Click here to load reader

ส่วนที่ 1 - Sakon Nakhon Provincesakonnakhon.go.th/officeprovince/plan/5plan/63/part1.pdfอ าเภอพรเจร ญ อ าเภอเซกา จ งหว

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ส่วนที่ 1 - Sakon Nakhon...

 • แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

  ส่วนท่ี 1 1. ข้อมลูเพื่อการพัฒนาจังหวัดสกลนคร ๑.๑ ข้อมลูพื้นฐานทางกายภาพ 1.1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต จังหวัดสกลนครตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เป็นที่ราบสูง ล้อมรอบด้วยภูเขาและป่าไม้ เส้นรุ้งที่ ๑๖ องศา ๔๕ ลิปดาถึง ๑๘ องศา ๑๕ ลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่ ๑๐๓ องศา ๑๕ ลิปดาถึง ๑๐๔ องศา ๓๐ ลิปดาตะวันออก มีขนาดพ้ืนที่ประมาณ ๙,๖๐๕ .๗๖ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๖,๐๐๓,๖๐๒ ไร่ ตั้งอยู่เหนือระดับน้้าทะเล ๑๗๒ เมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ ๖๔๗ กิโลเมตร ทางรถยนต์ ห่างจากสะพานมิตรภาพไทย - ลาวแห่งที่ ๒ จังหวัดมุกดาหาร ประมาณ ๑๒๐ กิโลเมตร และสะพานมิตรภาพไทย - ลาวแห่งที่ ๓ จังหวัดนครพนม ประมาณ ๙๐ กิโลเมตร ซึ่งเป็นเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จังหวัดสกลนครมีอาณาเขตติดต่อกับเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้

  ทิศเหนือ จรดอ้าเภอเฝ้าไร่ อ้าเภอโซ่พิสัย จังหวัดหนองคาย อ้าเภอพรเจริญ อ้าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ อ้าเภอนาทม อ้าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ทิศตะวันออก จรดอ้าเภอนาหว้า อ้าเภอโพนสวรรค์ อ้าเภอนาแก อ้าเภอวังยาง อ้าเภอปลาปาก อ้าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ทิศใต้ จรดอ้าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร อ้าเภอนาคู อ้าเภอเขาวง อ้าเภอสมเด็จ อ้าเภอค้าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ อ้าเภอวังสามหมอ อ้าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ทิศตะวันตก จรดอ้าเภอไชยวาน อ้าเภอหนองหาน อ้าเภอทุ่งฝน อ้าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

  1.1.2 ลักษณะภมูิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป ทางด้านทิศใต้เป็นเทือกเขาสูงจากนั้นจะค่อย ๆ เอียงลาด ลงมาทางทิศเหนือและทิศตะวันออก พ้ืนที่อยู่สูงกว่าระดับน้้าทะเลประมาณ ๑๗๒ เมตร ขนาดพ้ืนที่ของจังหวัดสกลนครเป็นล้าดับ ๑9 ของประเทศ และล้าดับ ๘ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลักษณะภูมิประเทศ แต่ละบริเวณ ดังนี้ 1) พื้นที่ตอนใต้ สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบสูงบนเทือกเขาภูพานและที่ราบระหว่างหุบเขามีสภาพพ้ืนที่แบบลูกคลื่นลอนลาดอยู่บริเวณอ้าเภอกุดบาก มีล้าธารและล้าห้วยอันเกิดจากเทือกเขาหลายแห่งมีป่าไม้และทุ่งหญ้า เหมาะส้าหรับการเลี้ยงสัตว์ 2) พื้นที่ตอนตะวันออก มีสภาพพ้ืนที่แบบลูกคลื่นลอนลาดรวมถึงบริเวณที่ติดกับ อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม

 • 3) พื้นที่ตอนตะวันตก สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับกับพ้ืนที่แบบลูกคลื่นลอนลาด เหมาะส้าหรับการท้าไร่บริเวณท่ีติดกับอุดรธานี 4) พื้นที่ตอนกลาง สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบต่้าเหมาะแก่การท้านา โดยเฉพาะท้องที่อ้าเภอเมือง ที่มีหนองหาร ท้าให้มีน้้าตลอดปี มีอาณาเขตกว้างประมาณ ๗ กิโลเมตร ยาวประมาณ ๑๘ กิโลเมตร ระดับน้้าลึกประมาณ 2 - 4.5 เมตร หนองหารเป็นที่รองรับน้้าจากแม่น้้าต่างๆ หลายสาย 5) พื้นที่ตอนเหนือ สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด มีสภาพเป็นป่าปนไร่ ป่าส่วนใหญ่ เป็นพวกป่าแดงโปร่ง มีไม้เต็ง ไม้รัง พลวง เหนือที่ตั้งอ้าเภออากาศอ้านวยและริมน้้าสงครามบางส่วนเป็นที่ราบลุ่มน้้าท่วม ซึ่งใช้ท้านาได้บางส่วนเท่านั้น ส่วนใหญ่จะทิ้งไว้รกร้างว่างเปล่า มีพวกไม้พุ่มเตี้ย และหญ้าข้ึนปกคลุมท่ัวไป

  1.1.3 ลักษณะภูมอิากาศ ลักษณะทั่วไป สกลนครเป็นจังหวัดหนึ่งในจ้านวน 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่ ง เป็นภาคที่ แห้ งแล้ งกว่ าภาคอ่ืน ๆ ในประเทศไทย เนื่ องจากสภาพภูมิประเทศเป็นที่ ราบสู ง ดอนดินเป็นหินตะกอน ดูดซับน้้าและเก็บรักษาน้้าไว้ไม่ได้ แม้ปริมาณน้้าฝนที่ตกแท้จริงแล้วมากกว่าภาคเหนือและภาคกลาง ฤดูกาล 1) ฤดูฝน โดยทั่วไปจะเริ่มตั้งแต่ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม รวมเวลา 4-5 เดือน ฝนที่ตกส่วนมากเป็นฝนที่เกิดจากพายุดีเปรสชั่นที่เคลื่อนตัวมาจากทะเลจีนใต้ ส่วนที่เกิดจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีไม่มากนัก ถ้าปีใดพายุดีเปรสชั่นเข้าน้อยปีนั้นจะแห้งแล้ง โดยปกติจะมีพายุดีเปรสชั่น ถึงพายุโซนร้อนเข้าเฉลี่ยปีละ 1-2 ลูก สกลนครมีปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยคาบ 30 ปี (พ.ศ.2524-2553 มาตรฐานองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก) เท่ากับ 1,644.6 มิลลิเมตร มีค่าใกล้เคียงกับ จังหวัดอุดรธานี , มุกดาหาร, นครพนม และจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมากกว่าจังหวัดในภาคกลางและภาคเหนือ

  ตารางท่ี 1-1: สถิติภูมิอากาศ ของจังหวัดสกลนคร ปี 2558 – 2560

  ปี พ.ศ. 2558 2559 2560 ปริมาณน้้าฝน (มิลลิเมตร) 1,441.40 1,349.30 2,422.90 จ้านวนวันฝนตก (วัน) 122 123 139 อุณหภูมิอากาศเฉลี่ย (องศา C) 26.8 26.9 26.1

  ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสกลนคร

  สถิติอากาศที่เป็นที่สุด ของจังหวัดสกลนคร ปี พ.ศ. 2498 - 2560 อุณหภูมิสูงสุดที่วัดได้ 41.9 องศา C เมื่อ 24 เมษายน 2500 อุณหภูมิต่้าสุดที่วัดได้ -1.4 องศา C เมื่อ 2 มกราคม 2517 ความชื้นสัมพัทธ์ต่้าที่สุด 12 % เมื่อ 19 มีนาคม 2542 ลมแรงที่สุดทิศตะวันออก98 กม/ชม. เมื่อ 10 เมษายน 2519 ฝนมากที่สุดใน 1 ชม. 100.0 มม. เมื่อ 12 พฤษภาคม 2543 ฝนมากที่สุดใน 1 วัน 457.1 มม. เมื่อ 16 สิงหาคม 2517 ฝนมากที่สุดใน 1 เดือน 998.9 มม. เมื่อเดือน สิงหาคม 2517 ฝนมากที่สุดใน 1 ปี 2,422.9 มม. เมื่อ พ.ศ. 2560 ฝนน้อยที่สุดใน 1 ปี 991.3 มม. เมื่อ พ.ศ. 2498

 • 2) ฤดูหนาว เริ่ มตั้ งแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคม ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ รวมเวลา 4 เดือน ในตอนต้นเดือนตุลาคมเป็นระยะเปลี่ยนฤดูระหว่างฤดูฝนกับฤดูหนาวอาจมีฝนตกได้เป็นบางวัน ฤดูหนาวของจังหวัดสกลนครมีลักษณะอากาศหนาวอย่างชัดเจน กระแสลมที่เย็นและแห้งพัดมาจากประเทศจีน คือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือความหนาวเย็น มีผลกระทบต่อดินฟ้าอากาศในจังหวัดสกลนคร จังหวัดสกลนครเคยมีอุณหภูมิต่้าสุดจนถึง – 1.4 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2517 ที่สถานีอากาศเกษตรสกลนคร ซึ่งอยู่ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่สกลนคร บ้านนาค้า ต้าบลห้วยยาง อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 3) ฤดูร้อน ตั้งแต่ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือนพฤษภาคม รวมระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ระยะนี้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหมดก้าลังลง ลมตะวันออกเฉียงใต้จากทะเลจีนใต้และ อ่าวไทยจะพัดมาแทนที่ และเป็นระยะหนึ่งที่ประเทศไทยได้รับแสงแดดกล้าที่สุด ท้าให้มีความร้อนและแห้งแล้งมาก สถิติภูมิอากาศสูงที่สุดของสกลนคร คือ 41.9 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2500

  1.1.4 โครงสร้างพื้นฐาน 1) โครงสร้างพื้นฐานดา้นน้ าประปาและไฟฟ้าจังหวัดสกลนคร

  ตารางท่ี 1-2: สถิติจ านวนผู้ใช้น้ า ปริมาณการใช้น้ า และปริมาณการผลิตน้ าประปาจังหวัดสกลนคร

  รายการ ปี ๒๕58 ปี ๒๕59 ปี 2560 ปี 2561

  ๑. ผู้ใช้น้้า (ราย) 21,110 21,910 22,592 23,295

  ๒. ปริมาณการใช้น้้า (ลูกบาศก์เมตร) 5,819,728 7,941,091 6,395,881 6,301,044

  ๓. ปริมาณการผลิต (ลูกบาศก์เมตร) 7,318,839 8,375,948 6,799,678 9,784,848

  ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร

  ตารางท่ี 1-3: สถิติจ านวนผู้ใช้ไฟฟ้าจังหวัดสกลนคร

  รายการ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 จ้านวนผู้ใช้ไฟฟ้า (ราย) 315,187 323,376 331,313 336,055

  ที่มา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร

 • ตารางที่ 1-4: แสดงสถิติปริมาณการใช้ไฟฟ้าจ าแนกตามประเภทการใช้ไฟฟ้าของจังหวัดสกลนคร

  รายการ (หน่วย) ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

  บ้านอยู่อาศัย 328,049,493.67 347,204,445.78 351,418,069.74 174,817,653.79

  กิจการขนาดเล็ก 112,195,349.65 118,320,211.94 121,357,119.73 61,089,168.42

  กิจการขนาดกลาง 107,872,442.64 113,237,336.49 117,582,361.01 62,297,112.60

  กิจการขนาดใหญ ่ 45,261,302.62 50,802,665.89 48,654,723.10 25,036,540.62

  กิจการเฉพาะอยา่ง 6,313,153.81 6,830,978.62 7,589,513.20 3,544,985.93

  สูบน้้าเพื่อการเกษตร 4,097,778.01 2,798,342.39 2,294,180.69 2,136,050.35

  ไฟช่ัวคราว 4,442,298.50 4,403,972.30 4,989,893.50 2,705,688.93

  รวม (หน่วย) 608,231,818.90 643,597,953.41 653,885,860.97 331,627,200.64

  ที่มา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร

  2) การคมนาคม การคมนาคมขนส่งในพ้ืนที่จังหวัดสกลนครส่วนใหญ่ อาศัยการขนส่งทางถนนเป็นหลัก เชื่อมโยงระหว่างอ้าเภอ จังหวัด และจังหวัดสู่จังหวัดใกล้เคียง โดยมีทางหลวงแผ่นดินทั้งหมดประมาณ 999 กิโลเมตร รับผิดชอบโดยกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม มีหน่วยงานแขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ และ แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๒ (สว่างแดนดิน) ที่รับผิดชอบดูแล รักษาสภาพทางหลวงให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานที่สะดวก และปลอดภัย ตลอดจนปรับปรุง ขยายช่องจราจรให้เพียงพอกับปริมาณจราจรที่เพ่ิมขึ้นตามการเติบโต ของเศรษฐกิจจังหวัดสกลนครและของประเทศ รูปภาพที่ 1-1: แสดงเส้นทางการคมนาคมในจังหวัดสกลนคร

  ที่มา : แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑

 • จังหวัดสกลนคร มีถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน ดังนี้ 1) ทางหลวงแผ่นดิน เป็นทางหลวงที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง เป็นโครงข่ายสายหลักเชื่อมระหว่างจังหวัดกับจังหวัด จังหวัดกับอ้าเภอ อ้าเภอสู่อ้าเภอ และไปสู่สถานที่ส้าคัญ โดยเส้นทางที่อยู่ ในความรับผิดชอบของแขวงการทางสกลนครที่ 1 และแขวงการทางสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ระยะทางรวมประมาณ 872.8 กม. 2) ทางหลวงชนบท เป็นทางหลวงที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท เป็นเส้นทางเชื่อมต่อโครงข่ายสายหลักของกรมทางหลวง และยังเป็นเส้นทางเข้าสู่แหล่งผลิตสินค้า แหล่งท่องเที่ยว แหล่งชุมชน และสถานที่อ่ืนๆ มีระยะทางรวมประมาณ 1,178.535 กม. 3) ทางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอ่ืนๆ เป็นเส้นทางที่อยู่ในชุมชนเชื่อมเข้าสู่ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงชนบท โดยอยู่ ในความควบคุม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต้าบล โดยมีระยะทางรวมประมาณ 4,136.9 กม.

  รูปภาพที่ 1-2: แสดงเส้นทางโครงข่ายการคมนาคมในจังหวัดสกลนคร

  ที่มา : แขวงทางหลวงชนบทสกลนคร

 • จ้านวนโครงข่ายสายทาง 64 สายทาง ระยะทาง 1,177.237 กม. แบ่งเป็น - ถนนลาดยาง 1,146.457 กม. - ถนนลูกรัง 6.212 กม. - ถนนคอนกรีต 24.568 กม. ข้อมูลเส้นทางคมนาคมขนส่งสายหลักที่เป็นโครงข่ายส าคัญที่เชื่อมจังหวัดสกลนครกับจังหวัดอ่ืน ๆ - ผิวลาดยาง ระยะทาง 499.898 กม. - ผิวคอนกรีต ระยะทาง 1.395 กม. - ผิวลูกรัง ระยะทาง - กม. ตารางท่ี 1-5 แสดงข้อมูลเส้นทาง 16 ทาง รวมระยะทางยาว 499.393 กม.

  ล าดับ หมายเลขทางหลวง

  ชื่อตอนควบคุม ระยะทาง 2 ช่องจราจร

  (กม.)

  ระยะทาง 4 ช่องจราจร

  (กม.) รวม (กม.)

  ปริมาณจราจร คัน/วัน

  เชื่อมกับ จังหวัด

  1 22 บ้านยา – สว่างแดนดิน -สูงเนิน

  35.442 49.438 81.880 16,673 อุดรธาน ี

  2 222 พังโคน – เดื่อศรีคันไชย -หนองแวง

  33.31 8.69 42.000 6,755 บึงกาฬ

  3 227 บ้านผาสุก – วาริชภูมิ - พังโคน

  38.892 2.925 41.817 7,756 กาฬสินธุ ์

  4 2091 สว่างแดนดิน – โคกสี - หนองแวง

  56.957 1.802 58.759 5,187 บึงกาฬ

  5 2094 พรรณนานคิม – ผาอินทร์ - ท่าก้อน

  57.605 6.039 63.644 7,021 บึงกาฬ

  6 2177 นาน้อย – อากาศอ้านวย 6.962 - 6.962 2,161 นครพนม 7 2185 บ้านเซือม – โคกสะอาด 7.383 0.180 7.563 1,526 นครพนม 8 2218 ค้าเพิ่ม-ห้วยยาง 52.469 - 52.469 1,788 กาฬสินธุ ์9 2270 ล้าน้้าสงคราม-หนามแท่ง 1.787 - 1.787 4,867 อุดรธาน ี

  10 2280 สนามชัย - เจรญิศิลป์ – นาบัว

  29.203 8.570 37.773 4,159 บึงกาฬ

  11 2281 โคกคอน – ชัยยานนท ์ 12.200 - 12.200 1,753 อุดรธาน ี12 2307 วานรนิวาส – บ้านเซือม 24.794 1.300 26.094 3,449 นครพนม 13 2308 บ้านขาม – บ้านเซือม 18.962 - 18.962 1,514 บึงกาฬ 14 2342 สว่างแดนดิน – ส่องดาว 19.213 - 19.213 3,331 อุดรธาน ี15 2355 สูงเนิน – สี่แยก 22.639 1.295 23.934 4,671 บึงกาฬ 16 2379 เจริญศิลป์ – กุดนาขาม 4.336 - 4.336 1,497 บึงกาฬ ที่มา : แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)

 • ตารางท่ี 1-6: แสดงข้อมูลเส้นทางคมนาคมขนส่งสายหลักที่เป็นโครงข่ายส าคัญที่เชื่อมจังหวัดสกลนครกับจังหวัดอื่น ๆ

  ผิวลาดยาง ระยะทาง 497.992 กม. ผิวคอนกรีต ระยะทาง 1395 กม. (สาย 2091 กม.0+000 - กม.1+395)

  ล าดับ หมายเลขทางหลวง

  ชื่อตอนควบคุม ระยะทาง 2 ช่องจราจร

  (กม.)

  ระยะทาง 4 ช่องจราจร

  (กม.)

  รวม (กม.)

  ปริมาณจราจรคัน/

  วัน

  เชื่อมกับ จังหวัด

  1 22 สูงเนิน-ท่าแร-่โชค

  อ้านวย 60.560 108.890 169.45 14,851 นครพนม

  2 213 สมเด็จ – สร้างค้อ -

  สกลนคร 72.570 110.780 183.350 8,135 กาฬสินธุ ์

  3 223 สกลนคร-นาแก 42.807 27.990 70.800 6,830 นครพนม ที่มา : แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 รูปภาพที่ 1-3: แสดงเส้นทางโครงข่ายการคมนาคมที่อยู่ได้รับการถ่ายโอนและถนนที่อยู่ในความ

  รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

 • การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ การคมนาคมและขนส่งเพื่อเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน 1. โครงการเร่งรัดทางสายประธานเป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 22 อุดร - สกลนคร - นครพนม ทางหลวงหมาย 22 เป็นเส้นทางสายหลักท่ีเชื่อมโยงการเดินทางระหว่าง จ.อุดรธานี - จ.สกลนคร - จ.นครพนม และไปยังสะพานข้ามแม่น้้าโขงแห่งที่ 3 (จังหวัดนครพนม – แขวงค้าม่วน) เส้นทางนี้ระยะทาง 240.7 กม. ได้ขยายเป็น 4 ช่องจราจรแล้วบางส่วน และยังเหลือที่เป็นทาง ๒ ช่องจราจร ซึ่งได้รับงบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑

  2. โครงการเร่งรัดทางสายประธานเป็น ๔ ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๒๓ ตอน สกลนคร – ธาตุพนม ทางหลวงหมายเลข ๒๒๓ เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่าง จ.สกลนคร – อ.นาแก – อ.ธาตุพนม จ.นครพนม เชื่อมกับทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ ไปสู่จังหวัดมุกดาหาร และสะพานมิตรภาพแห่งที่ ๒ (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) อีกทั้งเป็นเส้นทางที่ประชาชนใช้เดินทางไปนมัสการพระธาตุพนม ทางสายนี้ ยังเป็น ๒ ช่อง จราจรประมาณ ๒๙.๓๑๐ กม. ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ ๙๖๐ ล้านบาท เพ่ือให้การเดินทางและการขนส่งสินค้ามีความคล่องตัวมากขึ้นและเพ่ือลดต้นทุนการขนส่ง จ้าเป็นต้องท้าการขยายเส้นทางสายนี้ให้เป็น ๔ ช่องจราจร ตลอดเส้นทาง เพ่ือรองรับปริมาณการจราจรที่จะเพ่ิมข้ึนในอนาคต หลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 • 3. โครงการส้ารวจออกแบบถนนเชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เทือกเขาภูพานประตูสู่ AEC) ในทางหลวงหมายเลข ๒๑๓ ตอน สมเด็จ – สกลนคร ระหว่าง กม.๘๖+๐๐๐ – กม.๑๖๘+๕๐๐ ระยะทาง ๘๒.๕๐๐ กม. ด้วยจังหวัดสกลนครขอให้พิจารณาจัดตั้งงบประมาณส้าหรับการศึกษารายละเอียดทางด้านวิศวกรรม การวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment) และการประมาณการผลกระทบของโครงการ ซึ่งจะมีผลต่อสุขภาพของประชาชน (Health Impact Assessment) ส้าหรับการพัฒนาเส้นทางคมนาคมและขนส่งผ่านเทือกเขาภูพานระหว่างจังหวัดกาฬสินธุ์กับจังหวัดสกลนครตามแนวคิดเรื่อง เทือกเขาภูพานประตูสู่ AEC โดยแบ่งเป็น ๒ ระยะคือ - ระหว่างช่วง กม.๙๘+๐๐๐ – กม.๑๑๔+๐๐๐, กม.๑๕๔+๐๐๐ – กม.๑๖๒+๐๐๐ เป็นบริเวณทางลาดชัน คดเคี้ยว และอยู่ในเขตอุทยานฯ ระยะทาง ๒๔ กม. ต้องท้าการศึกษาเพ่ือหาแนวทางพัฒนาเส้นทางให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ - ระหว่าง กม. ๑๑๔+๐๐๐ – กม.๑๓๗+๔๐๐ ระยะทาง ๒๓.๔๐๐ กม. ปรับปรุงและขยายทางให้ได้มาตรฐานอย่างน้อยกว้าง ๑๒ เมตร งบประมาณ ๑๒๐ ลบ.

 • ๑๐

  4. โครงการพัฒนาความพร้อมและศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมป้ายท่องเที่ยว เนื่องจากจังหวัดสกลนครมีแหล่งท่องเที่ยว ทั้งด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นจ้านวนมาก ในหลายพื้นท่ี เพื่อเป็นการแนะน้าประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าสู่จังหวัดสกลนคร จ้าเป็นต้องจัดท้าป้ายแนะน้าข้างทาง และป้ายแบบแขวนสูง แหล่งท่องเที่ยวในทางหลวง เพ่ือประชาสัมพันธ์และแนะน้าเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสกลนครใช้งบประมาณในการด้าเนินการ 7 ล้านบาท 5. โครงการก่อสร้างเลี่ยงเมืองสว่างแดนดิน ด้วยจังหวัดสกลนครขอให้พิจารณาจัดตั้งงบประมาณส้าหรับการศึกษาเส้นทางเลี่ยงเมืองสว่างแดนดิน เนื่องจากสภาพปัจจุบันทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 (ทางหลวง สาย อุดรธานี-สกลนคร) บริเวณช่วงตัดผ่าน เทศบาลต้าบลสว่างแดนดิน จ.สกลนครนั้นมีเขตทางแคบ (15 ม.) โดยขยายเป็น 4 ช่องจราจรแล้ว มีการจราจรหนาแน่นและเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท้าให้ผู้ใช้ทางไม่ได้รับความสะดวก และไม่ปลอดภัยในการเดินทาง ทั้งนี้ เพ่ือแก้ไขปัญหาการจราจรที่เกิดขึ้ น จึงก้าหนดการพิจารณาก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่ สายทางเลี่ยงเมืองสว่างแดนดิน ซึ่งจะเป็นแนวทางหนึ่ง ในการแก้ไขปัญหาจราจร ตลอดจนเพ่ิมศักยภาพในการขยายพ้ืนที่ทางเศรษฐกิจของ อ้าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนครทางหนึ่งด้วย

 • ๑๑

  ๖. โครงการก่อสร้างทางหลวงเลี่ยงเมืองสกลนครด้านทิศตะวันออก เป็นโครงการก่อสร้างทางหลวง เชื่อมระหว่างทางหลวงหมายเลข ๒๒ ตอน สกลนคร – นครพนม ที่ กม. ๑๗๕+๘๐๐ เชื่อมกับทางหลวงหมายเลข ๒๒๓ สกลนคร – ธาตุพนม ที่ กม.๒๑+๗๙0 ซึ่งมีระยะทางยาวรวม ๒๙.๘๑๓ กม. โดยตัดผ่านพ้ืนที่อ้าเภอโพนนาแก้ว อ้าเภอเมืองสกลนคร และอ้าเภอโคกศรีสุพรรณ โดยการออกแบบเป็นทาง ๔ ช่องจราจร ซึ่งโครงการนี้ได้ส้ารวจออกแบบเรียบร้อยแล้ว

  ตารางท่ี 1-7: แสดงข้อมูลเส้นทาง 27 ทางรวมระยะทางยาว 842.293 กม.

  ล าดับ หมายเลข

  ทางหลวง

  ชื่อตอนควบคุม

  ระยะทาง ๒ ช่องจราจร

  (กม.)

  ระยะทาง ๔ ช่องจราจร

  (กม.) รวม (กม.)

  ปริมาณจราจรคัน/วัน

  เชื่อมกับจังหวัด

  ๑ ๒๒ บ้านยา-สูงเนิน-ท่าแร่- โชคอ้านวย

  ๕๓.๕๙๖ ๙๐.๗๒๕ ๑๔๔.๓๒ ๑๕๔๖๖ อุดรธานี, นครพนม

  ๒ ๒๑๓ สมเด็จ-สร้างค้อ-สกลนคร

  ๖๑.๕๐๐ ๒๑.๐๐๐ ๘๒.๕๐๐ ๘๑๓๕ กาฬสินธุ์

  ๓ ๒๒๓ สกลนคร-

  นาแก ๒๙.๗๐๗ ๑๓.๑๐๐ ๔๒.๘๐๗ ๖๘๓๐ นครพนม

  ๔ ๒๒๒ พังโคน-

  หนองแวง ๓๓.๙๗๕ ๘.๐๒๕ ๔๒.๐๐๐ ๕๓๖๓ บึงกาฬ

  ๕ ๒๒๗ บ้านผาสุก-

  พังโคน ๓๙.๖๕๒ ๒.๑๖๕ ๔๑.๘๑๗ ๕๖๘๒ กาฬสินธุ์

  ๖ ๒๔๑ ทางเลี่ยงเมือง

  สกลนคร - ๑๐.๑๔๕ ๑๐.๑๔๕ ๑๑๗๑๐ สกลนคร

  ๗ ๒๐๒๘ กุสุมาลย์- โพนจาน

  ๑๓.๕๐๐ ๐.๕๐๐ ๑๔.๐๐๐ ๒๑๙๓ นครพนม

  ๘ ๒๐๙๑ สว่างแดนดิน-

  หนองแวง ๕๖.๙๕๗ ๑.๘๐๒ ๕๘.๘๑๗ ๔๑๒๑ บึงกาฬ

  ๙ ๒๐๙๔ พรรณนานิคม-

  ท่าก้อน ๖๐.๕๓๐ ๓.๐๘๔ ๖๓.๖๑๔ ๕๔๒๗ บึงกาฬ

  ๑๐ ๒๑๓๒ ท่าแร่-นาเพียง ๒๐.๒๑๒ - ๒๐.๒๑๒ ๑๙๔๕ นครพนม

  ๑๑ ๒๑๗๗ นาน้อย-อากาศ

  อ้านวย ๖.๙๖๒ ๖.๙๖๒ ๒๑๔๕ นครพนม

  ๑๒ ๒๑๘๕ บ้านเซือม- โคกสะอาด

  ๗.๕๖๓ ๗.๕๖๓ นครพนม

  ๑๓ ๒๒๑๘ ค้าเพ่ิม- ห้วยยาง

  ๕๒.๔๖๙ ๕๒.๔๖๙ ๒๐๕๓ กาฬสินธุ์

  ๑๔ ๒๒๗๐ ล้าน้้าสงคราม-

  หนามแท่ง

  ๑.๗๘๗ ๑.๗๘๗ อุดรธานี

 • ๑๒

  ล าดับ หมายเลข

  ทางหลวง

  ชื่อตอนควบคุม

  ระยะทาง ๒ ช่องจราจร

  (กม.)

  ระยะทาง ๔ ช่องจราจร

  (กม.) รวม (กม.)

  ปริมาณจราจรคัน/วัน

  เชื่อมกับจังหวัด

  ๑๕ ๒๒๘๐ เจริญศิลป์-

  นาบัว ๒๙.๒๐๓ ๘.๕๗๐ ๓๗.๗๗๓ ๖๑๐๙ บึงกาฬ

  ๑๖ ๒๒๘๑ โคกคอน-ชัยยา

  นนท์ ๑๒.๒๐๐ ๑๒.๒๐๐ ๘๓๗ อุดรธานี

  ๑๗ ๒๒๙๑ นาคู-สร้างค้อ ๖.๑๐๓ ๖.๑๐๓ ๖๓๒๐ กาฬสินธุ์

  ๑๘ ๒๓๐๗ วานรนิวาส-บ้านเซือม

  ๒๔.๗๙๔ ๑.๓๐๐ ๒๖.๐๙๔ ๒๓๘๘ นครพนม

  ๑๙ ๒๓๐๘ บ้านขาม- บ้านเซือม

  ๑๘.๙๖๒ ๑๘.๙๖๒ ๑๐๖๘ บึงกาฬ

  ๒๐ ๒๓๓๐ สร้างค้อ- ห้วยหวด

  ๓๓.๒๑๒ ๓๓.๒๑๒ ๖๗๓ สกลนคร

  ๒๑ ๒๓๓๙ ศรีวิชา-กวนบุ่น ๓๖.๙๗๕ ๓๖.๙๗๕ ๓๓๕๐ มุกดาหาร

  ๒๒ ๒๓๔๖ ดอนเชียงบาน-

  นาหว้า ๑๖.๔๑๒ ๐.๘๐๐ ๑๗.๒๑๒ ๓๔๕๐ นครพนม

  ๒๓ ๒๓๔๒ สว่างแดนดิน-

  ส่องดาว ๑๙.๒๑๓ ๑๙.๒๑๓ ๓๒๙๗ กาฬสินธุ์

  ๒๔ ๒๓๔๗ ธาตุนาเวง-สกลนคร

  - ๕.๖๐๔ ๕.๖๐๔ ๒๓๑๒ สกลนคร

  ๒๕ ๒๓๕๘ โนนหอม- เต่างอย

  ๑๑.๕๓๒ - ๑๑.๖๓๒ ๒๐๕๗ สกลนคร

  ๒๖ ๒๓๕๕ สูงเนิน-สี่แยก ๒๒.๘๓๓ ๑.๑๐๑ ๒๓.๙๓๔ ๔๐๖๐ บึงกาฬ

  ๒๗ ๒๓๗๙ เจริญศิลป์- กุดนาขาม

  ๔.๓๖๖ ๔.๓๖๖ ๙๙๔ ศูนย์

  ศิลปาชีพ

  ที่มา : แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 และแขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2561)

 • ๑๓

  การคมนาคมทางบก 1. การเดินรถที่เชื่อมต่ออ้าเภอเมืองสกลนคร ได้แก่ รถหมวด 2 และหมวด 3 จ้านวน 21 เส้นทาง เข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสกลนคร แห่งที่ 2 ซึ่งเป็นรถบัส รถหมวด 3 และหมวด 4 จ้านวน 11 เส้นทาง เข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสกลนครแห่งที่ 1 ซึ่งเป็นรถโดยสารสองแถว และรถหมวด 1 จ้านวน 2 เส้นทาง เดินรถอยู่ในเขตตัวเมืองสกลนคร 2. การเดินรถที่เชื่อมต่ออ้าเภออ่ืนๆ ของจังหวัดสกลนคร ไม่ผ่านตัวเมืองสกลนคร ได้แก่ รถหมวด 2 จ้านวน 2 เส้นทาง รถหมวด 3 จ้านวน 6 เส้นทาง รถหมวด 4 จ้านวน 5 เส้นทาง และรถขนาดเล็ก จ้านวน 12 เส้นทาง ตารางท่ี 1-8: แสดงข้อมูลการเดินรถที่เชื่อมต่ออ าเภอเมืองสกลนคร

  หมวด สายท่ี ชื่อเส้นทาง– ช่วงการเดินรถ ชื่อผู้ประกอบการ 1.1 รถหมวด 2 และ หมวด 3 จ้านวน 21 เส้นทาง เข้าใช้สถานีขนส่งผูโ้ดยสารจังหวัดสกลนครแห่งท่ี 2 ซึง่เป็นรถบัส

  2 26 กรุงเทพฯ - นครพนม กรุงเทพฯ– ศรีสงคราม

  บริษัทขนส่ง จ้ากัด

  2 27 กรุงเทพฯ– ธาตุพนม กรุงเทพฯ– เรณูนคร กรุงเทพฯ– สกลนคร กรุงเทพฯ– นาถ่อน

  บริษัทขนส่ง จ้ากัด

  2 930 กรุงเทพฯ– อุดรธานี - นครพนม บริษัทขนส่ง จ้ากัด 3 230 อุดรธานี – สกลนคร บริษัทอุดรสกลเดินรถ จ้ากัด 3 231 อุดรธานี – นครพนม บริษัท สหอุดรเดินรถ (1974) จ้ากัด 3 235 อุดรธานี – อุบลราชธานี (ข) บริษัท สหมิตรอุบล จ้ากดั 3 237 สกลนคร – กาฬสินธุ ์ บริษัทแสงปทีปเดินรถ จ้ากัด 3 238 สกลนคร – บ้านไผ่ (สารคาม) บริษัทแสงปทีปเดินรถ จ้ากัด 3 240 สกลนคร – ธาตุพนม บริษัท สหมิตรอุบล จ้ากดั 3 241 สกลนคร – อุบลราชธาน ี บริษัท สหมิตรอุบล จ้ากดั 3 287 สกลนคร – บ้านแพง บริษัท เชิงชุมเดินรถ จ้ากัด 3 535 สกลนคร –เรณูนคร - ธาตุพนม บริษัท เชิงชุมเดินรถ จ้ากัด 3 540 สกลนคร – วังสามหมอ บริษัท เชิงชุมเดินรถ จ้ากัด 3 543 สกลนคร – เซกา

  สกลนคร – ค้าตากล้า บริษัท เชิงชุมเดินรถ จ้ากัด

  3 544 สกลนคร – กุฉินารายณ ์ บริษัท เชิงชุมเดินรถ จ้ากัด 3 559 สกลนคร – โซ่พิสัย

  สกลนคร – บ้านม่วง บริษัท เชิงชุมเดินรถ จ้ากัด

  3 582 สกลนคร – ปลาปาก บริษัท เชิงชุมเดินรถ จ้ากัด 3 583 สกลนคร – ท่าแร่ – บ้านแพง บริษัท เชิงชุมเดินรถ จ้ากัด 3 586 ขอนแก่น – นครพนม บริษัท เชิงชุมเดินรถ จ้ากัด 3 661 เชียงราย – นครพนม บริษัท ขนส่ง จ้ากัด 3 827 นครพนม – ระยอง บริษัทชาญทัวร์ จ้ากัด 3 837 นครพนม – นครศรีธรรมราช บริษัทชาญทัวร์ จ้ากัด 3 876 นครพนม – เชียงใหม ่ บริษัทเพชรประเสริฐ จ้ากัด

 • ๑๔

  หมวด สายท่ี ชื่อเส้นทาง– ช่วงการเดินรถ ชื่อผู้ประกอบการ 1.2 รถหมวด 3 และหมวด 4 จา้นวน 11 เส้นทาง เข้าใช้สถานีขนส่งผูโ้ดยสารจังหวัดสกลนครแห่งท่ี 1

  ซึ่งเป็นรถโดยสารสองแถว 3 287 สกลนคร – นาหว้า บริษัท เชิงชุมเดินรถ จ้ากัด 3 535 สกลนคร – นาแก

  สกลนคร – บ้านหนองเหียน สกลนคร – บ้านเหลา่โพนค้อ สกลนคร – โพนทอง สกลนคร – เต่างอย สกลนคร – ด่านม่วงค้า สกลนคร – คูสนาม

  3 543 สกลนคร – เซกา สกลนคร – บ้านท่าก้อน สกลนคร – อากาศอ้านวย

  บริษัท เชิงชุมเดินรถ จ้ากัด

  3 544 สกลนคร – บ้านหลุบเลา สกลนคร – บ้านนาค ูสกลนคร – เขาวง

  บริษัท เชิงชุมเดินรถ จ้ากัด

  3 582 สกลนคร – กุสุมาลย ์สกลนคร – เชียงสือ สกลนคร – บ้านแป้น สกลนคร – บ้านนาเพียง

  บริษัท เชิงชุมเดินรถ จ้ากัด

  4 1422 สกลนคร – สว่างแดนดิน บริษัท เชิงชุมเดินรถ จ้ากัด 4 1426 สกลนคร – วาริชภูม ิ

  สกลนคร – บ้านผักค้าภ ูสกลนคร – เต่างอย สกลนคร – กุดบาก

  บริษัท เชิงชุมเดินรถ จ้ากัด

  4 4353 สกลนคร – บ้านท่าแร ่ สหกรณ์เดินรถยนตโ์ดยสารขนาดเล็ก จก. 4 4588 สกลนคร – บ้านโนนพอก บริษัท เชิงชุมเดินรถ จ้ากัด 4 4589 สกลนคร – บ้านขมิ้น สหกรณ์เดินรถยนตโ์ดยสารขนาดเล็ก จก. 4 4590 สกลนคร – บ้านดอนชียงคูณ บ.เชิงชุมเดินรถ จก. และ

  หจก.รัชวีณาทรานสปอรต์ 1.3 รถหมวด 1 จ้านวน 2 เส้นทาง เดินรถอยู่ในเขตตัวเมืองสกลนคร

  1 สายที่ 2 ราชภัฎสกลนคร – บ้านดอนหม ู หจก.ท่าแร่ทรานสปอร์ต 1 สายที่ 3 วงกลมบ้านพังขว้างใต้ – บ้านหนอง

  ทรายขาว บริษัทเชิงชุมเดินสรถ จ้ากัด

  ตารางท่ี 1-9: แสดงข้อมูลการเดินรถที่เชื่อมต่ออ าเภออ่ืนๆ ของจังหวัดสกลนคร ผ่านตัวเมืองสกลนคร

  หมวด สายท่ี ชื่อเส้นทาง– ช่วงการเดินรถ ชื่อผู้ประกอบการ 2.1 รถหมวด 3 จ้านวน 5 เส้นทาง

  3 586 ขอนแก่น – นครพนม บริษัทเชิงชุมเดินรถ จ้ากัด 3 661 เชียงราย – นครพนม บริษัท ขนส่ง จ้ากัด 3 827 นครพนม – ระยอง บริษัทชาญทัวร์ จ้ากัด 3 837 นครพนม – นครศรีธรรมราช บริษัทชาญทัวร์ จ้ากัด 3 876 นครพนม – เชียงใหม ่ บริษัทเพชรประเสริฐ จ้ากัด

 • ๑๕

  ตารางที่ 1-10: แสดงข้อมูลการเดินรถที่เชื่อมต่ออ าเภออ่ืนๆ ของจังหวัดสกลนคร ไม่ผ่านตัวเมืองสกลนคร

  หมวด สายท่ี ชื่อเส้นทาง– ช่วงการเดินรถ ชื่อผู้ประกอบการ 3.1 รถหมวด 2 จ้านวน 2 เส้นทาง

  2 97 กรุงเทพมหานคร – พังโคน บริษัทขนส่ง จ้ากัด 2 33 กรุงเทพมหานคร – กระนวน-บ้านแพง บริษัทขนส่ง จ้ากัด

  3.2 รถหมวด 3 จ้านวน 1 เส้นทาง 3 225 อุดรธานี – บึงกาฬ บริษัทอุดรยานยนต์ขนส่ง จ้ากัด

  3.3 รถหมวด 4 จ้านวน 5 เส้นทาง 4 4583 วงกลมพรรณานิคม – วิทยาลัยการอาชีพ

  พรรณานคิม หจก.รัชวีณาทรานสปอรต์

  4 4394 พังโคน – นิคมน้้าอูน บริษัท เชิงชุมเดินรถ จ้ากัด 4 4217 สว่างแดนดิน – ค้าบิด บริษัทเศรษฐอุดม จ้ากัด 4 4218 สว่างแดนดิน – ดอนเขือง บริษัทเศรษฐอุดม จ้ากัด 4 4219 สว่างแดนดิน – กุดเรือค้า บริษัทเศรษฐอุดม จ้ากัด

  3.4 รถขนาดเล็ก จ้านวน 12 เสน้ทาง รถขนาด

  เล็ก 44002 สว่างแดนดิน – ภูผาเหล็ก สหกรณ์เดินรถสว่างแดนดิน จ้ากดั

  รถขนาดเล็ก

  44003 สว่างแดนดิน – ภูตะคาม สหกรณ์เดินรถสว่างแดนดิน จ้ากดั

  รถขนาดเล็ก

  44004 สว่างแดนดิน – บ้านนาดินจี ่ สหกรณ์เดินรถสว่างแดนดิน จ้ากดั

  รถขนาดเล็ก

  44005 สว่างแดนดิน – วานรนิวาส (ก) สหกรณ์เดินรถสว่างแดนดิน จ้ากดั

  รถขนาดเล็ก

  44006 สว่างแดนดิน – วานรนิวาส (ข) สหกรณ์เดินรถสว่างแดนดิน จ้ากดั

  รถขนาดเล็ก

  44007 สว่างแดนดิน – วาริชภูม ิ สหกรณ์เดินรถสว่างแดนดิน จ้ากดั

  รถขนาดเล็ก

  44008 สว่างแดนดิน – ภูตะคาม (ข) สหกรณ์เดินรถสว่างแดนดิน จ้ากดั

  รถขนาดเล็ก

  44009 สว่างแดนดิน – บ้านดอนเชียงยืน สหกรณ์เดินรถสว่างแดนดิน จ้ากดั

  รถขนาดเล็ก

  44010 สว่างแดนดิน – บ้านม่วง สหกรณ์เดินรถสว่างแดนดิน จ้ากดั

  รถขนาดเล็ก

  44011 สว่างแดนดิน – ค้าตากล้า สหกรณ์เดินรถสว่างแดนดิน จ้ากดั

  รถขนาดเล็ก

  44012 สว่างแดนดิน – บ้านนาข่า สหกรณ์เดินรถสว่างแดนดิน จ้ากดั

  รถขนาดเล็ก

  44013 สว่างแดนดิน – บ้านกุดเรือค้า สหกรณ์เดินรถสว่างแดนดิน จ้ากดั

 • ๑๖

  - รถโดยสารประจ้าทาง บริษัทขนส่ง จ้ากัดและบริษัทเอกชน มีรถประจ้าทางออกจากกรุงเทพมหานครไปจังหวัดสกลนครทุกวัน ออกจากสถานีขนส่งหมอชิตสายตะวันออกเฉียงเหนือ - ทางรถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย มีบริการรถไฟออกจากสถานีรถไฟหัวล้าโพง ไปลงที่จังหวัดอุดรธานีทุกวัน แล้วเดินทางต่อไปโดยรถยนต์ประจ้าทางไปจังหวัดสกลนคร อีกประมาณ ๑๕๙ กิโลเมตร การคมนาคมทางอากาศ มีท่าอากาศยานสกลนคร ตั้งอยู่ที่ ถนนสกลนคร – นครพนม ต้าบลธาตุนาเวง อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ให้บริการประชาชนในพ้ืนจังหวัดสกลนครและใกล้เคียง โดยมีเที่ยวบินให้บริการ จ้านวน ๑ เส้นทางบิน ได้แก่ เส้นทางบิน สกลนคร – กรุงเทพฯ จ้านวน ๔ เที่ยวบิน/วัน เป็นเที่ยวบินของสายการบินไทยแอร์เอเชีย –จ้านวน ๑ เที่ยวบิน/วัน และสายการบินนกแอร์ จ้านวน ๓ เที่ยวบิน/วัน

  ๑. อัตราการเจริญเติบโต จากการพิจารณาข้อมูลสถิติด้านการคมนาคมทางอากาศของจังหวัดสกลนคร ได้แก่ จ้านวน

  เที่ยวบิน ผู้โดยสาร และการขนส่งสินค้าทางอากาศ ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ (ม.ค. – ก.ค.) พบว่า ในปี ๒๕๕๘ มีเที่ยวบินรวม (ขึ้น – ลง) จ้านวน ๓,๓๓๐ เที่ยวบิน ผู้โดยสารรวม (ขึ้น – ลง) จ้านวน ๔๒๕,๔๕๕ คน และมีการขนส่งสินค้าทางอากาศ (ข้ึน – ลง) จ้านวน ๑๐๘,๓๒๘ กิโลกรัม ปี ๒๕๕๙ มีเที่ยวบินรวม (ขึ้น – ลง) จ้านวน ๒,๖๗๐ เที่ยวบิน ผู้โดยสารรวม (ขึ้น – ลง) จ้านวน ๓๔๗,๓๔๔ คน และมีการขนส่งสินค้าทางอากาศ (ข้ึน – ลง) จ้านวน ๒๗๙,๓๖๙ กิโลกรัม และในปี ๒๕๖๐ (ม.ค. – ก.ค.) มีเที่ยวบินรวม (ข้ึน – ลง) จ้านวน ๑,๖๖๘ เที่ยวบิน ผู้โดยสารรวม (ขึ้น – ลง) จ้านวน ๒๑๙,๗๐๖ คน และมีการขนส่งสินค้าทางอากาศ (ข้ึน – ลง) จ้านวน ๒๐๘,๑๑๔ กิโลกรัม จากการข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่า ในปี ๒๕๕๙ จ้านวนเที่ยวบิน และผู้โดยสาร ของจังหวัดสกลนคร มีปริมาณลดลงเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๘ สืบเนื่องมาจากสายการบินที่ให้บริการมีการยกเลิกเที่ยวบินประจ้าวัน จากเดิมในปี ๒๕๕๘ มี เที่ ยวบิ นรวม (ขึ้ น – ลง) จ้ านวน ๑๐ เที่ ยวบิ น/วั น เป็ น ในปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ มีเที่ยวบินรวม (ขึ้น – ลง) จ้านวน ๘ เที่ยวบิน/วัน ส่งผลให้ปริมาณเที่ยวบิน และจ้านวนผู้โดยสารของจังหวัดสกลนครลดลง แต่เมื่อพิจารณาการขนส่งสินค้าทางอากาศ พบว่า จังหวัดสกลนครมีการขนส่งสินค้าทางอากาศเพ่ิมขึ้น แม้ว่าจะมีจ้านวนเที่ยวบินประจ้าวันลดลง แสดงเห็นว่า ประชาชนในจังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียง มีความต้องการในการใช้บริการคมนาคมทางอากาศ ตารางที่ ๑-11: แสดงจ านวนเที่ยวบิน ผู้โดยสาร และการขนส่งสินค้าทางอากาศ จังหวัดสกลนคร

  รายการ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ (ม.ค. – ก.ค.)

  จ้านวนเที่ยวบิน (เท่ียวบิน) ๓,๓๓๐ ๒,๖๗๐ ๑,๖๖๘ ผู้โดยสาร (คน) ๔๒๕,๔๕๕ ๓๔๗,๓๔๔ ๒๑๙,๗๐๖ การขนส่งสินค้าทางอากาศ (กิโลกรัม) ๑๐๘,๓๒๘ ๒๗๙,๓๖๙ ๒๐๘,๑๑๔

  ที่มา: ท่าอากาศยานสกลนคร (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐)

  ๒. ปัญหาและอุปสรรค ๒.๑ ข้อจ้ากัดด้านกายภาพ

  ๒.๑.๑ อาคารผู้โดยสาร มีขนาดเล็ก รองรับผู้โดยสารทั้งขาเข้า-ขาออก และผู้ใช้บริการ ท่าอากาศยานสกลนคร ได้จ้านวน ๓๐๐ คน/ชม.

  ๒.๑.๒ ที่จอดรถยนต์ รองรับได้ จ้านวน ๑๕๐ คัน

 • ๑๗

  ดังนั้น หากมีเที่ยวบินจ้านวนหลายเที่ยวบินในช่วงเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกันมาก จะไม่สามารถรองรับผู้โดยสารและผู้ใช้บริการท่าอากาศยานสกลนครได้

  ๒.๒ เวลาท้าการบินไม่เหมาะสมกับประชาชนที่ต้องการเดินทางไปติดต่อราชการหรือท้าธุรกิจ เมื่อเทียบกับเวลาท้าการบินของท่าอากาศยานใกล้เคียง ท้าให้ประชาชนเปลี่ยนการเดินทางไปยังท่าอากาศยานใกล้เคียงแทน 3) การวางผังเมือง ผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร ใช้บังคับเป็นกฎกระทรวง (ด้าเนินการถึงขั้นตอนที่ ๑๔ จัดท้าร่างกฎกระทรวงฯ เสนอคณะกรรมการกฤษฎีกา) การวางและจัดท้าผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร จัดท้าขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ที่เร่งรัดให้กระทรวงมหาดไทยจัดท้ากฎหมายผังเมือง ให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ ส้านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร ร่วมกับองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสกลนคร ด้าเนินการวางและจัดท้าผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร โดยมีพ้ืนที่วางผังครอบคลุมพ้ืนที่ ๑๘ อ้าเภอ รวมพ้ืนที่วางผังประมาณ ๖,๐๐๓,750 ไร่ หรือประมาณ ๙,๖๐๖ ตรม. มีจุดมุ่งหมายเพ่ือใช้เป็นผังแม่บท เพ่ือก้าหนดแนวทางการพัฒนาจังหวัดสกลนครในอนาคตให้เหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพและทรัพยากรที่มีอยู่ ดังภาพนี้ รูปภาพที่ 4: ผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร ที่มา : ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561)

 • ๑๘

  ผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร ได้ก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตเป็น ๙ ประเภท ได้แก่ ๑. ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย พาณิชยกรรม เกษตรกรรมหรือเกี่ ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ส้าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืนให้ด้าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ เว้นแต่ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๖ และหมายเลข ๑.๘ ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก้าหนด ดังต่อไปนี้ - โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัย ในการด้าเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เว้นแต่โรงงานล้าดับที่ ๙๒ โรงงานล้าดับที่ ๑๑ (๓) (๔) (๖) โรงงานล้าดับที่ ๓๘ โรงงานล้าดับที่ ๔๘ (๒) (๓) (๑๑) (๑๒) โรงงานล้าดับที่ ๕๐ (๑) (๒) (๓) (๕) โรงงานล้าดับที่ ๕๑ โรงงานล้าดับที่ ๕๒ โรงงานล้าดับที่ ๕๗ โรงงานล้าดับที่ ๕๘ (๒) (๕) (๖) โรงงานล้าดับที่ ๕๙ โรงงานล้าดับ ที่ ๖๐ โรงงานล้าดับที่ ๘๘ (เว้นแต่โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์) และโรงงานล้าดับที่ ๑๐๑ (เว้นแต่โรงงานบ้าบัดน้้าเสียรวมของชุมชน) - โรงงานประเภทอ่ืนนอกจาก (๑) และ (๒) ที่ไม่มีระบบวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน - คลังน้้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้้ามันเชื้อเพลิง เพ่ือการจ้าหน่าย - คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่ เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้้ามันเชื้อเพลิง - การเลี้ยงงู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเพ่ือการค้า - จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม - การ ใช้ ประ โยชน์ที่ ดิ น เ พ่ือกิ จการ ใด ๆ ในอาคารที่ มี คว ามสู ง เกิ น ๑๒ เมตร ให้มีระยะห่างบริเวณโดยรอบเขตโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร โดยวัดระยะจากบริเวณโดยรอบเขต ดังกล่าวถึงขอบนอกสุดของอาคารที่ขออนุญาต การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างอาคารถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร - ที่ดินประเภทนี้ในเขตอนุรักษ์ป่าไม้ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษาหรือบ้ารุงป่าไม้ สัตว์ป่า ต้นน้้าล้าธาร และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ ไว้เพ่ือความสมดุลของระบบนิเวศน์และสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายที่เกี่ยวกับการป่าไม้ การสงวนคุ้มครองสัตว์ป่า และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเท่านั้น

  ๒. ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมทั่วไปที่ไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมและคลังสินค้า (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีม่วง) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการประกอบอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรหรืออุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร คลังสินค้า การอยู่อาศัย พาณิชยกรรม สถาบันราชการ สถาบันศาสนา การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการตามท่ีก้าหนด ดังต่อไปนี้ - โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัย ในการด้าเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เว้นแต่โรงงานล้าดับที่ ๗ (๑) (๔) โรงงานล้าดับที่ ๔๓ (๑) (๒) โรงงานล้าดับที่ ๙๑ (๒) และโรงงานล้าดับที่ ๙๒

 • ๑๙

  - โรงงานล้าดับที่ ๕๐ (๑) (๒) (๓) (๕) โรงงานล้าดับที่ ๕๗ (๑) (๒) โรงงานล้าดับที่ ๕๘ (๒) (๕) (๖) โรงงานล้าดับที่ ๕๙ โรงงานล้าดับที่ ๖๐ โรงงานล้าดับที่ ๘๘ (ยกเว้นโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวภาพ และพลังงานไฟฟ้าจากขยะชุมชน) ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน - โรงงานประเภทอ่ืนนอกจาก (๑) และ (๒) ที่ไม่มีระบบวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน - จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม - การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ - สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา

  ๓. ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การอยู่อาศัย พาณิชยกรรม สถาบันราชการ สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ส้าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน ให้ด้าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ เว้นแต่โรงงานล้าดับที่ 2 (2) (๕) โรงงานล้าดับที่ ๘ (๑) โรงงานล้าดับที่ 9 (1) (2) (4) โรงงานล้าดับที่ 43 (1) (2) (3) (เฉพาะปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์) และ โรงงานล้าดับที่ 55 และคลังสินค้า ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก้าหนด ดังต่อไปนี้ - โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการด้าเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เว้นแต่โรงงานล้าดับที่ ๗ (๑) (๔) โรงงานล้าดับที่ ๙๑ (๒) โรงงานล้าดับที่ ๙๒ - โรงงานล้าดับที่ ๓๘ โรงงานล้าดับที่ ๔๘ (๒) (๓) (๑๑) (๑๒) โรงงานล้าดับที่ ๕๐ (๑) (๒) (๓) (๕) โรงงานล้าดับที่ ๕๗ (๑) (๒) โรงงานล้าดับที่ ๕๘ (๒) (๕) (๖) โรงงานล้าดับที่ ๕๙ โรงงานล้าดับที่ ๖๐ โรงงานล้าดับที่ ๘๘ (เว้นแต่โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวภาพ พลังงานชีวมวลและพลังงานไฟฟ้าจากขยะชุมชน) ล้าดับที่ ๑๐๑ (ยกเว้นโรงงานบ้าบัดน้้าเสียรวมของชุมชนและโรงงานเผา ของเสียรวมของชุมชน) ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน - โรงงานประเภทอ่ืนนอกจาก (๑) และ (๒) ที่ไม่มีระบบวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน - คลังน้้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้้ามันเชื้อเพลิง เพ่ือการจ้าหน่าย ยกเว้นเขตอ้าเภอวานรนิวาส อ้าเภอสว่างแดนดิน และอ้าเภอพังโคน - คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิ โตรเลี ยมเหลวประเภทห้ องบรรจุ และสถานที่ เก็ บรั กษาก๊ าซปิ โตรเลี ยมเหลวประเภทโรงเก็บ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้้ามันเชื้อเพลิง ยกเว้นเขตอ้าเภอวานรนิวาส อ้าเภอสว่างแดนดิน และอ้าเภอพังโคน - จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม - การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ ยกเว้นบริเวณท่ีห่างจากเขตท่ีดินประเภทชุมชนไม่เกิน ๕,๐๐๐ เมตร - การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม ยกเว้นบริเวณที่ห่างจากเขตที่ดินประเภทชุมชนไม่เกิน ๓,๐๐๐ เมตร - การใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการใดๆ ในอาคารที่มีความสูงเกิน ๑๐ เมตร ให้มีระยะห่างบริเวณโดยรอบเขตโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร โดยวัดระยะจากบริเวณโดยรอบเขตดังกล่าวถึงขอบนอกสุดของอาคารที่ขออนุญาต การวัดความสูงของอาคาร ให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างอาคารถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร - เขตปฏิรูปที่ดินที่อยู่ ในที่ดินประเภทนี้ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

 • ๒๐

  ๔. ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การอนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อม ส้าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพ่ือกิจการอ่ืน ให้ด้าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่ ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก้าหนด ดังต่อไปนี้ - โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัย ในการด้าเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เว้นแต่โรงงานล้าดับที่ ๙๒ - โรงงานล้าดับที่ ๗ (๓) (๕) โรงงานล้าดับที่ ๑๑ (๒) (๓) (๔) (๖) โรงงานล้าดับที่ ๓๘ โรงงานล้าดับที่ ๔๘ (๑) (๒) (๓) (๕) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) โรงงานล้าดับที่ ๕๐ (๑) (๒) (๓) (๕) โรงงานล้าดับที่ ๕๑ โรงงานล้าดับที่ ๕๒ โรงงานล้าดับที่ ๕๗ (๑) (๒) โรงงานล้าดับที่ ๕๘ (๒) (๕) (๖) โรงงานล้าดับที่ ๕๙ โรงงานล้าดับที่ ๖๐ โรงงานล้าดับที่ ๘๘ (เว้นแต่โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์) และโรงงานล้าดับที่ ๑๐๑ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน - โรงงานประเภทอ่ืนนอกจาก (๑) และ (๒) ที่ไม่มีระบบวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน - คลังน้้ามัน ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้้ามันเชื้อเพลิงเพื่อการจ้าหน่าย - คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่ เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้้ามันเชื้อเพลิง - จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม - การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ เว้นแต่บริเวณท่ีห่างจากเขตท่ีดินประเภทชุมชนไม่เกิน ๓,๐๐๐ เมตร - การอยู่อาศัยป�