Adviesrapport - Eindproduct SE project

  • View
    214

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Adviesrapport - Eindproduct SE project

Adviesrapport - Eindproduct SE project

Eindproduct

Een adviesrapport voor de vervanging van de huidige applicatie op de polikliniek Chirurgie/ Urologie

(Module 12: Software Engineering ProjectCordinator & Project Begeleider: Dr. ir. R. Cornet ) (Myrthe Huizinga (5736404)Diena Mahran (5840007)Suraja Padarath (5745039)David Parijs (0610038))

(2)Inhoudsopgave

Inleiding5De polikliniek Chirurgie/ UrologieDe verpleegkundig consulenten Chirurgie/ Urologie

De huidige situatie7De huidige applicatie: Het Ei 4.2De dagelijkse werkzaamheden van de verpleegkundig consulentenHet probleem15De gewenste situatie16Oplossingen17Discussie22Conclusie23Nawoord24Dankwoord24Bronnen25Bijlagen26Use Case- diagrammenActivity- diagrammenDocument van eisenProject planSnapsnots Het Ei 4.2

Voorwoord

Dit adviesrapport is een uiteenzetting van het Software Engineering Project van Module 12 van de opleiding Medische Informatiekunde door Diena Mahran, Myrthe Huizinga, Suraja Padarath en David Parijs. Het Software Engineering Project heeft als doel een groot aantal aspecten van de kennis die we tot nu toe hebben opgedaan (zowel binnen als buiten de module Software Engineering) toe te passen binnen een situatie die overeenkomt met het toekomstig werkterrein van de Medisch Informatiekundige.

Ons project sluit aan op de intramurale stage die wij hebben gelopen op de afdeling Chirurgie van het AMC. Wij hebben ons met medewerking van de ADICT gericht op een applicatie, genaamd Het Ei, die gebruikt wordt door twee verpleegkundig consulenten op de polikliniek Chirurgie/Urologie, waarvan de licentie is verlopen. Deze applicatie is aan vernieuwing of vervanging toe en ons is de opdracht gegeven onderzoek te doen naar de wensen van de gebruikers en de mogelijke oplossingen in kaart te brengen in een adviesrapport.

Met dit adviesrapport kan de domeincommissie Patintenzorg[footnoteRef:1] een besluit nemen om wel of niet een project op te starten voor realisatie van n van de gekozen oplossingsrichtingen. [1: Deze commissie is bij dit project betrokken als de partij die de definitieve beslissing maakt ten aanzien van ICT-ondersteuning.]

Samenvatting

Naar aanleiding van de Intramurale Stage hebben we via de ADICT een project gekregen om een adviesrapport over de vervanging van de statusvoering applicatie van de verpleegkundig consulenten op de polikliniek Chirurgie/Urologie te schrijven. Zij zijn verantwoordelijk voor het leveren van specifieke zorg op het gebied van wond/stomaverzorging, incontinentie- en andrologische zorg aan patinten binnen de poliklinieken urologie en chirurgie. Hun rol is vooral adviseren, verzorgen en verplegen. De leverancier van de applicatie, genaamd Het Ei, is gestopt met het doorontwikkelen en ondersteunen van de applicatie met als gevolg dat de continuteit van het gebruik nu in gevaar komt. Naar aanleiding van het observeren van de werkzaamheden, het bestuderen van de huidige situatie en interviews met de gebruikers en andere stakeholders[footnoteRef:2] is er een document van eisen opgesteld. Hieruit zijn er een aantal mogelijke oplossingen gekomen en is de beste oplossingrichting gekozen. In het AMC is de uiteindelijke wens dat er n elektronisch patintendossiers word ingevoerd waarin alle specialisten en consulenten hun statusvoering kunnen houden. Dit is een lang en uitgebreid proces waardoor er voor de korte termijn een andere oplossing gevonden moet worden voor het vervangen van het Ei. [2: Personen of organisaties die belang hebben of betrokken zijn bij het project]

Een andere mogelijke oplossing zou zijn om al bestaande software aan te schaffen. PRO-V is een onderneming die gespecialiseerde verpleegkundigen ondersteunt bij het vastleggen van de patintcontacten en het rapporteren daarover. Dit gebeurt door middel van programmatuur, dat in samenwerking met de verpleegkundigen is ontwikkeld. Zij hebben ook software voor stoma/wond verpleegkundigen ontwikkeld. Dit is echter redelijk dure software in aanschaf en onderhoud, dus dit zou een laatste oplossing zijn. Een goedkopere mogelijkheid zou zijn om Het Ei aan te passen. Vanwege het feit dat de leverancier is gestopt met het doorontwikkelen van de applicatie, is het een oplossing om een "wrapper" om de applicatie heen te bouwen, die een koppeling met het ZIS en Norma eSV zou kunnen maken en overbodige functies kan afschermen.

Inleiding

De polikliniek Chirurgie/ Urologie Op de afdeling Chirurgie werken twintig chirurgen en vier chirurgen in vervolgopleiding. Hoofd van de afdeling is Prof. Dr. D.J. Gouma, hoogleraar Chirurgie. Het dagelijks bestuur bestaat uit vier leden. Er werken in totaal ongeveer 200 medewerkers op de afdeling Chirurgie, inclusief verpleegkundigen en ondersteunend administratief personeel. Meestal komen op de polikliniek van de afdeling Chirurgie patinten terecht die zijn doorverwezen door een specialist van een andere afdeling. Chirurgie verricht onder andere de volgende soorten behandelingen: brandwonden, chronische wonden, fracturen, trauma, vaatlijden (vasculaire aandoeningen), maag- en darmaandoeningen, oncologische aandoeningen, mammacare, kleine chirurgische ingrepen. De gespecialiseerde verpleegkundige zorg speelt een belangrijke rol bij de chirurgie. Er zijn verpleegkundig consulten gespecialiseerd in mammazorg/oncologie, urologie/incontinentie, wond/stoma verzorging. Een deel van de patinten die zij zien komen ook bij de chirurg, maar soms behandelen zij geheel zelfstandig patinten die niet door de chirurg worden gezien. Al de relevante informatie/gegevens uit het contact met de patint wordt via de papieren poliklinische status naar de chirurg gecommuniceerd. Ongeveer de helft van de patintenpopulatie dat gezien wordt door deze verpleegkundig consulenten zijn afkomstig uit andere ziekenhuizen in Nederland. Bij patinten die worden doorverwezen door specialisten uit het AMC zijn de verpleegkundig consulenten medebehandelaar.

De verpleegkundig consulenten Op de polikliniek Chirurgie/Urologie[footnoteRef:3] zijn twee verpleegkundig consulenten werkzaam, genaamd Ada Veldink en Yvonne Lutgens, met als aandachtsgebieden stoma, continentie, wond en andrologie. Zij zijn verantwoordelijk voor het leveren van specifieke zorg op het gebied van wond/stomaverzorging, incontinentie- en andrologische zorg aan patinten binnen de poliklinieken urologie en chirurgie. [3: Urologie is een specialisme dat zich bezighoudt met de problemen aan het urogenitale stelsel bij mannen, vrouwen en kinderen.]

De verpleegkundige consulenten zijn verpleegkundigen welke patinten met een beperking, (dreigende) ziekte, of handicap moeten adviseren, verzorgen en verplegen. Hoewel het geen normale verpleegkundigen zijn met voornamelijk verzorgende en verpleeg- technische taken (mensen aankleden, een infuus aanleggen, enzovoort), zijn het noch artsen die gerechtigd zijn om de geneeskunde te beoefenen. De verpleegkundig consulenten bevorderen hun patinten vanuit de zorgvraag met de continuteit en kwaliteit van zowel de verpleegkundige zorg als de medische behandeling. Zo werken zij zeer nauw samen met de specialisten (urologen en chirurgen) van het AMC, waarbij hun patinten door de verpleegkundig consulenten worden behandeld. Zij richten zich op de ziekte en gaan een behandelrelatie aan met patinten zowel op de polikliniek, als patinten die op de verpleegafdeling liggen en niet fysiek in staat zijn om op de polikliniek te komen. Zij zijn verantwoordelijk voor de werkzaamheden binnen deze behandelrelatie en binnen het eigen deskundigheidsgebied. Het handelen van de verpleegkundige consulenten kenmerkt zich primair door een indirecte (advies en ondersteuning) hulpverlening door middel van consultatie. De verpleegkundige consulenten geven aanvulling op de reeds geboden zorg na bijvoorbeeld een operatie door een van de specialisten van het AMC. Zij doen dat door met de specialist en de patint te bekijken wat precies de problemen zijn en hoe deze het beste benaderd kunnen worden. De consultvraag wordt eerst verhelderd, probleemgebieden genventariseerd en vertaald naar een integraal behandelplan dat zo concreet mogelijk wordt uitgewerkt in praktische interventies en omgangsadviezen. Naast het verlenen van zorg, verzorgen de verpleegkundig consulenten klinische lessen, geven scholing aan medewerkers, leerlingen en stagiaires. Voor de administratieve ondersteuning van hun werkzaamheden maken zij gebruik van een specifieke applicatie genaamd Het Ei. Deze applicatie is oorspronkelijk als bijproduct geleverd door de firma Combicare t.b.v. stomaverpleegkundigen. De verpleegkundig consulenten gebruiken Het Ei als een verpleegkundig/medisch patintdossier; daarnaast wordt de applicatie gebruikt voor jaarverslagen en onderzoek t.b.v. artsen en onderzoekers.

Gegevens die momenteel worden opgeslagen in Het Ei zijn o.a.: Persoonsgegevens van de patint zoals de naam, adres, woonplaats, geboortedatum, etc. Medische gegevens van de patint zoals het specialisme, type stoma, datum operatie, verzekeraar, etc. Overige gegevens zoals de sociale status, handicap, lichaamsbouw etc. Artikelhistorie (specifiek voor de gebruikte stomamiddelen) Overzicht van afspraken die er zijn geweest.

De huidige situatie

De huidige applicatie: Het Ei 4.0Het Ei 4.0 is een softwareprogramma dat stomaverpleegkundigen in hun dagelijks werk kan ondersteunen. Het programma voorziet in het kunnen vastleggen van alle verpleegkundige interventies ten aanzien van de specifieke stomazorg aan volwassenen en kinderen. Men kan op eenvoudige wijze gegevens opvragen van een geselecteerde groep patinten of van alle patinten. Ook informatie over verschillende stomahulpmiddelen is in Het Ei aanwezig. Deze versie is de opvolger van de Dos versie 2.0. De 3.0 versie was een promotieversie binnen CombiCare, maar is nooit uitgegeven aan ziekenhuizen. Het systeem is ge