Click here to load reader

โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจ ังหวัดชายแดนภาคใต ้ ปี ...royal.fisheries.go.th/UserFiles/files/research/pdf/manual61_091060.pdf ·

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจ...

 • คู่มือการปฏิบัติงาน

  โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  กองโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  9 ตุลาคม 2560

 • 1

  คํานํา

  กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษได้ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2561 สรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี

  ลดจํานวนวันของการฝึกอบรมเคร่ืองประมงลงเหลือ 1 วัน ค่าปัจจัยการผลิต กิจกรรมย่อยเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืด รายละ 2,400 บาท เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง รายละ 5,000 บาท เครื่องมือประมง รายละ 5,000 บาท

  จัดสรรค่าจ้างเหมาคนช่วยปฏิบัติงานในพ้ืนที่เสี่ยงเท่ากับปีงบประมาณ 2560 แก้ไขปัญหาความสอดคล้องระหว่างการปฏิบัติงานกับการใช้จ่ายงบประมาณโดยนําค่าใช้สอย

  ถัวจ่ายเป็นค่าวัสดุ ประเมินผลลัพธ์ (Outcome) ให้สมัพันธ์กับตัวช้ีวัดแนวทางแผนบูรณาการ “รายได้เฉลีย่ของ

  ผู้เข้าร่วมโครงการเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5” สํานักงานประมงจังหวัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า เป็นผู้ประเมินผลลพัธ์เอง

  กลุ่มวิจัยและพัฒนาจะเป็นผู้ร่วมประเมินผลลัพธ์หรือสอบทานผลลัพธ์เฉพาะงานทดลองเท่าน้ัน

  กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ จะเสนอคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีให้ครบวงจรตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) จํากัดวงเงินแต่ละปีให้อยู่ในช่วง 20-25 ล้านบาท ให้ความสําคญักับการประเมินผลลัพธ์ (กําไรทางเศรษฐศษสตร์) ซึ่งกําหนดให้เป็นส่วนต่าง (Margin) ของห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) และการพัฒนานวัตกรรมตามนโยบาย Thailand 4.0

  กลุ่มวิจัยและพัฒนา กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ

 • 2

  สารบญั หน้า

  โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3 ขั้นตอนการดําเนินงาน 5 ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย (Unit cost) ของหน่วยงานปฏิบัติ 8

  ภาคผนวก - การคํานวณค่าใช้จ่ายต่อหน่วย - เป้าหมายและงบประมาณโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2561 - การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปี 2561 - การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปี 2561 งวดที่ 1 - แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูล “Culture” - แบบสัมภาษณ์เครื่องมือประมง - สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2561

 • 3

  โครงการส่งเสริมอาชีพดา้นการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต ้กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมง

  หลักการและเหตุผล การประมงในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และพ้ืนที่อําเภอจะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อยของจังหวัดสงขลา จําแนกได้ 2 ประเภท คือ การจับ (Capture) และการเพาะเลี้ยง (Culture) การจับสัตว์นํ้าจากธรรมชาติ ชาวประมงประสบปัญหาการจัดการทรัพยากร การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าส่วนใหญ่เลีย้งเพ่ือการบริโภค โดยเลี้ยงปลาดุก ปลากะพงขาวเป็นหลัก การเลี้ยงเชิงพาณิชย์มีน้อย ต้องซื้อพันธ์ุปลาจากนอกพ้ืนที่ การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมงต้องมีการปรับปรุงให้ครบวงจรตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) แก้ไขจุดอ่อนของระบบ (Weakest link) หรือคอขวดตามทฤษฎีข้อจํากัด (Theory of Constraints, TOC) เสริมจุดอ่อนของระบบด้วยแนวคิดประชารัฐ สนับสนุนโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” กรมประมงได้ปรับปรุงการดําเนินงานโครงการ ใหส้อดคล้องกับการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ด้านการจับคงไว้เฉพาะการเพ่ิมผลผลติสัตว์นํ้าและการสนับสนุนเครื่องมือประมง ด้านการเพาะเลี้ยงเน้นการพัฒนานวัตกรรมเพ่ิมผลผลิตปลาในป่าดอนนา, “เพ่ิมผลผลติ” การพัฒนานวัตกรรมผลิตปลาสลิดดอนนาตลอดห่วงโซ่อุปทาน, “สลิดดอนนา” และการสร้างทางเลือกอาชีพเลี้ยงปลาชนิดใหม่ที่ตลาดต้องการ ได้แก่ นราธิวาส-ปลาดุกลําพัน ปัตตานี-ปลาดุกทะเล ยะลา-ปลาพลวงชมพู (อีแกกือเลาะห์) สงขลา-ปลาแขยงนวล กําหนดให้หน่วยงานปฏิบัติประเมินผลลัพธ์ (กําไรทางเศรษฐศาสตร์) ด้วยโปรแกรม “Culture” ซึง่รายงานผลผลิต รายได้ ต้นทุน กําไร ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม ระดับโครงการ พร้อมกันทันที กรมประมงได้จัดทําโครงการให้สอดคล้องกับมิติด้านการพัฒนาในกลุ่มภารกิจงานที่ 5 งานพัฒนาตามศักยภาพของพ้ืนที่ และคณุภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งมีตัวช้ีวัดแนวทางแผนบูรณาการ “รายได้เฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5” นอกจากน้ียังได้ปฏิบัติตามพิมพ์เขียวและแผนปฏิบัติการโมเดลขับเคลือ่นโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับพันธ์ุสัตว์นํ้าที่มีคุณภาพ เกิดระบบการเลี้ยงและลงทุนหมุนเวียนที่ต่อเน่ือง เพ่ือในอนาคตส่วนราชการจะต้องลดจํานวนการสนับสนุนพันธ์ุสัตว์ให้ได้ พร้อมทั้งพัฒนาระบบการเกษตรท่ีมีความจําเป็นและนําไปสู่การสร้างความเข้มแข็ง การสร้างมูลค่าเพ่ิมตามห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) วัตถุประสงค ์

  1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรมรีายได้เพ่ิมขึ้น 2. เพ่ือเพ่ิมผลผลติสัตว์นํ้าในอ่าวปัตตานี ชายฝ่ังทะเล และแหล่งนํ้าจืด 3. เพ่ือสร้างทางเลือกอาชีพเลี้ยงปลาชนิดใหม่

  ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ จํานวน - เกษตรกรได้รบัการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมง 3,600 ราย

 • 4

  กิจกรรมย่อย 1. เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืด 2. เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง 3. เครื่องมือประมง 4. เพ่ิมผลผลติสัตว์นํ้าในพ้ืนที่พิเศษ 4.1 กุ้งก้ามกราม 4.2 กุ้งกุลาดํา 4.3 หอยแครง 4.4 ปูทะเล

  5. สร้างทางเลือกอาชีพ 5.1 เลี้ยงปลาพลวงชมพู 5.2 เลี้ยงปลากดเหลือง 5.3 จัดทําจุดสาธิตเลี้ยงปลาแขยงนวลในกระชัง

  เชิงคุณภาพ - ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รบัการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึ้นตามเกณฑ์ที่กรมประมง กําหนด (รอ้ยละ 70) - รายได้เฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5

  งบประมาณ 22,764,200 บาท - กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมง 22,764,200 บาท

  ระยะเวลาดําเนินงาน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 พื้นที่ดําเนินการ

  จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และอําเภอจะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย ของจังหวัดสงขลา ข้อควรระวัง วัสดุที่ใช้ในการฝึกอบรมต้องเป็นวัสดุที่จําเป็นสําหรับใช้ในการดําเนินการฝึกอบรม และเป็นวัสดุที่ใช้แล้วหมดไปตามโครงการ ต้องไม่เหลือเก็บไว้และแจกจ่ายให้แก่ผู้อ่ืน (กรมบัญชีกลางวินิจฉัย)

 • 5

  ขั้นตอนการดําเนนิงาน กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมง 1. เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืด 1.1 สํานักงานประมงจังหวัดกําหนดชนิดสัตว์นํ้า (ปลาดุก ปลาตะเพียน ปลานิล ปลาทับทิม

  ปลากด ปลาจีน ปลาแรด ปลากินพืช ปลาจาระเม็ด ปลาสวาย ปลาหมอ กุ้งก้ามกราม ฯลฯ) และประเภทการเลี้ยง (บ่อดิน บ่อ พลาสติก กระชัง ฯลฯ) โดยพิจารณาจากความต้องการของ เกษตรกร หลักวิชาการประมง สภาพแวดล้อม สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม - ควรส่งเสริมอาชีพแบบกลุ่มหรือชุมชนมากกว่ารายบุคคล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงาน - ควรส่งเสริมให้เกษตรกรทําอาหารสัตว์นํ้าโดยอาศัยวัตถุดิบในพ้ืนที่ 1.2 คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม 1.3 จัดฝึกอบรมเกษตรกร ประเมินผลก่อนและหลังการฝึกอบรมของเกษตรกรทุกรายที่เข้ารับการ

  ฝึกอบรม แล้วรายงานผลการฝึกอบรมตามแบบฟอร์มที่กําหนด 1.4 สนับสนุนปัจจัยการผลิตหลังการฝึกอบรม

  - สํานักงานประมงจังหวัดสามารถให้การสนับสนุนวัสดุแก่กลุ่มเกษตรกรภายในกรอบ วงเงินค่าปัจจัยการผลิตที่กําหนดไว้ในค่าใช้จ่ายต่อหน่วยของหน่วยงานปฏิบัติ 1.5 ติดตามผล และบันทึกข้อมลูตามแบบฟอร์มจัดเก็บข้อมลู “Culture” ลงคอมพิวเตอร์ โดยมี เจ้าหน้าทีจ่ากส่วนกลางเป็นผู้ช่วยในการใช้โปรแกรม Access บันทึกข้อมูล หากยังไม่พร้อมให้ส่ง ข้อมูลที่บันทึกด้วยกระดาษ 1.6 สํานักงานประมงจังหวัดส่งสําเนาสัญญา/ข้อตกลง การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ วัสดุการเกษตร รายละเอียดตามแบบฟอร์มสรปุการใช้จ่าย งบประมาณ ปี 2561 ให้กองโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษเมื่อสิ้นปี งบประมาณ เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลจัดทําคําของบประมาณปีถัดไป

  2. เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง 2.1 สํานักงานประมงจังหวัดกําหนดชนิดสัตว์นํ้า (กุ้งกุลาดํา หอยแครง หอยแมลงภู่ หอยนางรม ปูม้า ปูทะเล ปลากะพงขาว ปลากะรัง ปลิงทะเล สาหร่ายทะเล ฯลฯ) และประเภทการเลี้ยง (กระชัง คอก นากุ้งรา้ง หลักไม้ไผ ่ฯลฯ) โดยพิจารณาจากความต้องการของเกษตรกร หลักวิชาการประมง สภาพแวดล้อม สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม - ควรส่งเสริมอาชีพแบบกลุ่มหรือชุมชนมากกว่ารายบุคคล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงาน 2.2 - 2.6 ใช้แนวทางการดําเนินงานเดียวกันกับเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืด

  3. เครื่องมือประมง 3.1 สํานักงานประมงจังหวัดกําหนดชนิดเครื่องมือประมง/ส่วนประกอบเคร่ืองมือประมง (อวน

 • 6

  ลอยกุ้ง อวนลอยปลากะพง อวนลอยปลาทู อวนล้อมปลากระบอก อวนจมปู ลอบปู ฯลฯ โดยพิจารณาจากความต้องการของชาวประมง หลกัวิชาการประมง สภาพแวดล้อม สภาพทาง เศรษฐกิจและสังคม การแก้ไขปัญหาเร่งด่วน เน้นการปรับเปลี่ยนเคร่ืองมือประมงให้ถูก กฎหมาย การส่งเสริมเคร่ืองมือประมงเพ่ือใช้ประโยชน์จากแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล 3.2 - 3.4 ใช้แนวทางการดําเนินงานเดียวกันกับเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืด 3.5 ติดตามผลโดยใช้แบบสมัภาษณ์เครื่องมือประมง 3.6 ใช้แนวทางการดําเนินงานเดียวกันกับเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืด

  4. เพ่ิมผลผลติสัตว์นํ้าในพ้ืนที่พิเศษ เดิมกิจกรรมย่อยน้ีเป็นการปล่อยกุ้งกุลาดําขนาด 1 กรมั (กุ้งกรัม) ในอ่าวปัตตานีซึ่งเห็นผลชัดเจนใน

  การสร้างความเป็นมิตรกับชุมชนรอบอ่าว ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์นํ้าชายฝั่งปัตตานีเพ่ิมผลผลิตกุ้งกุลาดํามาต้ังแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน ชาวบ้านในพ้ืนที่สามารถจับกุ้งกุลาดําออกจําหน่ายได้ตลอดทั้งปีมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น มีกําลังใจในการดํารงชีวิตหาเลี้ยงชีพ ส่งผลท่ีดีต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และความมั่นคงของรัฐ ขั้นตอนการดําเนินงานเพ่ิมผลผลิตกุ้งกุลาดํา 4.1 คัดเลือกแหล่งนํ้าชายฝั่งทะเลที่มีความเหมาะสมในการปล่อยพันธ์ุกุ้งกุลาดํา มุ่งเน้นอ่าว

  ปัตตานีเป็นลําดับแรก 4.2 อนุบาลลูกกุ้งกุลาดําต้ังแต่ระยะนอเพลียสในบ่อซิเมนต์ ให้ได้ลูกกุ้งขนาด PL15 –PL20

  4.3 อนุบาลลูกกุ้งในบ่อดิน ให้ได้ขนาด 0.5-1.0 กรัม (1,000-2,000 ตัว/กิโลกรัม) ขณะอนุบาลในบ่อ ซิเมนต์และบ่อดินมีการวิเคราะห์คุณภาพนํ้า ตรวจยาปฏิชีวนะและสารตกค้าง ตรวจสอบการ ปลอดโรค หากแก้ไขปัญหาไม่ได้จะทําลายลูกกุ้งไม่ใหโ้รคระบาด 4.4 รวบรวมลกูกุ้งกุลาดําในบ่อดินด้วยชิปไสกุ้งพักไว้ในบ่อซิเมนต์ เป็นเวลา 2 วัน 4.5 ประสานงานประมงอําเภอในพ้ืนที่ปล่อยกุ้งที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานลงในแหล่งนํ้า 4.6 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่งปัตตานีส่งรายช่ือผู้ได้รับประโยชน์ 4.7 ส่งเอกสาร/หลักฐาน ลักษณะเดียวกันกับข้อ 1.6 4.8 ประเมินผลลัพธ์ การเพิ่มผลผลติกุ้งก้ามกราม หอยแครง และปูทะเล ต้องมีการประเมินผลลพัธ์ (ผลผลิต และ/หรอื

  รายได้ที่เพิ่มขึน้) 5. สร้างทางเลือกอาชีพ

  5.1 กลุ่มวิจัยและพัฒนา คัดเลือกผลงานวิจัยประยุกต์ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า เพ่ือกําหนดแผนพัฒนางานประจําสู่งานวิจัย (Routine to Research, R2R)

  5.2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีพร้อมกับการพัฒนาทดลองในฟาร์ม (on-farm) ของเกษตรกร เพ่ือสร้าง กระบวนการผลิตสัตว์นํ้าภายใต้ปัจจัยที่ชาวประมง/ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า/ผู้ประกอบการ ปฏิบัติและประสบจริง หรือปรับปรุงกระบวนการผลิตเดิมให้ดีย่ิงขึ้น มีเป้าหมายให้ได้ผลงานที่ ทําได้ทาง

 • 7

  วิชาการ-มีกําไรทางเศรษฐศาสตร ์(ทําได้-มีกําไร) ทั้งน้ี การพัฒนาทดลองในฟาร์มของเกษตรกร ต้องคู่ขนานไปกับการจัดทําจุดสาธิตในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า

  5.3 สํานักงานประมงจังหวัดขยายผลจากเกษตรกรแกนนําไปสู่เกษตรกรเครอืข่าย เกษตรกรทั่วไป ชุมชนอ่ืน กลุ่มอ่ืน

  5.4 กองโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ เผยแพร่เอกสารวิชาการ และเมนูอาชีพประมงแบบพลวัต

  5.5 ส่งเอกสาร/หลักฐาน ลักษณะเดียวกันกับข้อ 1.6

 • 8

  ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย (Unit cost ) ของหนว่ยงานปฏิบัติ กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมง 3,600 ราย

  1. เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืด 2,175 ราย เป้าหมายรายจังหวัด:

  จังหวัด นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา รวม (ราย) จํานวนเกษตรกร (ราย) 400 375 1,250 150 2,175 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพต่อรุ่นของเกษตรกร:

  เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืด ฝึกอบรมรุ่นละ 25 คน ระยะเวลา 1 วัน (ถัวจ่ายได้) และรับปัจจยัการผลิตรายการ การคํานวณ จํานวนเงิน (บาท)

  ฝึกอบรม 1. ค่าอาหารกลางวัน อัตราวันละ 150 บาท x 25 คน 3,7502. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม อัตรามื้อละ 25 บาท x 2 มื้อ x 25 คน 1,2503. ค่าพาหนะ คนละไม่เกิน 100 บาท/วัน x 25 คน 2,5004. ค่าตกแต่งสถานที่ 1,0005. ค่าตอบแทนวิทยากร วันละ 3 ช่ัวโมง x ช่ัวโมงละ 600 บาท 1,8006. ค่าวัสดุฝึกอบรม 2,000 รวมค่าฝึกอบรม 12,300สนับสนุนปัจจยัการผลิต 7. ค่าปัจจัยการผลิต ประมาณคนละ 2,400 บาท x 25 คน 60,0008. ค่าใช้จ่ายในการติดตามผล คนละ 190 บาท x 25 คน 4,750 รวมค่าใช้จ่ายต่อเกษตรกร 25 คน

  @ 3,082 บาท 77,050

  ปัจจัยการผลิตที่มีความเหมาะสมในการมอบให้กลุ่มเกษตรกรมากกว่ามอบให้เกษตรกรรายบุคคล ได้แก่ ฟอร์มาลีน วิตามิน ยาปฏิชีวนะ พันธ์ุและอาหารที่มขีนาดบรรจุไม่ลงตัวกับวงเงิน การดําเนินงานในพ้ืนที่เสี่ยงใช้วิธีจ้างเหมาบริการคนในพ้ืนที ่จัดเก็บข้อมูลสําหรับประมวลผลลัพธ์ และเป็นพ่ีเลี้ยงทางวิชาการแก่เกษตรกร

 • 9

  การจัดสรรงบประมาณเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืดของเกษตรกร: รายการ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา

  1. จํานวนเกษตรกร (ราย) 400 375 1,250 150 2. จํานวนรุ่นของการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ (รุ่นละ 25 คน)

  16 15 50 6

  3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแต่ละจังหวัด (รุ่นละ 77,050 บาท)

  1,232,800 1,155,750 3,852,500 462,300

  รวมงบประมาณ 4 จังหวัด 6,703,350 บาท

  1.1 การจัดต้ังหมู่บ้านปลาเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้ 60 ราย 1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 2 รุ่น 60 คน 2 วัน - ค่าอาหารกลางวัน 9,000 บาท - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 3,000 บาท - ค่าพาหนะ 6,000 บาท - ค่าตกแต่งสถานที่ 2,000 บาท - ค่าตอบแทนวิทยากร 3,600 บาท - ค่าวัสดุฝึกอบรม 4,800 บาท

  รวม 28,400 บาท 1.1.2 ค่าปัจจยัการผลิต (พันธ์ุปลา อาหารปลา วัสดุปรับปรุงบ่อ/แปรรูปสัตว์นํ้า) - รายละ 8,500 บาท 60 ราย 510,000 บาท 1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการติดตามผล (เบ้ียเลี้ยง พาหนะ นํ้ามันเช้ือเพลิง ที่พัก)

  61,600 บาท รวมเงินเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืดและหมู่บ้านปลา 7,303,350 บาท 2. เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง 200 ราย เป้าหมายรายจังหวัด :

  จังหวัด นราธิวาส ปัตตานี สงขลา รวม (ราย)จํานวนเกษตรกร (ราย) 50 100 50 200

 • 10

  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพต่อรุ่น: เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง อบรมรุ่นละ 25 คน ระยะเวลา 2 วัน (ถัวจ่ายได้) และรับปัจจยัการผลิต

  รายการ การคํานวณ จํานวนเงิน (บาท)ฝึกอบรม 1. ค่าอาหารกลางวัน อัตราวันละ 150 บาท x 25 คน x 2 วัน 7,5002. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม อัตรามื้อละ 25 บาท x 2 มื้อ x 25 คน x 2 วัน 2,5003. ค่าพาหนะ คนละไม่เกิน 100 บาท/วัน x 25 คน x 2 วัน 5,0004. ค่าตกแต่งสถานที่ 1,0005. ค่าตอบแทนวิทยากร วันละ 3 ช่ัวโมง x ช่ัวโมงละ 600 บาท x 2 วัน 3,6006. ค่าวัสดุฝึกอบรม 3,000 รวมค่าฝึกอบรม 22,600สนับสนุนปัจจยัการผลิต 7. ค่าปัจจัยการผลิต ประมาณคนละ 5,000 บาท x 25 คน 125,0008. ค่าใช้จ่ายในการติดตามผล คนละ 190 บาท x 25 คน 4,750 รวมค่าใช้จ่ายต่อเกษตรกร 25 คน

  @ 6,094 บาท 152,350

  ปัจจัยการผลิตที่มีความเหมาะสมในการมอบให้กลุ่มเกษตรกรมากกว่ามอบให้เกษตรกรรายบุคคล

  ได้แก่ ฟอร์มาลีน วิตามิน ยาปฏิชีวนะ พันธ์ุและอาหารที่มขีนาดบรรจุไม่ลงตัวกับวงเงิน การดําเนินงานในพ้ืนที่เสี่ยงใช้วิธีจ้างเหมาบริการคนในพ้ืนที ่จัดเก็บข้อมูลสําหรับประมวลผลลัพธ์ และเป็นพ่ีเลี้ยงทางวิชาการแก่เกษตรกร การจัดสรรงบประมาณเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง:

  รายการ นราธิวาส ปัตตานี สงขลา1. จํานวนเกษตรกร (ราย) 50 100 502. จํานวนรุ่นของการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ (รุ่นละ 25 คน) 2 4 23. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแต่ละจังหวัด (รุ่นละ 152,350 บาท)

  304,700 609,400 304,700

  รวมงบประมาณ 3 จังหวัด 1,218,800 บาท

 • 11

  3. เครื่องมือประมง 325 ราย เป้าหมายรายจังหวัด :

  จังหวัด นราธิวาส ปัตตานี สงขลา รวม (ราย)จํานวนเกษตรกร (ราย) 50 225 50 325ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพต่อรุ่น:

  เครื่องมือประมง อบรมรุ่นละ 25 คน ระยะเวลา 1 วัน (ถัวจ่ายได้) และรับปัจจัยการผลิต รายการ การคํานวณ จํานวนเงิน (บาท)

  ฝึกอบรม 1. ค่าอาหารกลางวัน อัตราวันละ 150 บาท x 25 คน x 1 วัน 3,7502. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม อัตรามื้อละ 25 บาท x 2 มื้อ x 25 คน x 1 วัน 1,2503. ค่าพาหนะ คนละไม่เกิน 100 บาท/วัน x 25 คน x 1 วัน 2,5004. ค่าตกแต่งสถานที่ 1,0005. ค่าตอบแทนวิทยากร วันละ 3 ช่ัวโมง x ช่ัวโมงละ 600 บาท x 1 วัน 1,8006. ค่าวัสดุฝึกอบรม 3,000 รวมค่าฝึกอบรม 13,300สนับสนุนปัจจยัการผลิต 7. ค่าปัจจัยการผลิต ประมาณคนละ 5,000 บาท x 25 คน 125,0008. ค่าใช้จ่ายในการติดตามผล คนละ 190 บาท x 25 คน 4,750 รวมค่าใช้จ่ายต่อเกษตรกร 25 คน

  @ 5,722 บาท 143,050

  ปัจจัยการผลิตบางอย่างมีความเหมาะสมในการมอบให้กลุ่มมากกว่ามอบให้รายบุคคล ให้สํานักงานประมงจังหวัดเทียบเคียงกับกิจกรรมย่อยเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืด การดําเนินงานในพ้ืนที่เสี่ยงใช้วิธีจ้างเหมาบริการคนในพ้ืนที ่จัดเก็บข้อมูลสําหรับประมวลผลลัพธ์ และเป็นพ่ีเลี้ยงทางวิชาการแก่เกษตรกร การจัดสรรงบประมาณเครื่องมือประมง:

  รายการ นราธิวาส ปัตตานี สงขลา1. จํานวนเกษตรกร (ราย) 50 225 502. จํานวนรุ่นของการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ (รุ่นละ 25 คน) 2 9 23. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแต่ละจังหวัด (รุ่นละ 143,050 บาท)

  286,100 1,287,450 286,100

  รวมงบประมาณ 3 จังหวัด 1,859,650 บาท

 • 12

  4. เพ่ิมผลผลิตสัตว์นํ้าในพ้ืนที่พิเศษ 4.1 กุ้งก้ามกราม

  รายละเอียด: จังหวัด ปัตตานี ยะลา

  เป้าหมายจํานวนพันธ์ุกุ้งก้ามกราม (ตัว) 1,000,000 1,500,000งบประมาณ (บาท) 1,500,000 2,250,000เกษตรกรได้รับประโยชน์ (ราย) 160 240

  4.2 กุ้งกุลาดํา

  รายละเอียด: จังหวัด ปัตตานี

  เป้าหมายจํานวนพันธ์ุกุ้งกุลาดํา (ตัว) 2,000,000งบประมาณ (บาท) 2,000,000เกษตรกรได้รับประโยชน์ (ราย) 265

  4.3 หอยแครง

  รายละเอียด: จังหวัด ปัตตานี

  เป้าหมายจํานวนพันธ์ุหอยแครง (กิโลกรมั) 5,000งบประมาณ (บาท) 1,000,000เกษตรกรได้รับประโยชน์ (ราย) 100

  4.4 ปูทะเล

  รายละเอียด: จังหวัด ปัตตานี

  เป้าหมายจํานวนปูทะเล (ตัว) 20,000งบประมาณ (บาท) 600,000เกษตรกรได้รับประโยชน์ (ราย) 50

  เน่ืองจากมีการปรับลดงบประมาณสํานักงานประมงจังหวัดสามารถแก้ไขปัญหาสอดคลอ้งระหว่างการปฏิบัติงานกับการใช้จ่ายงบประมาณโดยนําค่าใช้สอยถัวจ่ายเป็นค่าวัสดุ

 • 13

  5. สร้างทางเลือกอาชีพ กิจกรรมย่อยสร้างทางเลือกอาชีพ เป็นการพัฒนาเทคโนโลย่ีกิจกรรมสนับสนุน (Support activities) ของห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) โดยการนําผลงานวิจัยประยุกต์ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์นํ้าไปถ่ายทอดเทคโนโลยีพร้อมกับการพัฒนาทดลองในฟาร์ม (on-farm) ของเกษตรกร แล้วนําผลงานที่ทําได้ทางวิชาการ-มีกําไรทางเศรษฐศาสตร์ (ทําได้-มีกําไร) ไปส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ทั้งน้ี การพัฒนาทดลองในฟาร์มของเกษตรกร ต้องคู่ขนานไปกับการจัดทําจุดสาธิตในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า การจัดสรรงบประมาณ:

  ลําดับ เรื่อง รายละเอียด งบประมาณ

  (บาท) 1. การเลี้ยงปลาพลวงชมพูในบ่อดิน

  เกษตรกร 3 ราย (อ.จะแนะ, ศรสีาคร, สุคิริน)

  สํานักงานประมงจังหวัดนราธิวาส - ค่าพันธ์ุปลาพลวงชมพู ขนาด 2-3 ซม. จํานวน 150 ตัว (50 ตัว/แห่ง) - ค่าอาหารปลา - ฝึกอบรมการเลี้ยงปลาพลวงชมพู 1 รุ่น 3 คน 2 วัน (ค่าอาหารกลางวัน 1,800 บาท ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 300 บาท ค่าพาหนะ 10,000 บาท ค่าตกแต่งสถานที่ 1,000 บาท คา่ที่พัก 3,600 บาท ค่าของสมนาคุณ 3,000 บาท ค่าวัสดุฝึกอบรม 300 บาท รวม 20,000 บาท)

  102,000

  2. เลี้ยงปลากดเหลืองเชิงพาณิชย์เกษตรกร 22 ราย (อ.กะพ้อ)

  สํานักงานประมงจังหวัดปัตตานี - ค่าพันธ์ุปลากดเหลือง ขนาด 3 น้ิว ตัวละ 4 บาท รายละ 1,000 ตัว - ค่าอาหารปลาดุก โปรตีน 32 % รายละ 2 กระสอบ ๆ ละ 625 บาท - ค่าอาหารปลาดุก โปรตีน 30 % รายละ 4 กระสอบ ๆ ละ 600 บาท - ค่าอาหารปลาดุก โปรตีน 25 % รายละ 5 กระสอบ ๆ ละ 550 บาท - ค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่

  264,000

  3. จัดทําจุดสาธิตการเลี้ยงปลาแขยงนวลในกระชัง

  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียง สัตว์นํ้าจืด เขต 12 (สงขลา) - ค่ากระชัง 10 กระชัง 25,000 บาท

  60,000

 • 14

  ลําดับ เรื่อง รายละเอียด งบประมาณ

  (บาท) - ค่าไม้สําหรับทําโครงกระชัง 2,600 บาท - ค่าแกลลอนทําทุ่นกระชัง 9,000 บาท - ค่าอาหารปลา 11,000 บาท - ค่าวัสดุผลิตพันธ์ุปลา 7,500 บาท - ค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่ 4,900 บาท

  รวม 3 เรื่อง 426,000 ทางราชการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้บางส่วนเฉพาะรายการที่จําเป็น ไม่ได้สนับสนุนครบทุกรายการ

  เกษตรกรต้องมีส่วนร่วมสมทบลงทุนออกค่าใช้จ่าย หรือจัดหาปัจจัยการผลิต - ประมงโรงเรียน กิจกรรมย่อยประมงโรงเรียนไม่ได้อยู่ในตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ (เกษตรกร 3,600 ราย) กลุม่วิจัยและพัฒนา กองโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษได้งดกิจกรรมย่อยประมงโรงเรียน เน่ืองจากผู้ที่เก่ียวข้องมีความต้องการเฉพาะพันธ์ุปลาและอาหารปลาเท่าน้ัน ไม่มีการรายงานผลลัพธ์ แต่โรงเรียนในพ้ืนที่อําเภอบาเจาะได้แสดงบันทึกผลงานที่จะนําไปคํานวณกําไรทางเศรษฐศาสตร์ได้ และจะเพ่ิมการมีส่วนร่วมโดยโรงเรียนจัดพ้ืนที่ให้ปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ใช้มูลวัวแห้งจากบ้านผู้ปกครอง เพ่ือทดลองหมักหญ้าสลับมลูวัวแห้งในบ่อปลา และจะทดลองขยายพันธ์ุกุ้งฝอยในกองหญ้าหมัก ดังน้ันจึงคงกิจกรรมย่อยประมงโรงเรียนในปี 2561 ไว้เพียง 2 แห่ง การจัดสรรงบประมาณ 57,000 บาท

  1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 2 รุน่ 20 คน 2 วัน - ค่าอาหารกลางวัน 3,000 บาท - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 1,000 บาท - ค่าพาหนะ 2,000 บาท - ค่าวัสดุฝึกอบรม 1,000 บาท รวม 7,000 บาท

  2. ค่าปัจจัยการผลิต a. โรงเรียนนํ้าตกปาโจ เน้ือที่บ่อ 2 ไร ่ค่าปัจจัยการผลิต (เช่น วัสดุปรับปรุงบ่อ, พันธ์ุปลา,

  อาหารปลา ฯลฯ) 30,000 บาท b. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9 เน้ือที่บ่อ 0.5 ไร่ (20 x 20 ม. 2 บ่อ) ค่าปัจจัยการผลิต

  (เช่น วัสดุปรับปรุงบ่อ, พันธ์ุปลา, อาหารปลา ฯลฯ) 10,000 บาท 3. ค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่ 10,000 บาท

 • 15

  เงื่อนไข: - ต้องมีการจดบันทึกผลผลิต รายได้ ต้นทุน กําไร คําแนะนํา: - สัดส่วนวัสดุหมักต่อเน้ือที่บ่อ 1 ไร่ ใช้หญ้า 80 กก.+มลูวัวแห้ง 40 กก. สลับกัน 5 ช้ัน (ประมงจังหวัดเชียงรายเรียกว่าทําขนมช้ัน) ช้ันล่างสุดเป็นหญ้า แล้วจึงเป็นมูลสตัว์ หญ้า มูลสตัว์ หญ้า ตามลําดับ

 • 16

  ข้อมูลย้อนหลงั ปีงบประมาณ งบประมาณ

  (บาท) เป้าหมาย เบิกจ่าย 30 ก.ย.

  (บาท) หมายเหตุ

  2550 13,503,900 กิจกรรม ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 13,503,900 บาท

  2551 13,503,900 กิจกรรม ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 13,503,900 บาท

  2552 38,500,000 เกษตรกรได้รับการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 5,300 ราย (เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืดและชายฝั่ง 5,300 ราย,ปรับเปลี่ยนเครื่องมือประมง 200 ราย ส่งเสริมการแปรรูปสัตว์นํ้า 200 ราย, แหล่งอาศัยสัตว์ทะเล 5 แห่ง)

  กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 34,900,000 บาท กิจกรรม ปรับเปลี่ยนเครื่องมือประมง 2,000,000 บาท กิจกรรม ส่งเสริมการแปรรูปสัตว์นํ้า 1,600,000 บาท

  2553 38,500,000 เกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการ

  กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์

 • 17

  ปีงบประมาณ งบประมาณ (บาท)

  เป้าหมาย เบิกจ่าย 30 ก.ย. (บาท)

  หมายเหตุ

  ประมง 5,700 ราย(เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืดและชายฝั่ง 5,400 ราย, ส่งเสริมการแปรรูปสัตว์นํ้า 300 ราย, แหล่งอาศัยสัตว์ทะเล 5 แห่ง)

  นํ้า 38,500,000 บาท

  2554 184,643,700 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 5,000 ราย เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 18,000 ราย แหล่งอาศัยสัตว์ทะเล 5 แห่ง

  96,312,048.80 (ร้อยละ 52.16)

  กิจกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง 66,550,000 บาท กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 103,093,700 บาท กิจกรรม จัดทาํแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล 15,000,000 บาท

  2555 43,777,000 เกษตรกร 6,700 ราย แหล่งอาศัยสัตว์ทะเล 5 แห่ง

  29,781,764.77 (ร้อยละ 68.03)

  กิจกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง 27,777,000 บาท กิจกรรม จัดทาํแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล 16,000,000 บาท

  2556 47,060,000 เกษตรกร 6,700 ราย

  40,875,677.18 (ร้อยละ 86.86)

  กิจกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการ

 • 18

  ปีงบประมาณ งบประมาณ (บาท)

  เป้าหมาย เบิกจ่าย 30 ก.ย. (บาท)

  หมายเหตุ

  แหล่งอาศัยสัตว์ทะเล 5 แห่ง

  ประมง 31,060,000 บาท กิจกรรม จัดทาํแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล 16,000,000 บาท

  2557 27,988,000 เกษตรกร 3,000 ราย แหล่งอาศัยสัตว์ทะเล 3 แห่ง

  27,908,499.27 (ร้อยละ 99.72)

  กิจกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง 17,560,000 บาท กิจกรรม จัดทาํแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล 10,428,000

  2558 27,988,000 เกษตรกร 3,000 ราย แหล่งอาศัยสัตว์ทะเล 3 แห่ง

  27,451,582.87 (ร้อยละ 98.08)

  กิจกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง 17,560,000 บาท กิจกรรม จัดทาํแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล 10,428,000 บาท

  2559 27,988,000 เกษตรกร 3,000 ราย แหล่งอาศัยสัตว์ทะเล 3 แห่ง

  GFMIS 30 ก.ย. 59 19,057,714.67 (ร้อยละ 68.09)

  กิจกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง 17,560,000 บาท (ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 98.80) กิจกรรม จัดทาํแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล 10,428,000 บาท (ผลการ

 • 19

  ปีงบประมาณ งบประมาณ (บาท)

  เป้าหมาย เบิกจ่าย 30 ก.ย. (บาท)

  หมายเหตุ

  เบิกจ่ายร้อยละ 14.50-จมเรือ IUU)

  2560 27,644,000 เกษตรกร 3,000 ราย แหล่งอาศัยสัตว์ทะเล 3 แห่ง

  GFMIS 29 ก.ย. 60 26,809,464.62 (ร้อยละ 96.98)

  กิจกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง 17,560,000 บาท กิจกรรม จัดทาํแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล 10,084,000 บาท

  2561 22,764,200 เกษตรกร 3,600 ราย

  กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมง

  รวม 513,860,700

 • การคํานวณค่าใช้จ่ายต่อหน่วย

  ค่าใช้จ่ายในการติดตามผลรายละ 190 บาทเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืด ฝึกอบรมรุ่นละ 25 คน ระยะเวลา 1 วัน (ถัวจ่ายได้) และค่าปัจจัยการผลิต

  ลําดับ รายการ การคํานวณ จํานวนเงิน ต่อรายฝึกอบรม 492

  1 ค่าอาหารกลางวัน อัตราวันละ 150 บาท x 25 คน x 1 วัน = 3,7502 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อัตรามื้อละ 25 บาท x 2 มื้อ x 25 คน x 1 วัน = 1,2503 ค่าพาหนะ คนละไม่เกิน 100 บาท/วัน x 25 คน x 1 วัน = 2,5004 ค่าตกแต่งสถานท่ี 1,0005 ค่าตอบแทนวิทยากร วันละ 3 ช่ัวโมง x 600 บาท x 1 วัน = 1,8006 ค่าวัสดุฝึกอบรม 2,000

  สนับสนุนปัจจัยการผลิต7 ค่าปัจจัยการผลิต ประมาณ คนละ 2,400 บาท x 25 คน = 60,000 2,400

  ค่าจัดอบรมและติดตามผล รายละ 190 บาท x 25 คน = 4,750 190รวมค่าใช้จ่าย 25 คน 77,050ค่าใช้จ่ายต่อราย 3,082

  เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง ฝึกอบรมรุ่นละ 25 คน ระยะเวลา 2 วัน (ถัวจ่ายได้) และค่าปัจจัยการผลิต

  ลําดับ รายการ การคํานวณ จํานวนเงิน ต่อรายฝึกอบรม 904

  1 ค่าอาหารกลางวัน อัตราวันละ 150 บาท x 25 คน x 2 วัน = 7,5002 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อัตรามื้อละ 25 บาท x 2 มื้อ x 25 คน x 2 วัน = 2,5003 ค่าพาหนะ คนละไม่เกิน 100 บาท/วัน x 25 คน x 2 วัน = 5,0004 ค่าตกแต่งสถานท่ี 1,0005 ค่าตอบแทนวิทยากร วันละ 3 ช่ัวโมง x 600 บาท x 2 วัน = 3,6006 ค่าวัสดุฝึกอบรม 3,000

  สนับสนุนปัจจัยการผลิต7 ค่าปัจจัยการผลิต ประมาณ คนละ 5,000 บาท x 25 คน = 125,000 5,000

  ค่าจัดอบรมและติดตามผล รายละ 190 บาท x 25 คน = 4,750 190รวมค่าใช้จ่าย 25 คน 152,350ค่าใช้จ่ายต่อราย 6,094

  ส่งเสริม61_051060 UnitCost

 • การคํานวณค่าใช้จ่ายต่อหน่วย

  เครื่องมือประมง ฝึกอบรมรุ่นละ 25 คน ระยะเวลา 1 วัน (ถัวจ่ายได้) และค่าปัจจัยการผลิต

  ลําดับ รายการ การคํานวณ จํานวนเงิน ต่อรายฝึกอบรม 532

  1 ค่าอาหารกลางวัน อัตราวันละ 150 บาท x 25 คน x 1 วัน = 3,7502 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อัตรามื้อละ 25 บาท x 2 มื้อ x 25 คน x 1 วัน = 1,2503 ค่าพาหนะ คนละไม่เกิน 100 บาท/วัน x 25 คน x 1 วัน = 2,5004 ค่าตกแต่งสถานท่ี 1,0005 ค่าตอบแทนวิทยากร วันละ 3 ช่ัวโมง x 600 บาท x 1 วัน = 1,8006 ค่าวัสดุฝึกอบรม 3,000

  สนับสนุนปัจจัยการผลิต7 ค่าปัจจัยการผลิต ประมาณ คนละ 5,000 บาท x 25 คน = 125,000 5,000

  ค่าจัดอบรมและติดตามผล รายละ 190 บาท x 25 คน = 4,750 190รวมค่าใช้จ่าย 25 คน 143,050ค่าใช้จ่ายต่อราย 5,722

  ส่งเสริม61_051060 UnitCost

 • - 1 -

  หน่วยนับ เป้าหมาย งบกรมประมง unit cost บริหารเงิน unit cost โอนจัดสรร จํานวนเงิน check(บาท) หน่วยปฏิบัติ สํารองเงิน กรมประมง หน่วยปฏิบัติ บริหาร&สํารอง value

  กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมง 0.18จ้างเหมา 13 คน 12 เดือนๆ ละ 8,000.- 1,248,000 1,248,000จ้างเหมา 1 คน 12 เดือนๆ ละ 12,500.- 150,000 150,000จ้างเหมาบริการ 5 หน่วยงาน x 7,000.- 35,000 35,000

  1. เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด 2,235 8,617,953 7,303,350 1,314,603นราธิวาส ราย 400 1,454,704 3,082 554.76 3,636.76 1,232,800 221,904 15.25ปัตตานี ราย 375 1,363,785 3,082 554.76 3,636.76 1,155,750 208,035 15.25ยะลา ราย 1,250 4,545,950 3,082 554.76 3,636.76 3,852,500 693,450 15.25หมู่บ้านปลา-ยะลา ราย 60 708,000 10,000 1,800.00 11,800.00 600,000 108,000 15.25สงขลา ราย 150 545,514 3,082 554.76 3,636.76 462,300 83,214 15.25

  2. เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง 200 1,438,184 1,218,800 219,384นราธิวาส ราย 50 359,546 6,094 1,096.92 7,190.92 304,700 54,846 15.25ปัตตานี ราย 100 719,092 6,094 1,096.92 7,190.92 609,400 109,692 15.25สงขลา ราย 50 359,546 6,094 1,096.92 7,190.92 304,700 54,846 15.25

  3. เครื่องมือประมง 325 2,194,387 1,859,650 334,737นราธิวาส ราย 50 337,598 5,722 1,029.96 6,751.96 286,100 51,498 15.25ปัตตานี ราย 225 1,519,191 5,722 1,029.96 6,751.96 1,287,450 231,741 15.25สงขลา ราย 50 337,598 5,722 1,029.96 6,751.96 286,100 51,498 15.25

  4. เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ําในพื้นที่พิเศษ 815 7,350,000 7,350,0004.1 กุ้งก้ามกราม 4.1.1 ปัตตานี ตัว 1,000,000 1,500,000 1.50 1.50 1,500,000 0.00 4.1.2 ยะลา ตัว 1,500,000 2,250,000 1.50 1.50 2,250,000 0.00

  กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อยเป้าหมายและงบประมาณโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2561

  ส่งเสริม61_051060 เป้าหมาย_งบประมาณ

 • - 2 -

  หน่วยนับ เป้าหมาย งบกรมประมง unit cost บริหารเงิน unit cost โอนจัดสรร จํานวนเงิน check(บาท) หน่วยปฏิบัติ สํารองเงิน กรมประมง หน่วยปฏิบัติ บริหาร&สํารอง value

  กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย

  4.2 เกษตรกรได้รับประโยชน์ ราย 4.2.1 ปัตตานี ราย 160 4.2.2 ยะลา ราย 2404.3 กุ้งกุลาดํา-ปัตตานี ตัว 2,000,000 2,000,000 1.00 1.00 2,000,000 0.004.4 เกษตรกรได้รับประโยชน์-ปัตตานี ราย 2654.5 หอยแครง-ปัตตานี กก. 5,000 1,000,000 200.00 200.00 1,000,000 0.004.6 เกษตรกรได้รับประโยชน์-ปัตตานี ราย 1004.7 ปูทะเล-ปัตตานี ตัว 20,000 600,000 30.00 30.00 600,000 0.004.8 เกษตรกรได้รับประโยชน์-ปัตตานี ราย 50

  5 สร้างทางเลือกอาชีพ ราย 25 502,680 426,000 76,6805.1 เลี้ยงปลาพลวงชมพู-นราธิวาส ราย 3 120,360 34,000 6,120.00 40,120.00 102,000 18,360 15.255.2 เลี้ยงปลากดเหลือง-ปัตตานี ราย 22 311,520 12,000.00 2,160.00 14,160.00 264,000 47,520 15.255.3 จดุสาธิตเลี้ยงปลาแขยงนวล-สงขลา แห่ง 1 70,800 60,000.00 10,800.00 70,800.00 60,000 10,800 15.25

  - ประมงโรงเรียนนราธิวาส แห่ง 2 57,000 57,000 0.00

  19,647,800 1,945,404crosscheck

  คํานวณทั้งปี งวดที่ 1 คงค้าง หน่วยงาน21,593,204 บาท นราธิวาส 2,373,600 กคพ. 995,404 + 6,796 =1,002,200

  เกษตรกร ปัตตานี 8,964,600 กกจ. 500,0003,600 ราย ยะลา 7,093,500 กวพ. 450,000

  สงขลา 1,216,100 ส่วนกลาง 1,945,404รวมภูมิภาค ส่วนกลางในภูมิภาค 19,647,800

  21,593,204

  ส่งเสริม61_051060 เป้าหมาย_งบประมาณ

 • เป้าหมาย ฝึกอบรม วัสดุการเกษตร ใช้สอย+วัสดุส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมง (ราย)ค่าจ้างเหมาบริการ 1,433,000ค่าจ้างเหมาคนช่วยปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงจ้างเหมา 4 คน 12 เดือนๆ ละ 8,000 บาท สํานักงานประมงจังหวัด นราธิวาส 384,000จ้างเหมา 4 คน 12 เดือนๆ ละ 8,000 บาท ปัตตานี 384,000จ้างเหมา 4 คน 12 เดือนๆ ละ 8,000 บาท ยะลา 384,000จ้างเหมา 1 คน 12 เดือนๆ ละ 8,000 บาท สงขลา 96,000จ้างเหมา 1 คน 12 เดือนๆ ละ 12,500 บาท ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง ปัตตานี 150,000

  สัตว์น้ําชายฝั่งค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ (เช่น จัดนิทรรศการ)

  สํานักงานประมงจังหวัด นราธิวาส 7,000ปัตตานี 7,000ยะลา 7,000สงขลา 7,000

  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง ปัตตานี 7,000สัตว์น้ําชายฝั่ง

  การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปี 2561

  ลําดับ กิจกรรม หน่วยงาน จังหวัดงบประมาณ (บาท)

  รวม

  ส่งเสริม61_051060 Money 1

 • เป้าหมาย ฝึกอบรม วัสดุการเกษตร ใช้สอย+วัสดุลําดับ กิจกรรม หน่วยงาน จังหวัด

  งบประมาณ (บาท)รวม

  1 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด 2,235 7,303,350ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย 492 2,400 190

  สํานักงานประมงจังหวัด นราธิวาส 400 196,800 960,000 76,000 1,232,800ปัตตานี 375 184,500 900,000 71,250 1,155,750ยะลา 1,250 615,000 3,000,000 237,500 3,852,500

  การจัดตั้งหมู่บ้านปลาเพื่อการท่องเที่ยว ยะลา 60 28,400 510,000 61,600 600,000สงขลา 150 73,800 360,000 28,500 462,300

  2 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง 200 1,218,800ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย 904 5,000 190

  สํานักงานประมงจังหวัด นราธิวาส 50 45,200 250,000 9,500 304,700ปัตตานี 100 90,400 500,000 19,000 609,400สงขลา 50 45,200 250,000 9,500 304,700

  3 เครื่องมือประมง 325 1,859,650ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย 532 5,000 190

  สํานักงานประมงจังหวัด นราธิวาส 50 26,600 250,000 9,500 286,100ปัตตานี 225 119,700 1,125,000 42,750 1,287,450สงขลา 50 26,600 250,000 9,500 286,100

  ส่งเสริม61_051060 Money 2

 • เป้าหมาย ฝึกอบรม วัสดุการเกษตร ใช้สอย+วัสดุลําดับ กิจกรรม หน่วยงาน จังหวัด

  งบประมาณ (บาท)รวม

  4 เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ําในพื้นที่พิเศษ 815 7,350,0004.1 กุ้งก้ามกราม

  ปัตตานี สํานักงานประมงจังหวัด ปัตตานี 1,095,000 405,000 1,500,000 ยะลา สํานักงานประมงจังหวัด ยะลา 1,642,500 607,500 2,250,000

  4.2 เกษตรกรได้รับประโยชน์ ปัตตานี สํานักงานประมงจังหวัด ปัตตานี 160 ยะลา สํานักงานประมงจังหวัด ยะลา 240

  4.3 กุ้งกุลาดํา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง ปัตตานี 1,549,400 450,600 2,000,000สัตว์น้ําชายฝั่ง 265

  4.4 เกษตรกรได้รับประโยชน์4.5 หอยแครง สํานักงานประมงจังหวัด ปัตตานี 730,000 270,000 1,000,0004.6 เกษตรกรได้รับประโยชน์ 1004.7 ปทูะเล สํานักงานประมงจังหวัด ปัตตานี 438,000 162,000 600,0004.8 เกษตรกรได้รับประโยชน์ 50

  5 สร้างทางเลือกอาชีพ 25 426,0005.1 เลี้ยงปลาพลวงชมพู สํานักงานประมงจังหวัด นราธิวาส 3 20,000 67,000 15,000 102,0005.2 เลี้ยงปลากดเหลือง สํานักงานประมงจังหวัด ปัตตานี 22 228,800 35,200 264,000

  ส่งเสริม61_051060 Money 3

 • เป้าหมาย ฝึกอบรม วัสดุการเกษตร ใช้สอย+วัสดุลําดับ กิจกรรม หน่วยงาน จังหวัด

  งบประมาณ (บาท)รวม

  5.3 จัดทําจุดสาธิตการเลี้ยงปลาแขยงนวลในกระชัง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง สงขลา 1 แห่ง 55,100 4,900 60,000สัตว์น้ําจืด เขต 12 (สงขลา)

  - ประมงโรงเรียน สํานักงานประมงจังหวัด นราธิวาส 2 แห่ง 7,000 40,000 10,000 57,000

  3,600 1,479,200 14,200,800 2,534,800 19,647,800กกจ. 552,800 นราธิวาส 120,000

  2,032,000 ปัตตานี 1,005,200ยะลา 906,600สงขลา 47,500

  งบประมาณจําแนกตามหน่วยงาน ศพจ. 12 สข. 4,900สํานักงานประมงจังหวัดนราธิวาส 2,373,600 ศพช. ปัตตานี 450,600สํานักงานประมงจังหวัดปัตตานี 6,807,600 2,534,800สํานักงานประมงจังหวัดยะลา 7,093,500 19,647,800สํานักงานประมงจังหวัดสงขลา 1,156,100ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด เขต 12 60,000ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งปัตตานี 2,157,000

  รวมงบดําเนินงาน 19,647,800

  ส่งเสริม61_051060 Money 4

 • เป้าหมาย(ราย) อบรม ปัจจัย ติดตาม รวม อบรม ปัจจัย ติดตาม รวม

  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมงค่าจ้างเหมาบริการ 1,433,000ค่าจ้างเหมาคนช่วยปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงจ้างเหมา 4 คน 12 เดือนๆ ละ 8,000 บาท สํานักงานประมงจังหวัด นราธิวาส 384,000 384,000 192,000 192,000จ้างเหมา 4 คน 12 เดือนๆ ละ 8,000 บาท สํานักงานประมงจังหวัด ปัตตานี 384,000 384,000 192,000 192,000จ้างเหมา 4 คน 12 เดือนๆ ละ 8,000 บาท สํานักงานประมงจังหวัด ยะลา 384,000 384,000 192,000 192,000จ้างเหมา 1 คน 12 เดือนๆ ละ 8,000 บาท สํานักงานประมงจังหวัด สงขลา 96,000 96,000 48,000 48,000ค่าจ้างเหมาอนุบาลลูกกุ้งและประเมินผลลัพธ์จ้างเหมา 1 คน 12 เดือนๆ ละ 12,500 บาท ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง ปัตตานี 150,000 150,000 75,000 75,000

  สัตว์น้ําชายฝั่งค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (เช่น จัดนิทรรศการ) สํานักงานประมงจังหวัด นราธิวาส 7,000 7,000 3,500 3,500

  สํานักงานประมงจังหวัด ปัตตานี 7,000 7,000 3,500 3,500สํานักงานประมงจังหวัด ยะลา 7,000 7,000 3,500 3,500สํานักงานประมงจังหวัด สงขลา 7,000 7,000 3,500 3,500ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง ปัตตานี 7,000 7,000 3,500 3,500สัตว์น้ําชายฝั่ง

  โอนเงินงวดที่ 1 (บาท)

  การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปี 2561 งวดที่ 1

  ลําดับ กิจกรรม หน่วยงาน จังหวัดงบประมาณ (บาท)

  ส่งเสริม61_051060 โอนเงินงวด1 1

 • เป้าหมาย(ราย) อบรม ปัจจัย ติดตาม รวม อบรม ปัจจัย ติดตาม รวม

  โอนเงินงวดที่ 1 (บาท)ลําดับ กิจกรรม หน่วยงาน จังหวัด

  งบประมาณ (บาท)

  1 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด 2,235 7,303,350ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย 492 2,400 190

  สํานักงานประมงจังหวัด นราธิวาส 400 196,800 960,000 76,000 1,232,800 196,800 480,000 38,000 714,800สํานักงานประมงจังหวัด ปัตตานี 375 184,500 900,000 71,250 1,155,750 184,500 450,000 35,625 670,125สํานักงานประมงจังหวัด ยะลา 1,250 615,000 3,000,000 237,500 3,852,500 615,000 1,500,000 118,750 2,233,750

  การจัดตั้งหมู่บ้านปลาเพื่อการท่องเที่ยว สํานักงานประมงจังหวัด ยะลา 60 28,400 510,000 61,600 600,000 28,400 510,000 30,800 569,200สํานักงานประมงจังหวัด สงขลา 150 73,800 360,000 28,500 462,300 73,800 180,000 14,250 268,050

  2 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง 200 1,218,800ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย 904 5,000 190

  สํานักงานประมงจังหวัด นราธิวาส 50 45,200 250,000 9,500 304,700 45,200 125,000 4,750 174,950สํานักงานประมงจังหวัด ปัตตานี 100 90,400 500,000 19,000 609,400 90,400 250,000 9,500 349,900สํานักงานประมงจังหวัด สงขลา 50 45,200 250,000 9,500 304,700 45,200 125,000 4,750 174,950

  3 เครื่องมือประมง 325 1,859,650ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย 532 5,000 190

  สํานักงานประมงจังหวัด นราธิวาส 50 26,600 250,000 9,500 286,100 26,600 125,000 4,750 156,350สํานักงานประมงจังหวัด ปัตตานี 225 119,700 1,125,000 42,750 1,287,450 119,700 562,500 21,375 703,575สํานักงานประมงจังหวัด สงขลา 50 26,600 250,000 9,500 286,100 26,600 125,000 4,750 156,350

  ส่งเสริม61_051060 โอนเงินงวด1 2

 • เป้าหมาย(ราย) อบรม ปัจจัย ติดตาม รวม อบรม ปัจจัย ติดตาม รวม

  โอนเงินงวดที่ 1 (บาท)ลําดับ กิจกรรม หน่วยงาน จังหวัด

  งบประมาณ (บาท)

  4 เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ําในพื้นที่พิเศษ 815 7,350,0004.1 กุ้งก้ามกราม

  ปัตตานี สํานักงานประมงจังหวัด ปัตตานี 1,095,000 405,000 1,500,000 1,095,000 405,000 1,500,000 ยะลา สํานักงานประมงจังหวัด ยะลา 1,642,500 607,500 2,250,000 1,642,500 607,500 2,250,000

  4.2 เกษตรกรได้รับประโยชน์ ปัตตานี สํานักงานประมงจังหวัด ปัตตานี 160 ยะลา สํานักงานประมงจังหวัด ยะลา 240

  4.3 กุ้งกุลาดํา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง ปัตตานี 1,549,400 450,600 2,000,000 774,700 225,300 1,000,0004.4 เกษตรกรได้รับประโยชน์ สัตว์น้ําชายฝั่ง 2654.5 หอยแครง สํานักงานประมงจังหวัด ปัตตานี 730,000 270,000 1,000,000 0 135,000 135,0004.6 เกษตรกรได้รับประโยชน์ สํานักงานประมงจังหวัด ปัตตานี 1004.7 ปูทะเล สํานักงานประมงจังหวัด ปัตตานี 438,000 162,000 600,000 0 81,000 81,0004.8 เกษตรกรได้รับประโยชน์ สํานักงานประมงจังหวัด ปัตตานี 50

  5 สร้างทางเลือกอาชีพ 25 426,0005.1 เลี้ยงปลาพลวงชมพู สํานักงานประมงจังหวัด นราธิวาส 3 20,000 67,000 15,000 102,000 20,000 67,000 15,000 102,0005.2 เลี้ยงปลากดเหลือง สํานักงานประมงจังหวัด ปัตตานี 22 228,800 35,200 264,000 228,800 35,200 264,0005.3 จัดทําจุดสาธิตการเลี้ยงปลาแขยงนวล ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง สงขลา 55,100 4,900 60,000 55,100 4,900 60,000

  สัตว์น้ําจืดเขต 12

  ส่งเสริม61_051060 โอนเงินงวด1 3

 • เป้าหมาย(ราย) อบรม ปัจจัย ติดตาม รวม อบรม ปัจจัย ติดตาม รวม

  โอนเงินงวดที่ 1 (บาท)ลําดับ กิจกรรม หน่วยงาน จังหวัด

  งบประมาณ (บาท)

  - ประมงโรงเรียน สํานักงานประมงจังหวัด นราธิวาส 7,000 40,000 10,000 57,000 7,000 40,000 10,000 57,000

  3,600 19,647,800 12,337,500

  งบประมาณจําแนกตามหน่วยงาน รวมสํานักงานประมงจังหวัดนราธิวาส 2,373,600 1,400,600สํานักงานประมงจังหวัดปัตตานี 6,807,600 3,899,100สํานักงานประมงจังหวัดยะลา 7,093,500 5,248,450สํานักงานประมงจังหวัดสงขลา 1,156,100 650,850ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด เขต 12 (สงขลา) 60,000 60,000ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งปัตตานี 2,157,000 1,078,500

  รวม 19,647,800 12,337,500กองการเจ้าหน้าที่ 500,000ฝ่ายบริหารทั่วไป (ทั้งปี 1,002,200 บาท) 1,002,200กลุ่มวิจัยฯ (ทั้งปี 450,000 บาท) 158,300

  รวม 13,998,000งวด 1 = 13,998,000

  ส่งเสริม61_051060 โอนเงินงวด1 4

 • เลขที่เลขบตัรประชาชนล าดับ ชือ่-สกลุ

  พกิดัโทร.

  วนัเดอืนปี วนัเดอืนปีจ านวน น.น.อาหาร คา่อาหารคา่พันธุ์ คา่จับ ผลผลติ รายได ้

  บาท บาทคา่เชา่ (เฉพาะพืน้ทีเ่พาะเลีย้ง) ประเมนิคา่ใชป้ระโยชนท์ีด่นิตนเอง = เพาะเลีย้ง รุน่

  ไร ่ คา่ใบอนุญาต บาททีด่นิตนเอง ทีเ่ชา่ พืน้ทีใ่ชส้ าหรับการผลติไร ่

  เลขบอ่/กระชงั กวา้ง (ม.) ยาว (ม.) คา่บอ่/กระชงั อายใุชง้าน (ปี) รวมคา่ซอ่มแซมจ านวนบอ่/กระชงัพืน้ที ่(ตรม.) พืน้ที ่(ไร)่

  ชนดิสตัวน์ ้า

  สว่นที ่2: สรปุการผลติ

  ขอ้มลูการผลติ:

  อัตราปลอ่ย

  คา่พันธุ์

  อาหารทีใ่ชเ้ลีย้ง

  น ้าหนักอาหาร กโิลกรัม คา่อาหาร

  ผลผลติ กโิลกรัม รายได ้ บาท

  บาท หรอื ปรมิาณอาหาร

  สว่นที ่1: รายละเอยีดแตล่ะบอ่/กระชงั

  บาทจ านวนพันธุ์

  ระยะเวลาเลีย้ง คา่จับ บาท

  สว่นที ่3: ขอ้มลูเพิม่เตมิ

  ขอ้มลู บอ่/กระชงั:

  ตัว

  แบบฟอรม์จัดเก็บขอ้มลู "Culture" รอบปีการผลติ พ.ศ. รหัส . ชนดิสัตวน์ ้า.

  . .

  หมูท่ี่ ต. อ. จ.

  นามแฝง

  บอ่/กช-ชนดิ ปลอ่ย (ตัว) (บาท) (ก.ก.) (บาท) จับ (บาท) (ก.ก.) (บาท)

  1

 • คา่ใชจ้า่ยสะสมในรอบการผลติโดยประมาณ:

  - คา่น ้ามันเชือ้เพลงิและคา่น ้ามันเครือ่งส าหรับการเพาะเลีย้ง

  - แรงงานจา้ง (เพาะเลีย้ง) จ านวน คน รวมจา่ยคา่จา้งเป็นเงนิ บาท สดัสว่นการใชเ้พือ่เพาะเลีย้ง %

  บาท

  - คา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ (ระบ)ุ จ านวน�