleară, hoarda de cinci familii şi etnia de cca 20 de hoarde.2.- a doua soluţie ce constă în definirea unei pluralităţi de unităţi şi asigurarea unor coalizări spontane între ele permiţând înfruntarea oricărui agresor cu forţe egale. Aceasta este soluţia tribală.

25

Page 26: Curs Sociologie Complet

FeudalitateaSe întemeiază pe două instituţii centrale:

1.- vasalitatea - o legătură contracuală stabilită între doi membri ai aristocraţiei, unul cu mai multă putere şi resurse decât celălalt;2.- senioria – presupune exercitarea prerogativelor regale de comandă, justiţie, fiscalitate asupra unui mic teritoriu.

Feudalitatea este o soluţie morfologică creată de aristocraţi, rezultatul fiind un război permanent şi o insecuritate, ea putând fi redusă la următoarea formulă: feudalitate = anarhie + arisocraţie într-un cadru imperial. Anarhia într-un cadru imperial este ceva curent.

NaţiuneaEste o morfologie originală, inventată de Europa pentru uz propriu,

ulterior devenind un produs de export în întreaga lume. ERNEST RENAN, în 1882, afirmă că o naţiune este o colectivitate

reală sau proiectată de indivizi care împărtăşesc un trecut comun, un prezent comun şi un viitor comun.

O naţiune se compune din indivizi dar ea este mai mult decât atât, este o colectivitate. Există posibilitatea de a perverti naţiunea prin naţionalism, de îndată ce se consideră colectivitatea ca independentă de indivizii ce o alcătuiesc, din acel moment naţiunea devine NAŢIUNE. Acumularea unor generaţii succesive nu reflectă trecutul comun, deşi conaţionalii au un trecut comun, ci din războaie duse în comun împotriva celorlalte naţiuni şi între naţionali. Conaţionalii au şi un prezent comun, împărtăşind acelaşi prezent politic, au interese comune.

Naţiunea se întemeiază pe o repartizare a sarcinilor şi pe o diviziune a muncii . Conaţionalii au sau vor să aibă un viitor în comun, acesta fiind voinţa de a continua să existe, să depăşească împreună încercările, să producă noi monumente ale măreţiei naţionale.

Naţiunea, definită de trăsăturile sale distinctive, este o morfologie tipic europeană.

ConcluziiCICERO (în lucrarea “De Officiis”) deosebeşte nivelurile societăţii

umane şi ale socialului: cuplul, familia nucleară, familia extinsă, etc., percepţie spontană a societăţii umane compusă din cercuri concentrice din ce în ce mai îndepărtate. În India, Arthasastra deosebeşte familia extinsă, satul, etc. , precum şi diferitele niveluri de integrare politică până la imperiul extins la ansamblul subcontinentului indian. Sociologia permite acces la un nivel superior de conştiinţă, diversitatea socialului dobândind un sens şi primind o explicaţie. Sodalitatea, sociabilitatea şi socialitatea ordonează această diversitate, sau dacă nu, sunt agreate etimologiile latine, grupurile, reţelele şi morfologile, asigurând punţi de trecere mai ales între grupuri şi reţele.

26

Page 27: Curs Sociologie Complet

SOCIOLOGIE – CURS 4

DEMOGRAFIE. STRATIFICARE. MOBILITATE

DEMOGRAFIE Demografia studiază populația umană din punct de vedere al evoluției sau dinamicii sale, sub efectul nașterilor și deceselor sau/și al migrațiilor. Demografia este știința care studiază populația ca sistem demografic relative autonom, stările acesteia, intrările și ieșirile din sistem, structurile populației, interdependențele dintre acestea. Demersul complet al demografiei se desfășoară în trei faze :

1. Are loc culegerea informațiilor privind populația și fenomenele demografice, ceea ce se realizează, în principal, c u ajutorul recensămintelor populației și al înregistrărilor nașterilor, deceselor, căsătoriilor.

2. Are loc analiza cantitativă a acestor informații, ceea ce se face cu metodele analizei demografice. Variabilele demografice sunt confundate între ele.

3. Se încearcă explicația cauzală, unde demografia colaborează cu alte științe. Analiza condiționărilor social-economice ale variabilelor demografice și a consecințelor social-economice ale evoluției populației, a tendințelor demografice constituie scopul acestei faze finale.

Analiza demografică este o formă de analiză statistică, aplicată fenomenelor demografice. Instrumentul principal, ca model, este tabela de descreștere.

Demografia poate fi :- Demografie cantitativă. Ea reprezintă o expresie cu

circulație mai redusă și cuprinde toate procedeele și metodele cantitative, începând cu recensămintele și terminând cu cele ale analizei demografice.

- Demografie materială sau pură. Se mai numește demografie formală. Ea se ocupă de variabilele demografice și relațiile dintre ele.

27

Page 28: Curs Sociologie Complet

Populația, abordată ca factor demografic al vieții sociale, se impune atenției noastre, sub aspectul dimensiunilor ei caracteristice, în mai multe planuri :

- Bio-social : volumul populației ; structura populației pe sexe și vârste ; natalitatea ; mortalitatea ; mișcări naturale ale populației, etc.

- Economic : persoanele active în plan socio-profesional ; gruparea lor pe categorii de activități economice, etc.

- Biologic: starea de sănătate;- Psihologic: structura psihică; intelect; etc

Din perspectiva sociologiei, interesează interacțiunile dintre factorii

demografici și alți factori ai vieții sociale, ca și modalitățile de influențare pozitivă a factorilor demografici. Problematica demografică impune o abordare sociologică, interdisciplinară, date fiind interrelațiile complexe dintre factorii demografici. Este necesar să se ia în considerație efectele de ordin social-economic, de exemplu, ale fenomenelor demografice și, în primul rând, este util să prevedem consecințele imediate și de perspectivă ale interacâiunilor dintre diferitele variabile, dintre dinamica demografică și alte coordonate ale vieții sociale, ale sistemului social-economic, ecologic,etc. Sociologia abordează problema demografică, aspectele referitoare la volum, structură, tendințele evolutive actuale, privite din prisma interrelațiilor lor cu alte laturi ale vieții sociale. Din punct de vedere sociologic, dinamica populației, tendințele ei evolutive sunt determinate de diferiți factori : sociologici, naturali, social-economici, care influențează direct sensul schimbărilor la nivelul unor parametri ca : natalitate, sănătate, longevitate, etc. Sociologia privește populația ca obiect și ca subiect al acțiunii sociale, având în vedere analiza populației naționale, ca sistem.

Populația stabilă sau rezidentă este formată din persoanele care au domiciliul stabil în localitatea dată. Această populație se mai numește populație de jure, spre deosebire de populația de facto. Populația prezentă (de facto) se determină adunându-se la populația stabilă diferența dintre numărul temporarilor prezenți în localitate și numărul temporarilor absenți din localitate.

Indicatori ai densității populației : - densitatea agricolă sau fiziologică, calculat prin numărul

populației totale raportat la suprafața agricolă sau densitatea agrară ; se mai calculează ca număr al

28

Page 29: Curs Sociologie Complet

populației agricole raportat la suprafața agricolă, uneori la suprafața arabilă ;

- numărul înregistrat și estimat al populației, se determină pe baza recensămintelor și a mișcărilor naturale, având în vedere migrația populației din perioada respectivă.

Influența populației asupra societății se exercită pe mai multe căi :

- prin numărul și densitatea pe un anumit teritoriu ;- prin sporirea populației active, cu calificare de nivel înalt ;- prin relațiile de grup și soligaritatea care se instalează pe

măsura integrării sociale.

Totalitatea indivizilor legați între ei printr-un ”contract social” care are rolul să înlăture abarhia și stările conflictuale, să dea viață unui sistem de instituții care să contribuie la reglarea vieții sociale, constituie SOCIETATEA UMANĂ.

Societatea este o realitate imanentă conștiințelor, determinând atitudini și comportamente ce exercită o presiune normativă, fiecare individ acționând asupra celorlalți prin intermediul relațiilor sociale.

Structura demografică fundamentală cuprinde repartiția populației după sex și vârstă. Caracteristica sex ia două valori : populație masculină și populație feminină. Proporția populației după sex are ca indici :

- greutatea specifică, exprimată în procente ;- raportul de masculinitate, pe vârste sau grupe de vârstă, al

cărui calcul se face după formula : Pm/x ____ x 100, unde, Px – numărul populației Pf/x de vârstă x.

Calculul raportului de masculinitate se impune pentru diferite subpopulații : urbane, rurale, populația județelor și a provinciilor istorice, populația activă totală și pe ramuri ale economiei naționale, pe categorii sociale.

Caracteristica vârstă este studiată la fenomene demografice precum : mortalitatea, nupțialitatea, fertilitatea.

Populația poate fi structurată și în funcție de factori ca : legătura de rudenie și apartenența etnică. Analiza sociologică pornește în această privință de la faptul că atât rudenia cât și trăsăturile etnice

29

Page 30: Curs Sociologie Complet

exercită în diferite condiții efecte de luat în considerare într-o organizare a comunităților umane bazate pe principii democratice.

Numărul populației și structura ei se modifică și sub influența migrației (a intrărilor și ieșirilor care afectează populația respectivă).

Migrația este studiată de : - sociologie care este interesată de migrația populației totale

ca formă a mobilității, de migrație în cadrul urbanizării ;- economia politică se ocupă, în special, de migrația forței

de muncă ;- pentru demografie este important studiul migrației ca

factor al dinamicii populației și ca factor al redistribuției teritoriului.

Migrația internă poate avea următoarele fluxuri :- de la comune la orașe ;- de la comune la comune ;- de la orașe la orașe ;- de la orașe la comune.

Fiind un fenomen social, migrația este determinată de factori economici, sociali, culturali, psihologici, istorici, etc.

Indicii generali ai migrației sunt :- Rata de migrare : I+E/P X 1000 ;- Rata de imigrare : I/P x 1000, care vin ;- Rata de emigrare : E/P x 1000, care pleacă ;- Rata migrației nete : I-E/P x 1000

unde P este numărul populației la mijlocul anului.

TERMENI DEMOGRAFICI :

CAHORTĂ DEMOGRAFICĂ : Un grup sau o colectivitate de persoane poate avea, într-o perioadă de timp, un anumit eveniment demografic (într-un an) ;

COMPORTAMENT DEMOGRAFIC : atitudinea indivizilor față de un eveniment demografic (nașteri, casătorii ) – incluzând motivația, decizia ;

EVENIMENT : unitatea pe care se sprijină analiza demografică : o naștere, un deces, o căsătorie.

30

Page 31: Curs Sociologie Complet

POPULAȚIE : colectivitatea de persoane legată printr-o caracteristică oarecare ; se exprimă prin număr.

STRATIFICAREA

Stratificarea este universală şi omniprezentă, regăsindu-se atât în societăţile primitive (aparent simple şi omogene), cât şi în sistemele sociale cele mai diversificate şi eterogene. Toate sunt alcătuite din diviziuni verticale, întemeiate pe fie pe sex, vârstă sau structură de rudenie, fie pe bogăţie materială, putere sau prestigiu. Stratificarea este prezentă atât în grupurile primare (aparent cele mai puţin inegalitare), cum ar fi familia, cât şi în grupuri secundare (dintre cele mai selective), cum ar fi şcoala. Deasemeni, toate sectoarele de activitate sunt stratificate: diferenţe de salariu, sursa de venit sau patrimoniul. Alte aspecte poliforme ale acestui fenomen sunt:eterogenitatea religioasă a unei societăţi, intensitatea practicilor de cult în viaţa coreligionarilor, distribuţia puterii politice între grupuri sau indivizi, proximitatea în raport cu centrele de decizie, gradul de angajare partizană, modurile de consum al bunurilor materiale sau simbolice, stilurile de viaţă. Există stratificare din momentul în care există diferenţiere, integrare, ierarhizare, inegalitate sau conflict între elementele constitutive ale unui grup.

DISCURSURILE ASUPRA ORIGINII INEGALITĂŢII

Se disting 4 etape logice în construcţia teoriilor stratificării: 1. Etapa preştiinţifică – care încearcă să găsescă temeiul stratificării în natură sau într-o transcendenţă; 2. Etapa originii imanente a inegalităţii; 3. Evidenţierea proceselor sociale aflate la temelia stratificării; 4. Sinteza problematicilor precedente pe baza unor concepte psiho-sociologice considerate elementare şi fundamentale .

Originea inegalităţilor are un caracter imanent, fie că sunt de inspiraţie liberală sau socialistă, că decurg din gândirea lockiană (variante utilitariste) sau din aceea a lui Rousseau (cu cei doi poli, comunist şi utopist), toate considerând proprietatea drept originea sau, cel puţin, unul dintre fundamentele inegalităţii dintre oameni. Totuşi, cele două mari tradiţii se deosebesc în ceea ce priveşte legitimitatea proprietăţii.

Ideea conform căreia inegalitatea se bazează pe proprietate nu apare nici odată cu socialiştii, nici odată cu Rousseau, chiar dacă acesta a

31

Page 32: Curs Sociologie Complet

popularizat-o, iar ceilalţi au transformat-o într-o dogmă fragilă (revoluţiile comuniste din sec. 20).

Locul central al proprietăţii în societăţile moderne se identifică cu revoluţia intelectuală realizată în jurul anului 1690 de:a)Hobbes şi mai ales de b)Locke – teoria lui este o sinteză a teorilor despre starea de natură, despre contractul social, guvernarea limitată de lege şi acceptată de cei guvernaţi, teorie care devine în sec. 18 o ortodoxie intelectuală şi politică, triumfând odată cu cele trei mari revoluţii (engleză, americană şi franceză) . În starea de natură oamenii sunt liberi şi egali, iar proprietatea este colectivă; fiecare ia în funcţie de nevoi, fără consimţământul celorlalţi; omul este propriul stăpân, iar munca şi rezultatele acesteia îi aparţin; deci, proprietatea este a individului care o munceşte şi beneficiază de roadele sale (dreptul natural).

c)Teoria lui Rousseau este diferită de cea a lui Locke. Este specifică în raport cu tradiţia liberală.

1. În Discursul asupra originii inegalităţii (1754), prima parte: oamenii sunt în stare de natură, liberi şi egali şi nu au proprietate, fiecare mulţumindu-se cu ce le oferă natura . Aceasta este o stare primitivă, opusă stării de societate (om civilizat, devenit deopotrivă proprietar şi sclav)

2. În cea de-a doua parte a Discursului este descrisă, printr-o povestire utopică, geneza instituţiei proprietăţii private. Se constituie diferenţe în modurile de viaţă ale oamenilor prin creşterea demografică, imprevizibilul climei, fluctuaţiile bunurilor de consum; se inventează arme pentru vânătoare şi pescuit; cooperarea este profitabilă, dar omul rămâne individualist. Dezvoltarea vieţii sedentare, colective generează comparaţii provocate de invidie, dar nu o inegalitate. Oamenii încep să coopereze şi să acumuleze bunuri, egalitatea dispare, pătrunde proprietatea, urmează diviziunea muncii.

Rousseau: “Prelucrarea metalelor şi agricultura au fost cele două meşteşuguri a căror descoperire a provocat această mare revoluţie”.

Proprietatea este rezultatul muncii, iar dreptul de proprietate este o creaţie a legii pozitive şi nu rezultă din legea naturală. Dreptul de proprietate, inegalitatea şi legea pozitivă sunt concomitente, organic legate şi irevocabile, deoarece oamenii şi-au dat consimţământul.

d)Teoria utilităţii, Bentham (1789)- în Principiile codului civil, schiţată în 1739 de David Hume, în Eseu asupra justiţiei. După Bentham, egalitatea e de natură să maximizeze fericirea. În conformitate cu principiul de utilitate marginală, un bun ar produce mai multă plăcere celui care are mai puţină bogăţie decât altuia.

32

Page 33: Curs Sociologie Complet

Legislatorul trebuie să favorizeze egalitatea dintre cetăţeni, dar trebuie să determine întâi oamenii să muncească, întru-cât nu va exista fericire dacă nu va exista bogăţie care să fie repartizată în vederea obţinerii egalităţii. Se impune, astfel, ca legea să asigure roadele muncii individului. Indivizii trebuie retribuiţi în funcţie de contribuţia lor la societate sau de contribuţia marginală a tipului de muncă pe care aceştia o realizează.

PROCESE SOCIALE ALE STRATIFICĂRII ÎN TEORIA FUNCŢIONALISTĂ

Factorul de inegalitate şi stratificare atribuit diviziunii muncii exprimat de Rousseau se regăseşte în lucrările lui Schmoller şi Bücher (diferenţierile existente între profesiuni).

Teoria funcţionalistă are dublul merit de a distinge procesele elementare, considerate a fi la baza stratificării, precum şi de a fi abstractă şi suficient de suplă pentru a putea fi aplicată diferitelor tipuri de societăţi. Schematic, ea poate fi condensată în 3 ipoteze (I) de diferenţiere şi un principiu de stratificare, exprimat cu ajutorul a 3 propoziţii (P): I.1.Orice societate este un ansamblu de poziţii structurate, cărora le sunt asociate îndatoriri sau funcţii; I.2.Membrii societăţii trebuie repartizaţi în aceste poziţii; I.3.Îndatoririle aferente fiecărei poziţii trebuie îndeplinite de către membrii societăţii.

P.1.Poziţiile nu sunt de importanţă egală pentru supravieuirea societăţii;P.2.Ele nu cer din partea membrilor societăţii aceeaşi experienţă sau un talent egal;P.3.Ele nu se realizează cu aceeaşi plăcere.

Parsons a arătat că valorizarea unei acţiuni sociale este determinată de existenţa unui sistem de valori.

NORMA, SANCŢIUNEA, ŞI PUTEREA CA FUNDAMENT AL SEGREGAŢIEI ŞI INEGALITĂŢII

Pentru Dahrendorf (1968), este importantă relaţia dintre problema originii inegalităţii şi conceptul unei societăţi umane în care contractul nu este altceva decât instituirea unor norme sociale obligatorii, ce fac apel la sancţiuni. Este social orice comportament care nu se datorează hazardului, ci este reglat prin norme şi aşteptări instituite şi inevitabile. Aceste norme sunt obligatorii, ele întemeindu-se pe sancţiuni. Orice comportament este, în consecinţă, conformist sau deviant. Comportamentul conformist va fi recompensat, cel deviant, pedepsit.

33

Page 34: Curs Sociologie Complet

Deci, dacă societatea este, după cum susţine Durkheim, “un mediu moral”, rezultă că prin sancţionarea comportamentului în funcţie de norme se creează o “inegalitate de rang”. Aceste inegalităţi sunt individuale şi nu sociale, deoarece ele se stabilesc pe baza deosebirii dintre cei care, din motive personale, sunt incapabili de un comportament conformist şi cei care se conformează normelor. Dacă aceste atitudini faţă de norme par să se situeze la nivel individual, stratificarea socială se defineşte la nivelul poziţiilor : ierarhia evaluată a poziţiilor muncitorului, tehnicianului sau inginerului se situează la un nivel independent de indivizii care le ocupă. Lipseşte oare o verigă între sancţionarea comportamnetului individual şi inegalitatea privitoare la poziţiile sociale? Răspunsul lui Dahrendorf este nu, veriga fiind conţinută în noţiunea de normă socială.

TEORIA MARXISTĂ A FORMĂRII CLASELOR

1. Clasa, categorie de agenţi economici şi categorie sociologicăConcepţia marxistă asupra claselor este piatra de încercare în raport

cu care se definesc şi se compară toate teoriile stratificării. Odată cu Max Weber, Marx construieşte un tip ideal, pe care îl confundă uneori: tipul ideal, în sensul de model, cu tipul ideal, în sensul axiologic al unei datorii de a fi, şi aceasta deoarece rămâne prizonierul voinţei sale de a-şi pune teoria în slujba unei cauze.

Marx – despre clase: “Cei care n-au altă proprietate decât forţa lor de muncă, proprietarii capitalului şi proprietarii funciari, ale căror surse de venituri sunt salariul, profitul şi renta socială, aşadar. Muncitorii salariaţi, capitaliştii şi proprietarii funciari formează cele trei mari clase ale societăţii moderne bazate pe modul de producţie capitalist.”

Clasele sunt categoriile de agenţi angajaţi în procesul economic (descrise de economiştii clasici), diviziune trihotomică bazată pe sursa de venit, dar nu pe venit. Venitul (criteriu calitativ) induce o structură de echivalenţă ce defineşte clase economice discrete între care există relaţii. Sursa de venit este un concept macroeconomic abstract, cu dimensiuni empirice, una dintre ele fiind proprietatea .

Proprietatea are rol dublu, în concepţia lui Marx: - face posibilă trecerea indivizilor de la macroeconomic la microeconomic şi - permite surprinderea unor relaţii concrete pe care indivizii le întreţin unii cu alţii.

Se deosebesc de la acest nivel cele trei tipuri de proprietate: forţa de muncă, capitalul şi pământul. Tot la acest nivel se împarte populaţia în: muncitori, capitalişti şi proprietari de pământ.

34

Page 35: Curs Sociologie Complet

Moduri de producţie: 1.capitalist – căruia îi corespund burghezia şi proletariatul 2.negustoresc – căruia îi corespund mica burghezie şi ţărănimea.

Din articularea acestor două moduri de producţie decurg anumite raporturi socio-economice, atât la nivelul ţărănimii cât şi la nivelul micii burghezii: 1.dimensiune mică a proprietăţii şi identitate a sursei de venit ; 2.contractare de datorii la bancheri şi cămătari ; 3.supuse legilor concurenţei şi creşterii capitalului, aceste două clase sunt ameninţate de proletarizare ; 4.situaţia ambiguă în care se găsesc are o expresie politică (uneori se aliază cu burghezia împotriva proletariatului, alteori sunt de partea proletariatului).

2. Fundamentele şi consecinţele teoriei supuse probei faptelor

Se vor reţine 3 aspecte importante, reprezentând fundamentalul doctrinei, precum şi 2 consecinţe, pe care Marx consideră că le poate deduce din analiza pe care o face structurii şi evoluţiei societăţii capitaliste.

ASPECTE: 1.Marx îşi întemeiază teoria pe proprietatea asupra mijloacelor de producţie şi asupra forţei de muncă. El defineşte inegalităţile şi luptele în raport cu contradicţia dintre capital şi munca aducătoare de profit. Orice formă de luptă politică este consecinţa acestei opoziţii economice. Neglijarea autonomiei politicului şi a specificităţii acţiunii colective duce la impasuri fără ieşire. 2.Crezând că a definit legea evoluţiei formelor de proprietate (absenţa proprietăţii individuale şi colective, proprietăţile comunală, germanică, individuală şi proprietatea asupra obiectelor şi mijloacelor de muncă), Marx găseşte firesc să afirme că abolirea proprietăţii private, expresie ultimă a proprietăţii, va duce la desfiinţarea exploatării omului de către om şi, deci, a antagonismelor de clasă. Dar, experienţele de la începutul acestui secol privitoare la scoaterea în afara legii a proprietăţii nu au dus la rezultatul scontat: clasele subzistă, interesele lor rămân contradictorii; puterea nu a produs niciodată atâtea inegalităţi şi pare să fie la baza noilor stratificări.

CONSECINŢE:Pauperizarea – Marx a formulat o lege privitoare la salariul

muncitorului:“Muncitorul modern, dimpotrivă, în loc să se ridice odată cu progresul industriei, decade tot mai adânc sub condiţiile propriei sale clase .

35

Page 36: Curs Sociologie Complet

Muncitorul devine pauper şi pauperismul se dezvoltă chiar mai repede decât populaţia şi bogăţia.” – Manifesul Partidului Comunist (1848)

a) teza pauperizării absolute – bazată pe principiul concurenţei dintre capitalişti, ce provoacă o tot mai accentuată diviziune a muncii, sarcinile devenind din ce în ce mai simple; muncă simplă, uşor de învăţat; cheltuieli de producţie mici; salariul scade deoarece salariul este determinat, ca şi preţul oricărei alte mărfi, de cheltuielile de producţie; salariul real scade şi el.

b) teza puperizării relative – acumularea capitalului provoacă creşterea salariului.

Pentru a-şi apăra sau spori plusvaloarea, capitalistul individual este pus în situaţia fie de a-şi spori cantitativ şi simultan elementele capitalului (constant şi variabil), fie de a-I schimba compoziţia, făcând să crescă mai repede capitalul constant (maşini, unelte) faţă de capitalul variabil (salarii).

Aceasta se realizează doar dacă se reinvesteşte o parte din plusvaloare., economiile investite stimulând producţia. La modul global, profitul scade din cauza creşterii salariilor sau a scăderii preţurilor. Fiecare capitalist individual ajunge să acumuleze cât mai mult, procesul ducând la o deteriorare globală a clasei capitaliste.

Folosirea de metode noi de producţie mai performante, scoaterea de produse noi pe o piaţă din ce în ce mai mare este realizabilă prin adaptarea la noua situaţie a producţiei, tehnologiei şi comercializării produselor.

În caz contrar, orice capitalist ar dispare şi ar deveni salariat. Este necesară deci concentrarea capitalului şi reducerea numărului de capitalişti, care, zdrobiţi de concurenţă, se proletarizează .

PUTEREA CA DIMENSIUNE IREDUCTIBILĂ A STRATIFICĂRII

Analiza puterii în teoriile elitelor şi întoarcerea la o clasificare dihotomică mase-elite

Pareto afirmă că lupta de clasă nu va dispare prin eliminarea conflictului dintre muncă şi capital. Fundamentul stratificării poate fi la fel de bine forţa militară sau puterea politică. Vom asista la apariţia altor conflicte, întemeiate pe alte diviziuni ce sunt tot atâtea expresii ale eterogenităţii sociale – conceptul partian cel mai important.

Eterogenitatea:-trebuie extinsă atât la planul valorilor, cât şi la cel al grupurilor constitutive ale societăţii;-interzice reificarea societăţii;-semnifică existenţa unei stratificări şi a unei opoziţii între masa indivizilor şi elită.

36

Page 37: Curs Sociologie Complet

Pareto defineşte elita în două moduri dferite dar complementare:a)elita – o categorie socială compusă din indivizice au nota cea mai mare în ramura lor de activitate (oameni de stat, ofiţeri supeiori, savanţi, artişti, cei care au venit mai ridicat)b)elita – este acea categorie alcătuită din cei care exercită funcţii conducătoare în plan politic sau social. Din această categorie fac parte elita guvenamentală (rol esenţial în conducerea statului) şi elita ne-guvernamentală.

Elitele nu sunt stabile, dispărând din motive demografice şi psihologice, istoria fiind “un cimitir de aristocraţii”.

Pentru Pareto şi Mosca teoria marxistă este greşită, aceasta făcând din putere o consecinţă a dominaţiei economice şo datorită faptului că aceasta nu găseşte un răspuns satisfăcător la problemele acţiunii sociale, care trimit la dihotomia elită-mase.

Poziţiile paretiană şi marxistă par ireconciliabile; nenumăratele sinteze ce au fost încercate (Wright Mills – 1956) s-au soldat toate cu un eşec. Recentele studii privitoare la locul şi rolul elitelor în societăţile contemporane, punându-şi întrebări legate de spacializarea, concurenţa şi uneori coerenţa elitelor care conduc diferitele instituţii, subliniind mulţimea intereselor acestora şi centrele de interese mai mult sau mai puţin autonome, se îndepărtează deopotrivă de căutarea unui ecumenism imposibil şi de simplismul “tradiţiei machiavelice”.

2. Problema izomorfismului dintre politic şi economic şi paradoxul disjuncţiei lor Lista mecanismelor de socializare stabilită de Lipset (1960): a. Clasele populare sunt mai influenţate de valorile dominante ale claselor de sus decât invers. b. Ele sunt supuse unor presiuni contradictorii ce exprimă opoziţia dintre propria lor cultură şi aceea a cărei influenţă o suferă . c. Unul dintre corolarele primului enunţ este că, aceste clase populare sunt socializate în valorile politice conservatoare, datorită monopolului exercitat de clasele de mai sus asupra instituţiilor de socializare, cum sunt sistemul de învăţământ sau mijloacele de comunicare. d. În virtutea principiului conform căruia e mai greu să convingi pe cineva să creadă în posibilitatea unei schimbări benefice decât să-I întăreşti adeziunea la ordinea socială existentă, partidele de stânga vor întâmpina mai multe greutăţi în mobilizarea claselor populare în jurul unor obiective ce vizează schimbarea societăţii.

37

Page 38: Curs Sociologie Complet

e. Din motive de număr şi, în special, de nivel de instrucţie, clasele de mai sus au tendinţa de a fi mai omogene din punct de vedere politic şi mai neangajate decât clasele populare. f. Primele trei enunţuri, precum şi statutul ridicat al claselor burgheze duc la concluzia că atât comunicarea cât şi influenţa sa asupra comportamentelor sunt mai intense pe direcţia de sus în jos decât invers. g. În comparaţie cu indivizii ce au un statut scăzut, cei cu un statut înalt sunt mai conştienţi de importanţa acţiunii politice.

Problemă de metodă: construirea unui instrument de măsurare a puterii

Analiza realizată de Hunter (1953) asupra structurii puterii într-o comunitate este cea mai cunoscută dintre toate cele care se bazează pe analiza reputaţiei. Hunter defineşte operaţional puterea drept capacitatea unor indivizi de comanda altora. Pentru analizarea relaţiilor de putere se pun două probleme clasice de metodă: -se impune identificarea conducătorilor comunităţii care ar trebui intervievaţi -se va construi un chestionar în vederea culegerii datelor pertinente privitoare la putere în comunitatea respectivă.

Hunter stabileşte liste cu conducătorii ce ocupă poziţii înalte în organizaţiile civice, industriale, comerciale, universitare, politice şi cu indivizii al căroror statut socio-economic este foarte ridicat. Concluzionând, punctul de plecare necesar în construirea eşantionului său este ansamblul indivizilor ce deţin poziţii înalte în instituţii, deşi ştie că există probabil şi alţii care nu aparţin acestor organizaţii dar le manipulează pe la spate.

Sinteza weberiană şi consecinţele sale asupra cercetării contemporane: clasa, statutul, partidul

Teoria weberiană se vrea deopotrivă o critică şi o îmbogăţire a modelului marxist de stratificare. Ca tip ideal, acesta permite cu siguranţă explicarea unei părţi a realului fără să autorizeze totuşi deducerea unor enunţuri privitoare la forme de organizare fundamentale (prestigiul sau politicul).

Weber (1904) deosebeşte cele trei dimensiuni: economică, statutară şi politică, ce sunt corelate. Această corelaţie nu înseamnă nici cauzalitate cu un sens unic, nici determinism.

1) Dimensiunea economică la care ne trimite clasa este definită ca ansamblu de indivizi cu interese comune economice, referitoare la deţinerea de bunuri şi la şansele de a-şi crea un venit în condiţiile oferite de piaţa bunurilor şi piaţa muncii. Astfel, indivizii se repartizează la nivelul pieţei.

38

Page 39: Curs Sociologie Complet

Ca şi Marx, Weber consideră proprietatea a fi categoria fundamentală a poziţiei d

clasă, tipul de proprietate dominant variind de la un sistem economic la altul: economia capitalistă radical diferită de economia bazată pe scalvie; fiecare tip creează o stratificare anume. Spre deosebire de Marx, Weber presupune luarea în considerare nu numai a aspectului dominant al proprietăţii într-o economie, ci şi celelalte tipuri de bunuri deţinute pentru o analiză aprofundată a claselor. Dacă proprietatea defineşte “clasele avute”, monopolul exercitat asupra serviciilor determină la rândul său “clasele achizitoare”. Paleta de servicii propuse de bancheri, negustori etc. este evaluată pe piaţă, aceste clase sunt cu atât mai puternice cu cât cererea este mai mare.

În sens invers, proletariatul nu deţine nici un monopol asupra ofertei de servicii deoarece numărul muncitorilor, nivelul scăzut de calificare cât şi lipsa de organizare ca grup de presiune nu le permite exerciatrea unui control economic asupra pieţei. Weber recunoaşte specificitatea claselor mijlocii dar nu ca un reziduu, aşa cum face Marx. Putem recunoaşte că diversitatea intereselor provoacă o serie de conflicte în cadrul cărora opoziţia simplă dintre burghezi şi proletari nu este decât un caz particular.

2) Ordinea statutară, cea de-a doua dimensiune se referă la onoarea socială sau prestigiul. Ea presupune existenţa unei vieţi comunitare bazate pe relaţii continue şi un minim consens cu privire la anumite norme şi valori. Ierarhia statutelor (prestigiului) se întemeiază pe judecăţi de valoare, pe evaluări făcute de membrii comunităţii. “Grupurile de statut” se deosebesc prin stilul lor de viaţă la nivel de educaţie, prestigiul conferit de naştere sau profesie, modul de consum al bunurilor materiale sau culturale. Indivizii unui grup întreţin relaţii sociale între ei mai frecvent decât cu celelalte grupuri de statut. Prin consum excesiv şi ostentativ, anmite practici culturale sau sportive, o lungă educaţie, obiceiuri, un grup se apără de intruţi asigurându-şi recunoaşterea temeiniciei prestigiului său. Cristalizarea acestor grupuri are loc chiar şi în societăţile democratice, constituindu-se adevărate aristocraţii, în care accesul este aproape imposibil. Ierarhia statutară depinde de ordinea economică. Proprietatea nu este un criteriu de rapartiţie statutară. Cele două ierarhii nu se suprapun, autonomia lor creând o necongruenţă a statutului.

3) Politicul, reprezentat de grupuri politice şi partide, ordine ce depinde de existenţa unor birocraţii ce au în fruntea lor o conducere. Influenţa pe care o poate exercita un individ, ce o poate exercita în cadrul unei acţiuni comune, îi asigură poziţia în această ierarhie. Organizarea partidelor depinde de felul în care este stratificată societatea, în funcţie de statut şi clasă. Ele variază în funcţie de structura de dominaţie, obiectivul şefilor de partid fiind cucerirea puterii în cadrul comunităţii.

39

Page 40: Curs Sociologie Complet

Categorii socio-profesionale

Sunt unităţi discrete, nu întotdeauna total ordonate. Profesiile din care este alcătuită fiecare categorie trebuie să fie omogene iar gradul de eterogenitate să fie maxim. Deşi istoria clasificării datează cel puţin din sec. 18, vom limita expunerea la cele folosite de cercetători la exemplele americane şi franceze recente. Scara socio-economică propusă de Edwards în 1943 clasifica profesiile în 6 grupe ierarhizate: 1.muncitori necalificaţi (muncitori agricoli, muncitori şi personal de serviciu) ; 2.muncitori semi-calificaţi ; 3.muncitori calificaţi şi maiştri ; 4.funcţionari şi profesii înrudite ; 5.patroni, cadre de conducere şi funcţionari publici (agricultori cu exploataţii – proprietari şi arendaşi, mari comercianţi şi detailişti, alţi proprietari, cadre de conducere şi funcţionari publici) ; 6.profesiuni liberale.

Fiecare grupă este un segment al populaţiei active. Se caracterizează prin interese, comportament şi atitudine. Ierarhiile examinate de Caplow în 1957 presupun că: 1.muncitorul intelectual este superior muncitorului manual; 2.statutul de patron este superior celui de funcţionar ; 3.importanţa întreprinderilor depinde de mărimea lor ; 4.este mai bine să fii în slujba unei întreprinderi decât a unui individ: înseamnă că personalul de serviciu are un statut degradant.

6. Efectele şi consecinţele startificării

Stratificarea are consecinţe numeroase şi diferite ca formă, obiectivul acestei părţi îşi propune să se limiteze la studiul relaţiilor dintre stratificare şi 4 aspecte fundamentale ale vieţii sociale, şi anume: fecunditatea, socializarea, consumul şi acţiunile în general.

Efecte:a)Cauzalitatea circulară dintre demografie şi stratificare –

exemplul fecundităţiiPreferăm să examinăm relaţia dintre stratificare şi fecunditate decât

cea dintre stratificare şi mortalitate, deoarece mortalitatea este evidentă: clasele înstărite au speranţa de viaţa mai mare (nivel de instrucţie şi un venit mai ridicat ce le permite să ia măsuri preventive de sănătate). Mortalitatea nu presupune nici un element de alegere (excepţie: sinuciderea). Fecunditatea depinde de căsătorie, practicile de control al naşterilor şi mortalităţii copiilor. Dacă individul este neputincios în faţa morţii copiilor săi, el poate hotărî în legătură cu vârsta căsătoriei sale, tehnica contraceptivă, data naşterii

40

Page 41: Curs Sociologie Complet

primului copil. Se preferă explicaţiei adhoc, explicaţia care leagă în mod identic următoareke 3 grupe de enunţuri fundamentale: -fecunditatea este corelată pozitiv cu statutul ; -rata fecundităţii scade când nivelul socio-economic creşte ; -există trei tipuri de cicluri ale fecundităţii : tradiţionale, moderne şi contemporane. Între primele două se constată o corelaţie pozitivă şi o relaţie inversă între ele şi al treilea.

Se propune o teorie coerentă de către economiştii neo-clasici a variaţiilor fecundităţii şi trecerii de la un ciclu demografic la altul, acordând un rol important variabilei endogene şi anume venitul.

Mortalitatea ridicată => reduce oferta de mână de lucru => creşterea salariilor => căsătorii precoce => creşterea populaţiei => dezechilibru mortalitate – fecunditate în generaţia următoare => scade rata fecundităţii datorată reducerii salariilor.

Această teorie anticipează o relaţie pozitivă între fecunditate şi venitul relativ al familiei, chiar dacă acesta este definit în raport cu veniturile familiilor din aceeaşi grupă sau ca venit al familiei în diferite momente ale istoriei sale. Această relaţie este influenţată de variabile: statul social, nivel de instrucţie sau mediul de rezidenţă, care întreţin cu fecunditatea şi venitul efecte de interacţiune.

b)Tipuri de socializareÎncepând cu Durkheim putem distinge 2 dimensiuni ale

socializării: -reglarea socială: se referă la controlul social al comportamentului normat sau ritual al indivizilor -reglarea cognitivă: se referă la modele de gândire, credinţe, mituri şi expresiile sale intelectuale, fiind studiată prin manifestarea ei în exprimare lingvistică, semantică, sintactică; este vorba de familie, despre grupurile celor de –o seamă, şcoală, mijloace de comunicare în masă, biserici sau grupuri religioase, organizaţii profesionale, politice sau sindicale. Socializarea poate fi planificată (şcoala) sau nu (situaţii particulare) , ambele cazuri putând influenţa socializarea.

Socializarea se schimbă de-a lungul unei vieţi, familia fiind primul şi cel mai important agent de socializare, dar nu unicul .

c)Consumul diferenţial

Teoria alegerii consumatorului are punctul de plecare în ipoteza de raţionalitate, în care consumatorul alege combinaţia coerentă de bunuri care îi maximizează satisfacţia sau funcţia de utilitate. Consumul este analizat în teoria cererii, cererea unui bun sau a unei mărfi este funcţie de veniturile cumărătorilor şi de preţul celorlalte mărfuri.

În teoria echilibrului parţial, analiza se aplică unui bun sau unui singur sector, cererea unui bun este funcţie de veniturile cumpărătorilor, preţurile bunului cât şi de preţurile bunurilor de înlocuire.

Cererea este o relaţie inversă între preţ şi cantităţi.

41

Page 42: Curs Sociologie Complet

Engel a formulat o lege (referitor la relaţia dintre cerere şi venit) conform căreia : atunci când venitul creşte partea din venit consacrată hranei scade. Clasează bunurile în inferioare şi superioare, când venitul creşte se produce o saturare progresivă a cererii unui bun.

Studiile psiho-sociologice se caracterizează prin examinarea efectului acestei segmentări în funcţie de stratificarea socială pe bugete. Venitul este cel mai bun instrument de măsurare a claselor sociale, în schimb indicii compoziţi ai claselor sunt un predictor al frecvenţei de utilizare a bunurilor, activităţile din timpul liber, tip de comportament (preţul plătit, tipul de magazin, ritualuri culinare)

d)Stratificări şi sisteme de acţiuneOrice acţiune presupune 4 seturi de elemente distincte:

-opţiuni posibile, ex. strategia jucătorilor ; -consecinţele fiecărei strategii, ex. celulele matricei ; -valori atribuite consecinţelor, ex. valorile diferitelor celule ; -unul sau mai multe criterii de decizii, ex. maximizarea difereţei dintre beneficii şi costuri. Deci, un întreprinzător va prefera uneori, creşterea dimensiunii întreprinderii sale.

Raţionalitatea actorului social rămâne fundamentul explicaţiei tuturor acestor modele ce decurg din aceeaşi teorie.

Există anumite teorii sociologice în care este nevoie să se ia în considerare sistemele de valori în vederea decodării contextului în care se operează decizia, definirea opţiunilor şi criteriilor a ceea ce este dorit . Valorile sunt resortul acţiunii, fiind interiorizate de către actor, invizibile, existenţa lor fiind dedusă pe baza unor tipuri de comportament structurate şi regulate.

Una din funcţiile socializării este inculcarea progresivă, constantă, a valorilor a căror reuşită este supusă unor teste de validare. Nu este o întâmplare dacă modelul de raţionalitate statică cel mai elementar, care elimină interdependenţa actorilor sociali, învăţarea şi interiorizarea valorilor care dematerializează individul, corespunde stării de natură, un univers viu de monade într-un solipsism absolut.

Acestor teorii care explică comportamentul individual sau colectiv, printr-un determinism cultural, le-au fost aduse critici serioase.

MOBILITATEA, partea a doua a cursului

Teme clasice în litetarura sociologică:1. Problema metodelor generatoare de mobilitate2. Problema mecanismelor generatoare de mobilitate3. Variaţiile mobilităţii în spaţiu şi în timp4. Efectele poliforme ale mobilităţii

42

Page 43: Curs Sociologie Complet

Mobilitatea poate fi intergeneraţionale (statutul fiului sau al fiicei faţă de cel al tatălui), intrageneraţională (poziţia socială a individului la sfârşitul carierei faţă de începutul acesteia), mobilitate educativă, geografică, politică.

În istoria metodologiei mobilităţii sociale se pot distinge două etape:1. Prima etapă se referă la împrumutarea unor instrumente statistice

elaborate în scopuri generale şi în aplicarea lor mecanică la acest domeniu specific.

2. Cea de-a doua etapă este reversul celei dintâi: se porneşte de la specificitatea problematicii teoretice privitoare la mobilitate şi se încearcă crearea unor instrumente de măsură şi modele adaptate la aceasta. După Raymond Boudon, aceasta este etapa în care cercetarea empirică şi construcţia teoretică devin din ce în ce mai dificil de realizat fără ajutorul matematicii.

Structuri şi mecanisme generatoare de mobilitateMobilitatea este rezultatul unei selecţii de indivizi în urma intervenţiei

unei suite de mecanisme proprii anumitor agenţi, precum familia, şcoala, biserica, birocraţiile, care controlează, orientează, determină în mod direct poziţia indivizilor în interiorul propriei lor stratificări, şi în mod indirect statutul membrilor societăţii la nivel macrosocial.

În relaţiile dintre mobilitate şi şcoală, instituţia selectivă cea mai importantă din societăţile industriale, motivele şi locul conferit şcolii sunt uşor de înţeles. Pe de o parte, cvasitotalitatea generaţiilor tinere consacră o bună parte a vieţii lor dobândirii de cunoştinţe teoretice şi practice în cadrul şcolii, pentru funcţionarea căreia se acordă un buget foarte ridicat de la bugetul statului. Pe de altă parte, se consideră că politici educative adecvate pot atenua şi elimina, la modul ideal, ponderea moştenirii sociale .

Educaţia ar fi deci un mijloc de integrare şi de mobilitate socială. Rolul sistemului de învăţământ se află în miezul unor interminabile dezbateri în legătură cu societatea democratică. Se aproprie ea oare de modelul meritocratic sau ascensiunea socială a indivizilor din clase defavorizate este mai curând un mit?

Evoluţia câtorva indicatori ai inegalităţilor în faţa şcoliiAnalizând câţiva indicatori importanţi privind mecanismele

generatoare de inegalităţi în faţa şansei de a învăţa se pot deduce 3 enunţuri principale:

1. Creşterea intensă a efectivelor de studenţi, fapt de exprimă primul sens al noţiunii de democratizare a învăţământului; s-a dublat în decurs de 20 de ani numărul studenţilor de sex masculin proveniţi din cea de-a treia pătură socială (profesiuni liberale cadre didactice).

43

Page 44: Curs Sociologie Complet

2. Inegalitatea şanselor de acces la universitate, în funcţie de originea socială, este foarte puternică, indiferent de data la care se observă fenomenul. Se observă o inegalitate mai mare între studenţii cu un tată de profesie liberală sau cadru didactic şi studenţii proveniţi din clasa muncitoare.

3. Inegalitatea are tendinţa de a descreşte pentru toate păturile sociale defavorizate.

Dar originea socială a indivizilor nu determină singură nivelul de instrucţie atins . Alţi factori pot fi stratificările şcolare, procesele de decizie ale indivizilor sau ale familiei lor.

Nivelul de instrucţie şi mobilitateaAnalizând efectul nivelului de instrucţie al indivizilor asupra

statutului atins se constată:- o corelaţie puternică între nivelul de instrucţie atins sau diplomă şi

statutul socio-economic;- statutul atins creşte pe măsură ce creşte şi nivelul de instrucţie.

Astfel, din 100 de absolvenţi cu diplomă universitară sau de şcoli înalte, 82 exercită o profesiune liberală sau sunt cadre superioare. Din 100 de indivizi fără diplomă, numai 0,6% ating acest statut. Deci, o persoană cu diplomă universitară are 82/0,6=133 mai multe şanse de a fi cadru superior decât un muncitor , iar un individ fără diplomă are 54,2/0,6=90 mai multe şanse de a fi muncitor, decât cadru superior. Această corelaţie există şi atunci când se iau în considerare şi alte variabile de control, cum ar fi statutul sau nivelul de instrucţie al tatălui.

Două anchete americane conduse de Blau şi Duncan în 1967 şi cea condusă de Featherman şi Hauser în 1978 au dus la concluzia că ponderea nivelului de instrucţie este cu mult mai importantă dacă o comparăm, în explicarea statutului socio-economic, cu cea a originii sociale.

Fără îndoială, originea socială este hotărâtoare pentru diploma dobândită, dar ea nu influenţează decât în mică măsură statutul atins de fiu sau fiică. Orice societate în care doar diploma influenţează statutul poartă denumirea de societate meritocratică.

În 1973, Boudon, printr-o analiză secundară a datelor lui Glass, efectuată în 1954, dovedeşte existenţa în Anglia a unei structuri meritocratice cuplată cu o structură de dominanţă caracterizată prin acţiunea protectoare a originii sociale, adică existenţa unei eredităţi sociale. Aceste două structuri sunt prezente în toate societăţile industriale dezvoltate.

Probalilitatea atingerii unui nivel social ridicat este de aproape 4 ori mai mare când individul are un nivel de instrucţie crescut, comparativ cu situaţia în care are un nivel şcolar scăzut.

44

Page 45: Curs Sociologie Complet

Originea socială încetează de a avea o influenţă directă asupra statutului fiului când se ia în considerare nivelul de instrucţie al acestuia, conform structurii meritocratice:

Origine socială Nivel de instrucţie al fiului Statut social al fiului

Conform structurii de dominanţă, originea socială continuă să îşi exercite influenţa asupra statutului, chiar şi când se ia în considerare diploma:

Origine socială Statut social al fiului

Nivel de instrucţie al fiuluiIpoteza meritocratică este în mare parte verificată, chiar dacă ea

supraestimează uşor mobilitatea şi subestimează imobilitatea, mai ales în cazul agricultorilor, categorie socială care prezintă mai multă stabilitate intergeneraţională decât celelate pături.

Paradoxal, nu se observă întotdeauna o relaţie de dependenţă pozitivă puternică între nivelul de instrucţie al fiului în raport cu cel al tatălui şi statutul social al fiului în raport cu cel al tatălui, după cum a arătat Anderson în 1961. Se observă că:

-Fiii cu diplomă mai înaltă decât a tatălui nu sunt protejaţi de o mobilitate descendentă, 12% dintre ei vor trăi experienţa unei declasări.

-Un nivel de instrucţie mai puţin ridicat decât al tatălui nu exclude nici un statut social identic (66%), nici chiar o poziţie mai înaltă decât a tatălui (13%).

-Relaţia dintre nivelul de instrucţie relativ şi poziţia socială relativă este mai apropiată de o independenţă, decât de o dependenţă maximală.

Boudon, în 1973, explică paradoxul pe baza a 3 axiome:1.-Statutul social al tatălui determină nivelul de instrucţie al fiului;2.-Nivelul de instrucţie nfluenţează statutul social atins de fiu;3.-Nu există o adecvare între structura educativă şi structura socială, în sensul că prima a evoluat mai mult decât cea de-a doua.Pornind de laThélot (1980) se poate demonstra că paradoxul lui

Anderson este generat fie de primele două axiome (atunci când este mai puternică relaţia dintre statutul tatălui şi nivelul de instrucţie al fiului decât aceea dintre nivelul de instrucţie al fiului şi statutul social al acestuia, sau când relaţiile nu sunt importante) , fie doar de cea de-a treia (absenţa adecvării creează o dependenţă slabă între diploma relativă şi

45

Page 46: Curs Sociologie Complet

mobilitatea socială, indiferent de forţa relaţiilor dintre statutul tatălui şi diploma sau statutul fiului).

Mobilitatea comparatăÎn afara lucrării de pionierat a lui Sokorin (1927), studiile

comparative au început după cel de-al doilea război mondial.Primele studii comparative datează de la mijlocul anilor cinzeci în

lucrările lui Lipset, concluzia fiind aceea că industrializarea sporeşte mobilitatea socială şi că ratele de mobilitate ale tuturor societăţilor sunt aproximativ similare. Această concluzie servea la combaterea credinţei conform căreia Statele Unite ar constitui o societate mai deschisă decât naţiunile europene.

Miller (1960), comparând între ele mai multe ţări, ajunge la aceeaşi concluzie, dar face precizarea că în funcţie de tipul de instrumente specifice de măsurare folosit se observă diferenţele între ţări.

Alte cercetări din anii 1965, 1968 şi 1976 încearcă să confime această teză, prin corelarea instrumentelor de măsurare a mobilităţii cu alte caracteristici cum ar fi dezvoltarea economică sau industrializarea . Pare a fi onfirmată teza convergenţei industriale. Nu au lipsit critici adresate acestor lucrări, acestea făcând referire la comparaţiile între ţări caracterizate prin etape istorice şi de dezvoltare diferite şi la faptul că datele culese nu erau destinate comparaţiei , fiind disparate.

Cercetări mai recente, în anii 1979, despre Franţa, Anglia şi Suedia, în 1980, despre Polonia şi Ungaria şi în 1983, despre cele 4 ţări scandinave nu pot primi aceleaşi obiecţii, datele lor fiind bogate, comparabile, iar clasificările lor amănunţite.

Dintre acestea cercetarea cu date complet comparabile sunt cele ale lui Poentinen, în 1983, asupra ţărilor scandinave, anchetă realizată pe bază de hestionar, pe patru eşantioane a 1 000 de indivizi, eşantioane reprezentative pentru populaţiile active din Danemarca, Finlanda, Norvegia şi Suedia. Raportat la generaţia taţilor, în aceste ţări au avut loc schimbări structurale importante, manifestate prin:-exodul rural a dus la industrializarea şi creşterea rapidă a sectorului terţiar în Finlanda, în urma transformării structurii profesionale; o treime dintre funcţionari sunt de origine rurală, trecerea de la structură profesională la alta fiind directă.-în Danemarca şi Suedia aceste transformări au fost mai lente, muncitorii de origine rurală reprezentând numai o cincime ; trecerea este tranzitată prin clasa muncitorilor pentru a deveni funcţionari.Aceste schimbări structurale explică în mare măsură mobilitatea socială.

Conform concluziei esenţiale la care ajunge Poentinen, structura mobilităţii sociale, în ansamblu este identică în toate cele patru ţări scandinave . Chiar dacă diferenţele nu sunt spectaculoase, ele sunt totuşi semnificative.

46

Page 47: Curs Sociologie Complet

Evoluţia mobilităţiiUna dintre preocupările majore ale sociologilor comparatişti este

aceea referitoare la creştere, scăderea sau stabilităţii mobilităţii în timp şi, deasemeni, evoluţia acestui fenomen în interiorul aceluiaşi tip de societate.

Atât sociologii englezi (Glass-1954), cei suedezi (Carlsson-1958), cât şi cercetările americane (realizate de Jackson şi Crocket – 1964 şi de Blau şi Duncan – 1967) sunt transversale , analizându-se relaţia dintre categoria socio-profesională a tatălui şi aceea a subiectului pe cohorte de vârstă. Toţi ajung la aceeaşi concluzie, conform căreia nu se observă nici o tendinţă a mobilităţii. Ridicarea ratei de şcolarizare, deci reducerea inegalităţii în faţa învăţământului, nu are efect semnificativ asupra mobilităţii.

Ultima mare anchetă americană a lui Featherman şi Hauser din 1978 este o replică la ancheta lui Blau şi Duncan, rectificând concluzia anterioară. Ancheta a fost realizată pentru a evidenţia şi explica posibilele evoluţii ale structuii moblităţii din Statele Unite. Datorită dimensiunii eşantionului s-a reuşit o descompunere a populaţiei în funcţie de etnie, religie, cohortă de vârstă sau nivel de instrucţie, folosind în acelaşi timp mai multe categorii socio-profesionale .

Rezultate oferite de analiza datelor acestei anchete: -S-a constatat o puternică mobilitate între categoriile socio-

profesionale de la o generaţie la alta. Rata de mobilitate este mai ridicată în ancheta din 1973 decât cea din 1962;

-Mobilitatea ascendentă este mult mai mare decât cea descendentă. Mobilitatea intergeneraţională ascendentă este în procentaj mai mare decât cea descendentă. Aceste rezultate contrazic afirmaţia lui Blau şi Duncan, conform căreia mobilitatea descendentă ar fi mai puternică decât cea descendentă, eroare comisă datorită, în mare parte, unei definiţii imprecise dată profesiei indivizilor aflaţi la începutul carierei.

-Această evoluţie a mobilităţii, cu tendinţă clar ascendentă este totuşi curbiliniară, dificultăţile de inserţie a tinerelor cohorte începând la mijlocul anilor cinzeci.

-Se evidenţiază o corelaţie moderată între originea socială şi destinul social. Chiar dacă forţa de corelare scade (începând cu 1930) , excluzând categoria agricultorilor, totuşi tendinţa se menţine.

-Toate aceste tendinţe se explică în mare parte prin schimbările structurale, existând totuşi o diferenţă semnificativă între şansele de mobilitate netă.

Tendinţele evidenţiate de Featherman şi Hauser coroborează teza scăderii moştenirii sociale cu importanţa crescândă a criteriilor universaliste, ce se află la baza repartizării indivizilor între diferitele statute sociale. Există o tendinţă a reducerii disparităţilor economice regionale, cât şi a handicapurilor sociale cunoscute de negri şi ţărani în trecut.

47

Page 48: Curs Sociologie Complet

Evoluţia structurii profesionaleMobilitatea este în principal o consecinţă a schimbărilor structurale ale

economiei pe timp îndelungat. Feldman şi Moore în 1962 au elaborat o teză unde afirmau că societăţile se modernizează cu atât mai mult cu cât ele tind să aibă aceleaşi structuri instituţionale: trnziţia de la un tip de mobilitate (înrudire sau etnie) la un altul bazat pe norme şi practici universaliste şi meritocratice. O astfel de tranziţie este considerată a fi efectul unor cerinţe ale societăţii industriale (ex. producţia mecanizată în uzine necesită o mână de lucru calificată ).

Comparativ cu economiile preindustriale unde calificarea profesională se realiza în sânul familiei, odată cu introducerea marii industrii, agentul de formare şi calificare devine o instituţie specializată, anume sistemul de învăţământ. Se trece de la tipul de stratificare socială, în care statutul era moştenit la un altul , în care statutul este dobândit. Toate economiile moderne au înregistrat simultan o creştere disproporţionată a cadrelor de conducere şi funcţionari şi o foarte puternică scădere a sectorului de producţie de bunuri, cum e cazul agriculturii sau industriei.

Un alt factor determinant al mobilităţii este transformarea demografică, legată de fecunditatea diferenţială, de mortalitate şi de migraţie. Acest factor determină în mare parte oferta de mână de lucru pe baza căreia sunt recrutaţi indivizii pentru a îndeplini poziţii în ierarhia profesională, lăsate libere prin mortalitate, pensionare, emigrare şi poziţiile create de noile tehnologii.

Există două forme de fecunditate diferenţială:-cea care există între categoriile sociale (accelerează mobilitatea

socială, în speţă ţăranii)-cea a distribuţiei inegale a copiilor între familii (familiile cu număr

limitat de copii maximalizează potenţialităţile urmaşilor lor, iar cele cu număr scăzut de copii dispersează aceste potenţialităţi, reducând şansele de reuşită ale copiilor)

Concluzie: atunci când statutul socio-economic şi nivelul de instrucţie al părinţilor rămâne constant, dispare diferenţa de reuşită şcolară dintre copiii proveniţi din familii mari şi mic.

Consecinţe sociale şi politice ale mobilităţiiTeoriticieni din sec. 19 analizează efectele psiologice, sociale şi

politice ale schimbării sociale şi nu pe cele ale mobilităţii. Cu mici excepţii tema centrală a acestei analize este promovarea socială şi efectele sale politice .

Bernstein, în 1899, critică această schemă de analiză iar Sombart, în 1906 face din ea unul din elementele explicative ale absenţei socialismului în Statele Unite.

Sorokin, în 1927, enunţă 2 consecinţe posibile ale mobilităţii:1.-Efect stabilizator, deoarece un mobil care-şi consideră proiectele

realizate nu va fi tentat să se revolte împotriva societăţii.

48

Page 49: Curs Sociologie Complet

2.-Mobilitatea poate slăbi normele şi valorile sociale, riscând să conducă indivizii la o contestare a ordinii sociale.

Efectele mobilităţii, în afara comportamentului politic, mai pot fi:

sinuciderea, bolile mentale, alegerea soţului, percepţia pe care o au

indivizii despre justiţia socială şi fecunditatea.

Teorii generaleSe disting 2 grupe de teorii ce încearcă să explice efectele mobilităţii

asupra comportamentului:1.Aculturaţia sau socializare-resocializare – copilul, plecând de la

socializarea în familie tinde să-şi schimbe statutul pentru ca aceste atitudini învăţate (percepţie, gândire, simţire) să fie compatibile cu cele ale statutului la care accedă.

Deci, mobilitatea socială nu are efect propriu, individul urmând să fie supus dublei influenţe a grupului de origine şi a grupului de destinaţie.

2.Mobilitatea poate duce, fie la hiperconformism, fie la o izolare socială ce exprimă tensiunile contradictorii dintre valorile clasei de origine şi cele ale clasei de destinaţie.

Hiperconformism = imitarea la modul caricatural a comportamentului grupului de destinaţie, putând fi simetric şi unidirecţional

Izolarea socială = mobilul asistă la dezorganizarea relaţiilor sale sociale cu cei din grupul de origine fără să se integreze în grupul de destinaţie.

Consecinţe ale dezorganizării sociale pot fi: frustrare, angajări în mişcări extremiste (de stânga sau de dreapta), sau pur şi simplu o retragere exprimată printr-un puternic absenteism.

Cazul comportamentului electoral şi al fecundităţii În urma anlizelor statistice s-a demonstrat :

1.Clasa socială de destinaţie influenţează votul mai puternic decât o face clasa socială de origine (resocializarea este mai importantă decât socializarea).

2.Influenţa mobilităţii asupra votului nu este nici regulă generală nici excepţie. Interacţiunea confirmă totuşi existenţa unui dezechilibru al votului mobililor, deci teoria reproducţiei politice simple nu este verificată.

3.Existenţa unui efect de interacţiune nu înseamnă că mobilii au în mod obligatoriu un comportament radical de dreapta sau de stânga.

Aceste concluzii nu au decât o valoare relativă. Alte concluzii, în funcţie de anumite cercetări sociale (fecunditatea) au

dus la elaborarea a 4 teorii:

49

Page 50: Curs Sociologie Complet

a)mobilitatea ascendentă duce la o limitare voluntară a naşterilor – conform Mincer şi Ofek – 1982; creşterea opiilor absoarbe energia şi capitalul pe care părinţii l-ar putea folosi pentru ameliorarea statutului lor. Mobilii descendenţi ar trebui să aibă o rată a fecundităţii inferioară celei a imobililor, în măsura în care ei vor încerca să-şi recâştge poziţia socială pierdută; ar trebui dimpotrivă să ne aşteptăm la o rată de fecunditate a mobililor mai ridicată decât cea a imobililor.

b)teorie inversă primei, care explică fluctuaţiile ratelor de fecunditate prin schimbările statutului economic relativ, exprimat prin mobilitate. Baby-boom, pentru Easterlin, este consecinţa unei creşteri a statulului economic relativ al cuplurilor aflate la vârsta reproducerii (mobilitate ascendentă), în timp ce scăderea ratei de fecunditate este rezultatul unei reduceri a acestui statut (mobilitate descendentă).

c)după Blau şi Duncan, toţi mobilii (acendenţi şi descendenţi) ar trebui să aibă o rată de fecunditate mai ridicată decât imobilii. Mobilitatea distruge relaţiile sociale stabilite şi-I forţează pe mobili să trăiască în noi medii, nebeneficiind de susţinere din partea clasei de origine intervine sentimentul de insecuritate, iar prin fecunditate îşi compensează izolarea socială încercând să iasă din ea printr-o descendenţă numeroasă care la rândul său le va spori relaţiile sociale.

d)este inversă celei anterioare, mobilitatea reduce fecunditatea tocmai din cauza lipsei de susţinere şi a insecurităţii de care suferă mobilii.( Blau – 1956)

CURS 5

MIŞCĂRILE SOCIALE

Mişcările sociale se remarcă mai ales începând cu anii şaizeci, în Statele Unite, apoi în Europa,în 1968 (“noile mişcări sociale”), perioadă în care s-au înmulţit studiile de caz şi lucrările teoretice – ex. Cercetări privind mişcările sociale, conflictul şi schimbarea – publicaţie anuală.

Legitimitatea ştiinţifică a studiului mişcărilor sociale a fost consolidată odată cu apariţia preimelor bilanţuri consacrate cercetărilor în cest domeniu, menite să pună în evidenţă rezultatele obţinute.

Mişcările sociale nu mai sunt abordate prioritar din unghiul comportamentului colectiv, ca o manifestare specială, şi chiar originală a acestuia. Devine un obiect de studiu de sine stătător.

În Europa, bătălia s-a dat împotriva unei concepţii reductive, ce avea tendinţa de a vedea în mişcările sociale doar o manifestare secundară, un sub-produs, al conflicetlor de clasă. În acelaşi timp, peste

50

Page 51: Curs Sociologie Complet

ocean, riscul consta în neglijarea specificităţii conflictelor de clasă în cadrul unei perspective cuprinzătoare a comportamentului colectiv, chiar dacă acesta a dat naştere unei tradiţii în studierea mişcărilor sociale.

CARACTERIZAREA MIŞCĂRILOR SOCIALEÎn definirea unei mişcări sociale, principalul obstacol întâlnit în

general este dubla problemă a delimitării sale empirice şi a identificării sale analitice.

Din punct de vedere al delimitării, mişcările sociale pot apărea ca “fenomene ce pot fi greu surprinse (elusive), fără limite clare în spaţiu şi timp” (Hanspeter Kriesi – 1988).

În baza unor criterii analitice putem ilustra prin două exemple opuse:

1. McCarthy şi Zald propun în 1977 următoarea definiţie: “O mişcare socială este un ansamblu de opinii şi de credinţe comune unei populaţii ce îşi exprimă preferinţele pentru schimbarea unor elemente ale structurii sociale şi/sau ale distribuţiei recompenselor într-o societate” - se identifică prin aceasta orientarea spre schimbarea socială.

2. Alain Touraine vede în mişcarea socială trei aspecte:a. “o acţiune conflictuală”b. “întreprinsă de un actor al unei clase”c. ce se opune adversarului său de clasă în “controlarea

sistemului de acţiune istorică” şi în ”conducerea socială a istoricităţii”.

Herbert Blumer propune considerarea mişcărilor sociale “drept acţiuni colective ce urmăresc stabilirea unei noi ordini de viaţă. Tot el le consideră “mişcări expresive, generale şi specifice”. Denumirea de mişcare socială ar trebui mai degrabă folosită pentru anumite tipuri speciale de acţiune colectivă, orientate înspre schimbare.

Blumer subliniază o primă categorie a mişcărilor expresive, anume cadrul propice pe care îl reprezintă “curentele culturale” pentru apariţia mişcărilor sociale, acestea reprezentând un sol fertil pentru dezvoltarea mişcărilor sociale .

Cealaltă mare categorie de mişcări expresive identificată de Blumer constă în mişcările religioase. Acestea, considerate în sine, nu trebuie incluse în categoria mişcărilor sociale: specificitatea lor merită recunoscută şi analizată ca atare.

O mişcare socială este întotdeauna politică, într-un anumit grad, mai mult sau mai puţin pronunţat, fie şi numai prin implicaţiile sale în acest plan (Heberle – 1968), dar poate în primul rând datorită faptului că logica protestatară al cărei exponent este o face să ajungă în mod inevitabil la o confruntare cu autorităţile publice. Această confruntare

51

Page 52: Curs Sociologie Complet

poate lua forme diverse, după cum este mai mult sau mai puţin radicală dar şi după cum presupune sau nu recurgerea la violenţă.

Charles Tilly defineşte mişcarea socială ca fiind “o serie neîntreruptă de interacţiuni între deţinătorii puterii şi persoane ce reuşesc să vorbească în favoarea unui grup de oameni, lipsiţi de reprezentare formală”. Sociologul american propune “grila conflictului politic” pentru interpretarea mişcărilor sociale. Acestă intenţie este mai vizibilă în partea a doua a definiţiei lui Tilly, anume “o mişcare socială este o serie de interacţiuni…, în timpul căreia persoane (ce reprezintă mişcarea) formulează în mod public revendicări legate de schimbări în distribuirea sau exercitarea puterii şi îşi susţin aceste revendicări prin manifestări publice de sprijin”.

Nu există o istorie naturală a mişcărilor sociale, spre deosebire ce au crezut alţi autori, reprezentanţi ai formei naïve şi învechite a curentului comportamentului colectiv.

Totodată mişcările sociale recurg des la modalităţi de protest neconvenţionale, neinstituţionalizate. Acestea sunt cele mai disponibile mijloace la care pot recurge, fapt ce nu trebuie considerat ca o dovadă a “iraţionalităţii” lor.

Ceea ce este la început de ordinul unui simplu protest, poate deveni uneori o mişcare ce urmăreşte transformări revoluţionare. Dar, dacă complexitatea proceselor ne îndeamnă la prudenţă, nu înseamnă că ea interzice operarea unor distincţii între tipuri de mişcări sociale, în fncţie de natura schimbării vizate. Din acest punct de vedere Smelser (1962) face distincţie între mişcările orientate spre norme şi mişcările orientate spre valori (mişcări globale).

Se poate desprinde din cele de mai sus o definiţie mai completă:Mişcarea socială este o acţiune colectivă de protest şi contestare

ce urmăreşte să impună schimbări – variabile ca importanţă – în structura socială şi /sau politică, apelând frecvent, dar nu în mod exclusiv – la mijloace neistituţionalizate.

ETAPA COMPORTAMENTULUI COLECTIVComportamentul colectiv reprezintă cadrul de referinţă dominat

folosit de Park, Blumer (ce se numără printre adepţii interacţionalismului simbolic), Smelser, discipol al lui Parsons (sociologi cu alte surse de inspiraţie), Turner, Killian, chiar şi Kornhauser, ce are interpretări ce fac apel la factorii psiho-sociali. Astfel, mişcările sociale sunt studiate ca forme specifice ale comportamentului colectiv.

Park– una dintre sarcinile majore ale sociologiei constă în evidenţierea

proceselor prin care societatea, în sensul de modele de operare instituite, este formată şi reformată. Aceste procese trec printr-o succesiune de faze: agitaţia socială → mişcări de masă → adaptare sau transformare a instituţiilor. Comportamentul colectiv are un loc

52

Page 53: Curs Sociologie Complet

central în schimbarea socială, având o dimensiune creatoare. Aceste trei faze imprimă un fel de istorie naturală comportamentului colectiv.

– întrevede interesul pe care l-ar prezenta o adevărată clasificare a formelor de comportament colectiv, fără a formula însă o prpunere în acest sens. Interesul pentru mişcările sociale se poate dezvolta liber.

– opera lui Park reprezintă un moment fondator al unei tradiţii de analiză a mişcărilor sociale.

– grupează mişcările de masă astfel: migraţii masive, cruciade morale şi revoluţii.

Blumer- este moştenitorul tezei contagiunii, chiar dacă recurge la formularea de “reacţie circulară”, în virtutea căreia “indivizii îşi reflectă reciproc modul de a simţi şi, astfel, îl intensifică”.- rămâne fidel concepţiei unei istorii naturale a mişcărilor sociale: o mişcare socială ar cunoaşte într-un anume fel o “carieră” cu 4 etape bine definite:agitaţia socială → exaltarea populară → formalizare → instituţionalizare

Turner şi Killian- definesc mişcările sociale drept “o colectivitate ce acţionează cu o oarecare continuitate pentru a promova sau rezista la o schimbare în societatea sau grupul din care face parte.”- o mişcare socială trebuie analizată ca o “colectivitate purtătoare a unui grup în gestaţie”, centrul de coordonare fiind constituit dintr-un ansamblu de norme ce reprezintă repere de comportament şi o sursă de identificare; structura colectivităţii este alcătuită din relaţii variabile între un grup de comandă, în care liderul carismatic nu se impune întotdeauna liderului administrativ, sau chiar a intelectualului ce elaborează justificările ideologice, şi categorii de partizani, eterogeni în ceea ce priveşte obiectivele propriu-zise ale mişcării.

Neil Smelser- sociolog format la şcoala lui Parsons, consacră acestui domeniu o ambiţioasă construcţie teoretică, Teoria comportamentului colectiv (1962)- accentuează contrastul accentuat dintre comportamentul instituţionalizat şi comportamentul colectiv, făcând referire asupra discontinuităţii dintre cele două forme, asupra ponderii decisive a credinţelor generalizate, insistentă asupra caracterului neadaptat, uneori iresponsabil, al comportamentului colectiv.

William Kornahauser – elaborează o teorie care are următoarele enunţuri:

1. “Indivizii nu sunt direct legaţi unii de alţii “

53

Page 54: Curs Sociologie Complet

2. Societatea de masă nu este definibilă doar în termeni obiectivi, ci şi în termeni subiectivi.

3. Societatea de masă conţine o dublă sursă de fragilitate: pe de o parte, populaţia ei poate fi uşor mobilizată de elite noi sau contraelite, iar pe de altă parte, elitele existente sunt vulnerabile.

4. Caracteristica structurală esenţială a societăţii de masă constă în slăbiciunea grupărilor intermediare.

5. Insistă asupra izolării sociale, mai mult decât asupra izolării individului propriu-zis. Angajarea în mişcări extremiste a membrilor unei societăţi de masă este posibilă mai ales datorită absenţei relaţiilor sociale cu societatea globală, lipsei de participare la viaţa societăţii, şi nu datorită singurătăţii individuale.

6. Dizlocările structurilor comunitare antrenate de o urbanizare şi o industrializare deosebit de rapide creează condiţii sociale de atomizare, propice apariţiei mişcărilor.

7. Masa în ansamblul său nu este predispusă în mod egal la adopatrea unor comportamente extremiste.

ETAPA MOBILIZĂRII RESURSELOROdată cu începutul anilor şaptezeci se dezvoltă noi perspective

teoretice, ce vor ocupa cât de curând o poziţie dominantă în acest domeniu de cercetare . Este vorba despre curentul mobilizării resurselor, curent care a dat naştere unor diferite variante, fondul comun fiind aderarea autorilor la aceleaşi principii generale de analiză. Acest curent s-a constituit din ruptura teoriilor dominante anterior, în timpul etapei comportamentului colectiv. Ruptura este evidentă datorită faptului că noii cercetători folosesc direct în raţionamentele lor termenul de mişcări sociale, fără a mai pleca de la cadrul general al comportamentului colectiv. Apare interesul pentru importanţa organizaţiilor în apariţia şi dezvoltarea mişcărilor sociale, în timp ce abordările anterioare aveau tendinţa de a neglija acest aspect. În cele din urmă, raţionalitatea angajării în acţiunea colectivă şi asupra dimensiunilor politice ale mişcărilor sociale conduc la afirmarea unei continuităţi între comportamentele instituţionalizate, mai ales în domeniul politic, şi cele adoptate de către participanţii la mişcările sociale.

Se evidenţiază două consecinţe ale acestei răsturnări de perspective:

1. cercetătorii sunt mai interesaţi să abordeze studiul mişcărilor sociale din punct de vedere al conflictelor pe care le generează, decât pornind de la tensiunile pe care se presupune că le-au produs.

2. psihologia socială încetează a mai fi o sursă majoră de inspiraţie în beneficiul altor două discipline, şi anume sociologia politică şi ştiinţa economică.

Cei care a au creat expresia “mobilizarea resurselor”, McCarthy şi Zald, tind să neglijeze nivelul mişcării sociale propriu-zise în favoarea nivelului organizării mişcării sociale. Ei raţionează în termeni de costuri

54

Page 55: Curs Sociologie Complet

şi beneficii. Astfel, o industrie a mişcării sociale grupează toate formele de organizare ale mişcării sociale interesate de satisfacerea unui acelaşi ansamblu global de preferinţe, caracteristic pentru o mişcare socială anume. Sectorul mişcărilor sociale cuprinde toate industriile de acest tip într-o societate dată. Se evidenţiază intenţia acestei încercări de transpunere, care constă în aplicarea principiilor cererii şi ofertei la competiţia existentă între organizaţii şi industrii ale mişcării sociale, pe de o parte, şi între acest sector specific şi alte sectoare, pe de altă parte. Rol important îl au ajutorul extern şi întreprinzătorii politici, factori alături de care organizaţia îşi dobândeşte întreaga importanţă, prin legăturile frecvente pe care le stabileşte cu cele două dimensiuni.

McCarthy şi Zald atrag totodată atenţia asupra influenţei decisive exercitate de membrii şi simpatizanţii din convingere în dezvoltarea mişcărilor sociale din Statele Unite, premisă a creşterii sensibile a resurselor discreţionare în societatea americană.

Mişcările sociale iau şi o formă nouă, după cum arată McCarthy şi Zald, şi anume organizaţia profesionistă a mişcării sociale, putând fi recunoscută după modul său de conducere şi provenienţa, în bună măsură externă, a resurselor de care dispune. Mişcarea este patronată de organizaţii externe şi oferă cea mai mare parte a resurselor sale. În fruntea organizaţiei mişcării sociale se află un stat major profesionist, având chiar cadre permanente. O astfel de organizaţie cuprinde echipe tranzitorii şi întreprinzători angajaţi în adevărate cariere pe care le realizează în interiorul unei anume industrii a mişcării sociale, trecând uneori la o industrie vecină.

SCHIMBAREA SOCIALĂ

Studierea schimbării sociale ocupă un loc central în sociologia clasică şi modernă. Comte şi Spencer şi-au propus să formuleze legile schimbării sociale, fără a se opri la faptele concrete sau la evenimentele particulare care I-ar fi limitat la un studiu istoric al devenirii istorice. Această temă a fost abordată în vederea determinării cauzelor sau a anticipării evoluţiei fenomenelor la care se referă. În cadrul conceptului dominant, evoluţionismul, apar strategiile de dezvoltare, create pentru Lumea a 3-a imediat după cel de-al 2-lea război mondial, politicile de modernizare, cu punctele de vedere controversate asupra originilor şi desfăşurării procesului de industrializare. Creşte confuzia, iar mizele ideologice au devenit tot mai mari.

Caracterul problematic al schimbării sociale este subliniat de la bun început de diversitatea concepţiilor primilor sociologi asupra acesteia, precum şi de varietatea teoriilor cărora le-a dat naştere.

ASPECTE ŞI REPREZENTĂRI

55

Page 56: Curs Sociologie Complet

Sociologia, fiică a revoluţiei industriale, s-a constituit în legătură directă cu schimbarea socială.

Comte reduce evoluţia generală la succesiunea a trei epoci. Înainte de toate, ea este prezentată de Saint – Simon ca trecerea de

la guvernarea oamenilor la administrarea lucrurilor. Spencer opune tipului militar tipul industrial, W. Bagehot opune epocii cutumelor sau a imobilităţii epoca polemicii sau a liberului arbitru, iar G. Tarde opune modei ce reprezintă domnia noutăţii cutumele – în care se regăseşte autoritatea vechimii. Pe plan familial schimbarea a fost conceptualizată pornind de la instituţia familiei. Pentru mulţi sociologi, însă, unitatea economică, după apariţia marii industrii, este uzina şi nu familia, care a încetat a mai fi o cooperativă de producţie.

Marx situează originea tulburărilor sociale la nivelul forţelor de producţie, modurile de producţie “asiatic”, “antic”, “feudal” şi “burghez” fiind pentru el “epoci de progres ale formaţiunii economice a societăţii”.

K. Bücher distinge următoarele stadii ale evoluţiei economice: - stadiul economiei familiale închise - stadiul economiei urbane- stadiul economiei naţionale, ce urma să ducă la economia

mondială.Din punct de vedere juridic, pentru sociologii dreptului, evoluţia a

însemnat o trecere de la condiţiile personale la raportul contractual, de la răspunderea colectivă la răspunderea individuală, de la justiţia individuală la cea publică, de la dreptul subiectiv la socializarea dreptului . E. Durkheim, în lucrarea sa Despre diviziunea muncii sociale, afirmă că veleităţile de novare sunt respinse în lumea rurală, guvernată de tradiţie. Odată cu migraţiile şi urbanizarea , tradiţiile slăbesc. Durkheim asociază într-o strânsă relaţie creşterea populaţiei, alături de condensarea masei sociale şi progresul diviziunii muncii. Tot el realizează o importantă distincţie între “densitatea materială” şi “densitatea spirituală”, fapt care explică analiza lui asupra coeziunii sociale şi conceptualizarea anomiei .

Analiza schimbării sociale înseamnă punerea în balanţă a vechiului şi a modernului, în termeni de progres şi decadenţă.

Modernizarea s-a născut din transformările ce au drept cadru principalele ţări europene, începând cu Epoca Luminilor. Ea reuneşte diferite mişcări de secularizare, raţionalizare, industrializare etc. A fost grăbită de revoluţii politice, economice, culturale. Modernizarea este definită astăzi ca un proces de deschidere şi de punere în mişcare (transferuri geografice şi sociale), un proces de redistribuire socială, apărând clasele, ce sunt grupări determinate economic, un proces de laicizare care a condus la separarea bisericii de stat.

Noţiunea de schimbare socială apare destul de problematică atunci când este corelată cu :

- industrializarea – inovaţia tehnică, creşetrea producţiei, diviziunea muncii

56

Page 57: Curs Sociologie Complet

- dezvoltarea economică – creşterea venitului naţional, ridicarea nivelului de trai

- modernizarea – ce are ca rezultat constituirea unei organizări sociale ajustate la nevoile şi condiţiile create de progresul ştiinţei şi tehnicii.

ANALIZA SCHIMBĂRII SOCIALEa) Critica teoriilor clasice Fie că aparţin evoluţionismului sau funcţionalismului, principiile

autorilor clasici sau teoriticienilor moderni desprind tendinţele generale şi enunţă legi.

Legea generală a evoluţiei, ilustrată de Spencer, arată că “evoluţia este o integrare de materie însoţită de o disipare de mişcare”. Materia trece de la la o omogenitate nedefinită la o eterogenitate definită, coerentă.

Raportat la schema evoluţionistă, funcţionalismul se prezintă ca o ruptură, el considerând societăţile mai puţin în istoricitatea lor, cât sub forma unor structuri, sisteme, funcţionale, ansambluri echilibrate. Teoria socială a lui Merton corectează postulatele funcţionalismului, care fac din orice societate o structură stabilă, compusă din elemente bine integrate, toate concurând la funcţionarea echilibrată a sistemului. În teoria lui, Merton ia în considerare elementele a-funcţionale şi disfuncţiile, prin distincţia dintre funcţiile latente şi funcţiile manifeste.

Studiului proceselor de diferenţiere, datorat lui Parsons, i se poate conferi o valoare macrosociologică. Din punctul lui de vedere tendinţa fundamentală a societăţilor moderne este aceea de a substitui relaţiilor de tip particularist relaţii de tip universalist. Această tendinţă este solidară cu legea sa referitoare la “nuclearizarea” familială concomitentă cu industrializarea. În societatea industrială locurile de muncă, statuturile, nu sunt transmise ci dobândite. Şcoala devine locul unde se dobândeşte o educaţie, familia rămânând cu o funcţie limitată. Se impune exigenţa modernă legată de mobilitate, participarea colectivă la valori de educaţie comune, principii identice de promovare. Familia lărgită a cedat locul familiei nucleare.

R. Boudon, în 1985, arată că deşi judecăţile analitice sunt acceptabile, această lege poate fi falsă, precizând că legăturile familiale sunt mai puternice decât la începutul secolului (în cazul Statelor Unite), totodată citând numeroase ţări unde industrializarea a întărit structurile familiale, şi nu în ultimul rând , menţionând cazul Japoniei unde modernizarea s-a realizat chiar prin intermediul familiei lărgite.

Studiul lui M. Weber asupra influenţei sectelor protestante din Statele Unite atestă faptul că, împotriva simţului comun, un proces de

57

Page 58: Curs Sociologie Complet

modernizare nu este incompatibil cu consolidarea religiilor. El combate prin aceasta conceptul lui Comte despre tendinţa declinului spiritualităţii în societatea modernă şi conceptul lui Durkheim despre tendinţa de laicizare provocată de industrializare.

b) Analiza factorilor Căutarea unui factor determinant sau a unei cauze determinantea

schimbării sociale a fost urmărită de majoritatea sociologilor. DurkheimDiviziunea muncii şi densitatea morală se explică prin creşterea

populaţiei. Factorul structural determinant este de ordin demografic. Factorul tehnic este reţinut drept un criteriu de evoluţie istorică, fiecare fază a acestei evoluţii alcătuind un “complex tehnologic”.

MarxÎn teoria marxistă, schimbarea socială este concepută pornind de la

transformările care îi afectează infrastructura. Prin noi forţe productive oamenii îşi schimbă modul lor de producţie, felul de a-şi câştiga existenţa, îşi schimbă toate relaţiile sociale. Marx precizează că “modul de producţie al vieţii materiale, condiţionează viaţa socială, politică şi intelectuală, în general”.

McClelland efectuează un studiu asupra nevoii de reuşită, care variază în funcţie de societăţi şi epoci, reprezentând o prelungire a tezei lui Weber. Această teză explică răspândirea comportamentelor de economisire şi de investiţie, caracteristice capitalismului, prin Reforma protestantă şi prin dezvoltarea economică a ţărilor unde a triumfat Reforma (s-a conferit valoare muncii, favorizând acumularea de capital şi privilegiind ştiinţa experimentală ca mod de cunoaştere).

Rolul ideologiilor, conservatoare sau progresiste, în schimbarea socială, se identifică prin cristalizarea valorilor, canalizând sau eliberând energia colectivă. Influenţa lor poate să mergă până la determinarea unei “structuri de personalitate”. Se reliefează şi un raport între ideologia democratică şi individualitatea liberală, între ideologia totalitară şi “personalitate autoritară”. Se remarcă totodată funcţia de reperare, de stabilizare securizantă pe care o au ideologiile pentru indivizii care trăiesc o anumită schimbare fără să îi discearnă mecanismele, intensitatea şi efectele.

Toţi factorii meţionaţi au un caracter fie endogen, fie exogen. Procesele sunt calificate drept endogene când apar în cadrul

sistemului social la transformarea sau menţinerea căruia contribuie. Schema marxistă, axată pe contradicţiile structurale ale societăţii şi pe conflicetele de clasă, se înrudeşte cu o teorie endogenă a schimbării sociale: capitalismul, de pildă, generează forţe care îl transformă şi care ar trebui să ducă la dispariţia sa.

Factorii exogeni, intervenind din afara sistemului analizat, îl modifică fără a distruge neapărat procesul de reproducţie, al cărui cadru este: dovada o constituie ineficacitatea relativă a injecţiei de capitaluri străine

58

Page 59: Curs Sociologie Complet

în ţările subdezvoltate. Teza lui M. Weber furnizează un bun exemplu de schimbare exogenă.

Inventarul variabilelor care explică schimbarea socială ar trebui completat prin luarea în considerare a rolului elitelor, al grupurilor de presiune, al mişcărilor sociale şi ar trebui să includă tensiunea mase/elite. V. Pareto a construit un scenariu repetitiv al schimbării sociale pornind de la legea implacabilă a ierarhiei. Ea cuprinde trei momente: răspândirea la nivelul claselor conducătoare a unei “compasiuni morbide”, decadenţa elitei aflate la putere, formarea unei noi aristocraţii în inteiorul corpului social. Schimbarea socială are deci o formă ciclică. Succesiunea elitelor cărora le revine rolul de a lua decizii, de a fixa obiective sociale şi de a gestiona modele, formează scheletul istoriei, care nu este decât “un cimitir de aristocraţii”.

Dimpotrivă, analizele mişcărilor sociale realizate de A. Touraine ne fac să vedem în acestea mediul efervescent în care sunt elaborate noile valori. Prin funcţiile pe care le exercită (de clarificare a conştiinţei colective, de mediere, de presiune), mişcările sociale joacă un rol determinant în schimbarea socială şi evoluţia istorică. Se mai poate evalua influenţa în procesele de schimbare a acţiunii organizaţiilor profesionale (sindicatele), a grupurilor de vocaţie ideologică (partidele politice), a lobby-urilor etc.

Fiecare sociolog dispune de o interpretare a schimbării sociale ce decurge din obiectele studiate.

Extrema diversitate a acestor interpretări justifică aparent critica radicală adresată de R. Nisbet teoriilor schimbării sociale. Conform opiniei sale, teoriile care sunt cele mai fiabile nu se deosebesc de studiile istorice. Sociologul american pune sub semnul întrebării chiar şi interesul pentru o analiză sociologică a ceea ce ţine de o descriere a devenirii istorice.

Astăzi, sociologia trebuie mai puţin să încerce să legitimeze noţiunea de schimbare socială, să reabilitaze vechiul concept de evoluţie, să apere teoriile ce trateaz acest subiect, şi mai curând să demonstreze fecunditatea numeroaselor elemente de analiză sociologică conţinute în enunţurile generale despre schimbarea socială.

PUTEREA

CONCEPTUL DE PUTERE

Noţiunea de putere nu are un singur domeniu de aplicare: se vorbeşte despre putere asupra naturii, ca şi despre putere asupra fiinţelor umane.

Definiţii:1. Capacitatea unui actor dat de a ajunge la rezultatele urmărite, de a

realiza acţiuni eficiente.2. Producerea de efecte scontate – criteriu al puterii propus de Russel.

59

Page 60: Curs Sociologie Complet

3. Puterea unui om constă în mijloacele prezente necesare obţinerii oricărui bun aparent viitor – Hobbes.Puterea şi acţiunea apar ca strâns legate, după cum a subliniat

Giddens, acţiunea presupunând o intervenţie directă într-o serie de evenimente, iar puterea constând în capacitatea de a-I altera cursul. În cadrul acestei concepţii foarte generale puterea este considerată drept atitudine de a produce rezultate, capacitatea de a îndeplini şi de a realiza.

Morris susţine că ideea centrală în noţiunea de putere este capacitatea de a efectua ceva, fără a afecta în vreun fel un obiect, o persoană. Ţinând seama de natura socială a omului puterea de a, trece în mod obligatoriu prin puterea asupra.

Russel defineşte puterea drept “capacitatea unor persoane de a produce efecte scontate şi prevăzute asupra celuilalt”.

CLASIFICĂRI

Puterea poate fi clasificată după mai multe criterii:-politică, economică, socială, culturală – acestea fiind interconectate, exemplificând prin persoana care are putere economică, astfel influenţând puterea politică. Influenţa virtuală a omului bogat este puternică, dar este efectivă atunci când acţionează propiu-zis.-forma latentă a puterii poate fi considerată drept capacitate, iar forma manifestă- drept exerciţiu.-putere poate fi relativă (azi ai, mâine nu mai ai), relaţională şi graduală (gradul de ascultare faţă de cel cu putere), relaţiile de putere variind în funcţie de aceste trei dimensiuni. Astfel, relaţia de putere este asimetrică, asimetria instaurată de putere fiind compatibilă cu interdependenţa.-putere poate fi informală, formală şi non-formală

În ceea ce priveşte raportul dintre putere şi conflict, puterea reprezintă orice şansă folosită pentru a se impune propria voinţă în cadrul relaţiilor sociale, chiar împotriva rezistenţelor şi indiferent de elementele pe care se bazează aceste şanse.

Una dintre trăsăturile puterii este depăşirea unei opoziţii declarate.Vorbind despre distincţia dintre sfat şi comandă, sfatul este un fel

de ordin, supunerea venind chiar din lucrul care este ordonat, în timp ce comanda este un ordin căruia ne supunem datorită voinţei celui care ne comandă.

Concepţia generală a puterii apărată de Parsons subliniază faptul că puterea păstrează un fundament relaţional. Parsons operează o dublă distincţie, desemnând o unitate de referinţă şi unitatea din partea căreia urmăreşte să obţină o comportare adecvată proiectelor unităţii de referinţă. Astfel, unitatea de referinţă dispune de două moduri de presiune: situaţia şi intenţiile. Pe de altă parte, sancţiunile pot fi pozitive si negative.

60

Page 61: Curs Sociologie Complet

În cazul tipului de sancţiune pozitivă, calea de acţiune referitoare la:-Situatie → mod -incitare,

mijloc -moneda.-Intenţii → mod -persuasiune,

mijloc -influenţă.

În cazul tipului de sancţiune negativă, calea de acţiune referitoare la:-Situaţie → mod -coerciţie (descurajare),

mijloc -putere-Intenţii → mod -activarea angajamentelor,

mijloc -angajamente generalizate.Puterea nu se reduce la folosirea forţei, chiar dacă forţa este cel din

urmă lucru la care recurge puterea. Atribuirea repetată de recompense poate deveni un instrument de putere strict coercitiv. Retragerea recompenselor oferite pana atunci cu regularitate poate fi considerată pedeapsă.

Persuasiunea presupune obţinerea convingerii pe baza unui argument. Cel persuadat poate dobândi acest atribut datorită: conţinutului argumentului folosit, sursei de persuasiune, relaţia putând cunoaşte o dimensiune ierarhică atunci când e vorba de o superioritate ce poartă amprenta statutului sau a prestigiului.

PUTEREA ŞI DOMINAŢIADin punct de vedere sociologic se diferenţiază trei

niveluri:1.cel al structurii de suprafaţă, căreia îi corespunde puterea propriu-zisă ce se traduce şi prin schimburi;2.cel al structurii de adâncime, unde se găsesc regulile ce servesc la definirea tipurilor de raţionalitate ;3.cel fundamental, cu referire la forma de viaţă, ce situează dominaţia reflectată în viaţa economică. Acest ultim nivel îl determină pe cel de-al doilea, care la rândul său

îl comandă pe primul. Deci, dominaţia se exprimă prin reguli ce circumscriu exercitarea puterii.

Se accentuează asupra regulilor (normelor) ce întemeiază pentru unii dreptul de a comanda, iar pentru alţii datoria de a se supune.

Privitor la concepţia parsoniană, în analizele lui Giddens cu referire la structura de clasă se regăseşte odată cu distincţia dintre medierea instituţionala a puterii şi medierea puterii cu sensul de control.

Celor trei dimensiuni fundamentale ale interacţiunii, şi anume puterea, comunicarea şi sancţiunile normative, le sunt asociate proprietăţile structurale de dominare, de semnificare si de legitimare. Din punct de vedere analitic sunt distincte, dar din punct de vedere empiric

61

Page 62: Curs Sociologie Complet

sunt interdependente. Se poate constata relaţia dintre dominare şi resurse, între semnificare şi regulile semantice şi între legitimare şi regulile normative. Structurile de dominare trebuie considerate ca sisteme de resurse, structurile de semnificare presupun reguli semantice, iar structurile de legitimare pot fi socotite drept sisteme de reguli normative. Se poate vorbi despre structuri sociale concepute ca ansambluri izolabile şi coordonate de reguli, şi de resurse prezente în special în caracteristicile instituţionalizate ale sistemelor sociale.

Giddens propune o schiţă generală a raporturilor dintre putere, structură si dominaţie. Distincţia fundamentală stabilită între cele două mari tipuri de resurse sunt, pe de o parte resurse de alocare (legat de controlul asupra lumii obiectelor, adică al contextului material), şi, pe de altă parte, întemeiate pe autoritate(capacitatea de a controla).

În ceea ce priveşte reproducţia socială (Giddens), aceasta nu îmbracă un caracter mecanic, deoarece teoria structurării este guvernată de principiul că orice reproducţie este producţie. Prin structurare se înteleg condiţiile ce asigură continuitatea sau transformarea structurilor, şi drept urmare reproducţia sistemelor sociale. Se subliniază continuitatea practicilor, ancorarea instituţională şi faptul că reproducţia trebuie înteleasă drept contingentă.

Puterea menţine, reconstruieşte şi generează structuri noi de dominare. Tema “circuitelor de putere” dezvoltată de Clegg, impune înlocuirea imaginii, umare a relaţiilor cu sens unic dintre dominaţie şi putere cu o reprezentare mai complexă. Conceptul de dialectică a controlului nu presupune în mod obligatoriu atingerea unui echilibru al puterii şi nici capacitatea generală a celor slabi de a găsi mijloace pentru răsturnarea celor puternici. Se evidentiază relaţiile de dominaţie şi de dependenţă, ce sunt inerente vieţii sociale.

Analiza sociologica contribuie la evidenţierea contrastului dintre caracterul perisabil al structurilor de dominare menite a fi transformate sau distruse şi permanenţa puterii, care nu poate fi absentă din nici o societate empirică.

IMPORTANTA PUTERII POLITICE- administrează lucruri- guvernează oameni- oferă claselor sociale : ierarhia necesară, interese comune

(manageriaza), reglează concurenţa dintre grupurile autonome, partidele politice şi regimul poliarhic, rezultând liberalism şi democraţie.

- are caracter teritorial (o putere trebuie să înceapă prin a se exercita într-un spaţiu delimitat)

- organizare în grupări politice- garanţie specifică a ordinii instaurate- puterea politica prezintă o strânsă legatură între latura coercitivă şi

cea legitimă, a formelor sale ce variază odată cu regimurile politice

62

Page 63: Curs Sociologie Complet

- descurajare recalcitranţi- creează obligaţii sociale- eficacitatea puterii politice: echilibrul sistemului politic, echilibrul

sistemului economic.

CONFLICTELE

În mod normal, atunci când există putere, iar un actor social doreşte să domine şi celălalt actor social “din faţa sa” nu se lasă dominat, apar conflictele.

Conceptul de conflict evocă în primul rând contradicţia dintre integrare şi ruptură, dintre consens şi disens, dintre stabilitate şi schimbare, dintre ordine socială şi conflictul social care stau la baza sistemului social însuşi.

TEORII SOCIOLOGICE ALE CONFLICTULUI

Abordând opoziţia dintre consens şi conflict, intrăm în problema teoriei sociologice a noţiunii de integrare socială şi dezintegrare socială.

În epoca contemporană societăţile occidentale, în special, abordează teoria conflictului social din perspectiva ordinii sociale, astfel, marxismul apare drept teoria dominantă care explică conflictul social din perspectiva claselor sociale, a raporturilor de exploatare şi din perspectiva abundenţei economice şi a consumului de masă. Marxiştii afirmau că atâta timp cât există proprietari care sunt interesaţi să obţină maximum de profit, cu minimum de efort, şi atâta timp cât există muncitori care au drept proprietate forţa lor de muncă, societatea industrială, capitalistă, va înregistra conlicte de interes, de intensitate crescută.

În opoziţie cu ideea marxistă despre conflict, sociologii americani afirmau că abundenţa economică, consumul de masă, duc în mod obligatoriu la bunăstare socială şi, în mod implicit, şi la regresul conflictelor sociale.

Vom observa că cele două teorii sunt “adevărate” şi “neadevărate” în viaţa cotidiană a fiecărui actor social. Aceste teorii s-au desprins din ideile filosofice ale lui Thomas Hobbes şi John Loke.

Ideea conform căreia conflictul şi armonia există în acelaşi timp în societate îi aparţine pentru prima dată lui Thomas Hobbes. Auguste Compte afirmă că în mod obligatoriu după conflictul social apare armonia şi progresul social. Ele oferă ordinea socială, iar conflictul oferă dezordinea socială.

După A. Compte, teoriile formulate de Max Weber şi Emile Durkheim privind conflictul social au avut relevanţe deosebite în teoria sociologică.

63

Page 64: Curs Sociologie Complet

Astfel, Emile Durkheim, în cartea sa despre diviziunea muncii sociale descrie trecerea de la o integrare bazată pe solidaritate mecanică, ce apare în societăţile de tip arhaic, la o nouă formă de integrare, asociată de data aceasta cu prezenţa accentuată a diviziunii muncii. Prima formă de integrare depinde de conştiinţa colectivă, cu ajutorul căreia se realizează controlul social, în timp ce adoua formă este strâns legată de interdependenţa actorilor sociali. Dacă, în cazul în care, în societatea de tip mecanic nu erau respectate regulile, apărea excluderea socială. În cazul societăţilor de tip mecanic, în cazul conflictelor, apar recompensele sociale şi pedepsele sociale.

Sociologul care a mai abordat teoria conflictelor este Max Weber, care susţinea că un conflict se poate traduce, ca şi la Marx, prin lupta de clasă. Totuşi, spre deosebire de Marx, Weber definea în special lupta, care este o relaţie socială, în măsura în care activitatea este orientată spre a influenţa şi a impune propria voinţă partenerilor, deci lupta propriu-zisă pentru o concurenţă, în sensul unei încercări paşnice sau nepaşnice de a obţine şi de a dispune de şanse, oportunităţi, privilegii materiale pe care le doresc şi alţii.

Max Weber vede conflictul şi noţiunea de conflict ca fiind o devenire inevitabilă a lumii sociale. Astfel, conflictul îşi pierde valoarea “patologică” de la Marx şi se transformă într-un concept necesar dezvoltării sistemului social.

În epoca contemporană, Parsons distanţează noţiunea de tensiune, boală, nelinişte, de conceptul principal de conflict social şi constată că acesta impulsionează dezvoltarea socială. El vede conflictul social ca fiind un prim pas în integrare. Parsons evidenţiază apariţia conflictului între 4-7 ani şi la 14 ani, relevând ulterior naşterea conformismului şi a respectării regulilor rezultate din “instabilitate”, deci, individul (actorul social) produce o adaptare socială.

CONFLICTELE SOCIALE. MOBILIZĂRI ŞI REVOLUŢII

Conflictele sociale erau văzute ca aparţinând doar intereselor şi luptelor de clasă (teoria marxistă). Datorită sociologilor americani, conflictele sociale au fost văzute şi ca reprezentând alte interese.

De ex.: conflictul social generat de un sindicat urmăreşte şi lupta dintre patron şi muncitor, dar în acelaşi timp poate urmări şi creşterea salariilor, reducerea numărului orelor de muncă, obţinerea altor beneficii extra-servici etc. Apariţia conflictului social poate urmări în acelaşi timp şi/sau obţinerea, menţinerea puterii.

Mişcările sociale sunt iniţiate de actori sociali care aparţin în general clasei de mijloc, au un înalt nivel de educaţie, nu au legătură în general cu conflictele sociale. Sunt mult mai organizate ca primele, sunt

64

Page 65: Curs Sociologie Complet

mai puţin provizorii, pot fi generate de anumite instituţii şi, în mod obişnuit, au anumite viziuni morale, aproape mesianice, asupra lumii.

Teoria acţiunii sociale (Weber) vede mişcarea socială ca realizându-se prin diferite acţiuni mai puţin radicale decât în cazul conflictului social. Teoria lui Weber continuă în a analiza diferenţa dintre conflict social şi mişcare socială. Astfel, în cazul mişcării sociale se renunţă la teoria avantajului gratuit, care afirmă că, indiferent dacă particip sau nu, tot obţin anumite beneficii, şi promovează ideea implicării sociale (vezi individualismul de la Sodalitate).

Revoluţiile ne îndepărtează de explicaţiile conflictului social şi a mişcărilor sociale, totuşi acestea au o mare legătură cu conflictul. Ele apar în momentul în care cantitatea de frustări devine insuportabilă. Diferenţa şi asemănarea dintre revoluţii şi revolte constă în faptul că revoltele au caracter spontan, restrâns, iar revoluţiile au o amploare mai ridicată, uneori putând fi “programate”.

CURS 6SCOLI DE SOCIOLOGIE

ŞCOALA FRANCEZĂSociologia aflată în etapa pozitivă urmează principiul cauză – efect

explicând fenomenele sociale.Sociologia mai era denumită şi statistică socială, însemnând că

analiza matematic toate faptele sociale întâlnite într-un grup.Filosoful J.St. Mill (1803 – 1873) nega corectitudinea termenului

de “sociologie”, recomandând ca aceasta să se numească “etnologie”, “culturologie”, “caracteologie”, numindu-se în final “sociologie”.

Sociologia a fost studiată din antichitate de Platon, Aristotel iar în Epoca Iluminismului de către Rousseau, care a teoretizat ordinea socială şi contractul social: “Renunţăm la anumite libertăţi personale pentru a fi mai liberi.”; “Aleg să fiu liber, dar şi cei din jurul meu sunt liberi”. Această teorie a mai fost susţinută şi de Th. Hobbes, Durkheim şi J. Locke şi este întâlnită în istoria sociologiei sub forma conceptului de “contract social”.

Exemplu: Th. Hobbes afirma că “suntem lupi între lupi”.

EMILE DURKHEIM (1858 – 1917

Reprezentant de seamă al şcolii sociologice franceze, formulează câteva concepte principale despre cunoaşterea socialului.

1.Prima teorie a sa asupra societăţii afirmă că aceasta funcţionează datorită diviziunii muncii.

65

Page 66: Curs Sociologie Complet

a) diviziunea muncii de tip mecanic - care se realizează în societăţile arhaice primare, religioase, unde individul trebuia să respecte foarte strict anumite norme, reguli şi unde solidaritatea umană era foarte mare.

b) diviziunea muncii de tip organic - care se întâlneşte în societăţile moderne, contemporane, unde diviziunea muncii este foarte accentuată dar, în acelaşi timp întâlnindu-se şi o accentuare a individualităţii, afirmându-se în exces eu-l individual in detrimentul eu-lui social.

Datorită diviziunii muncii de tip mecanic şi cea de tip organic apare şi solidaritatea umană.

Solidaritatea este de 2 tipuri:- mecanic (fiecare poate funcţiona mai mult sau mai puţin

independent)- organic (funcţionează ca un organism totul)

Aceste teorii sunt împrumutate de la teoria evoluţionistă a lui Herbert Spencer si Darwin.

2. A doua teorie prezentată în cartea lui Emile Durkheim, “Despre sinucidere”, afirmă că înregistrăm social mai multe tipuri de suicid: - forma altruistă, care se întâlneşte foarte des în societăţile de tip mecanic, deoarece individul are un grad mare de integrare structurală în comunitate; - de tip egoist, care se întâlneşte, în special, în societăţile de tip organic şi se datorează faptului că integrarea structurală a individului este O. -impulsiv, nu cere explicaţie, se produce ca un reflex (d.p.d.v. sociologic) - anomic, (fără normă), “a” = fără, “nomos” (grecesc) = normă, se

presupune că vine din absenţa controlului normativ.

3. A treia teorie se regăseşte în cartea lui Emile Durkheim “Formele elementare ale vieţii religioase” şi afirmă că integrarea socială se produce, în special, prin religie – datorită sacralităţii. Concluzionând, E.Durkheim afirmă că religia înseamnă însăşi societatea.

4.A patra teorie – faptul social – afirmă că societatea este alcătuită din mai multe fapte sociale (cumul al acestora).Faptul social este constrângător. Exterior, imprimând şi impunând comportamente sociale. (fapt social – comportament manifest, exterior).Faptul social este dual:

- material ( tangibilă, o pun în practică)- individual (de conştiinţa), o pot programa.

66

Page 67: Curs Sociologie Complet

Faptul social este, în acelaşi timp, şi general. Este comun tuturor membrilor societăţii, are o origine colectivă, sociala, fiind organizat stabil şi coerent.

ŞCOALA GERMANĂ A SOCIOLOGIEI CLASICEEste reprezentată de către Max Weber (1864 – 1920) care este

totodata şi promotorul şcolii sociologice moderne. În cartea sa “Etica protestantă şi spiritul capitalist” subliniază faptul că democraţia şi capitalismul sunt în principal produsul unei etici religioase a protestantismului.

Analizând mai multe religii constată că numai în protestantism “a munci”, “a fi altruist” dar şi “a fi raţional” sunt principii morale răsplătite de către Dumnezeu. La protestanţi religia era supremul scop.

ŞCOALA BRITANICĂ Este reprezentată de către Karl Marx. Acest filosof afirma şi

concepea materialismul dialectic şi istoric şi, urmând ideile filosofice ale lui Hegel, sublinia că societatea umană este condusă şi dominată de lupta de clasă , drept pentru care recomanda apariţia societăţii fără clasă.

ŞCOALA AMERICANĂEste reprezentată de sociologul George Herbert Mead care

construia teoria conform căreia problemele sinelui, ale acţiunii şi interacţiunii umane sunt cele mai importante pentru sociologie.

Studiind crima, infracţionalitatea, problema sărăciei, a şomajului teoriile şi conceptele sale au fost aplicate mai târziu în psihologia socială şi microsociologie.

CURS 7SOCIOLOGIA EDUCATIEI ȘI ÎNVĂȚĂMÂNTULUI

Concepând educația ca sistem deschis (input – output) sunt acceptate 3 subdiviziuni :

1. Sociologia instituțiilor și a procesului intern de educație (sistemul propriu-zis);

2. Sociologia intrărilor în sistem – analiza funcțiilor educative ale familiei, a rolului structurii de clasă în educație și a mediului social extrașcolar;

67

Page 68: Curs Sociologie Complet

3. Sociologia ieșirilor din sistem – studierea nevoilor sociale și a raportului dintre dezvoltarea social-economică și sistemul de învățământ.

INSTRUMENTE FUNDAMENTALE ÎN CADRUL SISTEMULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT:

1. Planul de învățământ (de studii) conține indicații, precise de ordin cantitativ: repartiția pe ani școlari, și pentru fiecare disciplină a cunoștințelor pe care le predă profesorul;

2. Programa de învățământ (conținutul învățământului).

PRINCIPII FUNDAMENTALE ÎN ALCĂTUIREA PLANURILOR DE STUDII1. Planul trebuie să satisfacă cerințele scopului principal al

educației – formarea completă, ca cerință a capacităților intelectuale necesare în vederea mânuirii optime a informației solicitate de un domeniu sau altul;

2. Planul trebuie să realizeze o legătură între teorie și practică;

3. Trebuie să fie prezente disciplinele de bază alături de care se grupează disciplinele complementare.

CATEGORII DE SCOPURI1. Scopuri interne – finalitatea internă a educației, acordul

sistemului cu el însuși, acordul tendențial al sistemului particular cu modelul său;

2. Scopuri externe – integrarea sistemului de educație în mișcarea generală, economică și socială;

3. Scopuri cuantificabile – atingerea cotelor optime ale indicilor care descriu mișcarea fluxurilor școlare în cadrul sistemului;

68

Page 69: Curs Sociologie Complet

4. Scopuri necuantificabile – dezvoltarea personalității, a laturii formative, adaptarea conținutului și metodelor de învățământ la cerințele prezente;

5. Scopuri temporare - corespund unor situații trecătoare, de conjunctură;

6. Scopuri de perspecti vă – vizează dezvoltarea integrală, in termeni de ”viitori posibili” a sistemului de învățământ.

”FLUXURI DE INFLUENȚĂ”1. Relația reciprocă dintre activitatea economică și dinamica

forței de muncă – matricea: profesii-educație-ramuri de activitate;

2. Relația dintre activitatea economică și învățământ – reprezintă acea cotă parte din resursele sale pe care o economie le consacră efectiv învățământului;

3. Raportul dintre corpul profesoral și sistemul de învățământ;

4. Un flux în a cărui dinamică se efectuează distribuția populației școlare în raport cu utilizarea forței de muncă în societate. O serie de indicatori structurali și dinamici ai populației active pot fi decisivi în raport cu organizarea și orientarea sistemului de învățământ : prestigiul social al meseriilor, tipurile de așezări specificxe pentru practicarea diferitelor meserii,etc;

5. Un flux care grupează ansamblul influențelor socioeconomice care se exercită asupra cursului studiilor tinerilor : mobilitatea genealogică, statutul socioeconomic

69

Page 70: Curs Sociologie Complet

al familiilor, distanța între rezidență și instituția de învățământ, tradițiile, tipurile de mentalități educaționale, religiozitatea,etc;

6. Ansamblul trăsăturilor psiho-individuale cu care tinerii abordează sistemul de învățământ, la nivelul inpu-ului său: starea de sănătate, inteligența, creativitatea, deprinderi, obișnuințe,etc.;

7. Nevoia de informație pentru întemeierea politicii școlare dublat de fluxul care prezintă introducerea informațiilor în cadrul deciziei politice specifice – ”politica școlară”;

8. Un flux care, teoretic, este expresia putinței de control și de reglementare a sistemului de învățământ pe care o dețin instituțiile care elaborează deciziile școlare;

9. ”Un flux specific” pentru caracterul sistemului de învățământ – oricât am reuși să evoluăm, să clasificăm și să enumerăm tipurile de influență care acționează asupra sistemului de învățământ, vor rămâne unele influențe ce se manifestă și care pot fi incluse într-un cadru de analiză formală: decizii de politică externă, tradiții reactivate,etc.;

10. Fluxuri suprastructurale specifice – caracterizează ansamblul interacțiunilor dintre sistemul de învățământ și alte organizații și isteme instituționale.

INDICATORI POSIBILI ÎN ANALIZA SISTEMULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT

70

Page 71: Curs Sociologie Complet

1. Indicatori tensionali – exprimă tipurile de tensiuni care se nasc în ansamblul relațiilor intergrupale și rezultanta generală a acestor tensionări;

2. Indicatori de model – conturarea modelului sau idealului care se generează în interiorul grupurilor;

3. Indicatori acționali: tipuri de reacții ale grupului la cerințele specifice ale indivizilor și tipuri de reacții ale grupelor, ca unitate de referință, la cadrul instituțional al satisfacerii acestor cerințe;

4. Indicatori structurali: referitor la strucurile formală și informală ale grupului și la raporturile dintre ele; tipuri de structuri și tipuri de grupuri;

5. Indicatori relaționali, intergrupali: dinamica raporturilor dintre diferite tipuri de grupuri;

6. Indicatori extensionali: măsura funcționalității externe a grupurilor atât în raport cu alte ansambluri ale sistemului cât și în raport cu ansambluri sau sisteme de alt tip;

7. Indicatori de eficiență: măsura în care integrarea, ca participare, apare ca produs output adecvat obiectivelor sistemului de învățământ;

8. Indicatori critici: dinamica grupului și echilibrul structural-funcțional al sistemului de învățământ, ca atare.

CARACTERISTICI ALE ȘCOLII CONTEMPORANE1. Creșterea continuă a dimensiunilor sale, extinderea

deosebită a organizațiilor educaționale suprastructurale;

71

Page 72: Curs Sociologie Complet

2. Participarea extinsă a școlii la accelerarea evoluției sociale;

3. Inserarea școlii în ansamblul mișcărilor curente care fac să se amplifice complexitatea raporturilor sociale;

4. Reconsiderarea funcțiilor formative și informative ale școlii, a raporturilor dintre ele.

Sub aspect financiar, analiza sistemică îndeamnă la stabilirea unor standarde și reglementări riguroase privitoare la volumul cheltuielilor necesare pentru educație:

1. Stabilirea unui raport echilibrat între cheltuielile pentru educație și ansamblul cheltuielilor publice;

2. Să se asigure un echilibru între cheltuielile pentru învățământ și ansamblul venitului național;

3. Realizarea unui raport judicios între cheltuielile de investiții și cele pentru funcționarea învățământului;

4. Să se realizeze o tipologie a surselor de cheltuieli din care poate fi alimentată financiar educația;

COMPONENTELE UNUI MODEL DE ACȚIUNI DE PLANIFICARE

1. Configurarea sistemului unitar al scopurilor educației;

2. Elaborarea setului de metode pentru diagnosticarea stării educaționale comparativ cu starea economică, socială și culturală a societății;

3. Construirea proriu-zisă a planului:- Metode de determinare a mișcării fluxurilor școlare

pe diferite nivele și pe diferite ramuri ale sistemului de învățământ;

72

Page 73: Curs Sociologie Complet

- Integrarea în plan a aspectelor privind randamentul, conținutul, metodele, structurile procesului instructiv-formativ;

- Întreprinderea măsurilor pregătitoare pentru perfecționarea în timp a sistemului de învățământ, programat.

4. Elaborarea unor strategii tip de acțiune pentru traducerea în fapt a planului;

5. Înglobarea rezultatelor cercetării și a acțiunii propriu zise de cercetare în planul aplicat.

CURS 8

RAPORTURILE SOCIOLOGIEI CU STIINTE SOCIALE PARTICULARE

1. SOCIOLOGIA SI ECONOMIA POLITICA În cadrul activităților economice sunt:

- subiecți economici;- indivizi sau grupuri sociale care acționează concret;- tipuri de întreprinderi;- tipuri sau categorii de comportamente economice

(bugetul de familie).

Ca fenomene similare întâlnim și la sociologie: analiza microsocială; relațiile sociale, etc. Economicul este inclus și integrat în sociologie iar relația economică este prin excelență o relație socială. Contabilitatea economică este întregită de contabilitatea socială, prin trecerea de la Homo Economicus la Omul Social Total.

2. Sociologia și științele politice Raportul dintre sociologie și științele politice poate fi analizat din cel puțin două perspective:

- Analiza sociologică a fenomenului politic, al sistemului politic ca element al sistemului social global (formațiunea socială);

- Relația dintre diagnoze sociologice și decizia politică.Analiza sociologică a fenomenului politic urmărește:

- Geneza și funcțiile instituțiilor politice;

73

Page 74: Curs Sociologie Complet

- Structurile politice analoge în diverse tipuri de societăți;

- Formarea opiniei publice;- Modalitățile în care societățile interpretează pe plan

politic nevoile, interesele, experiențele, conflictele și perturbările sociale;

- Raporturilr dintre ierarhiile și instituțiile sociale, de pe poziția forței și a puterii;

- Tipurile de evenimente politice;- Formele acțiunii politice.

Deosebirea dintre cele două științe constă în aceea că sociologia se axează mai ales pe dignoză-prognoză, rezultate din cercetări științifice, iar politica se axează pe decizii, controlul și executarea lor.

3. Sociologia medicineiSociologia medicinei, spune Strauss ”studiază factorii ca structură organizațională , relațiile între roluri, sistemele de valori, riturile și funcțiile medicinei ca un sistem de conduite”.

În lucrarea lor ”Educația medicală ca proces social”, Patricia Kendall și R.K.Merton propun o schemă de clasificare a contribuției globale a științelor sociale în domeniul medical care se axează pe următoarele probleme esențiale:

- Etiologia socială și ecologia bolii;- Comportamentele sociale ale terapiei și readaptării;- Medicina ca instituție socială;- Sociologia învățământului medical.

4. Sociologia și psihologia socialăElementele comune ale sociologiei și psihologiei sociale constau în

relațiile dintre indivizi în funcție de situațiile sociale concrete; se axează pe conduita, comportamentul social și acțiunea socială colectivă. Deosebirile constau în maniera de abordare a acțiunii sociale, a comportamentului individual și colectiv Sociologia consideră socialul ca variabilă independentă, iar psihicul apare ca variabilă dependentă. Raportul poate fi și invers: psihologia socială are nevoie de noțiunile și de cadrele conceptuale ale sociologiei.

5. Sociologia religiei

Natura religiosului

Dacă tot ceea ce este uman este produsul activităţilor umane, faptele conduc la repartizarea tuturor produselor în două mari categorii:

74

Page 75: Curs Sociologie Complet

1. prezintă rezultatele unor deficite (tot ceea ce ţine de economic, de satisfacerea necesităţilor, naturale sau artificiale) 2. concretizări ale aspiraţiilor ivite din adâncurile fiinţelor umane, conştiinţa permiţând găsirea unui punct de sprijin din care omul să se lanseze spre necunoscut.

În 1932, Bergson, afirmă că religiosul ţine de aceste două tipuri de produse. Pe de o parte i se poate atribui o sursă alimentată de necesităţi, despre care spunem că au un caracter universal. Fiind o fiinţă conştientă, omul este mai întâi un animal curios şi dornic să pună întrebări. Interogaţia cere răspunsuri, fie făcând apel la imaginaţie, fie stimulând raţiunea. Presupunând că prima cale conduce la religios, cea de-a doua întemeiază ştiinţa. Cele două activităţi sunt prin urmare în concurenţă. Pe de altă parte, a doua deficienţă este de natură materială. Orice activitate umană este marcată de o incertitudine cu privire la rezultatele sale. Dat fiind faptul că această incertitudine este dezagreabilă, este normal ca oamenii să încerce să o înlăture. Se deschid trei căi de înlăturare: 1.calea raţională a tehnicii, explorată de toate societăţile umane, având în vedere rezolvarea eficientă şi imediată a problemelor de supravieţuire; 2.calea magiei, definită negativ ca ansamblul procedeelor iraţionale în ochii ştiinţei şi tehnicii, căutând să atingă sau să evite anumite rezultate ale activităţii umane; 3.calea religiosului, ansamblul practicilor prin care oamenii caută să obţină armonie generală sau sprijinul unei puteri favorabile succesului, acţiunii lor.

Insistându-se asupra deficienţelor intelectualii au ajuns la convingerea că umanitatea este o specie terorizată în permanenţă, în timp ce toate anchetele de teren au încurajat mereu o ipoteză şi anume că majoritatea oamenilor este mulţumită cu soarta şi condiţia ei. Pentru a recruta adepţi, gestionarii au nevoie să le propună produse seducătoare sau convingătoare. Există patru categorii principale, ca manifestări ale religiosului:a.-credinţa exprimată în mituri, dogme sau construcţii teologice;b.-emoţiile, manifestate în dansuri, transe, rugăciuni;c.-experienţa religioasă tradusă prin gesturi sistematizate în rituri;d.-toate acestea se adresează unei comunităţi reunite cu ocazia unor ceremonii ce marchează timpul şi delimitează spaţii.

Produsele sociale ale religiei

1.Sodalitatea religioasăActivitatea religioasă produce în mod spontan grupuri, când nu se

exercită direct în grupurile definite de morfologie. În morfologia tribală, comunitatea religioasă se identifică cu fiecare nivel al segmentării, de la familia lărgită până la gruparea în triburi.

75

Page 76: Curs Sociologie Complet

Odată cu apariţia religiilor universale în regate şi imperii, situaţia se complică. Situaţia anterioară se prelungeşte, activităţile religioase se exercită în cadrul unor grupuri definite independent de ele. De exemplu Imperiul Chinez poate fi conceput ca o biserică gigantică al cărui slujitor suprem ar fi împăratul, această biserică se subdivide, în funcţie de cadrele administrative, în templele locale, confucianiste cu vicarii împăratului, adică funcţionarii. O religie universală, produsă de un profet cuprins de un val luminos profund nu este o ideologie destinată unei uzanţe sociale. Mesajul său este un mesaj de mântuire adresându-se Omului din fiecare om. Marile religii se adresează acestei fracţiuni a populaţiei pentru care religia este o necesitate irezistibilă aşa cum este curiozitatea pentru alţii. Aceşti oameni nu se pot mulţumi cu practici religioase oferite în cadrul grupurilor profane, având nevoie de o sodalitate proprie.

Această problemă de tehnică religioasă nu cunoaşte decât două soluţii:1-cea a misticii, a ascetismului şi a monahismului şi2-cea a comunităţii reunite la modul fizic de o credinţă comună, independent de celelate aparteneţe sociale ale membrilor săi.

Cele două soluţii sunt două teme, ale căror variaţiuni au fost sporite de religiile, civilizaţiile şi politiile istorice.

2. RiturileDiversitatea riturilor este infinită, dar pot fi cu uşurinţă clasificate

în trei mari categorii:a- pelerinajul – consecinţă directă a hierofaniei care conferă anumitor

locuri o încărcătură luminoasă, destul de puternică astfel încât credincioşii să pornească într-acolo. Pelerinajul exista şi în societăţile primitive, dar în cazul religiei universale se răspândesc pe distanţe imense, pe arii culturale şi în imperii gigantice.

b- Rugăciunea -nu se exprimă numai prin cuvinte sau formule, îmbracă şi forma exterioară a unor mişcări ritmice însoţite de poziţii ale corpului propice naşterii spontane de imagini, gânduri neformulate, visări.

c- Sacrificiul – se poate folosi studiul lui Hubert Mauss din 1899. Sacrificiul produce un dublu efect, unul asupra obiectului pentru care este adus şi asupra căruia vrea să acţioneze, celălalt asupra persoanei morale care doreşte şi provoacă acest efect. Este un act religios care, prin consacrarea unei victime, modifică starea persoanei spirituale care îl îndeplineşte sau a anumitor obiecte de care aceasta este interesată.Sacrificiul are drept funcţie înlesnirea comunicării între lumea profană şi lumea sacră, prin intermediul unei victime.

3.CredinţeleExperienţele mistice cele mai pure par a fi goale de orice conţinut

cognitiv. Misticii sunt rari. În domeniul teoretic, omul dispune de

76

Page 77: Curs Sociologie Complet

imaginaţie sau de demersul raţional întemeiat pe combinaţia dintre teoriile ipotetico-deductive – ce pot fi obţinute prin imaginaţie - şi experimentările controlabile de către altcineva. Înţelegerea umană este una singură, iar magia ca şi imaginaţia, urmează reguli logice în propriul lor cadru de referinţă.

Imaginaţia şi magia ocupă tot terenul lăsat liber de ştiinţă şi tehnică. Orice progres la ştiinţei şi al tehnicii produce un recul al imaginaţiei şi magiei, în problema considerată şi pentru persoanele implicate.

4.Regulile de viaţăToate religiile, în stadiul lor mitic sau dogmatic, propun reguli de

viaţă sub formă de obligaţii şi interdicţii . În stadiul mitic este dificil sau imposibil să se facă distincţia între regulile ce rezultă dintr-o percepţie religioasă şi cele de origini variate care au dus la elaborarea ulterioară a unei prescripţii religioase.

Dacă, de exemplu, iudaismul şi islamul proscriu consumul de carne de porc, rezultă că în comunităţile evreieşti şi musulmane porcul este absent. Din moment ce, în virtutea unei dogme centrale a creştinismului, vinul este indispensabil celebrării slujbei, viţa este cultivată în ţările creştine; în funcţie de tehnica şi economia transporturilor, cultura viţei va fi mai mult sau mai puţin concentrată în locurile cele mai favorabile sau dispersată până în zone puţin probabile (Irlanda sau Scandinavia).

Modernitatea și religia

Modernitatea este marcată de o serie de mutaţii de mare amploare.Una dintre ele a afectat religia. Pentru înţelegerea fenomenului şi determinarea locului religiei în lumea modernă trebuie să facă distincţie între laicizare, decreştinizare şi denuminizare.

1. Laicizarea – este o mişcare de natură politică ce a produs la nivelul religiei transferul de la un statut public la unul particular.

Mişcarea a început în a doua jumătate a secolului al 16-lea când războaiele religioase au scos în evidenţă, pentru confesiunile minoritare, pericolul unei alianţe strânse dintre politic şi religios.

Laicitatea înseamnă separarea de religie şi de stat adică privatizarea celei dintâi. Este rezultatul unui proces de laicizare care, datorită legăturii strânse dintre biserică şi politică în vechile regimuri şi mai ales în ţările catolice remodelate de Contrareformă, a fost marcat, pe de o parte, de lozinca “Să-l stârpim pe Infam” din sec. al 18-lea şi, pe de altă parte de Syllabus-ul din secolul al 19-lea.

Anticlericalismul/antireligia şi reacţia religioasă antimodernă nu sunt singurele fenomene ce pot fi puse direct în legătură cu laicizarea şi

77

Page 78: Curs Sociologie Complet

nici nu trebuie omis faptul că ea a fost refractată în medii istorice şi sociale diferite, fapt ce face ca simptomele să difere de la o ţară la alta. Integralitatea laicizării poate fi pusă la îndoială. Ea este dificil de conceput ca fiind absolută, având în vedere materialul uman din care sunt făcute societăţile umane, neputând fi considerată absurdă ipoteza unui “fundamentalism” creştin, ce ar aduna toate popoarele Europei pentru a le topi într-o politie europeană cimentată de o naţiune europeană. Rezultatul ar fi blocarea laicizării, ar fi răsturnată în beneficiul unei re-ideologizări reciproce a politicului şi religiosului, pentru care există exemple recente chiar în Europa (în Franţa din perioada Vichy, în Spania lui Franco şi Portugalia lui Salazar).

2.DecreştinizareaDacă laicizarea este un fenomen politic, decreştinizarea este mai

curând o manifestare de pluralism cultural. Aceste două simptome ale modernităţii nu se suprapun, chiar dacă întreţin în mod evident legături. Laicizarea are drept consecinţă directă părăsirea locurilor de cult şi abandonarea practicilor rituale de către majoritate, de aceia ale căror necesităţi religioase sunt puţin presante. Decreştinizarea vizează faptul că minoritatea cu nevoi intense nu se mai adresează numai creştinismului, ci şi altor oficine ale absolutului.

Decreştinizarea este un fenomen de pluralizare religioasă. Ultima sa rădăcină este deopotrivă politică şi religioasă. Din momentul în care toate interesele, în afara celor comune, sunt alungate în sfera privată, toate devin din punct de vedere politic legitime. Actorii sociali privaţi devin singurii judecători ai opiniilor, gusturilor, ambiţiilor lor, din moment ce nu încalcă regulile jocului. Nu este inutil să precizăm că legitimitatea politică nu se confundă cu legitimitatea definită de criteriile specifice ordinelor. Dacă în democraţie poate fi permis, din punct de vedere politic, să credem că doi şi cu doi fac cinci, deşi aritmetica interzice acest lucru, pentru religie consecinţele ar putea fi duble. Pe de o parte, indiferenţa politicului nu o mai autorizează să reprime pluralitatea opiniilor, inclusiv indiferenţa religioasă. Pe de altă parte, fiecare religie se vede împovărată cu grija de a-şi defini propria ortodoxie şi de a-şi denunţa propriile erezii, fără a putea face apel la braţul secular. Regimul democratic este astfel teatrul unei proliferări religioase sau pseudoreligioase virtuale.

3. Denuminizarea Denuminizarea poate fi definită ca mişcarea prin care sfera sacrului

este erodată lent de cea a profanului, sfârşind aproape prin a dispărea . Marx Weber vorbea de “desacralizarea lumii”, dar adăugându-i o nuanţă de regret, care nu este potrivită pentru a descrie un fenomen istoric.

78

Page 79: Curs Sociologie Complet

CURS 9 DEVIANŢA

1. NATURA DEVIANŢEI

Ca primă abordare, sociologii folosesc termenul de devianţă pentru a desemna un ansamblu disparat de transgresări, de conduite dezaprobate şi de indivizi marginali.

O primă clasificare cuprinde 7 categorii:1/ Infracţiunile şi delictele – omucidere, furt etc.2/ Sinuciderea – studiul lui Durkheim3/ Consumul de droguri4/ Transgresiunile sexuale – prostituţia, homosexualitatea, pornografia5/ Devianţele religioase – vrăjitorie, erezii, sectarism religios6/ Bolile mentale – originea socială a anumitor boli psihice, tulburări

mentale, lumea socială a azilurilor7/ Handicapurile fizice – studiul relaţiilor tensionate observate în

momentul interacţiunii persoanelor “normale” cu cele surde, nevăzătoare, obeze, handicapate.

Pot fi totodată distinse în cadrul devianţei 4 tipuri:1/ Devianţi subculturali - Merton vorbeşte despre nonconformişti,

iar Moscovici de minorităţi active;2/ Transgresorii – devianţi care violează deliberat o normă a cărei

validate o recunosc;3/ Indivizii cu tulburări de comportament – unde caracterul voluntar al

actului nu este nici clar acceptat, nici exclus; ex. toxicomanii acţionează mai întâi voluntar, apoi s instalează dependenţa;

4/ Handicapaţii – nu se încadrează în domeniul acţiunii voluntare

Definiţie: Sociologii consideră ca deviante acţiunile şi felurile de a fi care sunt rău văzute şi sancţionate de majoritatea membrilor unui grup.

a. Aşteptări, norme şi valori – devianţa apare ca o activitate ce dezamăgeşte o aşteptare, ce violează o normă socială sau neagă o valoare; se presupune deci, existenţa unui univers normativ, despre ce este drept sau nedrept, adevărat sau fals, normal sau patologic, bine şi rău; un act deviant este un act blamat. Universul normativ al unui grup nu este decât arareori un ansamblu omogen şi uşor de identificat. Majoritatea aşteptărilor sunt implicite şi schimbătoare.

b. Interacţiunea – Durkheim consideră consideră că un act este deviant pentru că este dezaprobat, devianţa fiind produsul judecării unei conduite sau a unui fel de a fi.

c. Distribuţia – normalitatea şi devianţa sunt noţiuni care vehiculează un sens statistic: conduitele normale sunt frecvente şi actele deviante sunt

79

Page 80: Curs Sociologie Complet

rare. Wilkins reprezintă distribuţia comportamentelor morale pe o curbă Gauss. Intensitatea devianţei variază invers proporţional cu frecvenţa sa.

Relativitatea devianţei poate fi privită din 3 puncte de vedere diferite:

1/ Un act va fi condamnat dacă este pus într-o anumită situaţie şi nu va fi în alte împrejurări. De ex. actul sexual este considerat perfect normal atunci când există consimţământul ambilor participanţi, dar va fi judecat în cazul în care ia forma unui viol, sau se desfăşoară în public, fiind considerat indecent.

2/ Un act va fi sau nu deviant în funcţie de statutul sau rolul autorului său (de ex. soldatul aflat în război)

3/ Devianţa va depinde de contextul normativ în care apare. Astfel, ceea ce este condamnat într-o anumită epocă este adesea tolerat în alte vremuri.

Infracţiunea îi apărea lui Durkheim ca un fapt de sociologie normală, deoarece face parte integrantă din viaţa în societate. În măsura în care solidaritatea socială cere tuturor să împărtăşească anumite sentimente colective, tolerarea actelor care lovesc puternic în acestea ar pune în discuţie un liant social esenţial . Deoarece este imposibil ca toţi membrii unui grup să împărtăşească sentimentele colective cu aceeaşi intensitate, vor exista unii care vor comite acte judecate ca ofensatoare de ceilalţi şi care se vor vedea astfel condamnaţi la o sancţiune penală.

Conduitele universal reprimate sunt în număr de 4: incestul, răpirea şi violul, omorul, furtul.

Devianţa, o construcţie socială Becker scria: “Grupurile sociale creează devianţa prin stabilirea de

regulia căror încălcare constituie o devianţă şi prin aplicarea acestor reguli unor indivizi etichetaţi ca «outsideri»”. Acest text permite două interpretări:

- conform celei dintâi, însăşi existenţa devianţei presupune reguli şi judecăţi aplicate celor ce le încalcă;

- devianţa este o creaţie artificială, pentru că este produsul unui proces de definire arbitrar.Un comportament devine intrinsec deviant numai dacă ne hotărâm

să-I aplicăm această etichetă. Devianţa se află în ochii celui care o priveşte.

În A supraveghea şi a pedepsi, Foucault sugerează că funcţia adevărată a închisorii nu este de a suprima infracţiunile, ci de a asigura gestionarea lor prin operarea unei distincţii între ilegalism şi delicvenţă. Delicventul care iese din închisoare este relativ inofensiv: trecut în fişiere, controlat de poliţie, izolat, prezent ca redutabil, se vede silit să-şi regăsească semenii şi să recurgă la forme artizanale de ilegalism. El poate

80

Page 81: Curs Sociologie Complet

servi ca informator, denunţător sau provocator. Închisoarea nu are nici un efect asupra criminalităţii, teză ce este însă departe de a fi demonstrată.

Sensul sau nonsensul reacţiei socialeMulte lucrări de sociologie a devianţei au la bază întrevederi

realizate cu delicvenţi, homosexuali, prostituate etc. şi încearcă să prezinte viziunea acestora asupra situaţiei. Subiecţii astfel studiaţi sunt prezentaţi fie în termeni simpatici, fie neutri. Apar şi alte cuvinte ce servesc la minimalizarea problemelor puse de devianţă: infractor, situaţie problemă, act considerat indezirabil, cultură a drogului.

Deciziile penale sunt luate ţinând seama de trei factori:1/ Cu cât delictul este mai grav, cu atât este mai mare probabilitatea ca victima să reclame la poliţie, ca poliţistul să-l aresteze pe suspect şi ca judecătorul să pronunţe o pedeapsă severă.2/ Cu cât antecedentele judiciare ale unui delicvent sunt mai importante, cu atât probabilitatea arestării şi urmăririi va fi mai ridicată. În etapa sentinţei, severitatea pedepsei este puternic influenţată de delictele trecute.3/ Există o mai mare tendinţă spre toleranţă şi clemenţă când delicventul este o rudă sau un prieten al victimei, decât atunci când este un străin.

Unitatea şi diversitatea fenomenuluiLegătura strânsă dintre delicvenţă şi toxicomani (inclusiv

alcoolismul) este unul dintre elementele cele mai bine stabilite de criminologie. Dintre deţinuţii penitenciarelor americane 78% au folosit deja un drog ilegal, iar procentul echivalent pentru populaţie este de 37%. Tinerii delicvenţi consumatori de droguri şi de alcool sunt mai numeroşi decât cei care respectă legea. Din analizele efectuate persoanelor arestate pentru delicte importante, dar nelegate direct de droguri, între 58 şi 74% au reziduuri de cocaină sau heroină în organism (Kaplan, 1988). Doi deţinuţi din cinci recunosc că au fost sub influenţa unui drog ilegal sau a alcoolului în momentul comiterii delictului.

Ideea unei relaţii inverse între sinucidere şi omucidere a fost respinsă de Durkheim. Adesea, rata sinuciderilor variază independent de rata omuciderilor. Totuşi, în SUA se observă relaţii destul de strânse între aceste două tipuri de devianţă. Grupul cu rata cea mai ridicată de omucideri are şi cele mai ridicate rate de sinucidere.

Raporturile dintre toxicomanie şi sinucidere sunt deasemenea strânse.

Această atracţie între devianţe are mai multe explicaţii. Astfel:- furtul merge mână în mână cu violenţa- alcoolul reduce inhibiţiile, un toxicoman ajunge uşor vânzător de

droguri

81

Page 82: Curs Sociologie Complet

Afirmaţia că drogul conduce la crimă nu este decât un adevăr parţial, căci majoritatea narcomanilor americani şi-au început activitatea de delicvenţă înainte de a fi consumat droguri.

Cele trei elemente: polivalenţa delicvenţilor recidivişti, legăturile strânse între devianţa şcolară şi delicvenţa juvenilă şi corelaţiile dintre furt, agresiune, sinucidere şi toxicomanie, induc ideea că la anumiţi indivizi există o predispoziţie pentru devianţă, manifestată prin transgresiuni poliforme.

Teoria sociologică dovedită prin experimentare ca fiind cea mai clară pentru înţelegerea înclinaţiei pentru devianţă este teoria controlului social, ale cărei baze a fost pusă de Durkheim, în lucrarea Despre sinucidere. Ea se rezumă la afirmaţia că o integrare socială insuficientă îl eliberează pe individ de influenţa socializantă a anturajului său, slăbindu-I motivaţia de a depune efortul necesar pentru respectarea normelor sociale.

2. TEORIA CONTROLULUI SOCIAL

“Sinuciderea” lui DurkheimDurkheim desprinde trei tipuri de sinucidere:a. sinuciderea de tip egoistb. sinuciderea altruistăc. sinuciderea anomicăa. Durkheim desprinde o idee generală: “Sinuciderea variază invers

proporţional cu gradul de integrare al societăţii religioase, domestice şi politice”. Astfel, membrii unui grup insuficient integrat scapă de sub nfluenţa sa şi nu se mai lasă ghidaţi decât de interesele lor personale.

b. Sinuciderea altruistă este contrarul celei de tip egoist. Ex. la eschimoşi, bătrânul devenit o povară pentru familie, acceptă să moară în frig.

c. În vremuri normale, societatea fixează limite pentru aspiraţiile fiecăruia. Dar această acţiune a grupului social nu se poate exercita în perioadele de schimbări rapide , cum ar fi în timpul unei crize de creştere, al unei recesiuni sau al unui divorţ, sau în climatul efeverscent al lumii industriale. Anomia este tocmai această dereglare ce îl aruncă pe individ în starea de “rău de infinit”. Individul nu mai ştie ce limite să-şi fixeze propriilor dorinţe, el continuă o căutare fără ieşire, în timpul căderii acumulând eşecuri şi decepţii.

Posteritatea “Sinuciderii”

a. Dificultăţile diferenţierii dintre sinuciderea egoistă şi sinuciderea anomică

Despre sinuciderea egoistă, ce ar fi legată de un defect de integrare socială şi sinuciderea anomică, ce ar decurge dintr-o lipsă de reglare, Durkheim recunoaşte că acestea “sunt două aspecte ale aceleiaşi stări

82

Page 83: Curs Sociologie Complet

sociale” . Un bun exemplu ar fi divorţul, care are repercursiuni atât asupra integrării cât şi asupra reglării.

b. Tribulaţiile anomiei – ambiguitateDacă este adevărat că crizele economice sunt însoţite de o creştere a

numărului sinuciderilor, nu este necesară noţiunea de anomie pentru a înţelege acest fenomen.

c. Integrarea socialăConceptul de integrare familială ne ajută să înţelegem sinuciderile

tinerilor. Se constată că adolescenţii care se sinucid aparţin, în general, unor familii dezmembrate: divorţ, absenţa tatălui. Orice eveniment care îi rupe pe indivizi de grupul lor va fi urmat de o creştere a morţilor voluntare.

Urbanizarea şi ariile de delicvenţăUrbanizarea este însoţită de mai multe forme de devianţă.

Criminologii folosesc expresia “arii de delicvenţă” pentru a desemna aceste zone urbane în care se concentrează delicvenţii. Aceste arii prezintă rate ridicate ale indivizilor care trăiesc singuri, pe lângă rate ridicate de sinucidere, alcoolism şi toxicomanie.

Se desprind trei concluzii:1/ nu opoziţia sat – oraş are importanţă, ci fenomenul concentrării

delicvenţilor în anumite sectoare ale oraşelor mari;2/ aceste zone ar putea să se numească arii de devianţă, deoarece aici

întâlnim atât criminalitate ridicată, cât şi sinucideri numeroase şi un număr mare de toxicomani;

3/ aceste zone de devianţă suferă în mod manifest de o lipsă de integrare socială.

Sociologia delicvenţei juvenileSociologul american Hirschi propune idei asemănătoare acelora

elaborate de Durkheim. Prin cartea sa, Cauzele delicvenţei, arată că delicvenţa juvenilă decurge din slăbirea legăturii ce ar trebui să lege în principiu adolescentul de societate. Componentele acestei legături sunt în număr de 4:

1.- ataşamentul de o altă persoană care îl motivează pe individ să ţină seama de aşteptările sale;

2.- angajarea adolescentului într-un proiect academic sau profesional care îl motivează pentru a evita ceea ce ar putea să compromită realizarea acestuia;

3.-implicarea în activităţi care îi lasă puţin timp liber la dispoziţie;4.- Credinţa care este pur şi simplu convingerea că legile trebuie

respectate.

83

Page 84: Curs Sociologie Complet

Controlul social ca procesControlul social este definit ca ansamblul proceselor prin care

membrii unui grup se încurajează unii pe alţii, pentru a ţine seama de aşteptările lor reciproce şi pentru a respecta normele pe care şi le fixează.

Integrarea socială întreţine raporturi strânse cu fenomenele de reglare. Integrarea socială este definită prin calitatea şi frecvenţa relaţiilor ce se leagă în sânul unui grup, precum şi prin gradul de angajare a membrilor săi în activităţi comune.

Controlul social se realizează în şi prin relaţii interpersonale, influenţă care dă unui individ ocazia să-şi manifeste aşteptările iar altuia să fie receptiv la ele. O relaţie interpersonală pozitivă se confirmă atunci când fiecare dintre parteneri se adaptează aşteptărilor celuilalt. Refuzul de a ţine seama de aşteptările celuilalt echivalează cu refuzul celuilalt, cei doi îndreptându-se spre ruptură. Dacă relaţia se menţine, aşteptările reciproce se cristalizează în norme, îmbrăcând un caracter obligatoriu.

Tipuri de reacţie la devianţă:1.Un comportament perceput ca deviant de unul din partenerii relaţiei nu poate fi repetat la infinit. El va conduce fie la ruptură, fie la toleranţă, caz în care va înceta să mai fie deviant. O interacţiune anemică favorizează devianţa. Reacţiile în faţa devianţei pot suscita o mişcare centripetă care îl atrage pe deviant spre respectarea regulii, dar şi o mişcare centrifugă care îl îndepărtează din ce în ce mai mult de normativitate.2.Prin toleranţă actul încetează a mai fi deviant. Delicvenţa este mai frecventă în mediile în care nu este viguros blamată. Dar dacă se încearcă tolerarea unor practici insuportabile, tensiunile vor continua să se acumuleze , iar relaţiile interpersonale să se degradeze.3.Prin stigmatizare sunt desemnate reacţiile ce riscă să exacerbeze devianţa, în loc să o reprime. Aceasta se produce când unui deviant I se aplică o măsură de excludere care îl scoate din zona de influenţă a grupului. Acest fenomen I-a interesat mai ales pe unii sociologi, cum ar fi Tannenbaum (1938), Lemert (1951), Becker (1963) şi Archer (1985), autori ce apără două teze diferite dar complementare. Conform celei dintâi devianţa este un construct social pur. Pentru cea de-a doua anumite caracteristici ale devianţilor sunt rezultatul unor reacţii stigmatizate. Devianţii stigmatizaţi (etichetaţi şi excluşi) vor elabora soluţii ce vor permite de bine de rău supravieţuirea. Lemert a creat termenul de “deviant secundar”, atribuit celui care trebuie să se adapteze unor reacţii stigamtizante. Stigmatizarea poate să conducă la fenomenul de “roire” a devianţilor. Se pot forma adevărate subculturi ce reprezintă grupuri care au propriul lor sistem de norme şi în care se valorizează ceea ce este dezaprobat de majoritate.

Riscurile ca individul astfel etichetat să se nrădăcineze în delicvenţă sunt foarte reale, din trei motive:

- el va fi supraexpus influenţei semenilor săi antisociali;

84

Page 85: Curs Sociologie Complet

- îşi oferă despre sine o imagine deznădăjduitoare;- fiind marginalizat, va scăpa de influenţa conformiştilor şi nu se va

mai teme de reproşurile lor.

Devianţa şi marginalitatea sunt indisociabile: comportamentul deviant îl împinge pe autorul său spre marginile grupului, acolo unde presiunile pentru conformare nu se mai exercită. Începând cu Wilkins (1964) se poate vorbi despre amplificarea devianţei pentru a desemna această mişcare, circulară şi centrifugă, declanşată prin stigmatizare. Aici ne aflăm în prezenţa unui efect pervers: reacţia socială creşte probabilitatea perpetuării unui comportament deviant în loc să îl resoarbă şi favorizează înrădăcinarea în devianţă.

3. PARADIGMA ACŢIONISTĂ

Sociologii care abordează această temă pornesc de la ideea că actul deviant este rezultatul unei decizii în cursul căreia autorul s-a gândit mai mult sau mai puţin sumar la avantajele şi inconvenientele opţiunilor ce i se prezintă. Apoi ei încearcă să explice particularităţi ale unei activităţi deviante date prin identificarea circumstanţelor care ar fi putut să afecteze calculul avantajelor şi inconvenientelor făcut de autorii lor.

Motivele devianţei sunt variate:1.oamenii se sinucid pentru a scăpa de o situaţie resimţită ca

insuportabilă, pentru a plăti o greşeală, pentru a culpabiliza o persoană apropiată sau pentru simpla plăcere de a se juca cu propria viaţă.

2.tinerii delicvenţi se lasă antrenaţi în transgresiuni variate numai pentru a resimţi senzaţii tari; astfel vandalismul poate fi considerat ca pe o activitate ludică, deopotrivă excitantă şi amuzantă.

Un câştig va fi orice satisfacţie obţinută de pe urma unui act deviant sau orice soluţie la o problemă care I se pune.

Costul devianţei se defineşte prin tot ceea ce deviantul pierde sau riscă să piardă când trece la acţiune. Costurile principale ale devianţei decurg din reacţia socială:

1.riposta victimelor2.blamul3.conflictul cu cei apropiaţi4.excluderea5.arestarea6.încarcerarea.

Analiza situaţiilorSituaţia este concepută ca ansamblul circumstanţelor exterioare care

precedă şi însoţesc îndeaproape comiterea unui act deviant şi care fac ca

85

Page 86: Curs Sociologie Complet

acest act să fie mai mult sau mai puţin realizabil, mai mult sau mai puţin profitabil şi mai mult sau mai puţin riscant.

În analiza componentelor unei situaţii succeptibile de a favoriza o devianţă oarecare sunt necesare trei concepte:

a. OportunitateaO listă a celor mai cunoscute oportunităţi de devianţă ar putea fi următoarea:- obiceiurile de viaţă care favorizează contactele dintre delicvenţi şi

ţintele lor: stilul de viaţă al unora şi al altora, locurile pe care obişnuiesc să le frecventeze, traseele urmate, cartierele în care locuiesc;

- interesul şi vulnerabilitatea ţintelor: maşini neîncuiate, locuinţe neocupate, persoane fără apărare ce se plimbă noaptea;

- accesul la instrumentele sau substanţele necesare realizării diverselor acte deviante: arme, otravă, gaz, şperacluri, seringi, droguri.

b. Pieţele – piaţa negră a obiectelor furate, piaţa drogurilor, piaţa prostituţiei, piaţa pedepselor.

c. OrganizaţiileAdolescenţii care au prieteni delicvenţi comit mai des delicte decât

aceia care nu au. Într-o societate, diversele probleme cu care se confruntă indivizii nu sunt în număr nelimitat şi, de-a lungul generaţiilor, sfârşim prin a inventa un repertoriu destul de complet de soluţii tipice.

Sociologul acţionist consideră că deviantul este activ din punct de vedere intelectual, căutând să exploateze situaţiile şi să se adapteze împrejurărilor.

Creşterea furturilor în democraţiile occidentaleÎn Europa Occidentală şi în America de Nord, între 1945 – 1975,

îmbogăţirea urma să fie însoţită de o întreagă serie de schimbări propice înfloririi oportunităţilor criminale. Acestea sunt grupate în trei categorii:a.-Cu cât o economie produce mai multe bunuri durabile, cu atât creşte numărul obiectelor succeptibile de a-I interesa pe hoţii potenţiali.b.-Familiile au înregistrat tendinţa de micşorare, creşte numărul locuinţelor ocupate de o singură persoană, apariţia caselor de vacanţă; rezultatul: locuinţe rămase nesupravegheate sau nelocuite.c.-Activitatea comercială şi financiară a cunoscut o expansiune puternică după cel de-al doilea rzboi mondial. Înmulţirea magazinelor şi a sucursalelor bancare au atras delicvenţi.

Concluzie: dezvoltare economică şi modificarea obiceiurilor de viaţă au condus la ocazii de furt mai numeroase, creşterea ratei de delicvenţă ce atentează la proprietate. În acelaşi timp cantitatea pedepselor acordate de tribunale a rămas aproape aceeaşi.

Cazurile de sinucidere din Marea Britanie

86

Page 87: Curs Sociologie Complet

Între 1960 – 1975, în Anglia şi Ţara Galilor rata sinuciderilor scade cu 35%, pe când în Statele Unite ratele cresc foarte mult, iar în Franţa stagnează . Motivul ar fi, pe lângă îmbunătăţirea situaţiei sociale generale, şi simpla dispariţie a unor substanţe toxice, cum ar fi gazul menajer, care constituia mijlocul cel mai curent de sinucidere. Dar la bărbaţii tineri, sub 25 de ani scăderea sinuciderilor cu gaz este compensată cu creşterea sinuciderilor prin alte metode, dar nu s-a produs o deplasare masivă spre alte metode de sinucidere.

Clarke şi Mayhew afirmă că frecvenţa morţilor voluntare nu se explică exclusiv prin propensiunea oamenilor către sinucidere. În actul de sinucidere intervin cel puţin trei categorii de factori:1.problema existenţială, care generează dorinţa de a-şi pune capăt zilelor2.constrângerile sociale şi morale3.disponibilitatea unui mijloc acceptabil de sinucidere

Acelaşi principiu funcţionează şi în alte forme de devianţă: în Anglia controlul armelor de foc foarte strict duce la o rată de omucidere de opt ori mai mică decât în Statele Unite, unde este mult mai uşoară procurarea acestor arme.

Conjuctura actualăÎn 1990, în democraţiile occidentale, se observă o creştere a

numărului de furturi de orice fel. Tendinţe crescătoare au cunoscut şi crimele violente, sinuciderile tinerilor şi toxicomaniile.

Dacă la începutul secolului delicvenţa era mai ales fapta unor persoane aflate la ananghie, a disperaţilor şi a câtorva profesionişti, astăzi devianţa recrutează mai mult ca altă dată hedonişti, oportunişti şi neadaptaţi.

Hedonişti – furtul şi consumul de droguri sunt în mod esenţial mijloace rapide de creare a plăcerii.

Oportunişti – hoţul contemporan profită de ocaziile care I se oferă în număr mare şi acţionează în pripă, folosind tehnici rudimentare.

Neadaptaţi – tinerii care alunecă într-o polidevianţă cronică, neştiind nici unde se află, nici încotro se îndreaptă.

CURS 10

METODE ÎN SOCIOLOGIE

ETAPELE CERCETĂRII SOCIOLOGICEMetoda ştiinţifică este succesiune sistematică şi organizată de etape

care asigură obiectivitate maximă şi consecvenţă în cercetarea unei probleme.

87

Page 88: Curs Sociologie Complet

Schema unui plan de cercetare sociologică are următoarele etape obligatorii:

1.Definirea şi delimitarea problemei cercetate – reprezintă prima fază a unei cercetări sociologice.

Ex.: Pentru cercetarea problemei comportamentului antisocial în România:

- delimitarea temei derivate din această vastă problemă;- operaţionalizarea conceptelor aferente acestor teme;- selectarea subiectelor care vor fi studiate şi care pot fi examinate

prin metode ştiinţifice;- formularea obiectivelor şi a scopurilor cercetării sociologice.

2.Documentarea în literatura de specialitate – etapă necesară pentru a evita unele greşeli sau pentru a nu repeta descoperirile deja făcute.

3.Formularea ipotezei – este etapa în care cercetătorul aşează relaţiile într-o formă care permite măsurarea prin fapte semnificative observabile.

4.Stabilirea eşantionului sau lotului de cercetat – din populaţia totală se selectează un eşantion reprezentativ, un număr de persoane considerate probabilistic reprezentative, care urmează a fi subiecţii cercetării .

5.Tehnicile şi metodele de cercetare – sunt stabilite în raport de temă, ipoteze şi eşantion. Înainte de aplicarea tehnicilor de cercetare pe eşantion este necesară pretestarea, pentru cunoaşterea virtuţilor şi limitelor lor, valorificarea sau înlăturarea acestora, urmărind modificarea lor în vederea creşterii acurateţii informaţiilor.

6.Recoltarea datelor – se face conform planului de cercetare şi pe baza tehnicilor de cercetare stabilite.

7.Prezentarea datelor şi comentarea lor –se impune înregistrarea în raportul cercetării a tuturor datelor relevante fiind necesară o prezentare a datelor din care apoi să rezulte firesc concluziile cercetării.

8.Interpretarea datelor cercetării – se realizează în scopul analizei informaţiilor empirice în raport cu cadrul teoretic, cu problematica investigată şi cu ipotezele. Reprezintă formularea de explicaţii la situaţiile desprinse din cercetarea empirică.

9.Concluziile – sintetizează principalele date şi idei rezultate în urma cercetării şi interpretării. Este necesar a fi concise, clare şi în concordanţă cu tema şi scopul cercetării.

Evaluarea utilităţii investigaţiei încheie raportul de cercetare care poate cuprinde sugestii concrete şi strategii privind optimizarea domeniului cercetat adresate instituţiilor care gestionează problemele semnalate de o investigaţie empirică.

I. OBSERVAŢIA. TAXONOMIE3 ŞI CARACTERISTICI

3 Disciplină metodologică ce se ocupă de legile, criteriile şi configuraţiile clasificărilor; ştiinţă a clasificării şi sistematicii ştiinţifice.

88

Page 89: Curs Sociologie Complet

1.Observaţia de tip cantitativObservaţia reprezintă metoda primară şi fundamentală în

cunoaşterea realităţii înconjurătoare . În activităţile practice curente oamenii observă, fac comparaţii şi îşi organizează viaţa în funcţie de aceste informaţii. Toate ştiinţele naturii au debutat cu observaţii riguroase de la care s-a trecut apoi la experiment, alături de care, însă, observaţia, ca metodă specifică, continuă să fie una principală.

Observaţia, ca mecanism psihologic este o activitate complexă, plurisenzorială, însoţită de procesarea informaţiilor la nivel abstract.

Clasificarea observaţiei:a)Observaţia spontană – la nivel cotidian, fără o intenţie specifică

(“observă cum e acolo”)b)Observaţii intenţionate nesistematizate (impresionistice) – cu

scopul de a înţelege un fenomen sau o situaţie, fără un studiu aprofundat (“du-te întâi să vezi ce se întâmplă”); se mai pot numi documentare prin natura activităţii (reportaj, ziaristică, “la faţa locului”)

Între cele două forme de observaţie impresionistice subzistă deosebiri în ce priveşte pertinenţa constatărilor şi, mai ales, importanţa lor socială – impactul prin mass-media fiind considerabil.

c)Observaţia ştiinţifică sau sistematică - este realizată cu scopul expres de a culege date cu caracter ştiinţific de către persoane cu pregătire specială . În cadrul acestui gen de observaţii se disting alte două mari tipuri:

-observaţia structurată (cantitativă) – presupune o grilă de categorii comportamentale dinainte stabilită, actul observaţional constând în clasarea în respectivele categorii a materialului empiric vizat.

-observaţia nestructurată (calitativă) - este cea participativă; presupune studierea “din interior” a unei comunităţi, prin participarea pe o perioadă mai lungă de timp la activităţile ei.

Caracteristici relevante :-comportamentul efectiv al oamenilor, ceea ce realmente ei fac şi

nu numai ce spun că fac – se înregistrează prin observaţie;-multitudinea de factori – adică comportamentul indivizilor este

studiat în context natural, factor ce determină şi condiţionează acţiunile şi interacţiunile umane;

-este non-obstructivă – priveşte acţiunile şi interacţiunile fireşti, comportamentul obişnuit al subiecţilor, tipic vieţii cotidiene, nearticializate de experiment;

-observaţia participativă poate angaja şi alte metode (interviul şi analiza de documente).

Probleme ridicate de observaţia cantitativă:-cu toate că sistemul de codare prealabil cuprinde scale nominale şi scale ordinale şi are de regulă în spate cercetări anterioare, el este pândit de pericolul ca: să fie prea detaliat (pierde validitatea de conţinut) sau să fie prea strâns, sumar (micşorându-se fidelitatea);

89

Page 90: Curs Sociologie Complet

-s-au constatat dezacorduri semnificative între observatorii aceleiaşi realităţi datorate subiectivismului operaţiei de codare; datele de observaţii depind de reprezentările observatorului despre grupul său;-pentru a combate probleme suplimentare care apar între planul comportamental şi cel al subiectivităţii se impune folosirea metodei de operaţionalizare a intrepretării conexiuniidintre actele de conduită şi registrul atitudinal, metodă reprezentată de tabelele de analiză comportamentală; obiectivitatea interpretării creşte prin consultarea mai multor observatori care cunosc bine subiecţii vizaţi;-este posibilă depăşirea nivelului taxonomic şi calcularea unor indici şi indicatori statistici recurgând la grile de categorii, scări evaluare, tabele de analiză;-obiecţia de fond adusă observaţiei cantitativiste de către calitativişti este că ea “înghesuie”, fragmentează realitatea socială, de altfel policromă, omiţând dimensiuni şi aspecte importante, neputând reda complexitatea şi fluiditatea interacţiunii umane

2.Observaţia de tip calitativSistematizarea şi codificarea materialului observat se face pe

parcursul cercetării, alegând ceea ce este relevant pentru viaţa de ansamblu a colectivităţii sau pentru conturul fenomenului cercetat.

Grila de categorii şi ipotezele generate sunt reluate şi modificate în timpul derulării cercetării (confruntarea cu noi date).

Gradul de implicare al cercetătorului şi raportul observaţiei-participare pot lua diverse forme:

- participant complet- participant ca observator; observator ca participant- observator complet.Etape ale observaţiei calitative:a) Etapa iniţială, precedată de alegerea locului cercetării,

presupunând, iniţial o “inspecţie generală” a contextului de cercetat; se ajunge la o observaţie focalizată pe anumite aspecte ale practicilor şi interacţiunilor umane, pe o anumită categorie de subiecţi;

b) Observarea şi conservarea minuţioasă – cuprinde referiri la trăsăturile indivizilor, acţiunile şi interacţiunile lor, riatual şi tradiţie şi elemente organizatorice ale locului studiat; sunt indispensabile consemnările de teren scrise:

- “nu este necesar a strânge toate datele ce se pot strânge ci a putea citi cât mai mult din ceea ce se strânge” ( H.Wolcott, 1990);

- în consemnările făcute trebuie să primeze descrierile şi nu impresiile, eventual cele două să fie distincte.

c) Precizarea şi consolidarea categoriilor şi ipotezelor – este o observaţie focalizată minuţioasă, “testarea ipotezelor”, semnifică un proces flexibil de tatonări, completări, reveniri.

90

Page 91: Curs Sociologie Complet

d) Construcţia teoriilor întemeiate – este genul de observaţie ce urmăreşte “saturarea teoretică a datelor”, leagă conceptele şi teoriile într-un întreg.

Deşi aceste etape se suprapun considerabil şi observaţia este

“artileria grea” a investigaţiei de teren mai există şi alte aspecte şi etape cum ar fi cea de elaborare a raportului de cercetare.

Probleme şi dificultăţi ridicate de observaţia calitativă:-probleme de ordin epistemologic şi metodologic – se referă la

validarea şi fidelitatea datelor culese; crearea senzaţiei de autentic şi verosimil;

-există riscul de a denatura comportamentul natural al oamenilor supuşi observaţiei, prin prezenţa cercetătorului sau ştiindu-se studiaţi, inducând efecte în observaţie;

-este mult prea costisitoare (ca timp, personal calificat, financiar) în raport cu importanţa socială a rezultatelor obţinute;

-se ridică probleme etice mai ales atunci când subiecţii nu ştiu că sunt studiaţi, cercetătorii recurg la a-şi ascunde identitatea; se ridică întrebarea dacă cercetătorii au dreptul moral să culeagă şi să publice informaţii despre oameni şi activităţile lor, fără acordul acestora; s-au formulat argumente atât în favoarea cât şi în interzicerea lor .

II. INTERVIULEste procedeul de investigaţie ştiinţifică utilizând un proces de

comunicare verbală, pentru culegerea de informaţii, în funcţie de un scop determinat.

Utilizarea unui tip de interviu va depinde de:-momentul cercetării respective – presupune tehnici diferite folosite

pe parcursul cercetării ;-tipul de cercetare şi de scopul urmărit Există diferenţe esenţiale între interviuri. Ele depind de doi factori,

gradul de libertate (prezenţa şi forma întrebărilor) şi nivelul profunzimii (durată, număr de interviuri, numărul anchetaţilor etc.). Elementul fundamental al interviului este comunicarea.

Clasificarea interviurilor:a)pe o axă având două poluri opuse: polul maxim – libertatea, polul minim – profunzimea, unde se situează gradul tipurilor intermediare:

- interviul clinic (psihoanaliză, psihoterapie)- interviul în profunzime (studiul de motivaţie)- interviul cu răspunsuri libere- interviul centrat sau “focuse interview”- interviul cu întrebări deschise- interviul cu întrebări închise

b)în funcţie de scopul şi gradul lor de elaborare:- interviuri spontane – neorganizate şi fără intenţia de a obţine

informaţii speciale

91

Page 92: Curs Sociologie Complet

- interviuri delaborate, semiorganizate – fără scop ştiinţific- interviul ştiinţific (sistematic) – organizat şi efectuat după anumite

rigori cu scopul de a obţine informaţii cât mai autenticeÎn lucrarea sa S. Chelcea (1996) susţine că cele mai importante

interviuri ar fi : -interviurile faţă în faţă (după genul convorbirii) -interviurile structurate, semistructurate şi nestructurate (după

gradul de libertate în formularea întrebărilor)-interviul individual şi de grup (după numărul de participanţi)

Tipologia interviurilor Interviul trebuie văzut ca o activitate normală de intercţiune

în care amândouă părţile îşi angajează cunoştinţele despre organizarea, structura şi dinamica vieţii sociale. Sarcina cercetătorului este de analiza prorietăţile interacţiunii intervievator – intervievat, ca interacţiune socială, practică şi concretă.

a)Interviul individual – presupune ca cercetatorul sa poarte discutii total libere cu anumiti membrii ai unei populatii vizate, pe una sau mai multe probleme.

Modalităţi de interviu individual:-interviu calitativ de tip clasic – utilizat în cercetările etnografice;-studii de istorie orală – surprinderea autobiografiilor profesionale şi materiale sau ale altor aspecte din viaţa de zi cu zi a oamenilor obişnuiţi, relatate în conexiune cu date istorice;-interviu creativ – intervievatul renunţă la orice regulă de gândire şi conduită formală, se exprimă liber şi creativ (life history);-interviu polifonic (postmodernist) – se urmăreşte ca spusele fiecărui subiect să fie înregistrate cât mai fidel fără o prelucrare sintetică a cercetătorului;-interviul interpretativ (postmodernist) – susţine că, alături de caracterul creator şi polifonic, trebuie să se insiste pe momentele considerate de subiecţi ca fiind cruciale (epifanii – James Joyce);

b)Interviul de grup si focus grup – se poate realiza în 3 forme:-structurat – întrebări specifice, dinainte formulate, metodă calitativă (presupune interacţiunea participanţilor); intervenţiile intervievatorului trebuie să fie reduse la maxim, ca “nedirijare asupra fondului si dirijarea formei”;-semistructurat – discuţiile se poartă în jurul câtorva idei sau teme prestabilite;-nestructurat – reuniunile de brainstorming, care au ca scop producerea de idei şi soluţii pe marginea unei probleme.

Condiţii pentru o bună reuşită a interviului de grup:-ora la care se realizează;-locul unde se desfăşoară şi numărul de participanţi (max. 10 – 15 persoane);

92

Page 93: Curs Sociologie Complet

-calitatea participantilor (de preferat, persoane cu acelaşi statut socio-profesional);-pregatirea psihologică a interviului – acceptarea, sentiment de încredere faţă de cel care va conduce interviul;

Interviul focus grup, interviu de grup focalizat, în organizarea şi conducerea lui, are aceleaşi principii şi probleme ca şi interviul de tip clasic:-întrebări relativ puţine (7-10);-întrebări bine alese şi formulate;-flexibilitate - impunerea unor anumite întrebări ce se impun şi nu au fost dinainte stabilite; -intervievaţi diferiţi ca status şi rol, spre deosebire de interviul de grup clasic;

c)Utilizarea succesivă şi combinată a diverselor tipuri de interviuDiversele tipuri de interviu, atât de diferite în formele lor extreme,

nu se opun totuşi, fiecare tehnică putând fi adaptată naturii informaţiei pe care trebuie să o cerceteze. Pentru că fiecare din tehnici se referă la fragmente de informaţii, le putem utiliza succesiv (a fotografia din mai multe unghiuri).

Specialiştii propun următoarele etape:-faza de explorare –“ interviul non - directiv”, în cazul domeniilor slab cunoscute, pentru a permite enunţarea unor ipoteze provizorii şi factorilor ce par importanţi;-elaborarea unui ghid de interviu – verificarea şi precizarea ipotezelor şi elaborarea unui chestionar;-faza studiului cantitativ, prin chestionar pentru populaţia eşantionului;

P.Lazarsfeld si Merton preconizau, însă, o altă tehnică: -faza de explorare – bazată pe un interviu centrat sau răspunsuri libere pentru un eşantion restrâns, permiţând descoperirea problemelor şi elaborarea chestionarului. -aplicarea chestionarului asupra întregului eşantion;-revenirea la eşantionul restrâns, prin interviul centrat pentru, aprofundarea punctelor semnificative, în scopul clarificării ipotezelor.

Avantaje ale interviului de grup pot fi cele ce decurg din dinamica opinională şi decizională proprie grupului, costuri reduse.

Dezavantajele provin din faptul că cel care intervievează trebuie să fie o persoană cu abilităţi de intervievator, moderator, negociator, calităţi greu de întrunit de aceeaşi persoană.

Interviul nestructurat, atât cel de grup cât şi cel individual, pe lângă valoarea lui intrinsecă, potenţează şi valoarea altor metode. Astfel, interviul are funcţii legate de anchete şi sondaj: -preancheta – unde prin interviu se pot rezolva aspecte ca alegerea întrebărilor, ameliorarea formulării lor, testarea chestionarului elaborat;-co-ancheta – în care interviul se utilizează pentru obţinerea de date empirice la tema cercetată în paralel cu desfăşurarea anchetei;

93

Page 94: Curs Sociologie Complet

-postancheta – unde interviul se foloseşte în două modalităţi: ca discuţie cu unele persoane din populaţia anchetată şi ca discuţie cu experţii pentru interpretarea datelor condensate în procente, tabele, grafice,etc.

III. METODA BIOGRAFICĂ În prezent se conturează două accepţiuni ale termenului de “metoda

biografică”:1)Înţelesul clasic de biografie socială – ca metodă de a descrie şi explica realităţi şi fenomene socioumane.2)Activităţile şi procedeele prin care se compun de către autori, nu neapărat literaţi, biografiile unor oameni obişnuiţi sau personalităţi.

Metoda biografică are următoarele caracteristici:- împletirea traiectoriei de viaţă personală cu micromediul social şi

cu dimensiunile macromediului (instituţii sociale, schimbări politico-sociale);

- se pot desprinde strategiile şi consecinţele actvismului actorului individual sau grupal asupra socialului;

- interacţiunile individ-grup-societate sunt redate ca procese temporale desfăşurate pe câteva decenii;

- biografiile individuale se pot constitui pe cazuri tipice pentru ciclul vieţii sociale şi familiale şi pentru problema generaţiilor;

- în calitate de cazuri tipice, biografiile au mare valoare, pentru înţelegerea “din interior” a unor fenomene sociale majore (migraţia, urbanizarea, colectivizarea forţată)

- sunt relevante, în cazul societăţilor simple, în descrierea raportului personalitate-cultură, iar în cazul societăţilor complexe, în procesele de constituire a identităţii personale şi sociale;

- din punct de vedere psihologic, biografiile individuale, convertite în studiu de caz, au fost utilizate în vederea descifrării evoluţiei proceselor cognitive şi afective.

După Chelcea, cele mai semnificative tipuri de biografii sunt:a) provocate – persoanele sunt rugate să-şi relateze viaţa;b) neprovocate – când oamenii îşi relatează viaţa fără a avea cererea

cuiva.Biografiile provocate pot fi, la rândul lor: nedirijate (spontane), când subiectul spune tot ce crede de cuviiţă şi dirijate, atunci când subiectul face relatarea după un ghid. După forma lor, biografiile pot fi vorbite (înregistrate prin diferite mijloace) şi scrise.

IV STUDIUL DE CAZEste o metodă calitativă, constituindu-se într-o integrare a

respectivelor modalităţi, prin abordarea unei entităţi sociale, de la indivizi până la comunităţi sa organizaţii, cu scopul de a ajunge la o imagine cât mai completă (holistică) despre acea entitate.

94

Page 95: Curs Sociologie Complet

Studiul de caz funcţionează la nivelul cunoaşterii comune, într-o formă neelaborată, difuză şi spontană. Oamenii învaţă din cazurile şi necazurile altora.

Esenţa strategiei cunoaşterii este şi evaluării umane este comparaţia, principiu fundamental în abordarea ştiinţifică a problematicii cazurilor.

Studiile de caz au tentă pozitivist – cantitativistă.

V. ANCHETA Specificul metodei anchetei

După Septimiu Chelcea, ancheta este o metodă generală, în a cărei aplicare concretă se regăsesc două forme: chestionarul şi interviul.

Ancheta se diferenţiază prin trăsături de natură formală (de realizare a cercetării), trăsături de natura conţinutului problemelor studiate şi de natura populaţiei direct investigate.

Principalele diferenţe sunt conturate astfel:a) ancheta are un caracter standardizat, fără a se permite abateri de la

schema anchetei;b) ancheta uzează de chestionar ca instrument de cercetare;c) ancheta urmăreşte să satisfacă cerinţa de reprezentativitate a

eşantionului în raport cu o populaţie;d) ancheta se realizează, de regulă, pe eşantioane mari;e) ancheta nu poate urmări decât colectarea unor informaţii relativ

simple;f) ancheta presupune şi o evaluare statistică a măsurii în care

rezultatele obţinute aproximează pe cele din populaţia de referinţă;g) a nu se confunda ancheta orală cu interviul;h) ancheta reproduce un set de date referitoare la indivizii ce

populează un mediu social şi nu la societate ca atare sau la grupuri ale ei;

i) ancheta se realizează cu operatori de anchetă, persoane neutre, fără interese ştiinţifice sau de altă natură, dar cu capacitate de a provoca reacţiile verbale ale subiectului şi de a înregistra corect;

j) ancheta este o procedură cantitativă.

Etape comune tuturor tipurilor de anchetă1. Pregătirea intelectuală1.1. Ideea de anchetă – o anchetă poate face parte dintr-un plan de

cercetare mai larg, dintr-o problemă imediată (ex. situaţia muncitorilor străini) sau din nevoia de cunoaştere urgentă (ex. ancheta de opinie politică, studiul de piaţă).Este necesară existenţa unor probleme.

1.2. Obiectivul anchetei – presupune ca problemele existente să fie soluţionate.

1.3. Construirea obiectivului.

95

Page 96: Curs Sociologie Complet

1.4. Criteriile de reţinut şi definiţiile – definirea subiectului studiului, a scopului şi a zonei de studiat.

1.5. Limitele anchetei – sunt necesare determinarea a ceea ce vrem să fie descris sau măsurat, definirea a ceea ce reţinem dar şi înlăturarea unui anumit număr de probleme, adică stabilirea limitelor.

1.6. Necesitatea emiterii unor ipoteze verificabile în vederea obţinerii unor rezultate generalizabile .

1.7. Alegerea variabilelor şi numărul lor – pentru o ipoteză verificabilă variabilele studiate trebuie să fie în număr suficient de mare pentru ca cele importante să fie reţinute.

1.8. Pre-ancheta – constă în a încerca instrumentele (chestionare, analiza documentelor) pe un eşantion redus, pentru a se stabili îndoielile privitoare la anumite tehnici.

1.9. Pregătirea anterioară şi bibliografia – pentru a elimina riscul de a reîncepe un lucru deja făcut sau de a neglija sursele utile.

1.10. Documentaţia – este necesară pentru a completa, rectifica şi sprijini ipotezele sugerate de tehnicile active.

2. Chestiuni practice2.1. Informarea – eliminarea ideilor preconcepute, informaţiile fiind necesare de la persoane diferite, oficiale şi nu numai.2.2. Recomandaţiile – cercetătorul trebuie să fie reprezentantul ştiinţei şi nu al unei clase sau grup social.2.3. Autorizaţiile şi informaţiile – ceea ce este comun tuturor tipurilor de anchetă este spiritul de prudenţă, de respect pentru celălalt şi de informare.

3. Bugetul anchetei3.1. Originea fondurilor – problema finanţării condiţionează şi limitează ancheta3.2. Diferite tipuri de buget – costul unei cercetări depinde de dimensiunea zonei de acoperit, de numărul variabilelor de studiat şi de tehnica folosită.3.3. Cauzele depăşirii bugetului prevăzut – provin din dificultatea stabilirii previziunilor.

4.Etapele terminale ale cercetării – pot fi conturate prin:4.1. Analiza şi interpretarea anchetei, care cer mare competenţă, rigoare şi intuiţie, atât pe plan metodologic cât şi pe plan tehnic, unde se impune interdependenţa etapelor cercetării. Ancheta poate fi de tip calitativ şi de tip cantitativ.4.2. Prezentarea statistică, anume prezentarea cuantificată a rezultatelor, o simplă descriere statistică (distribuţia vârstelor, procentajul unui anumit tip de profesie etc.).4.3. Analiza secundară şi corelaţiile multiple – etapă ce se caracterizează prin căutarea semnificaţiilor, a interpretărilor materiale cuantificate culese

96

Page 97: Curs Sociologie Complet

într-o optică mai largă, faţă de analiza primară care este bazată pe reguli bine stabilite şi se derulează în funcţie de obiectivul iniţial al anchetei. 4.4. Corelaţiile - experimentarea de tip ex post facto (descoperire posterioară).

În ceea ce priveşte proprietatea rezultatelor anchetei, aceasta dă dreptul de a se păstra secrete, de a se publica, niciodată a le folosi într-o manieră tendenţioasă .

Tehnici de anchetă Se pot distinge :

a) ancheta directă (orală) – tipul de anchetă cel mai des folosit, în care avantajele dar şi dezavantajele provin din situaţia de interacţiune dintre persoana care chestionează şi cea chestionată; se disting două variante de realizare: ancheta faţă în faţă şi ancheta prin telefon.b) ancheta indirectă (în scris sau prin autoadministrarea chestionarului) – reprezintă forma cea mai îndepărtată de anchetă orală, fără a exista un contact direct între cercetător şi cel anchetat; are avantajul costurilor reduse, înlăturarea influenţei perturbatoare a operatorului şi înlăturarea greşelilor de înregistrare şi/sau interpretare, asigurarea anonimatului, acordarea timpului de gândire.

VI. SONDAJUL Este genul de anchetă efectuată pe diferite probleme de interes public şi care urmăreşte să surprindă opiniile. Sondajele de opinie sunt specii ale anchetei sociologice, forme „populare” de anchetă, axate pe o problematică ce stârneşte interes general şi ale căror rezultate sunt aduse la cunoştinţa publicului sub o formă accesibilă, utilizându-se, de regulă, reprezentări grafice ale frecvenţelor exprimate procentual.

Tipuri de sondaj:1. Sondajul empiric. Metoda procentelor – necesită existenţa unor statistici corecte, detaliate şi actuale, însă nu şi o bază completă de sondaj; este o metodă mai puţin costisitoare

- metoda itinerariilor – utilizată pentru a desemna eşantioane pe familii sau pe locuinţe, impunând un itinerar precis.

2. Sondajul aleatoriu sau probabilistic – permite sustragerea eşantionului faţă de o alegere arbitrară sau personală şi de a se recurge la o tragere la sorţi.

- metoda ariilor – folosită în domeniul anchetelor agricole, se utilizează dacă nu există bază de sondaj sau aceasta este incompletă.

Există diferite tipuri de sondaj probabilistic: sondajul pe grupuri, sondajul pe mai multe grade, sondajul pe mai multe faze.3. Procedeul eşantionului reprezentativ (master-sample) – utilizarea aceleiaşi baze pentru mai multe anchete, pregătind dinainte materialele necesare şi constituirea unui model eşantion.

97

Page 98: Curs Sociologie Complet

4. Sondajul stratificat – organizarea de eşantionări complexe, permiţând cu un minim de observaţii obţinerea estimării cu cea mai slabă marjă de eroare.

VII. CHESTIONARULÎn construcţia unui chestionar trebuie să parcurgem mai multe

etape:1. Delimitarea obiectului – definirea noţiunilor ce vor sta în centru anchetei pentru a găsi indicatori adecvaţi, ulterior definirea obiectului , evitându-se judecăţile introspective 2. Identificarea indicatorilor (mijloace de a măsura noţiunile definite)3. Formularea întrebărilor legate de anumiţi indicatori; acestea pot fi întrebări directe sau întrebări indirecte; este necesar a se avea în vedere aşezarea întrebărilor în chestionar („tehnologia” redactări chestionarului).

Tipuri de întrebări:- întrebări factuale – privitoare la elemente de comportament ale

indivizilor anchetaţi;- întrebări de opinie – vizează aspecte ce ţin de universul interior al

individului (păreri, atitudini, proiecte de viitor etc.);- întrebări de cunoştinţe (întrebări de control)– evidenţiază

preocupările intelectuale ale indivizilor, evaluarea interesului oamenilor pentru anumite domenii, pot furniza cunoştinţe despre anumite comportamente;

- întrebări de motivaţie – aduc cercetătorului explicaţii şi interpretări ale subiectului cu privire la opiniile şi faptele sale în corelaţie cu stările mediului social şi cu evaluările acestor stări.

Numărul şi ordinea întrebărilor în chestionar se stabilesc în funcţie de obiectul cercetării, tipul cercetării, finalitatea acesteia, beneficiarul rezultatelor, tehnica de anchetă, resursele materiale etc.

Limbajul folosit în chestionar trebuie să fie unul înţeles de toată lumea la fel, prin expresii simple, fraze scurte. În elaborarea chestionarului se va ţine cont şi de populaţia căreia este adresat. O anchetă prin intermediul chestionarului riscă problema non –răspunsurilor, fie pentru că nu ştiu să se exprime, fie pentru că nu sunt suficient de informaţi, fie pentru că nu vor să răspundă sau uită.

VIII. EŞANTIONAREA Prin eşantionare se urmăreşte realizarea unei cercetări reprezentative prin studierea numai a unei părţi din universul cercetării, care alcătuieşte o colecţie statistică de unităţi (elemente). Eşantionarea este utilizată în sondaje de opinia publică, de marketing, de audienţă, de larg consum etc.. dar şi în domeniul documentelor sociale. Eşantionarea se bazează pe două teorii statistice:

- legea numerelor mari - fundamentează mărimea eşantionului (n);- calculul probabilităţilor – reglementează selecţia subiecţilor în

eşantion.

98

Page 99: Curs Sociologie Complet

Eşantionul trebuie să fie suficient de mare pentru a fi reprezentativ.

Erori şi surse de eroare în anchete şi sondaje

În ceea ce priveşte eşantionarea, pot fi menţionate eroarea standard – arată cât este în medie eroarea comisă atunci când înlocuim valoarea din populaţie cu cea din eşantion, non-răspunsurile – produc distorsiuni prin deformarea eşantionului, ales corect iniţial.

Legat de construcţia chestionarului pot să apară erori datorate formulării întrebărilor (limbajul utilizat sau conţinutul acestora), erori generate de numărul şi ordinea întrebărilor, de forma de răspuns, de construcţia grafică a chestionarului .

Se mai pot întâlni erori datorate operatorilor, cum ar fi înregistrarea unei opinii neconformă cu realitatea, anticipaţiile operatorului (de structură, de rol, de probabilitate) ş.a.. Erorile datorate respondenţilor se pot structura astfel:

- dezirabilitatea socială – a da răspuns în conformitate cu ceea ce este de dorit din punct de vedere social

- limitele memoriei umane- procesarea şi interpretarea informaţiei – înţelesuri diferite atribuite

aceluiaşi cuvânt.

SOCIOLOGIE

CURS 11

COMUNICAREA

Dicţionarul limbii romane dǎ o definiţie a teoriei comunicarii, pe

care o consideră "o ramură a ştiinţei care se ocupă cu calitatea şi

caracteristicile informaţiei transmise". Dicţionarul de sociologie defineşte

procesul de comunicare drept un "proces de emitere a unui mesaj şi de

transmitere a acestuia într-o manieră codificată cu ajutorul unui canal

către un destinatar în vederea receptării”.

Pentru Robert Escarpit, "a comunica nu înseamna numai a emite

şi a primi, ci a participa, la toate nivelurile, la o infinitate de schimburi

felurite care se încrucişează şi interferează unele cu altele". Comunicarea

99

Page 100: Curs Sociologie Complet

este "transferul de informaţie prin intermediul mesajelor" afirmă Pierre

Guiraund.

Termenul însuşi de comunicare de la latinescul communis (comun,

a pune în comun , a fi în relaţie) abia este cunoscut în urmǎ cu 40 de ani

în sensul în care este folosit în prezent. De obicei, conceptul de

comunicare se confundă cu limbajul, adică mijlocul de transmitere a

ideilor. Dacă în secolul al XlV-lea, termenul de comunicare era folosit cu

sensul definit mai sus, începând cu secolul al XVl-lea, o dată cu

dezvoltarea şi modernizarea căilor de comunicaţie, el capată o nouǎ

semnificaţie: aceea de a transmite, pentru ca mai târziu, în secolele al

XlX-lea şi al XX-lea, odată cu apariţia şi dezvoltarea mijloacelor

moderne de comunicaţie, comunicarea să însemne, de fapt,

transmitere, adică difuzare. În toate epocile anterioare, comunicarea,

intrarea în relaţie cu cineva aflat la distanţă, presupunea deplasarea

obligatorie a sursei; în epocile moderne, comunicarea înseamnă un

transport de "gânduri şi mesaje", nu numai de "bunuri şi persoane".

Se modifică o dată cu aceasta, nu numai sensurile conceptului de

comunicare, ci şi modurile şi mijloacele comunicarii. De la comunicarea

directă, care presupune obligatoriu prezenţa fizică în acelaşi timp a

emiţătorului şi receptorului de mesaje se ajunge la comunicarea indirecta,

mediată.

După cum am văzut, comunicarea este înţeleasă ca un proces al

transmiterii expresiilor semnificative între oameni, ca un concept care

include toate acele procese prin care oamenii se influenţează unii pe alţii.

Actul comunicării se realizează atunci când o sursă de mesaje transmite

semnale, prin intermediul unui canal, la receptor, când emiţatorul

transmite o informaţie, o idee sau o atitudine (chiar tăcerea implică o

atitudine, o informaţie).

Înainte de deceniul al cincelea al secolului XX, nu prea s-au

întreprins cercetări dedicate comunicarii, mai ales, nu s-au conturat

mijloacele moderne de comunicare în masă. Dezvoltarea vertigioasă a

100

Page 101: Curs Sociologie Complet

tehnicilor de comunicare, specifice erei electronice, a dus şi la o

îmbogăţire şi diversificare a studiilor consacrate acestui domeniu şi a

subliniat necesitatea colaborării creatoare cu o serie de discipline

ştiinţifice, prin care sociologia, psihologia, filosofia, lingvistica, istoria,

economia etc. Studiată ca proces social, comunicarea a devenit obiect de

cercetare al ştiinţelor sociale.

S-a constituit astfel o teorie autonomă, a comunicării sau

comunicaţiilor, definită drept "un ansamblu de principii, norme şi

concepte care caută să explice procesele privind transmiterea, recepţia,

stocarea şi utilizarea informaţiilor din toate sferele vieţii sociale, între

care politica, economia şi opinia publică ocupă locuri prioritare".

Au apărut, totodată, ştiinţe noi, cum ar fi: sociologia mass-media,

psihologia mass-media, semiotica, lingvistica structurală , politica

matematică, cibernetica, psiholingvistica, sociolinvistica etc.

Structura comunicării

Procesul comunicării presupune, deci, un transmiţător, care trimite

un mesaj unui destinatar; mesajul se raportează la un context. Mesajul

este constituit din elementele unui cod care trebuie să fie comun celor doi

parteneri aflaţi în contact.

"A comunica înseamnă a emite un semnificant pe baza căruia

receptorul îşi poate constitui sau reconstitui o anumită semnificaţie",

afirmă Henri Wald în cartea sa "Ideea vine vorbind". Şi adaugă:

"Menirea oricărei limbi este să comunice tuturor membrilor comunitaţii

ceea ce este comun în lucruri şi în reacţiile oamenilor faţă de ele".

ldeea incomunicabilităţii i se pare lui H. Wald o contradicţie în

termenii: "Cine contestă comunicabilitatea poate să afirme cu aceeaşi

îndreptăţire, că mama care l-a născut a fost o femeie sterilă.

Incomunicabilitatea este un termen contradictoriu: comunică

101

Page 102: Curs Sociologie Complet

imposibilitatea comunicării. Cine este convins, cu adevărat, de

imposibilitatea comunicării, trebuie sǎ tacă, nu s-o afirme. Orice discurs

despre incomunicabilitate este, din capul locului, o absurditate".

Structura comunicarii reprezintă o anumită relaţie în triada

E.M.R.: Emiţător, Mesaj, Receptor, așa cum reiese din graficul de mai

jos.

mesaj

RECEPTO

R

EMIŢĂTO

R

feed-

back

Pentru prima dată, aceastǎ triadă a fost propusǎ de Karl Buhler, în

cartea sa din 1934, “Die Sprachtheorie”. Ulterior, Roman Jakobson i-a

adaugat înca trei componente: C.C.C.- Cod, Canal, Context.

Aceasta relaţie de comunicare se realizează astfel: emiţătorul

lansează un mesaj, care va fi înscris într-un cod. Înscrierea mesajului

într-un cod se numeşte codare. Destinatarul va realiza o acţiune de

decodare, de descifrare a mesajului transmis.

Schema relaţiei de comunicare este următoarea:

Context/mesaj/conţinut

Context/mesaj/conţinut

Mijloace

Contact/ Scop Cod/ Limbaj/

102

E R

Page 103: Curs Sociologie Complet

Codare / decodare

Transferul realizează elementul comun al informaţiei. Informaţia

pleacǎ de la E şi devine informaţie pentru R. Transferul are loc între două

entităţi orientate cǎtre un scop. E are scopul de a oferii, R trebuie să fie

predispus sa recepteze. În anumite situaţii, pot apărea mesaje

întâmplatoare - mesajele sunt discontinue.

Între mesaj şi cod există o anumită discrepanţă: mesajul este totdeauna

foarte concret, nuanţat, determinat de loc, de timp, de starea psihologicǎ a

emiţătorului; codul, dimpotrivă, e abstract, având un număr redus de

semne.

Mesajul e realitatea infinită în timp şi spaţiu, în timp ce codul, cel

lingvistic, de exemplu, conţine numai 28 de semne cu ajutorul cărora se

formează cuvinte, atunci când vorbim despre codul sens. Se poate vorbi,

deci, despre mesaj, cod verbal şi cod sens. Mesajul este mai bogat decât

codul verbal, iar acesta decât cel scris. Codul verbal dispune de mijloace

diverse de comunicare, cum ar fi vorbirea, gestul, mimica, privirea, în

timp ce codul scris e mult mai sărac, are la dispoziţie unele semne de

punctuaţie şi unele categorii gramaticale. De aceea, lupta pentru

adecvarea codului la mesaj este una din trăsăturile comunicării.

Elementele specifice de comunicare

Comunicarea apare ca fiind o variabilă importantă pe tot

parcursul procesului de rezolvare a problemei şi de luare a deciziei, frica

de la începutul procesului din faza de identificare şi definire a problemei.

Capacitatea de a lucra cu informaţia şi cu feed back-ul, de a asculta

climatul comunicării sunt elemente esenţiale în această fază. Cu cât veţi

103

Page 104: Curs Sociologie Complet

folosi în mod eficace mai multă informaţie corectă, cu atât şansele de a

defini corect problema cresc.

În analizarea problemei şi în stimularea generării de soluţii,

abilitatea de a comunica de aşa manieră încat să beneficiaţi de contribuţia

membrilor grupului este importantă. O situaţie frecventă în procesul de

decizie managerial este aceea cǎ se adoptǎ prima soluţie acceptabilă

identificată, fară a căuta, între multe alte alternative, soluţia optimă.

În evaluarea şi selectarea soluţiei optime, discuţiile deschise,

nedefensive, între membrii grupului de decizie, capacitatea de exprimare

precisă şi clară a punctelor de vedere şi de negociere sunt foarte

importante. Numai astfel se poate asigura minimizarea efectelor negative,

predictibile ale soluţiei care asigură rezolvarea problemei şi încadrarea

soluţiei în anumite constrângeri organizaţionale.

Soluţia identificată trebuie implementată şi succesul acestei

acţiuni va depinde de acceptarea pe care reusiţi să o obţineţi din partea

celor implicaţi. Această acceptare o puteţi asigura prin modul în care a

decurs procesul de luare a deciziei şi prin felul prin care aţi reuşit sǎ

comunicaţi decizia şi depinde de calitatea climatului comunicarii.

Comunicarea suportivă şi empativă trebuie sǎ preceadă comunicarea cu

scop de convingere.

Controlul modului de implementare şi, eventual, deciderea

asupra unor modificări corective la decizia iniţială presupun numeroase

alte activităţi de comunicare, în principal bazate pe solicitarea, acordarea

şi folosirea feed back-ului. Eficacitatea lor depinde de climatul

comunicării şi, mai ales, de atitudinea pe care o aveţi faţă de feed backul

negativ.

Comunicarea în definirea şi redefinirea problemei

104

Page 105: Curs Sociologie Complet

Ori de câte ori identificăm o diferenţă între situaţia existentă şi

situaţia aşa cum am dori să fie, avem o problemă de rezolvat şi trebuie să

găsim soluţii. Dar, mai întâi şi acesta este cel mai dificil pas în această

activitate, trebuie să definim clar şi corect problema. Dacă problema nu e

definită corect, vom ajunge la soluţii care nu se referă la cauzele

problemei, ci, eventual, la efectele acesteia.

Am mai amintit de importanţa limbajului folosit în contextul

modului de a gândi. Aceasta se explică prin faptul că putem gândi numai

în termeni de denotaţii şi conotaţii pe care le cunoaştem. Claritatea

gândirii şi claritatea exprimării prin intermediul limbajelor sunt

interpretate. De aceea, pentru a defini în mod eficace o problemă, vă

recomandăm cele ce urmează:

Scrieţi pe hârtie problema formulând-o clar, concis, eliminând

cuvintele cu sensuri multiple sau confuze. Aceasta vă va ajuta să vă

autoclarificaţi anumite aspecte, să vedeţi problema ca pe ceva real

la care puteţi reveni, puteţi face referire, aduce completari,

modificări etc, puteţi înţelege problema mai în profunzime;

Identificaţi în temeni clari şi specifici efectele sau simptomele

problemei, adică cele observabile. Aceasta vă va ajuta în faza de

analizare a problemei în găsirea cauzelor acesteia. Generaţi o listă

cât se poate de completă în legătură cu aceste simptome.

Gândiţi-vă şi la dimensiunea şi gravitatea problemei, şi care sunt

implicaţiile pentru viitor.

Stabiliţi cine ar trebui să fie implicat în găsirea soluţiilor sau luarea

deciziilor şi de ce ţineti cont:

- de importanţa relativă a calităţii soluţiei / deciziei faţă de

acceptarea ei în vederea implementării;

- dacă aveti informaţiile necesare;

- particularităţi individuale;

- specificul situaţiei şi al contextului;

105

Page 106: Curs Sociologie Complet

Puteţi găsi soluţii la problemă singur, implicând grupul sau

făcând apel la un consultant. Câţiva din factorii care determină alegerea

uneia sau alteia din aceste posibilităţi sunt:

- natura problemei / sarcinii de rezolvat;

- cât de importantă este acceptarea soluţiei / deciziei

pentru implementarea ei;

- cât de importantă este egalitatea soluţiei, competenţă şi

implicarea în implementarea ei;

- eficacitatea de operare a grupului, mai ales sub aspectul

conducerii lui,

- calitatea comunicării în grup.

Veţi lua deciziile singur dacă detineţi toate informaţiile necesare,

vă puteţi baza exclusiv pe experienţă şi cunoştinţele proprii, nu vă

aşteptaţi la probleme de implemenlare sau în situaţia în care este necesară

decizia rapidă asupra unui anumit curs al acţiunii. În aceste cazuri

acceptarea deciziei poate fi asigurată de credibilitatea pe care o aveţi în

faţa angajatului. Ĩn caz contrar, neânţelegerea şi lipsa de bună voinţă

poate periclita implementarea soluţiei / deciziei.

Participarea grupului la luarea deciziilor este extrem de utilă

atunci când rezistenţa şi acceptarea sunt elemente ce pot interfera cu

implementarea deciziei sau când sarcina este foarte complexă.

Avantajele acestui mod de luarea deciziilor constau în:

- grupul reprezintă un volum de cunostinţe mult mai vast

decât cel al fiecărui individ, în parte;

- deoarece grupul lucrează împreună la rezolvarea

problemei, întelegerea şi acceptarea ideilor şi soluţiilor sunt mult sporite;

- problemele de comunicare sunt minime, deoarece

participanţii au gândit şi lucrat împreună la evaluarea, analizarea şi

implementarea soluţiilor;

- soluţiile la care se ajunge sunt în general bune, deoarece

grupul le testează dintr-un număr mare de puncte de vedere.

106

Page 107: Curs Sociologie Complet

O decizie, oricât de bună ar fi, dacă nu este acceptată şi

implementată, este inutilă, la fel cum şi o decizie proastă, dar cu

acceptare largă poate avea impact negativ.

Grupul poate lua deciziile prin consens, compromis sau prin

regula majorităţii.

Consensul presupune că decizia luată corespunde dorinţei

fiecărui membru sau este cel puţin acceptabilă pentru toţi membrii

grupului. Consensul este greu de atins dacă numărul membrilor grupului

este mai mare de cinci, datorită imposibilităţii fiecăruia de a participa

activ şi semnificativ la schimbul de idei şi a dificultăţii potrivirii soluţiilor

cu părerea fiecăruia.

În cazul compromisului fiecare membru al grupului trebuie să

renunţe la o parte din părerile sale, fiind nevoit să le accepte pe ale altora.

Comunicarea în generarea şi alegerea soluţiilor

Dupǎ cum am mai spus, generând cât mai multe alternative ale

soluţiei problemei, creşteţi şansa de a o găsi pe cea mai bună. Deoarece

creativitatea dvs. şi /sau a grupului care ia deciziile poate fi esenţială,

apelaţi la diferite metode de stimulare a creativitaţii. De asemenea,

acordaţi atenţie sporita limbajului pe care îl folosiţi . Evitaţi afirmaţiile de

genul: "aşa ceva nu se poate face", "a mai încercat cineva înaintea noastră

aşa ceva? ", "noi nu suntem încă pregătiţi, se va râde de noi", "să facem o

comisie care să analizeze această idee", etc .

În procesul de alegere a soluţiei optime aveţi în vedere faptul că,

decât o soluţie perfectă, dar găsită prea târziu, este de preferat una doar

bună, dar găsită în timp util. O soluţie este considerată ca fiind:

- perfectă, daca se conformează tuturor criteriilor

stabilite;

- optimă, daca respectă toate criteriile esenţiale;

107

Page 108: Curs Sociologie Complet

- acceptabilă, dacă satisface câteva dintre criterii.

În generarea şi alegerea de soluţii puteţi face apel la câteva tehnici

de comunicare în scris.

Obiectivele şi barierele comunicării

Ori de câte ori scriem sau vorbim, încercând să convingem, să

explicăm, să influenţăm, să educăm, sau să îndeplinim orice alt obiectiv

prin intermediul procesului de comunicare urmărim întotdeauna patru

scopuri principale:

• să fim receptaţi (auziţi sau citiţi);

• să fim înţeleşi;

• să fim acceptaţi;

• să provocăm o reacţie (o schimbare de comportament sau de

atitudine).

Atunci când nu reuşim să atingem nici unul dintre aceste

obiective, înseamnă că am dat greş în procesul de comunicare. Acelaşi

lucru poate conduce adesea la frustări şi resentimente exprimate în fraze

ca "Don't you understand plain English?" ("Nu inţelegi engleza""- frază

spusă de un englez altui englez) sau "Nu inţelegi româneşte ?" (frază

spusă de un român altui român).

Dar ce înseamnă limba simplă? La urma urmelor ea este doar un

cod, pe care îl folosim pentru a ne exprima gândurile, un cod care poate fi

"descifrat" numai dacă ambele părţi (emiţătorul şi receptorul) conferă

aceeaşi semnificaţie simbolurilor pe care le utilizează. Cuvintele sunt

doar simboluri care reprezintă lucruri şi idei. Noi le atribuim diferite

înţelesuri, mai mult sau mai puţin vagi, atunci când le auzim sau când le

folosim. Înţelesul pe care noi îl dăm cuvintelor rezultă din modul în care

fiecare dintre noi interpretează lumea înconjurătoare, pentru că fiecare

dintre noi o vedem şi o înţelegem în mod diferit.

108

Page 109: Curs Sociologie Complet

Barierele comunicării

Filtrele, zgomotele, barierele, reprezintă perturbaţiile ce pot

interveni în procesul de comunicare. Perturbarea mesajului transmis

poate avea o asemenea intensitate, încât între acesta şi mesajul primit să

existe diferenţe vizibile. Perturbaţiile pot fi de natură internă - factori

fiziologici, perceptivi, semantici, factori interpersonali sau

intrapersonali şi de natură externă - care apar în mediul fizic în care

are loc comunicarea (poluare fonică puternică, întreruperi succesive

ale procesului de comunicare).

În procesul de comunicare, „barieră” reprezintă orice lucru

care reduce fidelitatea sau eficienţa transferului de mesaj.

În funcţie de caracteristicile pe care le au, barierele pot fi

clasificate în bariere de limbaj, bariere de mediu, bariere datorate

poziţiei emiţătorului şi receptorului, bariere de concepţie, de ordin

comunicaţional.

Barierele de ordin comunicaţional pot fi:

a) bariere fizice (distanţa, spaţiul);

b) bariere sociale (concepţii diferite despre viaţă),

c) bariere gnoseologice (insuficiente ale experienţei; dezvoltarea

redusă a gândirii; volum precar de cunoaştere);

d) bariere sociopsihologice (obiceiuri, tradiţii, prejudecăţi);

O altă clasificare:

a) bariere geografice (distanţa în spaţiu);

b) bariere istorice (informaţia este invers proporţională cu timpul

care desparte un anumit eveniment de comunicarea despre el);

c) bariere statalo-politice (în funcţie de regimul politic care nu permite

circulaţia informaţiei pe o scară mai largă);

109

Page 110: Curs Sociologie Complet

d) bariere economice (lipsa mijloacelor financiare);

e) bariere tehnice (lipsa tehnicii care să accelereze circulaţia

informaţiei);

t) bariere lingvistice (slaba cunoaştere a limbilor străine);

g) bariere psihologice ( particularităţile percepţiei, memoriei,

convingerilor).

h) bariere de rezonanţă (informaţia nu corespunde întotdeauna

nevoilor individului, nu intra în "rezonanţă" cu acestea).

Există, deci, o multitudine de factori care pot constitui bariere în

calea comunicării. Nicki Stanton consideră că "individualitatea noastră

este principala barieră în calea unei bune comunicări".

Diferenţele de percepţie sunt, dupa opinia sa, doar radăcina unor

bariere de comunicare: "Modul în care noi privim lumea este influenţat de

experienţele noastre anterioare, astfel că persoane de diferite vârste,

naţionalităti, culturi, educaţie, ocupaţie, sex, temperamente etc. vor avea

alte percepţii şi vor recepta situaţiile în mod diferit".

El crede, de asemenea, că lipsa de cunoaştere, lipsa de interes,

lipsa de încredere, dificultăţile de exprimare, emotivitatea, personalitatea

puternică a emiţătorului şi a receptorului, condiţiile de comunicare pot

constitui bariere în calea comunicării.

Să examinăm câteva dintre ele:

Criza ideii de obiectivitate în cunoaştere determină o îndoială cu

privire la posibilitatea comunicării. Pentru ca această îndoială să

dispară , ar trebui să existe un limbaj universal neutru care să mijlocească

traducerea unor limbaje în altele, ceea ce practic, este imposibil.

Pentru a realiza o comunicare, trebuie să existe un limbaj comun,

dar limbajul nu înseamnă vocabular. Sunt situaţii când există un

vocabular comun, dar limbajul este diferit. Comunicarea este, în acest caz,

incompletă sau imposibilă.

Pe de altă parte, putem întalni un vocabular diferit, dar un limbaj comun.

Comunicarea devine incompletă sau la limită, imposibilă sau este

110

Page 111: Curs Sociologie Complet

întreţinută iluzia comunicării, nefiind conştientizată diferenţa dintre limbaj şi

vocabular, pentru că sensul atribuit termenilor diferă de la un interlocutor la

altul.

Dificultatea comunicării ţine de marea diversitate a limbajelor.

Conţinutul semantic al limbajului ţine, la rândul său, de orizontul

cultural al vorbitorului, iar acesta de orizontul său de viaţă.

Prin orizont de viaţă înţelegem totalitatea experienţelor unui

individ circumscrise sistemului de trebuinţe şi mijloacelor de

satisfacere a acestuia, sistem determinat de locul individului în

structura grupată a societăţii, precum şi de locul acestuia în cadrul

civilizaţiei umane.

În funcţie de natura limbajului, a concepţiilor despre lume a

orizontului cultural sau orizontului de viaţă, actul comunicării diferă de la

un individ la altul. Comunicarea se realizează foarte rar sau nu se realizează

aproape niciodată atunci când există convingerea că alte orizonturi

culturale sunt nesemnificative sau chiar inferioare sau datorită

convingerilor că actuala diversitate economico-politică, socio-profesională,

etnico-culturală a lumii nu poate fi decat o stare eternă a lumii, de

nedepăşit, fie depăşibilă prin strategii de tip imperialist.

Accidentele de comunicare ţin de competenţa lingvistică a

vorbitorilor, de stările patologice sau de clivajele culturale, care duc la

relativism în comunicare.

Comunicarea se realizează pe terenul ideilor, iar accidentele de

comunicare se încearcă a fi rezolvate de cele mai multe ori la acest nivel.

Interlocutorii obişnuiţi ajung foarte rar să atace natura întrebării. E cazul

discuţiilor specializate, cum ar fi dezbaterile ştiinţifice, negocierile

politice, interviurile psihanalitice, prin natura lor, inaccesibile

mijloacelor de comunicare în masă. Tehnica de formulare a întrebărilor e

accesibilă doar specialiştilor. Între interlocutorii care nu depăşesc această

organizare mentală comunicarea nu e posibilă, deoarece orice răspuns

111

Page 112: Curs Sociologie Complet

formulat de un interlocutor va însemna respingerea întrebărilor celuilalt

interlocutor.

În ciuda existenţei unui vocabular comun, nu există un limbaj comun,

de aceea dialogul dintre aceşti interlocutori se realizează ca un dialog al

surzilor în planul semanticii.

El va însemna un prilej de conflict în planul pragmaticii şi un prilej

de disconfort în plan psihologic.

Situaţia ideală a comunicării presupune aceleaşi tehnici de

problematizare şi aceeaşi organizare mentală. Astfel de situaţii se

întâlnesc în laboratoarele ştiinţifice din cadrul aceloraşi şcoli de

gândire, în comunităţile închise, unde orizontul vieţii are o mare

continuitate în timp, ceea ce determină continuitatea şi omogenitatea

orizontului cultural.

Relativitatea comunicării nu ţine de incompetenţa lingvistică, ci de

natura cunoaşterii. Limitele comunicării se manifestă şi în comunicarea

dintre orice grupuri umane, etnice, clase sociale, socioprofesionale,

partide politice, sexe, generaţii.

Cum este posibilă comunicarea când există limbi diferite,

paradigme diferite în lipsa unui limbaj neutru? Paradigmele sunt

modele de practică ştiinţifică. Pe baza lor cel ce se instruieşte învaţă să

formuleze şi să rezolve probleme noi. Ele stau la baza instrucţiei unui grup

disciplinar şi oferă probleme şi soluţii model unei comunităţi de practicieni.

Conceptul de paradigmă a fost impus în filozofia ştiinţei de filozoful

american Th. Kuhn şi el a intrat in ultimii 20 de ani în filozofia socială,

în psihologie, antropologie, în sociologie.

Procesul de comunicare este, deci, foarte complex, iar pentru o

înţelegere mai profundă a lui este necesară o trecere în revistă a

modurilor şi mijloacelor de comunicare.

Există o multitudine de factori care pot cauza probleme şi de care

trebuie să fim conştienţi pentru a le depaşi sau pentru a le minimiza

efectul.

112

Page 113: Curs Sociologie Complet

Diferenţe de percepţie

Modul în care noi privim lumea este influenţat de experienţele noastre

anterioare, astfel că persoane de diferite vârste, naţionalităţi, culturi,

educaţie, ocupaţie, sex, temperamente, etc. vor avea alte percepţii şi

vor interpreta situaţiile în mod diferit. Diferenţele de percepţie sunt

deseori numai rădăcina multor altor bariere de comunicare.

Concluzii grăbite

Deseori vedem ceea ce dorim să vedem şi auzim ceea ce dorim să auzim,

evitând să recunoaştem realitatea în sine. Aceasta nu poate duce la ceea ce

se spune "a face doi plus doi să dea cinci".

Stereotipii

Învăţând permanent din experienţele proprii, vom întampina riscul de a

trata diferite persoane ca şi când ar fi una singură: "Dacă am cunoscut un

inginer (sau student, maistru, vânzator,etc.) i-am cunoscut pe toţi!"

Lipsa de cunoaştere

Este dificil să comunicăm eficient cu cineva care are o educaţie diferită de

a noastră, ale carei cunoştinţe în legatură cu un anumit subiect de discuţie

sunt mult mai reduse. Desigur este posibil, dar necesită îndemânare din

partea celui care comunică; el trebuie să fie conştient de discrepanţa între

nivelurile de cunoaştere şi să se adapteze în consecinţă.

Lipsa de interes

Una dintre cele mai mari bariere ce trebuie depaşită este lipsa de interes

a interlocutorului faţă de mesajul dumneavoastră. Trebuie să vă aşteptaţi

şi la această posibilitate; oricum suntem mai interesaţi de problemele

noastre decât de ale altora. Acolo unde lipsa de interes este evidentă şi de

înţeles, trebuie să acţionati cu abilitate pentru a direcţiona mesajul

dumneavoastră astfel încat să corespundă intereselor şi nevoilor celui

care primeşte mesajul.

Dificultăţi de exprimare

113

Page 114: Curs Sociologie Complet

Daca sunteţi emiţătorul şi aveţi probleme în a găsi cuvinte pentru a

exprima ideile dumneavoastră, aceasta va fi în mod sigur o barieră în

comunicare şi inevitabil trebuie să vă îmbogătiţi vocabularul.

Lipsa de încredere, care de asemenea, poate cauza dificultăţi de

comunicare, poate fi învinsă prin pregatire şi planificare atentă a

mesajelor.

Emoţii

Emotivitatea emiţatorilor şi receptorilor de mesaje poate fi de

asemenea o barieră. Emoţia puternică este răspunzătoare de blocarea

aproape completă a comunicării.

Trebuie gasită o metodă de a împiedica acest blocaj în evitarea

comunicării atunci când sunteţi afectaţi de emoţii puternice. Aceste

stări vă pot face incoerent sau pot schimba complet sensul mesajelor.

Totuşi, uneori cel care primeşte mesajul poate fi mai puţin impresionat de

o persoană care vorbeşte fără emoţie sau entuziasm, considerând-o

plictisitoare astfel că emoţia poate deveni un catalizator al

comunicării.

Personalitatea

Nu numai diferenţele dintre personalităţi pot cauza probleme ci,

adeseori, propria noastra percepţie a mesajelor din jurul nostru este

afectată şi, ca urmare, comportamentul nostru influenţează pe acela al

partenerului comunicării.

Această "ciocnire a personalităţilor" este una dintre cele mai

frecvente cauze ale eşecului în comunicare. Nu întotdeauna suntem

capabili să influenţăm sau să schimbăm personalitatea celuilalt dar, cel

puţin, trebuie să fim pregătiţi să ne studiem propria persoană pentru a

observa dacă o schimbare în comportamentul nostru poate genera

reacţii satisfăcătoare - acest tip de autoanaliză nu poate fi agreată

deoricine şi oricum.

Aceştia sunt doar caţiva factori care pot face comunicarea mai

puţin eficientă, sau chiar să eşueze complet. Potenţialele bariere de

114

Page 115: Curs Sociologie Complet

comunicare nu depind numai de noi, respectiv receptor şi emiţ ător, ci

şi de condiţiile de comunicare, pe care trebuie nu numai s ă le

cunoaştem ci şi să le controlam pentru ca procesul comunicării să

capete şansa de a fi eficient.

Tipuri de comunicare

Comunicarea verbală

Claritate. Pentru a fi un bun orator aveţi nevoie în primul rând,

şi în cea mai mare măsura, de capacitatea de exprimare clară a ideilor.

Exprimarea dumneavoastră trebuie să fie simplă iar materialul să fie

astfel organizat încat să poată fi uşor de urmărit. Nu trebuie să încercaţi să

impresionaţi auditoriul folosind cuvinte lungi şi complicate. Desigur,

uneori trebuie să folosiţi un vocabular specializat sau argou, dar va

trebui să aveţi grijă să explicaţi toţi termenii care pot să nu fie uzuali

pentru auditoriul dumneavoastră.

O gândire clară implică şi o exprimare potrivită, înseamna o pronunţare

corecta a cuvintelor, astfel incât ele să fie uşor recunoscute.

Acurateţea. Trebuie să vă asiguraţi că expresiile şi cuvintele pe

care le folosiţi exprimă exact ceea ce doriţi să spuneţi. Veţi avea, deci,

nevoie de un vocabular suficient de bogat pentru a putea alege

cuvintele cu înţeles precis în vederea atingerii scopului propus.

Faptele la care vă referiţi trebuie să fie corecte. Exploraţi subiectul

până la capăt şi asiguraţi-vă că informaţiile pe care le citiţi sunt de

încredere. Evitaţi să declarati lucruri neconforme cu realitatea şi care

pot fi contestate. Exprimări care încep cu "Toată lumea ştie..." sau "Nici

o persoană cu mintea întreagă nu ar accepta aceasta ..." sunt totdeauna

periculoase şi pot fi contestate, în special, când sunt pe punctul de a

genera o reacţie ostilă.

Empatia. Încercaţi totdeauna să fiţi curtenitor şi prietenos.

Oricît de supărat aţi fi, incercaţi să vă stăpâniţi emoţiile şi să ramâneţi

115

Page 116: Curs Sociologie Complet

cel puţin calm. Poate cel mai bun mod de a ramâne prietenos şi amabil

este de a vă pune în locul celeilalte persoane. Încercaţi să simţiti cea ce

simte cealaltă persoană. Punându-vă in locul ei, veţi stabili o empatie

cu aceasta. Totuşi, nu trebuie să fiţi mereu de acord cu ea sau cu ideile

sale, dar vă va ajuta să fiţi înţelegator şi răbdător. Expresia feţei şi tonul

vocii sunt evident importante, în special în discuţiile de grup sau

interviuri.

Sinceritatea. Aceasta înseamnă în realitate a fi natural. Este

totdeauna un pericol ca atunci când se discută cu persoane necunoscute

sau cu un statut social mai înalt, să devenim rigizi şi stângaci sau să

încercăm să simulăm. Aceasta provine din lipsa de încredere în sine.

Desigur, nu vorbiţi cu şeful dumneavoastră exact în acelaşi mod în care

aţi vorbi cu un prieten sau un coleg. Străduiţi-vă pe cât posibil să fiţi

dumneavoastră înşiva şi în astfel de situaţii.

Relaxarea. Cea mai bună metodă de a vă elibera de aceste

dificultăţi de vorbire este relaxarea. Atunci cand muşchii sunt încordati,

nu mai putem fi naturali. Mişcările bruşte sunt de asemenea, rezultatul

tensiunii acumulate. Încercaţi să respiraţi profund. Aceasta vă poate

ajuta. Dacă ramaneti nemiscaţi şi incordaţi, atunci vă puteţi bloca

respiraţia involuntar. Dacă respiraţi natural, sau mai profund decât de

obicei, atunci muşchii vor fi mult mai relaxaţi iar efectul va fi în favoarea

dumneavoastră.

ContactuI vizual. Un vorbitor care nu se uită niciodata spre

cel care-1 ascultă ar putea transmite mesaje de tipul: "Nu mă interesezi",

"Nu-mi placi", "Nu sunt prea sigur", "Nu sunt sigur pe ce spun" sau chiar

"Să nu crezi ce-ţi spun".

Deci, atunci când vorbiţi, stabiliţi un contact vizual cu cel care

vă ascultă. Nu vă îndreptaţi privirea spre birou, spre genunchi sau spre

fereastră. Dacă vorbiti unui grup mare, cuprindeţi-1 cu privirea astfel

incât fiecare individ să simtă că este observat. Ei vor prefera o uşoară

pauza a vorbitorului, care demonstrează interesul lui în modul de a-i

116

Page 117: Curs Sociologie Complet

privi, asigurând o fluenţă a discursului, spre deosebire de cel care citeşte

cu capul în jos, fară a da importanţa auditoriului.

Aparenţa. Felul în care eşti privit arată cât de bine vă înţeleg

ceilalţi înfatişarea ta reflectă modul în care te priveşte pe tine însuţi -

propria imagine (self-image).

Cel care te ascultă nu te poate ajuta prea mult, însă poate

înregistra aparenţa, înfaţişarea ta şi atunci el va primi, prin

metacomunicare, o imagine a modului în care te porţi, cum te

îngrijeşti, chiar şi ce vestimentaţie preferaţi. În cele mai multe situaţii de

dialog (în afară de cele telefonice şi radio), oamenii privesc vorbitorul şi îl

judecă chiar înainte de a vorbi.

O haină atractivă, o ţinută vestimentară îngrijită este deosebit de

importantă în situaţiile formale: întîlniri publice, interviurile pentru

angajare, conferinţe etc.

Dar, a fi bine îmbrăcat, nu este întotdeauna practic, mai ales pentru

anumite profesii. Ce faceţi atunci când sunteţi în mijlocul unei activităţi în

care nu se poate evita murdăria şi praful, iar şeful de birou va striga şi va

cere să daţi explicaţii unui vizitator? Deci, aspectul dumneavoastra ar putea

să fie comentat. Chiar şi petele de ulei sau păcură de pe şalopetă pot

conduce la o serie de impresii, nu neapărat nefavorabile, despre

dumneavoastră. Însă, o ţinută îngrijită este importantă atunci când aveţi

un serviciu adecvat.

Prin urmare trebuie să luăm în considerare cele doua lucruri import ante:

ţinută ingrijita şi curată.

Vestimentaţie şi înfatişare adecvată locului în care vă

desfăşuraţi activitatea.

Ca nou angajat trebuie să realizaţi ca modul în care arătaţi,

influenţează impresiile celorlalţi. Luaţi exemplu de la cei din jurul

dumneavoastră şi îmbracaţi-vă în concordanţă. Aceasta nu înseamnă

pierderea completă a individualităţii, ci mai, de grabă, faptul că sunteţi

flexibil şi adaptabil în circumstanţe diferite. Deci, dacă alegeţi

117

Page 118: Curs Sociologie Complet

extremele în modă când te afli la serviciu, se atenuează înclinaţia

dumneavoastră de-a munci.

Postura. Pozitia corpului este importantă pentru procesul de

comunicare. O persoană care se sprijină de perete sau stă aplecată

înainte pe scaun în timp ce transmite un mesaj verbal unei

persoane, surprinde neplăcut, demonstrând o atitudine de oboseală,

plictiseală, neglijenţă sau toate trei la un loc.

Întotdeauna, în acest caz, ascultătorii vor fi impresionaţi

neplăcut.

Un element important al comunicării constă în examinarea

posturii dumneavoastră - cum şedeţi, cum staţi în picioare când

vorbiţi- poziţii care vor pune în evidenţă şi calitatea discursului

dumneavoastră dar, mai ales, vă influenţează vocea. Dacă aveţi o

poziţie gârbovită, capul plecat sau umerii lăsaţi să cadă, vocea

dumneavoastră nu va fi clară, pentru ca respiraţia este influenţată,

neputând să trageţi mult aer în piept şi nici nu puteţi avea un control

asupra expiraţiilor. Mai mult de-atât, muşchii gâtului trag maxilarul în jos

şi coardele vocale nu vibrează atât de lejer cât ar trebui, iar rezultatele

sunt acele sunete înăbuşite sau întrerupte.

O poziţie gărbovită afectează, de asemenea, vocea atât fizic cât

şi psihologic; fiecare mişcare şi stare psihică îi schimbă tonalitatea,

ritmul, intensitatea. Dacă priviţi cu viclenie şi vocea dumneavoastră va

fi la fel, va fi indiferentă şi arogantă .

Scâncetul sau tonul plângăreţ pe care cei mai mulţi oameni le

găsesc neplăcute ar putea foarte bine să dea alte nuanţe vocii

dumneavoastră.

Pentru a vă ameliora şi perfecţiona postura când vorbiţi, trebuie

să aveţi în vedere patru caracteristici foarte importante: voiciunea,

plăcerea, distincţia şi expresivitatea. Ele vor bifluenţa şi calităţile

vocale.

118

Page 119: Curs Sociologie Complet

Calitaţile vocale. Nu fiţi descurajat pentru ca nu vă puteţi

schimba modul de-a vorbi. Puteti să vă controlaţi permanent vocea. Fiţi

atent cum vă folosiţi vocea în situaţii diferite, mărind sau micşorând

volumul, ajustând tonul în funcţie de circumstanţele particulare. Vă

puteţi îmbunatăţi calitatea vocii numai daca o şi doriţi, insă

trebuie să exersaţi mult pentru aceasta. Primul pas este conştientizarea

factorilor care influentează sunetele vocii.

Mecanismele vorbirii. Vorbirea implică multe abilităti

mecanice. Ea cere o manipulare complexă a diafragmei, plamânilor şi

muşchilor pectorali, de altfel şi a coardelor vocale, gurii, limbii şi

buzelor.

Corzile vocale arată ca nişte benzi elastice care se întind de-a

lungul interiorului unei cavităti, denumite laringe şi pe care noi

obişnuim să-i spunem "Mărul lui Adam". Aerul din plamâni este scos

afară prin laringe şi ajunge la coardele vocale, iar sunetul se produce.

Sunetele sunt influenţate în primul rând de coardele vocale şi apoi

succesiv de poziţia maxilarului, de pereţii gurii, de limba, dinţi şi buze.

Bineînteles ca nu sunteţi conştienti de toate acestea în timp ce vorbiţi şi

cu atât mai puţin atunci când sunteţi precipitat, obosit sau emoţionat,

fară a fi atent la ce se întâmplă cu vocea dumneavoastră.

Pentru a vă asigura că sunetele sunt clare, muşchii gâtului

dumneavoastră trebuie să fie întinşi sau rigizi, iar buzele să fie flexibile

şi capabile să realizeze o mare varietate de poziţii. Dacă aţi făcut

vreodată o injectie cu anestezic la dentist, veti şti ce înseamnă să-ţi

mişti buzele adecvat pentru a pronunţa cuvintele.

Înălţimea şi intensitatea vocii. Vocea unei persoane care

vorbeşte pe tonalităţi înalte este ascuţită, ţipătoare sau stridentă. Vocea

unei persoane care vorbeşte pe tonalităţi joase va fi groasă, gâtuită,

aspră. Când corzile vocale sunt foarte intense, sunetele produse vor fi

mai înalte, astfel că aerul este format să le facă să vibreze. Când suntem

119

Page 120: Curs Sociologie Complet

tensionaţi sau anxioşi, corzile vocale se întind puternic iar vocea se

subţiază, devine stridentă.

Volumul vocii. Volumul este mult mai uşor de controlat decât

tonalitatea vocii, iar practica (exerciţiul) vă va ajuta să obtineţi un

volum corect. O respiraţie corectă este esenţială pentru a controla

volumul şi modul de-a vorbi. Exersaţi tragând profund aer în piept şi

apoi expiraţi suficient de puternic pentru a vă corecta volumul. Învatăţi

cum să controlaţi vocea, în aşa fel încât să puteţi fi auzit la o distanţă

mare fară să ţipaţi sau fiţi strident. Dacă vă puteţi controla vocea si

vorbirea în aşa fel încât să fie clară, fară stridenţe, ţipete ori gâfâieli,

veţi impresiona ascultătorii prin calitate şi claritate.

Ei vor fi foarte probabil captaţi de modul în care ştiţi să vorbiţi şi

vor găsi că este mai bine să vă asculte şi să înţeleagă ce expuneţi.

Volumul vocii depinde de anumiţi factori şi ar trebui să luaţi

în considerare urmatoarele:

unde vorbiţi (într-o camera mică sau o sală de conferinţe, într-o

cameră unde sunetul are ecou, în aer liber sau cu uşile închise)

pentru că locul în care vă aflaţi va influenţa audibilitatea

cuvintelor dumneavoastră;

mărimea grupului caruia îi vorbiţi;

zgomotul de fond, de exemplu: zgomotul instalaţiei de aer

condiţionat.

Dicţia şi accentul. Dicţia este modul în care spuneţi sau

pronuntaţi cuvintele iar aceasta se face prin educaţie şi exerciţiu. Într-o

oarecare măsura ea este influenţată de accent. O persoana din nord va

avea o dicţie diferită faţă de cea din sud. Dicţia depinde de articularea şi

enunţarea sunetelor, elemente folosite în descrierea pronunţării

cuvintelor:

• articularea se referă la modul de pronunţare al consoanelor;

• enunţarea se referă la modul de pronunţare al vocalelor.

Dacă articulăm şi enunţăm bine, clar, vom avea o dicţie bună.

120

Page 121: Curs Sociologie Complet

Deci, o dicţie clară este în general considerată a fi rezultatul unei bune

educaţii şi practici.

Totuşi, este important să nu se facă o confuzie între dicţie şi

accent.

Oricare ar fi accentul dumneavoastră, este mai important s ă

pronunţaţi cuvintele clar. Ascultaţi crainicii de la televiziune sau radio

şi sesizaţi diferenţa între accent şi dicţie.

Exista o perioadă de timp în care "BBC English" era renumit

pentru modul în care se vorbea. În prezent, fiecare accent regional este

reprezentat şi este acceptat atât timp cât vorbitorii pronunţă cuvintele

foarte clar; deci, atât cu accentul cât şi cu dicţia dumneavoastră bună veţi

putea spune celor care va asculta ceva despre dumneavoastră. Aceste

doua elemente ale unei vorbiri corecte sunt foarte importante, în special

în serviciile publice care presupun o discriminare fină a cuvintelor şi

sunetelor.

Vorbirea neclară, confuză, poate fi cauzată de o încordare îi

rigidizarea maxilarului sau a buzelor. Dacă gâtul este nerelaxat,

contractat, aproape cu siguranţa că maxilarul este la fel de tensionat. Cel

mai potrivit lucru este relaxarea acestuia pentru a fi pregătit pentru a-1

deschide şi închide lejer.

Dacă nu se realizează acest lucru, sunetele vor fi pronunţate cu

gura întredeschisă şi în consecinţa vor fi neclare.

Este imposibil să obţinem o expresivitate a vocii realizată în

astfel de condiţii. Rezultatul este o voce căreia îi lipseşte vitalitatea iar

sunetele sunt monotone şi estompate.

Adesea când stăm întinşi şi credem că ne relaxăm, maxilarul

nostru este încordat ca o reacţie a tensiunii existente.

Buzele încordate strânse, sau buzele care nu se mişcă foarte

mult în timpul vorbirii, influenţează sunetele. Billy Connolly, un

locuitor al Glasgow-ului, când era întrebat dacă face eforturi de a-şi

schimba accentul pentru că vine din partea de sud a regiunii,

121

Page 122: Curs Sociologie Complet

spunea:"Nu! Eu doar imi deschid gura mai mult. Cei din Glasgow au

gurile ca nişte cutii de scrisori. Ei nu-şi deschid mult gurile atunci cand

vorbesc."

Acest exemplu subliniază diferenţa dintre accent şi dicţie. Daca aveţi un

accent regional foarte puternic, nu încercaţi să-1 modificaţi, însă

asiguraţi-vă că deschideţi gura şi folosiţi buzele dumneavoastră cu

flexibilitate pentru a pronunţa cuvintele clar şi corect.

Un bun vorbitor ar trebui să-şi controleze buzele in toate

poziţiile. O înşiruire de scurtă durată a mişcărilor in mod automat,

demonstrează că anumite consoane şi vocale devin dificil de deosebit

şi aceasta conduce la o comunicare proastă. Chiar ascultătorii cu un

auz bun înţeleg mai bine dacă în plus "citesc cu buzele". Dacă însa,

buzele vorbitorului nu se mişcă suficient, cuvintele pot fi mai dificil

sau chiar imposibil de inţeles.

Oricum, atunci când vorbiţi într-o încăpere mare sau unui

public foarte mare, este util de-a realiza mişcările buzelor uşor, dar mai

pronunţat decât normal, astfel incât sunetul să se audă clar, chiar şi la

distanţă.

Viteza. Mesajul pe care-1 transmiteţi va fi influenţat şi de viteza

sau de ritmul cu care vorbiţi. Dacă aceasta este mai mare, ascultătorul

primeşte mesajul ca pe o urgenţă. Uneori acest lucru poate fi util, însă

o vorbire în permanenţă rapidă, ca un şuvoi de cuvinte, ar putea face

pe cei care vă ascultă să fie derutaţi, pentru ca ei nu vor pricepe

urgenţa subânţeleasă, care, de fapt, nu există.

De asemenea, o viteză mare de vorbire poate să vă creeze

dificultăţi de a fi înţeles şi probabil că nici nu veţi putea pronunţa

fiecare cuvânt clar şi cu atenţie.

Cele mai multe persoane care vorbesc în public o fac în mod obişnuit

cu o viteză mai mică, comparativă cu cea din timpul unei conversaţii

obişnuite. Aceasta depinde de viteza normală de vorbire şi de cum

122

Page 123: Curs Sociologie Complet

doresc cei care ascultă, pentru că altfel intervine plictiseala sau se

pierde logica cuvintelor exprimate verbal.

Un bun vorbitor îşi schimba viteza în concordanţă cu importanţa

mesajului, deci cuvintele şi frazele nesemnificative sunt rostite mai

repede, în timp ce cuvintele şi frazele importante vor fi rostite mai rar

şi accentuat.

Folosirea pauzei. Dacă vorbiţi cu pauze lungi între fiecare

cuvânt ori o serie de cuvinte, veţi pierde foarte repede audienţa.

Totuşi, pauza folosită cu grijă, poate fi un mijloc eficient pentru

transmiterea mesajelor.

Un bun vorbitor va face pauze scurte doar atunci când trebuie,

pentru a oferi ascultătorilor săi posibilitatea de-a se implica activ. El va

face pauze în special înainte sau după un cuvânt care trebuie accentuat

sau înainte de-a sublinia o idee mai importantă.

Timbrul vocii. lnflexiunea sau modificările "sus-jos" ale vocii -

timbrul – influenţează modul în care mesajul este recepţionat.

Variaţiile în timbrul vocii sunt adesea asociate cu intensitatea şi cu

viteza ei, pentru a accentua sau a mări interesul celor expuse.

Totuşi, în mod separat de cuvintele rostite, timbrul poate trăda

atitudinile şi emoţiile dumneavoastră. Reacţia receptorului sau

receptorilor (ascultători, auditoriu) la mesajul transmis (subiectul,

tema), este influenţată de timbrul vocii pe care-1 folosiţi.

Tonul dumneavoastră poate indica faptul că sunteţi fericit,

furios sau trist. El poate arăta că sunteţi înfricoşat, prietenos, umil,

imperativ sau înţelegător. Mai mult, un cuvânt poate avea mai multe

inţelesuri, în funcţie de timbrul vocii:

"Am terminat toate scrisorile acelea"; "Bine"; "Le-am

dactilografiat acum şi ar trebui trimise după amiază aceasta".

Cuvântul "Bine" poate însemna "Înţeleg" sau "E bine - ai

muncit uimitor de repede" sau "Tocmai la timp" - toate acestea

depinzând de tonul folosit.

123

Page 124: Curs Sociologie Complet

Este uşor să faceţi o impresie greşită dacă nu folosiţi timbrul

vocii şi bineinţeles, este uşor să transmiteţi ce gândiţi cu adevărat chiar şi

atunci când nu vreţi să arătaţi asta.

Tonul vocii deţine un rol important în limbajul verbal, informal şi

mai ales în situaţii formale.

Desigur, dacă sunteţi entuziasmat şi vă face plăcere să vorbiţi

despre un subiect anume, nu exageraţi! Este bine să lăsaţi auditoriul să

recunoască acest lucru.

Modalitǎţi de comunicare în munca de fiecare zi

Comunicarea verbală se bazează pe respectarea unor principii de

disciplină interioară: o ascultare atentă şi selectivă şi o formulare letă a

răspunsului.

1. Este importantă concentrarea asupra spuselor interlocutorului.

2. Fiţi naturală şi relaxată şi încercaţi să nu fiţi distrasă de

persoanele din jur.

3. Ascultaţi selectiv pentru a putea reţine datele esenţiale ale

mesajului transmis.

4. Concentrati-vă asupra cuvintelor, ideilor cheie care vă pot ajuta să

înţelegeţi mesajul.

5. Arataţi-vă interesul pentru vorbitor prin expresia feţei şi

privindu-1 cu atenţie.

6. Dacă este esenţial să reţineţi informaţii detaliate ca: numere de

telefon şi adrese, cifre de referinţă, notaţi-le succint, pe măsură ce

vi se comunică .

7. Fiţi pregatită să reacţionaţi verbal sau altfel la tot ceea ce vi se

spune.

A. RĂSPUNSUL

124

Page 125: Curs Sociologie Complet

1. Organizaţi-vă ideile înainte de a vorbi, iar pentru

problemele importante pregăţi-vă un plan care să conţină ceea

ce vreţi să spuneţi.

2. Prezentaţi-vă ideile în mod logic şi clar, folosind propoziţii

simple, concise, evitând un limbaj de jargon.

3. Vorbiţi clar, pe tonul şi în ritmul potrivit.

4. Evitaţi să repetaţi ceea ce aţi spus şi aveţi grijă să nu vă

îndepărtaţi de la subiect.

5. Încercaţi să menţineţi trează atenţia ascultătorului prin

propriul dumneavoastră entuziasm şi interesul faţă de

subiectul acordat.

6. Spuneţi ceea ce vreţi să spuneţi şi faceţi-o în modul cel mai

serios.

În funcţie de conţinutul comunicării se pot identifica mai multe

tipuri de comunicare:

• comunicare comercială (în domeniul marketingului) care

cuprinde publicarea, promovarea, relaţiile "public - produs".

• comunicarea internă include: acţiunile vizând informarea

personalului, acţiuni vizând crearea relaţiilor verticale, în

ambele sensuri, şi orizontale din interiorul firmei,

facilitează circulaţia informaţiilor, acţiunile vizând

generarea şi obţinerea participării, implicarea şi dinamizarea

personalului.

• comunicarea financiară are ca obiect gestiunea

informaţiilor şi relaţiile financiar bancare, şi cu acţionarii.

• comunicarea instituţionala vizează crearea imaginii firmei.

B. RELANSAREA

A comunica înseamnă a şti să stimulezi. În acest sens trebuie

ştiut în orice moment cum să fie preluată iniţiativa, "relansând"

dialogul, pentru fiecare scop existând anumite forme de exprimare.

125

Page 126: Curs Sociologie Complet

Relansarea e o tehnică utilizată în situaţii în care interlocutorul

dă un răspuns tangenţial, alăturat dar nesatisfacător, incomplet sau

inadecvat. Există două tipuri de relansări: pasive şi active.

1. Relansarile pasive pot fi uşor de învăţat şi de reţinut şi

constau în :

• scurte orientari comprehensive (de înţelegere):

"da"; "înţeleg", "corect"; "aşa este". Ele îl determină pe interlocutor să

simtă faptul că îl ascultăm cu atenţie şi înţelegem ceea ce spunem.

• propoziţii sau fraze neutre care îl încurajează pe interlocutor sa

continue, fără a-1 influenţa în formularea ideilor sale: "Îmi puteţi da şi alte

detalii?"; "Cum apreciaţi, particular, afacerea supusă discuţiei?"

Un mijloc extrem de simplu pentru a relansa discuţia printr-o frază

neutră constă în reformularea sub forma interogatorie a ceea ce tocmai a

spus interlocutorul. Exemple:

"lată concluzia la care am ajuns, alegerea e foarte simplă"

"Este foarte simplă?" sau "Ce înţelegi prin: alegerea este foarte

simplă?"

Atitudinea corporală poate de asemenea servi relansării pasive: a da

din cap afirmativ, a înclina uşor către interlocutor pentru a-i demonstra

interesul faţă de ceea ce spune. şi utilizarea eficace a pauzelor va

determina interlocutorul să spună mai mult despre ceea ce gândeşte asupra

problemelor discutate.

2. Relansările active sunt mai dificil de utilizat, şi implică din

partea celui care apelează la ele, mult antrenament şi voinţa de a nu-şi

influenţa interlocutorul. Dintre cele mai cunoscute tipuri de relansări fac

parte:

• rezumatul - sinteza a ceea ce interlocutorul ne-a comunicat până

la un anumit punct al conversaţiei, prin reformularea celor spuse

fară a le deforma: "Nu sunt sigur că m-am facut bine înţeles, îmi

puteţi rezuma cele spuse?";

126

Page 127: Curs Sociologie Complet

• reexprimarea sentimentelor - constă în sintetizarea a ceea ce

interlocutorul nu a reuşit să exprime: "Simt o oarecare tensiune

în atitudinea d-voastra, mai mult, am impresia că această situaţie

vă este neconfortabilă"

C. PARADIGMA SISTEMULUl DE COMUNICARE UMANĂ

Comunicarea reprezintă un sistem de transmitere a unor mesaje

(procese mentale - concluzii, gânduri) şi expresii fizice (gesturi,

sunete).

1. categorizare (memorare) - proces de percepere, memorare şi redare

a informaţiilor.

2. conceptualizare (interpretare) - proces de prelucrare a

informaţiilor.

3. simbolizare (selectare) - reprezentarea semnelor prin

simboluri.

4. organizare (coordonare) - adaptează simbolurile la

contextul social.

5. operaţionalizare (transmitere) - transmiterea mesajului.

Comunicarea în grup

Într-un grup eficient, toţi membrii vor accepta obiectivele

grupului şi vor lucra pentru a atinge scopul comun. Oricum, mulţi

membrii vor veni într-un grup cu obiectivele lor personale denumite

"agenda ascunsă". Acestea pot include:

• încercarea de a impresiona (pe cineva de rang superior);

• apărarea intereselor grupului pe care îl reprezintă;

• folosirea întrunirilor pentru "a-1 pune la punct" pe oponent;

• acoperirea ineficienţei sau a erorilor precedente;

• realizarea unor alianţe particulare;

127

Page 128: Curs Sociologie Complet

• folosirea întâlnirilor ca o platformă pentru amuzamentul

personal.

Stilul de conducere

Există trei stiluri principale de conducere: democrat, autoritar şi

permisiv. Fiecare stil trebuie să acţioneze asupra comportamentului

individual şi de grup, asupra sarcinii de muncă, asupra climatului la

nivel organizaţional. Stilul de conducere este determinat de modul în

care este exercitat de lider.

1. Stilul de conducere democratic

În general vorbind, de vreme ce conducătorul (liderul) conduce

numai atunci când este nevoie şi acţionează asupra ideilor

fundamentale, pentru ca membrii să-şi poată realiza scopul prin

folosirea resurselor lor, la rândul lor, membrii grupului pot obţine

satisfacţie atunci când liderul le acordă încrederea lui şi mai ales când

pot lua ei singuri decizii potrivite. Productivitatea grupului este astfel,

stimulată.

2. Stilul tiranic (autoritar)

Comportamentul conducătorului este guvernat de ideea

fundamentală că este necesară o direcţie constantă pentru realizarea

obiectivelor şi se pune accent mai mult pe productivitate decât pe

satisfacţia membrilor.

3. Stilul de conducere permisiv

Preocuparea pentru realizarea obiectivului este diminuată, iar

sarcina poate să nu fie realizată. Accentul cade pe satisfacţia

membrilor, ca rezultat al atingerii obiectivelor personale şi mai puţin se

insistă pe realizarea scopului produs al grupului.

Astfel, în ciuda avantajelor aparente ale stilului democrat şi al

tendinţei moderne spre un management democrat, există momente

când nu sunt adecvate situaţiei. Natura sarcinii, timpul limitat

disponibil, caracteristicile membrilor lor şi aşa mai departe, toate

128

Page 129: Curs Sociologie Complet

sugerează la un moment dat, că alt stil de conducere este necesar.

Conducatorul este cel care trebuie să fie flexibil, să-şi adapteze stilul în

funcţie de nevoile cerute de situaţie.

CURS 12CALITATEA VIEȚII1. CONCEPTUL DE CALITATE A VIEȚII

Calitatea vieții, de exemplu, turistice, înseamnă gradul de atracție al resurselor naturale, al dotării generale și al patrimoniului spiritual, al varietății și nivelului serviciilor oferite turiștilor într-o zonă sau stațiune turistică. Structura conceptului de calitate a vieții este formată din două elemente distincte:

- O stare – viața oamenilor așa cum este ea la un moment dat;- Un set de criterii de evaluare (valori) în raport cu care starea

vieții este evaluată ca fiind bună sau nu.

Pentru construirea conceptului de calitate a vieții este necesar a se lua în considerare ambele elemente, dar și modul în care ele sunt combinate, cum are loc procesul de evaluare, de aplicare a criteriilor de evaluare la starea componentelor vieții.Interpretări și evaluări: - Victor Brighi folosește nuanța de indicatori ai modului de viață;

- Massimo Brighi vorbește despre human enviroment;- Oto Sulc se referă la stilul de viață;- Bernard de Jouvenal definește calitatea vieții ca ”reprezentțnd

totalitatea posibilităților oferite individului de către societate pentru a-și a amenaja existența, de a dispune de produse și de a folosi servicii pentru a amenaja existența sa individuală după tendințele, cerințele și dorințele proprii”.

- Pentru sociologul român Mihai Constantinescu ”în nivelul de trai intră și nivelul de cultură, nivelul moral, deci, un complex de elemente care nu pot fi reduse numai la aspectele strict economice”.

Obiectul evaluării calității vieții are la bază starea vieții. Viața poate fi considerată a fi compusă din totalitatea activităților pe care le desfășoară o persoană. Viața umană se constituie în mod continuu, pornind de la o serie de premise ce pot fi grupate în două mari categorii: condiții și inițiative.

129

Page 130: Curs Sociologie Complet

Condițiile vieții pot fi împărțite, la rândul lor, în cadre și resurse. Cadrele vieții sunt: cadrul uman individual care cuprinde totalitatea elementelor biofizice și psihologice ale individului și cadrul uman colectiv care evidențiază oamenii cu care fiecare intră în contact: colegii de muncă, membrii familiei,etc. Resursele vieții se referă la acele bunuri pe care persoana le găsește în mediul său de viață și pe care le poate utiliza ca instrumente pentru crearea propriei sale vieți: resurse economice (mijloace financiare și bunufile economice existente); resursele sociale și culturale; resurse personale (capacitatea fizică, psihică, intelectuală proprie). Inițiativa personală reprezintă un factor important și independent în consruirea vieții. Capacitatea fiecăruia de intervenție activă în construirea propriei sale vieți este înțelepciunea sa. Alegerea cursului vieții sale cât și priceperea de a realiza acest curs în cadrele existente și cu resursele disponibile, reprezintă un factor esențial al vieții. Deci, pornind de la totalitatea condițiilor (cadre, resurse), persoana umană își construiește propria sa viață (familie, muncă, pregătire școlară). Vladimir Trebici definea, astfel, relația între calitatea vieții și nivelul de trai: ”între bunăstare și calitatea vieții, între nivelul de trai și fericire, raportul dialectic este cel dintre condițiile sau premisele pe care le crează societatea – condiții obiective - și perceperea acestora în conștiința individuală și colectivă, reprezentând condițiile subiective”. Sintetizând aceste puncte de vedere, concluzionăm că în conceptul de calitate a vieții sunt incluse:

- Condițiile de muncă și durata zilnică, lunară și anuală a activității profesionale;

- Cantitatea (excluzând consumul irațional), diversitatea și calitatea bunurilor materiale și serviciilor de care se bucură populația;

- Condițiilor care corespund nevoilor spirituale;- Timpul liber destinat unor activități neprofesionale și modul

de utilizare a acestuia;- Libertățile și drepturile cu caracter politic;- Calitatea mediului ambiant.

Calitatea vieții presupune existența unui ansamblu de condiții materiale și sociale care să permită satisfacrea unor nevoi, caracteristice unei vieți civilizate.

CURS 13

130

Page 131: Curs Sociologie Complet

SOCIETATEA CA SISTEM

MODELE ALE SOCIETATII CA OBIECT AL ANALIZEI SOCIOLOGICE

Modelul evoloutiv al societății Încă de la primele lucrări realizate de precursorii sociologiei, omul și societatea erau considerate într-un permanent progres care tindea spre grade de evoluție apte să le conducă de-a lungul timpului, spre o fază finală de perfecțiune. Compte stabilea cele trei mari stadii de-a lungul cărora toate societățile trebuie să treacă: cucerirea, apărarea și industria. În cadrul fiecăreia din aceste faze, el distingea stadii paralele de dezvoltare a gândirii umane. Durkheim a susținut că dimensiunea cea mai importantă a societății este gradul său de specializare sau, cum spunea el, ”gradul de diviziune a muncii”.

Modelul organicist În gândirea socială au existat totdeauna analogii între societate și organismele vii. Manifestarea cea mai cunoscută a acestui mod de a gândi s-a observat în conceptele legate de structura și funcțiunea folosite în lucrările lui Spencer și Durkheim și în operele antropologilor englezi Malinowski și Brown. Trăsătura principală a punctului de vedere structural-funcțional rezultă din recunoașterea unei importanțe deosebite care i se acordă societății și interrelațiilor instituțiilor sale. Viața socială continuă pentru că societățile găsesc mijloacele (structurile) cu care acestea satisfac nevoile (funcțiile), care sunt preexistente și consecințe ale vieții organizate. Scopul celor ce aplică metoda organicistă (structural-funcțională) este acela de a determina care sunt condițiile și cerințele vieții sociale, de a determina procesele cu ajutorul cărora o societate încearcă să-și satisfacă propriile nevoi.

Modelul de echilibru și modelul de conflict Modelul de echilibru al societății reprezintă o versiune particulară a perspectivei funcționaliste. Se afirmă că acest model desconsideră aspectul conflictual și tensional al societății și exercită o influență politică conservatoare asupra gândirii sociologice.

Teoria funcționalistă susține în mod deschis că lipsa prelungită a practicării anumitor funcții duce la dizolvarea societății și că schimbarea unei structuri influențează asupra abilității de a practica o funcție, că schimbarea unei substructuri prezintă importanță în mod obișnuit pentru alte substructuri ale aceluiași sistem.

131

Page 132: Curs Sociologie Complet

Teoria echilibrului este, în principal, elaborată de T.Parsons. Față de Modelul de echilibru se afirmă apariția Modelului conflictual al societății.Acesta susține că în societatea modernă nu se poate vorbi de un echilibru armonios pentru a cărui conservare se utilizează resursele sociale. Dimpotrivă, majoritatea societăților cunosc manifestări de conflict și, cu deosebire, un conflict de interese. De aici derivă convingerea după care condiția fundamentală a vieții sociale nu este consensul ci desensiunea din care decurge lupta pentru putere și pentru avantajele economice ăntre diversele grupuri sociale.

Scopul utilizării modelelor este de a asigura sociologiei mijloacele necesare pentru a obține cunoștințe prin care să poată efectua o analiză specifică a societății, prin care să contribuie într-o modalitate proprie la dezvoltarea sistemului social.

CURS 14 CULTURADefiniția conceptului de cultură Etimologic: latinescul ”cultura”, ”culturae” înseamnă cultivarea pământului; În perioada iluminismului francez este preluat de filosofie, însemnând cultivarea minții și a sufletului, cultivarea spiritului.Petre Andrei: ”… natura unită cu valoarea, natura pusă în valoare este cultura”.Dimitrie Gusti vorbea despre o cultură obiectivă: coduri de legi, cultul, religia, descoperirile științifice. Cultura reprezintă ansamblul unitar de valori materiale și spirituale realizate de către om în acțiunea sa de prelucrare a naturii și de transformare atât a societății cât și a sa însăși, precum și instituțiile, obiceiurile, normele și tradițiile care indică modul de trai și calitatea vieții. De fiecare dată când omul întreprinde un efort asupra lui însuși se vorbește de cultură ; de fiecare dată când el modifică lumea se vorbește de civilizație. Cultura și civilizația sunt entități complementare, iar domeniile lor de referință se regăsesc într-un cadru social comun.

132

Page 133: Curs Sociologie Complet

Deci, valorile culturale sunt bază și premisă a realizării elementelor de civilizație. Prin cultură omul umanizează natura, prin civilizație se umanizează pe sine. Sistemul culturii naționale Între sistemul național și sistemul cultural este o relație de condiționare reciprocă. Aceasta are loc deoarece națiunea este un produs cultural, iar, la rândul ei, ea însăși produce cultură. Cultura națională este un sistem socio-uman foarte activ, care sintetizează, în sine, întreaga experiență istorică a unui popor și îi exprimă pregnant specificul acestuia.

TREI SPEȚE ALE CULTURII NAȚIONALE1. Cultura folclorică are ca spațiu de manifestare satul. Nu

există produs folcloric care să nu cuprindă trăiri ale omului în raport cu anumite fenomene ale naturii. Din punct de vedere generic, folclorul este atât un produs individual, cât și unul colectiv;

2. Cultura înaltă se impune prin aceea că ea este un produs profund elaborat, desfășurându-se în baza unor ipoteze îndelung testate și uzând de metode verificate în timp.

3. Cultura de masă este produs al industrialismului și efect al expansiunii urbane. Operele ei se realizează de către specialiști ai culturii înalte, iar instituțiile de acare uzează nu-i aparțin.

Sociologia culturii are în vedere atât aspectele de ordin conceptual, sfera culturii și relațiile ei cu fenomenele specifice civilizației ; în plus, este preocupată de modalitățile de interrelaționare complexă dintre fenomenele de cultură și alte cadre ale vieții sociale, influențele culturii asupra comportamentelor vieții sociale.

STRUCTURA INTERNĂ A CULTURII1. Cultura este localizată în timp și spațiu, într-o

colectivitate socială. Ea nu există în afara grupului

133

Page 134: Curs Sociologie Complet

social și contribuie la portretizarea sociologică a grupului.

2. Cultura individului și a comunității : cultura personală, a individului constituie o totalitate a modurilor de comportare, a metodelor de acțiune, a gândurilor, noțiunilor, concepțiilor, produselor activității lui.

3. Cultura comunității reprezintă un ansamblu al produselor gândirii și activității, al valorilor, modalităților de conduită care au fost recunoscute și acceptate de către colectivitate și au căpătat importanță pentru membrii ei.

RELAȚIA CULTURĂ, PERSONALITATE, SOCIETATE ; MECANISMELE SOCIALIZĂRII Socializarea este un proces social fundamental prin care se realizează influența culturii asupra vieții sociale. Socializarea este procesul complex al devenirii omului ca ființă socială, de însușire a unor norme și valori, a unor roluri sociale. Mecanismele socializării sunt cele ale inserției ființei umane în viața socială, ale genezei modelelor de comportament social și ale asimilării active a acestora – procese prin care ființa umană devine aptă să se adapteze solicitărilor sociale în diferite situații de viață și activitate umană, în grupurile umane. Socializarea – prin ansamblul mecanismelor și formelor ei, prin mecanismele esențiale ale învățării sociale – contribuie la modelarea socială a ființei umane, la geneza și dezvoltarea personalității sociale și a posibilităților sale de manifestare sau realizare în cadrul diferitelor forme de comunitate și activitate umană.

134

Page 135: Curs Sociologie Complet

135