of 23 /23
| 1 อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ตา บ ล ตู ม คู่มือสาหรับประชาชน งานที่ให้บริการ การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานสาธารณสุข สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลตูม ขอบเขตการให้บริการ สถานที่/ช่องทางให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลตูม งานสาธารณสุข โทรศัพท์, โทรสาร: ๐๔๔-๔๔๐๑๔๐ เว็บไซด์ www.abttoom.com วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. (ไม่มีพักเที่ยง) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขในการยื่นคาขอ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ได้กาหนดให้ผู้ประกอบการที่จะดาเนินกิจการต่อไปนีให้มายื่นขอ ใบอนุญาตกับ องค์การบริหารส่วนตาบลตูม กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ คือ กิจการที่ต้องมีการ ควบคุม ในเขต องค์การบริหารส่วนตาบลตูม แบ่งเป็น 13 กลุ่มดังนี1. กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ เช่น การเลี้ยงสัตว์ปีก สัตว์น้2. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ เช่น การฟองหนังสัตว์ การฆ่าสัตว์ การสะสมเขาสัตว์ 3. กิจการที่เกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่ม น้าดื่ม เช่น การผลิตน้าดื่ม น้าแข็ง ไอศกรีม 4. กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสาอาง ผลิตภัณฑ์ชาระล้าง เช่น การผลิตสบูผงซักฟอก 5. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร เช่น การผลิตยาสูบ การผลิตสะสมปุ๋ย การสีข้าวด้วยเครื่องจักร 6. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะ หรือแร่ เช่น การหลอมหล่อ ถลุงแร่ หรือโลหะทุกชนิด 7. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล เช่น การพ่นสี เคาะ ประกอบการตั้งศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อม เครื่องยนต์ 8. กิจการที่เกี่ยวกับไม้ เช่น การผลิตกระดาษ การเผาถ่าน การผลิตไม้ขีดไฟ 9. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ เช่น ร้านเสริมสวย หอพัก บ้านเช่า ร้านคาราโอเกะ 10. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ เช่น การซัก อบ รีด การย้อม การกัดสีผ้า 11. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดินทราย ซีเมนต์ เช่น การผลิตภาชนะเดิม เผา การเจียระไนเพชร พลอย การผลิต กระจก 12. กิจการที่เกี่ยวกับ ปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี 13. กิจการอื่นๆ

คู่มือส าหรับประชาชน · 2018-11-06 · แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้ง จ านวน 1 ชุด 5

 • Author
  others

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of คู่มือส าหรับประชาชน · 2018-11-06 ·...

 • | 1 อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล ตู ม

  คู่มือส าหรับประชาชน งานที่ให้บริการ การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานสาธารณสุข ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตูม

  ขอบเขตการให้บริการ สถานที่/ช่องทางให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตูม งานสาธารณสุข โทรศัพท,์ โทรสาร: ๐๔๔-๔๔๐๑๔๐ เว็บไซด์ www.abttoom.com

  วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. (ไม่มีพักเท่ียง)

  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขในการยื่นค าขอ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ได้ก าหนดให้ผู้ประกอบการที่จะด าเนินกิจการต่อไปนี้ให้มายื่นขอ ใบอนุญาตกับ องค์การบริหารส่วนต าบลตูม กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ คือ กิจการที่ต้องมีการควบคุม ในเขต องค์การบริหารส่วนต าบลตูม แบ่งเปน็ 13 กลุ่มดังนี้ 1. กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ เช่น การเลี้ยงสัตว์ปกี สัตว์น้ า 2. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ เช่น การฟองหนังสัตว์ การฆ่าสัตว์ การสะสมเขาสัตว์ 3. กิจการที่เกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่ม น้ าดื่ม เช่น การผลิตน้ าดื่ม น้ าแข็ง ไอศกรีม 4. กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์ช าระล้าง เช่น การผลิตสบู่ ผงซักฟอก 5. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร เช่น การผลิตยาสูบ การผลิตสะสมปุ๋ย การสีข้าวด้วยเครื่องจักร 6. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะ หรือแร่ เช่น การหลอมหล่อ ถลุงแร่ หรือโลหะทุกชนิด 7. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล เช่น การพ่นสี เคาะ ประกอบการตั้งศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อมเครื่องยนต์ 8. กิจการที่เกี่ยวกับไม้ เช่น การผลิตกระดาษ การเผาถ่าน การผลิตไม้ขีดไฟ 9. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ เช่น ร้านเสริมสวย หอพัก บ้านเช่า ร้านคาราโอเกะ 10. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ เช่น การซัก อบ รีด การย้อม การกัดสีผ้า 11. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดินทราย ซีเมนต์ เช่น การผลิตภาชนะเดิม เผา การเจียระไนเพชร พลอย การผลิตกระจก 12. กิจการที่เกี่ยวกับ ปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี 13. กิจการอื่นๆ

 • | 2 อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล ตู ม

  ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ๑. ผู้ประกอบกิจการยื่นค าร้องพร้อมเอกสารประกอบ ๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร ๓. ออกตรวจพ้ืนที่ และสถาน ที่ตั้ง ประกอบกิจการ กรณีไม่ถูกต้องแนะน าให้ปรับปรุงด้าน สุขลักษณะ ๔. เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาออกใบอนุญาต ๕. ผู้ขออนุญาตช าระค่าธรรมเนียม พร้อมรับใบอนุญาต

  ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตูม งานสาธารณสุข

  ระยะเวลา -

  รายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบที่ต้องใช้ 1. สาเนาบัตรประจ าตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู้ขออนุญาต จ านวน 1 ชุด 2. ส าเนาทะเบียน จ านวน 1 ชุด 3. ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จ านวน 1 ชุด 4. อ่ืนๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลประกาศก าหนด ๕. แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้ง จ านวน 1 ชุด 5. 6. ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอ านาจ และผู้รับมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจ) จ านวน 1 ชุด ๗. แบบฟอร์มค าร้อง จ านวน 1 ชุด ใบอนุญาต 1 ฉบับ ให้มีอายุ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้มาขอต่อใบอนุญาต กรณีไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป ให้ยื่นค าขอบอกเลิกการด าเนินกิจการนั้น หากผู้ประกอบการดังกล่าว ไม่มาขออนุญาตจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

  ค่าธรรมเนียม

  บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

  ล าดับที่ ประเภทสินค้า ค่าธรรมเนียม

  หมายเหตุ บาท สตางค์

  1 กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ (1) การเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตย์น้ า สัตว์เลื้อยคลาน หรือแมลง (1.1) การเลี้ยงม้า โค กระบือ ก. ตั้งแต่ 10 ตัว ถึง 20 ตัว 100 ข. เกินกว่า 20 ตัว แต่ไม่เกิน 50 ตัว 500 ค. เกินกว่า 50 ตัวขึ้นไป 1,๕00

 • | 3 อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล ตู ม

  ล าดับที่ ประเภทสินค้า ค่าธรรมเนียม

  หมายเหตุ บาท สตางค์

  (1.2) การเลี้ยงสุกร ก. ตั้งแต่ 10 ตัว ถึง 20 ตัว 250 ข. เกินกว่า 20 ตัว แต่ไม่เกิน 30 ตัว 800

  ค. เกินกว่า 30 ตัว แต่ไม่เกิน 50 ตัว 1,000 ง. เกินกว่า 50 ตัวขึ้นไป 1,๕00 (1.3) การเลี้ยงแพะ แกะ ก. ตั้งแต่ 10 ตัว ถึง 30 ตัว 800 ข. เกินกว่า 30 ตัว แต่ไม่เกิน 50 ตัว 1,000 ค. เกินกว่า 50 ตัวขึ้นไป 1,๕00 (1.4) การเลี้ยงห่าน เป็ด ไก่

  ก. รวมตั้งแต่ 50 ตัว ถึง 1,500 ตัว 100 ข. รวมกันตั้งแต่ 1,501 ตัว ถึง 2,500 ตัว 200 ค. รวมกันตั้งแต่ 2,501 ตัว ถึง 5,500 ตัว 300

  ง. เกินกว่า 5,500 ตัว 1,๕00 (2) การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอานม

  ก. จ านวนไม่เกิน 5 ตัว 250 ข. จ านวนเกินกว่า 5 ตัวขึ้นไป 1,200

  (3) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะท านองเดียวกัน เพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้จะมีการเรียกเก็บค่าดู หรือค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม

  1,000

  2 กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ (1) การฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหารการเร่ขาย การขาย

  ในตลาดและการฆ่าเพ่ือบริโภคในครัวเรือน

  - โค กระบือ สุกร (ตัวละ) 10

  - แพะ แกะ (ตัวละ) 4 - เป็ด ไก่ ห่าน (ตัวละ) - ๑๐ (2) การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ การสะสมหนังสัตว์ขนที่ยังไม่ได้ฟอก 5,000 (3) การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 1,200

 • | 4 อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล ตู ม

  ล าดับที่ ประเภทสินค้า ค่าธรรมเนียม

  หมายเหตุ บาท สตางค์

  (4) การเค่ียวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์ 1,200

  (5) การต้ม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุ้ง ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหารการเร่ขายและการขายในตลาด

  1,200

  (6) การประดิษฐ์เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว์ เขาสัตว์ หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือส่วนอื่น ๆ ของสัตว์

  1,200

  (7) การผลิต การโม่ การป่น การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรอืการกระท าอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืชเพ่ือเป็นอาหารสัตว์

  1,200

  (8) การสะสมหรือการล้างครั่ง 1,200 3 กิจการที่เกี่ยวกับอาหารสัตว์ เครื่องดื่ม น้ าดื่ม

  (1) การผลิตเนย เนยเทียม 1,200

  (2) การผลิตกะปิ น้ าพริกแกง น้ าพริกเผา น้ าปลา น้ าเคย ไตปลา เต้าเจี้ยว ซีอ้ิว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ ยกเว้น การผลิตเพ่ือ บริโภคในครัวเรือน

  1,200

  (3) การผลิต การหมัก การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน

  600

  (4) การตากเนื้อสัตว์ การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม การเคี่ยว มันกุ้ง ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน

  1,200

  (5) การนึ่ง การต้ม การเคี่ยว การตาก หรือวิธีอ่ืนใด ในการผลิต อาหารจากสัตว์ พืช ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร การเร่ขายการ ขายในตลาด และเพ่ือการบริโภคในครอบครัว

  200

  (6) การเค่ียวน้ ามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอไส้กรอกหมูตั้ง ยกเว้น ในสถานที่จ าหน่ายอาหาร การเร่ขายในตลาด และการผลิตเพ่ือ บริโภคในคัวเรือน

  1,200

  (7) การผลิตเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี้ยมอ๋ี (8) การผลิตแบะแซ

  500

  (9) การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด 1,000 (10) การประกอบกิจการท าขนมปงงสด ขนมปงงแห้งจันอับ ขนม

  เปี๊ยะ 1,000

  (11) การแกะ การล้างสัตว์น้ า ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน

  600

  (12) การผลิตน้ าอัดลม น้ าหวาน น้ าโซดา น้ าถั่วเหลือง เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน

  1,200

  (13) การผลิต การแบ่งบรรจุน้ าตาม 1,200 (14) การผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ านมวัว 1,200

 • | 5 อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล ตู ม

  ล าดับที่ ประเภทสินค้า ค่าธรรมเนียม

  หมายเหตุ บาท สตางค์

  (15) การผลิต การแบ่งการบรรจุเอททิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ น้ าส้มสายชู

  1,200

  (16) การค่ัวกาแฟ 1,000 (17) การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่อง 1,000 (18) การผลิตผงชูรส 1,000

  (19) การผลิตน้ ากลั่น น้ าบริโภค 1,000 (20) การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม้หรือพืชอย่างอ่ืน ยกเว้น 1,000 การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน (21) การผลิต การบรรจุใบชาแห้ง ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น 1,000 (22) การผลิต ไอศกรีม ยกเว้น การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 1,000 (23) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน 1,000

  (24) การประกอบกิจการห้องเย็น แช่แข็งอาหาร 2,000

  (25) การผลิตน้ าแข็ง ยกเว้นการผลิตเพ่ือใช้ในสถานที่จ าหน่ายอาหารและเพ่ือบริโภคในครัวเรือน

  - การท าน้ าแข็งหลอด 2,000 - โรงงานผลิตน้ าแข็ง 2,000

  (26) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีก าลังตั้งแต่ 5 แรงม้าข้ึนไป

  4 กิจการที่เกี่ยวกับยาเวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์ช าระล้าง (1) การผลิต การโม่ การบด การผสมการบรรจุยาด้วยเครื่องจักร 1,200

  (2) การผลิต การบรรจุยาสีฟงน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องส าอางต่าง ๆ

  1,200

  (3) การผลิตส าลี ผลิตภัณฑ์จากส าลี 1,200 (4) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมส าเร็จรูป 1,200 (5) การผลิตสบู่ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ช าระล้างต่าง ๆ 1,200

  5 กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร (1) การอัด การสกัดเอาน้ ามันพืช - ตั้งแต่ 1 – 3 เตา 200 - ตั้งแต่ 4 – 6 เตา 300 - มากกว่า 6 เตา ขึ้นไป 1,000 (2) การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ 1,200 (3) การผลิตแป้งมันส าปะหลัง แป้งสาคูหรือแป้งอ่ืน ๆ ในท านอง 500 เดียวกันด้วยเครื่องจักร (4) การสีข้าวด้วยเครื่องจักร 1,200 (5) การผลิตยาสูบ 1,500

 • | 6 อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล ตู ม

  ล าดับที่ ประเภทสินค้า ค่าธรรมเนียม

  หมายเหตุ บาท สตางค์

  (6) การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร

  1,200

  (7) การผลิต การสะสมปุ๋ย (ยกเว้น การผลิตเพ่ือใช้ในครัวเรือน และกลุ่มอาชีพต่างๆ)

  1,200

  (8) การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร 1,200 (9) การตาก การสะสมหรือการขนถ่ายมันส าปะหลัง (ยกเว้นพื้นที่

  ตากไม่เกิน 1 ไร่) 500

  6 กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่

  (1) การผลิตโลหะเป็นภาชนะเครื่องมือ เครื่องจักรอุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ

  1,200

  (2) การหลอม การหล่อ การถลุง แร่หรือโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการใน (1)

  ก. ประเภทโรงงาน 1,200 ข. ประเภทร้าน 600

  (3) การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด การอัดโลหะ ด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซหรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการใน (1)

  1,200

  (4) การเคลือบ การชุบโลหะด้วยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิเกิลหรือโลหะอ่ืนใด ยกเว้นกิจการใน (1)

  5,000

  (5) การขัด การล้าง โลหะด้วยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอ่ืนใด ยกเว้นกิจการใน (1)

  1,000

  (6) การท าเหมืองแร่ การสะสม การแยก การคัดเลือก หรือการล้างแร่

  1,200

  7 กิจการเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรเครื่องกล (1) การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสาร 1,000 กันสนิมยานยนต์ (2) การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อม การปรับแต่งระบบปรับอากาศหรือ

  อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักรเครื่องกล 1,000

  (3) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการ หรือจ าหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซ่อมหรือประกันปรับปรุงยานยนต์เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย

  1,000

  (4) การล้าง การอัดฉีดฉีดยานยนต์ 500 (5) การผลิต การซ่อม การอัดแบตเตอรี่ 500 (6) การปะ การเชื่อมยาง ก. รถยนต์ 500 ข. รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน รถท่ีมีล้อตั้งแต่ 3 ล้อลงมา 200

  (7) การอัดผ้าเบรก ผ้าครัตช์ 500

 • | 7 อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล ตู ม

  ล าดับที่ ประเภทสินค้า ค่าธรรมเนียม

  หมายเหตุ บาท สตางค์

  ๘ กิจการที่เกี่ยวกับไม้ (1) การผลิตไม้ขีดไฟ 1,200 (2) การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะการขุดร่อง การท า 1,200 คิ้วหรือการตัดไม้ด้วยเครื่องจักร (3) การประดิษฐ์ไม้ หวาย เป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร หรือการพ่น 500

  การท าสารเคลือบเงาสี หรือการแต่งส าเร็จ ผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย

  (4) การอบไม้ 1,000 (5) การผลิตธูปด้วยเครื่องจักร 1,000 (6) การประดิษฐ์สิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียนด้วยกระดาษ 1,200 (7) การผลิตกระดาษต่าง ๆ 1,000 (8) การเผาถ่านหรือการสะสมถ่าน - ตั้งแต่ 500 – 1,000 กิโลกรัม 500 - ตั้งแต่ 1,000 กิโลกรัม ขึ้นไป 1,000

  9 กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ (1) กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการใน 1,000 สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

  (2) การประกอบกิจการ อาบ อบ นวด เว้นแต่เป็นการให้บริการใน9(1) หรือใน ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

  5,000

  (3) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ า อบไอน้ า อบสมุนไพร เว้นแต่ เป็นการให้บริการใน 9 (1) หรือ ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

  1,000

  (4) การประกอบการกิจการโรงแรม หรือกิจการอ่ืนในท านองเดียวกัน

  ก. มีห้องพักตั้งแต่ 20 ห้องข้ึนไป 1,200 ข. มีห้องต่ ากว่า 20 ห้อง 600 (5) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่ง

  เช่า หรือกิจการอ่ืนในท านองเดียวกัน 1,000

  (6) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 1,500 (7) การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นร า ร าวง รองเง็ง ดิสโก้เทค

  คาราโอเกะ หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน 1,200

  (8) การประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจการอื่น ๆในท านองเดียวกัน เว้นแต่เป็นการให้บริการตามข้อ9 (1)

  1,200

  (9) การจัดให้มีการเล่นสเก็ตโดยมีแสงหรือเสียงประกอบหรือการเล่นอ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน

  1,200

  (10) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

  200

 • | 8 อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล ตู ม

  ล าดับที่ ประเภทสินค้า ค่าธรรมเนียม

  หมายเหตุ บาท สตางค์

  (11) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ าหนักโดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ ให้อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ การบริหารร่างกาย หรือโดยวิธีอ่ืนใด เว้นแต่การให้บริการดังกล่าวในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

  1,200

  (12) การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม 1,200 (13) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 10,000

  (14) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์ หรือสิ่งแวดล้อม

  10,000

  (15) การสักผิวหนัง การเจาะหู หรือเจาะอวัยวะอ่ืน 5,000 ๑๐ กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ

  (1) การปง่นด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือการทอผ้าด้วยกี่กระตุกตั้งแต่ 5 กี่ข้ึนไป (ยกเว้นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มอาชีพ)

  1,200

  (2) การสะสมปอ ป่าน ฝ้ายหรือนุ่น 1,200 (3) การปง่นฝ้ายหรือนุ่นด้วยเครื่องจักร 1,200 (4) การทอเสื่อ ทอกระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเครื่องจักร 1,200 (5) การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรตั้งแต่ 5 เครื่องขึ้นไป 1,200 (6) การพิมพ์ผ้า หรือการพิมพ์บนสิ่งทออ่ืน ๆ 1,200 (7) การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 1,200 (8) การย้อม การกัดสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืน ๆ 600

  ๑๑ กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง (1) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 1,200 (2) การระเบิด การโม่ การป่นหินด้วยเครื่องจักร 5,000 (3) การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 1,200 (4) การสะสม การผสมซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุ ที่คล้ายคลึงกัน 1,200 (5) การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจกหรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 1,200 (6) การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐ์หินที่เป็นสิ่งของต่าง ๆ 1,200 (7) การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพองหรือการเผา

  หินปูน 1,200

  (8) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม เช่น ผ้าเบรก ผ้าครตัช์ กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝ้าเพดาน ท่อน้ า เป็นต้น

  1,200

  (9) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 1,200 (10) การผลิตกระดาษทราย 1,200 (11) การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 1,200

 • | 9 อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล ตู ม

  ล าดับที่ ประเภทสินค้า ค่าธรรมเนียม

  หมายเหตุ บาท สตางค์

  12 กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี

  (1) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดส์สารตัวท าละลาย

  2,000

  (2) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊าซ 1,000

  (3) การผลิต การกลั่น การสะสม การขนส่งน้ ามันปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่าง ๆ

  - ตั้งแต่ 500 - 1,000 ลิตร 500 - ตั้งแต่ 1,000 ลิตร ขึ้นไป 1,000 - ปง๊มน้ ามันชนิดหยอดเหรียญ 500 - สถานที่สะสมน้ ามันเชื้อเพลิงอ่ืน ๆ 500 (4) การผลิต การสะสม การขนส่งถ่านหิน ถ่านโค้ก 1,200 (5) การพ่นสี ยกเว้นกิจการใน 7(1) 1,200

  (6) การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง

  1,200

  (7) การโม่ การบดชัน 1,200 (8) การผลิตสีหรือน้ ามันผสมสี 1,200 (9) การผลิต การล้างฟิล์ม รูปถ่าย หรือฟิล์มภาพยนตร์ 1,200

  (10) การเคลือบ การชุบ วัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง

  1,200

  (11) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง

  1,200

  (12) การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 1,200 (13) การผลิตน้ าแข็งแห้ง 1,200

  (14) การผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง

  1,200

  (15) การผลิตแชลแล็คหรือสารเคลือบเงา 1,200

  (16) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่ง สารก าจัดศัตรูพืชหรือพาหะน าโรค

  3,000

  (17) การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว 1,200 13 กิจการอื่น ๆ

  (1) การพิมพ์หนังสือ หรือสิ่งพิมพ์อ่ืน ที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร

  5,000

  (2) การผลิต การซ่อมเครื่องอิเล็กโทรนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ อิเล็กโทรนิกส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า

  1,200

  (3) การผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 1,200 (4) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียวหรือการถ่ายเอกสาร 1,200

 • | 10 อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล ตู ม

  ล าดับที่ ประเภทสินค้า ค่าธรรมเนียม

  หมายเหตุ บาท สตางค์

  (5) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช ารุด ใช้แล้วหรือชดใช้ - ต่ ากว่า 100 ตารางวา 500 - ตั้งแต่ 100 - 400 ตารางวา 1,000 - มากกว่า 400 ตารางวาขึ้นไป 2,000 (6) การประกอบกิจการโกดังสินค้า 1,200 (7) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว 1,200 (8) การพิมพ์สีลงบนวัตถุท่ีมิใช่สิ่งทอ 1,200 (9) การก่อสร้าง 1,200 (10) กิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา 1,200

  การรับเรื่องร้องเรียน

  หากมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ เช่น ต่อเติม หรือ ยกเลิก สามารถติดต่อเพ่ือยื่นค าร้องได้ที่ งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตูม โทรศัพท์ : ๐๔๔-๔๔๐-๐๒๙ หรือเว็บไซต์ http//www.abttoom.com

 • | 11 อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล ตู ม

  ตัวอย่างแบบฟอร์ม

  ค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบ อภ.1)

 • | 12 อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล ตู ม

 • | 13 อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล ตู ม

 • | 14 อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล ตู ม

 • | 15 อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล ตู ม

  ตัวอย่างแบบฟอร์ม

  ค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบ อภ.3)

 • | 16 อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล ตู ม

 • | 17 อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล ตู ม

  ตัวอย่างแบบฟอร์ม

  ค าขอเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการ สถานที่ หรือเครื่องจักร ของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบ อภ.4)

 • | 18 อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล ตู ม

 • | 19 อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล ตู ม

  ตัวอย่างแบบฟอร์ม

  ค าขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบ อภ.6)

 • | 20 อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล ตู ม

 • | 21 อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล ตู ม

  ตัวอย่างแบบฟอร์ม

  ค าขอโอนการด าเนินกิจการ (แบบ อภ.8)

 • | 22 อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล ตู ม

 • | 23 อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล ตู ม

  ตัวอย่างแบบฟอร์ม

  ค าขอโอนการด าเนินกิจการ (แบบ อภ.9)