Aanvullend Adviesrapport - Vrije Universiteit Amsterdam pagina 2 NVAO | Aanvullend Adviesrapport ITK

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Aanvullend Adviesrapport - Vrije Universiteit Amsterdam pagina 2 NVAO | Aanvullend Adviesrapport ITK

 • Aanvullend Adviesrapport

  Vrije Universiteit Amsterdam

  Instellingstoets kwaliteitszorg

  26 mei 2016

 • NVAO | Aanvullend Adviesrapport ITK Vrije Universiteit Amsterdam | 26 mei 2016 pagina 2

  Inhoud

  1 Samenvattend advies 3

  2 Inleiding en verantwoording 5 2.1 Samenstelling van de auditcommissie 5 2.2 Voorgeschiedenis 5 2.3 Opbouw van het adviesrapport 7

  3 Beoordeling van de voorwaarden 8 3.1 Voorwaarde 1 [gerelateerd aan standaard 3 van het

  Beoordelingskader ITK: Resultaten] 8 3.2 Voorwaarde 2 [gerelateerd aan standaard van het

  Beoordelingskader ITK: Verbeterbeleid] 12 3.3 Voorwaarde 3 [gerelateerd aan standaard 5 van het

  Beoordelingskader ITK: Organisatie- en

  beslissingsstructuur] 15 3.4 Van papier naar cultuur: zit de zorg voor kwaliteit ook ‘in

  de hoofden’? 17 3.5 Tot slot 18 3.6 Eindconclusie 18

  Bijlage 1: Samenstelling van de commissie met kort CV 19

  Bijlage 2: Programma van het locatiebezoek 21

  Bijlage 3: Overzicht van bestudeerde documenten 23

  Bijlage 4: Lijst met afkortingen 25

 • NVAO | Aanvullend Adviesrapport ITK Vrije Universiteit Amsterdam | 26 mei 2016 pagina 3

  1 Samenvattend advies

  De Vrije Universiteit Amsterdam heeft naar het oordeel van de auditcommissie op overtuigende

  wijze aangetoond dat zij integraal ‘in control‘ is ten aanzien van de zorg voor de kwaliteit van

  haar onderwijs.

  Onderzoek van de commissie - aan de hand van relevante documenten en gesprekken met

  betrokkenen uit alle lagen van de organisatie - heeft aangetoond dat de instelling heeft voldaan

  aan de drie voorwaarden die de NVAO verbond aan haar besluit d.d. 3 september 2014 tot het

  verlenen van de instellingstoets kwaliteitszorg.

  De instelling verdient een compliment voor hetgeen zij in een tijdsbestek van krap twee jaar

  heeft weten te realiseren, door over de hele breedte curriculumevaluaties en midtermreviews

  uitgevoerd te krijgen en de uitkomsten daarvan ook opgevolgd te zien in de reguliere cyclus

  van planning en control, van opleidings- tot en met instellingsniveau.

  Ook het risicomanagement is in de richting van onderwijskwaliteit verder uitgewerkt en

  aangescherpt. De instelling heeft echter met het ontworpen instrumentarium van

  risicosignalering nog maar weinig ervaringen kunnen opdoen. De commissie adviseert de

  instelling daarom goed in de gaten te houden of met het instrumentarium ook de mate van

  voorspelbaarheid kan worden bereikt die daarvan mag worden verwacht, met name bij de

  (her)accreditatie van opleidingen.

  In de periode die de instelling was gegeven om aan de gestelde voorwaarden te voldoen heeft

  zij verder kans gezien haar organisatie- en beslissingsstructuur op orde en operationeel te

  krijgen. Er zijn navolgbare keuzes gemaakt in de organisatiestructuur en die zijn daadkrachtig

  doorgevoerd. De gemaakte keuzes zorgen in de praktijk voor een goede balans tussen bottom-

  up en top-down processen in de besluitvorming. De vastgestelde en geïmplementeerde

  organisatie- en beslissingsstructuur stelt de instelling goed in staat om sturing te geven aan het

  door haar gevoerde kwaliteitsbeleid. De commisie heeft goede voorbeelden van concrete

  verbetermaatregelen aangetroffen die daarvan getuigen.

  Naast een verbetering op institutioneel en instrumenteel vlak heeft de commissie ook een

  verdere verbetering in de kwaliteitscultuur kunnen waarnemen.

  De ‘verbeterdynamiek’ die de commisie bij haar visitatie in 2014 in aanzet al aantrof is

  onmiskenbaar verder doorgetrokken. Uit de documenten die haar voor het locatiebezoek waren

  aangeleverd en de gesprekken die zij bij die gelegenheid heeft gevoerd kwam een beeld naar

  boven van openheid, eerlijkheid en bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen. Het

  onderling vertrouwen is toegenomen waardoor men elkaar ook op verantwoordelijkheid durft

  aan te spreken. De werkcultuur lijkt veranderd van gesloten naar open.

  De commissie heeft daarnaast verschillende voorbeelden aangetroffen van initiatieven, bottom-

  up uit de organisatie, om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en de professionaliteit

  van het (docerend)personeel te vergroten, zowel op onderwijskundig vlak als op het punt van

  bestuurlijk leiderschap.

  De commissie beveelt de instelling aan alles in het werk te stellen om het ‘momentum’ in de

  beleving van de kwaliteitszorg, die met de ITK is bereikt, vast te houden, onder meer door -

  waar mogelijk - verdere initiatieven tot onderwijsvernieuwing en -verbetering te stimuleren en te

  faciliteren.

 • NVAO | Aanvullend Adviesrapport ITK Vrije Universiteit Amsterdam | 26 mei 2016 pagina 4

  Op grond van de postieve bevindingen waartoe de commissie ten aanzien van de drie

  geformuleerde voorwaarden komt - zoals nader uitgewerkt in het achterliggende rapport -

  adviseert de auditcommissie het bestuur van de NVAO de aanvraag voor een instellingstoets

  kwaliteitszorg van de Vrije Universiteit Amsterdam in z’n geheel positief te beoordelen.

  Den Haag, 26 mei 2016

  Namens de auditcommissie ITK Vrije Universiteit Amsterdam

  Prof. dr. ir. J.M.M. Ritzen mr. dr. Th.L. Bellekom

  voorzitter secretaris

 • NVAO | Aanvullend Adviesrapport ITK Vrije Universiteit Amsterdam | 26 mei 2016 pagina 5

  2 Inleiding en verantwoording

  2.1 Samenstelling van de auditcommissie

  De auditcommissie kende de volgende samenstelling:

   Prof. dr. ir. J.M.M. Ritzen, Professor in International Economics of Science, Technology and

  Higher Education aan de Universiteit Maastricht, UNU-Merit/Graduate School of

  Governance, voormalig Minister OCW en Voorzitter van het college van bestuur van de UM

  (voorzitter);

   F.E.J. Boeding, [op het moment van benoeming als commissielid] student masteropleiding

  Communicatie & Organisatie aan de Universiteit Utrecht 1 (student-lid);

   Prof. dr. T van Haaften, voormalig vice-rector magnificus Universiteit Leiden en hoogleraar

  Taalbeheersing van het Nederlands (lid);

   Ir. E. Schaper MBA, algemeen directeur van de FNV, voormalig algemeen directeur

  Hogeschool van Hall Larenstein (lid);

   Prof. dr. M. Vervenne, oud-rector Universiteit Leuven (KU Leuven) en hoogleraar Faculteit

  Theologie en Religiewetenschappen (lid).

  Bij haar werkzaamheden werd de commissie ondersteund door:

   mr. dr. Th.L. Bellekom, als extern secretaris

  en

   F. Wamelink, beleidsmedewerker bij de NVAO, als procescoördinator

  Een CV van de commissieleden is opgenomen in Bijlage 1.

  2.2 Voorgeschiedenis

  Het onderhavige rapport is een vervolg op een eerder advies dat door de auditcommissie op 8

  juli 2014 werd uitgebracht in de vorm van het ´Adviesrapport Vrije Universiteit Amsterdam

  Instellingstoets Kwaliteitszorg’.

  De commissie had in dat rapport voorgesteld om ten aanzien van de VU een positief besluit

  instellingstoets kwaliteitszorg te nemen, maar dan wel onder voorwaarden.

  De commissie heeft in dat rapport geconcludeerd dat de instelling ten aanzien van de

  standaarden 1 en 2 van het Beoordelingskader ITK wel in voldoende mate ‘in control‘ was,

  maar dat aan de standaarden 3, 4 en 5 maar ten dele werd voldaan.

  De NVAO heeft bij besluit van 3 september 2014 het voorstel van de commissie overgenomen

  en aan de Vrije Universiteit Amsterdam een instellingstoets kwaliteitszorg verleend, voor een

  periode van twee jaar, onder de volgende voorwaarden:

   In relatie tot standaard 3 (Resultaten): de VU dient aan te tonen dat als onderdeel van de

  planning en control cyclus alle opleidingen een curriculumevaluatie hebben uitgevoerd.

  Daarnaast moet de midterm review uitgevoerd zijn voor die opleidingen waarvan de midterm

  valt in de periode waarin de voorwaarden gerealiseerd moeten worden (halverwege de

  looptijd van de accreditatie).

   In relatie tot standaard 4 (Verbetermaatregelen): de VU dient aan te tonen dat

  risicosignalering een duidelijke plek heeft gekregen in het Handboek onderwijskwaliteit, in

  1 Zij is inmiddels afgestudeerd in die opleiding.

 • NVAO | Aanvullend Adviesrapport ITK Vrije Universiteit Amsterdam | 26 mei 2016 pagina 6

  het onderwijsbeleid en in de onderwijspraktijk. De indicaties voor risico’s zijn duidelijk

  geformuleerd. De wijze waarop deze worden gerapporteerd ligt vast. Daarnaast wordt

  concreet aangegeven wat de werkwijze is bij gesignaleerde risico’s, wie verantwoordelijk is

  en op welke wijze wordt bewaakt dat gesignaleerde risico’s worden weggenomen. Tevens

  moet aantoonbaar gevolg gegeven zijn aan de resultaten van de midterm reviews en

  curriculumevaluaties.

   In relatie tot standaard 5 (Organisatie- en beslisstructuur): de VU dient een vastgestelde en

  geïmplementeerde beschrijving van de organisatie- en beslissingsstructuur te geven, met

  een reflectie op het bereiken van de doelen die daarmee worden beoogd; die structuur moet

  ook