Click here to load reader

4-05 Tehnicar Prodaje

  • View
    222

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of 4-05 Tehnicar Prodaje

2. NASTAVNI PLAN ....................................................................................... 3 
1.2.1. TEHNIKA PRODAJE ............................................................................... 6 
1.2.3. POZNAVANJE ROBE ............................................................................ 37 
1.2.4. POSLOVNA KOMUNIKACIJA ................................................................... 47 
1.2.5. POSLOVNA INFORMATIKA .................................................................... 54 
1.2.6. PRIVREDNO PRAVO ............................................................................ 59 
1.2.11. PRAKTINA NASTAVA ........................................................................ 85 
1.3. IZBORNA NASTAVA ............................................................................. 111 
1.3.2. HIGIJENA ...................................................................................... 112 
1.3.4. STATISTIKA .................................................................................... 122 
1.3.6. PSIHOLOGIJA.................................................................................. 133 
1.3.8. POSLOVNA ETIKA ............................................................................ 151 
1.3.9. MENADMENT PRODAJE .................................................................... 156 
2. STRUNI ISPIT ...................................................................................... 163 
2.1.1. TEHNIKA PRODAJE ........................................................................... 163 
2.1.2. POZNAVANJE ROBE .......................................................................... 165 
2.2.1. TEHNIKA PRODAJE ........................................................................... 168 
2.1.2. POZNAVANJE ROBE .......................................................................... 172 
3. OBAVEZNI NAINI PROVJERAVANJA ZNANJA ................................................ 177 
4. USLOVI ZA NAPREDOVANJE I ZAVRŠETAK OBRAZOVNOG PROGRAMA ................... 177  5. NAIN PRILAGOAVANJA UENICIMA SA POSEBNIM POTREBAMA ....................... 178 
6. NAIN PRILAGOAVANJA PROGRAMA OBRAZOVANJU ODRASLIH ........................ 178 
7. PROFIL STRUNE SPREME NASTAVNIKA I STRUNIH SARADNIKA ........................ 178 
8. OBLIK ORGANIZACIJE IZVOENJA OBRAZOVNOG PROGRAMA ............................ 179 
8.1. BROJ ASOVA PO GODINAMA OBRAZOVANJA I VRSTAMA NASTAVE .................. 179 
9. PROFESIONALNA PRAKSA ........................................................................ 180 
10. SLOBODNE AKTIVNOSTI ........................................................................ 181 
8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje
Redni broj
I II III IV Ukupno
sed. god. sed. god. sed. god. sed. god. A Opšteobrazovni predmeti  1. Maternji jezik i knjievnost 3 108 3 108 3 108 3 99 423 2. Matematika 2 72 2 72 2 72 2 66 282 3. Strani jezik 3 108 3 108 3 108 3 99 423 4. Informatika 2 72 72 5. Fiziko vaspitanje 2 72 2 72 2 72 2 66 282
Društvena grupa predmeta  1. Istorija 2 72 72 2. Geografija 2 72 72 3. Sociologija 2 72 72
Prirodna grupa predmeta 
1. Hemija 2 72 722. Biologija 2 72 72 UKUPNO A 18 648 14 504 10 360 10 330 1842
B Struno - teorijski predmeti  1. Tehnika prodaje 4 144 2 72 2 72 2 66 354
2. Ekonomika i organizacija trgovinskih preduzea
3 108 2 72 180
3. Poznavanje robe 3 108 3 108 3 99 315 4. Poslovna komunikacija 2 72 72 5. Poslovna informatika 2 72 72 6. Privredno pravo 2 72 72 7. Finansijsko poslovanje 2 72 72
8. Preduzetništvo 2 72 729. Raunovodstvo 3 99 99 10. Marketing u trgovini 2 66 66 C Praktina nastava 4 144 4 144 6 216 7 231 735
UKUPNO B+C 11 396 15 540 17 612 17 561 2109 D Slobodne aktivnosti 1 36 1 36 1 36 1 33 141 E Izborna nastava 2 72 2 72 4 144 4 132 420 1. Strani jezik II 2 72 2 72 2 72 2 66 282 2. Higijena 2 72 72
3. Kulturno-istorijska baština Crne Gore
2 72 72
5. Ekologija i zaštita ivotnesredine 2 72 72
6. Psihologija 2 72 72 7. Carina, špedicija, osiguranje 2 72 2 66 138 8. Poslovna etika 2 66 66 9. Menadment prodaje 2 66 66 F Profesionalna praksa 30 dana 30 dana 30 dana 90 dana G Sedmini broj asova 32 32 32 32 H Broj radnih sedmica 36 36 36 33 141
Ukupno (A+B+C+D+E) = 4. 512
8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje
poslovanja preko iro rauna. - Sticanje znanja o specifinostima raunovodstvene evidencije u trgovinskom
preduzeu. - Poznavanje instrumenata marketinga trgovinskih kompanija. - Osposobljavanje za obavljanje poslova prodavca, kasira, blagajnika, pakera,
demonstratora trgovinske robe, menadera maloprodajnog objekta. - Sticanje znanja o carinskog poslovanju, špediciji i osiguranju.
- Poznavanje menadmenta u prodajnom poslovanju.- Ovladavanje korišenja engleskog jezika struke. - Sticanje opšteobrazovnih i strunih znanja za nastavak školovanja. - Razvijanje sposobnosti i vještina za kvalitetan rad u zanimanju i za razvoj line
karijere. - Osposobljavanje za kritiko vrednovanje i odgovorno djelovanje na svom radnom
podruju. - Razvoj pravilnog odnosa prema ljudima i okolini.
4. Ukljuivanje u program za obrazovanje odraslih - U školu za sticanje srednjeg strunog obrazovanja moe se upisati lice koje je
završilo osnovnu školu i nije starije od 17 godina ivota, izuzetno, u školu se
mogu upisati lica do 18 godina ivota, uz odobrenje nastavnikog vijea škole. - U etvorogodišnju strunu školu moe se upisati lice koje je završilo osnovnu
školu, izuzetno, u prvi, odnosno etvrti razred etvorogodišnje strune škole moe se upisati lice koje je završilo, dvogodišnju strunu školu, odnosno trogodišnju strunu školu i poloilo dopunske i diferencijalne ispite.
- Lice koje je napunilo 18 godina ukljuuje se u program za obrazovanje odraslih.
5. Trajanje obrazovanja - etiri godine.
6. Prohodnost
- U redovnom obrazovanju u enici napreduju u viši razred ako su iz svih predmetatekue godine postigli prelaznu ocjenu i obavili profesionalnu praksu.
- Lica koja su završila dvogodišnju strunu školu mogu se ukljuiti u drugi ili trei razred s obzirom na vrstu programa prethodnog obrazovanja uz polaganje dopunskih i diferencijalnih ispita.
- Odrasli napreduju po programu u skladu sa nacrtom za izvoenje obrazovnog programa za odrasle koji donosi škola (kursni sistemi i izvoenje predmeta po predmetnim blokovima).
7. Obrazovanje koje se stie - Srednje struno obrazovanje u trajanju od etiri godine: TEHNIAR PRODAJE 
8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje
1.1.1. MATERNJI JEZIK I KNJIEVNOST 1.1.2. MATEMATIKA 1.1.3. STRANI JEZIK 1.1.4. INFORMATIKA 1.1.5. FIZIKO VASPITANJE 1.1.6. ISTORIJA 1.1.7. GEOGRAFIJA 1.1.8. SOCIOLOGIJA 1.1.9. HEMIJA 1.1.10. BIOLOGIJA
Napomena:Katalozi znanja opšteobrazovnih predmeta su u nadlenosti Zavoda za školstvo.
8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje
2. Broj asova po godinama obrazovanja i vrstama nastave 
Razred Vrste nastave
Ukupno Teorija Vjebe
I 108 36 144
II 36 36 72
III 36 36 72
IV 33 33 66
Ukupno 213 141 354
3. Opšti ciljevi nastave - Upoznavanje sa pojmom i vrstom prodavnica. - Sticanje znanja o robi kao predmetu poslovanja prodavnice i razumijevanje
funkcija i znaaja ambalae. - Poznavanje vanosti odnosa prodavac- potroša. - Sticanje znanja o tehnikama snadbijevanja, preuzimanja i pripreme robe za
prodaju. - Osposobljavanje za pripremanje prodajnog prostora. - Osposobljavanje za rad u maloprodajnim objektima. - Sticanje znanja o prodaji robe u prodajnim objektima u trgovinskim centrima.
- Sticanje znanja o prodaji robe za negotovinska sredstva plaanja. - Poznavanje tehnike blagajnikog poslovanja. - Demonstracija araniranja i dekoracije izloga. - Shvatanje potrebe o zaštiti na radu. - Usvajanje znanja iz oblasti korespondencije. - Razvijanje ekološke svijesti. - Razvijanje osjeaja za odgovornost pri radu. - Shvatanje pozitivnog odnosa prema zakonu o radu. - Razvijanje radnih navika.
8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje
Informativni ciljevi i sadraji
- Definiše trgovinu.- Opisuje oblike i naine prodaje.
- Upore uje trgovinusa ostalim
privrednim djelatnostima.
Prodavnica  - Upoznaje
- Definiše klasine i savremene
- Nabraja vrste savremenih prodavnica.
- Objašnjava podjelu prodavnica prema:
obliku. - Objašnjava spoljna
- Razlikuje klasine i savremene
- Ocjenjuje vanost lokacionih faktora.
Unutrašnji izgled prodavnice  - Opisuje prodajni
prostor u: - klasinim
prostorije u klasinim
prodavnicama. - Opisuje pomone
- Vrši komparaciju pomonih prostorija u klasinim
prodavnicama, samouslugama i
- Razvija sposobnost Opaanja.
prostorije u samouslugama i
- Nabraja i opisuje namještaj u samouslugama.
- Nabraja elemente opreme za izlaganje robe u samoizboru.
- Nabrajainstrumente za mjerenje robe.
- Nabraja ureaje za osvjetljavanje, zagrijavanje, hlaenje robe, provjetravanje, ozvuavanje, alarmne ureaje, ureaje za unutrašnji transport, protivpoarne i sanitarne ureaje.
samoizborima. - Pravi nacrte polica
polica (regala), središnjih polica (gondola), peurki i blagajnikih stolova.
- Prepoznaje elemente opreme za izlaganje robe u samoizboru.
- Demonstriramjerenje duine, zapremine i teine robe.
- Razlikuje alat i pribor prodavnica.
Roba kao predmet poslovanja prodavnice  - Definiše robu i
osnovna svojstva robe.
dobijanja, brzinipotrošnje, brzini prodaje i robnim grupama.
- Definiše kvalitet robe.
- Definiše asortiman robe.
(originalna roba,surogat, imitacija, roba falsifikat).
- Razlikuje podjelu robe prema brzini potrošnje (roba brze potošnje, roba sezonske potrošnje, roba spore potrošnje).
- Razlikuje kurentnu i nekurentnu robu.
- Razlikuje podjelu robe prema robnim
Razvija preciznost. - Pravljenje prikaza širine i dubine asortimana robe.
- Pravljenje prikaza zaliha robe.
8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje
asortiman robe. - Objašnjava
- Objašnjava optimalne, maksimalne, minimalne, signalne, nedovoljne, prekomjerne i nekurentne zalihe robe u prirunom
skladištu.- Nabraja vrste gubitaka na robi.
- Objašnjava mjere za spreavanje gubitaka na robi.
- Opisuje naine uvanja pojedinih vrsta robe.
grupama. - Razlikuje
- Razlikuje nepotpun, potpun, jednostavan, sloen i garantovan
asortiman.- Uporeuje radne, rezervne i izlobene zalihe robe.
- Uoava slinosti radnih i izlobenih zaliha robe.
- Uporeuje optimalne, maksimalne, minimalne, signalne, nedovoljne, prekomjerne i nekurentne zalihe robe.
- Pravi prikaz zaliha robe po zonama.
-  Identifikuje vrste gubitaka na robi.
-  Identifikuje mjere za spreavanje
Ambalaa  - Definiše ambalau. - Nabraja i opisuje
vrste ambalae. - Nabraja i
- Demonstrira rukovanje
- Prikazivanje modela ambalae.
uskladištenja ambalae.
uskladištenja ambalae.
Poslovi i radni zadaci radnika u prodavnici -Definiše pojmove: -radni zadatak -radno mjesto -posao.
- Nabraja i opisuje radna mjesta u prodavnici.
- Razlikuje i uporeuje radna mjesta u prodavnici.
Strunost i lini izgled prodavca  - Nabraja
karakteristike prodavca.
- Razlikuje opšte obrazovanje i opštu kulturu.
- Predlae potreban i prihvatljiv spoljni izgled prodavca za rad u prodavnici.
- Shvata znaaj obrazovanja.
- Demonstracija izgleda prodavca.
- Vjeba: znate li jednog sjajnog prodavca? Šta ga to ini posebnim?
Potrošai  - Definiše potrošaa. - Nabraja osnovne
grupe potrošaa.
- Nabraja vrste potrošaa prema:
- Uzrastu - Psihološkim
- Razvija sposobnostpostizanja kompromisa.
Odnos prodavac- potroša - Opisuje odnos prodavca prema potrošaima u klasinim i savremenim prodavnicama.
- Upozanje antiprodajne tipove prodavaa (nemarni prodavac, prodavac kome je najbitnija zarada, preljubazni
- Uporeuje odnos prodavca prema potrošaima u klasinim i savremenim prodavnicama.
- Razlikuje antiprodajne tipove prodavaa.
prodavac).
sadraji Formativni ciljevi
- Nabraja na inesnadbijevanja
prodavnice robom. - Opisuje sadraj
kataloga robe. - Opisuje uzorak
robe. - Definiše
kupoprodajni ugovor.
- Nabraja vrste kupoprodajnih ugovora.
- Nabraja bitne
- Pravi narudbu izkataloga, - Pravi narudbu na
osnovu uzorka. - Pravi narudbu na
osnovu prospekta. -  Izrauje plan
nabavke robe. - Formira evidenciju
- Uporeuje vrste kupoprodajnih ugovora.
- Prepoznaje nalog skladištu za izdavanje robe.
- Uporeuje otpremnicu sa stvarnim stanjem robe.
- Popunjava porudbenicu.
sistematinost. - Razvija urednost.
prospekata robe. - Korišenje
obrazaca robnih dokumenata:
- Sastavlja komisijski
zapisnik. - Demonstrira
- Objašnjava preuzimanje robe
preuzimanje robe od prevoznika.
- Obrazlae faze preuzimanja robe.
- Opisuje prijem
- Poznaje prijemnicu.
- Prepoznaje robna dokumenta.
- Prepoznaje prevozna dokumenta.
raspakivanje razliitih vrsta robe.
- Obrazlae na praktinom primjeru dotjerivanje robe.
- Pravi nacrte
-  Ilustruje prethodno mjerenje robe.
-  Ilustruje pakovanje razliitih vrsta
- Pravljenje modela sortiranja, klasiranja, pakovanja i austiranja robe.
- Pravljenje modela oznaavanja robe (deklaracije).
8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje
prethodnog mjerenja i
prethodnogpakovanja robe. - Prepoznaje
- Uoava prednosti oznaavanja robe za prodavce i
potrošae.- Analizira opšte i specifine uslove za uvanje robe.
Tehnika pripreme prodajnog prostora - Objašnjava
kontrolu ukupnih zaliha robe.
- Objašnjava kontrolu koliine robe po asortimanu.
- Objašnjava kontrolu koliine robe po prodajnim cijenama.
- Nabraja naine snadbijevanja radnog mjesta robom.
- Obrazlaekoeficijent obrta novanih sredstava uloenih u robne zalihe.
- Obrazlae vrijeme obrta novanih sredstava uloenih u robu na radnom mjestu.
- Objašnjava rasporeivanje
- Utvruje pojedine koliine robe kojom prodavac snadbijeva svoje radno mjesto.
- Utvruje potrebne koliine robe prema prodajnim cijenama.
- Razlikuje naine snadbijevanja radnog mjesta robom.
- Uporeuje nainesnadbijevanja radnog mjesta robom,
-  Izraunava koeficijent obrta novanih sredstava uloenih u robne zalihe.
-  Izraunava vrijeme obrta novanih sredstava uloenih
u robu na radnom mjestu.
- Razvija preciznost. - Pravljenje modela rasporeivanja robe.
8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje
svrsishodnosti (loginosti) u
raspore ivanjurobe.
- Objašnjava naelo preglednosti i vidljivosti u rasporeivanju robe.
- Analizira naela u rasporeivanju
8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje
sadraji Formativni ciljevi
uenik uenik uenik Tehnika neposredne prodaje robe u klasinoj prodavnici
- Objašnjava pojam iznaaj tehnike neposredne prodaje robe.
- Opisuje faze neposredne prodaje robe.
- Nabraja karakteristike klasinog naina prodaje.
- Analiziraneposrednu prodaju robe.
- prijem potrošaa - upoznavanje elja
robe - naplaivanje - pakovanje robe - uruivanje robe
kupcu -  ispraaj kupca.
odgovornost.
- Obilazak klasi neprodavnice.
Vjeba: - Zašto idete u odreenu prodavnicu u kupovinu, a u drugu ne?
Vjeba: - Traena roba nije u
asortimanu(reagovanje prodavca).
- Objašnjava tehniku prodaje robe u samouslugama.
- Obrazlae karakteristike samouslune prodaje.
- Uporeuje prednosti i nedostatke tehnike prodaje u samouslugama u odnosu na klasine prodavnice.
- Analizira tehniku prodaje robe u samouslugama.
- Analizira pripremu robe za prodaju.
- Demonstrirarasporeivanje robe za prodaju.
- Uoava znaaj izlaganja robe.
- Odreuje vrstu, tip i asortiman robe.
- Uoava vanost informisanja
- Obilazak samousluge.
Vjeba: Otkrijte da li se radi o prodajnim ili antiprodajnim izrazima! (cijena, problemi, bez rizika, odmah, konkurent, vi moete, vi dajete,
platiti, potpisati,teškoe oko isporuke, naš izgled, visoki kvalitet).
8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje
potrošaa o robi. - Demonstrira
obra un nov
- Demonstrira rukovanje ambalaom za pakovanje prodate robe.
Tehnika samoizborne prodaje robe -  Objašnjava tehniku
prodaje robe u samoizborima.
- Razlikuje
- Demonstrira pripremanje robe za prodaju.
- Demonstrira izlaganje robe.
- Demonstrira mjerenje robe.
- Demonstrira obraun novanog iznosa i naplaivanje za prodatu robu u samoizboru.
- Demonstrira naplatu i pakovanje robe.
- Obilazak
samoizbora.
karakteristike robnih kua.
- Objašnjava tehniku prodaje u robnim
kuama.
- Uoava potrebunastanka i razvoja robnih kua.
- Ocjenjuje prednosti robnih kua u odnosu na klasine prodavnice, samousluge i samoizbore.
- Razlikuje vrste robnih kua.
- Uporeuje organizaciju rada u
8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje
samoizbor isamouslugu. - Uoava
- Razlikuje direktnu, indirektnu i kombinovanu prodaju robe.
Prodaja robe u trgovinskim centrima - Opisuje nastanak
trgovinskog centra. - definiše trgovinski
centar. - nabraja i opisuje
- Uporeuje
-  razlikuje trgovinske centre od robnih kua.
- analizira prodaju robe u trgovinskom centru.
- Razvija poslovnost. - Posjeta
oblike prodaje robe.
- Objašnjava prodaju
- Objašnjava komisionu i konsignacionu prodaju robe.
- Objašnjava prodaju robe na stovarištima.
- Razlikuje i analizira savremene oblike prodaje.
- Razlikuje prodaju robe putem:
konsignirane robe
8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje
reklamaciju kupca. - Nabraja i
objašnjava vrsteraklamacija. - Upoznaje sendvi 
reklamacija. - Na novom primjeru
- Analizira ostale završne poslove prodaje.
poštovanja propisa. reklamacija.
sadraji Formativni ciljevi
- Objašnjava prodajurobe na kredit. - Nabraja vrste
kredita. - Objašnjava prodaju
- Analizira prodajurobe na kredit. - Razlikuje vrste
kredita. - Razlikuje sredstva
dokumentacije.
- Stie odgovornost. - Sastavljanje liste pazara.
Araniranje i dekoracija izloga - Objašnjava
araniranje i dekoraciju izloga.
- Objašnjava razloge mijenjanja robe u izlogu.
- Razlikuje araniranje i dekoraciju.
- Analizira potrebu za izmjenu robe u izlogu.
- Odreuje cilj izlaganja robe u izlogu.
- Razvija estetske vrijednosti.
Zaštita na radu u prodavnicama
- Definiše zaštitu naradu. - Opisuje bitne
faktore radne sredine, mjere i sredstva zaštite radnika.
- Objašnjava profesionalna oboljenja.
faktore koji utiu na zdravlje radnika.
- Razlikuje profesionalna oboljenja.
za zaštitu na radu.
komunikaciju (lino, putem
- Razvija kreativnost.
- Razvija poslovnu
8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje
telefona). - Nabraja i
- Objašnjava trgovinsku poslovnu korespondenciju.
forme oblikovanja poslovnog pisma.
- Razumije znaaj poslovnog telegrama.
poslovnogtelegrama.
kalkulaciju. - Navodi i obrazlae
metode izrade proste kalkulacije.
-  Izrauje kalkulaciju.
u prodavnici, - Nabraja vrste
cijena,
- Analizira evidenciju robe i
cijena.- Analizira reklamacije kupca.
sprovoenja inventarisanja.
- Obavlja inventarisanje.
- Analizira
8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje
inventarisanje.
5. Okvirni spisak literature i drugih izvora- Mr Lj. Milosavljevi: Tehnika prodaje, Zavod za izdavanje udbenika, Novi Sad, 1990.
- Mr Lj. Milosavljevi, mr Lj. Jolovi: Trgovinsko poslovanje, Zavod za udbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2000.
- V. Kalini, S. Ili, M. Laketi: Marketing trgovinskih kompanija, Birografika ad- Subotica, 2002.
6. Materijalni uslovi za izvoenje nastave - Raunar sa odgovarajuim softverom; - prikljuak za Internet; - LCD projektor.
7. Obavezni naini provjeravanja i ocjenjivanja znanja uenika - Usmena provjera znanja, najmanje jednom u klasifikacionom periodu. - Zakljuna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u
klasifikacionom periodu. - Zakljuna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena
dobijenih u klasifikacionim periodima.
8. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta - Pozitivna ocjena na kraju školske godine.
9. Profil strune spreme nastavnika i strunih saradnika - Diplomirani ekonomista.
10. Povezanost predmeta
Predmet Znanja
- Ambalaa - Poznavane robe
- Kvalitet robe - Ambalaa
- Prodaja robe u trgovinskimcentrima - Ostali savremeni oblici
prodaje - Prodaja robe za
- Prodaja robe na kredit
- Kalkulacija cijena u maloprodaji
- Kalkulacija
prodaju
8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje
Predmet Znanja
naela i organizacija
- Transport i organizacija transporta
- Tehnika snadbijevanja prodavnice robom
- Tehnika blagajnikog
- Finansijsko poslovanje privrednog društva u unutrašnjem prometu
- Tehnika blagajnikog poslovanja
- Evidencija realizacije robe
- Tehnika snadbijevanja prodavnice robom
- Tehnika pripreme prodajnog prostora
- Araniranje i dekoracija izloga
- Marketing u trgovini - Istraivanje marketinga-  Instrumenti marketinga trgovinskih kompanija
- Sve teme iz kataloga znanja - Praktina nastava - Sve teme iz kataloga znanja
- Strunost i lini izgled prodavca
- Tehnika pripreme prodajnog prostora
- Tehnika snadbijevanja prodavnice robom
- Ugovori o prodaji - Ugovori o prevozu
- Tehnika poslovne
Predmet Znanja
-  Psihologija - Problemi psihologije rada sa osvrtom na rad u trgovini
- Zaštita na radu u prodavnicama
- Ekologija i zaštita ivotne sredine
- Osnovni pojmovi o ekologiji
8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje
1. Naziv predmeta: EKONOMIKA I ORGANIZACIJA TRGOVINSKIH PREDUZEA
2. Broj asova po godinama obrazovanja i vrstama nastave
Razred Vrste nastave
Ukupno Teorija Vjebe
vrstama trgovinskih preduzea. - Shvatanje vanosti specifinosti funkcija i podjele preduzea u oblasti robnog
prometa i trgovine. - Upoznavanje sredstava preduzea i izvora sredstava preduzea. - Sticanje znanja o ulaganjima i rezultatima ekonomije u trgovini i nainu njihove
raspodjele. - Upoznavanje sa principima i naelima poslovanja u oblasti robnog prometa.
- Usvajanje opštih i strunih znanja. - Osposobljavanje za samostalan rad. - Sticanje samopouzdanja i njegovanje logikog mišljenja, preduzimljivosti,
ekonominosti i komunikativnosti. - Osposobljavanje za primjenu steenih znanja i navikavanje na permanentno
obrazovanje i praktian rad. -  Upoznavanje sa osnovnim pojmovima organizacije preduzea. -  Upoznavanje sa znaajem organizovanja trgovinskih preduzea. -  Opisivanje organizovanja elemenata poslovanja trgovinskih preduzea. -  Upoznavanje organizacije funkcija preduzea. -  Opisivanje znaaja organizacione kulture preduzea. -
  Usvajanje opštih i stru nih znanja.-  Osposobljavanje za samostalni rad.
- Razvijanje strunih kompetencija za zanimanje tehniar prodaje.
8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje
Informativni ciljevi i sadraji
Uvod u ekonomiku preduze a- Upoznaje predmet
i cilj izuavanja ekonomike preduzea.
- Opisuje teorijske i praktine ciljeve izuavanja ekonomike trgovinskih preduzea.
- Objašnjava
- Analizira znaaj izuavanja ekonomike preduzea.
-  Identifikuje specifinosti i karakteristike ekonomike trgovinskih preduzea.
- Razlikuje teorijske
- Uoava povezanost ekonomike trgovinskih preduzea sa organizacijom trgovinskih preduzea, tehnikom prodaje i ostalim ekonomskim i neekonomskim naukama.
- Razvija svijest o znaaju postojanja ekonomike trgovinskih preduzea kao nastavnog predmeta.
Preduzee kao subjekt privreivanja - Upoznaje osnovne
pojmove o privredi i privreivanju.
- Upoznaje nastanak, razvoj i
- Nabraja i objašnjava podjele preduzea prema:
- djelatnosti - veliini - organizacionom
- Odreuje odnos dijela i cjeline,
preduzea iprivrede. - Razlikuje elemente
- Razvija osjeaj
- Seminarski rad: podjela preduzea prema djelatnosti, veliini i organizacionom
obliku.
Trgovina- trgovinska preduzea kao subjekti privreivanja -  Opisuje pojam i
zna aj trgovine.-  Objašnjava vezu
trgovine s ostalim privrednim djelatnostima.
-  Upoznaje funkcije trgovine.
-  Nabraja i opisuje nosioce trgovinske djelatnosti:
-  trgovinskapreduzea na veliko;
potrošae. -  Odreuje
funkciju trgovine.-  Razlikuje funkcije i podjele preduzea u oblasti robnog prometa i trgovine.
- Razvija sposobnost
- Razvija vještinu kolektivnog i individualnog rada.
-  Posjeta
-  Referat: Opis poslova izabranog trgovinskog preduzea na malo.
-  Vjeba: Plan redosljeda radnji kod spoljnotrgovinskog posla u preduzeu.
Sredstva preduzea i izvori sredstava preduzea - Upoznaje pojam i
podjelu sredstava preduzea.
sredstava - amortizacija. - Definiše nabavnu,
sredstava.- Objašnjava vremenski i funkcionalni metod obrauna amortizacije.
- Upoznaje pojam i znaaj obrta kapitala.
- Obrazlae vanposlovna sredstava
- Obrazlae na primjeru sredstva preduzea i njihovu strukturu.
- Uporeuje strukturu sredstava trgovinskog i proizvodnog preduzea.
- Razlikuje nabavnu, sadašnju i revalorizovanu
vrijednost osnovnihsredstava. - Uoava vezu
razliitim nainima amortizovanja.
- Razvija samostalnost u radu.
- Razvija strunost. - Razvija preciznost.
Vjeba: -  Izraunavanje
Vjeba: -  Izraunavanje
8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje
trgovinskihpreduzea. - Rješava zadatke
- Vrši komparaciju sredstava rezervnog fonda i
zajednikepotrošnje. -  Izrauje strukturu
Ekonomika poslovanja trgovinskih preduzea - Definiše ulaganje i
rezultate kao osnovne elemente ekonomike poslovanja.
- Objašnjava pojmove:
- Nabraja i objašnjava pokazatelje rezultata u
trgovini: - promet
- Odreuje oblike izraavanja ulaganja.
- Elementima procesa rada
obim proizvodnje i prometa.
- Planira smanjenje troškova u
- Razvija tanost, urednost i preciznost.
- Razvija sposobnost saraivanja.
- Razvija samostalnost.
Vjeba: -  Izraunavanje i
Vjeba: -  Izraunavanje
Vjeba: -  Izraunavanje
- ukupan prihod - dobit (odnosno
- Obrazlae postignuti nivo rentabilnosti,
produktivnosti iekonominosti. - Opisuje povezanost
trgovinskom preduzeu.
cijene. - Razlikuje maru i
-  Izraava ukupan
- Odreuje dobit i navodi faktore koji utiu na formiranje dobiti.
- Vrši komparaciju rezultata koji su ostvareni u razliitim trgovinskim preduzeima.
-  Identifikuje  probleme realnog vrednovanja ostvarenih rezultata u trgovini.
- Planira uslove za ostvarenje boljih rezultata u preduzeu.
- Razlikuje osnovneprincipe poslovanja.
- Uporeuje  ekonomske principe
povezanost. Raspodjela ostvarenih rezultata
- Objašnjava obiljeja i principe raspodjele i nagraivanja.
- Upoznaje postupak raspodjele ukupnog prihoda i dobiti.
- Opisuje elemente i
- Analiziraraspodjelu rezultata poslovanja.
- Planira raspodjelu ostvarene dobiti i ukupnog prihoda u trgovinskom preduzeu.
- Ocjenjuje mjerila i oblike nagraivanja radnika.
- Sti e odgovornostza donošenje
poslovnih odluka. - Razvija motivaciju
- Razvija pozitivnu orijentaciju prema zanimanju.
Vjeba:- Obraun zarada radnika.
konkurenciju slobodnog prometa.
- Objašnjava potrebu ulaganja u razvoj preduzea.
- Razlikuje osnovna naela poslovanja u trgovini.
-  Izraava znaaj poštovanja poslovnog morala i dobrih poslovnih obiaja u cilju sticanja i odravanja ugleda i uspješnog poslovanja.
- Planira rast i razvoj preduzea.
- Razumije vanost dobrih poslovnih odnosa sa partnerima.
- Razumije, identifikuje i prihvata promjene.
- Razvija pozitivnu identifikaciju sa preduzeem.
8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje
sadraji Formativni ciljevi
Upoznaje pojam iekonomski smisao organizacije.
- Nabraja ciljeve poslovanja trgovinskog preduzea.
- Objašnjava zadatke poslovanja preduzea.

trgovinskompreduzeu. -  Razlae sistem
organizacije trgovinskih preduzea i ekonomike trgovinskih preduzea.
-
Organizacija trgovinskih preduzea -  Objašnjava uslovljenost organizacione strukture i ciljeva razvoja i poslovne politike.
- Objašnjava formalnu i neformalnu organizacionu strukturu.
-  Objašnjava potrebupribliavanja formalne neformalnoj organizacionoj strukturi.
- Nabraja i objašnjava oblike organizacione strukture: -  jednolinijsku organizacionu
strukturu, -  funkcionalnu
- Uporeuje oblike organizacione strukture.
strukture. - Uoava mogunost
-  Razvija svijest o pripadnosti preduzeu.
-  Razvija svijest o profesionalnoj odgovornosti.
-  Razvija odgovornost.
8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje
organizacionu strukturu. - 
Divizionuorganizacionu…