Click here to load reader

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ · PDF file ้ ี่ีััใ้้ ้ ขอตกลงทีมผลบงคบชแลว • อาเซียน

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ · PDF file ้...

 • โอกาสจากการใชป้ระโยชน์จากการเปิดเสรีดา้นการลงทุนภายใต ้AEC/FTA

  โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์

  คณกญญพนัธ์ แรงขาํคุณกญุญพนธ แรงขา

  ที่ปรึกษาอาวโุส สมาคมอาหารแช่เยอืกแขง็ไทย

  วนัพธุที่ 15 มิถุนายน 2554 เวลา 10.45-12.00น.

 • • ่ ้ Asean Economic Community ก่อตั้งขึ้น

  • มูลคาการคา้

  y ตามปฎิญญากรุงเทพฯ เมื่อวนัที่

  8 สิงหาคม 2510 ประกอบดว้ยสมาชิก 5 ประเทศ ไดแ้ก่ อินโดนีเซีย

  มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์

  และไทย ในปัจจุบนัมีสมาชิกุ

  เพิ่มขึ้นรวมเป็น 10 ประเทศ คือ บรูไน เวยีดนาม ลาว พม่า ไทยส่งออกไปอาเซียน ไทยนาํเขา้จากอาเซียนู

  และกมัพชูา

 • • ป็ ี ิ ่

  AEC Blueprint • การเปนตลาดเดียวและฐานการผลตรวม - การเคลื่อนยา้ยสินคา้บริการ การลงทุน แรงงาน และเงินทุน อยา่งเสรีมากขึ้นAEC Blueprint

  -แผนงานในการ ํ ิ ไป ่

  • การสร้างขีดความสามารถในการแขง่ขนัทางเศรษฐกิจ ของอาเซียน

  ดาเนนการไปสู

  ประชาคมเศรษฐกิจ - นโยบายภาษี พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน • การพฒันาเศรษฐกิจอยา่งเสมอภาค

  อาเซียน ภายในปี

  2015 - รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ลดช่องวา่งของระดบัการพฒันา ระหวา่งประเทศสมาชิกเก่าและใหม่ สนบัสนุน SMEs

  2015 • การบูรณาการเขา้กบัเศรษฐกิจโลก - ส่งเสริมการรวมกลุ่มเขา้กบัประชาคมโลก ดา้นนโยบาย เศรษฐกิจของอาเซียนกบัประเทศภายนอกภูมิภาค

 • โอกาสของการ

  1. สร้างตลาดขนาดใหญ่ - ASEAN มีประชากรรวมกวา่ 580 ลา้นคนโอกาสของการ

  รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

  ี ี่ ี ้

  - สร้างความน่าสนใจและดึงดูดการคา้/การลงทุน 2. ส่งเสริมแหล่งวตัถุดิบ

  ใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรในภมิภาคของอาเซียน ทีมีผลดา้น

  บวกต่อประเทศไทย

  - ใชประโยชนจากทรพยากรในภูมภาค - สร้างความไดเ้ปรียบในการแขง่ขนั - ส่งเสริม Competitive advantagep g

  3. เพิ่มอาํนาจการต่อรอง - การสร้างท่าทีร่วมในระดบัภูมิภาค

  ้ - สร้างพนัธมิตรร่วมในดา้นเศรษฐกิจทั้งในระดบั ภูมิภาคและอนุภูมิภาค

  ส่งเสริมการเป็นศนยก์ลางของอาเซียน - สงเสรมการเปนศูนยกลางของอาเซยน

 • ้ ี่ ี ั ั ใ ้ ้

  ขอ้ตกลงทีมีผลบงคบใชแ้ลว้

  • อาเซียน – จีน ี ี่ป่ปัจจุบนัอาเซียนไดม้ี

  ความตกลง FTA ใน • อาเซียน – ญีปุ่น • อาเซียน – เกาหลี

  ี ิ ี ความตกลง FTA ใน กรอบต่างๆ

  • อาเซียน – อินเดีย • อาเซียน – ออสเตรเลีย

  ้ ็ ไ ไ ้ ่นอกจากนีในอนาคตยงัมีความเป็นไปไดท้ีอาเซียนจะขยาย

  การจดัทาํ FTA ใหม้ากขึ้น เช่น กรอบอาเซียน+3 (จีน ญี่ป่น และเกาหลี) อาเซียน+6 (จีน เกาหลีใต ้ญี่ป่น ญปุน และเกาหล) , อาเซยน+6 (จน เกาหลใต ญปุน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์และอินเดีย) , อาเซียนกบัEU, อาเซียนกบัGCC และอาเซียนกบัMercosur ซึ่ง จะส่งผลใหข้นาดของตลาดและเศรษฐกิจขยายตวัมากขึ้นไป

  อีก

 • ASEAN Statistics

  Top ten ASEAN trade commodity groups, 2009 as of 15 July 2010

  value in US$ million; share in percent V l Sh t t t l ASEAN t d1/

  2-digit HS code

  Description Exports Imports Total trade Exports Imports Total trade

  85 Electric machinery, equipment and parts; sound equipment; television equipment

  175,788.0 154,209.4 329,997.4 21.7 21.2 21.5

  Mi l f l i l il & d t f th i

  Value Share to total ASEAN tradeCommodity group1/

  27 Mineral fuels, mineral oils & products of their distillation; bitumin substances; mineral w ax

  112,834.5 128,105.3 240,939.8 13.9 17.6 15.7

  84 Nuclear reactors, boilers, machinery and mechanical appliances; parts thereof

  109,232.2 105,767.8 215,000.0 13.5 14.6 14.0

  87 Vehicles, (not railw ay, tramw ay, rolling stock); parts and accessories

  20,387.4 21,577.7 41,965.2 2.5 3.0 2.7 and accessories

  39 Plastics and articles thereof 21,568.0 19,837.7 41,405.6 2.7 2.7 2.7

  71 Natural or cultured pearls, precious or semiprecious stones, precious metals and metals clad therew ith and articles thereof; imitation jew elry; coin

  20,246.1 15,154.2 35,400.3 2.5 2.1 2.3

  29 Organic chemicals 19,169.6 15,239.6 34,409.3 2.4 2.1 2.2

  90 Optical, photographic, cinematographic, measuring, checking, precision, medical or surgical instruments/apparatus; parts & accessories

  15,545.8 16,432.7 31,978.5 1.9 2.3 2.1

  Animal or vegetable fats and oils and their clevage 15

  Animal or vegetable fats and oils and their clevage products; prepared edible fats; animal or vegetable w axes

  25,566.0 2,902.5 28,468.5 3.2 0.4 1.9

  40 Rubber and articles thereof 20,843.9 6,597.5 27,441.4 2.6 0.9 1.8 Top Ten Commodities 541,181.6 485,824.4 1,027,006.0 66.8 66.9 66.8

  Oth 2/ 269 307 6 240 529 6 509 837 2 33 2 33 1 33 2Others2/ 269,307.6 240,529.6 509,837.2 33.2 33.1 33.2 Total 810,489.2 726,354.1 1,536,843.3 100.0 100.0 100.0

  Source: ASEAN Trade Database (compiled f rom data submission and/or websites of ASEAN Member Countries' national statistical of f ices and other relev ant gov ernment agencies)

  Notes - not av ailable as of publication time 1/ identif ied based on the share of the 2-digit classif ication (section) of the Harmonized x not av ailable/not compiled Sy stem (HS) to total trade

  2/ include products with unspecif ied codes and/or products that could not be explicitly classif ied according to the current HS Some f igures may not sum up to totals due to rounding of f errors.

 • ASEAN Statistics

  Intra- and extra-ASEAN trade by commodity group, 2009 as of 15 July 2010

  in US$ million$

  2-digit HS code

  Description Exports Imports Total trade Exports Imports Total trade Exports Imports Total trade

  01 Live animals 303.5 288.4 591.9 21.4 546.8 568.1 324.8 835.2 1,160.0

  C