Geoteh Konstr P6 Potporne I Dio

Embed Size (px)

DESCRIPTION

+

Text of Geoteh Konstr P6 Potporne I Dio

 • Predavanje: POTPORNE KONSTRUKCIJEProf.dr.sc. Leo MATEI

  2012/13

  GEOTEHNIKE KONSTRUKCIJE POTPORNE KONSTRUKCIJE

 • 2Sadraj predavanja1 TLAK I OTPOR TLA (ponavljanje)

  1.1 Openito - Horizontalni (boni) pritisci u tlu

  1.2 Tlak mirovanja

  1.3 Aktivni i pasivni tlak na potporne konstrukcije

  2 POTPORNE KONSTRUKCIJE

  2.1 Podjela potpornih konstrukcija prema vrsti materijala

  2.2 Vrste potpornih konstrukcija prema nainu preuzimanja i prenoenja optereenja

  2.3 Dimenzioniranje potpornih konstrukcija

 • 31 TLAK I OTPOR TLA

  1.1 Openito - Horizontalni (boni) pritisci u tlu

  Horizontalni (boni) pritisci u tlu ovise o deformaciji tla u horizontalnom smjeru. Za sluaj kada je tlo nevezano (nekoherentno) gdje je parametar vrstoe, kohezija c = 0:

  mirovanje tlak mirovanja h=e0=v*K0 rastezanje aktivni tlak h=eA=v*KA kompresija pasivni tlak (otpor) h=eP=v*KP

 • 41 TLAK I OTPOR TLA

  1.2 Tlak mirovanja

  U beskonanom homogenom poluprostoru odsipkog materijala s vodoravnom povrinomdjeluje glavno naprezanje v na horizontalneravnine koje su okomite na smjer gravitacije, teglavno naprezanje h na vertikalne ravnine

  Stanje mirovanja je stanje u kome je horizontalna deformacija sprijecena.

  Odnos izmeu veliine glavnih naprezanja v i h ovisi o nainu kako se taloi materijal u poluprostoru i o nastalim deformacijama, pa se ne moe odrediti iz poznatih osobina materijala. Odnos izmeu glavnih naprezanja iznosi:

  h=K*v=K**zgdje je K koeficijent tlaka.

  U materijalu taloenu pod djelovanjem vlastite teine koji nije pretrpio nikakvu bonu deformaciju (h=0), naprezanja na horizontalnim plohama jednaka su teini nadsloja.

  z=v=*z

 • 51 TLAK I OTPOR TLA

  1.2 Tlak mirovanja

  Promatramo prizmu abcd na omeenu dvjema vertikalnim ravninama i zamislimo da stoji slobodno na podlozi ad bez trenja. Ona bi se pod djelovanjem vertikalnih naprezanja deformirala u trapez zbog bonog rastezanja, koje prema Hookeovu zakonu iznosi:

  U sedimentiranom sloju to je rastezanje sprijeeno uinkom naprezanja u oba vodoravna smjera, to izaziva horizontalne deformacije:

  Izjednae li se deformacije koje su nastale zbog normalnog i horizontalnog dobivamo da je:

  **

  *E

  z

  Ez

  c ==

  ( ) = 1*E

  hh

  =

  1** zh

 • 61 TLAK I OTPOR TLA

  1.2 Tlak mirovanja

  Tlak mirovanja, dakle, raste od povrine sloja linearno s dubinom, pa se moe izraziti kao linearna funkcija vertikalnih naprezanja: h=K0*z

  U tom izrazu je: K0= / (1 - )

  koeficijent tlaka mirovanja neporemeenog sedimenta.

  Poissonov koeficijent kree se izmeu 0 i 0,5. On ovisi o stanju konsolidacije i o drugim osobinama materijala te se moe odrediti eksperimentalno za neporemeene uzorke tla. Mjerene su vrijednosti u granicama od oko:

  =0,400,45 za glinu, K0=0,67-0,69=0,300,35 za pijesak, K0=0,43-0,54

  Pri rastereenju, tj. za prekonsolidirana tla, K0 raste. U literaturi se mogu nai korelacije K0 sa stupnjem prekonsolidacije. Vrijednosti horizontalnog naprezanja mogu se izmjeriti in situ, ili se mogu preraunati iz u laboratoriju izmjerene vrijednosti K0.

 • 71 TLAK I OTPOR TLA

  1.2 Tlak mirovanja

  Terzaghi je pokusima mjerio tlak mirovanja i dobio ove vrijednosti: pijesak K0 = 0,42;

  glina K0 = 0,70 do 0,75 (pregnjeeno i ponovno konsolidirano)

  Tschebotarioff (1952) je izveo opsene pokuse da bi odredio tlak mirovanja i naao je da on znatno ovisi o uvjetima u kojima se eksperimentira.

  U literaturi se esto navodi koeficijent tlaka mirovanja: K0= 1 sin Taj je izraz izveo Jaky (1944). No njegov se izvod temelji na pretpostavkama koje nisu u skladu s uvjetima djelovanja tlaka mirovanja, pa i taj izraz nema teorijskog opravdanja i ne daje pouzdane rezultate, no esto je u primjeni za normalno konsolidirana tla.

  Govorimo li o pritiscima tla na potpornu konstrukciju, pritisci tla bliski su onima u stanju mirovanja ako tijekom izvedbe potpornu konstrukcije ne dolazi do deformacije u horizontalnom smjeru niti do zbijanja tla, to je rijedak sluaj.

 • 81 TLAK I OTPOR TLA

  1.2 Tlak mirovanja

  Tlak mirovanja za praksu nema posebnog znaenja jer sve nae konstrukcije to podupiru tlo ili se na njega oslanjaju izazivaju deformacije, pa se time naruava osnovni preduvjet za djelovanje tlaka mirovanja. Njegova nam je veliina potrebna kad u laboratoriju elimo uspostaviti naprezanja koja su djelovali u prirodi na neporemeene uzorke, da bi se to tonije utvrdili elastini parametri E, G i .

 • 91 TLAK I OTPOR TLA

  1.3 Aktivni i pasivni tlak na potporne konstrukcije

  U vodoravnom tlu izvedemo denivelaciju iskopom dubine H.Sluaj 1- teko ostvarivNastalu stjenku podupiremo vertikalnim zidom na nain da se sprijee deformacijevolumena tla iza zida. Na zid bi tada djelovao tlak mirovanja h=K0**zSluaj 2 - realanNastalu stjenku podupiremo vertikalnim zidom na nain da se tijekom izvedbedenivelacije odigraju deformacije volumena tla iza zida (rastezanje). Ako je tadeformacija dovoljno velika u toj zoni e se uspostaviti aktivno stanje ravnotee. Nazid bi tada djelovala horizontalna naprezanja

  =

  =

  245

  ;2*2

  tgKtlakaaktivnogtkoeficijenjegdjeKcK

  A

  AvAA

 • 10

  1 TLAK I OTPOR TLA

  1.3 Aktivni i pasivni tlak na potporne konstrukcije

  Rezultanta naprezanja na zid je sila PA koja djeluje u teitu dijagrama naprezanjana visini H/3 od donjeg ruba denivelacije.Sila PA naziva se aktivni tlak, koji predstavlja najmanju silu koju zid preuzima.Jednolina specifina deformacija podruja ABC iza zida nastaje kad zid rotiraoko donje toke A pa na gornjem rubu zida nastaje pomak prema vani veliine sA.Klin ABC naziva se aktivni klin

 • 11

  1 TLAK I OTPOR TLA

  1.3 Aktivni i pasivni tlak na potporne konstrukcije

  Obratno e biti kada zid prenosi u tlo neku silu koja potiskuje i zbija tlo u klinu ABC.Jednolina specifina deformacija nastat e rotacijom oko donje toke, a pomakgornjeg ruba zida toke prema tlu sp. Ako je deformacija dovoljno velika, uspostavite se pasivno granino ravnoteno stanje, a na zid e djelovati horizontalnanaprezanja prema izrazu

  +=

  +=

  245

  ;2*2

  tgKtlakapasivnogtkoeficijenjegdjeKcK

  P

  PvPP

  Rezultanta naprezanja na zid je sila PP koja djeluje u teitu dijagrama naprezanja navisini H/3 od donjeg ruba denivelacije. Sila PP naziva se sila pasivnog otpora.Klin ABC naziva se pasivni klin