Navojni Spojevi -mašinski tehnicar

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/18/2019 Navojni Spojevi -mašinski tehnicar

  1/57

    ТЕХНИЧКА ШКОЛА

    СМЕДЕРЕВОНаставни предмет : Машински елементи

  Тема : Раздвојиви спојеви

  Наставна јединица: Навојни паровиОдељење: 2/12

  Атор : !ерица "етрови# Мани#

  дипл$маш$ ин%.

 • 8/18/2019 Navojni Spojevi -mašinski tehnicar

  2/57

  Навојни спојеви

 • 8/18/2019 Navojni Spojevi -mašinski tehnicar

  3/57

    Да ли сте знали да: 

  •Авион Boeing 747 има око2,5 милиона елемената

    за остваривање машински

    с!о"ева #завртњева, навртки,

    !одлошки,закивака,$$$%& 

  •4''''' др()и елемената кошта око 25'''' долара&

  •*'''' закивака кошта"( сваки !о 5' +енти$

  •7'''' ти елемената "е од титани"(ма и кошта

   5'''' долара

 • 8/18/2019 Navojni Spojevi -mašinski tehnicar

  4/57

  -еза два или више машински делова остварена

   !осредством наво"а !редстав.а наво"ни с!о"$/аво"ни с!о"еви !ри!ада"( )р(!и раздво"иви

   машински с!о"ева #с!о"ени делови се мо)(

   раздво"ити и !оново с!о"ити 0ез оште1ења%$

  омо1( наво"ни с!о"ева се о0ез0е3("е:•е.ени !олоа" с!о"ени делова,

  •реношење о!тере1ења,

  •6е3(со0но !ритискивање и за!тивање

   машински делова,

  •ре+изно !омерање и !одешавање код мерни (ре3а"а,

  •6е3(со0но релативно кретање с!о"ени делова,

  •ретварање о0ртно) кретања ( !раволини"ско кретање,$$

 • 8/18/2019 Navojni Spojevi -mašinski tehnicar

  5/57

  86/9 ;А -А? /А-

 • 8/18/2019 Navojni Spojevi -mašinski tehnicar

  6/57

 • 8/18/2019 Navojni Spojevi -mašinski tehnicar

  7/57

  А>А69> /А-

 • 8/18/2019 Navojni Spojevi -mašinski tehnicar

  8/57

  &/а)и0 заво"не лини"е

  Завојна линија

  '( )ϕ

  d 2 C средњи !реник заво"ни+еP C катета !раво()ло) тро()ла #корак наво"а%

 • 8/18/2019 Navojni Spojevi -mašinski tehnicar

  9/57

 • 8/18/2019 Navojni Spojevi -mašinski tehnicar

  10/57

  цилиндри*назавојница кони*на завојница

  завојница која прати дат стаз

 • 8/18/2019 Navojni Spojevi -mašinski tehnicar

  11/57

  Dорак наво"а P !редстав.а акси"ално расто"ање

   0ило ко"е две карактеристине таке с(седни

  наво"ака$

  /аво"и мо)( 0ити:

  @едностр(ки #"едново"ни%, двостр(ки #двово"ни%,

  9ростр(ки #трово"ни% и вишестр(ки #вишево"ни%$

   Двостр(ки, тростр(ки и вишестр(ки наво"и наста"(

  !ри заво"ном кретањ( од)овара"(1е) 0ро"а

  !раво()ли тро()лова око не!омине осе$

 • 8/18/2019 Navojni Spojevi -mašinski tehnicar

  12/57

   једнострки двострки трострки

 • 8/18/2019 Navojni Spojevi -mašinski tehnicar

  13/57

  =мер заво"ни+е #наво"а% "е десни, а из(зетно леви$

  рема смер( о0ртања заво"ни+е #наво"и% мо)( 0ити:

     десни и леви$

  Dод десно) наво"а, (оена така на заво"ни+и се

  (да.ава од !осматраа када кр(и око не!омине

   осе ( смер( каза.ке на асовник($ 

  +есни навој

  ,еви навој

 • 8/18/2019 Navojni Spojevi -mašinski tehnicar

  14/57

  =!о.ашњи наво" се изра3("е на с!о.ашњо" !овршини

   +илиндра$

  Eн(трашњи наво" се изра3("е на (н(трашњо" !овршиниш(!.е) +илиндра$

  D, d – номинални #називни% !реник,#D> d %&

  D2 , d 2 – средњи !рени+и&

  d * – !реник "ез)ра с!о.ашње) наво"а&

  D – !реник мало) +илиндра (н(трашње)

  наво"а&

  P – корак наво"а&

  α F ()ао !роGила наво"а&

  h , h2 – д(0ине с!о.ашње) и (н(трашње)

   наво"а$

 • 8/18/2019 Navojni Spojevi -mašinski tehnicar

  15/57

  /аво"ни !ар "е с!о" (н(трашње) и с!о.ашње) наво"а:

  •исто) !роGила,

  •исто) номинално) !реника,

  •исто) корака,•исто) смера заво"ни+е,

  •исти средњи !реника$

  l n – д(ина ношења&

  H– висина теори"ско) !роGила

  наво"а&H  – д(0ина ношења$

  Број навојака

  zn=

 • 8/18/2019 Navojni Spojevi -mašinski tehnicar

  16/57

  =9А/ДА>Д/ >

 • 8/18/2019 Navojni Spojevi -mašinski tehnicar

  17/57

  МЕТРИЧКИ НАВОЈ

  отие "ош од IJI$ )одине$

  9о "е !рви наво" деGинисан ( метриком систем( "едини+а

  Теоријски профил мери!ко" навоја има о#лик је$накосрани!но" ро%"ла са %"лом профила

  навоја &' -.Основни(на)ивни* профил има о#лик је$накокрако" рапе)а $о#ијен корек+ијом(скра,е-ем* врова ро%"ла еоријско" профила.Каракериси!не вели!ине навојно" спојамери!но" навоја прика)ане с% на сли+и.

 • 8/18/2019 Navojni Spojevi -mašinski tehnicar

  18/57

  Подела "етричког навоја извр9ена је пре"а величини корака у

  односу на називни пречник навоја на

  "етрички навој ситног корака и "етрички навој крупног

  корака&груби навој .

  4значава;е: ознака "етричког навоја састоји се од бројчаних и

  словних си"бола.

 • 8/18/2019 Navojni Spojevi -mašinski tehnicar

  19/57

  9>А;/ 69>KD /А- 1@0 A> 2B ?1040

 • 8/18/2019 Navojni Spojevi -mašinski tehnicar

  20/57

  D

 • 8/18/2019 Navojni Spojevi -mašinski tehnicar

  21/57

 • 8/18/2019 Navojni Spojevi -mašinski tehnicar

  22/57

  ОK,LML !L.АFА

  О;лици и димензије вијака с стандардизовани$ Основни деловивијка с лава и ста;ло$ Nлавом се вијак ослања на делове који сеспајај$ "релаз измеG лаве и ста;ла вијка изводи се ;лаојDорми0 да ;и се смањио тицај концентрације напона$

 • 8/18/2019 Navojni Spojevi -mašinski tehnicar

  23/57

  =та;ло вијка састоји се од навојно дела и ненавојно дела7врата8$"релаз измеG ненавојно и навојно дела вијка изводи се разли*итим о;лицима$

 • 8/18/2019 Navojni Spojevi -mašinski tehnicar

  24/57

 • 8/18/2019 Navojni Spojevi -mašinski tehnicar

  25/57

 • 8/18/2019 Navojni Spojevi -mašinski tehnicar

  26/57

 • 8/18/2019 Navojni Spojevi -mašinski tehnicar

  27/57

 • 8/18/2019 Navojni Spojevi -mašinski tehnicar

  28/57

 • 8/18/2019 Navojni Spojevi -mašinski tehnicar

  29/57

 • 8/18/2019 Navojni Spojevi -mašinski tehnicar

  30/57

 • 8/18/2019 Navojni Spojevi -mašinski tehnicar

  31/57

 • 8/18/2019 Navojni Spojevi -mašinski tehnicar

  32/57

 • 8/18/2019 Navojni Spojevi -mašinski tehnicar

  33/57

  ОOНАPА!АEQ!L.АFА

  =трктра ознаке вијка мо%е се приказати следе#ем

  о;лик:М 1@ 3 R- 5 S$S CJ&C T$ UV$ V11  ;рој стандарда  материјал вијка  д%ина вијка  пре*ник вијка

  ознака навоја4значава;е "атеријала заврт;ева: 3./, 6./,6.5,F.5,.....При"ер: 3./

  Први број ознаке "атеријала G ++= R H &затезна чврстоа.

  3 G ++ = 3++ )(I = R H

  Први број ознаке "атеријала G други број ознаке "атеријала

  G G + = R J &грани8а тече;а.3 G / G + = -3+ )(I = R J

 • 8/18/2019 Navojni Spojevi -mašinski tehnicar

  34/57

  Навртке с стандарни машински делови помо# који< севиј*ани спој прите%е циљ постизања одоварај#е

  силе7силе притезања8 д% осе вијка и осирава одла;ављења и раздвајања навојно споја$=пољашњи о;лик навртке одовара о;лик кљ*а7алата8помо# које се Dормира и прите%е виј*ани спој$Fонстркциони о;лици стандардни< навртки приказани с наслици: шестостране навртке0крнасте навртке0самоосиравај#а шестострана навртка0затворене7капасте8 навртке0*етворострана навртка

  лептираста навртка

  ОK,LML НА!РТFL

 • 8/18/2019 Navojni Spojevi -mašinski tehnicar

  35/57

 • 8/18/2019 Navojni Spojevi -mašinski tehnicar

  36/57

  МАТЕРИЈА/ ЗА ИЗРА01 ВИЈАКА И НАВРКИ2 13ОТРЕБ4АВАЈ1 5Е ЧЕ/И6И7 /Е81РЕ БАКРА7

  А/1МИНИЈ1МА И ТИТАНА2 О0 ЧЕ/ИКА 5Е 13ОТРЕБ4АВАЈ1 НИ5КО184ЕНИЧНИНЕ/Е8ИРАНИ7 5РЕ09Е184ЕНИЧНИ И /Е8ИРАНИЧЕ/И6И

  2 3риме-%ј% се сле$е,и !ели+и:;.&

 • 8/18/2019 Navojni Spojevi -mašinski tehnicar

  37/57

  О$ маеријала )а и)ра$% навојниелеменаа се о!ек%је: 

  WВелика и)$рBCивос7 !врсо,а иBилавос7 W0о#ре ра$не каракерисике

  на повиDеним и сниBеним ра$нимемпера%рама7 WОпорнос на емијска иелекроемијска $ејсва7... 

 • 8/18/2019 Navojni Spojevi -mašinski tehnicar

  38/57

  КC%!еви и о$вија!и

  Fљ*еви иодвија*и сл%е запритезање иодвртање навојни<спојева

  Fљ* се састоји изкрака и *ељсти

  *ији је отворприлаоGеннавртки0 тј$ лавизавртња

 • 8/18/2019 Navojni Spojevi -mašinski tehnicar

  39/57

  ОвореникC%!еви

  0восрани кC%!

  "римењј се кадаима довољно местаза рковање$

  Мо ;ити двострани

  и једнострани$.еднострани кљ*

 • 8/18/2019 Navojni Spojevi -mašinski tehnicar

  40/57

  Заворени кC%!еви Окаси кC%!

  "отпно о;

 • 8/18/2019 Navojni Spojevi -mašinski tehnicar

  41/57

  1са$ни кC%! Наса$ни кC%!

 • 8/18/2019 Navojni Spojevi -mašinski tehnicar

  42/57

  Ин#%с кC%!

 • 8/18/2019 Navojni Spojevi -mašinski tehnicar

  43/57

  О$вија!и

  Мо ;ити једнострани идвострани

  =л%е за притезање

  и одвртањезавртњева мали<називни< пре*ника

 • 8/18/2019 Navojni Spojevi -mašinski tehnicar

  44/57

    Моменни кC%! са скалом

   "римењје се кадасе за

 • 8/18/2019 Navojni Spojevi -mašinski tehnicar

  45/57

 • 8/18/2019 Navojni Spojevi -mašinski tehnicar

  46/57

  навојна стеа

  "римери потре;е навојни<парова

 • 8/18/2019 Navojni Spojevi -mašinski tehnicar

  47/57

  YZ[\] \^\'\ >_`9a[\^bc_ [\ d>ac\H\`ae>_'_`Z

 • 8/18/2019 Navojni Spojevi -mašinski tehnicar

  48/57

 • 8/18/2019 Navojni Spojevi -mašinski tehnicar

  49/57

  Навојно вретено

  "ланетарни навојни преносник

 • 8/18/2019 Navojni Spojevi -mašinski tehnicar

  50/57

 • 8/18/2019 Navojni Spojevi -mašinski tehnicar

  51/57

  НЕ3ОКРЕТНЕ НАВОЈНЕ ВЕЗЕИ 9ИEОВО О5ТВАРИВА9Е

 • 8/18/2019 Navojni Spojevi -mašinski tehnicar

  52/57

  Непосре$ни навојни спој

 • 8/18/2019 Navojni Spojevi -mašinski tehnicar

  53/57

  3О5РЕ0НЕ НАВОЈНЕ ВЕЗЕ

 • 8/18/2019 Navojni Spojevi -mašinski tehnicar

  54/57

  53ОЈ К/И39АЧЕ НЕ3О0ЕFЕНИМЗАВТ9ИМА

 • 8/18/2019 Navojni Spojevi -mašinski tehnicar

  55/57

  3РИТЕЗА9Е ВИЈЧАНИE 53ОЈЕВА

 • 8/18/2019 Navojni Spojevi -mašinski tehnicar

  56/57

  3РИТЕЗА9Е НАВОЈНО8 53ОЈА

 • 8/18/2019 Navojni Spojevi -mašinski tehnicar

  57/57