of 75/75
เทศบัญญัตเร่อง งบประมาณรายจ่าย ประจาปงบประมาณ ..2559 ของ เทศบาลตาบลนาตกไทรโยคน้อย อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุร

เทศบัญญัติ...หมวดภาษ จ ดสรร จ านวน 13,366,478.47 บาท หมวดเง นอ ดหน นท วไป จ านวน

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of เทศบัญญัติ...หมวดภาษ จ ดสรร จ านวน...

 • เทศบัญญัติ เรื่อง

  งบประมาณรายจ่าย

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559

  ของ

  เทศบาลต าบลน าตกไทรโยคน้อย

  อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

 • สารบัญ ส่วนที ่1 ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2559 ..................... 1

  ค าแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2559........ 2 ค าแถลงงบประมาณรายรับ ........................................................................................ 4 ค าแถลงงบประมาณรายจ่าย ...................................................................................... 5

  ส่วนที่ 2 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ .2559 บันทึกหลักการและเหตุผล ......................................................................................... 5 รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย ................................................................................. 6 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2559 ...................................10 รายงานประมาณการรายรับ .....................................................................................12 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ........................14 รายงานประมาณการรายจ่าย ...................................................................................17 ส านักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารทั่วไป

  - งานบริหารท่ัวไป ...............................................................................................48 - งานวางแผนสถิติและวิชาการ ...........................................................................59

  แผนงานรักษาความสงบภายใน - งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน .......................................61 - งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ..................................................62

  แผนงานการศึกษา - งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา..................................................................66 - งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา .........................................................68

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน .............................70 - งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน .................................................71

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ - งานกีฬาและนันทนาการ ..................................................................................74 - งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ....................................................................76

 • แผนงานงบกลาง - งานงบกลาง ......................................................................................................79

  กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน

  - งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ........................................................82 - งานไฟฟูาถนน ..................................................................................................85

  แผนงานสาธารณสุข - งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ..............................................................86 - งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น ...............................................88

  กองคลัง แผนงานบริหารทั่วไป

  - งานบริหารงานคลัง ...........................................................................................91

  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ................................................................................94

  ส่วนที่ 3 ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา ......................................... 104 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา .... 105 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา .. 106

  ภาคผนวก

  ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคลากร ........................................................................ 109

 • ส่วนที่ 1

  ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

  ของ

  เทศบาลต าบลน้ าตกไทรโยคน้อย

  อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุร ี

 • ค าแถลงงบประมาณ

  ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

  ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลน้ าตกไทรโยคน้อย

  บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลน้ าตกไทรโยคน้อย จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลน้ าตกไทรโยคน้อยอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลน้ าตกไทรโยคน้อยจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้

  1. สถานะการคลัง 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2558 องค์กรปกครองส่วน

  ท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 38,687,397.05 บาท 1.1.2 เงินสะสม จ านวน 28,297,154.26 บาท 1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 9,138,475.56 บาท 1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 0 โครงการ รวม

  0.00 บาท 1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00

  บาท 1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 21,488,875.17 บาท 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2558 (1) รายรับจริง จ านวน 24,793,754.89 บาท ประกอบด้วย หมวดภาษีอากร จ านวน 811,884.75 บาท หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 234,787.75 บาท หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 292,647.92 บาท หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ

  พาณิชย์ จ านวน 0.00 บาท

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 29,000.00 บาท หมวดรายได้จากทุน จ านวน 0.00 บาท หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 13,366,478.47 บาท หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 10,058,956.00 บาท (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 7,697,594.00 บาท

 • (3) รายจ่ายจริง จ านวน 16,344,478.37 บาท ประกอบด้วย งบกลาง จ านวน 2,173,970.53 บาท งบบุคลากร จ านวน 7,687,115.00 บาท งบด าเนินงาน จ านวน 4,245,022.84 บาท งบลงทุน จ านวน 778,790.00 บาท งบรายจ่ายอื่น จ านวน 0.00 บาท งบเงินอุดหนุน จ านวน 1,459,580.00 บาท (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 3,880,500.00

  บาท (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 3. งบเฉพาะการ ประเภทกิจการประปา กิจการกิจการประปา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2558 รายรับจริง จ านวน 3,379,637.86 บาท รายจ่ายจริง จ านวน 2,593,246.20 บาท ก าไรสะสม จ านวน 0.00 บาท เงินสะสม จ านวน 2,141,014.38 บาท ทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 77,571.72 บาท กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อ่ืนๆ จ านวน 2,277,183.00 บาท ยืมเงินสะสมจากเทศบาล จ านวน 0.00 บาท เงินฝากธนาคาร จ านวน 3,080,645.15 บาท ทรัพย์รับจ าน า จ านวน 0.00 บาท

 • ค าแถลงงบประมาณ

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

  เทศบาลต าบลน้ าตกไทรโยคน้อย

  อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

  รายรับจริง ปี

  2557 ประมาณการ ปี

  2558 ประมาณการ ปี

  2559

  รายได้จัดเก็บ

  หมวดภาษีอากร 703,923.92 870,000.00 840,000.00

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

  239,934.80 380,000.00 293,000.00

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 427,244.90 420,000.00 750,000.00

  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

  0.00 0.00 0.00

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 121,654.00 70,000.00 50,000.00

  หมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00

  รวมรายได้จัดเก็บ 1,492,757.62 1,740,000.00 1,933,000.00

  รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  หมวดภาษีจัดสรร 16,230,110.38 16,260,000.00 17,267,000.00

  รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  16,230,110.38 16,260,000.00 17,267,000.00

  รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 13,174,234.00 14,200,000.00 13,000,000.00

  รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  13,174,234.00 14,200,000.00 13,000,000.00

  รวม 30,897,102.00 32,200,000.00 32,200,000.00

 • ค าแถลงงบประมาณ

  ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

  รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2557

  ประมาณการ ปี 2558

  ประมาณการ ปี 2559

  จ่ายจากงบประมาณ

  งบกลาง 3,268,638.60 4,881,000.00 5,882,000.00

  งบบุคลากร 10,826,976.00 11,350,000.00 11,392,000.00

  งบด าเนินงาน 6,721,786.21 9,974,000.00 10,388,000.00

  งบลงทุน 492,499.00 3,135,000.00 1,698,000.00

  งบรายจ่ายอื่น 23,000.00 25,000.00 25,000.00

  งบเงินอุดหนุน 2,742,042.00 2,835,000.00 2,815,000.00

  รวมจ่ายจากงบประมาณ 24,074,941.81 32,200,000.00 32,200,000.00

  รวม 24,074,941.81 32,200,000.00 32,200,000.00

 • ส่วนที่ 2

  เทศบัญญัต ิ

  เรื่อง

  งบประมาณรายจ่าย

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

  ของ

  เทศบาลต าบลน้ าตกไทรโยคน้อย

  อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุร ี

 • บันทึกหลักการและเหตุผล

  ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

  ของ เทศบาลต าบลน้ าตกไทรโยคน้อย

  อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

  ด้าน ยอดรวม

  ด้านบริหารทั่วไป

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,074,000

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 974,000

  ด้านบริการชุมชนและสังคม

  แผนงานการศึกษา 5,171,000

  แผนงานสาธารณสุข 2,820,000

  แผนงานเคหะและชุมชน 4,235,000

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 954,000

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,090,000

  ด้านการด าเนินงานอ่ืน

  แผนงานงบกลาง 5,882,000

  งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 32,200,000

 • รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

  เทศบาลต าบลน้ าตกไทรโยคน้อย

  อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

  แผนงานบริหารงานทั่วไป

  งานบริหารทั่วไป

  งานวางแผนสถิติและวิชาการ

  งานบริหารงาน

  คลัง รวม

  งาน

  งบ

  งบบุคลากร 6,116,000 320,000 962,000 7,398,000

  เงินเดือน (ฝุายการเมือง) 2,640,000 0 0 2,640,000

  เงินเดือน (ฝุายประจ า) 3,476,000 320,000 962,000 4,758,000

  งบด าเนินงาน 2,666,000 55,000 510,000 3,231,000

  ค่าตอบแทน 396,000 0 90,000 486,000

  ค่าใช้สอย 1,360,000 55,000 290,000 1,705,000

  ค่าวัสดุ 460,000 0 110,000 570,000

  ค่าสาธารณูปโภค 450,000 0 20,000 470,000

  งบลงทุน 175,000 0 0 175,000

  ค่าครุภัณฑ์ 175,000 0 0 175,000

  งบรายจ่ายอ่ืน 25,000 0 0 25,000

  รายจ่ายอื่น 25,000 0 0 25,000

  งบเงินอุดหนุน 245,000 0 0 245,000

  เงินอุดหนุน 245,000 0 0 245,000

  รวม 9,227,000 375,000 1,472,000 11,074,000

 • แผนงานการรักษาความสงบภายใน

  งานบริหารทั่วไป

  เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ

  ระงับอัคคีภัย

  รวม

  งาน

  งบ

  งบบุคลากร 598,000 0 598,000

  เงินเดือน (ฝุายประจ า) 598,000 0 598,000

  งบด าเนินงาน 10,000 310,000 320,000

  ค่าใช้สอย 10,000 310,000 320,000

  งบลงทุน 0 56,000 56,000

  ค่าครุภัณฑ์ 0 56,000 56,000

  รวม 608,000 366,000 974,000

  แผนงานการศึกษา งาน

  งานบริหารทั่วไป

  เกี่ยวกับการศึกษา

  งานระดับก่อนวัยเรียน

  และประถมศึกษา

  รวม

  งบ

  งบบุคลากร 385,000 0 385,000

  เงินเดือน (ฝุายประจ า) 385,000 0 385,000

  งบด าเนินงาน 90,000 2,085,000 2,175,000

  ค่าใช้สอย 20,000 685,000 705,000

  ค่าวัสดุ 70,000 1,400,000 1,470,000

  งบลงทุน 0 131,000 131,000

  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 131,000 131,000

  งบเงินอุดหนุน 0 2,480,000 2,480,000

  เงินอุดหนุน 0 2,480,000 2,480,000

  รวม 475,000 4,696,000 5,171,000

 • แผนงานสาธารณสุข งาน

  งานบริหารทั่วไป

  เกี่ยวกับสาธารณสุข

  งานบริการสาธารณสุข

  และงานสาธารณสุข

  อ่ืน

  รวม

  งบ

  งบบุคลากร 960,000 0 960,000

  เงินเดือน (ฝุายประจ า) 960,000 0 960,000

  งบด าเนินงาน 1,540,000 230,000 1,770,000

  ค่าตอบแทน 35,000 0 35,000

  ค่าใช้สอย 950,000 230,000 1,180,000

  ค่าวัสดุ 555,000 0 555,000

  งบเงินอุดหนุน 0 90,000 90,000

  เงินอุดหนุน 0 90,000 90,000

  รวม 2,500,000 320,000 2,820,000

  แผนงานเคหะและชุมชน

  งบ

  งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

  งานไฟฟ้าถนน

  รวม

  งบบุคลากร 1,727,000 0 1,727,000

  เงินเดือน (ฝุายประจ า) 1,727,000 0 1,727,000

  งบด าเนินงาน 1,172,000 0 1,172,000

  ค่าตอบแทน 106,000 0 106,000

  ค่าใช้สอย 430,000 0 430,000

  ค่าวัสดุ 636,000 0 636,000

  งบลงทุน 50,000 1,286,000 1,336,000

  ค่าครุภัณฑ์ 50,000 0 50,000

  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 1,286,000 1,286,000

  รวม 2,949,000 1,286,000 4,235,000

 • แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

  งาน งานบริหารทั่วไป

  เกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็ง

  ของชุมชน

  งานส่งเสริมและ

  สนับสนุนความ

  เข้มแข็งชุมชน

  รวม

  งบ

  งบบุคลากร 324,000 0 324,000

  เงินเดือน (ฝุายประจ า) 324,000 0 324,000

  งบด าเนินงาน 10,000 620,000 630,000

  ค่าใช้สอย 10,000 620,000 630,000

  รวม 334,000 620,000 954,000

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

  งาน

  งานกีฬาและ

  นันทนาการ

  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

  รวม

  งบ

  งบด าเนินงาน 230,000 860,000 1,090,000

  ค่าใช้สอย 230,000 860,000 1,090,000

  รวม 230,000 860,000 1,090,000

 • เทศบัญญัติ

  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

  เทศบาลต าบลน้ าตกไทรโยคน้อย

  อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

  โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศัยอ านาจ

  ตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลน าตกไทรโยคน้อย และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

  ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559

  ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป

  ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 36,840,000 บาท

  ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวด เงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 32,200,000 บาท โดยแยกรายละเอียด ตามแผนงานได้ดังนี้

  แผนงาน ยอดรวม ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,074,000 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 974,000 ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา 5,171,000 แผนงานสาธารณสุข 2,820,000 แผนงานเคหะและชุมชน 4,235,000 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 954,000 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,090,000 ด้านการด าเนินงานอ่ืน แผนงานงบกลาง 5,882,000

  งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 32,200,000

 • ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 4,640,000 บาท ดังนี้

  งบ ยอดรวม งบกลาง 76,000 งบบุคลากร 480,000 งบด าเนินงาน 3,364,000 งบลงทุน 720,000

  รวมรายจ่าย 4,640,000

  ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีต าบลน้ าตกไทรโยคน้อยปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับ อนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลต าบล

  ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีต าบลน้ าตกไทรโยคน้อยมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

  ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ.2558

  (ลงนาม) สัจจา ฝุกฝัด

  (นางสัจจา ฝุกฝัด)

  นายกเทศมนตรีต าบลน้ าตกไทรโยคน้อย

  อนุมัติ/เห็นชอบ

  (ลงนาม) สุทธิพงษ์ ตันบญุศิรเิดช

  (นายสุทธิพงษ์ ตันบุญศิริเดช)

  นายอ าเภอไทรโยค

  ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

 • รายงานประมาณการรายรับ

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

  เทศบาลต าบลน้ าตกไทรโยคน้อย

  อ าเภอ ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุร ี

  รายรับจริง ประมาณการ

  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559

  หมวดภาษีอากร ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

  448,387.00

  342,940.00

  499,909.27 600,000 0.00 % 600,000

  ภาษีบ ารุงท้องที ่

  65,357.15

  51,384.30 64,378.65 70,000 0.00 % 70,000

  ภาษีปูาย

  146,149.00

  120,129.00 139,636.00 200,000 -15.00 % 170,000

  รวมหมวดภาษีอากร 659,893.15

  514,453.30 703,923.92 870,000 840,000

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา

  2,735.40

  4,811.20

  989.40 5,000 -60.00 % 2,000

  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

  5,098.00

  0.00 564.00 5,000 -100.00 % 0

  ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย

  170,195.00

  89,050.00

  0.00 200,000 0.00 % 200,000

  ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

  8,200.00

  5,600.00

  0.00 20,000 -50.00 % 10,000

  ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดต้ังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา

  0.00 0.00 3,100.00 0 0.00 % 0

  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร

  8,700.00

  6,000.00

  5,120.00 10,000 -20.00 % 8,000

  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย ์

  0.00 0.00 560.00 1,000 100.00 % 2,000

  ค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอย

  0.00 0.00 0.00 0 0.00 % 0

  ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 0.00 200.00 0 0.00 % 0

  ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก

  0.00 0.00 0.00 5,000 -100.00 % 0

  รายรับจริง ประมาณการ

 • ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559

  ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น

  0.00 0.00 0.00 1,000 -100.00 % 0

  ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 0.00 3,550.00 3,000 233.33 % 10,000

  ค่าปรับอื่น ๆ 0.00 0.00 400.00 0 0.00 % 0 ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย

  0.00 0.00 167,690.00 0 0.00 % 0

  ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

  12,200.00

  10,000.00

  13,300.00 40,000 -62.50 % 15,000

  ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

  0.00

  19,540.00 28,925.00 40,000 -7.50 % 37,000

  ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซ่ึงมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

  0.00

  - 10,115.00 40,000 -100.00 % 0

  ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

  5,098.00

  3,928.00

  732.00 5,000 0.00 % 5,000

  ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง

  2,685.00

  400.00

  4,670.00 5,000 -60.00 % 2,000

  ค่าใบอนุญาตอื่นๆ

  2,200.00

  200.00 0.00 0 100.00 % 2,000

  รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

  249,083.40

  139,529.20 239,915.40 380,000 293,000

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

  ค่าเช่าหรือบริการสถานที่

  114,000.00

  64,800.00

  103,700.00 120,000 0.00 % 120,000

  ดอกเบี้ย

  156,712.40

  85,772.28

  323,544.90 300,000 110.00 % 630,000

  เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ

  0.00 0.00 0.00 0 0.00 % 0

  รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน

  270,712.40

  150,572.28

  323,544.90

  420,000 750,000

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

  ค่าจ าหน่ายเศษของ 0.00 0.00 0.00 0 0.00 % 0

  ค่าขายแบบแปลน

  18,000.00

  1,000.00 80,000.00 30,000 0.00 % 30,000

  รายรับจริง ประมาณการ

  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง ปี 2559

 • (%)

  รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ

  56,473.00

  8,500.00 41,654.00 40,000 -50.00 % 20,000

  รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

  74,473.00

  9,500.00

  121,654.00 70,000 50,000

  หมวดภาษีจัดสรร

  ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ

  10,367,888.35

  16,672,330.57

  12,632,370.35

  12,410,000 4.75 % 13,000,000

  ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ

  1,290,830.06

  980,749.34

  1,599,218.71 1,500,000 20.80 % 1,812,000

  ภาษีธุรกิจเฉพาะ

  39,971.32 0.00

  56,389.17

  50,000 20.00 % 60,000

  ภาษีสุรา

  595,290.73

  429,772.82 685,333.32 800,000 0.00 % 800,000

  ภาษีสรรพสามิต

  1,069,901.18

  954,235.06 932,189.14 1,200,000 0.00 % 1,200,000

  ค่าภาคหลวงแร ่

  31,320.02

  16,905.88 34,624.59 30,000 16.67 % 35,000

  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม

  33,202.13

  40,308.24

  60,112.30 70,000 -14.29 % 60,000

  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน

  338,910.00

  243,251.00

  229,872.80 200,000 50.00 % 300,000

  ภาษีจัดสรรอื่นๆ 0.00 0.00 0.00 0 0.00 % 0

  รวมหมวดภาษีจัดสรร

  13,767,313.79

  19,337,552.91

  16,230,110.38 16,260,000 17,267,000

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า

  10,377,794.00

  4,019,563.00

  13,174,234.00

  14,200,000 -8.45 % 13,000,000

  เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์

  0.00 0.00

  10,304,700.00 0 0.00 % 0

  รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

  10,377,794.00

  4,019,563.00

  23,478,934.00

  14,200,000 13,000,000

  รวมทุกหมวด

  25,399,269.74

  24,171,170.69

  41,098,082.60 32,200,000 32,200,000

 • รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

  เทศบาลต าบลน้ าตกไทรโยคน้อย อ าเภอ ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

  ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

  จ านวน 32,200,000 บาท แยกเป็น

  รายได้จัดเก็บ

  หมวดภาษีอากร รวม 840,000 บาท

  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จ านวน 600,000 บาท

  ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะจัดเก็บได้สูงขึ้นเมื่อเทียบกับผลการจัดเก็บจริงในปีที่ผ่านมา

  ภาษีบ ารุงท้องที่ จ านวน 70,000 บาท

  ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิมเมื่อเทียบกับผลการจัดเก็บจริงในปีที่ผ่านมา

  ภาษีปูาย จ านวน 170,000 บาท

  ประมาณการตั้งรับไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลงเมื่อเทียบกับผลการจัดเก็บจริงในปีที่ผ่านมา

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 293,000 บาท

  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จ านวน 2,000 บาท

  ประมาณการตั้งรับไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลงเมื่อเทียบกับผลการจัดเก็บจริงในปีที่ผ่านมา

  ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย จ านวน 200,000 บาท

  ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิมเมื่อเทียบกับผลการจัดเก็บจริงในปีที่ผ่านมา

  ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

  จ านวน 10,000 บาท

  ประมาณการตั้งรับไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลงเมื่อเทียบกับผลการจัดเก็บจริงในปีที่ผ่านมา

 • ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร จ านวน 8,000 บาท

  ประมาณการตั้งรับไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลงเมื่อเทียบกับผลการจัดเก็บจริงในปีที่ผ่านมา

  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ จ านวน 2,000 บาท

  ประมาณการตั้งรับไว้สูํงกว่าปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะจัดเก็บได้เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับผลการจัดเก็บจริงในปีที่ผ่านมา

  ค่าปรับการผิดสัญญา จ านวน 10,000 บาท

  ประมาณการตั้งรับไว้สูํงกว่าปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะจัดเก็บได้เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับผลการจัดเก็บจริงในปีที่ผ่านมา

  ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

  จ านวน 15,000 บาท

  ประมาณการตั้งรับไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลงเมื่อเทียบกับผลการจัดเก็บจริงในปีที่ผ่านมา

  ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

  จ านวน 37,000 บาท

  ประมาณการตั้งรับไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลงเมื่อเทียบกับผลการจัดเก็บจริงในปีที่ผ่านมา

  ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 5,000 บาท

  ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิมเมื่อเทียบกับผลการจัดเก็บจริงในปีที่ผ่านมา

  ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง

  จ านวน 2,000 บาท

  ประมาณการตั้งรับไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลงเมื่อเทียบกับผลการจัดเก็บจริงในปีที่ผ่านมา

  ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ จ านวน 2,000 บาท

  ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะจัดเก็บได้เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับผลการจัดเก็บจริงในปีที่ผ่านมา

 • หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 750,000 บาท

  ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ จ านวน 120,000 บาท

  ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิมเมื่อเทียบกับผลการจัดเก็บจริงในปีที่ผ่านมา

  ดอกเบี้ย จ านวน 630,000 บาท

  ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะได้ดอกเบี้ยเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับเงินฝากในปีที่ผ่านมา

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 50,000 บาท

  ค่าขายแบบแปลน จ านวน 30,000 บาท

  ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่ากับเมื่อเทียบกับผลการจัดเก็บจริงในปีที่ผ่านมา

  รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จ านวน 20,000 บาท

  ประมาณการตั้งรับไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลงเมื่อเทียบกับผลการจัดเก็บจริงในปีที่ผ่านมา

  รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  หมวดภาษีจัดสรร รวม 17,267,000 บาท

  ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 13,000,000 บาท

  ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะจัดเก็บได้เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับผลการจัดเก็บจริงในปีที่ผ่านมา

  ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ จ านวน 1,812,000 บาท

  ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะจัดเก็บได้เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับผลการจัดเก็บจริงในปีที่ผ่านมา

  ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 60,000 บาท

  ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะจัดเก็บได้เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับผลการจัดเก็บจริงในปีที่ผ่านมา

 • ภาษีสุรา จ านวน 800,000 บาท

  ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิมเมื่อเทียบกับผลการจัดเก็บจริงในปีที่ผ่านมา

  ภาษีสรรพสามิต จ านวน 1,200,000 บาท

  ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิมเมื่อเทียบกับผลการจัดเก็บจริงในปีที่ผ่านมา

  ค่าภาคหลวงแร่ จ านวน 35,000 บาท

  ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะจัดเก็บได้เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับผลการจัดเก็บจริงในปีที่ผ่านมา

  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 60,000 บาท

  ประมาณการตั้งรับไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลงเมื่อเทียบกับผลการจัดเก็บจริงในปีที่ผ่านมา

  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน

  จ านวน 300,000 บาท

  ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะจัดเก็บได้เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับผลการจัดเก็บจริงในปีที่ผ่านมา

  รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 13,000,000 บาท

  เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า

  จ านวน 13,000,000 บาท

  ประมาณการตั้งรับไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลงเมื่อเทียบกับผลการจัดเก็บจริงในปีที่ผ่านมา

 • รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เทศบาลต าบลน้ าตกไทรโยคน้อย อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

  ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 32,200,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

  แผนงานบริหารงานทั่วไป

  งานบริหารทั่วไป รวม 9,227,000 บาท

  งบบุคลากร รวม 6,116,000 บาท

  1. เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,640,000 บาท

  1.1 เงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน 700,000 บาท

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนของคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลน้ าตกไทรโยคน้อย ได้แก่ 1. นายกเทศมนตรี จ านวน 1 อัตรา 2. รองนายกเทศมนตรี จ านวน 2 อัตรา

  1.2 เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 120,000 บาท

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายกเทศมนตรี ดังนี้ 1. ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรี จ านวน 1 อัตรา 2. ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งรองนายกเทศมนตรี จ านวน 2 อัตรา

  1.3 เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 120,000 บาท

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายกเทศมนตรี ดังนี้ 1. ค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี จ านวน 1 อัตรา 2. ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี จ านวน 2 อัตรา

  1.4 เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จ านวน 200,000 บาท

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จ านวน 2 อัตรา

  1.5 เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,500,000 บาท

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลน้ าตกไทรโยคน้อย จ านวน 12 อัตรา

  2. เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,476,000 บาท

  2.1 เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,620,000 บาท

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จ านวน 11 อัตรา ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี รวมต าแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ให้จ่ายตามค าสั่งการเลื่อนระดับ การเลื่อนข้ันเงินเดือนตลอดจนเงินอ่ืนๆที่มีสิทธิได้รับตามกฎหมายก าหนด

  2.2 เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 200,000 บาท

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวและเงินที่ปรับเพิ่มส าหรับคุณวุฒิที่ กพ.รับรองของพนักงานเทศบาล จ านวน 6 อัตรา

 • 2.3 เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 84,000 บาท

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล จ านวน 2 อัตรา อัตราคนละ 3,500 บาท

  2.4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 500,000 บาท

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของส านักปลัดเทศบาล จ านวน4 อัตรา

  2.5 เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 72,000 บาท

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 4 อัตรา ทั้งนี้ให้จ่ายตามค าสั่งการเลื่อนระดับ การเลื่อนข้ันเงินเดือนตลอดจนเงินอ่ืนๆที่มีสิทธิได้รับตามกฎหมายก าหนด

  งบด าเนินงาน รวม 2,666,000 บาท

  3. ค่าตอบแทน รวม 396,000 บาท

  3.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  จ านวน 300,000 บาท

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจงานจ้างก่อสร้างหรือผู้ควบคุมงานจ้าง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานหรือช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย เช่น อปพร. หน่วยกู้ชีพกู้ภัย ฯลฯ (ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3358 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2553) และเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี)ส าหรับพนักงานเทศบาล โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1672 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557

  3.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 20,000 บาท

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1546 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550)

  3.3 ค่าเช่าบ้าน จ านวน 71,000 บาท

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน หรือค่าเช่าซื้อให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของราชการส่วนท้องถิ่น

  3.4 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 5,000 บาท

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

 • 4. ค่าใช้สอย รวม 1,360,000 บาท

  4.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 450,000 บาท

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างต่างๆ เช่น ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข้าเล่ม ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างท าปูาย ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาบริการที่จ าเป็นต่อการให้บริการประชาชน ค่าจ้างเครื่องขยายเสียงและโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าจ้างท าเว็บไซต์ ค่าหนังสือพิมพ์ ค่าจ้างเหมาแรงงานต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมายามดูแลส านักงานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจ้างเหมาอ่ืนๆที่เป็นกิจการในอ านาจหน้าที่ ค่าจ้างเหมาสูบสิ่งปฏิกูล ค่าจ้างเหมานักเรียนนักศึกษาปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียนและจ้างเหมาท ากิจกรรมตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการประชุม สัมมนาของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล และค่าจ้างอ่ืนๆที่สามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี้ ปฏิบัติตามหนังสือ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541

  4.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 50,000 บาท

  เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน ค่าเลี้ยงรับรองในการจัดประชุมสภาเทศบาล ประชุมระหว่างท้องถิ่นกับท้องถิ่น หรือท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจและหรือองค์กรเอกชน และค่าพวงมาลา กระเช้าดอกไม้ พวงหรีด ฯลฯ เพ่ือใช้ในพิธีส าคัญต่างๆ

  4.3 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

  1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพ่ือรองรับนโยบายของรัฐบาล

  จ านวน 200,000 บาท

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่ายในการจัดกิจกรรมรองรับนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม จังหวัดและอ าเภอ หรือท้องถิ่นอ่ืนๆ รวมทั้งงานโครงการปกปูองสถาบันของชาติ กิจกรรมปรองดองสมานฉันท์ และงานกิจกรรมอื่นๆท่ีเป็นนโยบายของรัฐบาล และกิจกรรมประชาชนในชุมชน จัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ จัดฝึกอบรม เพ่ือสร้างทัศนคติและจิตส านึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน และการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น ให้ถือปฏิบัติหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0214/ว 1344 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 935 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.4/ว2128 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 และนโยบายอื่นๆท่ีรัฐบาลให้ด าเนินการ ฯลฯ(ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรมนันทนาการ และการมีส่วนร่วมของประชาชน แนวทางท่ี 3.6 สนับสนุนโครงการตามแนวพระราชด าริ และส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น หน้า 36)

 • 2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 60,000 บาท

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจนลูกจ้างชั่วคราวที่มีค าสั่งให้เกินทางไปราชการ อบรมสัมมนา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีทักษะความรู้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีสิทธิตามระเบียบทางราชการก าหนด ในการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การจัดเก็บรายได้ การเงินการคลัง และการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) การจัดท าแผน งบประมาณ ฯลฯ เป็นต้น เบิกจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3456 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 (ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี และสร้างจิตส านึกให้เทิดทูนสถาบันส าคัญของชาติ แนวทางท่ี 4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หน้า 39 ล าดับที่ 2)

  3) โครงการจัดงานวันเทศบาล 24 เมษายน จ านวน 20,000 บาท

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ท าความสะอาด ฯลฯ และรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นส าหรับโครงการนี้ (ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี และสร้างจิตส านึกให้เทิดทูนสถาบันส าคัญของชาติ แนวทางท่ี 4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หน้า 39 ล าดับที่ 3)

  4) โครงการจัดท าวารสารประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของเทศบาล

  จ านวน 30,000 บาท

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดท าวารสารเพ่ือประกาศให้ประชาชนทราบถึงผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาของเทศบาลต าบลน้ าตกไทรโยคน้อย ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี และสร้างจิตส านึกให้เทิดทูนสถาบันส าคัญของชาติ แนวทางท่ี 4.2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร หน้า 39 ล าดับที่ 3)

  5) โครงการเทศบาลพบประชาชน จ านวน 80,000 บาท

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลพบประชาชน พัฒนาการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและบริการประชาชน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ ที่ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างจริงจัง มิให้ตั้งฟุุมเฟือยเกินความจ าเป็น ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2

 • มาตรา 16(3) กิจกรรมอื่นใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนให้ท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด ซึ่งถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3475 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2550 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1308 ลงวันที่ 28 เมษายน 2551 (ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรมนันทนาการ และการมีส่วนร่วมของประชาชน แนวทางท่ี 3.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิดร่วมท า ร่วมแก้ไขปัญหา หน้า 35 ล าดับที่ 3)

  6) โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล จ านวน 20,000 บาท

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล เช่น การจัดท าปูายโฆษณาโครงการ ค่าสปอตโฆษณา ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของรางวัล ฯลฯ และรายจ่ายอื่นๆท่ีจ าเป็นส าหรับโครงการนี้ เพ่ือเชิญชวนให้ประชาชนชาวไทยทุกคนตั้งปณิธานที่จะท าความดีตามภาวะของตนเพ่ือประโยชน์ของตนเอง ครอบครัว องค์กร ชุมชน และสังคม ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(11) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0810.2/ว 1148 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2558 (ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี และสร้างจิตส านึกให้เทิดทูนสถาบันส าคัญของชาติ แนวทางท่ี 4.5 ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และด าเนินการตามแนวนโยบายแห่งรัฐ หน้า 43 ล าดับที่ 3)

  7) โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน

  จ านวน 20,000 บาท

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าครูสอนภาษา ค่าสื่อส าหรับใช้ในการฝึกอบรม ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ และรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นส าหรับโครงการนี้ ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(6)การส่งเสริมการฝึกและประกอบอาชีพ และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม (ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม แนวทางท่ี 1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการการท่องเที่ยว หน้า 18 ล าดับที่ 2)

 • 8) โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาเทศบาล

  จ านวน 100,000 บาท

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอ่ืนๆ) เช่น ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจัดพิมพ์แบบต่างๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ค่าพาหนะ ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว 3992 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2556 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0890.4/468 ลงวันที่ 17 มกราคม 2556 อีกท้ังให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้ง สภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาโดยค านึงถึงสถานการคลังขององค์กร (ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรมนันทนาการ การมีส่วนร่วมของประชาชน และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) หน้า 36 ล าดับที่ 2)

  9) โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จ านวน 30,000 บาท

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ได้แก่ ค่าท าปูายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดท าวารสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และรายจ่ายอ่ืนๆที่เก่ียวเนื่องกันโครงการนี้ อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว และพระราชบัญญัติเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540(ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม แนวทางที่ 1.2 ส่งเสริมและส�