Bet. Konstr. - 09 - Visespratne Zgrade

Embed Size (px)

Text of Bet. Konstr. - 09 - Visespratne Zgrade

 • 227

  9. VIESPRATNE ZGRADE

  9.1.9.1.9.1.9.1. UVODUVODUVODUVOD

  Viespratne zgrade (stambene, javne, poslovne, administrativne, industrijske...) u

  armiranom betonu se, zavisno od mesta gradnje, mogunosti serijske proizvodnje

  elemenata i drugih faktora, izvode kao monolitne, izlivanjem svee betonske mase u

  oplati, montane (od prefabrikovanih montanih elemenata) ili kao kombinovane

  montane i monolitne (polumontane i montano-monolitne konstrukcije).

  Noseu konstrukcijuNoseu konstrukcijuNoseu konstrukcijuNoseu konstrukciju ovih objekata formiraju meuspratne i krovne tavanine kons-

  trukcije, koje se oslanjaju na okvirnu konstrukciju, zidove ili, kombinovano, na okvi-

  re i zidove. U tom smislu, zgrade klasifikujemo kao skeletne, panelne ili kombino-

  vane. Pri tome, zbog velike fleksibilnosti (horizontalna pomeranja) retke su isto

  skeletne konstrukcije. Uobiajeno je njihovo ukruivanje vertikalnim ploastim ele-

  mentima zidovima za ukruenje. Ovakve sisteme kombinovanih konstrukcija nazi-

  vamo ukruenim skeletnim.

  Kao tavanine konstrukcijetavanine konstrukcijetavanine konstrukcijetavanine konstrukcije u viespratnim zgradama mogu se projektovati pune ili

  rebraste AB ploe ili sistemi, oslonjeni na sistem greda ili zidova, ili direktno na stu-

  bove (peurkaste tavanice). Njima se prima, kako vertikalno, tako i horizontalno

  optereenje, i prenosi na okvire i/ili zidove. Zbog svoje velike irine, tavanice se naj-

  ee mogu smatrati apsolutno krutim u svojoj ravni, to je od primarnog znaaja

  prilikom analize horizontalnih dejstava, kada se ovom karakteristikom izjednaavaju

  pomeranja svih vertikalnih elemenata u nivou tavanica. Tavanine konstrukcije su,

  pod dejstvom vertikalnog/gravitacionog optereenja, dominantno savijane. Ipak, u

  pojedinim sluajevima od znaaja moe biti i obuhvatanje uticaja u ravni tavanice.

  Vertikalni elementiVertikalni elementiVertikalni elementiVertikalni elementi, stubovi i zidovi, su, sa jedne strane, zadueni za prijem i prenos

  gravitacionog optereenja do temelja. Tada, ovi elementi su dominanto aksijalno

  pritisnuti. Pod dejstvom horizontalnog optereenja (vetar, seizmika), pak, stubovi

  skeletnih konstrukcija, najee u zajednikom radu sa gredama (okvirno/ramovski)

  su izloeni i znaajnim uticajima momenata savijanja, u optem sluaju u dva pravca

  (koso savijani su). Kod ukruenih skeletnih konstrukcija, prijem i prenos horizontal-

  nog optereenja je mahom na zidovima, kojima u preraspodeli horizontalnih sila,

  zbog neuporedivo vee krutosti od stubova, pripada najvei deo. Ipak, i kod ovih

  konstrukcija moraju biti razmotrene situacije u kojima, uprkos ovome, stubovi dobi-

  jaju znaajne momente savijanja (na primer, kod torziranja zgrade u osnovi). Kona-

  no, kod panelnih konstrukcija, problem prijema horizontalnih sila je manje izraen

  zbog velike povrine (ogromne krutosti) vertikalnih noseih elemenata. Treba

  napomenuti da vertikalni elementi, u pojedinim situacijama (na primer u podzem-

  nom delu zgrade, tlom) mogu biti optereeni upravno na svoju ravan, kada ih prora-

 • Betonske konstrukcije radna verzija - 13. novembar 2010

  228

  unom valja obezbediti u smislu mogunosti prijema odgovarajuih momenata savi-

  janja.

  Viespratne zgrade se karakteriu relativno velikim teinama (zavisno i od broja

  spratova), zbog ega njihovim temeljenjem treba obezbediti rasprostiranje ovog

  optereenja preko dovoljno velike povrine da bi naponi u tlu ostali u granicama

  doputenih. Otud, kao najei izbor temeljne konstrukcijetemeljne konstrukcijetemeljne konstrukcijetemeljne konstrukcije javljaju se temeljne plo-

  e i temeljni rotilji. eto je neophodno primeniti i duboko fundiranje (ipovi) ili

  mere poboljanja tla ili ukopavanja objekta.

  9.2.9.2.9.2.9.2. DEJSTVA NA DEJSTVA NA DEJSTVA NA DEJSTVA NA ZGRADEZGRADEZGRADEZGRADE

  Naelno, poput svih ostalih, konstrukcije armiranobetonskih viespratnih zgrada je

  neophodno projektovati tako da mogu da prihvate i temeljima prenesu uticaje od

  svih relevantnih optereenja i njihovih kombinacija. U nastavku su, ukratko, data

  dejstva na koja se zgrade najee proraunavaju. Pri tome, namena objekta, speci-

  fini uslovi ili slino mogu zahtevati i analizu nekih nepomenutih optereenja.

  9.2.1.9.2.1.9.2.1.9.2.1. SOPSTVENSOPSTVENSOPSTVENSOPSTVENA TEA TEA TEA TEINAINAINAINA

  Stalna optereenja su ona koja potiu od sopstvene teine konstruktivnih elemenata

  i nekonstruktivnih delova zgrade. U ove druge spadaju sledea optereenja: teine

  podova, pregrada, fasada, obloga, izolacija, krovnih pokrivaa, nepokretnih maina,

  elektroopreme, nasute zemlje...). Oprema kojoj poloaj nije precizno definisan (ili je

  realno oekivati njeno premetanje tokom eksploatacije), kao i teine pregradnih

  zidova (za koje je realno oekivati da e menjati konfiguraciju tokom eksploatacije

  objekta) mogu, umesto koncentrisanim i linijskim dejstvima, biti predstavljeni ras-

  podeljenim povrinskim optereenjem (razmazanim).

  Kao posledica gravitacije (gravitaciona) ova optereenja su uvek vertikalna i usmere-

  na nanie. U zavisnosti od vrste konkretnog stalnog dejstva treba izabrati pravilan

  oblik njegove aplikacije: kao takasto, linijsko ili povrinski raspodeljeno. U kons-

  trukcijama zgrada, ovo optereenje je najee primarno (najveeg zbira) vertikalno

  dejstvo. Naravno, po karakteru je stalno, nepokretno i nepromenljivo, a njegov

  intenzitet se procenjuje sa visokom sigurnou. Ipak, kada postoje nedoumice, valja

  koristiti gornje granice oekivanih raspona pojedinih optereenja.

  9.2.2.9.2.2.9.2.2.9.2.2. PREDNAPREZANJEPREDNAPREZANJEPREDNAPREZANJEPREDNAPREZANJE

  Prednaprezanje elemenata, naelno, moe biti ostvareno zatezanjem kablova za

  prednaprezanje, apliciranjem predoptereenja ili preddeformacija ili projektovanim

  promenama uslova oslanjanja. U uem smislu, pod prednaprezanjem se smatra cen-

  trini ili ekscentrini unos sile pritiska u armiranobetonski element zatezanjem kab-

  lova, adheziono ili naknadno. Ovako pritisnut element dobija rezervu nosivosti na

  zatezanje, troenjem sile pritiska prednaprezanja. Ekscentrini unos sile pritiska

 • 9. Viespratne zgrade

  229

  ima za posledicu moment savijanja, koji se projektuje takvim da ga eksploataciono

  optereenje takoe troi.

  Na nivou konstrukcije treba razlikovati interno prednapregnut element od ekster-

  no prednapregnutog. U prvom sluaju, kakav je kod prednapregnutih montanih

  elemenata, na primer, silu prednaprezanja osea samo predmetni element, dok

  okolni elementi ne. U sluaju naknadnog kontinuiranja statiki neodreene konstru-

  kcije (nazvano eksternim sluajem), efekti prednaprezanja se prostiru i na okolne

  elemente.

  Deo unete sile prednaprezanja unete u element ili konstrukciju se izgubi trenutno

  (trenutnim gubicima usled trenja, proklizavanja klina i elastine deformacije), a deo

  sile se izgubi kroz tzv. vremenske gubitke (gubici usled teenja, skupljanja i relak-

  sacije elika). Nakon realizacije gubitaka unete sile, preostala sila u elementu pred-

  stavlja trajnu silu prednaprezanja i stalnog je karaktera.

  Saglasno domaim propisima, prednapregnute konstrukcije/elementi se prorauna-

  vaju izdvojeno, zasebnim postupcima, od isto armiranobetonskih. Pri tome se pro-

  raun sprovodi metodom doputenih naprezanja. Ovakva situacija je nelogina i

  mogla bi se okarakterisati kao anomalija ili nekonzistentni zaostatak prethodnih

  propisa. Logino je prednapregnute konstrukcije dimenzionisati saglasno graninim

  stanjima nosivosti i upotrebljivosti, na istim principima kao i ostale armiranobeton-

  ske. Izvesno je da e ovo biti ispravljeno nakon usklaivanja domae tehnike regu-

  lative sa evropskom.

  9.2.3.9.2.3.9.2.3.9.2.3. KORISNA DEJSTVAKORISNA DEJSTVAKORISNA DEJSTVAKORISNA DEJSTVA

  Korisna dejstva proistiu iz namene projektovanog prostora, odnosno iz njegove

  upotrebe. Klasifikuju se kao promenljiva i daju se karakteristinim (nazivnim) vred-

  nostima. U domaoj regulativi, ova dejstva su definisana Pravilnikom za korisna

  optereenja javnih zgrada [13], kao vertikalna i horizontalna.

  Najmanja nazivna vrednost optereenja koje proistie iz korienja zgrade definisa-

  na je kao najnepovoljnija veliina za odreene ili oekivane uslove uobiajenog

  korienja zgrada. Osim na dejstvo ravnomerno raspodeljenog tereta, tavanice se

  proraunavaju i na koncentrisano optereenje u najnepovoljnijem poloaju, i to na

  uticaj koncentrisane sile koja deluje na kvadratnu povrinu 0.1x0.1m: 1.50 kN za

  tavanice i stepenita, 1.00 kN za obeene plafone, krovove, terase i balkone, i 0.50

  za nepristupane krovne povrine.

  Optereenje od pregradnih zidova se moe tretirati kao korisno u sluajevima kada

  njihov poloaj nije unapred predvien. Tada se ovo optereenje aplicira kao povr-

  inski jednako raspodeljeno sa najmanjom nazivnom vrednou od 0.50 kN/m2, za

  pregradne zidove koji nisu tei od 2.50 kN/m. U svim drugim sluajevima uticaj

  pregradnog zida se odreuje kao funkcija poloaja, teine i naina spajanja sa dru-

  gim elementima.

 • Betonske konstrukcije radna verzija - 13. novembar 2010

  230

  Prostorije u zgradama su, saglasno nameni, klasifikovane u nekoliko kategorija, a za

  svaku od njih propisana je nazivna vrednost korisnog tereta u obliku ravnomerno

  podeljenog povrinskog optereenja. Kategorije i nazivne vrednosti date su tabelar-

  no u nastavku.

  Tabela 9. Korisna optereenja

  Vrsta zgrada i namenaVrsta zgrada i namenaVrsta zgrada i namenaVrsta zgrada i namena Nazivna vreNazivna vreNazivna vreNazivna vred-d-d-d-

  nostnostnostnost

  1 Stambeni prostori, spavae sobe u dejim vrtiima i kolama, boravci,

  hotelske sobe, bolnike i sanatorijumske prostorije. 1.50 kN/m2

  2 Kancelarijske sobe, uionice u kolama i internatima, ostave, tuevi i kupa-

  tila, sanitarni prostori u industrijskim i javnim zgradama. 2.00 kN/m2

  3

  Uionice i laboratorije u zdravstvu, kolstvu i naunim ustanovama, sobe

  sa ureajima za obradu podataka, kuhinje u javnim zgradama, tehnike

  prostorije i sl.

  2.00 kN/m2

  4

  Dvorane:

  itaonice (bez polica za knjige),

  za ruavanje,

  konferencijske, pozorine, koncertne, sportske...,

  odeljenja robnih kua,

  izlobene.

  2.00 kN/m2

  2.00 kN/m2

  4.00 kN/m2

  4.00 kN/m2

  2.50 kN/m2

  5 Police s knjigama u bibliotekama, biroi sa policama za uvanje dokumen-

  tacije, bine u pozoritima. 5.00 kN/m2

  6

  Gledalita:

  sa fiksiranim seditima,

  bez fiksiranih sedita

  4.00 kN/m2

  5.00 kN/m2

  7 Mrtvi prostori, galerijske meuspratne tavanice. 0.70 kN/m2

  8

  Terase i krovovi:

  za odmor,

  na kojima se oekuje navala ljudi.

  1.50 kN/m2

  4.00 kN/m2

  9 Balkoni i loe 4.00 kN/m2

  10

  Predvorija, foajei, stepenita:

  prostorije iz take 1,

  prostorije iz taaka 2 i 3,

  prostorije iz taaka 4 i 5,

  prostorije iztake 6.

  2.50 kN/m2

  3.00 kN/m2

  4.00 kN/m2

  5.00 kN/m2

  11 Platforme staninih i peronskih prostora. 4.00 kN/m2

  12 Garae i parkirne povrine za laka vozila. 2.50 kN/m2

  Najmanje nazivne vrednosti horizontalnog optereenja po jedinici duine rukohvata

  ograda ili balkonske ograde usvajaju se: 0.50 kN/m za stambene zgrade, deje vrti-

  e, bolnice..., 1.50 kN/m za sportske dvorane, i 0.80 kN/m za ostale vrste objekata.

 • 9. Viespratne zgrade

  231

  Za servisne platforme, peake mostove, barijere na krovovima, najmanja nazivna

  vrednost horizontalnog korisnog optereenja na rukohvate ograda je 0.30 kN u bilo

  kojoj taki ograde. Ista vrednost se usvaja i za lake pregradne zidove.

  9.2.4.9.2.4.9.2.4.9.2.4. OPTEREENJE OPTEREENJE OPTEREENJE OPTEREENJE TENOSTIMA I BONIM TENOSTIMA I BONIM TENOSTIMA I BONIM TENOSTIMA I BONIM PRITISKOM TLAPRITISKOM TLAPRITISKOM TLAPRITISKOM TLA

  Optereenja od pritiska vode ili drugih tenostipritiska vode ili drugih tenostipritiska vode ili drugih tenostipritiska vode ili drugih tenosti proporcijalno je dubini tenosti u

  posmatranoj taki i zapreminskoj teini tenosti:

  w wp h= . ......................................................................................... (9.1)

  Pri tome, optereenje od tenosti ima uvek smer dejstva upravan na povrinu ele-

  menta sa kojim je u dodiru. Optereenje tenostima je promenljivog karaktera.

  Konstrukcije u kontaktu sa zemljom, kakve su podzemne i ukopane graevine ili

  potporni zidovi, su optereene i bonim, horizontalnim, pritiscima tlabonim, horizontalnim, pritiscima tlabonim, horizontalnim, pritiscima tlabonim, horizontalnim, pritiscima tla. Njihov inten-

  zitet zavisi od deformabilnosti konstrukcije.

  U sluaju mogueg malog pomeranja konstrukcije, kada se u tlu moe obrazovati

  klizna ravan, treba raunati sa aktivnim pritiskom tla. Ovo je sluaj, na primer, kod

  potpornih zidova. U sluaju da nema mogunosti pomeranja objekta, pravilno je

  raunati sa pritiskom tla u stanju mirovanja. Konano, kada na objekat deluju spo-

  ljanje horizontalne sile koje tee da ga pomere ka tlu, tada se u tlu razvijaju napre-

  zanja kojima se uravnoteuju spoljanja dejstva. Dejstvo tla se tada obraunava za

  pasivno stanje. Tri sluaja, sa vrednostima koeficijenata bonih pritisaka, data su na

  Sl. 285.

  Sl. 285. Horizontalni pritisci tla

  Vrednosti sa kojima se rauna pritisak tla su teorijske. Realne u velikoj meri zavise

  od naina izvoenja objekta, stepena zbijanja tla i slino. U pojedinim sluajevima

  moe biti kritina situacija ona u kojoj se pritisak tla ne ostvari u punom intenzitetu,

  to proraunom mora biti obuhvaeno.

  Optereenje tlom, zavisno od prirode i konkretne situacije, moe biti analizirano kao

  stalno ili kao promenljivo.

 • Betonske konstrukcije radna verzija - 13. novembar 2010

  232

  9.2.5.9.2.5.9.2.5.9.2.5. OPTEREENJA SNEGOMOPTEREENJA SNEGOMOPTEREENJA SNEGOMOPTEREENJA SNEGOM

  Osnovno optereenje snegom je, domaom regulativom, definisano u intenzitetu od

  0.75kN/m2, ali po metru kvadratnom horizontalne projekcije.

  Sa porastom nagiba, , krovnih ravni preko 20, optereenje snegom, s, se redukuje

  prema sledeoj tabeli:

  Tabela 10. Optereenje snegom u funkciji nagiba

  [] 60

  s [kN/m2] 75 70 65 60 55 50 45 40 35 0

  Kod krovova sa dvostranim nagibom potrebno je, pored provere sluaja punog

  optereenja snegom, obavezno kontrolisati i sluaj punog optereenja jedne strane i

  polovine na drugoj strani (Sl. 286a). Takoe, mora biti razmotrena mogunost

  nagomilavanja snega (Sl. 286b).

  Sl. 286. Optereenje dvovodnog krova i nagomilavanje snega

  U planinskim predelima (nadmorska visina preko 500m) sa velikim snenim padavi-

  nama, konstrukcije se proraunavaju na poveano dejstvo snega:

  0.01 50.75

  4A

  s

  = + , .......................................................................... (9.2)

  gde je A nadmorska visina u metrima.

  U krajevima bez snega, treba raunati sa zamenjujuim optereenjem u iznosu od

  0.35kN/m2 povrine osnove krova.

  Iako precizno definisano, optereenje snegom, praksa je pokazala, moe da podceni

  realna optereenja. O ovome treba voditi rauna priliko projektovanja, posebno kod

  konstrukcija kod kojih je ovo optereenje velikog stepena uea u ukupnom.

  9.2.6.9.2.6.9.2.6.9.2.6. OPTEREENJE VETROMOPTEREENJE VETROMOPTEREENJE VETROMOPTEREENJE VETROM51515151

  Optereenje vetrom viespratnih zgrada je definisano sledeim standardima [13]:

  Osnove prorauna graevinskih konstrukcija. Optereenje vetrom. Osnovni

  principi i osrednjeni aerodinamiki pritisak vetra (JUS U.C7.110/1991);

  Osnove prorauna graevinskih konstrukcija. Optereenje vetrom. Dinamiki

  koeficijent i aerodinamiki pritisak vetra (JUS U.C7.111/1991);

  Osnove prorauna graevinskih konstrukcija. Optereenje vetrom. Opteree-

  nje vetrom zgrada (JUS U.C7.112/1991).

  51 Nije detaljno razmatrano.

 • 9. Viespratne zgrade

  233

  Saglasno ovim standardima, optereenje vetrom graevinskih konstrukcija (ne samo

  betonskih) je rezultat sadejstva aerodinamikog pritiska vetra, koeficijenta sile (pri-

  tiska) i izloene povrine konstrukcije.

  Vetar je horizontalno ili priblino horizontalno turbulentno vazduno strujanje u

  atmosferi. Na konstrukcije dejstvuje, naelno, kao dinamiko optereenje sluajnog

  karaktera, ali se u proraun unosi kao kvazistatiko. Dejstvuje uvek upravno na

  povrinu izloenog elementa ili obloge, pritiskujuim ili siuim dejstvom.

  Optereenje vetrom, kao povrinsko, definisano je sledeim izrazom:

  2 2, ,10m T z z zw q S K G C= , ( )2 3, ,10 ,50,10 102m T m t Tq v k k

  = ....................... (9.3)

  gustina vazduha [kg/m3]: =1.225 H[m]/8000,

  vm,50,10 osnovna brzina vetra [m/s],

  kt, kT faktori vremenskog osrednjavanja osnovne brzine vetra i njegovog pov-

  ratnog perioda,

  Sz2, Kz2 faktori topologije terena i ekspozicije,

  Gz, C dinamiki koeficijent i koeficijent sile pritiska,

  qm,T,10 osnovni pritisak vetra.

  Naelno, osnovni pritisak vetra (qm,T,10) se osrednjava faktorima topologije terena i

  ekspozicije da bi se dobio osrednjeni aerodinamiki pritisak, qm,T,z. Ovaj pomnoen

  dinamikim koeficijentom daje aerodinamiki pritisak vetra, qg,T,z.

  Veliina u zagradi izraza (9.3) je projektna osnovna brzina vetra:

  , ,10 , ,50m T m T t Tv v k k= . ........................................................................... (9.4)

  Faktorom vremenskog intervala osrednjavanja, kt, se podatak o osnovnoj brzini vet-

  ra u drugom vremenskom intervalu (razliitom od 1h) svodi na jednosatni vremenski

  interval, a faktorom povratnog perioda, kT, koriguje se podatak o brzini koji odgo-

  vara povratnom oeriodu razliitom od 50 godina.

  Osrednjena brzina vetra je:

  , , , ,10m T z m T z zv v K S= , ........................................................................... (9.5)

  pri emu faktor ekspozicije, Kz2, zavisi od hrapavosti terena i promenljiv je sa visi-

  nom, dok faktor topologije, Sz2, obuhvata uticaj toplogije terena u smislu izloenosti

  objekta dejstvu vetra (objekat je u dolini, na brdu, na ravnom terenu...).

  Dinamiki koeficijent, Gz, naelno, zavisan od karakteristika konstrukcije na koju se

  analizira dejstvo vetra. Prema odgovoru na dejstvo vetra, konstrukcije se dele na

 • Betonske konstrukcije radna verzija - 13. novembar 2010

  234

  krute i vitke52. Za konstrukcije ija visina iznad terena ne prelazi 15m, a ugib usled

  dejstva vetra veliinu h/250, kod kojih je faktor topologije manji ili jednak 1.0,

  moe se primeniti pojednostavljeni postupak za male krute zgrade. Jednostavnost

  postupka se sastoji u odreivanju jedinstvenog, kombinovanog, koeficijenta proiz-

  voda dinamikog koeficijenta i koeficijenta sile pritiska. U suprotnom, mora se ispi-

  tati podlonost konstrukcije rezonantnom efektu. Ukoliko se konstatuje da konstru-

  kcija nije podlona ovom efektu, klasifikuje se kao velika kruta konstrukcija, a uko-

  liko jeste, kao vitka konstrukcija. U oba sluaja se nezavisno odreuju dinamiki

  koeficijent i koeficijent sile pritiska, C. Ovaj poslednji se daje u tablinoj formi za

  razliite konfiguracije zgrada.

  Odreen po jedininoj povrini, vetar, realno, deluje na spoljanje povrine objekta,

  najee na oblogu. Nain na koji e vetar biti apliciran na konstrukciju (povrinski,

  linijski ili koncentrisano) primarno zavisi od procene mehanizma prenosa povrin-

  skog optereenja sa obloge na konstruktivne elemente. esto u ovoj proceni nije od

  krucijalnog znaaja insistiranje na visokom nivou detaljnosti i prednost treba dati

  jednostavnim reenjima.

  Prilikom prorauna konstrukcija zgrada neophodno je analizirati sve relevantne pra-

  vce i smerove dejstva vetra. Najee je, u tom smislu, dovoljno analizirati dejstvo

  vetra iz dva upravna pravca, svaki u po dva smera. Treba primetiti da dejstvo vetra,

  naelno (dejstvo kao takvo najee ravnopravno deluje u dva suprotna smera), jeste

  alternativno, ali ne i kad je njegovo dejstvo na konstrukciju u pitanju. Zato kao

  posebne sluajeve optereenja treba voditi razliite smerove dejstva vetra istog pra-

  vca.

  9.2.7.9.2.7.9.2.7.9.2.7. TEMPERATURNA DEJSTVATEMPERATURNA DEJSTVATEMPERATURNA DEJSTVATEMPERATURNA DEJSTVA

  Dejstvo temperature na konstruktivne elemente se moe razmatrati kao tempertempertempertempera-a-a-a-

  turne promene u ositurne promene u ositurne promene u ositurne promene u osi elemenata (to) ili kao temperaturne razliketemperaturne razliketemperaturne razliketemperaturne razlike gornje i donje ivice

  elemenata (t). Na dejstvo temperaturne promene treba raunati sve elemente vee

  duine, dok se na dejstvo temperaturne razlike proraunavaju samo specifini obje-

  kti kod kojih je ova razlika izraena, poput dimnjaka, hladnjaka, rashladnih tornjeva

  i slino.

  Temperaturna promena izaziva statike uticaje u statiki neodreenim konstrukci-

  jama (statiki odreene su imune), a veliina uticaja je proporcionalna krutostima

  elemenata (savojnim i aksijalnim). Zato je od znaaja dobra procena realnih krutosti,

  to predstavlja tekou zbog velikog broja parametara koji na nju utiu, uticaja prs-

  lina, te zbog uticaja teenja koji se realizuje paralelno sa dugotrajnim temperatur-

  52 Pod pojmom konstrukcija ovde se smatra statiki sistem objekta u celini, glavni nosei

  konstruktivni sistem ili samo njegov deo. Takoe, lokalno, element obloge se moe tretirati

  kao konstrukcija.

 • 9. Viespratne zgrade

  235

  nim optereenjima. Generalno, veliina proraunatih temperaturnih uticaja esto

  treba biti prihvaena samo kao orijentacija.

  Temperaturna promena ui tapa se odreuje u odnosu na srednju temperaturu gra-

  enja objekta/elementa (t0). U odnosu na nju, konstrukciju treba proraunati na

  poveanje i smanjenje temperature:

  max 0t t t= i min 0t t t= . ....................................................................... (9.6)

  Maksimalno mogue zagrevanje i hlaenje se odreuju termikim proraunom i

  zavise od debljine elementa i stepena njegove zatienosti (da li je element u pros-

  toriji ili napolju, da li je termoizolovan...).

  Sama promena temperature moe biti sezonska, dugotrajnadugotrajnadugotrajnadugotrajna, ili dnevna, kratkotrakratkotrakratkotrakratkotraj-j-j-j-

  nananana. Ekstremne promene su sezonske i za njihovo realizovanje je potrebno odgova-

  rajue vreme, u toku kojeg dolazi i do razvoja vremenskih deformacija teenja beto-

  na, koje ublauju (redukuju) temperaturne uticaje. Zato je za proraun od interesa

  pravilno proceniti kratkotrajne temperaturne promene i uticaje od njih raunati sa

  poetnim modulom deformacije betona, Eb0. Deo temperaturne promene preostao

  do maksimalne sezonske promene treba raunati sa redukovanim modulom defor-

  macije (9.7), kojim se obuhvata uticaj teenja betona.

  Domaom regulativom temperaturno dejstvo nije definisano na ovaj nain, ve se

  zahteva proraun na temperaturnu promenu od 15C, bez komentara u vezi

  modula deformacije betona. Pri tome, mora se voditi rauna i o razlikama koje

  mogu biti izazvane razlikom srednje temperature graenja objekta od srednje mes-

  ne temperature. Za nosee konstrukcije koje se nalaze u unutranjosti objekta, ali

  nisu trajno zatiene od uticaja spoljne temperature (otvorene hale, na primer),

  temperaturna promena se usvaja kao 7.5C. Naelno, ukoliko se posebnim prora-

  unima dokae, temperaturno dejstvo moe biti i redukovano saglasno tome.

  U svakom sluaju, kod statiki neodreenih konstrukcija kod kojih se mogu oeki-

  vati znaajni temperaturni uticaji, neophodno je to preciznije analizirati realno

  optereenje i krutost, to zahteva odgovarajui stepen inenjerskog iskustva.

  9.2.8.9.2.8.9.2.8.9.2.8. SSSSKUPLJANJEKUPLJANJEKUPLJANJEKUPLJANJE I TEENJE BETONAI TEENJE BETONAI TEENJE BETONAI TEENJE BETONA I NERAVNOMERNA SLEGAI NERAVNOMERNA SLEGAI NERAVNOMERNA SLEGAI NERAVNOMERNA SLEGANJANJANJANJA

  Reoloka svojstva betona, teenje i skupljanje, u konstrukcijama viespratnih zgra-

  da, naelno, izazivaju dopunske uticaje. Od posebnog su znaaja prilikom kontrole

  upotrebljivosti elemenata konstrukcije, jer pukotine i ugibi izazvani spreenim

  skupljanjem ili teenjem mogu znaajno da redukuju upotrebljivost i trajnost kons-

  trukcije. Proraun prema graninim stanjima nosivosti neminovno uvaava efekte

  izazvane ovim fenomenima.

  Meutim, mogue su i situacije kada je uticaje izazvane reolokim osobinama, pre-

  vashodno skupljanjemskupljanjemskupljanjemskupljanjem, neophodno obuhvatiti i prilikom prorauna prema graninim

  stanjima nosivosti. Tako je uticaj skupljanja betona, u statiki neodreenim kons-

  trukcijama, ekvivalentan negativnom temperaturnom dejstvu u osi elementa ele-

 • Betonske konstrukcije radna verzija - 13. novembar 2010

  236

  ment sa spreenim skupljanjem (tei da skrati svoje dimenzije) postaje zategnut.

  Mlad beton u fazi ovravanja je vrlo niske zateue vrstoe, zbog ega ovi, ak i

  vrlo mali, naponi zatezanja mogu biti praeni prslinama u elementu. Pravilnom

  negom betona se skupljanje betona odlae i prolongira za vreme kada beton posti-

  gne znaajnije zatezne vrstoe. Osim toga, relativno lakim armaturnim mreama

  (armatura za prihvat napona zatezanja izazvanim skupljanjem) mogue je prihvatiti

  napone zatezanja koje beton nije u stanju.

  Meutim, negom betona nije mogue spreiti skupljanje betona. Povezan sa ostalim

  elementima u konstrukciji, element koji se skuplja izaziva uticaje i u susednim ele-

  mentima. Ponekad, ovi uticaji mogu biti znaajni u meri da su merodavni za dimen-

  zionisanje (dugaki nedilatirani elementi, na primer).

  Sl. 287. Konstitutivna zavisnost za beton pod dugotrajnim i kratkotrajnim optereenjem

  Veliine skupljanja za beton su definisane Pravilnikom BAB87 u funkciji vlanosti

  sredine i povrine preseka elementa, u granicama od 0, za objekte potopljene u

  vodi, do 0.056%, za elemente malih preseka u suvoj sredini. Kako je dejstvo skup-

  ljanja ekvivalentno negativnom temperaturnom u osi elementa, to se efekti skuplja-

  nja mogu analizirati apliciranjem odgovarajuih temperaturnih. Datom rasponu veli-

  ina skupljanja, za temperaturni koeficijent betona od 1x10-5, odgovara raspon

  temperaturnog hlaenja od 0 do 56C. U uobiajenim konstrukcijama zgrada, tem-

  peraturno optereenje sa gornje granice bi izazvalo uticaje u elementima konstruk-

  cije izuzetno teke za prihvat uobiajenim dimenzijama i koliinama armature. Opet,

  realno je lako primetiti da efekti skupljanja ne izazivaju ovako drastine uticaje na

  izvedenim graevinama. Razlog ovome je u injenici da je skupljanje betona dugot-

  rajan proces i da se realizuje paralelno sa teenjem betona, koje bi, grubo, moglo

  biti proraunski obuhvaeno modifikacijom naponsko-dilatacijske zavisnosti za

  beton (Sl. 287), skaliranjem po dilatacijskoj osi faktorom (1+), gde je koefici-

  jent starenja, a koeficijent teenja. Ovakva modifikacija ima za posledicu i realnu

  redukciju modula elastinosti betona (nagib tangente na krivu):

  0 0(1 ) 3b b

  bE EE

  =

  + . ........................................................................... (9.7)

  Na bazi ovoga, propisima se preporuuje da se skupljanje u proraun uvede kao

  smanjenje temperature u osi elementa od t = -15C. Poput temperature, dejstva

  izazvana skupljanjem se klasifikuju u kategorju ostala.

 • 9. Viespratne zgrade

  237

  Primetimo i da se kod montanih konstrukcija problem skupljanja betona redovno

  ne manifestuje: montani elementi se montiraju u konstrukciju kao ve ovrsli, kada

  je veliki deo ukupnog skupljanja ve obavljen.

  Kod armiranobetonskih skeleta velike duine (manje od 70m), uticaj skupljanja se

  moe smanjiti tako to se objekat gradi u kraim odsecima, duine do 20m, a ovi se

  meusobno monolitizuju nakon mesec dana, poto se najvei deo skupljanja odse-

  aka realizuje.

  Neravnomerna sleganja oslonacaNeravnomerna sleganja oslonacaNeravnomerna sleganja oslonacaNeravnomerna sleganja oslonaca izazivaju kod statiki neodreenih konstrukcija

  dopunske statike uticaje. Mogu se javiti u obliku neravnomernih vertikalnih slega-

  nja oslonaca i/ili u vidu horizontalnog razmicanja. Propisima nije preciziran nain

  njegovog proraunskog obuhvatanja niti su precizno definisane situacije kada je

  neophodno uvesti ovaj uticaj u proraun. Jasno, tla malih nosivosti, velikih deforma-

  cija i heterogenog sastava su vienija u tom smislu. Ipak, u praksi se izborom i pro-

  raunom temeljne konstrukcije nastoji izbei ovakvo dejstvo. Dodatno, modelira-

  njem interakcije izmeu tla i konstrukcije, deo ovog dejstva se automatski obuhva-

  ta.

  Koliko god dejstvo neravnomernog sleganja bilo ostavljeno sudu inenjerske proce-

  ne i logike, treba napomenuti da je re o dugotrajnom procesu, pa se uticaji u kons-

  trukciji mogu proraunavati sa redukovanim modulom deformacije betona, kao u

  sluaju dejstva skupljanja.

  9.2.9.9.2.9.9.2.9.9.2.9. ZEMLJOTRESNA DEJSTVAZEMLJOTRESNA DEJSTVAZEMLJOTRESNA DEJSTVAZEMLJOTRESNA DEJSTVA53535353

  Optereenja seizmikim silama definisana su Pravilnikom o tehnikim normativima

  za izgradnju objekata visokogradnje u seizmikim podrujima [13]. Za uobiajene

  tipove konstrukcija, analiza seizmikog dejstva se sprovodi metodom statiki ekvi-

  valentnog optereenja. Ovim se podrazumeva da se zemljotresno dejstvo aproksi-

  mira horizontalnim statikim optereenjem u nivoima krutih meuspratnih tavanica.

  Svi objekti su kategorisani u etiri kategorije, prema znaaju, na: objekte van kate-

  gorije, objekte I, II i III kategorije. Objekti van kategorije zahtevaju kompleksniju

  seizmiku analizu, a za ostale kategorije znaaj se obraunava preko koeficijenta

  kategorije objekta, ko: 1.50 za objekte I kategorije, 1.00 za II i 0.75 za III kategoriju.

  Teritorija zemlje podeljena je na podruja sa odgovarajuim stepenom seizminosti,

  prema MCS skali, a analiza se sprovodi za objekte koji se nalaze u VII, VIII ili IX

  zoni54. Uticaj seizminosti se obraunava preko koeficijenta seizminosti, ks, koji

  uzima vrednost 0.025 za sedmu, 0.050 za osmu i 0.10 za devetu zonu seizminosti.

  53 Nije detaljno razmatrano.

  54 Za vie zone seizminosti zahteva se kompleksnija seizmika analiza. Takoe, za vanije

  objekte potrebno je sprovesti i mikrolokacijska istraivanja seizminosti podruja.

 • Betonske konstrukcije radna verzija - 13. novembar 2010

  238

  Uticaj dinamikih karakteristika konstrukcije, te karakteristika tla, se uvodi u prora-

  un preko koeficijenta dinaminosti, kd, koji se odreuje prema:

  0.33 0.5 / 1.0 za I kategoriju tla0.47 0.7 / 1.0 za II kategoriju tla0.60 0.9 / 1.0 za III kategoriju tla

  d

  s Tk s T

  s T

  =

  ................................... (9.8)

  Ukupna seizmika sila, S, predstavlja deo ukupne teine stalnog i verovatnog koris-

  nog optereenja, Q, odreen ukupnim seizmikim koeficijentom, K:

  S K Q= . ........................................................................................... (9.9) Ukupni seizmiki koeficijent je proizvod nabrojanih koeficijenata i koeficijenta duk-

  tiliteta i priguenja, kp:

  0.02o s d pK k k k k= . .................................................................... (9.10)

  Koeficijent duktiliteta i priguenja zavisi od vrste materijala konstrukcije i za armi-

  ranobetonske konstrukcije se usvaja jednakim 1.0. Izuzetno, kod vitkih konstrukcija

  sa periodom oscilovanja preko 2s, vrednost ovog koeficijenta treba usvojiti 1.6.

  Odreena ukupna seizmika sila se raspodeljuje pojedinim etaama. Ukoliko je

  spratnost zgrade manja ili jednaka 5, sila se rasporeujeprema ueu momenta

  pojedine etae u ukupnom momentu svih etaa (Si sila na i-tom spratu):

  ( )i i

  ii i

  Q HS SQ H= . ............................................................................ (9.11)

  Za objekte vie od pet spratova, 85% sile se rasporeuje na ovaj nain, a preostalih

  15% ukupne seizmike sile se zadaje na vrhu objekta (na poslednjoj tavanici).

  9.2.9.1.9.2.9.1.9.2.9.1.9.2.9.1. Seizmiki Seizmiki Seizmiki Seizmiki inercijalni pritisak tlainercijalni pritisak tlainercijalni pritisak tlainercijalni pritisak tla55555555

  Kod prorauna seizmike stabilnosti ukopanih ili delimino ukopanihobjekata, pored

  seizmikih inercijalnih sila od teine objekta, mora se uzeti u obzir i dopunski seiz-

  miki pritisak tla (#15.2.1).

  Ukoliko se razmatraju elastine deformacije tla, aktivni seizmiki pritisak tla, pa,

  odreuje se prema sledeem (y geometrijska koordinata) (Sl. 288a):

  ( ) ( ),a s zp y K h R y = , ............................................................ (9.12) ( )

  2

  , 1 10 9 3 1 tan4

  y y y yR yh h h h

  = + +

  . ...................... (9.13)

  z zapreminska teina tla,

  Ks i 56 koeficijent seizmikog dejstva i koeficijent redukcije (jednak 0.75),

  55 Definisan Pravilnikom o tehnikim normativima za projektovanje i proraun inenjerskih

  objekata u seizmikim podrujima (prethodno je bilo rei o Pravilniku koji se odnosi na

  objekte visokogradnje).

 • 9. Viespratne zgrade

  239

  nagib terena,

  R bezdimenzionalna funkcija oblika.

  Sl. 288. Aktivni seizmiki pritisak tla

  Dodatni aktivni seizmiki pritisak moe biti posledica korisnog optereenja, q, koje

  se nalazi na povrini. Definisan je sa (Sl. 288b):

  ( ) ( )2 3

  , 1a

  y y yp x y p a xh h h

  = +

  ,

  sp K q= , ........................ (9.14)

  ( )211 25 39 8

  60x x x

  a xh h h

  = + +

  . .................................................. (9.15)

  9.2.10.9.2.10.9.2.10.9.2.10. OSTALA DEJSTVAOSTALA DEJSTVAOSTALA DEJSTVAOSTALA DEJSTVA57575757

  9.2.10.1.9.2.10.1.9.2.10.1.9.2.10.1. Poarna dejstvaPoarna dejstvaPoarna dejstvaPoarna dejstva

  Domaom tehnikom regulativom nije predvieno tzv. poarno optereenje. Sigur-

  nost graevine na dejstvo poara se obezbeuje pravilnim projektovanjem detalja

  (zatitni slojevi, zatite spojeva...) i doslednom primenom protivpoarnih mera

  (ogranienje mogunosti irenja poara i dima unutar objekta i na susedne objekte,

  obezbeenje alternativnih puteva za evakuaciju korisnika, obezbeenje sigurnosti

  spasilakih ekipa).

  Naelno, graevina mora biti projektovana tako da u sluaju izbijanja poara sauva

  nosivost tokom odreenog vremenskog perioda. Poarno dejstvo je dvojako. Sa jed-

  ne strane, re je o temperaturnom dejstvu za koje je neophodno proraunati razvoj

  temperature u konstrukcionim elementima. Sa druge strane, poarno dejstvo utie

  na redukciju mehanikih karakteristika armiranobetonskih elemenata.

  Evropskim standardima definisane su tzv. poarne proraunske situacije koje pod-

  razumevaju i pomenute proraune. Izvesno je da e uvoenje evropske regulative u

  domae graevinarstvo doneti mnogo novina u ovoj oblasti.

  56 Osnovne veliine pri odreivanju seizmikog dejstva prema Pravilniku o tehnikim norma-

  tivima za projektovanje i proraun inenjerskih objekata u seizmikim podrujima.

  57 Nije detaljno analizirano.

 • Betonske konstrukcije radna verzija - 13. novembar 2010

  240

  9.2.10.2.9.2.10.2.9.2.10.2.9.2.10.2. Dejstva pri izvoenjuDejstva pri izvoenjuDejstva pri izvoenjuDejstva pri izvoenju

  Iako je to retko sluaj kod konstrukcija zgrada, tokom izvoenja konstrukcije ili

  pojedini elementi se mogu nai u nepovoljnijoj situaciji od one koja odgovara izve-

  denoj konstrukciji. Izgradnjom konstrukcije neprestano se menja njen statiki sis-

  tem, ali i starost pojedinih delova (temperatura i skupljanje), pa i duina delovanja

  stalnog tereta (teenje).

  Ukoliko je re o specifinim konstrukcijama zgrada, kod kojih pojedini elementi

  prolaze kroz najnepovoljnija stanja tokom gradnje, neophodno ih je (stanja) prora-

  unom obuhvatiti.

  9.3.9.3.9.3.9.3. PRORAUN KONSTRUKCIJPRORAUN KONSTRUKCIJPRORAUN KONSTRUKCIJPRORAUN KONSTRUKCIJE I PROJEKTOVANJE ELE I PROJEKTOVANJE ELE I PROJEKTOVANJE ELE I PROJEKTOVANJE ELEMENATAEMENATAEMENATAEMENATA

  Projektovanje armiranobetonskih konstrukcija se danas sprovodi uz veliku podrku

  raunara i raunarskog softvera. Naelno, realna konstrukcija se predstavlja mate-

  matikim modelom (koji uvek predstavlja neku vrstu idealizacije konstrukcije), kojim

  se nastoje to realnije obuhvatiti stvarne mehanike i geometrijske karakteristike

  elemenata, te ponaanje konstrukcije pod razliitim optereenjima. Pravilno formi-

  ran model konstrukcije sa pravilno apliciranim dejstvima je predmet prorauna sof-

  tverskih alata, koji, kao rezultat, obezbeuju sagledavanje uticaja u elementima

  konstrukcije i na nivou cele konstrukcije. Ovi uticaji su, dalje, osnova za dimenzio-

  nisanje elemenata i projektovanje detalja.

  esto, ovaj proces nije direktan, pa su neophodne izmene modela (ponavljanje

  procesa) u potrazi za optimalnim. Najee je re o promeni geometrijskih i meha-

  nikih karakteristika elemenata. Takoe, esto se tek na nivou rezultata prorauna

  uoavaju greke nainjene prilikom modeliranja. U ishoditu, ova iterativna proce-

  dura treba da rezultira, u razumnoj meri, optimalno projektovanom konstrukcijom.

  Vrlo je vano naglasiti da korienje specijalizovanog softvera ne vodi a priori dobro

  projektovanoj konstrukciji. Naprotiv, automatizacije koje ovakvi softveri obezbeuju

  su esto izvorite greaka (praksa je to nedvosmisleno pokazala). Zato, i korienje

  raunarskog softvera, ba kao to je sluaj bio u prolosti, kada ovakvog pomagala

  nije bilo, zahteva inenjersko iskustvo i neprekidnu kontrolu. U tom smislu, od

  posebne su koristi jednostavni modeli za proveru kojima se utvruje oekivani red

  veliine pojedinih uticaja.

  9.3.1.9.3.1.9.3.1.9.3.1. MODELIRANJE KONSTRUKMODELIRANJE KONSTRUKMODELIRANJE KONSTRUKMODELIRANJE KONSTRUKCIJE CIJE CIJE CIJE I PRORAUN UTICAJAI PRORAUN UTICAJAI PRORAUN UTICAJAI PRORAUN UTICAJA

  Za proraun uticaja u konstrukcijama viespratnih zgrada, danas se uobiajeno kori-

  ste specijalizovani softveri za strukturalnu analizu, mahom bazirani na metodi

  konanih elemenata. Njima je, redovno na jednostavan nain, korisnikim okrue-

  njem, omogueno prostorno modeliranje konstrukcije linijskim i povrinskim ele-

  mentima.

 • 9. Viespratne zgrade

  241

  Gredni elementi i stubovi se modeliraju linijskim, a, po pravilu, ploe, ljuske i zidovi

  povrinskim elementima. Pri tome se modeliranim elementima pridruuju geomet-

  rijske i mehanike karakteristike koje, u razumnoj meri, nastoje odgovarati realni-

  ma. Tako su mehanike karakteristikemehanike karakteristikemehanike karakteristikemehanike karakteristike elemenata (raunska vrstoa betona na priti-

  sak pri savijanju, modul elastinosti, Poasson-ov koeficijent ili koeficijent tempera-

  turnog irenja) redovno odreene kvalitetom betona, tj. njegovom markom. Uobia-

  jeno je da se geometrijske karakteristikegeometrijske karakteristikegeometrijske karakteristikegeometrijske karakteristike elementima pridruuju zanemarujui dop-

  rinos elika za armiranje, usvajanjem bruto betonskog preseka. Iako je ovim izvesno

  uinjena greka, treba primetiti da, u ovoj fazi, armiranje elemenata nije poznato.

  Tako se sve povrine i momenti inercije poprenih preseka (izuzetak torziona kru-

  tost) zadaju jednakima onima koje odgovaraju homogenom bruto betonskom pre-

  seku. Naravno, sa jasnim razlogom i ciljem, inenjerskim rezonom ovo moe biti

  korigovano u pojedinim situacijama.

  Stepen razvoja pomenutih softverskih aplikacija danas je takav da se korienje

  ravanskih modela, kako je bilo uobiajeno u prolosti, ve moe smatrati neprihvat-

  ljivim. Prostornim modeliranjemProstornim modeliranjemProstornim modeliranjemProstornim modeliranjem se obezbeuje realnije matematiko predstavljanje

  konstrukcije, a samim tim se obezbeuju i rezultati koji su blii onima u realnoj

  konstrukciji.

  Konstrukcije viespratnih zgrada, projektovane kao monolitne, redovno podrazume-

  vaju modeliranje krutih vezakrutih vezakrutih vezakrutih veza izmeu armiranobetonskih elemenata. Izuzetak mogu

  predstavljati vorovi ili krajevi elemenata kod kojih je sa namerom projektovana

  veza kojom se neka od statikih veliina ne prenosi. Najee je re o vezama koji-

  ma se ne prenose momenti savijanja zglobovi, a koje mogu biti ostvarene naglom

  ili postepenom redukcijom poprenog preseka elementa. Za razliku od monolitnih,

  zglobovi (ne samo momentni) su u mnogo veoj meri karakteristika montanih kon-

  strukcija, gde je ostvarivanje krute veze dva elementa uvek praeno popustljivou

  veze odreenog stepena, te gde komplikovanost izrade krute veze moe da dovede

  u pitanje prednosti izbora montanog naina gradnje. Ipak, stalno treba imati na

  umu da se armiranobetonska konstrukcija (redovno visokog stepena statike neod-

  reenosti) u najveoj meri ponaa saglasno nainu armiranja (u smislu i rasporeda

  armature i njene koliine). Tako, i modelirana kruta veza elemenata realno to jeste

  tek ukoliko je obezbeena dovoljna (potrebna) koliina armature u presecima ele-

  menata, te ukoliko je ista pravilno usidrena.

  Pominjano je ve da, oslanjajui se na, realno, deformabilnu podlogu, armiranobe-

  tonska konstrukcija ne moe biti prihvaena kao nepokretno oslonjena. Uticaj

  deformacije podloge na gornju konstrukciju (interakcija konstrukcijainterakcija konstrukcijainterakcija konstrukcijainterakcija konstrukcija----tlotlotlotlo) moe biti

  od manjeg ili veeg znaaja, ali izvesno postoji. Kao dobra preporuka u smislu obu-

  hvatanja interakcije moe se predloiti primena Winkler-ovog jednoparametarskog

  modela tla. Princip je izloen u poglavlju o temeljnim konstrukcijama. I pored oi-

  glednih mana samog modela, njegova primena se danas moe smatrati nekom vrsta

 • Betonske konstrukcije radna verzija - 13. novembar 2010

  242

  optimuma izmeu tanosti rezultata prorauna koje prua i jednostavnosti praktine

  primene.

  Za proraun uticaja na nivou cele konstrukcije, danas se jo uvek, mahom, prime-

  njuje linearna teorija elastinostilinearna teorija elastinostilinearna teorija elastinostilinearna teorija elastinosti. S jedne strane, ovo je vrlo gruba aproksimacija

  realnog ponaanja armiranog betona, koji se, u materijalnom smislu, odlikuje neela-

  stinou i kad je elik i kad je beton u pitanju. Sa druge strane, primena linearne

  teorije elastinosti, poput bilo koje druge, daje rezultate koji odgovaraju jednom

  ravnotenom stanju konstrukcije. Konstrukcija pravilno dimenzionisana i armirana

  saglasno ovako odreenim uticajima, posebno za nivo radnih (ne-graninih58) opte-

  reenja, dok se elik jo uvek nalazi u linearno-elastinoj fazi rada, e se u velikoj

  meri ovako i ponaati. ak i za nivo graninih optereenja ova odstupanja nisu veli-

  ka. Otud, a i zbog injenice da bi nelinearne teorije u izuzetno velikoj meri poveale

  sloenost projektovanja, primena linearne teorije elastinosti se, jo uvek, moe

  smatrati potpuno opravdanom. Situacije (materijalno posmatrano) u kojima uticaji u

  realnoj konstrukciji znaajno odstupaju od onih kojima rezultira proraun prema

  linearnoj teoriji elastinosti su redovno vezane za neku vrstu preoptereenja kons-

  trukcija, kada su izraene karakteristike plastinog ponaanja elika za armiranje. U

  takvim sluajevima mogue je sprovesti obimnije proraune na nivou pojedinih ele-

  menata (kao, na primer, to se ini primenom teorije linija loma kod ploa) ili se

  konstruktivnim merama i principima i pravilima projektovanja (nekad i nivoima

  optereenja) obezbediti za sluaj preoptereenja (na primer kompleksne mere ase-

  izmikog projektovanja).

  Ipak, primenom linearne teorije elastinosti mora se voditi rauna o neminovnim

  preraspodelama uticaja, koje mogu biti posledica realnih karakteristika ponaanja

  materijala i elemenata, ali i raznih drugih ogranienja. Tako je nesporno da bi,

  saglasno ranije iznetom, torziona krutost linijskih elemenata morala biti modelirana

  znatno manjom (u zavisnosti od vrste linijskog elementa) u odnosu na onu koja

  odgovara homogenom elastinom poprenom preseku. Takoe, potrebno je raz-

  motriti mogunosti smetaja potrebne koliine armature u preseke pojedinih eleme-

  nata i uticaj koji eventualno visinsko pomeranje teita armature u preseku ili sma-

  njenje kraka unutranjih sila iz drugih razloga moe imati na preraspodelu uticaja

  (kada je dobrodola primena ograniene preraspodele).

  9.3.2.9.3.2.9.3.2.9.3.2. DIMENZIONISANJE I ARDIMENZIONISANJE I ARDIMENZIONISANJE I ARDIMENZIONISANJE I ARMIRANJE ELEMENATAMIRANJE ELEMENATAMIRANJE ELEMENATAMIRANJE ELEMENATA

  Dimenzionisanje i armiranje elemenata konstrukcija viespratnih zgrada je u svemu

  definisano i objanjeno u delovima koji su se odnosili na projektovanje pojedinih

  vrsta elemenata. Zato se ovde daju samo neke dodatne napomene za to vezane.

  58 Podsetimo se da su granina optereenja, u odnosu na stvarna znaajno uveana parci-

  jalnim koeficijentima sigurnosti.

 • 9. Viespratne zgrade

  243

  Naelno, svaki element, u savkom preseku, mora imati obezbeenu dovoljnu kolii-

  nu pravilno rasporeene armature da zadovolji uslove graninog stanja nosivosti i

  upotrebljivosti. Pri tome je neophodno razmatrati sve mogue kombinacije graninih

  i eksploatacionih optereenja, a jedinstven i precizan recept za odreivanje mero-

  davnih kombinacija nije mogue dati. Ipak, vrlo esto je, inenjerskom logikom,

  mogue broj potencijalnih merodavnih kombinacija smanjiti na vrlo malu meru.

  Gredni elementi su dominantno izloeni savijanju u vertikalnoj ravni sa relativno

  malim aksijalnim silama. Ovo ini da su, najee (ne i uvek), kombinacije sa mak-

  simalnim vrednostima momenata savijanja istovremeno i merodavne za odreivanje

  potrebne koliine podune armature. Slino, kombinacije sa maksimalnim vrednos-

  tima transverzalnih sila se javljaju merodavnim za odreivanje potrebe za popre-

  nom armaturom. No, ve ovde, uticaji torzije, ukoliko ih ima, mogu da promene ovaj

  nain razmiljanja (tada je potrebno nai kombinaciju sa najnepovoljnijim zajedni-

  kim dejstvom smicanja i torzije). Ne treba zaboraviti ni da torzioni uticaji iziskuju i

  dodatnu potrebu za podunom armaturu, to uslonjava iznetu logiku.

  Stubovi su, u optem sluaju, kad je o podunoj armaturi re, koso savijani elementi

  izloeni znaajnim silama pritiska. Odreivanje merodavne kombinacije kod ovih

  elemenata ume biti zametan posao (posebno ako je analiziran velik broj sluajeva

  optereenja), jer se merodavna kombinacija ne mora odlikovati ekstremnom vred-

  nosu ni jednog od tri uticaja (dva momenta i aksijlna sila). Takoe, merodavna

  kombinacija je zavisna i od izabranog naina armiranja preseka elementa, ali i od

  efekata drugog reda59, koji kod vitkih elemenata moraju biti obuhvaeni prorau-

  nom. Stubovi viespratnih zgrada najee ne zahtevaju potrebu osiguranja glavnih

  zatezanja, ali ovo ne iskljuuje obavezu provere.

  AB ploe se, kao dominantno savijane, najee dimenzioniu na kombinaciju gravi-

  tacionih optereenja. Pravila i principi armiranja su odreeni vrstom tavanice i dati u

  prethodnim poglavljima.

  ... bie dopunjeno ...

  9.4.9.4.9.4.9.4. EFEKTI VITKOSTI KOD EFEKTI VITKOSTI KOD EFEKTI VITKOSTI KOD EFEKTI VITKOSTI KOD KONSTRUKCIJA ZGRADAKONSTRUKCIJA ZGRADAKONSTRUKCIJA ZGRADAKONSTRUKCIJA ZGRADA

  9.4.1.9.4.1.9.4.1.9.4.1. KLASIFIKACIJA KONSTRKLASIFIKACIJA KONSTRKLASIFIKACIJA KONSTRKLASIFIKACIJA KONSTRUKCIJAUKCIJAUKCIJAUKCIJA

  U cilju pojednostavljenja prorauna vitkih armiranobetonskih konstrukcija neophod-

  no je sprovesti njihovu klasifikaciju prema osetljivosti na horizontalna pomeranja.

  Za datu kombinaciju spoljanjeg optereenja, vorovi konstrukcije, a time i stubovi

  vezani u tim vorovima, rotiraju i pomeraju se, dok se ne dostigne stanje ravnotee

  konstrukcije u celini. Sa stanovita uticaja normalnih sila na veliinu momenata savi-

  59 Primetiti, na primer, da vea aksijalna sila, s jedne strane, obino, smanjuje potrebu za

  armaturom, ali, sa druge, poveava uticaje drugog reda.

 • Betonske konstrukcije radna verzija - 13. novembar 2010

  244

  janja u presecima stuba, odluujui faktor je relativno pomeranje njegovih krajeva.

  Sasvim je izvesno da su sve konstrukcije izloene bar minimalnim horizontalnim

  pomeranjima, a pitanje je samo kada se ta pomeranja mogu smatrati dovoljno

  malim i zanemariti pri dokazu granine nosivosti stuba. Otra granica ne moe biti

  povuena. Jasno, konstrukcija sa vertikalnim elementima vee krutosti ili ukruena

  konstrukcija (zidovima, najee) pokazuje manju pomerljivost.

  Generalno, konstrukcije ili konstrukcijski elementi, sa ili bez elemenata za ukrue-

  nje, u kojima se uticaji pomeranja vorova na proraunske momente i sile mogu da

  zanemare, svrstavaju se u konstrukcije ili elemente sa nepomerljivimnepomerljivimnepomerljivimnepomerljivim vorovima. U

  suprotnom, takve konstrukcije ili elementi klasifikuju se kao konstrukcije ili elemen-

  ti sa pomerljivimpomerljivimpomerljivimpomerljivim vorovima. Klasifikovanje neke konstrukcije kao potpuno nepo-

  merljive bi za posledicu imalo relativnu nepomerljivost vorova na krajevima stubo-

  va, a time i mogunost da se efekti drugog reda analiziraju na izdvojenim stubovi-

  ma, nezavisno od ostatka konstrukcije. Konstrukcije viespratnih zgrada se u velikoj

  veini sluajeva projektuju sa namerom da se odlikuju horizontalnom nepomerlji-

  vou. Jedan od razloga, uz redukciju horizontalnih pomeranja, je i ograniavanje

  uticaja drugog reda. U suprotnom, kod horizontalno pomerljivih konstrukcija, neop-

  hodna je analiza uticaja drugog reda na nivou cele konstrukcije. Ovo je, praktino,

  izuzetno zametan posao: proraun je po svojoj prirodi iterativan, princip superpozi-

  cije uticaja ne moe biti primenjen, nego je neophodna posebna kontrola za svaku

  kombinaciju optereenja, neophodno je precizno proceniti realne krutosti elemena-

  ta, jer nivo pomeranja (samim tim i uticaja II reda) je njima odreen, obuhvatiti

  efekte teenja na poveanje pomeranja, imperfekcije60...

  Logino, postavlja se pitanje kriterijuma klasifikacije. Evropski normativi daju nael-

  ni kriterijum prema kojem se nepomerljivim mogu smatrati one okvirne konstrukcije

  kod kojih su pomeranja vorova sraunata po teoriji drugog reda za manje od 10%

  vea od onih koja odgovaraju proraunu prema teoriji prvog reda. Ovako formulisan

  stav korespondira sa odredbom da u pritisnutim elementima uticaji drugog reda

  treba da se razmatraju ukoliko je poveanje momenata savijanja prvog reda usled

  deformacija vee od 10% (Sl. 289).

  60 Treba naglasiti da tenja za projektovanjem horizontalno nepomerljivih zgrada ne proizi-

  lazi iz kompleksnosti prorauna pomerljivih konstrukcija. Ovde je to samo srena okolnost.

 • 9. Viespratne zgrade

  245

  Sl. 289. Klasifikacija konstrukcija

  Meutim, od ovakvog, naelnog, kriterijuma nema praktine koristi: njegova prove-

  ra, kojom proraun II reda moe izostati, ve podrazumeva sraunavanje uticaja II

  reda. Zato, za praksu, su neophodni drugaiji, direktni, kriterijumi. U PBAB87 dato je

  da se viespratna konstrukcija moe smatrati nepomerljivom ukoliko je, uz relativno

  simetrian raspored elemenata za ukruenje, zadovoljeno:

  0.2 0.1tot v b bh F E I n + , za 3n , i ................................................... (9.16)

  0.6tot v b bh F E I , za 4n . ............................................................ (9.17)

  n i h broj spratova i visina pomerljivog dela konstrukcije,

  EbIb ybir krutosti svih vertikalnih elemenata za ukruenje,

  Fv suma svih vertikalnih eksploatacionih optereenja.

  Dodatno, konstrukcija se moe smatrati nepomerljivom i ako je suma krutosti ele-

  menata za ukruenje u horizontalnom pravcu dovoljna da ovi elementi prime i pre-

  nesu do temelja bar 90% od ukupnog horizontalnog optereenja. Podrazumeva se

  da su i u ovom sluaju elementi za ukruenje priblino simetrino rasporeeni u

  osnovi. Istovremeno se preporuuje dimenzionisanje elemenata koji obezbeuju

  horizontalnu nepomerljivost na 100% horizontalnog optereenja. Meutim, ovde

  treba biti oprezan, jer se oni (elementi za ukruenje) obino deformiu kao konzolni

  nosai, to je najnepovoljniji sluaj kad je re o dodatnim efektima savijanja usled

  normalnih sila (velika duina izvijanja), posebno ako su u pitanju relativno fleksibilni

  elementi, ili u sluaju izraene rotacije temelja. Tada je neophodno oceniti potrebu

  uvoenja efekata drugog reda u proraun elemenata za ukruenje kao visokih kon-

  zolnih stubova

  Ukoliko konstrukcija ne zadovoljava ni jedan od pomenuta dva kriterijuma, konstru-

  kcija kao celina, pa samim tim i krajevi stuba koji se analizira, smatraju se pomerlji-

  vim.

 • Betonske konstrukcije radna verzija - 13. novembar 2010

  246

  ... bie dopunjeno ...

  9.5.9.5.9.5.9.5. PRINCIPI APRINCIPI APRINCIPI APRINCIPI ASEIZMIKOSEIZMIKOSEIZMIKOSEIZMIKOG PROJEKTOVANJAG PROJEKTOVANJAG PROJEKTOVANJAG PROJEKTOVANJA ZGRADAZGRADAZGRADAZGRADA

  9.5.1.9.5.1.9.5.1.9.5.1. UVODUVODUVODUVOD

  Zemljina kora nije jedinstvena vrsta povrina, nego, pre, predstavlja mozaik bloko-

  va koji se dodiruju na avovima ispunjenim manje vrstim materijalom. Meu ovim

  blokovima se neprekidno odigravaju meusobna relativna pomeranja, zbog ega se

  na spoju akumulira ogromna koliina elastine energije, a blokovi su u stanju napete

  opruge (Sl. 290a). Kada u jednom trenutku naprezanje materijala avova dostigne

  graninu vrstou, dolazi do pucanja ava i naglog relativnog pomeranja dva napre-

  gnuta bloka, tj. do naglog oslobaanja akumulirane energije (Sl. 290b), te do pojave

  vibracionog kretanja povrine zemljotresa. Smicanje blokova moe biti razliitih

  pravaca, vertikalno, horizontalno, koso ili kombinovano (Sl. 291).

  Sl. 290. Prskanje avova

  Sl. 291. Mogui pravci smicanja blokova

  Mesto (zona) gde je dolo do smicanja blokova je hipocentar ili arite (F), a njegova

  projekcija na povrini tla je epicentar (E). Njihova meusobna udaljenost je dubina

  hipocentra (Sl. 292). Najrazorniriji zemljotresi se odlikuju dubinama izmeu 60 i

  300km. Rastojanje x predstavlja epicentralno, a rastojanje r hipocentralno rastoja-

  nje take A.

 • 9. Viespratne zgrade

  247

  Sl. 292. Hipocentar i epicentar zemljotresa

  Od hipocentra se ire dve vrste seizmikih talasa, poduni i popreni, koji se prosti-

  ru razliitim brzinama. Meutim, na povrini, dominantnu ulogu imaju razni povr-

  inski talasi koji malo prodiru u unutranjost (dubinu), te se mogu smatrati dvodi-

  menzionalnim. Ne ulazei temeljnije u ovu problematiku, valja naglasiti da se razli-

  ite vrste talasa prostiru razliitim brzinama, da brzina prostiranja talasa, generalno,

  opada sa gustinom materijala kroz koji prolaze, te da se, zbog, toga, zemljotres u

  nekoj taki uvek manifestuje kao kombinacija razliitih vrsta talasa koji su proli

  razliite puteve i, eventualno, bili reflektovani. Zato, zemljotres se u nekoj taki

  odlikuje nepravilnim oscilatornim kretanjem podloge, bez stabilne periode ili ampli-

  tude.

  Sl. 293. Akcelerogram jednog zemljotresa

  Za poznatu pobudu (na primer poput one na Sl. 293), za sistem sa jednim stepenom

  slobode, jedne vrednosti perioda oscilovanja, mogue je odrediti, kao reenje, funk-

  ciju vremenske promene ubrzanja mase. Od kompletnog reenja zabeleimo samo

  ekstremnu vrednost apsolutnog ubrzanja. Za druge svojstvene periode uinimo to

  isto i svakom zapisu (pobudi) odgovarae jedna izlomljena kriva na dijagramu koji

  na horizontalnoj osi ima periode oscilovanja, a na vertikalnoj ubrzanja. Niz razliitih

  pobuda e rezultovati mogunou formiranja glatke obvojnice (Sl. 294) elastinog

  spektra odgovora konstrukcije, koja se, u sreenom obliku (Sl. 295), moe koristiti

  za odreivanje seizmikih sila koje tokom zemljotresa mogu napasti graevinu.

  Sl. 294. Spektar odgovora sistema

 • Betonske konstrukcije radna verzija - 13. novembar 2010

  248

  Sl. 295. Sreen spektar

  esto se, zbog oekivanih prekoraenja granice elastinosti konstrukcije, spektralna

  kriva dalje redukuje u stepenu koji zavisi od oekivanih oteenja objekta, ime je

  formiran dinamiki koeficijent kd, kojim je direktno odreen intenzitet seizmikih

  sila na posmatranu graevinu.

  9.5.2.9.5.2.9.5.2.9.5.2. PROJEKTNE SEIZMIKE PROJEKTNE SEIZMIKE PROJEKTNE SEIZMIKE PROJEKTNE SEIZMIKE SILE SILE SILE SILE KONCEPTKONCEPTKONCEPTKONCEPT

  Oigledno je iz prethodnog da seizmike sile ne zavise samo od seizmikih karakte-

  ristika lokacije, nego i od dinamikih karakteristika konstrukcije. Sile prema kojima

  se konstrukcija dimenzionie (projektne seizmike sile) dodatno zavise i procenjene

  racionalnosti konstrukcije, ali i od ekonomskih mogunosti zajednice i od politike

  koju ona vodi u zatiti od elementarnih nepogoda. Tako je, na primer, jasno da

  mora postojati veza izmeu intenziteta zemljotresa i njegovih povratnih perioda, sa

  jedne, sa vekom trajanja graevine, sa druge strane. Slabi i umereni zemljotresi se

  javljaju sa veom uestalou od jakih, a mogu akumulirati manja oteenja koja

  postepeno umanjuju optu otpornost konstrukcije neophodnu za sluaj jakog zem-

  ljotresa. Takoe, esta popravka sitnijih oteenja moe kotati vie nego gradnja

  bolje obezbeenih zgrada. Opet, nema ni ekonomskog smisla u projektovanju zgra-

  da obezebeenih od zemljotresa koje verovatno nikad nee ni doiveti za svog veka.

  Ovakva razmiljanja vode pristupu odabira projektnih seizmikih sila vezanom za

  verovatnou pojave odreenog intenziteta na datoj lokaciji kao funkcije odreenog

  (datog) vremenskog intervala. Ovo, dalje, vodi konceptu projektovanja zgrada na bar

  dva nivoa seizmikih sila. Prvi nivoPrvi nivoPrvi nivoPrvi nivo odgovara umerenim, relativno estim, zemljotre-

  sima, a cilj je obezbediti njihov prijem elastinim radom konstrukcije, bez oteenja

  nosee konstrukcije (sa eventualnim malim oteenjima nenoseih elemenata). DrDrDrDru-u-u-u-

  gi nivogi nivogi nivogi nivo odgovara jakim zemljotresima, koji se, uz defiisan rizik, mogu oekivati jed-

  nom u toku veka eksploatacije konstrukcije. Ideja je da ove seizmike sile konstruk-

  cija primi elasto-plastinim radom, dakle uz odreena oteenja. Stepen prihvatlji-

  vih oteenja je odreen politikom zatite i vanou objekta, ali uz ispunjenost

  uslova ouvanja integriteta konstrukcije (ne smeju se sruiti).

 • 9. Viespratne zgrade

  249

  9.5.3.9.5.3.9.5.3.9.5.3. DDDDISPOZICIJE, LOKACIJAISPOZICIJE, LOKACIJAISPOZICIJE, LOKACIJAISPOZICIJE, LOKACIJA, SISTEMI..., SISTEMI..., SISTEMI..., SISTEMI...

  Iako izbor lokacijeizbor lokacijeizbor lokacijeizbor lokacije konstrukcije vrlo retko zavisi od projektanta konstrukcije, svaka-

  ko se moraju izbegavati fundiranja na tlu podlonom likvefakciji61, klizanju ili obru-

  avanju. Takoe, skoro nasuta i slabo zbijena tla valja izbegavati, a ako se takva

  lokacija mora koristiti onda objekat treba fundirati ispod slabih slojeva.

  Zemljotresna otpornost zgrade zavisi od mnogo parametara i konstruktivnih mera, a

  pridravanje odreenih pravila koja se odnose na dispoziciona reenja je uvek dob-

  rodolo. Naelno, konstrukciju valja formirati jednostavnom, sa prostim i kratkim

  putem prenosa optereenja.

  Kod izbora oblika zgrade u osnovizgrade u osnovizgrade u osnovizgrade u osnovi, prednost je uvek na strani saetih i simetrinih

  osnova. Dugake, razuene, nesimetrine ili nepravilne osnove treba izbegavati.

  Dugake zgrade mogu biti izloene asinhronom oscilovanju pojedinih delova (asin-

  hronoj pobudi), kako u horizontalnim, tako i u vertikalnom pravcu, to dovodi do

  ogromnih naprezanja tavanica, za koje, i zbog svoje duine, moemo sumnjati u

  opravdanost njihovog tretmana kao apsolutno krutih u svojoj ravni. Naravno, duga-

  ke zgrade imaju i nedostatke u pogledu uticaja usled temperaturnih razlika, skup-

  ljanja betona ili nejednakog sleganja.

  Simetrija konstrukcije zgrade u osnovi je mera u pravcu postizanja jednostavnosti

  konstrukcije, ali i mera kojom se primarno doprinosi postizanju translatornog

  pomeranja tavanica (naspram rotacionog). Samim tim, u odnosu na nesimetrine,

  ovakve zgrade se odlikuju i poveanom seizmikom otpornou. Za nesimetrine

  osnove je vrlo teko obezbediti poklapanje centara mase i krutosti, to za posledicu

  ima torziranje zgrade u osnovi (Sl. 296). Uticaj iizazvani ovim torziranjem mogu biti

  vrlo znaajni i, ak, prevazii uticaje translatornog pomeranja.

  Sl. 296. Torziranje osnove

  61 Pojava da tlo zasieno vodom prilikom vibriranja prelazi u teno stanje.

 • Betonske konstrukcije radna verzija - 13. novembar 2010

  250

  Treba napomenuti da ni simetrine zgrade nisu u potpunosti osloboene torziranja

  osnove. Poklapanje centara mase i krutosti je uvek samo idealizacija. Uz to, i idealno

  simetrina zgrada postaje nesimetrina nakon prvog oteenja (redukcije krutosti).

  Zato i simetrine zgrade treba proraunati na uticaj sluajnog (minimalnog)

  ekscentriciteta transverzalne spratne sile od 5% dimenzije osnove zgrade upravne na

  pravac sile.

  Ako se nesimetrina zgrada i mora graditi, treba je pokuati rastaviti, razdelnica-

  ma, na niz prostih i simetrinih delova (Sl. 297). Ako ni ovo nije mogue, treba teiti

  maksimalnom poklapanju centara krutosti (teite krutosti) i mase. Uproeno, kon-

  strukcija se, u osnovi posmatrano, moe smatrati torziono oslonjenom u centru

  krutosti, a napadnuta seizmikom silom u centru mase.

  Sl. 297. Dilataciono ralanjavanje nesimetrinih osnova

  U vertikalnom smisluvertikalnom smisluvertikalnom smisluvertikalnom smislu, opet, treba teiti jednolinosti konstrukcije. Svaka nesimetri-

  na promena po visini (Sl. 298a) dovodi do neeljenih (i teko procenjivih) torzionih

  momenata. Kod zgrada sa bitnom visinskom razlikom delova (Sl. 298b, c) poeljno

  je delove zgrade razliite spratnosti dilatirati, posebno ako je visinska dispozicija

  nesimetrina. Dilatiranje se, ovde, preporuuje i zbog nepovoljnih efekata razliitog

  sleganja delova objekta.

  Sl. 298. Nepravilnosti po visini zgrade

  Takoe, nije povoljno smanjenje krutosti konstrukcije od vrha ka dnu, makar simet-

  rija i bila ouvana, a izvoenje (i poveanje) konzolnih prepusta ini zgradu osetlji-

  vom i na vertikalne oscilacije. Sada ni uobiajeni postupci sa jednom spratnom

  masom ne mogu biti zadovoljavajue tanosti (Sl. 299).

  Sl. 299. Zgarada koja se konzolno iri ka vrhu i proraunski dinamiki modeli

 • 9. Viespratne zgrade

  251

  Jedan od osnovnih principa korektnog aseizmikog projektovanja je ouvanje kontkontkontkonti-i-i-i-

  nuiteta krutostinuiteta krutostinuiteta krutostinuiteta krutosti celom visinom zgrade. Izmetanje zidova za ukruenje (Sl. 300a)

  ima za posledicu nemogunost prenosa momenta savijanja (transverzalne sile da) na

  izmeteni zid, te njegov prijem aksijalnim silama u stubovima. Kako ovo mogu biti

  ogromne sile, aksijalna nosivost stuba se lako dostie. Drugi primer, prikazan na Sl.

  300b je primer jo jednog nedoputenog diskontinuiteta. Sile u stubovima, tokom

  zemljotresa, e lako preopteretiti grede na koje se oslanjaju.

  Sl. 300. Diskontinuiteti krutosti

  Posebno est i opasan primer diskontinualnosti krutosti je onaj poznat pod imenom

  fleksibilni sprat (najee, i najnepovoljnije, fleksibilno prizemlje - Sl. 301). U

  nekom spratu krutost je naglo redukovana, na primer zamenom zidova stubovima.

  Kod ovakvih konstrukcija vrlo je teko ostvariti zahtevani duktilitet pri rotaciji kraje-

  va stubova, budui da se praktino kompletno horizontalno pomeranje realizuje u

  jednoj etai. ak i da je visoke zahteve za duktilnou rotacije krajeva stubova

  mogue postii, uticaji drugog reda su sledei koji ugroavaju ovakvu graevinu. Da

  bi se projektanti dodatno obeshrabrili u izboru sistema sa fleksibilnim spratovima,

  za ovakve konstrukcije je propisan koeficijent duktiliteta i priguenja od 2.0, kojim

  se dupliraju projektne seizmike sile.

  Sl. 301. Fleksibilno prizemlje

  Smanjenje maseSmanjenje maseSmanjenje maseSmanjenje mase je sledei bitan princip aseizmikog projektovanja. Seizmike sile,

  budui da su inercijalne prirode, direktno su proporcionalne masi. Zato, sve nepot-

  rebne mase treba ukloniti, a pregradne zidove, podove i obloge birati od lakih

  materijala. Za konstruktivne materijale treba birati one sa veim odnosima vrstoa

  prema masi. Treba se truditi da vee mase budu locirane u niim etaama i to blie

  centru krutosti, a ravnomerno rasporeene oko centra krutosti.

  Krutost tavanice u sopstvenoj ravniKrutost tavanice u sopstvenoj ravniKrutost tavanice u sopstvenoj ravniKrutost tavanice u sopstvenoj ravni je jedna od premisa aseizmikog prorauna.

  Nedeformabilnou (beskonanom krutou) u svojoj ravni, tavanica obezbeuje

 • Betonske konstrukcije radna verzija - 13. novembar 2010

  252

  prenos seizmikih spratnih sila vertikalnim elementima saglasno njihovim krutosti-

  ma, odravajui pomeranja konstantnim (odnosi se na translatorno pomeranje

  zgrade). Sreom, uz pridravanje ostalih navedenih principa, praktina nedeforma-

  bilnost tavanice se postie ve sa punim armiranobetonskim slojem tavanice deblji-

  ne, na primer, 5cm. Meutim, kod polumontanih tavanica tipa TM ili FERT ovo,

  zbog velike razlike aksijalne krutosti dva pravca moe biti dovedeno u pitanje. Zato

  se preporuuje njihovo izvoenje sa razliitom orijentacijom rebara u susednim

  poljima. Kod montanih tavanica, ukoliko nije predviena monolitizacija dodatnim

  slojem betona, krutost tavanice u svojoj ravni je pre svega zavisna od prijema smi-

  canja u horizontalnoj ravni na mestima spojeva tavaninih elemenata.

  Vii stepen statike neodreenostistatike neodreenostistatike neodreenostistatike neodreenosti konstrukcije je poeljan. Poveanjem prekobroj-

  nosti elemenata (redudantnosti), naelno, poveava se i mogunost postepenog

  otvaranja plastinih zglobova i preraspodele uticaja i nosivosti. Statiki neodreeni

  sistemi nemaju ovu mogunost. Svaki plastini zglob predstavlja jedan apsorber

  kinetike energije i smanjuje pobuenost sistema. Paralelno, pojava plastinih zglo-

  bova redukuje krutost konstrukcije selei je s periodom u zonu manjih akceleracija

  (spektar), to, osim smanjenja nivoa pobude, moe rezultirati i izvlaenjem kons-

  trukcije iz rezonancije u kojoj se konstrkcija, moda, nala. Moglo bi se, grubo, rei

  da se statiki neodreena konstrukcija jakim zemljotresima suprotstavlja troenjem

  statike neodreenosti i postepenim prelaskom ka statiki odreenoj.

  Skeletni konstruktivni sistemikonstruktivni sistemikonstruktivni sistemikonstruktivni sistemi su relativno malih masa, ime su i seizmike sile male,

  a i fundiranje je olakano. Velika fleksibilnost ovakvih konstrukcija rezultira velikim

  periodima oscilovanja (dodatno manjim seizmikim silama), a relativno je velik broj

  mesta na kojima se, bez opasnosti po integritet konstrukcije, mogu realizovati plas-

  tini zglobovi. ta vie, i potrebni duktilitet nije problematian za obezbediti.

  Meutim, velika fleksibilnost ima i mana. Velika horizontalna pomeranja mogu da

  ugroze upotrebljivost objekta, mogu biti praena oteenjima nekonstruktivnih ele-

  menata ve za umerene intenzitete horizontalnih dejstava. Vanije, velikim horizon-

  talnim pomeranjima konstrukcija postaje osetljiva na uticaje drugog reda u stubo-

  vima. Ovo primenu isto skeletnih konstrukcija, ipak, ograniava na objekte male

  spratnosti.

  Sa druge strane se nalaze kruti panelni sistemi. Iako mnogo tei objekti, te iako

  malih perioda oscilovanja (velike krutosti visok intenzitet seizmikog dejstva), ove

  konstrukcije redovno imaju dovoljan nosei kapacitet za prijem veliki intenziteta

  seizmikih dejstava. Ipak, druge karakteristike (masa, koliina materijala, mala flek-

  sibilnost rasporeivanja unutranjeg prostora...) ine ovakve konstrukcije ne-uvek

  prihvatljivim reenjem.

  Kao balansirano reenje, nameu se tzv. ukrueni skeleti skeletne konstrukcije

  ukruene platnima (zidovima) za ukruenje. Kod ovakve konstrukcije zidovi za

  ukruenje se, u osnovi gledano, rasporeuju priblino ravnomerno po osnovi u (naj-

 • 9. Viespratne zgrade

  253

  ee, s obzirom da su pravougaoni rasteri najei) dva ortogonalna pravca. Okviri

  primaju gravitaciono optereenje, a kruta tavanica obezbeuje da najvei deo seiz-

  mikih sila bude predat zidovima za ukruenje. Izborom krutosti (broja, lokacje i

  krutosti) zidova za ukruenje moe se regulisati horizontalna pomerljivost zgrade.

  Problemi vezani za fleksibilnost skeleta nestaju. Ukrueni skeleti su, redovno,

  zanemarljivo malo tei od istih skeleta, ali su znaajno manje periode oscilovanja.

  Samim tim i sile su vee, ali treba imati na umu i mnogo veu nosivost ukruene

  konstrukcije u ovom smislu. Problematina mesta ovih konstrukcija su temelji, kon-

  kretno temelji zidova za ukruenje. Nosivost zidova za ukruenje je limitirana teme-

  ljnom konstrukcijom, a veliki momenti savijanja na spoju sa temeljem praeni relati-

  vno malom aksijalnom silom ne idu u prilog.

  9.5.4.9.5.4.9.5.4.9.5.4. SKELETNESKELETNESKELETNESKELETNE I UKRUENE SKELETNEI UKRUENE SKELETNEI UKRUENE SKELETNEI UKRUENE SKELETNE ZGRADEZGRADEZGRADEZGRADE

  Skeletne konstrukcije su, dakle, one kod kojih su okviri (formirani od stubova i gre-

  da) glavni nosei elementi kada su u pitanju i vertikalna i horizontalna optereenja.

  9.5.4.1.9.5.4.1.9.5.4.1.9.5.4.1. GredeGredeGredeGrede

  Na Sl. 302a prikazano je histerezisno ponaanje tapa napregnutog savijanjem.

  Poetne krive 1-1 i 2-2 odgovaraju malim optereenjima, kada se prsline nisu jo

  razvile, a povrina zahvaena histerezisnom petljom (mera potroene energije) je

  mala. U taki 3 je dostignuta granica razvlaenja armature, a neto pre toga dolo je

  i do otvaranja prslina i krivljenja dijagrama. Zbog pojave plastinih deformacija

  povrina petlji postaje znatno vea. Dalje poveanje optereenja (take 4 i 5) e

  dalje obarati krutost (nagib krivih) i rotirati petlju, koja zahvata sve veu povrinu.

  Sl. 302. Histerezisno ponaanje AB grede napregnute savijanjem sa malom i velikom smiuom silom

  Ovim je prikazano poeljno ponaanje AB tapa izloenog velikim naizmeninim

  optereenjima. Jedna od mera za ocenu takvog ponaanja je duktilnost, definisana

  kao kolinik granine deformacije (pomeranja, rotacija) pri lomu i one na granici

  elastinosti:

  /u cD = . ....................................................................................... (9.18)

 • Betonske konstrukcije radna verzija - 13. novembar 2010

  254

  U sluaju kada je tap, izuzev na savijanje, napregnut i velikim smiuim silama (Sl.

  302b), histerezisno ponaanje ima drugaije karakteristike. Makar je mogue ostva-

  riti i istu duktilnost, suenje histerezisne petlje oko koordinatnog poetka ima za

  rezultat manju koliinu disipirane energije, te veu pobudu konstrukcije. Samo

  suenje petlja odgovara trenucima kada savijanje menja smer i, u jednom periodu,

  ostavlja presek bez sabijenog betonskog dela, samo na armaturi. Ova, budui

  mnogo manje krutosti, trpi znaajna pomeranja, pre svega usled smicanja.

  Sl. 303. Zatvaranje i otvaranje prslina preseka sa plastifikovanom armaturom

  Krajevi grede su poeljna mesta formiranja plastinih zglobova za jakih zemljotresa.

  Lokacija na kraju je logina ako se imaju na umu maksimalne ordinate momenata

  savijanja i od gravitacionih i od horizontalnih dejstava. Njihova pojava u riglama ne

  ugroava ukupnu stabilnost konstrukcije (ne vodi progresivnom lomu), kako jeste

  sluaj sa plastinim zglobovima u stubovima (Sl. 304), kod kojih relativno mali broj

  plastinih zglobova formira mehanizam od konstrukcije. Osim toga, popravka ote-

  ene rigle je jednostavnija od popravke stuba niih etaa.

  Sl. 304. Povoljna i nepovoljna dispozicija plastinih zglobova

  Imajui ovo na umu, konstrukciju treba projektovati na nain da se plastini zglobo-

  vi formiraju na ovim, poeljnim mestima, pre nego to se realizuju u stubovima.

  Ovaj koncept bi mogao biti imenovan kao koncept slabih greda, s tim to ovde

  treba biti oprezan. Termin slaba ne podrazumeva pod-dimenzionisanje elementa.

  Nivo uticaja koji konstrukcija treba da primi elastinim radom je definisan projekt-

  nim seizmikim silama, i nosivost preseka greda mora biti dovoljna da bez otee-

  nja primi uticaje koji odgovaraju ovakvom nivou optereenja. Pre je re o opasnosti

  od pre-dimenzionisanja preseka greda ili o nedovoljnoj nosivosti preseka stubova,

  ime se tamo mogu, pre nego u gredama, pojaviti plastini zglobovi.

  Naravno, dodatno, gredama je neophodno obezbediti visok kapacitet rotacije (duk-

  tilnost), a (ve pominjane) mere u tom cilju su, prevashodno, usmerene ka pobolja-

  nju nosivih karakteristika pritisnute zone betona: primena viih marki betona, obez-

  beenje dovoljne koliine (minimalno 50% zategnute) pritisnute armature, kao i ute-

  zanje preseka uzengijama na rastojanju ne veem od 10cm (poveanje nosivosti pri-

 • 9. Viespratne zgrade

  255

  tisnutog betona, ali i spreavanje izvijanja pritisnutih, plastifikovanih ipki). Guste

  uzengije u zoni plastinog zgloba imaju i funkciju prijema transverzalnih sila koje

  odgovaraju graninim momentima, a koje u celosti moraju biti primljene armatu-

  rom.

  vorovi u kojima se spajaju grede i stubovivorovi u kojima se spajaju grede i stubovivorovi u kojima se spajaju grede i stubovivorovi u kojima se spajaju grede i stubovi su mesta koja bitno opredeljuju ponaa-

  nje sistema, u smislu da histerezisno ponaanje sklopa moe biti bitno drugaije od

  ponaanja pojedinih elemenata.

  Neka je spoljanji vor napregnut momentima kao na Sl. 305. Stanju naprezanja

  odgovaraju prsline kao na slici. Stanje naprezanja na kraju grede (BD) je, po pravilu,

  takvo da je armatura i pritisnute i zategnute zone prela granicu razvlaenja (pret-

  postavljen je formiran plastini zglob na kraju grede). Tada e du visine jezgra (AC

  ili BD) morati da bude preneta sa elika na beton sila jednaka zbiru sila u armaturi,

  to esto izaziva vrlo velike napone izmeu armature i betona, te do mogunosti

  razaranja veze elik-beton (klizanje armature). Slino je i sa ukotvljenjem armature

  grede, koja zbog nedovoljne irine stuba mora biti povijena u stub (izvoake te-

  koe). Ovde, osim velikih napona, dolazi i do velikih napona pritiska na beton

  usled skretnih sila u zoni zakrivljenja armature. Uproena shema sila ima zateue

  sile obeleene sa Z, pritiskujue sa P, a smiue sa S, a napon pritiska je aproksimi-

  ran konstantnim. Oigledno je da se ukupan sistem sila u voru svodi na dve ukr-

  tene dijagonalne sile. Nacrtana sila zatezanja proizvodi u voru prsline paralelne sili

  pritiska. Sila smicanja (S-Z) treba da bude preneta preko pritisnutog betona, ako

  postoji dovoljno velika aksijalna sila pritiska u stubu, i horizontalnim uzengijama

  koje prolaze kroz prsline u jezgru.

  Sl. 305. Spoljanji vor

  Kod unutranjih vorova, iako skretne sile izostaju, situacija je slina (). Opet se u

  zoni vora prenosi sa elika na beton zbirna sila u armaturama, te je i opasnost od

  klizanja ista. Ukoliko ne postoji, a redovno ne postoji, dovoljna irina stuba, razara-

  nje veze elik-beton je neminovno. Time je ugroeno potpuno iskorienje defor-

  macionog kapaciteta zgloba. Ovu pojavu je teko spreiti, a prihvatljivo reenje

 • Betonske konstrukcije radna verzija - 13. novembar 2010

  256

  predstavlja mogunost dislociranja plastinog zgloba od ivice stuba ka sredini gre-

  de, ime se obezbeuje dovoljna duina ukotvljenja (Sl. 307).

  Sl. 306. Unutranji vor

  Stvaranjem prslina u jezgru obrazuju se pritisnute dijagonale u voru kojom se pre-

  nosi rezultujua sila pritiska nastala superpozicijom uticaja u voru. Ipak, ciklinim

  ponavljanjem optereenja dolazi do postepene degradacije krutosti jezgra i formira-

  nja sistema unakrsnih prslina. Umeso jedne pritisnute dijagonale formira se niz

  paralelnih dijagonala - reetka. Sile zatezanja koje uravnoteuju reetku se tada

  moraju prihvatiti armaturom jezgra.

  Sl. 307. Izmetanje plastinog zgloba62

  62 Vano je naglasiti da povijanjem armature nije jedan presek oslabljen, nego su susedni

  preseci pojaani dodatnom armaturom.

 • 9. Viespratne zgrade

  257

  9.5.4.2.9.5.4.2.9.5.4.2.9.5.4.2. StuboviStuboviStuboviStubovi

  Armiranobetonski stubovi mogu biti ralanjeni, prema intenzitetu aksijalne sile, na

  one sa relativno malom aksijalnom silom i one sa velikim aksijalnim naprezanjem.

  Kod prvih dominantan je uticaj savijanja, pa je njihovo ponaanje slino onom za

  grede (Sl. 302). Obino se sreu kod neukruenih okviraneukruenih okviraneukruenih okviraneukruenih okvira. Relativno su male visine,

  zbog ega uticaji smicanja mogu biti znaajni, a u praksi su esto registrovani tipi-

  ni lomovi stubova usled smicanja. Zato ovakvi stubovi moraju biti paljivo armirani

  protiv smicanja, da bi se obezbedilo njihovo duktilno ponaanje, poput dijagrama na

  Sl. 302. Poto je duktilnost odreena, izmeu ostalog, granicom nosivosti pritisnu-

  tog betona, na njeno poveanje povoljno deluje smanjenje aksijalne sile. Zato se kod

  ovakvih stubova, kao mera kojom se savijanje ostavlja dominantnim uticajem, obi-

  no ograniava intenzitet (napon) aksijalne sile (domaim propisima na 35% vrstoe

  betonske prizme).

  Utezanje stubova gustim zatvorenim uzengijama (Sl. 308) znaajno poveava njiho-

  vu nosivost (uz deformabilnost). Iako se primenom elika visoke nosivosti za uzen-

  gije moe postii vea nosivost u poprenom pravcu, usled opasnosti od eksplozi-

  je stuba (manja deformabilnost jaih elika), preporuuje se primena elika sa izra-

  zitim karakteristikama plastinog deformisanja. Domaim Pravilnikom, razmak

  izmeu uzengija stuba je postavljen na maksimalnih 15cm, s tim to se u zonama

  na krajevima stubova ovaj razmak polovi, na maksimalnih 7.5cm. Duina ovih zona

  je za 50% vea od vee stranice poprenog preseka stuba, a minimalno 50cm ili 1/6

  visine stuba. Uzengije moraju biti i preklopljene po kraoj strani (ne samo zatvore-

  ne).

  Analiza vora grede i stuba je ukazala na potrebu proimanja zone vora uzengija-

  ma. Kako je proputanje uzengija i grede i stuba kroz vor praeno velikim izvoa-

  kim problemima, to, u izboru koje propustiti, se treba opredeliti za uzengije stuba,

  kako je prikazano na Sl. 308b.

  Poseban problem predstavlja nastavljanje armature stuba. Praktino posmatrano,

  najpogodnije mesto za nastavak je locirano neposredno iznad tavanice. Dodatno,

  najpogodnije je nastavljanje kompletne armature stuba u tom, istom, preseku.

  Meutim, kako je to zona potencijalnog plastinog zgloba u stubu, trebalo bi ga

  izbegavati kao mesto nastavka armature. I Pravilnikom je propisano da se armatura

  nastavlja van zona potencijalnih plastinih zglobova, dakle, optimalno na sredini

  visine stuba. Takoe, doputa se nastavljanje samo 50% armature stuba po spratu, a

  za ipke prenika veeg od 20mm zahteva se nastavak zavarivanjem. U praksi se

  ove odredbe esto kre u povladavanju jednostavnosti. Ipak, treba napomenuti i da

  je zahtev postavljen Pravilnikom u izvesnoj meri prestrog. Korektno izveden nasta-

  vak preklopom, obuhvaen dovoljnom koliinom poprene armature, prema ekspe-

  rimentalnim istraivanjima Pauley-a, moe biti prihvatljivo reenje.

 • Betonske konstrukcije radna verzija - 13. novembar 2010

  258

  Kod ukruenih okviraukruenih okviraukruenih okviraukruenih okvira se pojavljuju stubovi koji su primarno izloeni aksijalnom

  optereenju (seizmiko optereenje primarno primaju zidovi za ukruenje). Kod

  (dobro) ukruene viespratne graevine uticaj seizmikog optereenja na aksijalne

  sile u stubovima je mali. Iako se kod ovih stubova lom realizuje iscrpljenjem nosivo-

  sti betona po pritisku, mogue su mere kojima e i on biti uinjen duktilnijim. Uz

  spreavanje izvijanja stuba, najznaajnija mera je dobro utezanje betona zatvorenim

  uzegijama, ime se moe viestruko uveati sposobnost aksijalnog dilatiranja (Sl.

  308).

  Sl. 308. Veza napon-dilatacije za neutegnut (1) i utegnut (2 i 3) beton i utezanje vora uzengijama

  9.5.4.3.9.5.4.3.9.5.4.3.9.5.4.3. Utcaj ispune kod skeletnih zgradaUtcaj ispune kod skeletnih zgradaUtcaj ispune kod skeletnih zgradaUtcaj ispune kod skeletnih zgrada

  Zidovi ispune se, u proraunu, ne uzimaju u obzir kao nosivi elementi. Ipak, njihova

  krutost je, obino, dovoljno velika da, bar u prvoj fazi rada, sadejstvuju sa okvirom

  u prenosu optereenja. Proceniti njihov doprinos je teko, to i jeste razlog zanema-

  renju, izmeu ostalog i zbog velikog uticaja kvaliteta izvoenja radova i od zapunja-

  vanja spojnica. Obino se doprinos zida ispune analizira putem pritisnute dijagonale

  (Sl. 309a). U analizi koja zanemaruje doprinos ispune nosivosti, od primarnog inte-

  resa je analizirati moe li ispuna nepovoljno da deluje, u smislu izazivanja smiueg

  loma u uglu stuba? Iskustva jakih zemljotresa daju potvrdan odgovor.

  Sl. 309. Uticaj ispune okvira

  Neka je u granina smiua nosivost (napon) stuba. Granina sila je, tada, pojedno-

  stavljeno (d je debljina zida ispune!):

  u uQ b d = . .................................................................................... (9.19)

 • 9. Viespratne zgrade

  259

  Jedan nain provere, predloen, podrazumeva analizu okvira sa dodatim pritisnutim

  dijagonalama i seizmikim statiki ekvivalentnim projektnim silama uveanim 4

  puta. Pri tome, granini smiui napon je funkcija vrste zida i korienog maltera, i

  kree se u granicama od 0.1 do 0.7MPa. Naravno, posmatra se smiua sila u stubu.

  Ukoliko se pokae da je stub u ovom smislu ugroen, preporuena mera bi bila

  smanjenje kvaliteta ispune zida.

  Takoe, kad je ispuna u pitanju, treba imati u vidu da parapet ozidan jakim zidom

  moe, formiranjem kratkih stubova sa dominantnim uticajem smiuih sila, biti

  uzrok slomu. Izbor loijeg materijala parapeta i ovde moe biti reenje.

  9.5.4.4.9.5.4.4.9.5.4.4.9.5.4.4. Zidovi za ukruenje (ukrueni skeleti)Zidovi za ukruenje (ukrueni skeleti)Zidovi za ukruenje (ukrueni skeleti)Zidovi za ukruenje (ukrueni skeleti)

  Umetanjem zidova za ukruenje izmeu stubova skeletne konstrukcije formira se

  ukruena skeletna konstrukcija. Reeno je, zbog svoje mnogo vee krutosti (savoj-

  ne), u odnosu na stubove, zidovi primaju daleko najvei deo horizontalnih sila.

  Prilikom rasporeivanja zidova za ukruenje treba imati u vidu da se njima prenose

  seizmike sile, ali i, eventualni, momenti torzije u osnovi zgrade. Otud je njihova

  efikasnost vea ukoliko su udaljeniji od centra krutosti, postavljeni po obodu zgra-

  de. Tako su zidovi u y-pravcu na Sl. 310a efikasniji od onih u x-pravcu (glavni teret

  torzionih momenata e pasti na njih63). U praksi, fasadni delovi zgrade, iz funkcio-

  nalnih razloga, nisu najpovoljnija mesta za lociranje zidova za ukruenje, tako da je

  njihov konani raspored u konkretnoj konstrukciji kompromis arhitektonskih, funk-

  cionalnih i nosivih parametara. Kao pogodna mesta za njihovu lokaciju redovno se

  pokau zone oko stepenita i liftova (Sl. 310). Uprokos nepovoljnosti lokacije (redo-

  vno blisko sredini osnove), povezivanje zidova dva pravca u jedan izlomljen vies-

  truko uveava njihovu krutost nosivost.

  Sl. 310. Raspored zidova za ukruenje u osnovi

  Rad zidova za ukruenje (ako zanemarimo jako niske) odgovara konzoli, gde se

  maksimalni uticaji (momenti savijanja, transverzalne sile) javljaju upravo na mestu

  ukljetenja. Zid je, dodatno, optereen i pripadajuim delom gravitacionog optere-

  enja, to u njemu izaziva i odreenu (povoljno dejstvo) aksijalnu silu (redovno ne

  visokog relativnog intenziteta). Kod ovakvih zidova je mogue ostvariti, dobrim

  63 Torzioni uticaji bi, oigledno, mogli biti primljeni zidovima samo jednog pravca.

 • Betonske konstrukcije radna verzija - 13. novembar 2010

  260

  armiranjem, duktilno ponaanje sa dobro zaobljenom histerezisnom petljom (Sl.

  311).

  Sl. 311. Dobro histerezisno ponaanje zida za ukruenje

  Problem transverzalne sile je sloeniji. Dostizanjem graninog momenta, u zidu e

  se pojaviti prslina, koja se, zbog alternativnosti uticaja, brzo iri na ceo presek.

  Transverzalna sila se, sada, prenosi trenjem betona o beton na mestu zatvorene

  prsline i armaturom, kao trnom. Sila trenja (raspoloiva) je funkcija sile pritiska u

  zidu i redovno je dovoljnog intenziteta (istraivanja su pokazala da se dovoljnom

  silom moe smatrati ona koja koristi, u smislu prosenog normalnog napona u zidu,

  10% njegove pritisne raunske vrstoe).

  Sl. 312. Klizanje zida za ukruenje

  Meutim, sa porastom uticaja smicanja, beton na spoju zatvorene prsline se glaa,

  ime opada i koeficijent trenja, a beton u okolini armature (trnova) se drobi. Ovim,

  nosivost zida na smicanje moe biti uspostavljena tek na raun velikog horizontal-

  nog pomeranja (smicanja) (Sl. 312). Histerezisna petlja se sada karakterie znaaj-

  nim suenjem (takozvanim utinuem) petlje.