28
SOCIOLOGIE Asist.univ.drd. Monica-Iuliana POPESCU

Curs 1 Sociologie(1)

Embed Size (px)

DESCRIPTION

curs 1 sociologie

Citation preview

Page 1: Curs 1 Sociologie(1)

SOCIOLOGIE

Asist.univ.drd. Monica-Iuliana POPESCU

Page 2: Curs 1 Sociologie(1)

CURS NR. 1:

SOCIOLOGIA CA ŞTIINŢĂ

Page 3: Curs 1 Sociologie(1)

DEFINIREA SOCIOLOGIEI

OBIECTUL DE STUDIU AL SOCIOLOGIEI

NAŞTEREA ŞI DEZVOLTAREA ŞTIINŢELOR

SOCIALE

LOCUL SOCIOLOGIEI ÎN CADRUL ŞTIINŢELOR

SOCIALE ŞI RAPORTURILE EI CU CELELALTE

ŞTIINŢE SOCIO-UMANE

Page 4: Curs 1 Sociologie(1)

Ce este sociologia şi care este obiectul ei de

studiu?

Page 5: Curs 1 Sociologie(1)

Definirea sociologiei

Termenul de sociologie provine din îmbinarea a două cuvinte: unul latin „socius” ce înseamnă social altul ce provine din limba greacă – „logos” cu semnificaţia – ştiinţă

ca urmare putem considera că sociologia este o ştiinţă despre social, despre societate.

Page 6: Curs 1 Sociologie(1)

Filozoful pozitivist francez – Auguste Comte a

folosit pentru prima dată termenul de

„sociologie” într-un studiu intitulat: „Course de

philosophie positive”, publicat în anul 1838. În

lucrarea respectivă a definit conceptul de

„sociologie” ca fiind o „ştiinţă a societăţii”.

Page 7: Curs 1 Sociologie(1)

Max Weber a apreciat sociologia drept

ştiinţa care studiază acţiunea socială.

Page 8: Curs 1 Sociologie(1)

Dimitrie Gusti - „ştiinţa realităţilor sociale”.

Petre Andrei - „sociologia studiază în mod

obiectiv, în primul rând, existenţa socială sub

aspectul ei static-structural, şi apoi sub

aspectul dinamic - funcţional al ei, arătând

fazele şi tipurile sociale realizate”.

Page 9: Curs 1 Sociologie(1)

Traian Herseni - „sociologia este ştiinţa societăţilor omeneşti,

este o disciplină ce se ocupă cu studiul vieţii sociale, al

fenomenelor de comunicare umană, de convieţuire socială”.

Dicţionarul „Le Petit Larousse” - sociologia este disciplina care

„studiază ştiinţific societăţile omeneşti şi faptele sociale”.

Cătălin Zamfirescu şi Lazăr Vlăsceanu în „Dicţionarul de

sociologie” consideră că „sociologia este o ştiinţă despre

societate”.

Page 10: Curs 1 Sociologie(1)

SOCIOLOGIA

obiect propriu de cunoaştere – societatea.

Numai că societatea este obiect de studiu nu

doar al sociologiei, ci şi al multor alte ştiinţe

sociale.

Ce anume conferă specificitate

sociologiei? deosebiri de celelalte ştiinţe sociale - perspectiva

de abordare a obiectului de cercetare comun,

respectiv societatea.

Sociologia este ştiinţa care abordează

societatea ca totalitate, ca întreg,

studiind ansamblul faptelor, fenomenelor,

relaţiilor şi proceselor sociale.

Page 11: Curs 1 Sociologie(1)

obiectul de studiu al sociologiei :

colectivităţile umane

relaţiile interumane din cadrul acestora

comportamentul uman în interiorul

grupurilor şi comunităţilor umane.

Page 12: Curs 1 Sociologie(1)

Auguste Comte (1798-1857)

concepe studierea societăţii într-o dublă perspectivă:

o statică – ca factor constitutiv şi de stabilitate

o dinamică – ca factor de progres şi de schimbare

evidenţiază legile fundamentale care guvernează în social –

intenţie epistemologică - ştiinţifică

Herbert Spencer (1820-1903)

interpretează societatea ca un organism, apt în mod

sistematic de adaptare şi evoluţie.

Page 13: Curs 1 Sociologie(1)

Emile Durkheim (1858 – 1917)

Desemnează ca obiect de cercetare precis al sociologiei – “faptele sociale”

Faptele sociale trebuie tratate “ca lucruri” având un interes intrinsec, autonom.

Societatea este un complex de fapte sociale

Niciuna din aceste fapte nu este întâmplătoare şi nu poate fi explicată de sine stătător,

Orice fapt social trebuie raportat la totul în care se naşte şi privit paralel cu celelalte părţi componente (fapte sociale) ale

acestui tot.

Page 14: Curs 1 Sociologie(1)

Contribuţii importante: Max Weber, Karl Marx,

Wilhelm Wundt, Talcott Parsons,

Dimitrie Gusti ş.a.

a se preciza cu claritate obiectul specific de studiu;

a se preciza raporturile cu alte discipline;

elaborarea unui sistem conceptual şi a unei metodologii

de investigaţie proprii sociologiei.

Page 15: Curs 1 Sociologie(1)

în cadrul cursului se vor studia probleme referitoare la:

acţiunea socială,

structura socială,

grupurile sociale,

organizaţia,

socializarea,

grupurile de vârstă,

genul social,

relaţiile interetnice, rasiale şi naţionale,

familie, religie, devianţă, cultură etc.

Page 16: Curs 1 Sociologie(1)

SOCIOLOGIA STUDIAZĂ REALITATEA SOCIALĂ

DINCOLO DE ASPECTELE EI PARTICULARE.

FINALITATEA SOCIOLOGIEI STĂ ÎN

CUNOAŞTEREA, EXPLICAREA ŞI ÎNŢELEGEREA

ŞTIINŢIFICĂ A STRUCTURII ŞI FUNCŢIONĂRII

SOCIETĂŢII GLOBALE.

SOCIOLOGIA STUDIAZĂ RELAŢIA DINTRE

INDIVID ŞI SOCIETATE SUB TOATE ASPECTELE.

Page 17: Curs 1 Sociologie(1)

Care sunt elementele de specificitate ale unei

ştiinţe?

Page 18: Curs 1 Sociologie(1)

Specificul unei ştiinţe, în general, este dat de următoarele elemente:

• obiectul de cercetare;

• aria tematică şi aparatul conceptual;

• perspectiva de abordare a obiectului de

studiu;

• metodele de investigaţie;

• finalitatea cercetării ştiinţifice.

Page 19: Curs 1 Sociologie(1)

ŞTIINŢELE SOCIALE - denumire generică dată “studiului societăţii şi relaţiilor sociale”

urmează dezvoltării ştiinţelor naturii, în sec. al IXI-lea

ştiinţele despre societate şi om se împart în 3 mari grupuri:

ştiinţele sociale – antropologia, economia, psihologia socială, istoria, sociologia

disciplinele umaniste – filosofia, teologia, literatura, muzica şi arta

ştiinţele comportamentului – sociologia, antropologia, psihologia, aspecte comportamnetale ale biologiei, economiei, geografiei, dreptului, psihiatriei, ştiinţelor politice

Page 20: Curs 1 Sociologie(1)

Sociologia este inclusă în 2 grupuri de ştiinţe:socialecomportamentale

Sociologia comunică cu toate ştiinţele, deoarece socialul – obiectul ei de cunoaştere – cuprinde elementele ce sunt studiate din perspectivele ştiinţei.

Fiecare ştiinţă îşi delimitează obiectul la segmente ale realului – viziunea sociologioei este parţială, pentru explicarea acesteia se aduc argumente şi din ştiinţe conexe.

Graniţele dintre ştiinţele socio-umane sunt fluide.

Page 21: Curs 1 Sociologie(1)

Cu ce ştiinţe socio-umane intră în raporturi sociologia?

Page 22: Curs 1 Sociologie(1)

Raporturile sociologiei cu celelalte ştiinţe socio-umane

Psihologia

studiul comportamentului individual şi a

personalităţii prin:

atitudini, necesităţi, sentimente

procese

învăţare

percepţie

Page 23: Curs 1 Sociologie(1)

Psihologia socială

este strâns legată de sociologie

studiază interacţiunile comportamentelor

individuale şi de grup, stările şi procesele

psihice colective, personalitatea sub raportul

condiţionării socio-culturale.

studiază psihicul individului în procesele de

grup

Sociologia abordează colectivităţile sociale

din perspectiva relaţiilor sociale, a structurilor,

interacţiunilor şi organizării din societate.

Page 24: Curs 1 Sociologie(1)

Antropologia – studiază omul ca individ, grup

şi specie din perspectiva biologică şi socială.

Antropologia fizică se ocupă cu studiul

temelor referitoare la originea omului.

Antropologia culturală studiază

comportamentul uman în contextul normelor şi

valorilor recunoscute de societate la un

moment dat.

Între sociologie şi antropologia culturală sunt

mici diferenţe: prima studiază societăţile

contemporane în timp ce a doua studiază

societăţile arhaice.

Page 25: Curs 1 Sociologie(1)

Ştiinţele economice

studiază producţia, repartiţia, schimbul şi

consumul bunurilor şi serviciilor

acordă o mică importanţă interacţiunii

dintre oameni sau structurile sociale din sfera

economică.

Pentru sociologie, economia este mediul de

producere a unor relaţii sociale, de afirmare a

omului ca forţă de muncă în anumite contexte

sociale.

.

Page 26: Curs 1 Sociologie(1)

Ştiinţele politicese ocupă de studiul organizării politice a societăţii,

modul de guvernare, comportamentul politic,

structurile de putere, mişcările politice, participarea

politică etc.

cercetează politicul sub toate formele sale de

manifestare.

Sociologia include în câmpul de investigare,

alături de problemele specifice ştiinţelor

politice şi aspecte ce sunt studiate de toate

celelalte ştiinţe socio-umane.

Page 27: Curs 1 Sociologie(1)

Obiectul sociologiei cuprinde o arie de probleme de o mare complexitate şi diversitate.

Studiul acestor teme s-a diferenţiat şi s-a extins treptat – peste 100 discipline sociologice:

sociologia culturiisociologia familieisociologia devianţeisociologia juridicăsociologia limbiisociologia arteisociologia edicaţieisociologia munciisociologia rurală şi urbană

etc

Page 28: Curs 1 Sociologie(1)

MULŢUMESC!