of 65 /65
EINDPRODUCT E E EN EN ADVIESRAPPORT ADVIESRAPPORT VOOR VOOR DE DE VERVANGING VERVANGING VAN VAN DE DE HUIDIGE HUIDIGE APPLICATIE APPLICATIE OP OP DE DE POLIKLINIEK POLIKLINIEK C C HIRURGIE HIRURGIE / / U U ROLOGIE ROLOGIE MYRTHE HUIZINGA (5736404) DIENA MAHRAN (5840007) SURAJA PADARATH (5745039) DAVID PARIJS (0610038)

Adviesrapport - Eindproduct SE project

  • Upload
    buidang

  • View
    225

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Adviesrapport - Eindproduct SE project

Page 1: Adviesrapport - Eindproduct SE project

EINDPRODUCT

““EEENEN ADVIESRAPPORTADVIESRAPPORT VOORVOOR DEDE VERVANGINGVERVANGING VANVAN DEDE HUIDIGEHUIDIGE APPLICATIEAPPLICATIE OPOP DEDE POLIKLINIEKPOLIKLINIEK C CHIRURGIEHIRURGIE//

UUROLOGIEROLOGIE””

MYRTHE HUIZINGA (5736404)DIENA MAHRAN (5840007)

SURAJA PADARATH (5745039)DAVID PARIJS (0610038)

MO D U L E 12: ‘SO F T W A R E E N G I N E E R I N G P R O J E C T ’C O Ö R D I N A T O R & P R O J E C T B E G E L E I D E R : DR . I R . R . C O R N E T

Page 2: Adviesrapport - Eindproduct SE project

2

INHOUDSOPGAVE

Inleiding..................................................................................................................................................5

De polikliniek Chirurgie/ UrologieDe verpleegkundig consulenten Chirurgie/ Urologie

De huidige situatie..................................................................................................................................7

De huidige applicatie: Het Ei 4.2De dagelijkse werkzaamheden van de verpleegkundig consulenten

Het probleem.......................................................................................................................................15De gewenste situatie............................................................................................................................16Oplossingen..........................................................................................................................................17Discussie...............................................................................................................................................22Conclusie..............................................................................................................................................23Nawoord...............................................................................................................................................24Dankwoord...........................................................................................................................................24Bronnen................................................................................................................................................25Bijlagen.................................................................................................................................................26

Use Case- diagrammenActivity- diagrammenDocument van eisenProject planSnapsnots Het Ei 4.2

Page 3: Adviesrapport - Eindproduct SE project

3

VOORWOORD

Dit adviesrapport is een uiteenzetting van het Software Engineering Project van Module 12 van de opleiding Medische Informatiekunde door Diena Mahran, Myrthe Huizinga, Suraja Padarath en David Parijs. Het Software Engineering Project heeft als doel een groot aantal aspecten van de kennis die we tot nu toe hebben opgedaan (zowel binnen als buiten de module Software Engineering) toe te passen binnen een situatie die overeenkomt met het toekomstig werkterrein van de Medisch Informatiekundige.

Ons project sluit aan op de intramurale stage die wij hebben gelopen op de afdeling Chirurgie van het AMC. Wij hebben ons met medewerking van de ADICT gericht op een applicatie, genaamd Het Ei, die gebruikt wordt door twee verpleegkundig consulenten op de polikliniek Chirurgie/Urologie, waarvan de licentie is verlopen. Deze applicatie is aan vernieuwing of vervanging toe en ons is de opdracht gegeven onderzoek te doen naar de wensen van de gebruikers en de mogelijke oplossingen in kaart te brengen in een adviesrapport.

Met dit adviesrapport kan de domeincommissie Patiëntenzorg1 een besluit nemen om wel of niet een project op te starten voor realisatie van één van de gekozen oplossingsrichtingen.

1 Deze commissie is bij dit project betrokken als de partij die de definitieve beslissing maakt ten aanzien van ICT-ondersteuning.

Page 4: Adviesrapport - Eindproduct SE project

4

SAMENVATTING

Naar aanleiding van de Intramurale Stage hebben we via de ADICT een project gekregen om een adviesrapport over de vervanging van de statusvoering applicatie van de verpleegkundig consulenten op de polikliniek Chirurgie/Urologie te schrijven. Zij zijn verantwoordelijk voor het leveren van specifieke zorg op het gebied van wond/stomaverzorging, incontinentie- en andrologische zorg aan patiënten binnen de poliklinieken urologie en chirurgie. Hun rol is vooral adviseren, verzorgen en verplegen. De leverancier van de applicatie, genaamd Het Ei, is gestopt met het doorontwikkelen en ondersteunen van de applicatie met als gevolg dat de continuïteit van het gebruik nu in gevaar komt. Naar aanleiding van het observeren van de werkzaamheden, het bestuderen van de huidige situatie en interviews met de gebruikers en andere stakeholders2 is er een document van eisen opgesteld. Hieruit zijn er een aantal mogelijke oplossingen gekomen en is de beste oplossingrichting gekozen. In het AMC is de uiteindelijke wens dat er één elektronisch patiëntendossiers word ingevoerd waarin alle specialisten en consulenten hun statusvoering kunnen houden. Dit is een lang en uitgebreid proces waardoor er voor de korte termijn een andere oplossing gevonden moet worden voor het vervangen van het Ei. Een andere mogelijke oplossing zou zijn om al bestaande software aan te schaffen. PRO-V² is een onderneming die gespecialiseerde verpleegkundigen ondersteunt bij het vastleggen van de patiëntcontacten en het rapporteren daarover. Dit gebeurt door middel van programmatuur, dat in samenwerking met de verpleegkundigen is ontwikkeld. Zij hebben ook software voor stoma/wond verpleegkundigen ontwikkeld. Dit is echter redelijk dure software in aanschaf en onderhoud, dus dit zou een laatste oplossing zijn. Een goedkopere mogelijkheid zou zijn om Het Ei aan te passen. Vanwege het feit dat de leverancier is gestopt met het doorontwikkelen van de applicatie, is het een oplossing om een "wrapper" om de applicatie heen te bouwen, die een koppeling met het ZIS en Norma eSV zou kunnen maken en overbodige functies kan afschermen.

2 Personen of organisaties die belang hebben of betrokken zijn bij het project

Page 5: Adviesrapport - Eindproduct SE project

5

INLEIDING

DE POLIKLINIEK CHIRURGIE/ UROLOGIE

Op de afdeling Chirurgie werken twintig chirurgen en vier chirurgen in vervolgopleiding. Hoofd van de afdeling is Prof. Dr. D.J. Gouma, hoogleraar Chirurgie. Het dagelijks bestuur bestaat uit vier leden. Er werken in totaal ongeveer 200 medewerkers op de afdeling Chirurgie, inclusief verpleegkundigen en ondersteunend administratief personeel. Meestal komen op de polikliniek van de afdeling Chirurgie patiënten terecht die zijn doorverwezen door een specialist van een andere afdeling. Chirurgie verricht onder andere de volgende soorten behandelingen: brandwonden, chronische wonden, fracturen, trauma, vaatlijden (vasculaire aandoeningen), maag- en darmaandoeningen, oncologische aandoeningen, mammacare, kleine chirurgische ingrepen. De gespecialiseerde verpleegkundige zorg speelt een belangrijke rol bij de chirurgie. Er zijn verpleegkundig consulten gespecialiseerd in mammazorg/oncologie, urologie/incontinentie, wond/stoma verzorging. Een deel van de patiënten die zij zien komen ook bij de chirurg, maar soms behandelen zij geheel zelfstandig patiënten die niet door de chirurg worden gezien. Al de relevante informatie/gegevens uit het contact met de patiënt wordt via de papieren poliklinische status naar de chirurg gecommuniceerd. Ongeveer de helft van de patiëntenpopulatie dat gezien wordt door deze verpleegkundig consulenten zijn afkomstig uit andere ziekenhuizen in Nederland. Bij patiënten die worden doorverwezen door specialisten uit het AMC zijn de verpleegkundig consulenten medebehandelaar.

DE VERPLEEGKUNDIG CONSULENTEN

Op de polikliniek Chirurgie/Urologie3 zijn twee verpleegkundig consulenten werkzaam, genaamd Ada Veldink en Yvonne Lutgens, met als aandachtsgebieden stoma, continentie, wond en andrologie. Zij zijn verantwoordelijk voor het leveren van specifieke zorg op het gebied van wond/stomaverzorging, incontinentie- en andrologische zorg aan patiënten binnen de poliklinieken urologie en chirurgie. De verpleegkundige consulenten zijn verpleegkundigen welke patiënten met een beperking, (dreigende) ziekte, of handicap moeten adviseren, verzorgen en verplegen. Hoewel het geen normale verpleegkundigen zijn met voornamelijk verzorgende en verpleeg- technische taken (mensen aankleden, een infuus aanleggen, enzovoort), zijn het noch artsen die gerechtigd zijn om de geneeskunde te beoefenen. De verpleegkundig consulenten bevorderen hun patiënten vanuit de zorgvraag met de continuïteit en kwaliteit van zowel de verpleegkundige zorg als de medische behandeling. Zo werken zij zeer nauw samen met de specialisten (urologen en chirurgen) van het AMC, waarbij hun patiënten door de verpleegkundig consulenten worden behandeld. Zij richten zich op de ziekte en gaan een behandelrelatie aan met patiënten zowel op de polikliniek, als patiënten die op de verpleegafdeling liggen en niet fysiek in staat zijn om op de polikliniek te komen. Zij zijn verantwoordelijk voor de werkzaamheden binnen deze behandelrelatie en binnen het eigen deskundigheidsgebied. Het handelen van de verpleegkundige consulenten kenmerkt zich primair door een indirecte (advies en ondersteuning) hulpverlening door middel van consultatie. De verpleegkundige consulenten geven aanvulling op de reeds geboden zorg na bijvoorbeeld een operatie door een van de specialisten van het AMC. Zij doen dat door met de specialist en de patiënt te bekijken wat precies de problemen zijn en hoe deze het beste benaderd kunnen worden. De consultvraag wordt eerst verhelderd, probleemgebieden geïnventariseerd en vertaald naar een integraal behandelplan dat zo concreet mogelijk wordt uitgewerkt in praktische interventies en omgangsadviezen.

3 Urologie is een specialisme dat zich bezighoudt met de problemen aan het urogenitale stelsel bij mannen, vrouwen en kinderen.

Page 6: Adviesrapport - Eindproduct SE project

6

Naast het verlenen van zorg, verzorgen de verpleegkundig consulenten klinische lessen, geven scholing aan medewerkers, leerlingen en stagiaires. Voor de administratieve ondersteuning van hun werkzaamheden maken zij gebruik van een specifieke applicatie genaamd Het Ei. Deze applicatie is oorspronkelijk als bijproduct geleverd door de firma Combicare t.b.v. stomaverpleegkundigen. De verpleegkundig consulenten gebruiken Het Ei als een verpleegkundig/medisch patiëntdossier; daarnaast wordt de applicatie gebruikt voor jaarverslagen en onderzoek t.b.v. artsen en onderzoekers.

Gegevens die momenteel worden opgeslagen in Het Ei zijn o.a.: • Persoonsgegevens van de patiënt zoals de naam, adres, woonplaats, geboortedatum, etc. • Medische gegevens van de patiënt zoals het specialisme, type stoma, datum operatie, verzekeraar, etc. • Overige gegevens zoals de sociale status, handicap, lichaamsbouw etc. • Artikelhistorie (specifiek voor de gebruikte stomamiddelen) • Overzicht van afspraken die er zijn geweest.

Page 7: Adviesrapport - Eindproduct SE project

7

DE HUIDIGE SITUATIE

DE HUIDIGE APPLICATIE: HET EI 4.0

Het Ei 4.0 is een softwareprogramma dat stomaverpleegkundigen in hun dagelijks werk kan ondersteunen. Het programma voorziet in het kunnen vastleggen van alle verpleegkundige interventies ten aanzien van de specifieke stomazorg aan volwassenen en kinderen. Men kan op eenvoudige wijze gegevens opvragen van een geselecteerde groep patiënten of van alle patiënten. Ook informatie over verschillende stomahulpmiddelen is in Het Ei aanwezig. Deze versie is de opvolger van de Dos versie 2.0. De 3.0 versie was een promotieversie binnen CombiCare, maar is nooit uitgegeven aan ziekenhuizen. Het systeem is geïnstalleerd op één computer met Windows XP, beeldscherm, muis, toetsenbord en printer. Het Ei heeft de volgende mogelijkheden[1]:• Aanmelden • Afsluiten • Patiënten • Medisch • Personen • Bedrijven • Artikelen • Agenda • Verslagen • Onderhoud • Zoeken • Afdrukken • Brieven maken

Van elk van de mogelijkheden wordt kort uitgelegd wat ze inhouden en welke activiteiten er binnen deze mogelijkheden kunnen plaatsvinden.

AANMELDEN

Voordat er kan worden aangemeld in Het Ei, moet de gebruiker zich registreren. Het aanmelden gebeurt door middel van een gebruikersnaam en wachtwoord.

AFSLUITEN

Page 8: Adviesrapport - Eindproduct SE project

8

Voordat Het Ei definitief kan worden verlaten moet, om te voorkomen dat gegevens verloren gaan, de gegevens bewaard worden.

PATIËNTEN

Dit onderdeel bestaat uit diverse tabbladen. Deze zijn als volgt benoemd:

• Patiënten- Zoeken 1• Patiënten- Persoonsgegevens 1• Patiënten- Overige gegevens 1• Patiënten- Medische gegevens 1• Patiënten- Artikel Historie 1• Patiënten- Patiëntkaart 1

Z O E K E N Het zoeken naar patiënten kan op verschillende manieren. Het is mogelijk om in één keer een lijst te krijgen van alle patiënten. Maar er kan ook gezocht worden op achternaam, initialen, voornaam, plaats, postcode, geboortedatum, Combicare patiëntnummer, geslacht, adres, telefoonnummer, patiënt inactief of volledige naam. PE R S O O N S G E G E V E N S In dit tabblad staan de persoonsgegevens van de patiënt, namelijk: de complete naam, geslacht, geboortedatum, patiëntnummer CombiCare, aanhef, titel, adres, telefoonnummers, e-mail, in- en uitschrijfdatum bij Combicare, of de patiënt inactief is, ziekenhuisnummer, reden, selectie en een lege ruimte om eventueel op- of aanmerkingen in te vullen in het “opmerkingenveld”. Bij het invullen van de data is het mogelijk om de datum te selecteren met behulp van een agenda. Daarnaast kunnen de gegevens, geslacht, land en titel, ingevuld worden door een keuzemenu waarin de waarde van de gegevens vast ligt. OV E R I G E G E G E V E N S Hier staat onder andere de sociale status van de patiënt vermeld. Daar is tevens ruimte gemaakt zodat de gebruiker eigen aantekeningen kan maken. Verder kunnen er in dit tabblad contactpersonen en bedrijven genoteerd worden. In het veld “contactpersonen” kunnen huisartsen, verpleegkundigen, specialisten, maar ook belangrijke privé contactpersonen staan. In het veld “bedrijf” kan het ziekenhuis, verpleeghuis, verzorgingshuis, leverancier van hulpmiddelen of zorgverzekeraar staat waar de patiënt bekend is. Contactpersonen en bedrijven kunnen aan de patiënten gekoppeld of ontkoppeld worden. ME D I S C H E G E G E V E N S In dit tabblad staan de volgende algemene gegevens: CombiCare patiëntnummer, specialisme, type stoma, verzekeraar en welke techniek er gebruikt is. Daaronder staan weer drie tabbladen, deze zijn als volgt: Medisch, Ontslag en Overig. Onder “Medisch” staan de gegevens; verzekeraar, polisnummer, type stoma, p.a. uitslag, aard stoma, radiotherapie, locatie, techniek, datum OK, diagnose en anamnese.Onder “Ontslag” staat de ontslagdatum, welk materiaal de klant gebruikt, hoeveel het gebruik is per dag, vaardig, hulp, systeem, hoe tijdens het ontslag de waarden zijn van stoma, systeem en plaats en hoe 3 maanden na het ontslag de waarden zijn van stoma, systeem en plaats.Bij “Overig” staat wat voor een soort preoperatief gesprek er heeft plaats gevonden, onder welk specialisme de patiënt valt, van welke afdeling de patiënt komt. Tevens is er voor de gebruiker ruimte om eigen aantekeningen te maken. Daarnaast zijn er een viertal checkboxen voor plaatsbepaling, spoed OK, bekend met diagnose/prognose en darm voorbereiding.

Page 9: Adviesrapport - Eindproduct SE project

9

Bij bijna alle onderdelen is er de mogelijkheid om een keuze aan te klikken doordat er een “vinkje” bijstaat. Als de keuze er niet tussen staat is het mogelijk om deze keuze toe te voegen door middel van onderhoudlijsten. AR T I K E L H I S T O R I E Onder dit tabblad staan de artikelen die de patiënt bij CombiCare besteld heeft. Hier staat de artikelcode, de datum wanneer het besteld is, artikelomschrijving, artikelgroep, CombiCare patiëntnummer en het aantal bestelde artikelen. Deze onderdelen kunnen, door middel van dubbel klikken op het onderdeel, gesorteerd worden op bijvoorbeeld de artikelcode om te zien hoe vaak een patiënt een bepaald artikel besteld heeft. PA T I Ë N T E N K A A R T Onder dit tabblad staat een overzicht van afspraken die er zijn geweest of nog zullen volgen voor de geselecteerde patiënt. Verder staan er de volgende details over de desbetreffende afspraak; reden van consult, specificatie, consultant, datum en tijd, soort afspraak(huisbezoek, klinisch, poliklinisch) en een vrij invoerveld voor de details van de afspraak. Nieuwe afspraken kunnen alleen gemaakt worden via het onderdeel “Agenda” en niet in het tabblad “Patiëntenkaart”. Van bestaande afspraken kunnen de gegevens wel aangepast worden.

MEDISCH

Dit onderdeel bestaat uit diverse tabbladen. Deze zijn als volgt benoemd:

Medische gegevens- zoeken 1 Medische gegevens- eigenschappen 1 Medische gegevens- ontslag 1 Medische gegevens- overige 1

Z O E K E N Met behulp van de knop “volledig” wordt in één keer alle informatie getoond. Bij het onderdeel zoeken kan door middel van diverse criteria de volgende informatie verkregen worden:

Het patiëntnummer; Wat voor soort stoma de patiënt heeft; Specialist; Wie de zorgverzekeraar is; Welke techniek er gebruikt is.

E I G E N S C H A P P E N Hier staat de patiënt die u geselecteerd heeft; met naam en voornaam, geslacht en het CombiCare patiëntnummer. Daaronder staan de belangrijkste gegevens voor dit tabblad. Deze gegevens zijn; de verzekeraar met het polisnummer van de patiënt, type en aard van de stoma, p.a. uitslag, welke techniek er is gebruikt, locatie van de stoma, radiotherapie, chemotherapie, datum OK, de diagnose en de anamnese. Bij “diagnose” en “anamnese” is het mogelijk om eventueel op- of aanmerkingen toe te voegen in het lege tekstveld. Het is mogelijk om al deze gegevens in één keer te verwijderen. ON T S L A G Onder dit tabblad staat de informatie met betrekking tot het ontslag van de patiënt vanuit het ziekenhuis. Hier staat informatie over:

Ontslagdatum (m.b.v. een kalender) Vaardigheid van de patiënt Welke systeem de patiënt gebruikt Welke hulp de patiënt nodig heeft

Page 10: Adviesrapport - Eindproduct SE project

10

Het verbruik per dag/week. Wat bij het ontslag de stoma, systeem en plaats is Wat bij 3 maanden na het ontslag de stoma, systeem en plaats is.

OV E R I G E Ook bij dit tabblad staat er eerst om welke patiënt het gaat. Verder is er de mogelijkheid om diverse medische gegevens op te slaan:

Specialisme Van welke afdeling de patiënt komt Of er een preoperatief gesprek heeft plaatsgevonden Daarnaast zijn er een viertal checkboxen voor plaatsbepaling, spoed ok., bekend met

diagnose/prognose en darm voorbereiding. Tevens is er voor de gebruiker een ruimte waar eigen aantekening geplaatst kunnen worden.

PERSONEN

Het onderdeel personen bestaat uit drie tabbladen, deze zijn als volgt:

Zoeken Eigenschappen Patiënten

Z O E K E N Door middel van de knop “volledig” worden in één keer alle contactpersonen zichtbaar. Er kan op verschillende criteria gezocht worden, deze zijn als volgt:

Achternaam Initialen Tussenvoegsels Functie

Ook kunnen hier contactpersonen toegevoegd of verwijderd worden. E I G E N S C H A P P E N Hier staan diverse gegevens van de desbetreffende contactpersoon; volledige naam, geslacht, functie, titel, adres, postcode/woonplaats, e-mail, telefoonnummers, opmerkingen en de eventuele instelling waarbij deze persoon mee verbonden is. Deze gegevens kunnen gekoppeld en ontkoppeld worden aan de eventuele instelling waar diegene aan verbonden is. PA T I Ë N T E N Onder het tabblad “patiënten” staan de patiënten die bekend zijn, ofwel gekoppeld zijn, aan de desbetreffende contactpersoon. Hier staan gegevens van de contactpersoon en daaronder de patiëntgegevens. Bij de patiëntgegevens staan de volgende gegevens; volledige naam, geslacht en welke patiënten diegene aan zich gekoppeld heeft. Over die gekoppelde patiënten zijn de volgende gegevens zichtbaar; het Combicare patiëntnummer, de naam en woonplaats. Ook deze gegevens kunnen gekoppeld en ontkoppeld worden.

Page 11: Adviesrapport - Eindproduct SE project

11

BEDRIJVEN

Dit onderdeel is vergelijkbaar met het onderdeel "Personen". Er is vergelijkbare informatie te vinden maar dan gezien vanuit het centrale punt "Bedrijven". Het onderdeel bestaat uit drie tabbladen, deze zijn als volgt:

Zoeken Eigenschappen Patiënten

Z O E K E NBij dit tabblad staan alle bedrijven, hierbij moet u denken aan de ziekenhuizen, thuiszorgorganisatie, zorgverzekeraars, medisch speciaalzaken etc. Er kan gezocht worden op diverse criteria, namelijk: naam van de instelling, bedrijfscode, adres, plaats, telefoonnummer en type instelling. Er kan natuurlijk ook bedrijf worden toegevoegd aan het overzicht. E I G E N S C H A P P E N In dit tabblad staan verdere gegevens van het bedrijf: naam, bedrijfscode, adresgegevens, telefoonnummer, fax, e-mail, website, soort bedrijf en een opmerkingenveld. Verder staan er ook contactpersonen en hun naam, functie, telefoon en e-mail, van een bepaald bedrijf in, zoals huisarts, internist etc. De contactpersoongegevens zijn gekoppeld aan het bedrijf, dit kan ook weer ontkoppeld worden.

PA T I Ë N T E N Bij dit tabblad staat de patiënten die bij het desbetreffend bedrijf bekend zijn. Van deze patiënt worden de bedrijfsnaam, naam van patiënt en woonplaats van de patiënt weergegeven. De patiënten zijn gekoppeld aan het bedrijf, in deze koppeling kunnen mensen worden toegevoegd en worden verwijderd.

ARTIKELEN

In dit onderdeel staan alle artikelen die gebruikt worden op de stoma en wond poli. Dit onderdeel is verdeeld in de volgende drie tabbladen: E I G E N S C H A P P E N Hierin staan uitgebreide gegevens over een artikel, namelijk: artikelcode, omschrijving, fabrikant, groep, adviesprijs, eenheid, verpakking aantal. Verder is er een kader waarin uitgebreide productinformatie in staat zoals een duidelijke omschrijving waar het product voor gebruikt kan worden.

E X T R A I N F O R M A T I E Hier staat wat extra informatie over het product vermeld; artikelcode, omschrijving en opmerkingen. PA T I Ë N T E NHier staan de personen geregistreerd die het desbetreffende product gebruiken. Allereerst wordt de artikelcode met bijbehorende omschrijving weergegeven. Daaronder staat een kader met de naam, woonplaats, postcode en het CombiCare patiëntnummer van de patiënt die het desbetreffende product gebruikt.

Page 12: Adviesrapport - Eindproduct SE project

12

AGENDA

In dit onderdeel kunnen afspraken gepland worden en details over afspraken ingevoerd worden. Onder het eerste tabblad kan een afspraak gezocht worden op datum en onderwerp en week- dagoverzichten afgebeeld worden. Bij het tabblad Agenda- eigenschappen 1 staan de eigenschappen van de afspraak die geselecteerd is. Denk daarbij aan omschrijving, datum, tijd, locatie, reden van het consult, specificatie, wie de afspraak gemaakt heeft, naam en geslacht van de patiënt. Daarnaast kunnen nog belangrijke notities met betrekking tot de afspraak genoteerd worden.

VERSLAGEN

Hier kunnen diverse gegevens worden opgehaald om te verwerken in een verslag. Deze kunnen afgedrukt worden of naar een ander bestand exporteren. Een voorbeeld is het aantal patiënten per afdeling waar een bepaald operatie/handeling heeft plaatsgevonden in een jaartal. In de bijlagen zijn van dit onderdeel een aantal snapshots te vinden:

Verslagen- zoeken 1 Verslagen- eigenschappen 1 Verslagen- formule 1

ONDERHOUDLIJSTEN

Hier kunnen verschillende gegevens worden toegevoegd en verwijderd. Denk daarbij aan het toevoegen van soort contactpersoon, medisch ingreep, soort afspraak etc. Dit wordt ook wel "Pop-Up lijst" genoemd. Aan deze Pop-Up lijsten zijn ook Pop-Up nummers verbonden. Daarom is het erg belangrijk dat als er een toevoeging wordt gemaakt, het Pop-Up nummer wordt onthouden.

ZOEKEN

In verschillende onderdelen van Het Ei bestaat de mogelijkheid om snel gegevens op te zoeken.Er kan gezocht worden op o.a. geslacht, naam, adres etc. Een selectie kan ook worden opgeslagen, zodat deze een volgend keer snel terug kan worden gehaald. Een voorbeeld van een selectie: U zoekt alle vrouwen die "Dijkstra" heten. Dan wordt bij geslacht "Vrouw" ingevuld, dit onder criteria 1. Vervolgens bij naam "Dijkstra", dit ook onder criteria 1. Daarna wordt de zoekopdracht uitgevoerd en verschijnt de uitkomst. Er kunnen ook selecties worden uitgevoerd d.m.v. meerdere criteria in te vullen. Bijvoorbeeld: U zoekt alle personen van welke de naam begint met de letter "A" tot "C". Vul bij criteria 1 "A" in en bij criteria 2 "<C", vervolgens zal de selectie verschijnen. Er kan ook gezocht worden op medische gegevens zoals type stoma, techniek etc.

Page 13: Adviesrapport - Eindproduct SE project

13

AFDRUKKEN

Er kunnen meerdere gegevens vanuit de diverse onderdelen van Het Ei worden afgedrukt. Denk daarbij aan de medische gegevens per patiënt.

BRIEVEN MAKEN

Door een selectie van een bepaalde groep patiënten kan er in een keer aan hen geschreven worden. Dit is een handige methode als bijvoorbeeld een product niet meer leverbaar is en patiënten moeten overgezet worden naar een ander product. Als eerst wordt er een selectie van patiënten gemaakt, vervolgens worden de patiënten geëxporteerd naar Microsoft Excel. Daarna wordt er in Word gebruikt gemaakt van een sjabloon "Het Ei 4.0". De brief wordt compleet gemaakt door tekst te typen in de lege velden. De brieven kunnen in een keer uitgedraaid worden.

DE DAGELIJKSE WERKZAAMHEDEN VAN DE VERPLEEGKUNDIG CONSULENTEN

Zo bestaat Het Ei uit diverse onderdelen waarmee gewerkt kan worden. Het is echter zo dat niet alle bovengenoemde functies van het systeem, door de verpleegkundig consulenten daadwerkelijk gebruikt worden. Zo worden alleen de functies van: 'Patiënten', 'Medisch', 'Agenda' en 'Verslagen' gebruikt, en wordt er geen gebruik gemaakt van de functies van: 'Personen', 'Bedrijven', 'Artikelen' en 'Brieven maken'. De verpleegkundig consulenten gebruiken: 'Patiënten' om een overzicht van alle patiënten te krijgen. Tevens zien ze hier de persoonsgegevens, overige gegevens, medisch gegevens en alle consulten die een patiënt bij hun heeft gehad met beschrijving van de handelingen/bevindingen tijdens een consult. In 'Medisch' worden de medische gegevens aan 'Patiënten' toegevoegd. En in 'Agenda' worden de consulten aan de 'Patiënten' toegevoegd. Verder gebruiken ze 'Verslagen' om diverse rapportage af te drukken en jaarverslagen te maken. Ze willen bijvoorbeeld weten hoeveel patiënten ze in 2007 hebben behandeld met een open wond. Aan de hand van 'Verslagen' kunnen de antwoorden gegenereerd worden door de vraag om te zetten in een query.

Verder maken de verpleegkundig consulenten gebruik van een papieren agenda. Dit vinden ze handiger omdat ze hun persoonlijk afspraken er ook in kunnen verwerken.

Wanneer een patiënt voor een consult/behandeling langs wilt komen, moet er eerst een afspraak worden gemaakt. Deze kunnen zij telefonisch aan de consulenten doorgeven. De polikliniek chirurgie/urologie maakt geen afspraken voor de verpleegkundig consulenten, dit doen de verpleegkundig consulenten geheel zelfstandig. De persoonsgegevens van de patiënt worden 3 dagen voor de afspraak in X/Care ingevoerd. Dit is het afsprakensysteem van de polikliniek. De baliemedewerkers van de Chirurgie/Urologie kunnen de gemaakte afspraak zien zodat zij het poliklinische dossier van de betreffende patiënt op tijd kunnen aanvragen of zo nodig een elektronische status kunnen aanmaken.

Wanneer een patiënt voor een consult bij de wond- en stoma verpleegkundige komen, wordt het poliklinisch dossier van de betreffende patiënt opgehaald bij de chirurgie/urologie balie. Deze staat dan uitgeboekt naar een van de twee verpleegkundig consulenten.Wanneer het consult is voltrokken en de patiënt de behandelkamer heeft verlaten, noteren de verpleegkundig consulenten hun bevinden in het Ei. Vervolgens schrijven ze beknopt deze bevindingen ook in het poliklinisch dossier van de patiënt met de datum wanneer het consult heeft plaatsgevonden en met de naam van de

Page 14: Adviesrapport - Eindproduct SE project

14

behandelaar. Dit zodat de behandelende specialist van de patiënt deze gegevens kan zien en gebruiken bij het geneeskundig proces.Dus de verpleegkundig consulenten noteren hun bevinden dubbel. Een keer in het poliklinisch dossier, en een keer in hun elektronische statussysteem Het Ei.

Op 6 mei 2009 is op de afdeling Chirurgie Norma ESV ingevoerd. Dit houdt in dat van patiënten het poliklinisch dossier elektronisch wordt, en dat de verschillende behandelaars elektronische statusvoering gaan toepassen. Hier vallen ook de verpleegkundig consulenten onder. Omdat het proces van invoering van Norma ESV geleidelijk moet verlopen wordt alleen van nieuwe patiënten elektronische statusvoering gedaan. Daarna wordt er bij elk consult van de patiënten die niet nieuw zijn een elektronische status aangemaakt, en wordt de papieren status ingescand.

In Norma is er een consulent formulier speciaal voor de verpleegkundig consulenten opgenomen. Hier kunnen ze bevindingen tijdens een consult noteren. Dit formulier is dus in plaats van het opschrijven in het poliklinisch dossier van de patiënt.Maar omdat Norma alleen nog op de Chirurgie is ingevoerd worden voor Urologische patiënten het poliklinisch dossier gebruikt.

De consulenten zijn bevoegd om in de AMC ZorgDesktop te gaan. Hier mogen zij persoonsgegevens en medische gegevens inzien. Hier maken ze veelvuldig gebruik van, vooral wanneer er een nieuwe patiënt komt. Dan moeten de persoonsgegevens als adres en zorgverzekeraar gezien worden en het medisch historie bekend zijn bij hun. Daarnaast maken ze veel gebruik van het patiëntnummer, deze gebruiken ze voor het invoeren van de patiënt in X/Care. Daarnaast gebruiken ze de AMC ZorgDesktop om o.a. verslagen, brieven en labuitslagen in te zien. Ook melden zij hier patiënten aan voor de operatie kamer.

De verpleegkundig consulenten maken dagelijks gebruik van de service voorzien door CombiCare. Deze werkt als medisch speciaalzaak met een postorderformule. Op deze wijze kunnen de verpleegkundig consulenten snel en doeltreffend hun patiënten van de gewenste materialen voorzien. Alle materialen worden discreet per post bij de patiënten thuisbezorgd. De verpleegkundig consulenten kunnen bij CombiCare bestellen door in te loggen op de website, hiertoe vullen zij hun CombiCare ServiceCardnummer in, en bij het wachtwoord hun geboortedatum. Om de dagelijkse werkzaamheden van de huidige situatie zo goed mogelijk in kaart te brengen is er een Use Case-diagram gemaakt. Dit is een UML-diagram4 die de situatie vanuit de gebruikers oogpunt in kaart brengt. Hiermee kunnen de verschillende actoren en requirements worden opgevangen [3]. Zie bijlagen voor de verschillende Use Case- diagrammen van:

Use Case diagram van de huidige situatie 1met de actoren: specialisten en verpleegkundige consulenten

Use Case diagram van de huidige situatie 2met de actoren: verpleegkundige consulenten Use Case diagram van de huidige situatie 3met de actoren: onderhoudsgebruikers

Tevens is er een activity-diagram gemaakt van de huidige situatie. Hierin worden de verschillende activiteiten weergegevens en welke relatie/volgorde ze met elkaar hebben [3]. (Zie bijlagen voor de Activity diagrammen Activity diagram van de huidige situatie 1)

4 Een modelmatige taal om objectgeoriënteerde analyses en ontwerpen voor een informatiesysteem te kunnen maken

Page 15: Adviesrapport - Eindproduct SE project

15

HET PROBLEEM

De leverancier van Het Ei is gestopt met het doorontwikkelen en ondersteunen van de applicatie met als gevolg dat de continuïteit van het gebruik nu in gevaar komt. Ook zijn de gebruikerslicenties al enige tijd verlopen. Legacy systemen, oftewel systemen die al lange tijd draaien, verouderd zijn, niet voldoen aan de huidige standaard, maar nog niet gemist kunnen worden, kunnen de dagelijkse praktijkvoering onderdrukken. Het Ei is een dergelijk dergelijk systeem. De wens van de verpleegkundig consulenten is een adequate vervanging van de huidige applicatie zodat de continuïteit van hun werkzaamheden gewaarborgd blijft in de toekomst. Op dit moment hebben de verpleegkundig consulenten weinig tot geen mogelijkheden om een gedeelde (elektronische) status met andere behandelaars uit het AMC te voeren.Er wordt uitgegaan van de volgende situaties:

• Huidige applicatie wordt niet meer ondersteund; Applicatie draait standalone en heeft geen koppelingen met centrale systemen

(ZIS/patiëntenregistratie); Norma eSV zou geen oplossing bieden omdat hieruit geen goede rapportages en onderzoeksdata

gegenereerd kunnen worden; • Het standpunt van de medische directie en het dagelijks bestuur van het stafconvent is als volgt: Iedere hulpverlener heeft in het kader van de WGBO de plicht om zorg te dragen voor goede

verslaglegging en aan dossiervorming te doen. Het is aan het afdelingshoofd om te bepalen hoe dit binnen zijn afdeling vorm krijgt.

Onbekend of er al een algemene (elektronische) verpleegkundige status in het AMC is ingevoerd; De positie van de beroepsgroep van verpleegkundig consulenten in het AMC (maar ook van andere

vergelijkbare beroepsgroepen als Nurse Practitioners en Physician assistants) is onbekend; De medisch voorzitter van divisie B, Prof. D.J. Gouma, heeft aangegeven dat verpleegkundigen

onvoldoende bevoegdheid hebben om in de medische status te registreren.

Verpleegkundig consulenten zijn opgeleid tot verpleegkundigen en hebben zich later gespecialiseerd in een bepaald groep. Er is nog veel discussie rond de rechten van verpleegkundig consulenten met betrekking tot de elektronische statusvoering. Er is nog geen beleid hiervoor opgezet door de Raad van Bestuur van het AMC. In het kader van de WGBO hebben zij de plicht om verslaglegging en dossiervorming te doen. Maar door de medische directie hebben zij onvoldoende bevoegdheid gekregen om in de medische status te registreren. De medische voorzitter Dr. Nieveem van Dijkum heeft besloten dat deze alleen is weggelegd voor specialisten/artsen. De AuMoBo-commisie, Authoristatiemodel en beheerorganisatie, bepaald welke groepen functies voor welke werkzaamheden welke geautomatiseerde gegevens mogen benaderen. Dit doen zij door de belangrijkste werkprocessen en de basisbevoegdheden die nodig zijn om een activiteit in het werkproces te kunnen uitvoeren in kaart te brengen. De AuMoBo-commisie heeft besloten om geen uitspraak te doen over de rechten van de verpleegkundig consulenten met betrekking tot elektronische statusvoering. Zij laten het besluit over aan de divisievoorzitter. Voor de afdeling Chirurgie is de divisievoorzitter Prof. Dr. D.J. Gouma, hij heeft besloten dat verpleegkundig consulenten wel een formulier in Norma krijgen waarin zij hun bevinden kunnen noteren voor de specialisten/artsen, maar dat ze ook apart hun eigen dossiervorming en verslaglegging moeten doen.

Page 16: Adviesrapport - Eindproduct SE project

16

DE GEWENSTE SITUATIE

In de gewenste situatie willen de verpleegkundig consulenten de volledige statusvoering doen in een gedeeld, multidisciplinair dossier. Voor de volledige statusvoering willen zij dat er meer functionaliteiten en opties aan het systeem moet worden toegevoegd. Denk daarbij aan drop-down menu's met domeingerichte opties voor stoma-, wond-, incontinentie-, en andrologiepatiënten.Het dossier dient dan ook de mogelijkheid te bieden om gegevens te generen ten behoeve van onderzoek. Zij willen hiervoor op een eenvoudige en snelle manier rapportage en verslagen kunnen afdrukken, zodat zij geen moeilijke query's moeten gebruiken om veel data te bereiken.Daarnaast willen zij dat het systeem gekoppeld is aan het ZIS-onderdeel Patiëntregistratie. Dit is nodig zodat de persoonsgegevens hieruit geëxtraheerd kunnen worden aan de hand van het patiëntnummer. Nu gebruikt het systeem zijn eigen interne Combicare patiëntnummer, dat verder in het ziekenhuis niet gebruikt wordt en ook geen basis kan vormen voor het toekomstig landelijke EPD.Tot slot hebben zij te kennen gegeven dan functionaliteiten van Het Ei die zijn niet gebruiken in een komend systeem niet terug hoeven te komen.De specialisten die op hetzelfde gebied als de verpleegkundig consulenten werkzaam zijn, willen inzage hebben in de geregistreerde gegevens. Bovendien willen zij ook altijd directe toegang hebben tot de medische beelden die de verpleegkundig consulenten maken omdat zij deze beelden willen gebruiken voor o.a. onderzoek. In de huidige situatie staan deze beelden opgeslagen op de lokale computer van de verpleegkundig consulenten en is de beschikbaarheid en toegankelijkheid hiernaar erg beperkt.Een gestructureerd overzicht van de behoeftes in de gewenste situatie staat in het Document van eisen 1(zie bijlage) Voor de realisatie van deze gewenste situatie had ADICT de volgende doelen al opgesteld: 1. Het voeren van een multidisciplinaire (elektronische) status voor stoma-, incontinentie- en andrologiepatiënten; 2. Voldoen aan de wettelijke verplichting zorg te dragen voor goede verslaglegging en dossiervorming; 3. De continuïteit van de wond-, stoma-, incontinentie- en andrologiezorg door verpleegkundig consulenten waarborgen; 4. De gewenste (management) rapportages en verslagen kunnen op eenvoudige wijze worden aangeleverd; 5. De gewenste onderzoeksdata zijn beschikbaar t.b.v. verpleegkundig consulenten en onderzoekers. Om de gewenste situatie beter in kaart te brengen is er een Use Case-diagram gemaakt. Hierin staan de verschillende systemen en taken die kunnen worden uitgevoerd. Dit is nodig om er zeker van te zijn dat de eisen van de gebruikers goed zijn geïnterpreteerd. (Zie bijlage voor de Use case diagram van de gewenstesituatie 1)Voor de gewenste situatie is er ook een activity-diagram. Hierin worden de verschillende activiteiten weergegevens en welke relatie/volgorde ze met elkaar hebben [3]. De activiteiten die hierin staan, zijn volgens de wensen van de gebruikers tot stand gekomen. Voor uitleg van het activity-diagram, staat er een legenda bijgevoegd. (Zie bijlage voor de Activity diagram van de gewenste situatie 1)

Page 17: Adviesrapport - Eindproduct SE project

17

OPLOSSINGEN

Na het analyseren van het probleem ten opzichte van de huidige en gewenste situatie zijn er een aantal oplossingen mogelijk.

1. E E N N I E U W S Y S T E E M O N T W I K K E L E N W A A R I N D E B E H O E F T E N V A N A L L E V E R P L E E G K U N D I G C O N S U L E N T E N I N H E T AMC W O R D E N B E V R E D I G D . De uiteindelijke wens van het AMC is de implementatie van een AMC-breed EPD waarin alle patiënten van het ziekenhuis zijn terug te vinden en alle specialisten en andere bevoegden hun statusvoering kunnen doen. Dit systeem zou daarvoor gekoppeld moeten worden aan de patiëntregistratie module van het ZIS. Op een aantal afdelingen in het AMC is Logica CMG in 2004 begonnen met het implementeren van een systeem voor elektronische statusvoering (ESV). Als softwareoplossing heeft het AMC gekozen voor Norma EMD/EPD van MI Consultancy. In eerste instantie wordt gestart met drie specialismen waarna het systeem organisatiebreed wordt uitgerold. Onder andere op de afdeling Interne Geneeskunde wordt Norma nu gebruikt door de Diabetes specialisten. Ook de verpleegkundig consulenten doen hun statusvoering hierin. Via het AZD wordt uit het ZIS een patiënt opgezocht en kan vanuit het AZD via "statusvoering" Norma eSV opgestart worden. Lijsten voor onderzoeksgegevens kunnen uit het AZD gehaald worden en ook de agenda wordt in het AZD beheerd.

Met Logica CMG (de beheerders) hebben de artsen en verpleegkundigen bij het invoeren van het systeem zelf kunnen bepalen hoe de User Interface5 eruit moest komen te zien en wat voor velden, kopjes, invulmogelijkheden, bevoegdheden van inzage enzovoorts het systeem zou omvatten. Echter kunnen de gebruikers uit zichzelf geen wijzigingen hierin aanbrengen en het probleem op dit moment is dat Logica CMG gestopt is met het aanpassen van het systeem waardoor de ontwikkeling van nieuwe onderdelen en aansluiting van nieuwe afdelingen nu even stil ligt.In Norma eSV kunnen de verpleegkundigen ook de pagina's van de artsen zien en andersom, maar niks wijzigen, alleen in hun eigen pagina's. Hierover hebben zij voorts onderlinge afspraken gemaakt, omdat er een aantal plekken zijn waar ze eventueel wel wijzigingen in zouden kunnen brengen. Het is hier dus van essentieel belang dat de artsen en verpleegkundigen goed met elkaar kunnen communiceren en samenwerken. Het programma functioneert in het algemeen goed, alleen hangen er een aantal nadelen aan waar de verpleegkundig consulenten Chirurgie/ Urologie ook mee zullen kampen:

• Aan het systeem kunnen de gebruikers zelf niets aanpassen; dit dient allemaal via Logica CMG te gebeuren.

• Het laden van patiënten met een lange historie gaat zeer langzaam omdat de gehele historie telkens getoond word, en niet kan worden ingekort voor een bepaald aantal maanden.

• Er bestaat geen mogelijkheid om jaarverslagen te genereren omdat het Norma eSV puur op patiënten gericht is.

5 Het totaal van alle delen van de hardware en software van een computer die gebruikt worden om de computer en de gebruiker te laten communiceren. Via de UI kunnen door de gebruiker gegevens worden ingevoerd

Page 18: Adviesrapport - Eindproduct SE project

18

2. H E T A A N S C H A F F E N V A N D E P R O -V2 S O F T W A R E .

Dit is een bestaand systeem voor de verpleegkundig consulenten van de Chirurgie/ Urologie. PRO-V² is een onderneming die gespecialiseerde verpleegkundigen ondersteunt bij het vastleggen van de patiëntcontacten en het rapporteren daarover. Dit gebeurt door middel van programmatuur, dat in samenwerking met de verpleegkundigen is ontwikkeld. Het uitgangspunt voor de programmatuur is dan ook dat het eenvoudig in gebruik is en dat de gegevens eenduidig ingevoerd kunnen worden. Maar het belangrijkste is dat de gegevens er ook weer op eenvoudige manier uitgehaald kunnen worden.

PRO-V² heeft op deze wijze al programmatuur ontwikkeld voor de: • Stomaverpleging van kinderen en volwassenen • Wondverpleging en gipskamer • Prevalentiemeting • Incontinentieverpleging van kinderen, volwassenen en revaliderende • Mammacare • Multiple Sclerose

Er wordt gewerkt aan programmatuur voor: • Longen • Diabetes bij volwassenen en kinderen • Hartfalen • Maag-darm-lever • Oncologie

S T A R T M O D U L E

De module heeft een methodiek van registreren die ook in andere modules zijn toegepast, ditten voordelen van die gespecialiseerde verpleegkundigen die meerdere zorggebieden hebben.De module registreert, naast de persoon gegevens, ook de directe patiëntenzorg gedifferentieerdnaar onder andere zorgvraag, verpleegkundige interventie en administratietijd. Anderefunctietaken kunnen ook worden geregistreerd. De module voorziet ook in timemanagement door middel van een planning methodiek. Het genereren van kwantitatieve overzichten is op ieder niveau mogelijk in elk gewenst tijdvak. Specifieke module kenmerken: • Eenvoudig, compleet en overzichtelijk in gebruik. • Alle verpleegkundige activiteiten kunnen worden geregistreerd in enkele muisklikken. • Vanuit verschillende gezichtspunten worden feiten geregistreerd die de gespecialiseerde verpleegkundige zorg rondom de patiënt inzichtelijk maakt. • Alle geregistreerde verpleegkundige interventies kunnen kwantitatief en kwalitatief eenvoudig en op ieder moment beoordeeld worden. •Foto`s kunnen op eenvoudige wijze worden geïmporteerd in het dossier van de patiënt. • Algemene gegevens tussen de modules zijn uitwisselbaar. • Materiaal gebruik zoals stomaproducten en andere materialen kunnen worden geregistreerd. •Overzicht van materiaal gebruik tijdens de gehele behandeling is oproepbaar. •Overdracht naar andere zorgverleners kan op een simpele wijze inclusief foto`s gemaakt worden. •Gehele patiënten dossiers kan geprint worden. •Eenvoudig en direct management rapporten maken op verschillende niveau`s in ieder gewenst tijdvak.

Het meest essentiële van het invoeren van gegevens, is: Wat kan ik doen met de ingevoerde gegevens. Met andere woorden, waarom zal ik gegevens invoeren als ik er niets mee kan doen. PRO-V² BV is van mening dat er altijd een reden moet zijn om bepaalde gegevens in te voeren. Het gaat namelijk altijd om tijd en inspanning als men gegevens moet invoeren. De gebruiker van het programma krijgt al een aantal mogelijkheden om de ingevoerde gegevens voor zich te laten werken. Zo heeft men standaard een overzicht van de tijd die besteed is aan o.a. patiëntenzorg. Ook is er een uitgekiende rapportage module waar de meest gebruikte rapportages in zitten.

Page 19: Adviesrapport - Eindproduct SE project

19

DA T A M A N A G E M E N T D O O R PRO-V² BV Er bestaat altijd behoefte aan extra rapportages. Of deze vraag nu uit het management van uw instelling komt of dat dit gebruikt gaat worden voor een onderzoek, de gegevens voor deze rapportage moeten betrouwbaar zijn en eenduidig. PRO-V² kan uw voorzien van op maat gemaakte rapportages, die u in een handomdraai voorziet van de gevraagde gegevens. In principe is PRO-V² dus een goed systeem voor de stoma/wond verpleegkundigen en zou het ook op andere afdelingen ingevoerd kunnen worden. Een enig nadeel aan deze software zijn de kosten. Software systemen zijn natuurlijk nooit echt goedkoop en moeten altijd gekocht worden van de bedrijven die ze leveren en vaak zijn daar ook nog onderhoudskosten aan verbonden. Volgens de verpleegkundig consulenten zou het AMC dit systeem te duur vinden in aanschaf en onderhoud in verhouding met de toegevoegde waarde hiervan.

3. H E T E I A A N P A S S E N / U I T B R E I D E N M E T B E H U L P V A N E E N W R A P P E R , W A A R D O O R E E N K O P P E L I N G M E T H E T ZIS E N NO R M A EPD M O G E L I J K G E M A A K T W O R D T . Hiernaast worden de niet-gebruikte functies van Het Ei afgeschermd en moeten de eisen van de gebruikers behartigd worden.

Het Ei is een legacy systeem, dus daarvoor bestaat de mogelijkheid om een "wrapper" als frame om het systeem te zetten, die verschillende functies van het Ei zou kunnen afschermen en nieuwe functies zou kunnen toevoegen, zoals onder andere een koppeling met het ZIS en Norma eSV.

Een wrapper wordt meestal gebruikt om de levensduur van componenten binnen bestaande systemen te verlengen, door de integratie van deze componenten in moderne systemen makkelijker te maken. Systeem evolutie impliceert dikwijls de integratie van legacy componenten in nieuw ontwikkelde componenten, dat zou kunnen leiden tot gemixte architecturen. De component dat deze gekoppelde heterogene systemen met elkaar kan verzoenen, is de wrapper. Deze maakt het mogelijk voor elk client programma 6 om de legacy data te lezen en te updaten, terwijl het integrity constraints7 die genegeerd worden door de legacy database, onder controle houdt. [2]

De interne structuur (bestaande uit queries en data) wordt geeliciteerd door reverse engineering technieken8 en vervolgens vertaald naar validatie code in de wrapper. In het geval van dit project, kan een wrapper gegenereerd worden voor een collectie van de data van het ZIS en Norma eSV, zodat Het Ei toegang krijgt tot deze data via haar interface, terwijl het de referential integrity9 waarborgt.

6 Programma dat verbinding maakt met een server7 Beperkingregels op data die toegestaan worden in een database8 Het onderzoeken van een product om daaruit af te leiden wat de eisen zijn waaraan het product probeert te voldoen, of om de precieze interne werking ervan te achterhalen9 Consistentie tussen de gekoppelde systemen

Page 20: Adviesrapport - Eindproduct SE project

Legacy Applicatie =

Applicatie logica+

Validatie code

f- Wrapper=

Model conversie+

Validatie code

Nieuwe Applicatie =

Applicatie logica

Legacy Database

Legacy Data

database query/ data

wrapper query/ data

20

Het volgende plaatje instrueert hoe een nieuw applicatie component toegevoegd kan worden aan een legacy systeem, ofwel op Het Ei, met behulp van een forward wrapper (f-Wrappers). Deze wrapper soort maakt het mogelijk voor legacy systemen om een nieuwe omgeving na te bootsen [2].

De eerste rol van de wrapper is om de data en queries van het data model10 en interface11 van het legacy systeem te vertalen naar het data model en interface van de nieuwe component. De tweede rol van de wrapper is om de validatie logica12 die data intergrity verzekerd, voor haar rekening te nemen [2]. Zowel de legacy database als code blijven onveranderd, terwijl het nieuwe component ontworpen en ontwikkeld wordt volgens de moderne technieken.

4. D E H U I D I G E S I T U A T I E V A N R E C H T E N W E L K E D E V E R P L E E G K U N D I G C O N S U L E N T E N H E B B E N A A N P A S S E N .

10 Met een data model wordt beschreven hoe de gegevens in een informatiesysteem gestructureerd zijn11 Een intermediair waarmee twee systemen met elkaar communiceren12 Redeneerkunst die de formele beredenering in systemen uitdrukt

Page 21: Adviesrapport - Eindproduct SE project

21

Hiermee wordt bedoeld dat de rechten van de verpleegkundig consulenten worden uitgebreid zodat ze meer kunnen noteren in Norma ESV en dus dat als statusvoering gebruiken. Met als aandachtspunt het rapporteren en extraheren van data uit Norma. Op andere afdelingen ligt deze relatie anders en mogen de consulenten wel in de status of het EPD rapporteren. Dat heeft de desbetreffende divisievoorzitter besloten. Als dit op de Chirurgie afdeling veranderd zou kunnen worden, zou de zoektocht naar een oplossing al wat makkelijker worden.De verpleegkundig consulenten zou graag meer invulmogelijkheden willen zien in Norma om de specificatie en reden van consult te kunnen aangeven.Het besluit dat nu gemaakt is om de verpleegkundig consulenten hun eigen verslaglegging en dossiervorming te laten doen is genomen door de divisievoorzitter Prof. Dr. D.J. Gouma. Er zou met hem en de medische directie gepraat moeten worden over dit besluit.Verpleegkundig consulenten zijn bekend met Norma eSV, omdat ze nu voor chirurgische patiënten het consulent formulier invullen. Een gebruiker van het systeem heeft de cursus van Norma niet gevolgd. Gaande weg heeft ze wel ermee leren omgaan mede door hulp van experts. Zij zullen na realisatie van deze mogelijkheid geen intensieve training meer hoeven te volgen.Daarnaast bestaan in Norma de mogelijkheid om de verschillende tabbladen met formulieren aan te passen naar persoonlijke voorkeur. Dit maakt het programma gebruiksvriendelijk en duidelijk. En omdat Norma al is ingevoerd en er een onderhoudsteam paraat staat, brengt het aanpassen van Norma aan de wensen van de verpleegkundig consulenten geen extra kosten met zich mee. Maar Logica CMG is nu gestopt met het aanpassen van tabbladen en formulieren in Norma. Tevens zijn ze niet meer bezig met het aansluiten van nieuwe afdelingen. In de toekomst is de planning om wel weer afdelingen aan te sluiten en wanneer dat gebeurt, kan er over deze oplossing worden gesproken. Een ander probleem met het gebruik van Norma is het extraheren van data. Omdat Norma primair gebruikt wordt voor statusvoering is er niet verder ontwikkeld op data-extractie, hoewel dit een belangrijk punt is voor de verpleegkundig consulenten. Zij maken jaarverslagen en rapportage van de gegevens. Tevens gebruiken ze data voor onderzoek. Het is dus van essentieel belang dat er wel enige vorm van data-extractie beschikbaar is waar zij ook mee om kunnen gaan. Nu is er wel een component in Norma om aan de hand van ingewikkelde formules en queries data te extraheren. Helaas werkt dit nog niet optimaal en is het nog niet gebruiksvriendelijk. Als deze oplossing wordt doorgevoerd zou er meer op deze component geconcentreerd moeten worden om het te verbeteren.

Page 22: Adviesrapport - Eindproduct SE project

22

DISCUSSIE

In tabel 1 worden de voor- en nadelen van elke oplossing tegen elkaar uitgezet.

Oplossing Voordelen Nadelen 1.  Nieuw systeem ontwikkelen voor alle verpleegkundigen in het AMC

• Oplossing op lange termijn

• Behartigd de behoeften van alle verpleegkundig consulenten in het AMC

• Tijdrovende ontwikkeling en implementatie

• Duur • Er bestaat enigszins

twijfel over de haalbaarheid

2.  Pro-V2 Software aanschaffen

• Betrouwbaar en welbekend in de industrie

• Behartigd de behoeften van de verpleegkundig consulenten

• Kost veel geld om aan te schaffen en eventueel aan te passen

• Kost veel geld om te onderhouden

• Gebruiker moeten leren omgaan met nieuw systeem

• Tijdrovende ontwikkeling en implementatie

3.  Het Ei aanpassen/ uitbreiden m.b.v. een wrapper

• Binnen korte termijn realiseerbaar

• Behartigd de behoeften van de verpleegkundig consulenten

• Verpleegkundig consulenten zijn zeer bekend met Het Ei en hebben affiniteit ermee. Dus zij zullen geen intensieve training nodig hebben.

• Oplossing op korte termijn

• Alleen oplossing voor stoma/wond verpleging

4.  De rechten van de verpleegkundig consulenten uitbreiden zodanig dat zij in Norma eSV mogen registreren.

• Verpleegkundig consulenten zijn bekend met  Norma eSV en hebben affiniteit ermee. Dus zij zullen geen intensieve training nodig hebben

• Voor elke afdeling/zorgverlener kunnen de formulieren voor gegevensinvoer worden aangepast naar persoonlijke voorkeuren.

• Er komen geen extra kosten voor onderhoud bij

• Oplossing binnen lange termijn realiseerbaar: Norma eSV is nu gestopt met het aanpassen van de modules en het aansluiten van nieuwe afdelingen.  

• Er bestaat nog veel discussie over de rechten van de verpleegkundig consulenten voor de statusvoering binnen Norma eSV.

• Norma eSV kan niet gebruikt worden voor het genereren van jaarverslagen of onderzoeksgegevens.

Page 23: Adviesrapport - Eindproduct SE project

23

Wanneer een systeem aan gebreken onderhevig is en veranderd, moet men zich afvragen of het beter is om het systeem van kant te doen en een nieuw systeem te ontwikkelen of het te onderhouden. Om deze beslissing te kunnen nemen moeten we een aantal vragen stellen [4]:

1. Zijn de kosten van onderhoud te hoog?2. Is de betrouwbaarheid van het systeem acceptabel?3. Kan het systeem zich aanpassen aan toekomstige veranderingen binnen een voorzienbare tijd?4. Is de systeemperformance volgens de eisen?5. Zijn de functies van het systeem nog bruikbaar?6. Kan een ander systeem de taken sneller, beter of goedkoper doen?

Een positief antwoord op een paar of allen van deze vragen kan betekenen dat het de moeite waard is om naar een nieuw systeem te kijken.Als er met deze vragen in het achterhoofd wordt gekeken naar het Ei, dan kunnen we zeggen dat de betrouwbaarheid niet meer zeker is doordat de licentie is verlopen en het Ei niet meer wordt onderhouden. Dit betekent vanzelfsprekend dat het systeem zich niet meer kan aanpassen aan de toekomstige veranderingen. Hoewel over de kosten niks gezegd kan worden kan er wel worden afgeleid dat wanneer er geen onderhoud meer is, er ook geen kosten aan verbonden zijn. De performance van het Ei verloopt tot nu toe naar wens van de gebruikers, maar de functies van Het Ei daarentegen niet. Zoals in dit rapport staat beschreven, heeft het Ei een tal van functies die niet allen gebruikt worden, en functies die niet optimaal werken. Of een ander systeem hierop naadloos kan inspelen in vooralsnog niet duidelijk maar Pro-V2 komt er aardig bij in de buurt. Het is echter zo dat Pro-V2 in aanschaf en onderhoud te duur is. Om daadwerkelijk over te gaan op een nieuw systeem moet men vooral naar de kosten van implementatie en onderhoud kijken. Vooral het onderhoud speelt een grote rol, want dit wordt vaak onderschat. Vaak komt de 80-20 regel om de hoek kijken: 20% van de kosten zitten in ontwikkeling/aanschaf en 80% in de onderhoud [4]. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het aanschaffen van een nieuw systeem. Het AMC wil binnen 3 tot 5 jaar overgaan op een volledige elektronische statusvoering met behulp van een EPD, het liefst met behulp Norma eSV. Het invoeren van Norma vergt veel tijd en geld mede omdat er eerst goed onderzocht dient te worden of het wel aan de eisen van elke afdeling voldoet, en de gebruikers ook cursussen moeten volgen om Norma eSV op een correcte manier te kunnen gebruiken. Helaas voldoet Norma eSV niet aan de eisen van de huidige gebruikers van Het Ei, omdat zij daarin geen verslagen en rapporten kunnen genereren.

CONCLUSIE Hoewel bekend is dat het AMC in de toekomst streeft naar een oplossing voor alle verpleegkundig consulenten die in het AMC werkzaam zijn, is uit tabel 1 te concluderen dat de oplossing waarbij het Ei wordt aangepast en/of uitgebreid wordt met een wrapper de beste oplossing is. Omdat er hier op korte termijn aan gewerkt kan worden er het probleem snel kan worden opgelost is het zeer geschikt voor de situatie van de verpleegkundig consulent. Ook omdat het niet veel kosten met zich mee brengt en de gebruikers een familiair systeem blijven gebruiken.Norma is voor de medische directie van divisie B nagenoeg geen optie.

Page 24: Adviesrapport - Eindproduct SE project

24

NAWOORD

Dit Software Engineering Project was een zeer goede manier om de kennis die wij hebben opgedaan in de loop van onze studie toe te passen binnen een situatie die overeenkomt met het toekomstig werkterrein van de Medisch Informatiekundige. Ook aspecten als sociale vaardigheden, project- en planmatig kunnen werken, en mondelinge en schriftelijke presentatievaardigheden zijn hierbij aan de orde gekomen. Tijdens de stage hebben we inzicht gekregen in de werkzaamheden van veel verschillende actoren op de afdeling Chirurgie en hebben wij door het toepassen van verschillende elicitatiemethoden een beeld kunnen schetsen van een aantal problemen en tekortkomingen in de praktijkvoering en informatievoorziening. Nadat wij aansluitend op de stage een project zijn begonnen hebben we in de praktijk het traject van een software engineering project doorlopen. Met het opstellen van een projectplan en daarna in overleg met verschillende stakeholders een document van eisen zijn we tot een adviesrapport gekomen waarmee de domeincommissie Patiëntenzorg een besluit kan nemen om wel of niet een project op te starten voor realisatie van de gekozen oplossingsrichting.

DANKWOORD

Hier willen wij graag onze dank betuigen aan iedereen die ons geholpen en/of begeleid heeft tijdens het realiseren van dit project. Bovendien willen wij een aantal personen speciaal vernoemen voor de vele inspanningen die zij voor ons gedaan hebben. Dat zijn onze begeleider op de afdeling Chirurgie Dr. Olivier R.C. Busch en zijn secretaresse chirurgie J. van Gosliga. Onze begeleiders tijdens het project Ronald Cornet en Floris Wiesman. Daarnaast nog Mark van der Assem van de ADICT, verpleegkundig consulenten Chirurgie/Urologie: Ada Veldink en Yvonne Lutgens, en de verpleegkundig consulent diabetes Peggy Wentzel.

Page 25: Adviesrapport - Eindproduct SE project

25

BRONNEN [1] Gebruikershandleiding van Het Ei 4.0. [2] P. Thiran, J. Hainaut, G. Houben and D Benslimane (2006), ‘Wrapper-Based Evolution of Legacy Information Systems’, ACM Transactions on Software Engineering and Methodology, Vol 15, No 4, Pages 329-359 [3] Stevens P and Pooley R (2006). Using UML: Software Engineering with Objects and Components. 2nd edition. Addison-Wesley Pub. ISBN: 0321269675. [4] Pfleeger SL (2006). Software Engineering; theory and practice. 3rd edition. Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, ISBN 0131984616

Page 26: Adviesrapport - Eindproduct SE project

26

BIJLAGEN

USE CASE DIAGRAMMEN

Verpleegkundig consulent

AMC ZorgDesktop

Norma eSV

Papieren poliklinisch dossier

Het Ei

Specialist

Medischgegevens inzien

Persoonsgegevensinzien

Patient zoeken

Inloggen<<includes>>

<<includes>>

<<includes>>

Ziektebeeld(episode)

toevoegenInstance (consult)

toevoegenConsultbevindingen

invoerenConsult

bevindingeninzien

<<includes>><<includes>>

<<extends>><<extends>>

Consultbevindingenopschrijven

Consultbevindingen

inzien

Persoonsgegevensinzien

Medischegegevens inzien

Medischegegevens

veranderen

Persoonsgegevensveranderen

Medischegegevens

toevoegen

Persoonsgegevenstoevoegen

Consultbevindingenveranderen

Consultbevindingen

invoeren

Patient zoeken

Inloggen

Patienttoevoegen

<<includes>>

<<includes>>

<<includes>>

<<includes>>

<<includes>>

<<includes>>

<<includes>>

<<includes>>

<<includes>>

<<includes>>

Release Scope

Buy SmartDraw!- purchased copies print this document without a watermark .

Visit www.smartdraw.com or call 1-800-768-3729.

USE CASE DIAGRAM VAN DE HUIDIGE SITUATIE 1

Page 27: Adviesrapport - Eindproduct SE project

27

.

3.

USE CASE

DIAGRAM VAN DE HUIDIGE SITUATIE 3

Onderhoudsgebruiker

Het Ei

Patientverwijderen

Gegevens opslaan

Back-up maken

Verslagen maken

Rapportenafdrukken

Inloggen

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

Buy SmartDraw!- purchased copies print this document without a watermark .

Visit www.smartdraw.com or call 1-800-768-3729.

VerpleegkundigConsulenten

X/Care

Papieren agenda

Consult afspraaktoevoegen

Consult afpraakaanpassen

Persoonlijkeafpraken

toevoegen

Persoonlijkeafsprakenaanpassen

Consult afprakentoevoegen

Consult afsprakenaanpassen

Inloggen

<<include>>

<<include>>

Buy SmartDraw!- purchased copies print this document without a watermark .

Visit www.smartdraw.com or call 1-800-768-3729.

USE CASE DIAGRAM VAN DE HUIDIGE SITUATIE 2

Page 28: Adviesrapport - Eindproduct SE project

28

Verpleegkundig consulent

AMC ZorgDesktop

Norma eSV

Het systeem

Specialist

Medischgegevens inzien

Persoonsgegevens inzien

Patient zoeken

Inloggen<<includes>>

<<includes>>

<<includes>>

Ziektebeeld(episode)

toevoegenInstance (consult)

toevoegen

Consultbevindingen

invoerenConsultbevindingen

inzien

<<includes>><<includes>>

<<extends>>

<<extends>>

Persoonsgegevensinzien

Medischegegevens inzien

Medischegegevens

veranderen

Persoonsgegevensveranderen

Medischegegevens

toevoegen

Persoonsgegevenstoevoegen

Consultbevindingenveranderen

Consultbevindingen

invoeren

Patient zoeken

Inloggen

Patienttoevoegen

<<includes>>

<<includes>>

<<includes>>

<<includes>>

<<includes>>

<<includes>><<includes>>

<<includes>>

<<includes>>

<<includes>>

In de gewenste situatie worden depersoonsgegevens welke zijn ingevoerd in het

systeem, automatisch opgehaald vanuit het AMCZorgDesktop door de opgegeven zoekcriteria.

Deze zijn patientnummer of naam engeboortedatum

In de gewenste situatie worden deconsult bevindingen welke zijn

ingevoerd in het systeem,automatisch naar Norma eSV

gekopieerd.

Release Scope

Buy SmartDraw!- purchased copies print this document without a watermark .

Visit www.smartdraw.com or call 1-800-768-3729.

USE CASE DIAGRAM VAN DE GEWENSTE SITUATIE 1

Page 29: Adviesrapport - Eindproduct SE project

Verpleegkundig consulent Patient Balie

Logt in X/Care

Norma eSVX/Care CombiCareHet Ei

Autoriseert

Draait agendauit

Geldig wachtwoord

Ongeldig wachtwoord

Bekijkt patientgeschiedenis inmedisch dossier

Bekijkt wondvan patient

Consulteertpatient

Vraagt specialistom advies

Logt inCombiCare Autoriseert

Ongeldig wachtwoord

Besteltproduct(en)

Geldig wachtwoord

Logt in NormaeSV Autoriseert

Ongeldig wachtwoord

Urologie

Legt consult bevindingvast in medisch

dossier

Chirurgie

Log in Het Ei Autoriseert

Ongeldig wachtwoord

Geldig wachtwoord

Patient toevoegenaan Het Ei

Patientrecordopzoeken

Voert consultbevinding in Het Ei

Bestaande patientNieuwe patient

Maakt vervolgafspraak in X/Care

Verzorgt PapierenMedisch Dossier

Maakt foto van wondvoor onderwijs/

onderzoek

OntslaatPatient

Slaat gegevens inalle systemen op

Geldig wachtwoord

Buy SmartDraw!- purchased copies print this document without a watermark .

Visit www.smartdraw.com or call 1-800-768-3729.

Decision-diamond: Geeft momenten van keuzen aan

Swimlane: Beeldt af door welke actoren welke activiteiten worden uitgevoerd

29

ACTIVITY DIAGRAMMEN

ACTIVITY DIAGRAM VAN DE HUIDIGE SITUATIE 1

Page 30: Adviesrapport - Eindproduct SE project

30

Verpleegkundig consulent Patient

Logt in hetnieuwe systeem

Nieuw systeem CombiCare

Autoriseert

Draait agendauit

Geldig wachtwoord

Ongeldig wachtwoord

Bekijkt patientgeschiedenis in nieuw

systeem

Bekijkt patientwond

Consulteertpatient

Vraagt specialistom advies

Logt inCombiCare

Autoriseert

Ongeldig wachtwoord

Besteltproduct(en)

Geldig wachtwoord

Legt consult bevindingvast in nieuw systeem

Patient toevoegenaan nieuw systeem

Patientrecordopzoeken

Voert consultbevinding in nieuw

systeem

Bestaande patientNieuwe patient

Maakt vervolgafspraak in nieuw

systeem

Maakt foto van wondvoor onderwijs/

onderzoek

OntslaatPatient

Slaat gegevens innieuw systeem op

Buy SmartDraw!- purchased copies print this document without a watermark .

Visit www.smartdraw.com or call 1-800-768-3729.

ACTIVITY DIAGRAM VAN DE GEWENSTE SITUATIE 1

Page 31: Adviesrapport - Eindproduct SE project

31

DOCUMENT VAN EISEN 1

P R O J E C T M O T I V A T I E Op de polikliniek Chirurgie/Urologie zijn 2 verpleegkundig consulenten werkzaam met als aandachtsgebieden stoma, continentie en andrologie. Zij zijn verantwoordelijk voor het leveren van specifieke zorg op het gebied van wond/stomaverzorging aan patiënten binnen de poliklinieken urologie en chirurgie. Voor de administratieve ondersteuning van hun werkzaamheden dienen zij gebruik te maken van een elektronisch verpleegkundig dossier. H E T P R O J E C T De leverancier is gestopt met het doorontwikkelen en ondersteunen van de huidige applicatie genaamd Het Ei, met als gevolg dat de continuïteit van het gebruik nu in gevaar komt. Ook zijn de gebruikerslicenties al enige tijd verlopen. Doel van het projectDe wens van de verpleegkundig consulenten is een adequate vervanging van de huidige applicatie zodat de continuïteit van hun werkzaamheden geborgd is in de toekomst. De verpleegkundig consulenten zouden graag de volledige verslaglegging (statusvoering) willen doen in een gedeeld, multidisciplinair dossier. Dit dossier dient dan ook de mogelijkheid te bieden om gegevens te generen t.b.v. onderzoek. De doelen:

· Het voeren van een multidisciplinaire (elektronische) status voor stoma-, continentie- en andrologiepatiënten;

· Voldoen aan de wettelijke verplichting zorg te dragen voor goede verslaglegging en dossiervorming; · De continuïteit van de en stoma- , continentie- en andrologiezorg door verpleegkundig consulenten is

gewaarborgd; · De gewenste (management) rapportages en verslagen kunnen op eenvoudige wijze worden aangeleverd; · De gewenste onderzoeksdata zijn beschikbaar t.b.v. verpleegkundig consulenten en onderzoekers.

B E T R O K K E N P A R T I J E N ST A K E H O L D E R SGebruikers: Yvonne Lutgens en Ada Veldink, verpleegkundig consulenten Nevengebruikers: Specialisten (Urologie/ Chirurgie) en onderzoekers Onderhoudgebruikers: Ada Veldink en systeembeheerdersOpdrachtgever: Marc van den Assem, Relatiemanager ADICT namens divisie B Domeincommissie Patiëntenzorg: Deze commissie is bij dit project betrokken als de partij die de definitieve beslissing maakt ten aanzien van ICT-ondersteuning.ADICT: Algemene Dienst ICT is bij dit project betrokken als adviesorgaan.Management Divisie B: De afdeling waar de verpleegkundig consulenten werken, Chirurgie/Urologie, valt onder het toezicht van divisie B. Zij nemen belangrijke beslissingen ten aanzien van het management van de afdeling. AuMoBo-commisie: Deze commissie is bij het project betrokken als advies partij over de rechten welke verpleegkundig consulenten hebben ten aanzien van elektronische statusvoering.

De twee verpleegkundig consulenten beschikken niet over dezelfde hoeveelheid domeinkennis en ervaring met computers. Zo ligt Ada Veldink op een gevorderd niveau en Yvonne Lutgens op een beginner niveau.

R A N D V O O R W A A R D E N Huidige applicatie wordt niet meer ondersteund; Applicatie draait standalone en heeft geen koppelingen met centrale systemen (ZIS/patreg); Norma eSV zou geen oplossing bieden omdat hieruit geen goede rapportages en onderzoeksdata

gegenereerd kunnen worden; Het standpunt van de medische directie en het dagelijks bestuur van het stafconvent is als volgt: Iedere hulpverlener heeft in het kader van de WGBO de plicht om zorg te dragen voor goede

verslaglegging en aan dossiervorming te doen. Het is aan het afdelingshoofd om te bepalen hoe dit binnen zijn afdeling vorm krijgt.

Onbekend of er al een algemene (elektronische) verpleegkundige status in het AMC is ingevoerd; De positie van de beroepsgroep van verpleegkundig consulenten in het AMC (maar ook van andere

vergelijkbare beroepsgroepen als Nurse Practitioners en Physician assistants) is onbekend;

Page 32: Adviesrapport - Eindproduct SE project

32

De medisch voorzitter van divisie B (Prof. D.J. Gouma) heeft aangegeven dat verpleegkundigen onvoldoende bevoegdheid hebben om in de medische status te registreren.

PA R T N E R A P P L I C A T I E SEr bestaat geen software die geen onderdeel is van het product, maar er wel mee moet samenwerken.

T I J DVanuit de 2 verpleegkundig consulenten, moet en zo snel als mogelijk een goede vervanging voor de huidige applicatie komen. Er is echter geen tijdslimiet genoemd door hun.De continuïteit van het primaire proces (patiëntenzorg en onderzoek) dat ondersteund wordt d.m.v. de huidige applicatie, echter wel een risico indien er helemaal niets gedaan wordt. Indien er AMC-breed gekeken wordt, zal de applicatie in ieder geval vervangen worden door het nog te selecteren en aan te schaffen nieuwe ZIS/EPD. Dit traject moet nog van start gaan en zal de komende 3 tot 5 jaar gaan plaatsvinden. D E F I N I T I E S

WGBO: Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst: Het WGBO legt rechten en plichten vast van patiënten en hulpverleners.

ADICT: De Algemene Dienst ICT van het AMC. ADICT houdt zich ondermeer bezig met advies, projectvoering, en reguliere ICT-dienstverlening.

CombiCare: Gespecialiseerde Nederlandse leverancier voor de levering van en het advies rondom stoma-, continentie en retentie- en wondverzorgingsmaterialen.

Norma e-SV, elektronische statusvoering: Elektronisch Patiëntendossier/ Elektronisch Medisch Dossier ZIS: elektronisch informatiesysteem gebruikt in ziekenhuizen, dat patiëntgegevens bevat. AuMoBo-commisie: Autorisatiemodel en Beheerorganisatie. De AuMoBo-commisie houdt zich bezig

met het omzetten van individuele toegekende bevoegdheden naar bevoegdheden die behoren bij een bepaalde functie. Zij zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling en ingebruikname van de zogenaamde profielen.

X/Care: Dit is het afsprakensysteem dat gebruikt wordt op de polikliniek. Hier worden consulten en behandelafspraken gepland.

AMC ZorgDesktop: De AZD is in feite niets anders dan één grote verzameling koppelingen naar een dertigtal onderliggende systemen. De AZD toont de informatie uit die systemen op een logische wijze, maar legt die zelf niet vast.

F E I T E N E N V E R O N D E R S T E L L I N G E N Er is nog veel discussie rond de rechten van verpleegkundig consulenten met betrekking tot de elektronische statusvoering. Er is nog geen beleid hiervoor opgezet door de Raad van Bestuur van het AMC. In het kader van de WGBO hebben zij de plicht om verslaglegging en dossiervorming te doen. Maar door de medische directie hebben zij onvoldoende bevoegdheid gekregen om in de medische status te registreren. De medische voorzitter Dr. Nieveen van Dijkum heeft besloten dat deze alleen is weggelegd voor specialisten/artsen.

F U N C T I O N E L E E I S E N De algemene functionaliteiten die behoren tot de wensen van de verpleegkundige consulenten, waaraan het vervangende systeem moet voldoen en moet kunnen uitvoeren:

Page 33: Adviesrapport - Eindproduct SE project

33

1. Registreren 2. Verslagen rapporteren 3. Bruikbaar zijn voor onderzoek

Uniek nummer: 1

· Beschrijving: De verpleegkundige consulenten moet de volgende gegevens in het systeem kunnen invoeren:

Persoonsgegevens: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, telefoonnummers, patiëntnummer CombiCare, inschrijfdatum bij CombiCare en een lege ruimte om eventuele op- of aanmerkingen in te vullen in een “opmerkingenveld”. Medische gegevens: CombiCare patiëntnummer, specialisme, type stoma, verzekeraar, polisnummer, datum OK en welke techniek er gebruikt is. Ontslaggegevens: ”ontslagdatum, welk materiaal de klant gebruikt, hoeveel het gebruik is per dag. Overige gegevens: op welke afdeling de patiënt heeft gelegen, wat voor een soort preoperatief gesprek er heeft plaats gevonden en ruimte voor de verpleegkundig consulenten om aantekeningen te maken. Bij bijna alle onderdelen moet er de mogelijkheid zijn om een keuze aan te klikken doordat er een “vinkje” bijstaat. Als de keuze er niet tussen staat is het mogelijk om deze keuze toe te voegen. Overige gegevens: Hier staat de sociale status, handicap en lichaamsbouw, contactpersonen (huisartsen, verpleegkundigen, specialisten, belangrijke privé contactpersonen), bedrijven (ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen, leveranciers van hulpmiddelen of zorgverzekeraars) waar de patiënt bekend is, en eventuele persoonlijke aantekeningen van de verpleegkundig consulenten vermeld. Artikelhistorie: Hier staat op volgorde van de artikelcode, de datum wanneer een artikel besteld is, artikelomschrijving, artikelgroep, CombiCare patiëntnummer en het aantal, dat besteld is. Reden: De artikelen die de patiënt bij CombiCare besteld heeft specifiek voor de gebruikte stomamiddelen, geregistreerd worden. Afspraken Overzicht: Voor elk patiënt een overzicht van afspraken die er zijn geweest of nog zullen volgen, aan de hand van tabbladen waarin de volgende gegevens zijn opgenomen: Tabblad 1: "Oude afspraken" Tabblad 2: "Nieuwe Afspraken"

· Reden: De verpleegkundig consulenten moeten met het systeem medische statusvoering kunnen

uitoefenen · Bron: Ada Veldink en Yvonne Lutgens · Criterium: Weergave dat de invoer opgeslagen is, tevens dienen de variabele binnen de record van een

patiënt ingevuld te zijn · Prioriteit: Noodzakelijk

Uniek nummer: 2

· Beschrijving: De verpleegkundige consulenten moet alle geregistreerde gegevens kunnen aanpassen· Reden: De verpleegkundig consulenten moet te allen tijde fouten kunnen verbeteren of veranderde

waarden kunnen wijzigen· Bron: Ada Veldink en Yvonne Lutgens · Criterium: De verpleegkundig consulenten moet een melding krijgen waarin hij dient te bevestigen dat hij

de wijzigingen wilt opslaan· Prioriteit: Noodzakelijk

Uniek nummer: 3 · Beschrijving: Het systeem moet alle geregistreerde gegevens kunnen terugvinden aan de hand van door

de verpleegkundig consulenten opgegeven zoekcriteria in de vorm van veldwaardes.

Page 34: Adviesrapport - Eindproduct SE project

34

· Reden: Het systeem wordt gebruikt als een verpleegkundig/medisch patiëntdossier, waarin patiëntgegevens teruggevonden moeten worden; daarnaast wordt de applicatie gebruikt voor jaarverslagen en onderzoek t.b.v. artsen en onderzoekers

· Bron: Ada Veldink en Yvonne Lutgens · Criterium: Het systeem beeldt een lijst af waarin alle gegevens waarnaar gezocht worden, weergegeven

worden. · Prioriteit: Noodzakelijk

Uniek nummer: 4

· Beschrijving: Het systeem moet gekoppeld zijn aan het ZIS/Patiëntregistratie om persoonsgegevens (patiëntnummer, naam, adres, woonplaats, geboortedatum) eruit te kunnen extraheren.

· Reden: Indien een patiënt bekend is in het AMC, dan hoeven de verpleegkundige niet alle patiëntgegevens opnieuw in te voeren.

· Bron: Studenten Medische Informatiekunde, Yvonne Lutgens · Criterium: Aan de hand van het patiëntnummer of de naam van de patiënten, worden gegevens uit het

systeem en het AMC ZorgDesktop gekoppeld, zodanig dat patiëntgegevens die in de verschillende systemen tot dezelfde patiënt behoren uit het AMC ZorgDesktop worden opgehaald.

· Prioriteit: Noodzakelijk Uniek nummer: 5

· Beschrijving: Het systeem moet medische beelden tonen en opslaan · Reden: De PC waarop de huidige applicatie draait bevat onvoldoende schrijfruimte om beelden in op te

slaan. Deze beelden worden in een apart papierendossier opgeslagen.· Bron: Prof. Bemelman, Ada Veldink, Yvonne Lutgens· Criterium: Wanneer de verpleegkundig consulenten in de record van een patiënt medische beelden wilt

opslaan, dan moet het systeem niet vastlopen of voor enige vertragingen zorgen. Tevens moet het opgeslagen beeld weergegeven worden.

· Prioriteit: Noodzakelijk Uniek nummer: 6

· Beschrijving: Elk medisch beeld dat in het systeem is opgeslagen, moet geregistreerd staan onder thema, patiëntnaam en -nummer

· Reden: Medische beelden in de huidige applicatie staan alleen onder thema opgeslagen, waardoor er niet achtergehaald kan worden tot welk patiënt het betreffende beeld hoort.

· Bron: Ada Veldink, Yvonne Lutgens · Criterium: Wanneer de verpleegkundig consulenten in de record van een patiënt medische beelden wilt

opslaan, dan moet hij daarbij het patiëntnummer, -naam en het thema van het beeld in kunnen voeren, die vervolgens boven de beelden afgebeeld worden.

· Prioriteit: Noodzakelijk

Uniek nummer: 7· Beschrijving: Het systeem moet de verpleegkundig consulenten de mogelijkheid geven om alle

veldwaardes (de namen van keuzemogelijkheden in lijsten) te kunnen toevoegen, aanpassen en verwijderen.

· Reden: Op deze manier kunnen de verpleegkundig consulenten zelf specifieke waardes/ criteria aan bepaalde velden geven en kan het systeem deze aan de hand van het veldnummer herkennen.

· Bron: Ada Veldink · Criterium: Er moet een optie "Onderhoud lijsten" zijn waarin de verschillende veldwaardes aan te passen

zijn. · Prioriteit: Noodzakelijk

Uniek nummer: 8 · Beschrijving: De verpleegkundig consulenten moet een agenda kunnen bijhouden in het systeem waarin

hij afspraken kunnen toevoegen, wijzigen en verwijderen.

Page 35: Adviesrapport - Eindproduct SE project

35

· Reden: de verpleegkundig consulenten willen bijhouden welke patiënten zij op welke dagen hebben gezien en waar het consult over ging

· Bron: Ada Veldink, Yvonne Lutgens · Criterium: Binnen de optie "Agenda" moeten wijzigingen weergegeven worden aan de hand van een kleur. · Prioriteit: Noodzakelijk

Uniek nummer: 9 · Beschrijving: Het systeem moet een overzicht van alle consulten per patiënt kunnen genereren · Reden: Het beloop van de behandeling van patiënten dient zo optimaal mogelijk bijgehouden te worden. · Bron: Ada Veldink, Yvonne Lutgens · Criterium: Er moet per patiënt een overzicht van afspraken die er zijn geweest of nog zullen volgen

zichtbaar zijn. · Prioriteit: Noodzakelijk

Uniek nummer: 10

· Beschrijving: Het systeem moet gegevens uit alle gegevens geregistreerd in het systeem kunnen afdrukken.

· Reden: Het moet mogelijk zijn om een papieren back-up te maken of om de gegevens te gebruiken voor onderzoek. Daarnaast moeten er ook jaarverslagen afgedrukt kunnen worden

· Bron: Ada Veldink, Yvonne Lutgens · Criterium: Er moet een mogelijkheid aanwezig zijn om diverse onderdelen of selecties af te drukken.· Prioriteit: Noodzakelijk

Uniek nummer: 11

· Beschrijving: Het systeem moet brieven kunnen genereren. · Reden: Je kunt patiënten op de hoogte houden als bijvoorbeeld een product niet meer leverbaar is en

patiënten moeten overgezet worden naar een ander product. · Bron: Ada Veldink, Yvonne Lutgens · Criterium: Door een selectie van een bepaalde groep patiënten kan er in één keer aan hen allen

geschreven worden. · Prioriteit: Noodzakelijk

Uniek nummer: 12

· Beschrijving: Het systeem moet minimaal 2 verpleegkundig consulenten tegelijk kunnen afhandelen. · Reden: Op de polikliniek Chirurgie/Urologie zijn 2 verpleegkundig consulenten werkzaam die allebei het

systeem voor hun administratieve werkzaamheden gebruiken · Bron: Ada Veldink, Yvonne Lutgens · Criterium: Wanneer een verpleegkundig consulenten inlogt, krijgt hij onmiddellijke toegang tot het

systeem ongeacht er op dat moment ook andere verpleegkundig consulenten zijn.· Prioriteit: Noodzakelijk

Uniek nummer: 13 · Beschrijving: Het systeem moet verpleegkundig consulenten toe kunnen voegen. · Reden: Als er nieuwe medewerkers zijn moeten zij ook in het systeem kunnen komen.· Bron: Ada Veldink, Yvonne Lutgens · Criterium: Nieuwe medewerkers moeten met een verpleegkundig consulentennaam en wachtwoord

kunnen inloggen.· Prioriteit: Noodzakelijk

Uniek nummer: 14 · Beschrijving: Het systeem moet gekoppeld zijn aan het AZD.· Reden: Gegevens en beelden van patiënten moeten vanuit het systeem ook in het AZD opgehaald kunnen

worden. En gegevens uit het AZD moeten ook in het systeem opgehaald kunnen worden.· Bron: Prof. Bemelman, Yvonne Lutgens· Criterium: Vanuit het AZD moet er een functie zijn om toegang te krijgen tot de data uit het systeem. En

vanuit het systeem moet er een functie zijn om toegang te krijgen tot de data uit het AZD.· Prioriteit: Noodzakelijk

Page 36: Adviesrapport - Eindproduct SE project

36

Uniek nummer: 15 · Nummers van eventuele corresponderende use cases · Beschrijving: Het systeem moet bij contra-indicaties een melding geven.· Reden: Als er sprake is van een contra-indicatie moet het systeem hier een melding over geven.· Bron: Studenten Medische Informatiekunde· Criterium: Bij het, door het systeem, herkennen van een contra-indicatie moet het systeem een pop-up

melding geven.· Prioriteit: Belangrijk

N I E T - F U N C T I O N E L E E I S E NPR E S T A T I E - E I S E N

Uniek nummer: 16 · Beschrijving: Het systeem dient vanaf meerdere PC's in een netwerk toegankelijk te zijn. · Reden: De verpleegkundig consulenten dienen zelfstandig hun functie te kunnen praktiseren (in

verschillende kamers) op verschillende PC's. · Bron: Ada Veldink, Yvonne Lutgens· Criterium: Wanneer een van de verpleegkundig consulenten zich al heeft ingelogd op een PC, dient de

andere verpleegkundig consulent tijdens het inloggen in het systeem op een · ander PC onverhinderd toegang te krijgen tot het systeem. · Prioriteit: Noodzakelijk

Uniek nummer: 17

· Beschrijving: Het systeem heeft responstijden die kleiner zijn dan 2 seconden. · Reden: De werkzaamheden van de verpleegkundig consulenten dienen niet vertraagd te worden. · Bron: Ada Veldink, Yvonne Lutgens· Criterium: Elk gebruikersactie dient binnen 2 seconden verwerkt te zijn, waarbij het mogelijk dient te zijn

dat er een nieuwe actie ondernomen kan worden binnen het systeem. · Prioriteit: Noodzakelijk

BE V E I L I G I N G S E I S E NUniek nummer: 18

· Beschrijving: Het systeem alleen toegang geven voor bevoegde personen. · Reden: Alleen toegang geven aan bevoegde personen, dit zijn de verpleegkundige consulenten van de

Polikliniek Chirurgie/ Urologie. Artsen mogen in het systeem kijken, maar verder mogen zij geen gegevens invoeren of wijzigen.

· Bron: Ada Veldink · Criterium: Gebruikers kunnen uitsluitend toegang krijgen tot het systeem aan de hand van een

verpleegkundig consulentennaam en wachtwoord· Prioriteit: Noodzakelijk

Uniek nummer: 19 · Beschrijving: Het systeem moet niet automatisch de verpleegkundig consulenten afmelden. · Reden: Wanneer het systeem een tijd niet gebruikt wordt moet de verpleegkundig consulenten zonder

opnieuw in te loggen verder gaan met zijn werkzaamheden. · Bron: Yvonne Lutgens· Criterium: Bij het voortzetten van de werkzaamheden moet er geen inlogscherm verschijnen. · Prioriteit: Belangrijk

Uniek nummer: 20· Beschrijving: De inloggegevens van een gebruiker moeten via een veilige manier te benaderen zijn

voor de desbetreffende gebruiker.

Page 37: Adviesrapport - Eindproduct SE project

37

· Reden: De inloggegevens mogen niet zichtbaar worden gemaakt. Alleen de gebruiker heeft toegang tot zijn inloggegevens.

· Bron: Studenten Medische Informatiekunde, Yvonne Lutgens· Criterium: Er moet via een persoonlijke vraag en antwoord van de gebruiker toegang worden verleend

tot de inloggegevens van de gebruiker· Prioriteit: Noodzakelijk

OV E R I G E eisen Uniek nummer: 21

· Beschrijving: Het systeem moet om de halve dag back-ups maken van de gegevens. · Reden: Het systeem dient om de halve dag een back-up te maken van de gegevens, zodat bij uitval of falen

de gegevens opgeslagen zijn en niet alle patiënten opnieuw geregistreerd moeten worden na uitval en falen.

· Bron: Studenten Medische Informatiekunde, Yvonne Lutgens· Criterium: Verlies van gegevens tegengaan bij het optreden van een uitval en falen.· Prioriteit: Noodzakelijk

Uniek nummer: 22 · Beschrijving: Het systeem moet ingevoerde gegevens elke minuut opslaan· Reden: Het systeem dient elke minuut de ingevoerde gegevens op te slaan, zodat bij uitval of falen de

gegevens opgeslagen zijn en niet alle patiëntgegevens opnieuw geregistreerd moeten worden na uitval of falen.

· Bron: Studenten Medische Informatiekunde, Yvonne Lutgens · Criterium: Verlies van gegevens tegengaan bij het optreden van een uitval of falen. · Prioriteit: Belangrijk

Uniek nummer: 23 · Beschrijving: Het systeem moet draaien op een PC met MS Windows. · Reden: Op alle werkstations in het AMC draaien op een PC met Windows/ WindowsVista · Bron: Ada Veldink, Yvonne Lutgens· Criterium: Wanneer het systeem op een PC met MS Windows geïnstalleerd wordt, dient er geen melding

te komen dat het systeem niet compatible is met MS Windows. · Prioriteit: Noodzakelijk

Uniek nummer: 24 · Beschrijving: Het systeem zal een foutmelding genereren wanneer het systeem faalt. · Reden: Voor het signaleren van mislukkingen is nodig dat de bediener kan constateren dat er sprake is van

mislukking, om te voorkomen, dat het te laat wordt opgemerkt. · Bron: Ada Veldink, Yvonne Lutgens· Criterium: Het systeem signaleert het falen aan de hand van een melding.· Prioriteit: Noodzakelijk

Uniek nummer: 25 · Beschrijving: De verpleegkundig consulenten hoeft geen kennis te hebben van enige programmeertaal. · Reden: Verpleegkundig consulenten hebben tijdens hun opleiding geen affiniteit met computers

meegekregen.· Bron: Ada Veldink, Yvonne Lutgens· Criterium: Het systeem dient klaar voor gebruik te zijn zonder dat de gebruikers regels in de source code

van het systeem dienen aan te passen ter tegemoetkoming van hun werkzaamheden. · Prioriteit: Noodzakelijk

Uniek nummer: 26· Beschrijving: De verpleegkundig consulenten van het systeem dienen de basis kennis en ervaring te

hebben met een PC met MS Windows.

Page 38: Adviesrapport - Eindproduct SE project

38

· Reden: Op alle werkstations in het AMC draaien op een PC met Windows/ WindowsVista· Bron: ADICT· Criterium: De verpleegkundig consulenten dienen het systeem op te kunnen starten vanuit hun PC · Prioriteit: Belangrijk

V O R M G E V I N G De gebruikers van het systeem hebben niet expliciet aangegeven dat het systeem zich aan bepaalde huisstijlregels moet voldoen. G E B R U I K E R S V R I E N D E L I J K H E I D G E B R U I K S G E M A KDe belangrijkste functie van het systeem moet uitvoerbaar zijn voor de gebruikers wanneer zij een cursus hebben gevolgd.Criterium: Er dient de invoer van gegevens consistent te zijn en herbruikbaar te zijn voor onderzoek en jaarverslagen. IN T E R N A T I O N A L I S A T I E De gebruiker hoeft niet te kunnen kiezen voor een Nederlandse of een Engelse gebruikersinterface.

PROJECTPLAN 1

Page 39: Adviesrapport - Eindproduct SE project

39

Activiteit Uren Startdatum Einddatum Taakverdeling

Kennismaking met de verpleegkundig consulenten(huidige situatie)

1 23-04-2009 23-04-2009 Allen

Projectplan schrijven 5 04-05-2009 15-05-2009 Allen

Kennismaking met Het Ei(huidige situatie)

2 07-05-2009 07-05-2009 Myrthe en Suraja

Evaluatie van de opties van Het Ei(huidige situatie)

3 17-05-2009 21-05-2009 Myrthe en Suraja

Bijwonen van de werkzaamheden van de verpleegkundig consulenten(huidige situatie)

6 13-05-2009 15-05-2009 Diena en David

Interview met de gebruikers van Het Ei (de verpleegkundig consulenten)(huidige en gewenste situatie)

0,5 1 dag Diena en David

Interview met andere verpleegkundig consulenten (o.a. diabetes)(huidige en gewenste situatie)

0,5 1 dag Diena en David

Interview met Rolf Ehrencron 0,5 1 dag Myrthe en Suraja

Interview met hoofd van de chirurgieafdeling, specialist(huidige en gewenste situatie)

0,5 1 dag Myrthe en Suraja

Onderzoek naar andere systemen (mogelijkheden/vergelijken andere systemen)

6 18-05-2009 31-05-2009 Myrthe en Suraja

Opstellen van het document van eisen(gewenste situatie)

10 01-06-2009 15-06-2009 Allen

Adviesrapport opstellen 5 01-06-2009 19-06-2009 Allen

Adviesrapport schrijven 10 20-06-2009 26-06-2009 Allen

Inleveren van project 2 26-06-2009 26-06-2009 Allen

Terugkoppeling met Marc van den Assem 4 04-05-2009 26-06-2009 Allen

Terugkoppeling met Ronald Cornet 4 15-05-2009 26-06-2009 Allen

Totaal 61 04-05-2009 26-06-2009

SNAPSHOTS VAN HET EI

Page 40: Adviesrapport - Eindproduct SE project

40

STARTPAGINA 1

Page 41: Adviesrapport - Eindproduct SE project

41

PATIËNTEN- ZOEKEN 1

Page 42: Adviesrapport - Eindproduct SE project

42

PATIËNTEN- PERSOONSGEGEVENS 1

Page 43: Adviesrapport - Eindproduct SE project

43

PATIËNTEN- OVERIGE GEGEVENS 1

Page 44: Adviesrapport - Eindproduct SE project

44

PATIËNTEN- MEDISCHE GEGEVENS 1

Page 45: Adviesrapport - Eindproduct SE project

45

PATIËNTEN- ARTIKEL HISTORIE 1

Page 46: Adviesrapport - Eindproduct SE project

46

PATIËNTEN- PATIËNTKAART 1

Page 47: Adviesrapport - Eindproduct SE project

47

MEDISCHE GEGEVENS- ZOEKEN 1

Page 48: Adviesrapport - Eindproduct SE project

48

MEDISCHE GEGEVENS- EIGENSCHAPPEN 1

Page 49: Adviesrapport - Eindproduct SE project

49

MEDISCHE GEGEVENS- ONTSLAG 1

Page 50: Adviesrapport - Eindproduct SE project

50

MEDISCHE GEGEVENS- OVERIGE 1

Page 51: Adviesrapport - Eindproduct SE project

51

AGENDA - ZOEKEN 1

Page 52: Adviesrapport - Eindproduct SE project

52

AGENDA- EIGENSCHAPPEN 1

Page 53: Adviesrapport - Eindproduct SE project

53

VERSLAGEN- ZOEKEN 1

Page 54: Adviesrapport - Eindproduct SE project

54

VERSLAGEN- FORMULE 1

Page 55: Adviesrapport - Eindproduct SE project

55

VERSLAGEN- EIGENSCHAPPEN 1