130
OBRAZOVNI PROGRAM ARHITEKTONSKI TEHNIČAR

4-10 Arhitektonski Tehnicar

Embed Size (px)

DESCRIPTION

arhitektonski tehnicar

Citation preview

 • OBRAZOVNI PROGRAM

  ARHITEKTONSKI TEHNIAR

 • 2

  SADAJ OPTI DIO .................................................................................................. 3 1. NAZIV PROGRAMA: ARHITEKTONSKI TEHNIAR ................................................. 3 2. NASTAVNI PLAN ....................................................................................... 3 POSEBNI DIO ............................................................................................... 6 1. PREDMETNI PROGRAMI ............................................................................... 6 1.1. OPTEOBRAZOVNI PREDMETI ..................................................................... 6 1.2. STRUNO TEORIJSKI PREDMETI SA PRAKSOM ................................................. 7 1.2.1. GRAEVINSKI MATERIJALI ...................................................................... 7 1.2.2. NACRTNA GEOMETRIJA SA PERSPEKTIVOM ............................................... 12 1.2.3. ARHITEKTONSKE KONSTRUKCIJE ........................................................... 18 1.2.4 PROJEKTOVANJE ............................................................................... 32 1.2.5. URBANIZAM ...................................................................................... 40 1.2.6. KUCNE INSTALACIJE ........................................................................... 44 1.2.7. ISTORIJA ARHITEKTURE ...................................................................... 48 1.2.8. DRUTVENE ZGRADE .......................................................................... 52 1.2.9. ORGANIZACIJA GRAENJA ................................................................... 55 1.2.10. BETON .......................................................................................... 60 1.2.11. STATIKA I OTPORNOST MATERIJALA ..................................................... 65 1.2.12. TEHNIKO CRTANJE ......................................................................... 70 1.2.13. KOMJUTERSKE VJEBE ...................................................................... 74 1.2.14. PRIVREDNE ZGRADE .......................................................................... 83 1.3. IZBORNA NASTAVA ............................................................................... 86 1.3.1. RAZVOJ ARHITEKTURE ........................................................................ 86 1.3.2. RAZVOJ URBANIZMA ........................................................................... 90 1.3.3. ENTERIJER ....................................................................................... 93 1.3.4. SAVREMENA ARHITEKTURA .................................................................. 97 1.3.5. PROSTORNO PLANIRANJE .................................................................. 101 1.3.6. ISTORIJA CIVILIZACIJE ...................................................................... 106 1.3.7. MAKETARSTVO ................................................................................ 111 1.3.8. LIKOVNA UMJETNOST ....................................................................... 115 2. ISPITNI KATALOZI ................................................................................. 120 2.1. NACRTNA GEOMETRIJA SA PERSPEKTIVOM ................................................ 120 2.2. ARHITEKTONSKE KONSTRUKCIJE ............................................................ 122 2.3. PROJEKTOVANJE ............................................................................... 124 3. OBAVEZNI NAINI PROVJERAVANJA ZNANJA ................................................ 125 4. USLOVI ZA NAPREDOVANJE I ZAVRETAK OBRAZOVNOG PROGRAMA ................... 126 5. NAIN PRILAGOAVANJA UENICIMA SA POSEBNIM POTREBAMA ....................... 127 6. NAIN PRILAGOAVANJA PROGRAMA OBRAZOVANJU ODRASLIH ........................ 127 7. PROFIL STRUNE SPREME NASTAVNIKA I STRUNIH SARADNIKA ........................ 127 8. OBLIK ORGANIZACIJE IZVOENJA OBRAZOVNOG PROGRAMA ............................ 128 8.1. BROJ ASOVA PO GODINAMA OBRAZOVANJA I VRSTAMA NASTAVE .................. 128 9. PROFESIONALNA PRAKSA ........................................................................ 129 10. SLOBODNE AKTIVNOSTI ........................................................................ 129

 • 3

  OPTI DIO 1. Naziv programa: ARHITEKTONSKI TEHNIAR 2. Nastavni plan

  Redni broj

  Nastavni predmeti - grupe predmeta

  I II III IV Ukupno

  sed. god. sed. god. sed. god. sed. god. A Opte obrazovni predmeti 1. Maternji jezik i knji. 3 108 3 108 3 108 3 99 423 2. Matematika 3 108 3 108 3 108 3 99 423 3. Strani jezik 2 72 2 72 2 72 2 66 282 4. Informatika 1 36 5. Fiziko vaspitanje 2 72 2 72 2 72 2 66 282 Drutvena grupa predmeta

  1. Sociologija 2 72 72 2. Istorija 2 72 72 3. Geografija 2 72 72 4. Likovna umjetnost 2 72 72 Prirodna grupa predmeta

  1. Fizika 2 72 2 72 144 2. Hemija 2 72 72

  3. Biologija sa ekologijom 2 72 72

  UKUPNO A 19 684 16 576 12 432 10 330 2022 B Struno-teorijski predmeti 1. Graevinski materijali 2 72 72

  2. Nacrtna geometrija sa perspektivom 2 72 3 108 180

  3. Arhitektonske konstrukcije 2 72 4 144 3 108 2 66 390

  4. Projektovanje 5 180 5 165 345 5. Urbanizam 2 66 66 6. Kune instalacije 3 99 99 7. Istorija arhitekture 2 72 72 8. Drutvene zgrade 2 66 66 9. Organizacija graenja 3 108 108 10. Beton 3 99 99

  11. Statika i otpornost materijala 2 72 72

  12. Tehniko crtanje 2 72 72 13. Kompjuterske vjebe 2 72 4 144 180 14. Privredne zgrade 2 72 72

  Ukupno B 10 360 13 468 15 540 17 561 1929 C Praktina nastava D Slobodne aktivnosti 1 36 1 36 1 36 1 33 141 E Izborna nastava 2 72 2 72 4 144 4 132 420 1. Razvoj arhitekture 2 72 72 2. Razvoj urbanizma 2 72 72

 • 4

  Redni broj

  Nastavni predmeti - grupe predmeta

  I II III IV Ukupno

  sed. god. sed. god. sed. god. sed. god. 3. Enterijer 4 132 132

  4. Savremena arhitektura 2 72 72

  5. Prostorno planiranje 2 66 66 6. Istorija civilizacije 2 72 72 7. Maketarstvo 2 72 2 66 138 8. Likovna umjetnost 2 72 72 F Profesionalna praksa 15 dana 15 dana 15 dana 45 dana G Sedmini broj asova 32 1152 32 1152 32 1152 32 1056 4512 H Broj radnih sedmica 36 36 36 33 141

  Ukupno (A+B+C+D+E) = 4.512 3. Ciljevi i zadaci obrazovnog programa Opti ciljevi obrazovanja i vaspitanja u etvorogodinjem strunom obrazovanju omoguavaju uenicima da: - razviju sposobnosti i vjetine za kavalitetan rad u zanimanju, - razviju uspjenu linu karijeru u zanimanju, - osposobe se za kritiko vrjednovanje i odgovorno djelovanje na svom radnom

  mjestu, - razvija sposobnost za racionalno korienje sredstava rada i vremena - osposobljava se za saradnju sa arhitektom u izradi idejnog projekta, - osposobe se da razrauju glavni i izvoaki projekat, - osposobe se da rjeavaju urbanistiku dokumentaciju, - posjeduju informatiku pismenost u izradi crtea i dokumentacije, - vre izbor graevinskog materijala, - posjeduje znanja iz arhitektonskih konstrukcija, prefabrikovane gradnje,

  predmjera i predrauna radova, - osposobe se za rjeavanje kune mree vodovoda i kanalizacije, - posjeduje znanja iz oblasti zanatskih radova, izrade oplata i izbora armature, - razvijaju ekoloku svijest i svijest o potovanju mjera zatite na radu i njihovu

  dosljednu primjenu. 4. Uslovi za upis, odnosno ukljuivanje u program za obrazovanje odraslih - U srednju strunu kolu u etvorogodinjem trajanju mogu se upisati lica koja su:

  - zavrila osnovnu kolu ili - zavrila dvogodinju strunu kolu.

  - U redovno obrazovanje mogu se upisati lica koja nijesu starija od 17 godina, izuzetno lica do18 godine uz odobrenje Nastavnikog vijea kole; lica koja su napunila 18 godina ukljuuju se u program za obrazovanje odraslih.

  5.Trajanje obrazovanja - Obrazovanje po obrazovnom programu Arhitektonski tehniar traje etiri

  godine. 6. Prohodnost - U redovnom obrazovanju uenici napreduju u vii razred ako su iz svih predmeta

  u toku tekue kolske godine postigli pozitivnu ocjenu i priloili potvrdu o obavljenoj profesionalnoj praksi.

 • 5

  7. Obrazovanje koje se stie - Srednje struno obrazovanje u trajanju od etiri godine: ARHITEKTONSKI

  TEHNIAR.

 • 6

  POSEBNI DIO 1. PREDMETNI PROGRAMI 1.1. OPTEOBRAZOVNI PREDMETI 1.1.1. MATERNJI JEZIK I KNJIEVNOST 1.1.2. MATEMATIKA 1.1.3. STRANI JEZIK 1.1.4. INFORMATIKA 1.1.5. FIZIKO 1.1.6. SOCIOLOGIJA 1.1.7. ISTORIJA 1.1.8. GEOGRAFIJA 1.1.9. FIZIKA 1.1.10. HEMIJA 1.1.11. BIOLOGIJA SA EKOLOGIJOM

 • 7

  1.2. STRUNO - TEORIJSKI PREDMETI SA PRAKSOM 1.2.1. GRAEVINSKI MATERIJALI 1. Naziv predmeta: GRAEVINSKI MATERIJALI 2. Broj asova po godinama obrazovanja i vrstama nastave

  Razred Vrste nastave

  Ukupno Teorija Vjebe Praktina nastava

  I 72 72 II III IV

  Ukupno 72 72 3. Opti ciljevi nastave - Upoznaju osobine i karakteristike graevinskih materijala; - Razumiju procese dobijanja pojedinih graevinskih materijala; - Prepoznaju pravilnu upotrebu graevinskih materijala; - Razvijaju motivaciju za praenje tehnolokih procesa; - Stiu svijest o znaaju upotrebe standarda i odgovrnost za potovanje standarda.

 • 8

  4. Sadraji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik - Upoznaje: - Znaaj

  graevinskih materijala i prefabrikata;

  - Osobine i metode ispitivanja;

  - Osnovne podjele.

  - Prepoznaje graevinske materijale;

  - Zna primjenu graevinskih materijala;

  - Identifikuje pojedine osobine graevinskih materijala.

  - Uoava vanost kvalitetnog rada u profesiji;

  - Razvija pozitivan odnos prema zanimanju.

  - Stie samostalnost u radu.

  Posebni dio Osnovi geologije - Upoznaje geoloke

  osobine zemlje i zemljine kore;

  - Upoznaje postanak i osobine magmatskih, sedimentnih i metamorfnih stijena.

  - Prepoznaje stijene: - Magmatske,

  sedimentne i metamorfne.

  Kameni materijal - Upoznaje dobijanje

  i obradu graevinskog kamena;

  - Odreuje primjenu kamena i njegovu zatitu;

  - Analizira sastav, osobine i primjenu agregata.

  - Prepoznaje vrste kamena

  - Analizira agregat i odreuje granulometrijski sastav

  - Uoava vanost kvalitetnog rada u profesiji.

  - Posjeta preduzeu za obradu kamena,

  - Posjeta laboratoriji za ispitivanje graevinskog kamena.

  Voda - Analizira vodu kao

  graevinski materijal i kao sredinu u kojoj se nalaze betonske konstrukcije.

  Keramiki materijali - Nabraja sirovine i

  opisuje dobijanje ciglarskih proizvoda;

  - Crtanjem upoznaje vrste i oblik ciglarskih proizvoda;

  - Upoznaje

  - Razlikuje ciglarske proizvode;

  - Razlikuje keramike proizvode;

  - Usmjerenost na razvoj.

 • 9

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik keramike ploice i cijevi;

  - Upoznaje vatrostalni materijal.

  Zgure i pucolani - Upoznaje

  karakteristike i primjenu zgure i pucolana u graevinarstvu.

  Veziva u graevinarstvu - Prepoznaje veziva:

  graevinski kre, gips i cement;

  - Upoznaje sirovine i opisuje dobijanje veziva;

  - Nabraja osobine veziva;

  - Obrazlae primjenu veziva u graevinarstvu.

  - Razlikuje veziva i pravilno ih skladiti.

  Vjeba: - Vezivanje i

  ovravanje veznih sredstava.

  Malteri - Nabraja sastojke

  mjeavine maltera; - Nabraja vrste

  maltera.

  - Ocjenjuje upotrebljivost razliitih maltera;

  - Uoava greke pri malterisanju.

  - Svjestan je line odgovornosti u zahtjevima kvalitetnog profesionalnog rada.

  Betoni - Nabraja sastojke

  mjeavine betona; - Upoznaje inioce

  koji utiu na kvalitet betona;

  - Zna da objasni marku betona;

  - Upoznaje tehnologiju betona;

  - Nabraja vrste betona.

  - Definie faktore koji utiu na kvalitet betona;

  - Pridrava se recepture.

  - Posjeta betonari; - Posjeta laboratoriji

  za ispitivanje betona.

  - Vjeba: - Ispitivanje osobina

  betona

  Metali i legure - Upoznaje dobijanje

  gvoa i elika; - Obrazlae upotrebu elika u graevinarstvu;

  - Nabraja vrste elika i armature;

  - Definie koroziju i njeno spreavanje;

  - Razlikuje vrste armature.

  - Svjestan je licne odgovornosti prema kvalitetu rada.

  - Posjeta graevinskom preduzeu.

 • 10

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik - Nabraja osnovne

  obojene metale. Staklo - Upoznaje

  dobijanje, vrste i obradu stakla.

  Drvo - Nabraja svojstva i

  vrste drveta, - Opisuje greke u

  strukturi drveta, - Obrazlae upotrebu

  drveta u graevinarstvu.

  - Definie upotrebljivost drveta.

  - Razvija sposobnost opazanja.

  Ugljovodonina veziva - Upoznaje katran i

  bitumen kao osnovna veziva;

  - Opisuje nain dobijanja i primjenu;

  - Nabraja vrste asfalta.

  - Odreuje upotrebljivost veziva.

  - Obilazak asfaltne baze.

  Plastine mase - Upoznaje znaaj

  plastinih masa; - Upoznaje sirovine; - Opisuje dobijanje

  plastinih masa.

  - Ocjenjuje upotrebljivost plastinih masa.

  - Svjestan je znaaja razvoja novih materijala.

  Boje, lakovi, kitovi - Upoznaje vrste i

  primjenu boja, lakova i kitova u graevinarstvu.

  - Dijagnostifikuje boje, lakove i kitove za njihovu primjenu u graevinarstvu.

  Savremeni materijali - Upoznaje

  materijale za zavrnu obradu i zatitu gotovih elemenata.

  - Razlikuje materijale u funkciji zatite od poara, vlage i sl.

  Standardi - Upoznaje oznake

  materijala - Upoznaje se sa - Standardima.

  - Potuje propise.

  - Pregled standarda

 • 11

  5. Okvirni spisak literature i drugih izvora - Graevinski materijali I. Stoiljkovi, D. Mileti 6. Materijalni uslovi za izvoenje nastave - Laboratorija za ispitivanje graevinskih materijala; - Uzorci graevinskih materijala. 7. Obavezni naini provjeravanja i ocjenjivanja znanja uenika - U svakom klasifikacionom periodu znanje se provjerava i ocjenjuje usmeno i

  pismeno (test). 8. Uslovi za napredovanje i zavretak predmeta - Pozitivna ocjena iz predmeta. 9. Profil strune spreme nastavnika i strunih saradnika - Diplomirani inenjer arhitekture; - Diplomirani graevinski inenjer; - Inenjer hemije. 10. Povezanost predmeta

  Znanja Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja Graevinski materijali Arhitektonske konstrukcije Izbor materijala prema

  mjestu u znaaju detalja Materijali za unutranju obradu

  Enterijer Kvalitet i boja

  Izbor materijala Projektovanje Obrada i estetika Drutvene zgrade Privredne zgrade

 • 12

  1.2.2. NACRTNA GEOMETRIJA SA PERSPEKTIVOM

  1. Naziv predmeta: NACRTNA GEOMETRIJA SA PERSPEKTIVOM 2. Broj asova po godinama obrazovanja i vrstama nastave

  Razred Vrste nastave

  Ukupno Teorija Vjebe Praktina nastava

  I 46 26 72 II 54 54 108 III IV

  Ukupno 100 80 180

  3. Opti ciljevi nastave - Razvija sposobnost sagledavanja prostora; - Osposobljava uenika za itanje planova; - Razvija pri crtanju fine motorike sposobnosti, - Stie sposobnost predstavljanja trodimenzionalnih oblika na ravan crtanja i

  obrnuto; - Kroz perspektivu savladava najbri nain predstavljanja ideje na papiru; - Koristi kompjuter.

 • 13

  4. Sadraji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik Projekcije: - Poznaje sistem

  projekcijskih ravni, projekcija i koordinata.

  Vrste projekcija: - Nabraja vrste

  projekcija i zna njihovu primjenu.

  - Pravi model sistema projekcijskih ravni;

  - Crta njihov poloaj u prostoru;

  - Oitava vrijednosti koordinata;

  - Sagledava kvadrante;

  - Analizira razlike izmeu: ortogonalne, kotirane i kose projekcije

  - Razvija sposobnost opaanja.

  Ortogonalna projekcija: - Ovladava

  karakteristikama ortogonalne projekcije;

  - Poznaje osnovne geometriske oblike: taku, pravu; geometrijske slike, geometrijska tijela, ravan

  - Crta projekcije take u optem i specijalnom poloaju;

  - Crta projekcije dui i prave u optem i specijalnom poloaju;

  - Odreuje prodore prave kroz projekcijske ravni, definie vidljivost i kretanje kroz prostor

  - Crta projekcije geometrijskih slika u specijalnom poloaju: trougao, kvadrat, pravougaonik, trapez, krug;

  - Crta projekcije pravilnih geometrijskih tijela sa bazisom paralelnim projektnoj ravni: valjak, kupa i lopta;

  - Crta tragove zranih ravni: normalnih na horizontalnicu,frontalnicu ili profilnicu

  - Uvia vanost sistematinosti u radu.

  - Razvija preciznost

  u tehnikom oblikovanju.

  Vjeba: - Crta projekcije

  take u optem i specijalnom poloaju kroz kvadrante.(2 asa)

  Vjeba: - Crta projekcije

  dui i prave u optem i specijalnom poloaju.(2 asa)

  Vjeba: - Crta projekcije,

  odreuje prodore pravih i njihovo kretanje.(2 asa)

  Vjeba: - Preko odreivanja

  prodora uslovljava kretanje prave.(2 asa)

  Vjeba: - Crta projekcije,

  odreuje vidljivost pojedinih elemenata.(4 asa)

  Vjeba: - Konstruie ravan

  pomou dvije paralelne prave, pomou pravih koje se sjeku, tri nekolinearne take i pomou

 • 14

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik kao i ravni koje su u proizvoljnom poloaju;

  - Konstruie tragove kose ravni

  - Crta sutranice ravni

  - Odreuje nagibnicu i normalu.

  geometrijske slike. (6 asova)

  Transformacija: - Poznaje pravila

  transformacije. Rotacija: - Poznaje pravila

  rotacije. Presjenica: - Ilustruje presjek

  dvije ravni.

  Prodor prave kroz ravan: - Poznaje prodor

  prave kroz zadatu ravan

  Geometrijske slike na ravni: - Ilustruje

  geometrijske slike na zranoj ravni

  - Ilustruje geometrijske slike na kosoj ravni

  - Odreuje pravu veliinu dui i ugla koja ona zaklapa sa projektnom ravni.

  - Odreuje

  presjenicu dvije ravni u meusobno razliitom odnosu.

  - Odreuje prodor prave kroz zranu ili kosu ravan i sagledava njenu vidljivost u odnosu na njih.

  - Crta projekcije

  razliitih geometrijskih slika vezanih za zranu ravan;

  - Crta projekcije razliitih geometrijskih slika vezanih za kosu ravan.

  - Razvija sposobnost opaanja.

  - Razvija

  sistematian pristup radu

  Vjeba: - Odreuje pravu

  veliinu dui putem rotacije ili transformacije. (2 asa)

  Vjeba: - Odreuje prodor

  prave kroz zranu ili kosu ravan i sagledava njenu vidljivost u odnosu na ravan. (4 asa)

  Vjeba: - Crta projekcije

  geometrijskih slika koje lee na zranoj ili kosoj ravni.

  - (4 asa)

 • 15

  Razred: DRUGI Informativni ciljevi i

  sadraji Formativni ciljevi Socijalizacijski

  ciljevi Preporuke za

  izvoenje nastave uenik uenik uenik

  Geometrijska tijela sa bazisom na zadatoj ravni: - Demonstrira

  poloaj pravilnih geometrijskih tijela iji se bazis nalazi na zranoj ili proizvoljnoj ravni.

  Presjeci geometrijskih tijela: - Demonstrira

  presjeke pravilnih geometrijskih tijela zranom i proizvoljnim ravnima.

  Kosa projekcija: - Poznaje pravila

  crtanja i karakteristike kose projekcije.

  - Crta projekcije pravilne prizme, piramide, konusa i valjka sa bazisom na zranim ravnima;

  - Crta projekcije pravilne prizme, piramide , konusa i valjka sa bazisom na proizvoljnoj ravni.

  - Crta presjek pravilnih geom.tijela zranom ravni, odreuje pravu veliinu presjene slike i razvija mreu;

  - Crta presjek pravilnih geometrijskih tijela(prizme, konusa,piramide i valjka) proizvoljnom ravni i odreuje pravu veliinu presjene slike i razvija mreu.

  - Analizira razlike ortogonalne i kose projekcije;

  - Crta u kosoj projekciji sloene geometrijske oblike.

  - Razvija preciznost u radu.

  - Razvija sposobnost

  opaanja.

  Vjeba: - Crta projekcije

  pravilne prizme, piramide, konusa i valjka sa bazisom na zranim i proizvoljnim ravnima. (4 asa)

  Vjeba: - Crta presjek

  pravilnih geom.tijela (prizme, piramide, konusa i valjka) zranom ili proizvoljnom ravni; odreuje pravu veliinu presjene slike i razvija mreu. (6 asova)

  Vjeba: - Crta u kosoj

  projekciji sloene geometrijske oblike. (8 asova)

  Krovovi: - Poznaje rjeavanja

  krovova; - Odreuje poloaj

  slivnih ravni.

  Perspektiva: - Upoznaje elemente

  perspektivnog

  - Rjeava jednostavne krovove u osnovi;

  - Rjeava slozene krovove u osnovi;

  - Rjeava krovove sa susjedom;

  - Crta izglede krovova.

  - Analizira znaaj

  - Razvija kreativnost u radu.

  Vjeba: - Rjeavanje sloenih

  krovova u osnovi sa izgledom krovova. (4 asa)

  Vjeba: - Crta metodama

 • 16

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik crtanja;

  - Poznaje elemente frontalne perspektive.

  elemenata perspektive: ona taka, nedogledi, likoravan, linija horizonta, bira poloaj oka u likoravni, visinu horizonta;

  - Crta osnovne geometrijske oblike metodom prodora vidnih zrakova i nedogleda;

  - Crta osnovne geometrijske oblike metodom koordinatnog sistema;

  - Crta osnovne oblike u enterijeru.

  prodora vidnih zraka i nedogleda ili koordinatnog sistema sloene arhitektonske oblike. (16 asova)

  Vjeba: - Crta enterijer

  konkretnih arhitektonskih rjeenja. (12 asova)

  Sjenenje: - Znacaj sjenke u

  projektovanju; - Metode sjenenja.

  - Razumije znacaj sjenke na objektima visokogradnje;

  - Rjeava sjenku metodom paralelnih zraka.

  - Formira stav o znaaju povezivanja estetskog i funkcionalnog.

  Vjeba: - Rjeava sjenku na

  zadatom primjeru. (4 asa)

  5. Okvirni spisak literature i drugih izvora - Nacrtna geometrija za prvi i drugi razred- dr Lj.Gagi 6. Materijalni uslovi za izvoenje nastave - grafoskop, - dijaprojektor, - modeli geometrijskih oblika. 7. Obavezni naini provjeravanja i ocjenjivanja znanja uenika - usmeni odgovori, - pismeni zadaci po jedan u svakom polugoditu, - grafike vjebe. 8. Uslovi za napredovanje i zavretak predmeta - pozitivna ocjena iz predmeta koja se stie ako je polovina pismenih zadataka

  pozitivno ocijenjena i 60% grafikih vjebi godinje. 9. Profil strune spreme nastavnika i strunih saradnika - diplomirani inenjer arhitekture.

 • 17

  10. Povezanost predmeta

  Znanja Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja

  - Crtanje elemenata arhitektonskih konstrukcija

  - Arhitektonske konstrukcije - Prostorno sagledavanje detalja arhitektonskih konstrukcija

  - Izrada projektne dokumentacije

  - Projektovanje Drustvene zgrade Privredne zgrade

  - Osnove, presjeci, fasade i perspektiva

 • 18

  1.2.3. ARHITEKTONSKE KONSTRUKCIJE 1. Naziv predmeta: ARHITEKTONSKE KONSTRUKCIJE 2. Broj asova po godinama obrazovanja i vrstama nastave

  Razred Vrste nastave

  Ukupno Teorija Vjebe Praktina nastava

  I 44 28 72 II 54 90 144 III 54 54 108 IV 33 33 66

  Ukupno 185 205 390

  3. Opti ciljevi nastave - Da naui elemente koji ine objekte visokogradnje i shvati njihov meusobni

  odnos; - Da shvati nain prenoenja optereenja; - Da naui naine izvoenja; - Da naui seizmike propise; - Da primjenjuje: zvunu, toplotnu, hidroizolaciju i zatitu od poara; - Da naui zanatske radove; - Da zna prefabrikovanu gradnju; - Da koristi raunar.

 • 19

  4. Sadraji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik Konstruktivni sklop objekata: - Poznaje osnovne

  konstruktivne elemente:masivni, skeletni i mjeoviti;

  - Navodi osnovne karakteristike graenja u klasinom, polumontanom I montanom nainu izvoenja.

  Elementi graenja: - Poznaje nazive

  elemenata; - Nabraja podjelu po

  visini, poloaju i funkciji.

  - Crta eme osnova razliitih sistema gradnje;

  - Zna razlike izmedju podunog, poprenog i mjeovitog sistema;

  - Analizira: klasini, polumontani i montani nain izvoenja.

  - Razlikuje i

  analizira: nosee elemente, pregradne elemente, elemente obrade i opreme.

  - Stie pozitivan odnos prema zanimanju;

  - Razvija tehniku

  kulturu. - Razvija

  sistematian pristup radu.

  Vertikalni konstruktivni elementi: - Poznaje ulogu

  konstruktivnih zidova i primjenu vertikalnih I horizontalnih serklaa.

  - Poznaje propise za

  izgradnju objekata u seizmikim podrujjima.

  Otvori u zidovima: - Poznaje ulogu

  prozorskih otvora i funkciju njihovih nadprozornika;

  - Poznaje elemente otvora za vrata i ulogu nadvratnika;

  - Poznaje princip ugraivanja

  - Zna da odredi poloaj konstruktivnog zida; analizira njegovu ulogu; crta raspored antiseizmikih serklaa.

  - Zna oznake i mjere

  prozorskih otvora. Analizira vrste nadprozornika za prozor: bez roletne, sa platnenom ili drvenom roletnom;

  - Zna mjere i oznake vrata; crta naine njihovog otvaranja.

  - Razvija osjeaj odgovornosti za predloena rjeenja.

  - Razvija pozitivan

  odnos prema radu.

  Vjeba: - Primjena

  seizmikih propisa na objektima visokogradnje. (2 asa)

  Vjeba: - Primjena otvora na

  osnovi manjeg objekta. ( 2 asa )

 • 20

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik prozora i vrata.

  Dimnjaki kanali: - Poznaje ulogu I

  podjelu dimnjakih kanala;

  - Nabraja karakteristike lokalnog grijanja;

  - Poznaje primjenu blokova u konstruktciji dimnjakog kanala.

  - Crta detalje lokalnog grijanja od blokova;

  - Komentarie mogunost primjene.

  - Formira pozitivan odnos prema kulturi stanovanja.

  Vjeba: - Rjeeva lokalno

  grijanje prema zadatoj osnovi i spratnosti objekta. (6 asova)

  Temelji: - Upoznaje ulogu

  fundiranja i podjelu temelja prema konstruktivnom sklopu objekta;

  - Poznaje podjelu temelja prema materijalu;

  - Poznaje karakteristike:

  - Trakastih temelja, - Temelja samaca, - Temeljnih ploa.

  - Definie ulogu temelja;

  - Komentarie prenos optereenja;

  - Zna nain izvoenja temelja;

  - Crta oblike temelja;

  - Primjenjuje seizmike propise.

  - Razvija osjeaj odgovornosti u radu.

  Vjeba: - Rjeava temelje

  date osnove sa oborenim presjecima. (6 asova)

 • 21

  Razred: DRUGI Informativni ciljevi i

  sadraji Formativni ciljevi Socijalizacijski

  ciljevi Preporuke za

  izvoenje nastave uenik uenik uenik

  Hidroizolacija: - Poznaje ulogu

  hidroizolacije i materijala koji se primjenjuje;

  - Poznaje podjelu na

  vertikalnu i horizontalnu hidroizolaciju.

  - Zna izolaciju podova;

  - Zna izolaciju podrumskih zidova;

  - Crta primjenu hidroizolacije na objektu sa djeliminom ukopanim podrumom.

  - Uoava vanost kvalitetnog rada.

  Vjeba: - Kroz osnove i

  presjek rijeava primjenu svih elemenata na objektu o kojima je stekao znanja u prvoj godini. (12 asova)

  Horizontalni konstruktivni elementi: - Upoznaje podjelu

  na : - Linijske

  konstrukcije, - Povrinske

  konstrukcije; - Nabraja ulogu

  serklaa, greda, rebara, nadvrtanika, nadprozornika i podvlaka;

  - Poznaje podjelu meuspratnih konstrukcija prema: materijalu, nainu oslanjanja i nacinu izvodjenja.

  - Komentarie razliku izmedju serklaa, grednih nosaa i podvlake;

  - Rjeava kroz osnove primjenu podvlake i nain njenog oslanjanja;

  - Crta detalje monolitnih armirano-betonski h medjuspratnih konstrukcija;

  - Crta detalje polumontaznih armirano-betonski h medjuspratnih konstrukcija;

  - Crta detalje montanih armirano-betonski h medjuspratnih konstrukcija;

  - Rjeava oplatu za izvodjenje ovih detalja.

  - Razvija svijest o linoj odgovornosti.

  - Razvija preciznost i

  sigurnost u radu.

  Vjeba : - Na zadatim

  osnovama rjeava pozicije razliitih meuspratnih konstrukcija sa oznaenim osloncima, rasponima i oborenim presjecima u podunom i poprenom pravcu. (20 asova)

  Sabirni dimnjaki kanali: - Poznaje princip

  funkcionisanja sabirnih dimnjaka;

  - Poznaje elemente od kojih su sastavljeni i nacin izvoenja.

  - Bira polozaj dimnjackih kanala;

  - Rjesava medjuspratnu konstrkciju oko dimnjaka;

  - Crta detanje sabirnih dimnjakih kanala.

  - Formira pozitivan odnos prema kulturi stanovanja.

  Vjeba : - Rjeava voenje

  sabirnih dimnjaka kod viespratnih objekata prema datim uslovima kroz presjeke i detalje.(4 asa)

  Ventilacioni kanali: - Poznaje znaaj i

  princip

  - Crta detalje ventilacionih kanala.

  - Uoava vanost uvanja zdrave ivotne sredine.

  Vjeba : - Rjeava voenje

  ventilacionih

 • 22

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik funkcionisanja ventilacionih kanala;

  - Zna pravila primjene;

  - Poznaje elemente ventilacije.

  kanala kod viespratnih objekata prema datim uslovima kroz presjeke i detalje.

  - (4 asa) Stepenice: - Poznaje podjelu

  stepenica prema: poloaju, materijalu, konstrukciji i obliku;

  - Nabraja elemente stepenica;

  - Zna propise o dimenzionisanju.

  - Proraunava broj stepenica prema zadatim visinama;

  - Analizira mogunost izbora stepenica prema obliku i konstrukciji;

  - Crta detalje stepenica;

  - Oznaava pozicije.

  - Razvija svijest o neophodnosti potovanja standarda.

  Vjeba : - Rjeava stepenice

  prema datim uslovima u svim konstruktivnim varijantama, po obliku jednokrake,dvokrake i trokrake i to :

  - Kroz sve osnove sa oborenim presjecima,

  - Kroz podune i poprene presjeke i kroz detalje. (30 asova)

  Rampe: - Poznaje ulogu

  rampe; - Zna propise za

  njeno dimenzionisanje.

  - Rjeava rampu za vozila;

  - Rjeava rampu za potrebe invalida.

  - Podie nivo humanosti i uvaavanja potreba drugih.

  Drveni krovovi: - Poznaje ulogu

  krova; - Nabraja elemente

  krova; - Zna podjelu

  krovova prema obliku i konstrukciji.

  - Analizira uslove primjene pojedinih krovnih konstrukcija: prosti krovovi, krovovi sa raspinjaom, krovne stolice, krovne vjealjke, reetkasti krovovi;

  - Crta detalje krovnih veza.

  - Razvija inicijativnost i preuzima odgovornost.

  Vjeba : - Prema zadatim

  osnovama rijeava razliite krovne konstrukcije kroz:

  - Poprene i podune presjeke, osnovu i detalje veza krovnih elemenata. (20 asova)

  Potkrovlja: - Upoznaje znaaj

  tavanskog prostora; - Zna materijale koji

  doprinose toplotnoj, zvunoj i hidroizolaciji

  - Analizira povoljnost primjene pojedinih krovnih konstrukcija pri adaptaciji;

  - Vri izbor

  - Razvija smisao za ekonomisanje prostorom.

  Vjeba : - Kroz osnovu i

  presjek rjeava adaptaciju tavanskog prostora. (6 asova)

 • 23

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik prostora.

  Ravni krovovi: - Poznaje

  karakteristike ravnog krova;

  - Upoznaje ulogu slivnih povrina i pojedinh slojeva ravnog krova.

  odgovarajueg materijala u opremanju tavanskog prostora.

  - Crta slojeve neprohodnog krova;

  - Crta slojeve krovne terase.

  - Razvija odgovornost za prihvaeni posao.

  Vjeba: - Prema zadatim

  osnovama rijeava poloaj slivnih ravni. (4 asa)

 • 24

  Razred: TREI Informativni ciljevi i

  sadraji Formativni ciljevi Socijalizacijski

  ciljevi Preporuke za

  izvoenje nastave uenik uenik uenik

  Podovi: - Zna vrste zanatskih

  radova u graevinarstvu;

  - Zna namjenu i

  nain postavljanja podova zavisno od materijala.

  Plafoni: - Zna vrste plafona

  prema materijalu i obradi postupka i prema vrsti konstrukcije.

  - Crta detalje podova od parketa, klasini parket, lamelni,panel parket laminat;

  - Crta detalje brodskog poda sa potpatosnicama;

  - Crta detalje podova sa podlogom od terasa, teraco ploa, asfalta, od peenih glinenih proizvoda, PVC podove.

  - Crta detalje

  ugraenih livenih plafona, liveni prefabrikovani plafoni;

  - - crta sputene monolitne i montane plafone, sputene plafone, plafone od rabic mrea i montanih ploa, plafone od hanterdaglasa.

  - Uoava vanost kvalitetnog rada.

  - Uvia ljepotu

  zanimanja.

  Grafiki radovi 1.Rad - Detalji podova od

  parketa brodski pod i pod od keramike u razmjeri.

  Pokrivaki radovi: - Razlikuje vrste

  krovnih pokrivaa; - Zna svrhu i

  namjenu krovnih pokrivaa;

  - Zna nagibe krovnih ravni prema vrsti pokrivaa;

  - Zna osobine i nain

  dobijanja pokrivaa na bazi azbest- cementa.

  - Crta pokrivanje krovova proizvodima od peene gline, ravnim crijepom, uljebnjenim crijepom, jednostruko, gusto pokrivanje, pokrivanje eramidom;

  - Crta detalje pokrivanja krova ravnim ploama eternit, jednostruko, dvostruko, i francusko koso pokrivanje, pokrivanje valovim

  2. Rad: - Detalji pokrivanja

  krovova sa salonitom, eternit ploanja i rebrastim limom.

 • 25

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik ploama i salonitkom;

  - Crta detalje pokrivanja tegolom, krovnom hartijom i plastinom sinorom.

  Limarski radovi: - Zna vrste, oblike

  limova. - Zna nain

  sijeenja, spajanja i izradu prevoza i sastava od lima;

  - Razumije nain postavljanja i privrivanje u limarskim radovima.

  - Crta detalje pokrivanje krovova ravnim, rebrastim, valovitim, talasastim limom;

  - Crta detalje vertikalnih, horizontalnih oluka, leeih oluka;

  - Crta detalje opivanje limom okapnica, prozorskih parapeta, vijenaca, atika;

  - Crta detalje opivanja protivpoarnih kalkanskih i zabatnih zidova; Opivanje zidnih uvala, krovnih uvala i dimnjakih i ventilacionih kanala.

  - Preciznost i tanost u radu na datom zadatku.

  Stolarski radovi: - Razlikuje tesarske

  radove od stolarskih;

  - Zna vrste drveta i nain obrade za stolarske radove;

  - Zna drvene elemente koji se koriste za stolarske izradjevine;

  - Zna nain, zatitu od sunca, kie, vjetra i pogleda prostorija;

  - Zna vrste roletni i njihovu namjenu;

  - Crta detalje horizontalnog i vertikalnog presjeka standardnih unutranjih vrata, ulaznih vrata, leteih vrata, vrata sa nadsvijetlom;

  - Crta oblike prozora i smjerova otvaranja;

  - Crta detalje jednostrukih i dvostrukih prozora sa uskom postavom, sa

  3. Rad: - Detalji dvostrukih

  prozora i balkonskih vrata krilo na krilo sa termoizolacionim staklom,

  - Detalji unutranjih standardnih vrata.

 • 26

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik - Zna mehanizme za

  otvaranje i zatvaranje prozora i vrata okov;

  - Zna mjere prozora i vrata i zidarske, modularne, proizvodne i stolarske.

  irokom postavom i krilo na krilo;

  - Crta kutije za platnenu roletnu i drvene kapke za prozore i balkonska vrata;

  - Crta detalje balkonskih vrata u kombinaciji sa prozorom;

  - Crta detalje krovnih puralprozora;

  - Crta emu stolarije i bravarije sa opisom.

  Bravarski radovi: - Zna nain

  dobijanja metala i oblike u kojima se javljaju gvodje i elik;

  - Zna nain spajanja i zatitu od korozije, vlage i poara;

  - Zna nain vezivanja ankerovanja metalnih elemenata.

  - Crta detalje metalnih prozora od specijalnih profila;

  - Crta metalne industrijske prozore od profila od savijenog lima;

  - Crta detalje prozora i vrata od eloksirane bravarije;

  - Crta metalna vrata od profila i kutijskih profila;

  - Crta metalne ograde za stepenita, balkone terase, dvorita, metalne reetke za prozore.

  - Svjestan je line odgovornosti za kvalitet rada.

  4. Rad: - Detalji metalnih

  prozora od profila i specijalnih profila;

  - Detalji metalnih vrata od kutijastih profila.

  Staklorezaki radovi: - Poznaje nain

  dobijanja i vrste stakla,

  - Zna nain ugradjivanja stakla u drvene, metalne okvire i plovne porubne profile;

  - Poznaje termo izolaciona stakla, viestojna stakla.

  - Crta jednostruko i dvostruko pokrivanje staklom u profile i sanduaste profile;

  - Crta vrata i prozore od stakla bez okvira;

  - Crta staklene pregrade i oblaganje plafona staklom.

  - Stie osjeaj preciznosti.

 • 27

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik Obrada zidova i plafona: - Zna vrste maltera

  za malterisanje unutranjih i vanjskih zidova;

  - Zna nain spravljanja maltera i malterisanja plafona;

  - Zna nain spravljanja i ugradjivanja mainskog maltera.

  - Crta detalje malterisanja unutranjih i vanjskih zidova i plafona;

  - Crta detalje oblaganja zidova kamenim ploama i keramikim ploicama.

  Molersko- farbarski radovi: - Poznaje vrste

  materijala - Zna nain

  pripremanja podloge za boje;

  - Zna: krene boje, posne, masne, emulzione, disperzivne, fasadne boje;

  - Zna farbarske radove, materijal za osnovne premaze, materijali za bojenje podloga, materijali za lakiranje i emajliranje;

  - Zna sisteme obrade na podlogama od cem.maltera, betona, gipsa;

  - Specijalna zatita drvenih elemenata;

  - Bojenje metalnih elemenata;

  - Zna vrste tapeta i nain postavljanja na zidove.

  - Razlikuje: krene boje, posne, masne, emulzione,disperzivne, fasadne boje;

  - Razlikuje: materijal za osnovne premaze, materijali za bojenje podloga, materijali za lakiranje i emajliranje;

  - Razlikuje razliite naine zatite drvenih i metalnih elemenata

 • 28

  Razred: ETVRTI Informativi ciljevi i

  sadraji Formativni ciljevi Socijalizacijski

  ciljevi Preporuke za

  izvoenje nastave uenik uenik uenik

  Prefabrikovana gradnja:

  - Opis razvoja

  prefabrikovane gradnje;

  - Upoznaje metode

  prefabrikovane gradnje.

  - Zna istorijat razvoja prefabrikovane gradnje;

  - Zna prefabrikovane

  konstruktivne elemente objekata visokogradnje;

  - Zna metode

  gradjenja objekata i tradicionalna, djelimino prefabrikovana i prefabrikovana;

  - Zna mogua mjesta

  za izradu prefabrikovanih elemenata: grdilite, poligon, pogon;

  - Zna metode

  prefabrikacije sa nepokretnim, pokretnim kalupima horizontalnim , pojedinanim u nizu;

  - Zna prefabrikaciju

  betonske galanterije;

  - Presovanjem,

  centrifugovanjem, i foto presovanjem;

  - Razvija pozitivan odnos prema radu i zanimanju;

  - Uvia vaznost

  poznavanja savremenih tehnologija.

  - Upoznaje transport i nain montae;

  - Prefabrikovan.betonskih elemenata;

  - Zna unutranji i vanjski transport predfabrikovanih elemenata;

  - Zna montau predfabrikovanih

  - Elemenata, pomona sredstva za

  - Montau, metod

 • 29

  Informativi ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik montae, redosljed montae, pravac kretanja krana i dizalice i sl.

  - Razlikuje sisteme prefabrikovanih elemenata;

  - Elementi skeletnog

  sklopa; - Prepoznaje i

  razlikuje: temelje, stubove, gredne nosae, stub, grede, tavanine elemente, tavanicu gredu i stub;

  - Vertikalne komunikacije;

  Zna karakteristike za: - Skeletni sistem, - Krupno-blokovski

  sistem, - Panelni sistem, - Prostorno- elijski

  sistem, - Mjeoviti

  konstruktivni sistem,

  - Crta prefabrikovane temelje sa, aom, sa aurom i temelj u vidu ljuske;

  - Stie osjeaj preciznosti u radu na datom zadatku.

  - Razlikuje suvi i mokri postupak i prednadrezanje veze prefabrikovanih elemenata stubova, subova i grednih nosaa.

  - Crta stubove, suvi i mokri postupak, veze stubova i veze stubova i temelja;

  - Crta veze spajanja grednih nosaa i stubova bez prepusta i sa prepustom;

  - Crta tavanike elemente, uske, srednje i iroke panele, pune i sa otvorima za instalacije, vrata i stepenita;

  - Crta poprene presjeke tavaninih elemenata: punog presjeka, olakanog presjeka i kasetirane;

  - Zna prefabrikaciju elemenata i nain montae i povezivanje.

  Vjeba 1. - Nacrtati u razmjeri

  vezu temelja i stuba u projekcijama sa dimenzijama

  Vjeba 2. - Nacrtati u razmjeri

  vezu stuba i stuba u projekcijama sa dimenzijama

  Vjeba 3. - Nacrtati u razmjeri

  u projekcijama nacrtati vezu nastavljanja grednih nosaa u polju sa dimenzijama.

  Vertikalne komunikacije: - Prepozna oblike

  stepenica;

  - Crta prefabrikovane elemente stepenica: gazita

 • 30

  Informativi ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik - Razlikuje elemente

  stepenica: nosa, gazite, elo gazita.

  Liftovi: - Zna namjenu i

  dimenzije otvora za liftove.

  sa olakanim i punim presjecima, olakanim presjecima, podesne nosae i kose obrazne nosae;

  - Kose koljenaste

  ploe; - Crta poloaj i

  grupisanje liftova sa stepenita u kolekt.u objektima visokogradnje.

  Elementi panelnog sklopa: - Zna funkciju i

  konstruktivna svojstva panela;

  - Zna obuke i dimenzije panelnih zidnih elemenata

  - Zna oblik i dimenzije tavaninih elemenata;

  - Prostorno elijski sklop;

  - Zna sklopove elijskih elemenata i nain nalijeganja;

  - Zna montau sanitarnih elija podizanje i povezivanje istih.

  - Crta poprene presjeke unutranjih i spoljnih zidnih panela;

  - Crta spojeve izmedju zidnih panela i to: unutranjih konstruktivnih, vanjskih i unutranjih spojeva na ukrtanju zidova;

  - Crta spoj tavanica na osloncima sa jednom i sa dvije tavanice, povezivanje dvije tavanice iznad oslonca;

  - Crta tipove

  sanitarnih kabina sa sanitarnih uredjajima i dimenzijama.

  - Razvija svijest o neophodnosti potovanja pravila.

  Vjeba 4. - Nacrtati u razmjeri

  u projekcijama vezu stuba tavanice i konzole

  Vjeba 5. - Nacrtati u razmjeri

  3 projekcije vezu tavaninog elementa i fasadnog panela

  - Prefabrikovani elementi velikih raspona

  - Crta zglobne veze temelja i stubova;

  - Crta izgled i poprene presjeke nosaa sa dimenzijama;

  - Crta veze nosaa i stubova;

  1. Grafiki rad: - Nacrtati u razmjeri

  plan montae za svaku vrstu konstruktivnog elementa za objekat porodine

 • 31

  Informativi ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik - Crta krovne ploe i

  fasadne elemente; - Crta dvozglobni

  trozglovni luk detalje.

  zgrade P+1 za skeletni sistem kontinualna modularna mrea L= H=

  2. Grafiki rad: - Nacrtati ur.plan

  mree za svaku vrstu konst.elementa za objekat: jednobrodne hale sa rasponima L= L1= H=

  5. Okvirni spisak literature i drugih izvora - Graevinske konstrukcije za prvi, drugi i trei razred- B. Blagojevi - Zanatski i zavrni radovi u graevinarstvu- B. Blagojevi - Prefabrikovano graenje za etvrti razred- M. Milojevi 6. Materijalni uslovi za izvoenje nastave - Pribor za crtanje u kabinetu uionici - Grafoskop, - Dijaprojektor, - Raunari. 7. Obavezni naini provjeravanja i ocjenjivanja znanja uenika - Usmeni odgovori, - Pismeni zadaci, po dva u svakoj godini, - Grafike vjebe. 8. Uslovi za napredovanje i zavretak predmeta - Pozitivnom ocjenom na kraju godine koja se stie jednim pozitivno ocijenjenim

  pismenim radom i 60% planiranih vjebi. 9. Profil strune spreme nastavnika i strunih saradnika - Diplomirani inenjer arhitekture. 10. Povezanost predmeta

  Znanja Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja

  - Konstruktivni sklop objekata visokogradnje

  - Projektovanje Drustvene zgrade Privredne zgrade

  - Elementi objekata visokogradnje

  - Prijem i prenos opterecenja

  - Statika - Konstruktivni sklop objekta

  - Karakteristike gradjevinskog materijala

  - Graevinski materijali - Izbor materijala prema konstrukciji i namjeni

 • 32

  1.2.4 PROJEKTOVANJE 1. Naziv predmeta: PROJEKTOVANJE 2. Broj asova po godinama obrazovanja i vrstama nastave

  Razred Vrste nastave

  Ukupno Teorija Vjebe Praktina nastava

  I II III 44 136 180 IV 29 136 165

  Ukupno 73 272 245 Vjebe - odjeljenje dijeli na grupe do 16 uenika

  3. Opti ciljevi nastave - Tehnika i kreativna saradnja pri izradi projektne dokumentacije, - Razvijanje kulture stanovanja, - Sticanje vjetine kombinovanja prostornih i konstruktivnih vrijednosti, - Podizanje estetskih kriterijuma, - Uklapanje objekta u postojee okruenje i ekoloki standardi, - Rjeava projekat porodine zgrade, - Rjeava projekat viespratne projektovanje, - Da koristi raunar.

 • 33

  4. Sadraji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: TREI

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik - Arhitektonsko

  projektovanje: Upoznaje podruja koja obuhvataju arhitektonsko projektovanje i opisuje njihov meusobni odnos od urbanizma, preko projektovanja do enterijera.

  - Analizira uzajamni odnos i uticaj pojedinih podruja arhitektonskog projektovanja;

  - Razumije uticaj urbanistikih uslova na formiranju projektne dokumentacije;

  - Shvata doprinos enterijera ukupnoj vrijednosti objekta.

  - Razvija sposobnost povezivanja prostornih vrijednosti u arhitekturi.

  - Projektna dokumentacija: upoznaje i obrazlae faze izrade projektne dokumentacije.

  - Analizira odnos pojedinih faza procesa projektovanja od zamisli, preko idejnih skica do idejnog, glavnog i izvoakog projekta.

  - Razvija kreativnost, preduzimljivost i samostalnost u radu.

  Funkcije stana: - Poznaje prisustvo

  pojedinih prostorija i njihovo grupisanje;

  - Ilustruje emu kretanja.

  - Crta funkcionalnu emu manjeg stana;

  - Razrauje funkcionalnu emu veeg stana.

  - Razvija sposobnost uvazavanja tudjeg misljenja;

  - Razvija kreativnost

  i preduzimljivost u radu.

  Prostorije u stanu: - Poznaje poloaj,

  normative u dimenzioniranju, komunikacije, opremu i oblikovanje pojedinih prostorija stana.

  - Rjeava djelove stana pojedinano:

  - Ulazni prostor, - Dnevna soba, - Kuhinja i

  ruavanje, - Ostava hrane, - Utiliti, - Sanitarne grupe, - Radna soba, - Sobe za spavanje.

  - Razvija predstavu o prostoru;

  - Razija kreativnost i

  preduzimljivost

  Vjeba: - Rjeenje grupe

  dnevnog boravka. (6 asova)

  Vjeba: - Rjeenje grupe

  odmor. (6 asova)

  Otvorene povrine: - Poznaje razlike i

  karakteristike: - Loe,

  - Rijeava oblikovno i konstruktivno otvorene povrine stana;

  - Razvija sposobnost

  - Razvija ekoloku svijest.

 • 34

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik - Balkona, - Terase. Pratee prostorije: - Navodi pomone

  prostorije u stanu: - Ostava za ogrjev, - Ostava alata i

  pribora, - Garaa.

  povezivanja - Enterijera i

  eksterijera. - Rjeava garau za

  putniko vozilo i pristupnu rampu.

  Opremanje stana: - Povezuje

  funkicionalne sa oblikovnim vrijednostima stana.

  - Komentarie: materijale, boje i raspored opreme, osvijetljenost i osunanost prostorije.

  - Razvija kreativnost i preduzimljivost u radu.

  Vjeba: - Rjeenje stana i

  raspored namjetaja (6 asova)

  Izrada projekta porodine zgrade: - Prema datim

  urbanistikim uslovima i projektnom zadatku uenik radi arhitektonski deo projektne dokumentacije za porodinu zgradu.

  - Razrauje projektni zadatak,

  - Odreuje povrine, - Crta funkcionalnu

  emu, - Pravi skice;

  - Razvija sposobnost primjene teorije u praksi.

  Idejni projekat: - Situacija 1:500 - Osnove 1:100 - Fasade 1:100 - Tehniki opis (20 asova)

  - Razrauje konstrukciju,

  - Bira materijale, - Primjenjuje

  seizmike propise, - Primjenjuje

  izolaciju, - Rjeava raspored

  namjetaja.

  - Razvija sposobnost uvaavanja tueg misljenja;

  - Formira stav o vanosti propisa i njihovoj primjeni.

  - Glavni projekat: - Crta sve osnove

  1:50 - Odreuje pozicije - Poduni presjek

  1:50 - Popreni presjek

  1:50 - Razrauje fasade

  1:50 - Crta perspektivu - (36 asova)

  - Prilozi idejnog, glavnog i izvoakog projekta rade se na raunaru

  - Analizira zavrnu obradu objekta kroz arhitektonske detalje;

  - Uoava znaaj

  saradnje sa statiarem;

  - Razvija samokriticki odnos prema predlozenom rjeenju;

  - Podie nivo

  estetskih kriterijuma.

  Izvoaki projekat: - Crta sve osnove sa

  oborenim presjecima konstrukcija 1:50

  - Crta karakteristine detalje u odgovajuoj razmjeri

  - Formatizuje

 • 35

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik - Koristei prospekte

  modifikuje primjenu oblika i materijala u arhitektonskoj razradi.

  projekat (42 asa)

 • 36

  Razred: ETVRTI Informativni ciljevi

  i sadraji Formativni ciljevi Socijalizacijski

  ciljevi Preporuke za

  izvoenje nastave uenik uenik uenik

  Kolektivno stanovanje: - Poznaje tipove

  kolektivnih zgrada i njihove karakteristike;

  - Zna podjelu

  stambenih blokova prema broju stanova na stepenitu i nabraja njihove karakteristike;

  - Poznaje

  karakteristike projektivanja kod tipa galerije;

  - Zna pravila

  projektovanja kod dupleks sistema;

  - Nabraja

  karakteristike stanovanja u objektima tipa solitera.

  - Komentarie mogunosti funkcionalnog rijeenja kod pojedinih tipova objekata, izbor konstrukcije, izbor materijala, primjenu standarda i mjere zatite.

  - Proiruje znanje o standardima stanovanja i razvija kritiki odnos u vrednovanju ostvarenih rjeenja.

  Vjeba: - Rjeava tipsku

  osnovu sprata sa jednim, dva, tri ili etiri stana; ucrtava raspored opreme i pozicije meuspratne konstrukcije. (10 asova)

  - Rijeava stan u

  okviru galerije sa opremom i pozicijama. (6 asova)

  - Rijeava stan u

  dupleks sistemu sa opremom i pozicijama. (6 asovova)

  Komunikacije: - Poznaje vrste,

  ulogu i normative za elemente saobraaja kod stambenih zgrada: stepenice, rampe, hodnici, galerije i liftovi.

  - Vri izbor po obliku stepenica u zavisnosti od broja i raspored stanova;

  - Rjeava prilaznu rampu za invalide.

  - Razvija osjeaj odgovornosti za predlozena rjeenja.

  Vjeba: - Kroz osnovu i presjek

  rijeava ulazni dio; projektovanje prema zadatim uslovima. (6 asova)

  Poslovni prostor: - Opisuje

  mogunosti korienja prizemlja za poslovne prostor;

  - Definie sadraj poslovnog prostora;

  - Formira stav o znaaju povezivanja estetike i funkcije.

  Vjeba: - Prema datom

  rjeenju sprata organizuje poslovni prostor u prizemlju i daje predlog poduhvatanja konstrukcije

 • 37

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik - Poznaje

  mogunosti konstruktivnog rijeenja prizemlja i nain prenoenja optereenja spratova.

  - Rjeava emu saobraaja; komentarie povezanost instalacija vodovoda i kanalizacije u odnosu na spratove.

  spratova. (6 asova)

  - Socijazijski ciljevi

  - Izvoenju

  Zajednike prostorije: - Zna ulogu i

  raspored zajednikih prostorija u objektu: okupljanje stanara, stanarske ostave, garae, ostave za ogrjev, suionice, zajednike terase.

  - Crta garae u podrumskom dijelu objekta i rjeava pristup do njih.

  - Ureenje dvorita - Nabraja elemente

  koje mora da sadri zajedniko dvorite;

  - Poznaje normative u dimenzionisanju;

  - Zna ulogu zelenila - Nabraja ekoloke

  standarde; - Poznaje mjere

  zatite; - Vodi rauna o

  estetskim kriterijumima.

  - Rjeava parking za putnika vozila;

  - Crta zelenilo u osnovi i izgledu;

  - Organizuje mjesto za kontejnere;

  - Komentarie uslove insolacije.

  - Razvija ekoloku svijest i shvata uticaj okruenja.

  Vjeba: - Prema datim

  uslovima radi urbanistiko rjeenje ureenja stambenog bloka otvorenog tipa. (8 asova)

  Izrada projekta kolektivne stambene zgrade: - Prema datim

  urbanistikim uslovima i projektnom zadatku uenik radi arhitektonski deo projektne

  - Razrauje projektni zadatak,

  - Sagledava uslove lokacije,

  - Odreuje povrine,

  - Pravi skice, - Analizira potrebe

  kretanja invalida i ugrauje ih u svoje rjeenje,

  - Podie nivo organizatorskih sposobnosti i saradnje;

  - Razvija humanost i

  kulturu stanovanja;

  - Razvija sposobnost

  Idejni projekat: - Situacija 1:100 - Tipska osnova sprata

  1:100 - Osnova prizemlja

  1:100 - Popreni presjek

  1:100 - Fasade 1:100 - Tehniki opis

 • 38

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik dokumentacije viespratno projektovanje ije se prizemlje koristi kao poslovni prostor;

  - Stanovi se rijeavaju u okviru:

  - Bloka, - Galerije, - Dupleks sistema.

  - Organizuje stambeni prostor,

  - Rjeava konstrukciju,

  - Primjenjuje seizmiku,

  - Bira materijale, - Vodi rauna o

  kunim instalacijama,

  - Rjeava raspored namjetaja,

  - Analizira sadraj i normative za poslovni prostor,

  - Vodi rauna o usaglaavanju kune mree prizemlja i spratova,

  - Trai rjeenje za poduhvatanje konstrukcije spratova u odnosu na poslovni prostor.

  kombinovanja steenih znanja iz svih predmeta ue struke.

  (16 asova) Glavni projekat: - Osnova tipskog

  sprata sa pozicijama meuspratne konstrukcije i rasporedom opreme 1:100

  - Osnova prizemlja poslovni prostor 1:100

  - Osnova podruma 1:100

  - Osnova temelja 1:100 - Osnova krova 1:100 - Osnova potkrovlja

  1:100 - Dva presjeka 1:50 - Fasade 1:100 - Perspektiva - (44 asa)

  - Prilozi : idejnog, glavnog i izvoakog projekta rade se na raunaru.

  - Analizira sadraj arhitektonskog djela projektne dokumentacije.

  - Razvija osjeaj za modeliranje tehnikih problema uz pomo raunara.

  Izvoaki projekat: - Crta karakteristine

  osnove sa oborenim presjecima i to:

  - Temelji, prizemlje i sprat 1:50;

  - Crta karakteristine detalje u odgovarajuoj razmjeri;

  - Formatizuje priloge i slae ih u skladu sa tehnikim propisima.

  - (34 asa) 5. Okvirni spisak literature i drugih izvora - B. Rokomanovi: Elementi projektovanja za trei i etvrti razred 6. Materijalni uslovi za izvoenje nastave - Raunar, - Projektor, - Prospekti, - asopisi.

 • 39

  7. Obavezni naini provjeravanja i ocjenjivanja znanja uenika - pismeni radovi-dva godinje, - grafike vjebe, - projekat porodine zgrade, - projekat viespratne zgrade - Projektovanje. 8. Uslovi za napredovanje i zavretak predmeta - pozitivnom ocjenom na kraju godine koja se stie pozitivno ocijenjenim jednim

  pismenim godinje kao i obavezno pozitivnom ocjenom na projektima.

  9. Profil strune spreme nastavnika i strunih saradnika - diplomirani inenjer arhitekture. 10. Povezanost predmeta

  Znanja Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja

  - Vrste gradjevinskog materijala

  - Graevinski materijali - Izbor materijala, konstrukcija i estetika

  - Definisanje prostornih vrijednosti

  - Nacrtna geometrija sa perspektivom Tehniko crtanje Kompjuterske vjebe

  - Izrada priloga projekta formiranje crtea kotiranje obrada formatizovanje

  - Elementi objekata visokogradnje

  - Arhitektonske konstrukcije - Konstruktivni sklop objekta

  - Detaljni urbanisticki plan

  - Urbanizam - Razrada lokacije

  - Kuna mrea - Kune instalacije - Rjeavanje vodovoda i kanalizacije

  - Predmjer i predracun - Organizacija gradjenja - Koliine, norme i cijene

  - Prenos optereenja - Statika i otpornost materijala

  - Odredjivanje pozicija

 • 40

  1.2.5. URBANIZAM 1. Naziv predmeta: URBANIZAM 2. Broj asova po godinama obrazovanja i vrstama nastave

  Razred Vrste nastave

  Ukupno Teorija Vjebe Praktina nastava

  I II III IV 30 36 66

  Ukupno 30 36 66 3. Opti ciljevi nastave - Razvija sposobnost organizovanja prostora, - Poznaje strukturu naselja, - Razradjuje gradske zone, - Poznaje emu saobraaja, - Uredjuje stambenu zonu, - Rjeava gradsko zelenilo, - Vodi rauna o ekolokim zahtjevima, - Rad na raunaru.

 • 41

  4. Sadraji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: ETVRTI

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik Uvod u urbanizam:

  - Poznaje

  perspektivu razvoja grada.

  - Razumije ulogu gradova u drutvenom i kulturnom razvoju;

  - Analizira djelokrug urbanistike djelatnosti;

  - Razmatra zadatke urbanistikog projektovanja;

  - Proraunava stanovnitvo i gustinu naseljenosti;

  - Odredjuje povrine drutvenih gradilita i gradskog zelenila;

  - Razmatra regionalno planiranje;

  - Razmjeta funkcionalne zone;

  - Zna eme gradova.

  - Formira pozitivan odnos prema ovjekovoj okolini;

  - Razvija ekoloku

  svijest.

  Vjeba (8) - Izrada lokacije za

  porodinu ili kolektivnu stambenu zgradu.

  Vjeba(8) - Crta predlog

  uredjenja otvorenog gradjevinskog bloka.

  Vjeba (8) - Uredjuje dio

  stambene zone sa akcentom predkolskog uzrasta.

  Saobracaj: - Poznaje emu

  saobraaja; - Poznaje podjelu

  saobraajnica i njihove uzdune i poprene profile.

  - Razmatra spoljni saobraaj i saobraaj u gradu;

  - Zna elem.vodenog saobracaja: kejova i pristanita, bazene i kanale;

  - Zna eljeznika postrojenja u gradu;

  - Zna poloaj auto-puta u odnosu na gradski saobraaj kao i poloaj aerodroma;

  - Razvija sposobnost opaanja;

  - Razvija

  inicijativnost i preuzima odgovornost.

  Vjeba (8) - Rjeava zadatak iz

  vodenog ili eljeznikog saobraaja.

  Vjeba (10) - Rjeava

  saobraajnicu sa poprenim presjecima.

  - Rjeava gradski saobraaj poprene i podune profile saobraaja;

  - Rjeava parking prostor.

  - Formira stav o vanosti propisa i njihovoj primjeni.

  Vjeba (10) - Rjeava raskrsnicu

  saobraajnice razliitog znaaja i crta njihove poprene profile

  Vjeba (6)

  - Rjeava parking

 • 42

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik

  prostor u stambenoj zoni.

  Stambena zona: - Poznaje stambenu

  zonu; - Poznaje

  funkcionalnu strukturu stambene zone;

  - Poznaje formiranje stambenih blokova;

  - Razmatra odredjivanje gradskih zona, grupisanje zgrada, otvoreni i zatvoreni blok, orjentaciju, insolaciju i parcelisanje;

  - Rjeava stambeni

  kraj, nain gradjenja, saobraajnu mreu.

  - Formira pozitivan odnos prema kulturi ivljenja.

  Vjeba (10) - Rjeava strambeni

  blok slobodnog ili zatvorenog tipa sa odredjivanjem orjentacije objekta i medjusobnim razmakom.

  kole u stambenoj zoni

  - Uredjuje kolsko dvorite, dvorite oko stambenih zgrada.

  Vjeba (6) - Rjeava kolsko

  dvorite ili djeje igralite

  Zelene povrine

  - Razmatra gradsko zelenilo, zelene pojaseve i njihov znaaj;

  - Rjeava manji gradski park.

  - Formira pozitivan odnos prema ovjekovoj sredini.

  Elaborat (10) - Daje predlog

  uredjenja manje zelene povrine (skver, dje.igralita,...)

  5. Okvirni spisak literature i drugih izvora - B.Milernkovi, V.Bjelikov, B.Damjanovi, J.Milenkovi: Elementi projektovanja sa

  osnovama urbanizma - Mirkovi: Osnovi urbanizma 6. Materijalni uslovi za izvoenje nastave - Geodetske podloge, - Izvodi iz detaljnog urbanistikog plana. 7. Obavezni naini provjeravanja i ocjenjivanja znanja uenika - Usmeni odgovori, - Vjeba u vidu mini urbanistikih rjeenja, - Izrada dva pismena zadatka godinje. 8. Uslovi za napredovanje i zavretak predmeta - Obavezna izrada planiranih vjebi, pismenog zadatka i elaborata. 9. Profil strune spreme nastavnika i strunih saradnika: - Diplomirani inenjer arhitekture. 10. Nain prilagoavanja predmeta uenicima sa posebnim potrebama - Za talentovane uenike u okviru elaborata osim rjeenja u osnovi traiti izradu

  izgleda.

 • 43

  11. Povezanost predmeta

  Znanja Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja

  - Projekcije i perspektive - Nacrtna geometrija - Prostorna rjeenja

  - Urbanistiki uslovi - Projektovanje - Rjeavanje lokacije - Drutvene zgrade - Privredne zgrade

 • 44

  1.2.6. KUCNE INSTALACIJE 1. Naziv predmeta: KUCNE INSTALACIJE 2. Broj asova po godinama obrazovanja i vrstama nastave

  Razred Vrste nastave

  Ukupno Teorija Vjebe Praktina nastava

  I II III IV 33 66 99

  Ukupno 33 66 99 3. Opsti ciljevi nastave - Poznaju instalacije vodovoda i kanalizacije u objektima visokogradnje, - Poznaju problematiku naina odvoenja otpadnih voda iz objekta, - Znaju sisteme odvoenja atmosferske vode, - Crtaju i povezuju elemente vodovoda i kanalizacije, - Crtaju projektnu dokumentaciju vodovoda i kanalizacije, - Znaju samostalno obavljati poslove nadzora u izvoenju instalacija vodovoda i

  kanalizacije na osnovu tehnike dokumentacije za manje objekte, - Znaju provjeravati ateste i vriti kontrolu ispravnosti mree pod pritiskom.

 • 45

  4. Sadraji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: ETVRTI

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik - Poznaje sve vrste

  instalacija u objektima visokogradnje

  - Crta grafike oznake za sve instalacije u objektima visokogradje;

  - Razlikuje instalacije prema grfikim oznakama

  - Upoznaje povezanost sa drugim podrujima;

  - Razvija preciznost,

  urednost, preglednost i izradu razumljivih crtea.

  - Sva teoretska znanja uenik saznaje preko vjebi- izradom crtea.

  - Poznaje znaaj instalacija kanalizacije u objektima

  - Pridrava se propisa o projektovanju kanalizacione mree;

  - Poznaje i pravilno razvrstava materijal za dvorinu i kunu kanalizacionu mreu;

  - Crta i rauna nagibe dvorine i kune kanalizacione mree sa svim prateim objektima /reviziona okna i kaskade/;

  - Poznaje razliite planove i zna da ih proita.

  - Razvija sposobnost za predstavu o prostoru.

  - Sva teoretska znanja uenik saznanaje preko vjebi- izradom crtea.

  - Zna pravilan raspored sanitarnih ureaja u mokrim vorovima

  - Crta pravilan raspored sanitarnih ureaja u kupatilima,WC-u i kuhinjama;

  - Primjenjuje savremene kanalizacione materijale;

  - Crta kanalizacone

  blokove po etaama;

  - Crta horizontalni razvod ispod kote podruma ili kote prizemlja za

  - Razvija preciznost, spretnost, preglednost i izradu razumljivih crtea.

  Vjebe: - Sva teoretska

  znanja uenik saznaje preko vjebi - izradom crtea.

  - Projektni elaborat,manji stambeno-poslovni objekat,kanalizacione instalacije. (kompjuterska obrada)

 • 46

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik objekte bez podruma;

  - Crta razvijene presjeke vertikala;

  - Crta presjeke kroz glavni kolektor;

  - Razlikuje relativnu i apsolutnu kotu;

  - Poznaje metode ispitivanja ispravnosti kanalizacione mree.

  - Poznaje problematiku odvoenja atmosferske vode

  - Crta naine odvoenja atmosferske vode s kosih i ravnih krovova;

  - Crta naine odvodnjavanja iz dvodine mree;

  - Poznaje savremene materijale za atmosfersku kanalizaciju.

  - Razvija preciznost, sreenost, preglednost i izradu razumljivih crtea.

  - Sva teoretska znanja uenik saznaje preko vjebi- izradom crtea.

  - Projektni elaborat: - Manji stambeno-

  poslovni objekat, - Vodovodne

  instalacije. - (Kompjuterska

  obrada) Poznaje savremene materijale,aparate i armature za vodovodnu mreu

  - Crta eme snadbijevanja objekata vodom;

  - Crta eme provoenja hladne i tople vode za mokre vorove;

  - Crta vodomjere i shvata njihov znaaj;

  - Crta eme dvorine mree doprikljuka na ulini kanal;

  - Crta izometrijsku emu vodovoda;

  - Klasifikuje vodovodni materijal,aparate I armature.

  - Razvija preciznost, sreenost, preglednost.

  - Sva teoretska znanja uenik saznaje preko vjebi - izradom crtea.

  - Poznaje savremene aparate i armature za protivpoarnu zatitu

  - Poznaje pojam i znaaj protivpoarne zatite;

  - Crta emu protivpoarne zatite.

  - Razvija preciznost, sreenost, preglednost.

 • 47

  5. Okvirni spisak literature i drugih izvora - B. Blagojevi: kune instalacije u zgradama - M. Radoni: vodovod i kanalizacija u zgradama - Tehniar br.5, instalacije u zgradama 6. Materijalni uslovi za izvoenje nastave - Raunar, - Grafoskop, - Dijaprojektor, - Oprema za projektni rad. 7. Obavezni oblici provjeravanja i ocjenjivanja znanja uenika - O pojedinanom klasifikacionom periodu ocjenjivanja, znanje se provjerava i

  ocjenjuje: - Pismeni zadaci, - Usmeni odgovori; - Ocjena vjebi i projektnog elaborata. 8. Uslovi za napredovanje i zavretak predmeta - Izrada vjebi i projektnog elaborata. 9. Profil strune spreme nastavnika i strunih saradnika - Diplomirani ininjer arhitekture, - Diplomirani ininjer graevine- hidrotehnicki smjer. 10. Nain prilagoavanja predmeta uenicima sa posebnim potrebama - Uenici sa smetnjama u razvoju mogu raditi samo pojedine faze iz ovog katologa, - Uenicima sa izuzetnim sposobnostima dati elaborat kolektivne stambene zgrade,

  izrada instalacija vodovoda i kanalizacije. 11. Povezanost predmeta

  Znanja Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja

  - Infrastruktura - Urbanizam - Uslovi lokacije - Vodovod i kanalizacija - Projektovanje - Kuna mrea

  - Drutvene zgrade - Privredne zgrade

 • 48

  1.2.7. ISTORIJA ARHITEKTURE 1. Naziv predmeta: ISTORIJA ARHITEKTURE 2. Broj asova po godinama obrazovanja i vrstama nastave

  Razred Vrste nastave

  Ukupno Teorija Vjebe Praktina nastava

  I II 50 22 72 III IV

  Ukupno 50 22 72 3. Opsti ciljevi nastave - Shvata razvoj arhitekture srednjeg vijeka /srednjovjekovna Crna Gora/, - Shvata razvoj arhitekture novog vijeka i arhitekture XIX i XX vijeka /Crna Gora/, - Upoznaje tokove razvoja civilizacije, - Upoznaje drutvena i kulturna kretanja srednjeg i novog vijeka.

 • 49

  4. Sadraji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik - Poznaje podjelu

  arhitekture srednjeg vijeka

  - Poznaje karakteristine stilove srednjeg vijeka kroz detalje i kompozicije;

  - Crta karakteristine detalje i kompozicije.

  - Razvija preciznost, sreenost, preglednost i izradu razumljivih crtea.

  - Sva teoretska znanja uenik saznaje preko vjebi- izradom crtea.

  Poznaje arhitekturu srednjeg vijeka: - Vizantijska arh. - Romanska arh. - Gotska arh.

  - Poznaje geografski poloaj drutveno ureenje, ekonomske odnose,klimu,religiju, graevinski materijal,stilske karakteristike,kompozicije i detalje,arhitektura Vizantije,Romanike i Gotike;

  - Crta karakteristine spomenike Vizantijske arhitekture sa specifinim kompozicijama i detaljima;

  - Analizira razliitost Vizantiskih spomenika kroz epohe;

  - Crta karakteristine spomenike Romanske arhitekture sa specifinim kompozicijama i detaljima;

  - Crta karakteristine spomenike Gotske arhitekture sa specifinim kompozicijama i detaljima;

  - Uoava razlike

  - Razvija preciznost, sreenost, preglednost.

  - Sva teoretska znanja uenik saznaje preko vjebi - izradom crtea.

  - Crtei raeni slobodnom tehnikom obrade na hameru.

 • 50

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik Romanske i gotske arhitekture.

  Poznaje vizantijske spomenike Srbije i Zete

  - Razlikuje Moravsku i Raku stilsku grupu;

  - Crta vizantijske spomenike Srbije i Zete.

  Poznaje kulturno istoriske naslee srednjeg vijeka na tlu Crne Gore.

  - Razlikuje kulturno istorijske spomenike po stilovima;

  - Poznaje konstruktivni sistem i materijale.

  5. Okvirni spisak literature i drugih izvora - Gordana Duleti: Istorija arhitekture - Djina Piskel: Istorija umjetnosti I, II i III - H. W. Janson: Istorija umjetnosti- - Pavle Mijovi: Kultura Crne Gore 6. Materijalni uslovi za izvoenje nastave - Grafoskop, - Dijaprojektor, - Oprema za projektni rad. 7. Obavezni oblici provjeravanja i ocjenjivanja znanja uenika - U pojedinanom klasifikacionom periodu ocenjivanja, znanje se provjerava i

  ocjenjuje: - Pismeno- dva godinje, - Usmeno; - Ocjena vjebi. 8. Uslovi za napredovanje i zavretak predmeta - Izrada vjebi i pozitivno ocjenjen jedan pismeni zadatak. 9. Profil strune spreme nastavnika i strunih saradnika - Diplomirani inenjer arhitekture. 10. Nain prilagoavanja predmeta uenicima sa posebnim potrebama - Uenici sa smetnjama u razvoju mogu raditi samo pojedine faze iz ovog katologa; - Uenicima sa izuzetnim sposobnostima uz vjebe dati izradu referata.

 • 51

  11. Povezanost predmeta

  Znanja Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja

  - Sakralni, sepulkralni i profani objekti

  - Projektovanje - Poznaje objekte prema namjeni

  - Armitravni i armivoltni konstruktivni sistem

  - Gradjevinske konstrukcije - Poznaje konstruktivne sisteme

  - Razvoj Graevinskih materijala kroz vjekove

  - Graevinski materijali i gradjevinske konstrukcije

  - Poznaje stare i nove gradjevinske materijale

 • 52

  1.2.8. DRUTVENE ZGRADE 1. Naziv predmeta: DRUTVENE ZGRADE 2. Broj asova po godinama obrazovanja i vrstama nastave

  Razred Vrste nastave

  Ukupno Teorija Vjebe Praktina nastava

  I II III IV 20 46 66

  Ukupno 20 46 66 Vjebe- odjeljenje se dijeli na grupe do 16 uenika Pri izradi elaborata odjeljenje se dijeli na grupe ne vee od 12 uenika. 3. Opti ciljevi nastave - Da shvati znaaj drutvenih zgrada, - Da uestvuje u izradi projektne dokumentacije, - Da naui uticajne elemente, - Da naui seizmike propise, - Da upotrebljava strunu literaturu, - Da koristi kompjuter.

 • 53

  4. Sadraji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: ETVRTI

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik - Nabraja podjelu

  drustvenih zgrada - Poznaje njihov

  znaaj u funkcionisanju naselja;

  - Analizira karakteristike pojedinih grupa drutvenih zgrada i to : kolektivno stanovanje, objekte kulturnog znaaja, objekte prosvjetnog znacaja, administrativne zgrade, poslovne, zdravstvene, transportne zgrade, objekti sporta i rekreacije i reprezentativne zgrade;

  - Proiruje saznanje o strukturi naselja i rasporedu objekata koji je dopunjavaju.

  - Objanjava znaaj: - Namjene, - Kapacitete, - Kunkcionalne

  eme, - Normativa, - Orijentacija, - Osvjetljenja, - Insolacija.

  - Zna zavisnost funkcionalne eme od namjene objekta i budueg kapaciteta kao i normativne vrijednosti za neke od njih;

  - Analizira uslove lokacije sa stanovita orijentacije objekta i mogunosti osvjetljavanja i osuncavanja istih u zavisnosti od namjene.

  - Sagleda znaaj uticajnih elemenata na projektnu dokumentaciju;

  - Poboljava uslove

  ivota i rada koristeci prirodne uticaje.

  Opisuje komunikacije: - Ulazni prostor,

  prolazi, stepenita, rampe i liftovi;

  - Prema datim uslovima ucenik reava neki manji

  - Rjeavajui emu saobraaja u objektu posebno analizira potrebe za kretanje invalida i daje predlog za prevazilaenje tog problema;

  - Analizira lokaciju; - Koristi literaturu; - Crta funkcionalnu

  - Razvija osjecaj humanosti i brigu za lica koja imaju problema u kretanju;

  - Razvija sposobnost

  organizacije,

  Izrada elaborata: - Planinska kuca,

  - Projektni biro, - Izlozbeni prostor, - Javni WC, - Dio ulaznog

  prostora osnovne skole;

 • 54

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik objekat ili funkcionalnu celinu objekta slozenog sadrzaja;

  - Pronalazi odgovarajucu literaturu i koristi je u cilju kompletnog i boljeg rjeavanja zadatka.

  emu; - Odredjuje

  normative; - Skicira moguca

  rjeenja.

  saradnje sa drugim licima, snalaenje u literaturi, objedinjava steena znanja iz drugih predmeta.

  - Objekte pod A,B, C i D rjeava kroz : osnove, presjek i izglede u razmjeri 1:100 ili 1:50 ,a pod E rjeava dio osnove sa ulaznim prostorom, centralnim holom, garderobom i matinom uionicom u razmeri 1:100.

  5. Okvirni spisak literature i drugih izvora - Stambene i javne zgrade - Kneevic-KORDIS 6. Materijalni uslovi za izvoenje nastave - Raunar, - Projektor, - asopisi i prospekti. 7. Obavezni naini provjeravanja i ocjenjivanja znanja uenika - Usmeni, - Vjebe, - Pismeni zadaci dva godinje, - Idejni projekat. 8. Uslovi za napredovanje i zavretak predmeta - Pozitivno ocijenjen jedan pismeni zadatak i idejni projekat. 9. Profil struna spreme nastavnika i strunih saradnika - Diplomirani inenjer arhitekture. 10. Nain prilagoavanja predmeta uenicima sa posebnim potrebama 11. Povezanost predmeta

  Znanja Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja

  - Vrste graevinskog materijala

  - Graevinski materijali - Izbor konstrukcija i estetika

  - Definisanje prostornih vrijednosti

  - Nacrtna geometrija sa perspektivom

  - Izrada priloga projekta

  - Kompjuterske vjebe

  - Elementi objekata visokogradnje

  - Arhitekstonske konstrukcije

  - Konstruktivni sklop objekta

  - Funkcionalne eme - Projektovanje - Saobraaj

  Detaljni urbanistiki plan - Urbanizam - Razrada lokacije

 • 55

  1.2.9. ORGANIZACIJA GRAENJA 1. Naziv predmeta: ORGANIZACIJA GRAENJA 2. Broj asova po godinama obrazovanja i vrstama nastave

  Razred Vrste nastave

  Ukupno Teorija Vjebe Praktina nastava

  I II III 36 72 108 IV

  Ukupno 36 72 108 Vjebe- odjeljenje se dijeli na grupe do 16 uenika 3. Opti ciljevi nastave - Koordiniranje usmjeravanje, planiranje i kontrola aktivnosti organizovanih grupa

  ljudi radi ostvarenja odreenih ciljeva u graevinarstvu; - Menadment kao moderan nain vjetine upravljanja; - Analizira izvrene aktivnosti, pravilno upotrebljava tehniku dokumentaciju; - Vodi i ita graevinsku dokumentaciju; - Izrauje emu organizacije gradilita za sve objekte visokogradnje; - Upoznaje i koristi mjere zatite na radu i principe zatite prirodne sredine; - Koristi normative i standarde pri izradi predmjera i predrauna i u tu svrhu

  upotrebljava kompjutersku tehniku.

 • 56

  4. Sadraji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: TREI

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik - Poznaje

  organizacione sisteme i pojam graevinarske djelatnosti i ulogu menadmenta;

  - Poznaje faze izvoenja objekta kod zamisli invenstitora do primopredaje objekta;

  - Izraivanje

  elaborata ponude; - Poznaje vrste

  gradilita i principima njihovog osnivanja;

  - Poznavanje eme

  organizacije gradilita;

  - Poznaje gradilinu

  dokumentaciju;

  - Poznaje proces izvoenja i primopredaje radova prema vaeim zakonima u graevinarstvu;

  - Poznaje normative i standarde za odreene pozicije radova;

  - Opisuje

  graevinsku mehanizaciju;

  - Opisivanje radova i

  vrenje predmjera;

  - Razlikuje graevinske djelatnosti: projektantske, operativne, istraivake, institucije, nadzor;

  - Razlikuje projektnu, pravnu i ekonomsku dokumentaciju u smislu zakona o gradnji objekta;

  - Izrauje projektni zadatak;

  - Pie tehniki opis;

  - Sastavlja opis radova;

  - Rauna sve koliine

  predmjera; - Pribavlja sve

  saglasnosti za prikljuak gradilita, objekta na infrastrukturi;

  - Klasifikuje ponude

  radi ustupanja objekata za izvoenje;

  - Sastavlja predraunski elaborat ponude;

  - Razlikuje

  dokumentaciju koju sadri ponuda;

  - Klasifikuje vrste

  gradilita prema: - Broju objekata, - Spratnosti objekta, - Povrinu koju

  zauzima,

  - Razvija osjeaj za organizaciju i sistematinost

  - Upoznaje veze

  razliitih grana;

  - Razvija preciznost, organizovanost;

  - Razvija ekoloku

  svijest; - Razvija marljivost

  urednost, pedantnost;

  - Shvata znaaj

  urednog voenja administracije;

  - Razvija sposobnost

  poslovne komunikacije;

  - Razumije znaaj

  strunog nadzora; - Shvata znaaj

  poznavanja zakona i propisa;

  - Odgovoran je za svoj rad;

  - Shvata znaaj

  vanih dozvola; - Razvija preciznost i

  prihvata odgovornost za svoj rad;

  - Razvija

  profesionalni identitet;

  - Snalazi se u

  strunoj literaturi;

  - Grupe dijeliti po II (najvie 16 uenika);

  - Nastavna materija predstavljena skicama, prospektima, primjerima iz prakse, folijama i uglednim ..... Primjerima

  - Posjeta projektnoj

  organizaciji; - Posjeta razliitim

  graevinskim organizacijama;

  - Vjeba: Izrada

  elaborata ponude za odreene vrste radova

  - Vjeba: Izrada

  eme organizacije (gradilita za mali i veliki objekat);

  - Vjeba: Upisivanje

  podataka u gradilinu dokumentaciju;

  - Vjeba: Posjeta

  gradilitu i upoznavanje sa nadzorima svih vrsta;

  - Vjeba: Izrada normativa za materijal, radnu snagu i vrijeme jednostavnih graevinskih radova;

  - Vjeba: ematski

 • 57

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik - Izrada

  predraunskog elaborata.

  - Razlikuje svu potrebnu dokumentaciju za formiranje gradilita;

  - Crta emu organizacije graenja;

  - Razlikuje simbole na emi;

  - Crta unutranji transport i drugo;

  - Pie svakodnevno: - Graevinsku

  knjigu, - Graevinski

  dnevnik, - Graevinsku

  dokumentaciju;

  - Sarauje sa nadzorom i zna znaaj nadzora:

  - Investitorom, - Projektantom, - Izvoaem; - Vri nadzor na

  manjim objektima;

  - Daje potrebne podatke za tehniki prijem;

  - Rauna izvedene

  koliine radova; - ita normative i

  standarde za odreene pozicije radova;

  - Rauna potreban

  materijal; - Rauna potrebnu

  radnu snagu; - Rauna potrebno

  vrijeme; - Analizira trite i

  - Razvija preciznost, tanost i rutinu;

  - Upoznaje znaaj

  ekonomskog poslovanja;

  - Upoznaje znaaj

  sistematinog pristupa rada;

  - Razvija tanost i

  strunost; - Snalaenje i

  rutinsko snalaenje odreenih pozicija;

  - Razvija marljivost i

  preciznost; - Razumije trite i

  snalazi se u odabiru najpovoljnijih cijena;

  - Razvija tanost i

  rutinu;

  - Snalazi se u strunoj literaturi;

  - Povezuje

  tehnoloka i konstruktivna znanja.

  prikaz mehanizacije na emi organizacije gradilita;

  - Vjeba: Izrada

  opisa graevinskih radova i predmjera koliina radova za manji objekat visokogradnje;

  - (Vjebu raditi

  runo i kompjuterski );

  - Vjeba: Izrada

  predraunskog elaborata graevinskih radova za manji objekat visokogradnje;

  - Izrada godinjeg

  elaborata: - Izrada idejnog

  projekta organizacije gradjenja za manji objekat visokogradnje.

  - Kao podlogu koristi projekat individualne zgrade iz predmeta Projektovanje.

 • 58

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik kretanja cijena na tritu;

  - Klasifikuje

  graevinsku mehanizaciju;

  - Izabira

  mehanizaciju prema odreenim pozicijama radova;

  - Crta ematski

  maine na emi organizacije gradilita;

  - Sastavlja opis

  radova za graevinske i zanatske radove;

  - Mjeri koliine za

  sve graevinske radove;

  - Primjenjuje pravila mjerenja i izraunavanja koliina za zavrne i instalaterske radove;

  - Sastavlja elaborat predmjera po redosljedu;

  - Sastavlja cjenovnik

  materijala, mehanizacija i radne snage;

  - Obraun radi

  koristei normative i standarde;

  - ita kompjuterski

  obraene podatke; - Crta potrebne

  podloge za izraunavanje

 • 59

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik koliina potrebnih u predmjeru i predraunu;

  - Sastavlja

  predraunski elaborat u cjelini.

  5. Okvirni spisak literature i drugih izvora - ivojin Praevi Vratislav Velikovi: Organizacija graenja za III razred, - ivojin Praevi Goran irovi i dr.: Organizacija graenja za IV razred, - Normativi i standardi rada u graevinarstvu, knjiga 1, 2, 3, 4, 5 6. Materijalni uslovi za izvoenje nastave - Raunari, - Oprema za projektni rad, - Grafoskop, - Dijaprojektor. 7. Obavezni naini provjeravanja i ocjenjivanja znanja uenika - Usmeno, - Pismeno - dva godinje, - Ocjena vjebi godinjeg elaborata. 8. Uslovi za napredovanje i zavretak predmeta - Izrada vjebi i godinjeg elaborata za manji objekat visokogradnje, - Od 9 vjebi najmanje 6 pozitivno ocijenjenih, - Pozitivno ocijenjen godinji elaborat. 9. Profil strune spreme nastavnika i strunih saradnika - Diplomirani inenjer arhitekture, - Diplomirani inenjer graevine. 10. Nain prilagoavanja predmeta uenicima sa posebnim potrebama - Uenicima sa smetnjama mogu raditi samo pojedine faze iz ovog kataloga, - Runa i kompjuterska obrada predmjera i predrauna, - Uenicima sa izuzetnim sposobnostima dati elaborat kolektivni - Projektovanje. 11. Povezanost predmeta

  Znanja Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja

  - Kalkulacije - Graevinski materijali - Poznavanje osnovnih karakteristika graevinskih materijala

  - Izrada predmjera i predrauna

  - Arhitektonske konstrukcije - Pojam konstruktivnih elemenata

  - Izrada predmjera i predrauna

  - Tehniko crtanje - itanje i crtanje odreenih pozicija radova

  - Opis pozicija radova - Projektovanje - itanje planova radi izrade predmjera i predrauna

 • 60

  1.2.10. BETON 1. Naziv predmeta: BETON 2. Broj asova po godinama obrazovanja i vrstama nastave

  Razred Vrste nastave

  Ukupno Teorija Vjebe Praktina nastava

  I II III IV 33 66 99

  Ukupno 33 66 99 3. Opti ciljevi nastave - Uenici stiu znanje o betonu, AB, njegovim svojstvima i primjeni; - Upoznaju tehnologiju spravljanja betona i svojstva njegovih komponenti; - Stiu znanje o ulozi i znaaju armature u betonskom presjeku; - Znaju sva pravila ugraivanja betonske mase; - Poznaju mehanika svojstva betona; - Crtaju emu oplate za pojedine konstrukcije elemente (ploa, stub, greda i dr.); - Dimenzioniu jednostavne graevinske elemente; - Crtaju planove armature za stub, plou, gredne nosae i dr.; - Koriste kompjuterski program za dimenzionisanje i armiranje konstruktivnih

  elemenata.

 • 61

  4. Sadraji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: ETVRTI

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik - Poznaje

  komponentne materijale betona;

  - Definie sastavne komponente za izradu betonske mjeavine;

  - Odreuje vrstu agregata prema granulometrijskim krivim;

  - Odreuje vrstu i marku cementa;

  - Crta granulometrijske krive;

  - Odreuje osobine vode;

  - Rauna upotrebnu koliinu vode;

  - Shvata prioritete i postupnost u radu;

  - Preciznost i

  tanost;

  - Podjela uenika u grupe do 16 uenika;

  - Razgledanje pogona za spravljanje betona i laboratorije;

  - Poznaje naine spravljanja betona i svojstva svjee betonske mase;

  - Ispituje na potrebnoj aparaturi poetak i kraj vezivanja;

  - Rauna razmjeru mijeanja komponenti betona;

  - Upotrebljava aditive za beton;

  - Njeguje beton;

  - Samokontrola i marljivost;

  - Preuzimanje odgovornosti za sopstveni rad;

  - Posjeta laboratoriji za ispitivanje graevinskog materijala;

  - Opisuje naine mijeanja i transporta betonske mase;

  - Navodi osnovna svojstva betona;

  - Rauna mehaniku vrstou betona na pritisak, zatezanje i sl.;

  - Crta i analizira dijagrame praenja betona u vremenu;

  - Analirira vodonepropustljivost, otpornost na mraz i toplotu;

  - Preciznost i tanost;

  - Posjeta laboratoriji za ispitivanje graevinskog materijala;

  - Nabraja potrebnu armaturu;

  - Po