Click here to load reader

Boletín el heraldo ameccdai 26 de julio 2015

 • View
  219

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tema: Dios sala a Nuestro Encuentro: El modelo de Isaías, parte II. Mensaje por el Pastor/Rector Mizraím Esquilín García. Boletín Oficial de la Iglesia AMEC Casa de Alabanza en el Pueblo de Canóvanas. Fecha 26 de julio de 2015, Vol X, No. 491. Visítenos "online" www.ameccda.org.

Text of Boletín el heraldo ameccdai 26 de julio 2015

 • EULZ[HYLL_P}UJVU[PU\HTVZLSHUmSPZPZKLSLUJ\LU[YVX\L0ZHxHZ[PLULJVU+PVZ` X\LOHZPKVKLZJYP[VLULSJHWx[\SVZLPZKLSSPIYVX\LLZ[LWYVML[HLZJYPIP},Z[LHUmSPZPZMVYTHWHY[LKL\UHIH[LYxHKLYLL_PVULZHJLYJHKLLUJ\LU[YVZJVU+PVZX\LL_WLYPTLU[HYVUOVTIYLZ`T\QLYLZX\LHWHYLJLULU SH)PISPH :L [YH[HKLLUJ\LU[YVZJVU+PVZX\LUVZWLYTP[LUH]HUJLZLZWPYP[\HSLZZPNUPJH[P]VZ7VYS[PTVJHZP[VKVZLZ[VZVJ\YYLULU[PLTWVZLUSVZX\LLUMYLU[HTVZJYPZPZKLSVZUP]LSLZTmZHS[VZ/LTVZLZ[HKV\[PSPaHUKVLSSPIYV,UJV\U[LYPUN.VKMVY:WPYP[\HS)YLHR[OYV\NO9LNHS)VVRZ+PJ LUHYHZKLYLJPIPYH`\KHZLZ[Y\J[\YHSLZWHYHSPKPHYJVULZ[H[HYLH,Z[LSPIYVM\LLZJYP[VWVYLS+Y,STLY;V^UZ,STPZTVLZ[mKPZWVUPISLSPIYLKLJVZ[VZLUSHWmNPUHJPILYUt[PJHKLU\LZ[YH0NSLZPH^^ ^HTLJJKHVYN

  EUU\LZ[YHYLL_P}UHU[LYPVYLZIVaHTVZ\UIVZX\LQVX\LLU[LUKLTVZW\LKLZPTWSPJHY\UWVJVSHZJVTWSPJHJPVULZX\LW\LKLUZ\YNPYJ\HUKVHUHSPaHTVZLZLJHWx[\SVKLSSPIYVKLSWYVML[H0ZHxHZ,UHKPJP}UHLZ[VLZ[LIVZX\LQVSLWLYTP[LHSSLJ[VYJVUVJLYSHY\[HWVYSHX\LOLTVZKLJPKPKVUH]LNHYLULSHUmSPZPZ`SHZYLL_PVULZZVIYLLZ[LWVKLYVZVLUJ\LU[YVX\L0ZHxHZ[PLULJVU+PVZ

  3HJYPZPZX\LKLZH[HLSLUJ\LU[YV`LSSSHTHKVKLSWYVML[HLSJVU[L_[V3HZLUZPIPSPKHKKLSWYVML[H

  H,U[PLTWVKLJYPZPZUHJPVUHSYLSHJPVUHSWLYZVUHSOH`X\LI\ZJHYH+PVZI:LVYHH+PVZ

  ,SSSHTHKVWYLZLU[HSHWVZPIPSPKHKKLX\LU\LZ[YHZaVUHZKLZLN\YPKHKZLZHJ\KHUH,S[LTWSV[PLTISH

  ,SSSHTHKVUVZJVUMYVU[HJVUSHYLHSPKHKKLX\LZVTVZPUT\UKVZMYLU[LHSVZHU[VKL+PVZH3VZZLYHWOLZ[mULUM\LNV`ZLT\L]LUHU[L+PVZJVU[LTVY`[LTISVY

  ,SSSHTHKVLZTmZNYHUKLX\LUVZV[YVZ,SSSHTHKVYLX\PLYL\UHYL]LSHJP}UKL+PVZ,S+PVZX\LNVIPLYUHSHOPZ[VYPH,SSSHTHKVYLX\PLYL\UH\UJP}UWHYHSHWYVJSHTHJP}UWYVMt[PJH

  H,SZPNUPJHKV`LS]HSVYKLSJHYI}ULUJLUKPKV,SSSHTHKVYLX\PLYL\UHYLZW\LZ[H/LTLHX\x

  EZ[HYLL_P}UKHPUPJPVJVULSHUmSPZPZKLSHJYPZPZX\LKLZH[HLSLUJ\LU[YV`LSSSHTHKVKLSWYVML[HLSJVU[L_[V,SWYVML[H0ZHxHZKLZHYYVSSHZ\TPUPZ[LYPVWYVMt[PJVLULSVJ[H]V]VZPNSVHU[LZKL*YPZ[V`Z\[HYLHTPUPZ[LYPHSZLKLZHYYVSSHLU1\Km`1LY\ZHStUK\YHU[LSVZYLPUHKVZKL

 • +PVZWYP]PSLNPHZHSPYHU\LZ[YVLUJ\LU[YV

  EZ T\` PTWVY[HU[L KLZH[HJHY HX\x X\L SH YL]LSHJP}U KL+PVZHLZ[LWYVML[HPTWVUL\UJHTIPVKL}W[PJHLZWPYP[\HS+PVZ SL YL]LSHH Z\ ZPLY]VV[YH MVYTHV[YHTHULYHKL]LYSHZ JVZHZ 3H WYPTLYH KL LSSHZT\LZ[YH SH JYPZPZ L_PZ[LU[LTPLU[YHZSHZLN\UKHYL]LSHSHNSVYPHX\LWYL]HSLJLZVIYLSHJYPZPZ 3H WYPTLYH KL LSSHZT\LZ[YH LS JHVZ ` LS KLZVYKLUL_PZ[LU[LTPLU[YHZSHZLN\UKHYL]LSHLSVYKLU`SHZVSPKLaKL SHTHQLZ[HKKLS ,[LYUV3HWYPTLYHKLLSSHZT\LZ[YHLSKLZHZVZPLNV` SHKLZLZWLYHUaHWYV]VJHKHWVY SHH\ZLUJPHKL\UI\LU SxKLYKLNVIPLYUVTPLU[YHZ SHZLN\UKHYL]LSHSH LZ[HIPSPKHK ` SH LZWLYHUaH WYV]VJHKHZ WVY \UV J\`VNVIPLYUV LZ L[LYUV 3H WYPTLYH KL LSSHZ T\LZ[YH SH JYPZPZ

  WYV]VJHKH LU \U LZJLUHYPV X\L LZ[LTWVYHS TPLU[YHZ SH ZLN\UKH YL]LSHSH NSVYPH KL \U LZJLUHYPV X\L LZ WHYHZPLTWYL3HWYPTLYHKLLSSHZT\LZ[YHSVX\LLZ``HUVZLYmTPLU[YHZSHZLN\UKHYL]LSHSVX\LOHZPKVSVX\LLZ`SVX\LZLYmWVYSVZZPNSVZKLSVZZPNSVZ

  EZ[L WHZHQL KLIL ZLY LU[VUJLZ ]PZ[VJVTV \UH WYVW\LZ[H KL +PVZ WHYHX\L LZJVQHTVZ J}TV KLILTVZ ]LY SH]PKH/H` X\L LZJVNLY LU[YL SV X\L LZHWHYLU[L`SVX\LLZL[LYUV

  EZHX\xX\LZLOHJLULJLZHYPVPUZLY[HYLSWYPTLYW\U[VX\LKLZ[HJHLS+Y,STLY3;V^UZLUZ\HUmSPZPZKLLZ[LLUJ\LU[YVX\L0ZHxHZ[\]VJVU+PVZ;V^UZWVZ[\SHX\L+PVZN\Z[HZHSPYHU\LZ[YVLUJ\LU[YVJ\HUKVU\LZ[YVZZ\L|VZOHUJVSHWZHKV,Z HX\x J\HUKV +PVZ KLJPKL YL]LSHYZLWHYHOHJLYUVZZHILYX\LU\LZ[YVZZ\L|VZJHZP ZPLTWYL JVSHWZHU J\HUKV `H UV[LULTVZ LS JVU[YVS KL HX\LSSHZ JVZHZX\LX\LYLTVZ [LULYKLZLHTVZOHJLYV[LTLTVZWLYKLY

  +PVZSLLZ[mKPJPLUKVHSWYVML[HX\LOHWLYKPKVHZ\HTPNV`H\UL_JLSLU[LNVILYUHU[L X\L KLIL LZJVNLY SV X\LX\PLYL]LY,SWYVML[H[PLULX\LLZJVNLYZPX\PLYLZLN\PY]PLUKVLSKVSVYVZPX\PLYLJVTLUaHYH]LYH\UH]PYNLUJVUJPIPLUKV`KHUKVHS\a\UUP|V0ZH!,SWYVML[H

  [PLULX\LLZJVNLY ZPX\PLYL ZLN\PY]PLUKV SHHUN\Z[PH`SH VZJ\YPKHK [LTWVYHS V ZP X\PLYL ]LY X\L UV OHIYm WHYHZPLTWYL VZJ\YPKHK WHYH LS W\LISV X\L I\ZJH H +PVZ 0ZH !,SWYVML[H[PLULX\LLZJVNLYZPX\PLYLZLN\PY]PLUKVSHMHS[HKLJVUZ\LSVVZPX\PLYLLZJ\JOHYSH]VaJLSLZ[PHSX\LHU\UJPHJVUZVSHVZJVUZVSHVZW\LISVTxV0ZH!,SWYVML[H[PLULX\LLZJVNLYZPX\PLYLZLN\PY]PLUKVSHH\ZLUJPHKLSxKLYLZKLL_JLSLUJPHVZPX\PLYL]LYSHL_JLSLUJPHKL\UUP|VX\LUVZLZUHJPKVKL\UOPQVX\LUVZLZKHKVJVULSWYPUJPWHKVZVIYLZ\OVTIYV"`JVUUVTIYLZ[HSLZJVTV(KTPYHISL*VUZLQLYV+PVZ M\LY[L 7HKYL L[LYUV 7YxUJPWLKLWHa0ZH !

  ESWYVML[H[PLULX\LLZJVNLYZPX\PLYLZLN\PYSHT\LY[LKL

 • I\LU NVIPLYUV X\PLYL ]LY \U NVIPLYUV LU LS X\L SVKPSH[HKVKLZ\PTWLYPV`SHWHaUV[LUKYmUSxTP[LZVIYLLS[YVUVKL+H]PK`ZVIYLZ\YLPUV0ZH !,SWYVML[H[PLULX\LLZJVNLYZPX\PLYLZLN\PYLU[YL[LUPLUKVZ\WLUZHTPLU[VLUSHMHS[HKLWHa`KLLZWLYHUaHHU[LSHZP[\HJP}UWYLZLU[LVZPX\PLYLLZJ\JOHYSH]VaX\LHYTHX\L+PVZN\HYKHYmLU JVTWSL[H WHa H HX\tS X\L WLYZL]LYH WLUZHUKV LU LS:L|VY0ZH!

  ES WYVML[H [PLUL X\L LZJVNLY ZP X\PLYL ZLN\PY ]PLUKV LS[YVUV]HJxVX\LOHKLQHKV

 • 4PHTHKH*OLSV!5VOH`WHSHIYHZWHYHKLZJYPIPYLSHTVYX\L+PVZOHW\LZ[VLUU\LZ[YVZJVYHaVULZK\YHU[LLZ[VZ H|VZ,Z[HZWHSHIYHZKLJHU[HYLZZVSVKLZJYPILUKLMVYTHIYL]LSVX\LZPLU[VWVY[P 7YLUKPZ[LTPJVYHa}UOLYTHUHLZWVZHTxH"/HZHWYLZHKVTPJVYHa}UJVU\UVKL[\ZVQVZ*VU\UHNHYNHU[PSSHKL[\J\LSSV*\mUOLYTVZVZZVU[\ZHTVYLZOLYTHUHLZWVZHTxH*\mU[V

  TLQVYLZX\LLS]PUV[\[email protected][\Z\UNLU[VZX\L[VKHZSHZLZWLJPHZHYVTm[PJHZ*HU[HYLZ ;\HTHKVLZWVZV1VOUU`

  4\JOHZMLSPJPKHKLZHU\LZ[YHHTHKH/UH1\SPH-VU[HUWVYZ\J\TWSLH|VZLSKLQ\SPVX\LLS:L|VYSHZPNHSSLUHUKVKLZ\HTVY

  `U\L]HZM\LYaHZ

  */'03."$*0/5&-5&-

  }

  :LLZ[HYmUYLHSPaHUKVH\KPJPVULZWHYH[VKVZHX\LSSVZX\LKLZLLUWLY[LULJLYHSH*VYHS(4,**+(,STPtYJVSLZKLHNVZ[VKLZKLSHZ!

  WTLU,S7HSVTHY7VKYmUWHY[PJPWHYKLZKLSHZLKHKLZKLH|VZTLUVYLZKLJVU

  WLYTPZVKLWHKYLZ-H]VYKLJVU[HJ[[email protected]=tSLaKPYLJ[VYH`HSH:YH4HYxH

  :V[VTH`VYWYLZPKLU[H+PVZSLZ)LUKPNH(787) 467-1247

  28 DE AGOSTO 7:30 PM

  SOLDADO SOY DE JESUS

  1BSUJDJQBDJOEFMPTOJPTEF"SUFT*OUFHSBEBT

  *OWJUBEPT-PT4PMEBEPTEFM3FZ

Search related