181
 OBRAZOVNI PROGRAM TEHNIČAR PRODAJE

4-05 Tehnicar Prodaje

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 1/181

 

OBRAZOVNI PROGRAM

TEHNIČAR PRODAJE

Page 2: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 2/181

 

SADRŽAJ:

OPŠTI DIO .................................................................................................. 3 

1. NAZIV PROGRAMA: TEHNIČAR PRODAJE .......................................................... 3 

2. NASTAVNI PLAN ....................................................................................... 3 

POSEBNI DIO ............................................................................................... 5 

1. PREDMETNI PROGRAMI ............................................................................... 5 

1.1. OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI ..................................................................... 5 

1.2. STRUČNO - TEORIJSKI PREDMETI ................................................................ 6 

1.2.1. TEHNIKA PRODAJE ............................................................................... 6 

1.2.2. EKONOMIKA I ORGANIZACIJA TRGOVINSKIH PREDUZEĆA .............................. 25 

1.2.3. POZNAVANJE ROBE ............................................................................ 37 

1.2.4. POSLOVNA KOMUNIKACIJA ................................................................... 47 

1.2.5. POSLOVNA INFORMATIKA .................................................................... 54 

1.2.6. PRIVREDNO PRAVO ............................................................................ 59 

1.2.7. FINANSIJSKO POSLOVANJE................................................................... 64 

1.2.8. PREDUZETNIŠTVO .............................................................................. 69 

1.2.9. RAČUNOVODSTVO .............................................................................. 76 

1.2.10. MARKETING U TRGOVINI .................................................................... 81 

1.2.11. PRAKTIČNA NASTAVA ........................................................................ 85 

1.3. IZBORNA NASTAVA ............................................................................. 111 

1.3.1. STRANI JEZIK II ............................................................................... 111 

1.3.2. HIGIJENA ...................................................................................... 112 

1.3.3. KULTURNO-ISTORIJSKA BAŠTINA CRNE GORE .......................................... 116 

1.3.4. STATISTIKA .................................................................................... 122 

1.3.5. EKOLOGIJA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE ................................................ 127 

1.3.6. PSIHOLOGIJA.................................................................................. 133 

1.3.7. CARINA, ŠPEDICIJA, OSIGURANJE ......................................................... 142 

1.3.8. POSLOVNA ETIKA ............................................................................ 151 

1.3.9. MENADŽMENT PRODAJE .................................................................... 156 

2. STRUČNI ISPIT ...................................................................................... 163 

2.1. ISPITNI KATALOZI ZA STRUČNO-TEORIJSKI DIO ISPITA .................................. 163 

2.1.1. TEHNIKA PRODAJE ........................................................................... 163 

2.1.2. POZNAVANJE ROBE .......................................................................... 165 

2.2. ISPITNI KATALOZI ZA STRUČNI RAD ......................................................... 168 

2.2.1. TEHNIKA PRODAJE ........................................................................... 168 

2.1.2. POZNAVANJE ROBE .......................................................................... 172 

3. OBAVEZNI NAČINI PROVJERAVANJA ZNANJA ................................................ 177 

4. USLOVI ZA NAPREDOVANJE I ZAVRŠETAK OBRAZOVNOG PROGRAMA ................... 177 5. NAČIN PRILAGOĐAVANJA UČENICIMA SA POSEBNIM POTREBAMA ....................... 178 

6. NAČIN PRILAGOĐAVANJA PROGRAMA OBRAZOVANJU ODRASLIH ........................ 178 

7. PROFIL STRUČNE SPREME NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA ........................ 178 

8. OBLIK ORGANIZACIJE IZVOĐENJA OBRAZOVNOG PROGRAMA ............................ 179 

8.1. BROJ ČASOVA PO GODINAMA OBRAZOVANJA I VRSTAMA NASTAVE .................. 179 

9. PROFESIONALNA PRAKSA ........................................................................ 180 

10. SLOBODNE AKTIVNOSTI ........................................................................ 181 

Page 3: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 3/181

 3

OPŠTI DIO

1. Naziv programa: TEHNIČAR PRODAJE2. Nastavni plan 

Rednibroj

Nastavni predmeti - grupepredmeta

I II III IVUkupno

sed. god. sed. god. sed. god. sed. god.A Opšteobrazovni predmeti 1. Maternji jezik i književnost 3 108 3 108 3 108 3 99 4232. Matematika 2 72 2 72 2 72 2 66 2823. Strani jezik 3 108 3 108 3 108 3 99 4234. Informatika 2 72 725. Fizičko vaspitanje 2 72 2 72 2 72 2 66 282

Društvena grupa predmeta 1. Istorija 2 72 722. Geografija 2 72 723. Sociologija 2 72 72

Prirodna grupa predmeta 

1. Hemija 2 72 722. Biologija 2 72 72UKUPNO A 18 648 14 504 10 360 10 330 1842

B Stručno - teorijski predmeti 1. Tehnika prodaje 4 144 2 72 2 72 2 66 354

2.Ekonomika i organizacijatrgovinskih preduzeća

3 108 2 72 180

3. Poznavanje robe 3 108 3 108 3 99 3154. Poslovna komunikacija 2 72 725. Poslovna informatika 2 72 726. Privredno pravo 2 72 727. Finansijsko poslovanje 2 72 72

8. Preduzetništvo 2 72 729. Računovodstvo 3 99 9910. Marketing u trgovini 2 66 66C Praktična nastava 4 144 4 144 6 216 7 231 735

UKUPNO B+C 11 396 15 540 17 612 17 561 2109D Slobodne aktivnosti 1 36 1 36 1 36 1 33 141E Izborna nastava 2 72 2 72 4 144 4 132 4201. Strani jezik II 2 72 2 72 2 72 2 66 2822. Higijena 2 72 72

3.Kulturno-istorijska baštinaCrne Gore

2 72 72

4. Statistika 2 72 →  72

5. Ekologija i zaštita životnesredine 2 72 72

6. Psihologija 2 72 727. Carina, špedicija, osiguranje 2 72 2 66 1388. Poslovna etika 2 66 669. Menadžment prodaje 2 66 66F Profesionalna praksa 30 dana 30 dana 30 dana 90 danaG Sedmični broj časova 32 32 32 32H Broj radnih sedmica 36 36 36 33 141

Ukupno (A+B+C+D+E) = 4. 512

Page 4: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 4/181

 4

3. Ciljevi i zadaci obrazovnog programa- Ovladavanje tehnikama prodaje u maloprodajnim objektima.- Upoznavanje sa poslovnom dokumentacijom koja prati kupoprodaju robe.- Upoznavanje osnova aranžiranje i dekorisanja robe.- Upoznavanje poslovanja trgovinskih preduzeća.- Sticanje znanja o karakteristikama, načinom čuvanja i distribucije robe.- Osposobljavanje za korišćenje informacione tehnologije u trgovini.- Sticanje znanja i sposobnosti za poslovno komuniciranje.- Upoznavanje sa osnovnim psihološkim karakteristikama potrošača.- Poznavanje osnovnih instrumenata blagajničkog poslovanja, platnog prometa i

poslovanja preko žiro računa.- Sticanje znanja o specifičnostima računovodstvene evidencije u trgovinskom

preduzeću.- Poznavanje instrumenata marketinga trgovinskih kompanija.- Osposobljavanje za obavljanje poslova prodavca, kasira, blagajnika, pakera,

demonstratora trgovinske robe, menadžera maloprodajnog objekta.- Sticanje znanja o carinskog poslovanju, špediciji i osiguranju.

- Poznavanje menadžmenta u prodajnom poslovanju.- Ovladavanje korišćenja engleskog jezika struke.- Sticanje opšteobrazovnih i stručnih znanja za nastavak školovanja.- Razvijanje sposobnosti i vještina za kvalitetan rad u zanimanju i za razvoj lične

karijere.- Osposobljavanje za kritičko vrednovanje i odgovorno djelovanje na svom radnom

području.- Razvoj pravilnog odnosa prema ljudima i okolini.

4. Uključivanje u program za obrazovanje odraslih- U školu za sticanje srednjeg stručnog obrazovanja može se upisati lice koje je

završilo osnovnu školu i nije starije od 17 godina života, izuzetno, u školu se

mogu upisati lica do 18 godina života, uz odobrenje nastavničkog vijeća škole.- U četvorogodišnju stručnu školu može se upisati lice koje je završilo osnovnu

školu, izuzetno, u prvi, odnosno četvrti razred četvorogodišnje stručne školemože se upisati lice koje je završilo, dvogodišnju stručnu školu, odnosnotrogodišnju stručnu školu i položilo dopunske i diferencijalne ispite.

- Lice koje je napunilo 18 godina uključuje se u program za obrazovanje odraslih.

5. Trajanje obrazovanja- Četiri godine.

6. Prohodnost

- U redovnom obrazovanju učenici napreduju u viši razred ako su iz svih predmetatekuće godine postigli prelaznu ocjenu i obavili profesionalnu praksu.

- Lica koja su završila dvogodišnju stručnu školu mogu se uključiti u drugi ili trećirazred s obzirom na vrstu programa prethodnog obrazovanja uz polaganjedopunskih i diferencijalnih ispita.

- Odrasli napreduju po programu u skladu sa nacrtom za izvođenje obrazovnogprograma za odrasle koji donosi škola (kursni sistemi i izvođenje predmeta popredmetnim blokovima).

7. Obrazovanje koje se stiče- Srednje stručno obrazovanje u trajanju od četiri godine: TEHNIČAR PRODAJE 

Page 5: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 5/181

 5

POSEBNI DIO

1. PREDMETNI PROGRAMI

1.1. OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI

1.1.1. MATERNJI JEZIK I KNJIŽEVNOST1.1.2. MATEMATIKA1.1.3. STRANI JEZIK1.1.4. INFORMATIKA1.1.5. FIZIČKO VASPITANJE1.1.6. ISTORIJA1.1.7. GEOGRAFIJA1.1.8. SOCIOLOGIJA1.1.9. HEMIJA1.1.10. BIOLOGIJA

Napomena:Katalozi znanja opšteobrazovnih predmeta su u nadležnosti Zavoda za školstvo.

Page 6: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 6/181

 6

1.2. STRUČNO - TEORIJSKI PREDMETI

1.2.1. TEHNIKA PRODAJE

1. Naziv predmeta: TEHNIKA PRODAJE

2. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave 

RazredVrste nastave

UkupnoTeorija Vježbe

Praktičnanastava

I 108 36 144

II 36 36 72

III 36 36 72

IV 33 33 66

Ukupno 213 141 354

3. Opšti ciljevi nastave- Upoznavanje sa pojmom i vrstom prodavnica.- Sticanje znanja o robi kao predmetu poslovanja prodavnice i razumijevanje

funkcija i značaja ambalaže.- Poznavanje važnosti odnosa prodavac- potrošač.- Sticanje znanja o tehnikama snadbijevanja, preuzimanja i pripreme robe za

prodaju.- Osposobljavanje za pripremanje prodajnog prostora.- Osposobljavanje za rad u maloprodajnim objektima.- Sticanje znanja o prodaji robe u prodajnim objektima u trgovinskim centrima.

- Sticanje znanja o prodaji robe za negotovinska sredstva plaćanja.- Poznavanje tehnike blagajničkog poslovanja.- Demonstracija aranžiranja i dekoracije izloga.- Shvatanje potrebe o zaštiti na radu.- Usvajanje znanja iz oblasti korespondencije.- Razvijanje ekološke svijesti.- Razvijanje osjećaja za odgovornost pri radu.- Shvatanje pozitivnog odnosa prema zakonu o radu.- Razvijanje radnih navika.

Page 7: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 7/181

 7

4. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljeviRazred: PRVI

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastaveučenik učenik učenik

- Definiše trgovinu.- Opisuje oblike inačine prodaje.

- Upoređuje trgovinusa ostalim

privrednimdjelatnostima.

- Razlikuje načineprodaje.

- Razvija svijest označaju tehnikeprodaje kaonastavnogpredmeta.

Prodavnica - Upoznaje

prodavnicu i njenesastavne djelove.

- Definiše klasične isavremene

prodavnice.- Nabraja i

objašnjava bitnekarakteristikeklasičnihprodavnica.

- Nabraja vrstesavremenihprodavnica.

- Definiše lokacijuprodavnice.

- Nabraja iobjašnjavalokacione faktore.

- Objašnjava podjeluprodavnica prema:

- vrsti robe,- mjestu poslovanja,- veličini,- asortimanu,- organizacionom

obliku.- Objašnjava spoljna

obilježjaprodavnice.

- Razlikujeprodavnicu u užemi širem smislu.

- Razlikuje klasične isavremene

prodavnice.- Određuje lokaciju

u užem i širemsmislu.

- Ocjenjuje važnostlokacionih faktora.

- Upoređuje vrsteprodavnica.

- Prepoznaje spoljnaobilježjaprodavnice.

- Razvija preciznost. - Seminarski rad:Spoljna obilježjaprodavnica.

Unutrašnji izgled prodavnice - Opisuje prodajni

prostor u:- klasičnim

prodavnicama,-  samouslugama,-  samoizborima.- Opisuje pomoćne

prostorije uklasičnim

prodavnicama.- Opisuje pomoćne

- Upoređuje prodajniprostor u klasičnimprodavnicama,samouslugama isamoizborima.

- Vrši komparacijupomoćnihprostorija uklasičnim

prodavnicama,samouslugama i

- Razvija sposobnostOpažanja.

Page 8: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 8/181

 8

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastaveučenik učenik učenik

prostorije usamouslugama i

samoizborima.- Nabraja i opisujenamještaj uklasičnimprodavnicama.

- Nabraja i opisujenamještaj usamouslugama.

- Nabraja elementeopreme zaizlaganje robe usamoizboru.

- Nabrajainstrumente zamjerenje robe.

- Nabraja alat ipribor prodavnica.

- Nabraja uređaje zaosvjetljavanje,zagrijavanje,hlađenje robe,provjetravanje,ozvučavanje,alarmne uređaje,uređaje zaunutrašnjitransport,protivpožarne isanitarne uređaje.

samoizborima.- Pravi nacrte polica

(rafova), tezgi ivitrina.- Pravi nacrte zidnih

polica (regala),središnjih polica(gondola), pečurki iblagajničkihstolova.

- Prepoznajeelemente opremeza izlaganje robe usamoizboru.

- Demonstriramjerenje dužine,zapremine i težinerobe.

- Razlikuje alat ipribor prodavnica.

Roba kao predmet poslovanja prodavnice - Definiše robu i

osnovna svojstvarobe.

- Objašnjava podjelurobe prema izvoru

dobijanja, brzinipotrošnje, brziniprodaje i robnimgrupama.

- Definiše kvalitetrobe.

- Definiše asortimanrobe.

- Poznaje dimenzijeasortimana robe.

- Opisuje nepotpun,potpun,

jednostavan,složen i garantovan

- Razlikuje osnovnasvojstva robe.

- Upoređuje vrsterobe prema izvorudobijanja

(originalna roba,surogat, imitacija,roba falsifikat).

- Razlikuje podjelurobe prema brzinipotrošnje (robabrze potošnje, robasezonskepotrošnje, robaspore potrošnje).

- Razlikuje kurentnui nekurentnu robu.

- Razlikuje podjelurobe prema robnim

Razvija preciznost. - Pravljenje prikazaširine i dubineasortimana robe.

- Pravljenje prikazazaliha robe.

Page 9: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 9/181

 9

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastaveučenik učenik učenik

asortiman robe.- Objašnjava

rezervne, radne iizložbene zaliherobe.

- Objašnjavaoptimalne,maksimalne,minimalne,signalne,nedovoljne,prekomjerne inekurentne zaliherobe u priručnom

skladištu.- Nabraja vrstegubitaka na robi.

- Objašnjava mjereza sprečavanjegubitaka na robi.

- Opisuje načinečuvanja pojedinihvrsta robe.

grupama.- Razlikuje

standardni idopunski asortimanrobe.

- Razlikuje širinu idubinu asortimanarobe.

- Pravi prikaz širine idubine asortimana.

- Razlikujenepotpun, potpun,jednostavan,složen i garantovan

asortiman.- Upoređuje radne,rezervne iizložbene zaliherobe.

- Uočava sličnostiradnih i izložbenihzaliha robe.

- Upoređujeoptimalne,maksimalne,minimalne,signalne,nedovoljne,prekomjerne inekurentne zaliherobe.

- Pravi prikaz zaliharobe po zonama.

-  Identifikuje vrstegubitaka na robi.

-  Identifikuje mjereza sprečavanje

gubitaka na robi.- Razlikuje načinečuvanja pojedinihvrsta robe.

Ambalaža - Definiše ambalažu.- Nabraja i opisuje

vrste ambalaže.- Nabraja i

objašnjava funkcijeambalaže.

- Opisuje rukovanje

ambalažom.- obrazlaže faze

- Upoređuje vrsteambalaže.

- Obrazlaže nanovom primjerufunkcije ambalaže.

- Demonstrirarukovanje

ambalažom.- Prepoznaje faze

- razvija sposobnostza timski rad.

- Prikazivanjemodela ambalaže.

Page 10: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 10/181

 10

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastaveučenik učenik učenik

uskladištenjaambalaže.

uskladištenjaambalaže.

Poslovi i radni zadaci radnika u prodavnici -Definiše pojmove:-radni zadatak-radno mjesto-posao.

- Nabraja i opisujeradna mjesta uprodavnici.

- Razlikuje iupoređuje radnamjesta uprodavnici.

Stručnost i lični izgled prodavca - Nabraja

karakteristikeprodavca.

- Razlikuje opšte istručnoobrazovanje.

- Razlikuje opšteobrazovanje i opštukulturu.

- Predlaže potreban iprihvatljiv spoljniizgled prodavca zarad u prodavnici.

- Shvata značajobrazovanja.

- Razvija estetske

osobine.

- Demonstracijaizgleda prodavca.

- Vježba: znate lijednog sjajnogprodavca? Šta ga točini posebnim?

Potrošači - Definiše potrošača.- Nabraja osnovne

grupe potrošača.

- Opisuje pojmovepotrošača, kupca ipotencijalnogkupca.

- Nabraja vrstepotrošača prema:

- Polu- Uzrastu- Psihološkim

odlikama.- Nabraja potrebe

potrošača.

- Upoređuje osnovnegrupe potrošača.

- Razlikuje vrste

potrošača prema:- Polu

- Uzrastu- Psihološkim

odlikama.- Razlikuje potrebe

potrošača.

- Razvija marljivost.- Razvija

odgovornost.

- Razvija sposobnostpostizanjakompromisa.

Odnos prodavac- potrošač - Opisuje odnosprodavca premapotrošačima uklasičnim isavremenimprodavnicama.

- Upozanjeantiprodajnetipove prodavača(nemarni prodavac,prodavac kome jenajbitnija zarada,preljubazni

- Upoređuje odnosprodavca premapotrošačima uklasičnim isavremenimprodavnicama.

- Razlikujeantiprodajnetipove prodavača.

- Razvijakomunikativnost.

Page 11: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 11/181

 11

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastaveučenik učenik učenik

prodavac).

Page 12: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 12/181

 12

Razred: DRUGIInformativni ciljevi i

sadržajiFormativni ciljevi

Socijalizacijskiciljevi

Preporuke zaizvođenje nastave

učenik učenik učenikTehnika snadbijevanja prodavnice robom

- Nabraja načinesnadbijevanja

prodavnice robom.- Opisuje sadržaj

kataloga robe.- Opisuje uzorak

robe.- Opisuje prospekt

robe.- Nabraja vrste

planovasnadbijevanja.

- Obrazlaže plannabavke robe.- Poznaje evidenciju

robe.- Definiše

kupoprodajniugovor.

- Objašnjava faze usklapanjukupoprodajnogugovora.

- Nabraja vrstekupoprodajnihugovora.

- Nabraja bitne inebitne elementekupoprodajnogugovora.

- Nabraja robnadokumenta zasnadbijevanjeprodavnice robom.

- Nabraja bitne

elementeporudžbenice.- Nabraja bitne

elemente računaza nabavljenurobu.

- Pravi narudžbu izkataloga,- Pravi narudžbu na

osnovu uzorka.- Pravi narudžbu na

osnovu prospekta.-  Izrađuje plan

nabavke robe.- Formira evidenciju

dobavljača.- Radi karton

evidencije

dobavljača.- Vodi kartotekudobavljača.

- Vodi evidencijudobavljača napersonalnomračunaru.

- Upoređuje vrstekupoprodajnihugovora.

- Pravi trebovanjerobe iz skladišta.

- Prepoznaje nalogskladištu zaizdavanje robe.

- Upoređujeotpremnicu sastvarnim stanjemrobe.

- Popunjavaporudžbenicu.

- Razvija tačnost.- Razvija

sistematičnost.- Razvija urednost.

- Korišćenje modelakataloga, uzoraka i

prospekata robe.- Korišćenje

obrazaca robnihdokumenata:

-  trebovanje,- nalog skladištu za

izdavanje robe,- dostavnica,

(otpremnica)- porudžbenica,

-  faktura.

Tehnika preuzimanja robe- Objašnjava

preuzimanje robe.- Objašnjava tehniku

preuzimanje robeiz skladišta

trgovinskogpreduzeća.

- Razlikujekvantitativni ikvalitativni prijemrobe.

- Sastavlja komisijski

zapisnik.- Demonstrira

- Razvija stručnost.- Razvija

sistematičnost uradu.

- Posjeta skladištu.- Upotreba obrazaca

robnihdokumenata.

- Popunjavanje

obrascakomisijskog

Page 13: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 13/181

 13

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastaveučenik učenik učenik

- Objašnjavapreuzimanje robe

od dobavljača.- Objašnjava

preuzimanje robeod prevoznika.

- Obrazlaže fazepreuzimanja robe.

- Opisuje prijemrobe podokumentaciji.

- Opisuje prijemrobe po kvantitetu.

- Opisuje prijem

robe po kvalitetu.- Poznaje prevoznadokumenta.

- Poznajeprijemnicu.

- Poznaje komisijskizapisnik.

preuzimanje robeiz skladišta.

- Demonstrirapreuzimanje robeod dobavljača.

- Demonstrirapreuzimanje robeod prevoznika.

- Prepoznaje robnadokumenta.

- Upoređujekvantitet robe srobnomdokumentacijom.

- Upoređuje stvarnikvalitet robe srobnomdokumentacijom.

- Prepoznajeprevoznadokumenta.

-  Izrađujeprijemnicu.

- Pravi komisijskizapisnik.

zapisnika.

Tehnika pripreme robe za prodaju- Analizira

raspakivanjerazličitih vrstarobe.

- Uočava razloge začišćenje robe.

- Obrazlaže napraktičnomprimjerudotjerivanje robe.

- Pravi nacrte

formiranja robnihgrupa.- Pravi nacrte

sortiranja različitihvrsta robe.

- Pravi nacrteklasiranja razičitihvrsta robe.

-  Ilustruje prethodnomjerenje robe.

-  Ilustruje pakovanjerazličitih vrsta

robe.- Utvrđuje prednosti

- Razvija sposobnostza timski rad.

- Pravljenje modelasortiranja,klasiranja,pakovanja iađustiranja robe.

- Pravljenje modelaoznačavanja robe(deklaracije).

Page 14: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 14/181

 14

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastaveučenik učenik učenik

prethodnogmjerenja i

prethodnogpakovanja robe.- Prepoznaje

materijale zaađustiranje robe.

- Pravi nacrteađustiranja robe.

- Pravi oznakeračličitih vrsta robe

- Uočava prednostioznačavanja robeza prodavce i

potrošače.- Analizira opšte ispecifične usloveza čuvanje robe.

Tehnika pripreme prodajnog prostora- Objašnjava

kontrolu ukupnihzaliha robe.

- Poznaje pojmovepočetnih zaliha iostatka zaliha.

- Objašnjavakontrolu količinerobe poasortimanu.

- Objašnjavakontrolu količinerobe po prodajnimcijenama.

- Nabraja načinesnadbijevanjaradnog mjestarobom.

- Obrazlažekoeficijent obrtanovčanih sredstavauloženih u robnezalihe.

- Obrazlaže vrijemeobrta novčanihsredstava uloženihu robu na radnommjestu.

- Objašnjavaraspoređivanje

robe.- Objašnjava načelo

- Utvrđuje količinurobe kojomprodavacsnadbijeva svojeradno mjesto.

- Utvrđuje pojedinekoličine robekojom prodavacsnadbijeva svojeradno mjesto.

- Utvrđuje potrebnekoličine robeprema prodajnimcijenama.

- Razlikuje načinesnadbijevanjaradnog mjestarobom.

- Upoređuje načinesnadbijevanjaradnog mjestarobom,

-  Izračunavakoeficijent obrtanovčanih sredstavauloženih u robnezalihe.

-  Izračunava vrijemeobrta novčanihsredstava uloženih

u robu na radnommjestu.

- Razvija preciznost. - Pravljenje modelaraspoređivanjarobe.

Page 15: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 15/181

 15

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastaveučenik učenik učenik

svrsishodnosti(logičnosti) u

raspoređivanjurobe.

- Objašnjava načeloestetskog izgleda uraspoređivanjurobe.

- Objašnjava načelopreglednosti ividljivosti uraspoređivanjurobe.

- Analizira načela uraspoređivanju

robe.- Pravi tabelu načelaraspoređivanjarobe.

Page 16: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 16/181

 16

Razred: TREĆIInformativni ciljevi i

sadržajiFormativni ciljevi

Socijalizacijskiciljevi

Preporuke zaizvođenje nastave

učenik učenik učenikTehnika neposredne prodaje robe u klasičnoj prodavnici

- Objašnjava pojam iznačaj tehnikeneposredneprodaje robe.

- Opisuje fazeneposredneprodaje robe.

- Nabrajakarakteristikeklasičnog načinaprodaje.

- Analiziraneposrednuprodaju robe.

- Obrazlaže nanovom primjeru faze neposredneprodaje:

- prijem potrošača- upoznavanje želja

potrošača- pomoć potrošaču

pri izboru robe

- usmeni sporazum okupoprodaji robe- mjerenje robe- obračun za prodaju

robe- naplaćivanje- pakovanje robe- uručivanje robe

kupcu-  ispraćaj kupca.

- Razvija preciznostu radu.- Razvija poslovnu

odgovornost.

- Obilazak klasičneprodavnice.

Vježba:- Zašto idete uodređenuprodavnicu ukupovinu, a udrugu ne?

Vježba:- Tražena roba nije u

asortimanu(reagovanjeprodavca).

Tehnika samouslužne prodaje robe- Navodi prednosti i

nedostatkesamousluga uodnosu na klasičneprodavnice.

- Objašnjava tehnikuprodaje robe usamouslugama.

- Obrazlažekarakteristikesamouslužneprodaje.

- Upoređujeprednosti inedostatke tehnikeprodaje usamouslugama uodnosu na klasičneprodavnice.

- Analizira tehnikuprodaje robe usamouslugama.

- Analizira pripremurobe za prodaju.

- Demonstriraraspoređivanjerobe za prodaju.

- Uočava značajizlaganja robe.

- Pravi nacrthorizontalnog,vertikalnog ikombinovanogizlaganja robe.

- Određuje vrstu, tipi asortiman robe.

- Uočava važnostinformisanja

- Razvijakomunikativnost.Razvija preciznost.

- Obilazaksamousluge.

Vježba:Otkrijte da li seradi o prodajnim iliantiprodajnimizrazima! (cijena,problemi, bezrizika, odmah,konkurent, vimožete, vi dajete,

platiti, potpisati,teškoće okoisporuke, našizgled, visokikvalitet).

Page 17: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 17/181

 17

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastaveučenik učenik učenik

potrošača o robi.- Demonstrira

obračun nov

čanogiznosa i

naplaćivanje zaprodatu robu usamousluzi.

- Demonstrirarukovanjeambalažom zapakovanje prodaterobe.

Tehnika samoizborne prodaje robe-  Objašnjava tehniku

prodaje robe usamoizborima.

-  Opisuje fazepripremesamoizborneprodaje robe.

-  Opisuje fazeneposredneprodaje usamoizboru.

- Razlikuje

samoizborni isamouslužni načinprodaje robe.

- Analizira tehnikuprodaje robe usamoizborima.

- Demonstrirapripremanje robeza prodaju.

- Demonstriraizlaganje robe.

- Demonstriramjerenje robe.

- Demonstriraobračun novčanogiznosa inaplaćivanje zaprodatu robu usamoizboru.

- Demonstriranaplatu i pakovanjerobe.

- Obilazak

samoizbora.

- Vježba: razgovor oprodaji.

Tehnika prodaje robe u robnim kućama

- Opisuje nastanak irazvoj robne kuće.- Opisuje

karakteristikerobnih kuća.

- Nabraja vrsterobnih kuća.

- Objašnjavaorganizaciju rada urobnim kućama.

- Objašnjava tehnikuprodaje u robnim

kućama.

- Uočava potrebunastanka i razvojarobnih kuća.

- Ocjenjujeprednosti robnihkuća u odnosu naklasičneprodavnice,samousluge isamoizbore.

- Razlikuje vrsterobnih kuća.

- Upoređujeorganizaciju rada u

- Razvija sposobnostza timski rad. - Obilazak robnekuće.

Page 18: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 18/181

 18

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastaveučenik učenik učenik

robnim kućama uodnosu na

samoizbor isamouslugu.- Uočava

specifičnostiprodaje robe urobnim kućama.

- Razlikuje direktnu,indirektnu ikombinovanuprodaju robe.

Prodaja robe u trgovinskim centrima- Opisuje nastanak

trgovinskog centra.- definiše trgovinski

centar.- nabraja i opisuje

vrste trgovinskihcentara.

- objašnjava tehnikuprodaje utrgovinskimcentrima.

- Upoređuje

trgovinske centresusjedstva, maletrgovinske centre,srednje trgovinskecentre i veliketrgovinske centre.

-  razlikuje trgovinskecentre od robnihkuća.

- analizira prodajurobe u trgovinskomcentru.

- Razvija poslovnost. - Posjeta

trgovinskomcentru.

Ostali savremeni oblici prodaje robe- Nabraja savramene

oblike prodajerobe.

- Objašnjava prodajurobe putemautomata.

- Opisuje prodajurobe putemkataloga.

- Objašnjava prodaju

robe posredstvomtrgovinskogputnika.

- Objašnjava prodajurobe na lizing.

- Objašnjavakomisionu ikonsignacionuprodaju robe.

- Objašnjava prodajurobe nastovarištima.

- Razlikuje i analizirasavremene oblikeprodaje.

- Razlikuje prodajurobe putem:

- automata- kataloga-  lizing prodaja- prodaja

konsignirane robe

- prodaja robe nastovarištima.

- Razvijaodgovornost.

Tehnika izvršavanja završnih poslova prodaje- Objašnjava - Razlikuje vrste - Shvata značaj - Sastavljanje

Page 19: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 19/181

 19

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastaveučenik učenik učenik

reklamaciju kupca.- Nabraja i

objašnjava vrsteraklamacija.- Upoznaje sendvič 

tehniku kododgovora nareklamaciju.

- Opisuje ostalezavršne posloveprodaje.

reklamacija.- Na novom primjeru

primjenjujesendvič  tehnikuodgovora nareklamaciju kupca.

- Analizira ostalezavršne posloveprodaje.

poštovanja propisa. reklamacija.

Page 20: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 20/181

 20

Razred: ČETVRTIInformativni ciljevi i

sadržajiFormativni ciljevi

Socijalizacijskiciljevi

Preporuke zaizvođenje nastave

učenik učenik učenikProdaja robe za negotovinska sredstva plaćanja

- Objašnjava prodajurobe na kredit.- Nabraja vrste

kredita.- Objašnjava prodaju

robe zabezgotovinskasredstva plaćanja.

- Analizira prodajurobe na kredit.- Razlikuje vrste

kredita.- Razlikuje sredstva

bezgotovinskogplaćanja:

- Ček- Kreditno pismo- Kreditna kartica- Potvrda.

- Razvija tačnost ipreciznost. - Popunjavanjekreditne

dokumentacije.

Tehnika blagajničkog poslovanja

- Objašnjavablagajničkoposlovanje.

- Obrazlaže vođenjednevnog pazara.

- Vodi blagajničkoposlovanje.

-  Izvodi dnevniobračun blagajne.

- Upoređuje zbirnublagajnu saposebnimblagajnama.

- Stiče odgovornost. - Sastavljanje listepazara.

Aranžiranje i dekoracija izloga- Objašnjava

aranžiranje idekoraciju izloga.

- Nabraja i obrazlažesredstva zaaranžiranje idekoraciju.

- Objašnjava razlogemijenjanja robe uizlogu.

- Razlikujearanžiranje idekoraciju.

- Upotrebljavasredstva zaaranžiranje idekoraciju.

- Analizira potrebuza izmjenu robe uizlogu.

- Određuje ciljizlaganja robe uizlogu.

- Razvija estetskevrijednosti.

- Korišćenje modelaza aranžiranje idekoraciju izloga.

Zaštita na radu u prodavnicama

- Definiše zaštitu naradu.- Opisuje bitne

faktore radnesredine, mjere isredstva zaštiteradnika.

- Objašnjavaprofesionalnaoboljenja.

- Uočava potrebu zaštite na radu.- Razlikuje bitne

faktore koji utičuna zdravljeradnika.

- Razlikujeprofesionalnaoboljenja.

- Razvija odgovornostza zdrav život.- Razvija odgovornost

za zaštitu na radu.

- Predavanje doktoraopšte medicine.

Tehnika poslovne korespondencije- Objašnjava usmenu

komunikaciju(lično, putem

- Upoređujeprednosti inedostatke usmene

- Razvijakreativnost.

- Razvija poslovnu

- Vježbanje uloga netemutelefoniranje.

Page 21: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 21/181

 21

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastaveučenik učenik učenik

telefona).- Nabraja i

objašnjava oblikepisanekomunikacije(poslovno pismo,faks, e-mail, smsitd).

- Objašnjavatrgovinsku poslovnukorespondenciju.

- Objašnjavaposlovno pismo.

- Navodi bitne

elementeposlovnog pisma.- Opisuje poslovni

telegram.

i pisanekomunikacije.

- Vodi poslovnuKorespondenciju.- Razlikuje djelove i

forme oblikovanjaposlovnog pisma.

- Sastavlja poslovnopismo na zadatomprimjeru.

- Razumije značajposlovnogtelegrama.

komunikaciju. - Sastavljanjeposlovnog pisma i

poslovnogtelegrama.

Kalkulacija cijena u maloprodaji- Objašnjava

kalkulaciju.- Navodi i obrazlaže

metode izradeproste kalkulacije.

- Navodi i obrazlažemetode izradesloženekalkulacije.

-  Izrađujekalkulaciju.

-  Izvodi prodajnucijenu.

- Razlikuje rabat imaržu.

- Razvijaodgovornost itačnost.

- Izrada kalkulacije.

Evidencija u prodavnici- Opisuje evidenciju

u prodavnici,- Nabraja vrste

evidencije:- evidencija

zahtjeva kupaca,- evidencija robe i

cijena,

- evidencijareklamacijakupaca,

- evidencijadinamike prodaje.

- Vodi evidenciju uprodavnici.

- Razlikuje vrsteevidencije.Analizira vrsteevidencije.

- Analiziraevidenciju robe i

cijena.- Analizirareklamacije kupca.

- Razvija preciznost.

Inventarisanje- Objašnjava

inventarisanje.- Opisuje pripremu

robe za popis.- Obrazlaže tehniku

sprovođenjainventarisanja.

- Obavljainventarisanje.

- Knjiži stvarnostanje robe.

- Pravi pismeniizvještaj o popisurobe.

- Analizira

- Razvija tačnost.- Razvija poslovnu

etičnost.

- demonstracijapopisa umaloprodajnomobjektu.

Page 22: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 22/181

 22

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastaveučenik učenik učenik

inventarisanje.

5. Okvirni spisak literature i drugih izvora- Mr Lj. Milosavljević: Tehnika prodaje, Zavod za izdavanje udžbenika, Novi Sad,1990.

- Mr Lj. Milosavljević, mr Lj. Jolović: Trgovinsko poslovanje, Zavod za udžbenike inastavna sredstva, Beograd, 2000.

- V. Kalinić, S. Ilić, M. Laketić: Marketing trgovinskih kompanija, Birografika ad-Subotica, 2002.

6. Materijalni uslovi za izvođenje nastave- Računar sa odgovarajućim softverom;- priključak za Internet;- LCD projektor.

7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika- Usmena provjera znanja, najmanje jednom u klasifikacionom periodu.- Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u

klasifikacionom periodu.- Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena

dobijenih u klasifikacionim periodima.

8. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta- Pozitivna ocjena na kraju školske godine.

9. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika- Diplomirani ekonomista.

10. Povezanost predmeta

ZnanjaPovezanost sa drugim predmetima

Predmet Znanja

- Roba kao predmetposlovanja prodavnice

- Ambalaža- Poznavane robe

- Kvalitet robe- Ambalaža

- Prodaja robe u robnimkućama

- Prodaja robe u trgovinskimcentrima- Ostali savremeni oblici

prodaje- Prodaja robe za

negotovinska sredstvaplaćanja

- Menadžment prodaje - Razvoj savremenih oblikamaloprodaje

- Prodaja robe na kredit

- Kalkulacija cijena umaloprodaji

- Ekonomika i organizacijatrgovinskih preduzeća

- Kalkulacija

- Tehnika preuzimanja robe.- Tehnika pripreme robe za

prodaju

- Ekonomika i organizacijatrgovinskih preduzeća

- Organizacija poslovanja utrgovinskim preduzećima

- Nabavna funkcija- pojam,plan nabavke, kanali

Page 23: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 23/181

 23

ZnanjaPovezanost sa drugim predmetima

Predmet Znanja

nabavke, organizacija.- Prodaja- pojam, oblici,

načela i organizacija

funkcije prodaje- Pojam i podjela skladišta,

spoljna i unutrašnjaorganizacija, skladišnefinkcije

- Transport i organizacijatransporta

- Tehnika snadbijevanjaprodavnice robom

- Poslovna informatika - Izrada i oblikovanjedokumentacije (nabavka,prodaja, marketing)

- Tehnika blagajničkog

poslovanja

- Finansijsko poslovanje - Organizacija obavljanja

finansijskog poslovanja uprivrednim društvima

- Finansijsko poslovanjeprivrednog društva uunutrašnjem prometu

- Tehnika blagajničkogposlovanja

- Kalkulacija cijena umaloprodaji

- Evidencija u prodavnici-  Inventarisanje

- Računovodstv - Specifičnostiknjigovodstvene evidencije utrgovinskom preduzeću

- Evidencija realizacije robe

- Prodavnica- Roba kao predmetposlovanja prodavnica

- Tehnika snadbijevanjaprodavnice robom

- Tehnika pripreme prodajnogprostora

- Aranžiranje i dekoracijaizloga

- Marketing u trgovini - Istraživanje marketinga-  Instrumenti marketingatrgovinskih kompanija

- Sve teme iz kataloga znanja - Praktična nastava - Sve teme iz kataloga znanja

- Stručnost i lični izgledprodavca

- Tehnika pripreme prodajnogprostora

- Higijena - Lična higijena.- higijena radne sredine

- Prodaja robe zanegotovinska sredstvaplaćanja

- Tehnika snadbijevanjaprodavnice robom

- Tehnika preuzimanja robe

- Privredno pravo - Ugovor o kreditu, depozitu,sefu

- Ugovori o prodaji- Ugovori o prevozu

- Tehnika poslovne

korespondencije

- Poslovna komunikacija - Poslovna korespondencija

Page 24: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 24/181

 24

ZnanjaPovezanost sa drugim predmetima

Predmet Znanja

-  Potrošači-  Odnos prodavac- potrošač 

-  Psihologija - Problemi psihologije rada saosvrtom na rad u trgovini

- Zaštita na radu uprodavnicama

- Ekologija i zaštita životnesredine

- Osnovni pojmovi o ekologiji

Page 25: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 25/181

 25

1.2.2. EKONOMIKA I ORGANIZACIJA TRGOVINSKIH PREDUZEĆA

1. Naziv predmeta: EKONOMIKA I ORGANIZACIJA TRGOVINSKIH PREDUZEĆA

2. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave

RazredVrste nastave

UkupnoTeorija Vježbe

Praktičnanastava

I 72 36 108

II 54 18 72

III

IV

Ukupno 126 54 180

3. Opšti ciljevi nastave- Upoznavanje osnovnih ekonomskih pojmova i odnosa.- Upoznavanje sa preduzećem kao osnovnim subjektom privređivanja.- Shvatanje poslova preduzeća i neophodnosti podjele preduzeća.- Upoznavanje sa trgovinom, njenim značajem, funkcijama i karakteristikama i

vrstama trgovinskih preduzeća.- Shvatanje važnosti specifičnosti funkcija i podjele preduzeća u oblasti robnog

prometa i trgovine.- Upoznavanje sredstava preduzeća i izvora sredstava preduzeća.- Sticanje znanja o ulaganjima i rezultatima ekonomije u trgovini i načinu njihove

raspodjele.- Upoznavanje sa principima i načelima poslovanja u oblasti robnog prometa.

- Usvajanje opštih i stručnih znanja.- Osposobljavanje za samostalan rad.- Sticanje samopouzdanja i njegovanje logičkog mišljenja, preduzimljivosti,

ekonomičnosti i komunikativnosti.- Osposobljavanje za primjenu stećenih znanja i navikavanje na permanentno

obrazovanje i praktičan rad.-  Upoznavanje sa osnovnim pojmovima organizacije preduzeća.-  Upoznavanje sa značajem organizovanja trgovinskih preduzeća.-  Opisivanje organizovanja elemenata poslovanja trgovinskih preduzeća.-  Upoznavanje organizacije funkcija preduzeća.-  Opisivanje značaja organizacione kulture preduzeća.-

  Usvajanje opštih i stručnih znanja.-  Osposobljavanje za samostalni rad.

- Razvijanje stručnih kompetencija za zanimanje tehničar prodaje.

Page 26: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 26/181

 26

4. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljeviRazred: PRVI

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastaveučenik učenik učenik

Uvod u ekonomiku preduzeća- Upoznaje predmet

i cilj izučavanjaekonomikepreduzeća.

- Opisuje teorijske ipraktične ciljeveizučavanjaekonomiketrgovinskihpreduzeća.

- Objašnjava

povezanostekonomiketrgovinskihpreduzeća sadrugim naučnimdisciplinama.

- Analizira značajizučavanjaekonomikepreduzeća.

-  Identifikujespecifičnosti ikarakteristikeekonomiketrgovinskihpreduzeća.

- Razlikuje teorijske

i praktične ciljeveizučavanjaekonomiketrgovinskihpreduzeća.

- Uočava povezanostekonomiketrgovinskihpreduzeća saorganizacijomtrgovinskihpreduzeća,tehnikom prodaje iostalimekonomskim ineekonomskimnaukama.

- Razvija svijest označaju postojanjaekonomiketrgovinskihpreduzeća kaonastavnogpredmeta.

Preduzeće kao subjekt privređivanja- Upoznaje osnovne

pojmove o privredii privređivanju.

- Upoznaje nastanak,razvoj i

karakteristikepreduzeća.- Definiše

preduzeće, zadatkei elementepreduzeća.

- Nabraja iobjašnjava podjelepreduzeća prema:

- djelatnosti- veličini- organizacionom

obliku.

- Analizira strukturuprivrede i ulogupreduzeća u njoj.

- Određuje odnosdijela i cjeline,

preduzeća iprivrede.- Razlikuje elemente

i zadatkepreduzeća.

- Razlikuje vrstepreduzeća.

- Razvija svijest opotrebi razvojapreduzeća,privrede i društva.

- Razvija osjećaj

važnosti odnosapojedinac-preduzeće-privreda- društvo.

- Seminarski rad:podjela preduzećaprema djelatnosti,veličini iorganizacionom

obliku.

Page 27: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 27/181

 27

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastaveučenik učenik učenik

Trgovina- trgovinska preduzeća kao subjekti privređivanja-  Opisuje pojam i

značaj trgovine.-  Objašnjava vezu

trgovine s ostalimprivrednimdjelatnostima.

-  Upoznaje funkcijetrgovine.

-  Objašnjava vezutrgovine i tržišta.

-  Nabraja i opisujenosioce trgovinskedjelatnosti:

-  trgovinskapreduzeća naveliko;

-  trgovinskapreduzeća namalo;

-  spoljnotrgovinskapreduzeća;

-  organizacije zatrgovinske usluge.

-  Ocjenjuje ulogu i

značaj trgovine zaproizvođače i

potrošače.-  Određuje

povezanosttrgovine sa ostalimprivrednimdjelatnostima.

-  Razlikuje prostornu,vremensku,posredničku i robnu

funkciju trgovine.-  Razlikuje funkcije ipodjele preduzećau oblasti robnogprometa i trgovine.

- Razvija sposobnost

rasuđivanja.

- Razvija poštovanjepravila ponašanja iposlovanja utrgovini.

- Razvija vještinukolektivnog iindividualnog rada.

-  Posjeta

trgovinskompreduzeću iidentifikovanjefunkcije koja jedominantna unjemu.

-  Referat:Opis poslovaizabranogtrgovinskogpreduzeća na malo.

-  Vježba:Plan redosljedaradnji kodspoljnotrgovinskogposla u preduzeću.

Sredstva preduzeća i izvori sredstava preduzeća- Upoznaje pojam i

podjelu sredstavapreduzeća.

- Definiše pojmove:- osnovna sredstva- vrijednost osnovnih

sredstava- amortizacija.- Definiše nabavnu,

sadašnju irevalorizovanuvrijednost osnovnih

sredstava.- Objašnjavavremenski ifunkcionalni metodobračunaamortizacije.

- Upoznaje pojam iznačaj obrtakapitala.

- Obrazlaževanposlovnasredstava

- Objašnjava izvoresredstava i njihovu

- Obrazlaže naprimjeru sredstvapreduzeća i njihovustrukturu.

- Upoređujestrukturu sredstavatrgovinskog iproizvodnogpreduzeća.

- Razlikuje nabavnu,sadašnju irevalorizovanu

vrijednost osnovnihsredstava.- Uočava vezu

između nabavne,sadašnje irevalorizovanevrijednostiosnovnih sredstava.

- Pravi obračunamortizacije zapojedina osnovnasredstva prema

različitim načinimaamortizovanja.

- Razvijaodgovornost zatačnost uprikazivanju iinterpretiranjupodataka.

- Razvijasamostalnost uradu.

- Razvija stručnost.- Razvija preciznost.

Vježba:-  Izračunavanje

amortizacije zapojedina osnovnasredstva.

Vježba:-  Izračunavanje

koeficijenta obrtaobrtnih sredstava utrgovinskimpreduzećima.

Vježba:-  Izračunavanje

trajanja obrtaobrtnih sredstava utrgovinskimpreduzećima.

Page 28: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 28/181

 28

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastaveučenik učenik učenik

strukturu. -  Izrađuje strukturuobrtnih sredstava

trgovinskihpreduzeća.- Rješava zadatke

izračunavanjakoeficijenta obrtaobrtnih sredstava urazličitim vidovimatrgovinskihpreduzeća.

- Vrši komparacijusredstavarezervnog fonda i

zajedničkepotrošnje.-  Izrađuje strukturu

izvora sredstava.- Utvrđuje na

primjeru učešćepojedinih izvorasredstava uukupnim izvorima.

Ekonomika poslovanja trgovinskih preduzeća- Definiše ulaganje i

rezultate kaoosnovne elementeekonomikeposlovanja.

- Objašnjavapojmove:

- utrošak-  trošak.- Nabraja podjele

troškova.- Objašnjava fiksne i

varijabilne

troškove.- Objašnjava pojam,vrste i metodeizrade kalkulacije.

- Definiše pojam iznačaj rezultataekonomije utrgovini.

- Nabraja iobjašnjavapokazateljerezultata u

trgovini:- promet

- Prepoznaje značajulaganja i rezultatakao elemenataekonomikepreduzeća.

- Određuje oblikeizražavanjaulaganja.

- Razlikuje iizračunavatroškove prema:

- Elementimaprocesa rada

- Mjestu nastanka inosiocima- Reagibilnosti na

obim proizvodnje iprometa.

- Rješava zadatkeizračunavanjafiksnih ivarijabilnihtroškova utrgovinskompreduzeću.

- Planira smanjenjetroškova u

- Razvijaekonomičnost.

- Razvija svijest zaracionalno trošenječinioca procesarada.

- Razvija tačnost,urednost ipreciznost.

- Razvija sposobnostsarađivanja.

- Razvija svijest opoštovanju

poslovnih pravilakoja vodeposlovnomuspjehu.

- Razvija pozitivnuidentifikaciju sapreduzećem.

- Razvijasamostalnost.

- Razvija stručnost.- Razvija preciznost

u radu.

Vježba:-  Izračunavanje i

grafičkoprikazivanje fiksnihi varijabilnihtroškova.

Vježba:-  Izračunavanje i

interpretacijaukupnih troškovatrgovinskogpreduzeća.

Vježba:-  Izračunavanje

cijene koštanja iprodajne cijeneputem kalkulacije.

Vježba:-  Izračunavanje

produktivnosti,rentabilnosti,ekonomičnosti i

ocjena stepenauspješnosti

Page 29: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 29/181

 29

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastaveučenik učenik učenik

- ukupan prihod- dobit (odnosno

profit).- Upoznajeekonomskeprincipeposlovanja.

- Objašnjavaproduktivnost,ekonomičnost irentabilnost.

- Obrazlažepostignuti nivorentabilnosti,

produktivnosti iekonomičnosti.- Opisuje povezanost

i uslovljenostparcijalnih principaposlovanja.

trgovinskompreduzeću.

-  Izrađuje kalkulacijunabavne i prodajne

cijene.- Razlikuje maržu i

rabat.- Ocjenjuje ulogu

razlike u cijeni.-  Izražava promet

kao rezultatekonomije utrgovini.

-  Izražava ukupan

prihod i izračunavaga u trgovinskompreduzeću.

- Određuje dobit inavodi faktore kojiutiču na formiranjedobiti.

- Vrši komparacijurezultata koji suostvareni urazličitimtrgovinskimpreduzećima.

-  Identifikuje probleme realnogvrednovanjaostvarenihrezultata utrgovini.

- Planira uslove zaostvarenje boljihrezultata upreduzeću.

- Razlikuje osnovneprincipeposlovanja.

- Određujeproduktivnost,ekonomičnost irentabilnost utrgovinskompreduzeću.

- Upoređuje ekonomskeprincipe

poslovanja- njihovuuslovljenost i

njihovogsprovođenja u

trgovinskompreduzeću.

Page 30: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 30/181

 30

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastaveučenik učenik učenik

povezanost.Raspodjela ostvarenih rezultata

- Opisuje pojam iznačaj raspodjelerezultataposlovanja.

- Objašnjavaobilježja i principeraspodjele inagrađivanja.

- Upoznaje postupakraspodjele ukupnogprihoda i dobiti.

- Opisuje elemente i

mjerila za obračunzarada.

- Obrazlaže odnospravičnosti uraspodjeli-stimulativnosti usticanju dobiti.

- Analiziraraspodjelurezultataposlovanja.

- Razlikuje principeraspodjele inagrađivanja.

- Planira raspodjeluostvarene dobiti iukupnog prihoda utrgovinskompreduzeću.

- Ocjenjuje mjerila ioblike nagrađivanjaradnika.

- Stiče odgovornostza donošenje

poslovnih odluka.- Razvija motivaciju

za rad i pozitivanodnos prema radu inagrađivanju.

- Razvija pozitivnuorijentaciju premazanimanju.

Vježba:- Obračun zaradaradnika.

Osnovna načela poslovanja u oblasti prometa robe- Opisuje lojalnu

konkurencijuslobodnogprometa.

- Obrazlaže značaj poslovnog ugleda uprometu robe.

- Objašnjava potrebuulaganja u razvojpreduzeća.

- Razlikuje osnovnanačela poslovanja utrgovini.

-  Izražava značajpoštovanjaposlovnog morala idobrih poslovnihobičaja u ciljusticanja iodržavanja ugleda iuspješnogposlovanja.

- Planira rast i razvojpreduzeća.

- Razumije važnostdobrih poslovnihodnosa sapartnerima.

- Razumije,identifikuje iprihvata promjene.

- Razvija pozitivnuidentifikaciju sapreduzećem.

Page 31: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 31/181

 31

Razred: DRUGIInformativni ciljevi i

sadržajiFormativni ciljevi

Socijalizacijskiciljevi

Preporuke zaizvođenje nastave

učenik učenik učenikPojam i ekonomski smisao organizacije- 

Upoznaje pojam iekonomski smisaoorganizacije.

- Nabraja ciljeveposlovanjatrgovinskogpreduzeća.

- Objašnjava zadatkeposlovanjapreduzeća.

- Objašnjavaorganizaciju kao

sredstvo zaostvarenjeekonomskih ciljevai zadatakapreduzeća.

Analizira značajizučavanja

organizacijetrgovinskihpreduzeća.

- Uočava povezanostosnovnih ipojedinačnihciljeva trgovinskogpreduzeća.

-  Razlikuje ciljeve nakratki i dugi rok u

trgovinskompreduzeću.-  Razlaže sistem

ciljeva i zadataka.- Uočava povezanost

organizacijetrgovinskihpreduzeća iekonomiketrgovinskihpreduzeća.

-

Razvija svijest označaju postojanjaorganizacijetrgovinskihpreduzeća kaonastavnogpredmeta.

Organizacija trgovinskih preduzeća- Objašnjavauslovljenostorganizacionestrukture i ciljevarazvoja i poslovnepolitike.

- Objašnjavaformalnu ineformalnuorganizacionustrukturu.

- Objašnjava potrebupribližavanjaformalneneformalnojorganizacionojstrukturi.

- Nabraja iobjašnjava oblikeorganizacionestrukture:-  jednolinijskuorganizacionu

strukturu,-  funkcionalnu

-  Analiziraorganizacionustrukturu.

-  Razlikuje formalnui neformalnuorganizacionustrukturu.

- Upoređujeorganizacionustrukturu propisanuaktima preduzeća

sa strukturomnastalom krozodnose uorganizaciji.

- Upoređuje oblikeorganizacionestrukture.

-  Vrši komparacijuprednosti inedostatakarazličitih oblikaorganizacione

strukture.- Uočava mogućnost

- Shvata važnostdobrih odnosa uradu.

-  Razvija svijest opripadnostipreduzeću.

-  Razvija svijest oprofesionalnojodgovornosti.

-  Razvijaodgovornost.

-  Razvija umješnostu radu,samoinicijativnost ismisao za dobroorganizovanjeposla.

-  Posjetatrgovinskompreduzeću iidentifikovanjeoblikaorganizacionestrukture u njemu.

Page 32: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 32/181

 32

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastaveučenik učenik učenik

organizacionustrukturu.- 

Divizionuorganizacionustrukturu.

- Objašnjavarazličite oblikeudruživanjapreduzeća.

organizovanjatrgovinskih

preduzeća tipa:holding, koncern i

korporacije.

Organizacija elemenata poslovanja trgovinskih preduzeća- Opisuje kadrove

kao osnovnistrukturni elementtrgovinskog

preduzeća.- Opisuje značaj

optimalneorganizacijekolektiva.

- Nabraja iobjašnjava metodeocjene sposobnostiradnika.

- Objašnjava pojammotiva istimulativnih oblikanagrađivanjazaposlenih.

- Objašnjava značajorganizacijesredstava za rad.

- Objašnjava značajoptimalneorganizacije robekao elementaorganizacionestrukture.

- Opisuje asortimantrgovinske robe inačina njegovoguticaja napostavljenjeorganizacije.

- Razlikuje trgovinukao radno intezivnudjelatnost odkapitalno

intezivnihdjelatnosti.

- Uočava problemeusklađivanjasposobnostizaposlenih sazahtjevima radnogmjesta.

- Upoređuje metodeprocjenesposobnosti radnikai složenostiposlova.

- Analizira značajmotiva istimulativnih oblikanagrađivanjaradnika.

- Uočava potrebuoptimalneorganizacijesredstava za rad.

-  Identifikuje robu

kao posebnoznačajan elementposlovne strukturetrgovinskogpreduzeća.

- Određuje ulogu:-  asortimana

proizvoda;-  obima prometa-  skladišno-

manipulativnihaktivnosti pri

postavljanjuorganizacije.

- Shvata važnostdobrih odnosa uradu.

- Razvija kreativnost

i samokritičnost.- Razvija svijest o

korisnom trošenjuradnog vremena,stimulaciji inagrađivanju.

- Razvija radnu istručnuodgovornost.

Vježba:- Opisati skladišno-

manipulativneaktivnosti

izabranogpreduzeća iizračunatikoeficijent obrtazaliha.

Vježba:-  Izračunati

koeficijent obrtazaliha kododabranogtrgovinskogpreduzeća naveliko i na malo iinterpretiratidobijene rezultate.

Page 33: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 33/181

 33

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastaveučenik učenik učenik

- Rješava zadatkeizračunavanja

koeficijenta obrtazaliha utrgovinskompreduzeću naveliko i malo.

- Vrši komparaciju iinterpretiradobijene rezutate.

Poslovne funkcije preduzeća i njihova organizacija-  Opisuje preduzeće

kao složeniorganizacioni oblik

privrednogsubjekta.

- Definiše funkcijepreduzeća.

- Nabraja podjelufunkcija upreduzeću.

- Objašnjava ulogu inosioce funkcijaupravljanja.

- Objašnjava ulogu inosioce funkcijerukovođenja utrgovinskimpreduzećima.

- Objašnjava izvršnufunkciju.

- Nabraja funkcijepreduzeća u okviruhorizontalnepodjele.

- Objašnjavaorganizaciju

funkcije prodaje iaktivnosti koje onaobuhvata.

- Objašnjavaorganizacijumarketinga.

- Objašnjavaorganizacijunabavne funkcije.

- Navodi i objašnjavamoguće modeleorganizacije

nabavke.- Opisuje

- Ocjenjuje značajorganizacijefunkcija u

trgovinskompreduzeću.

- Razlikujevertikalnu ihorizontalnupodjelu funkcija.

- Uočava funkcijuupravljanja,rukovođenja iizvršnu funkciju uokviru vertikalnepodjele funkcija.

-  Razlikujeupravljanje odrukovođenja.

- Uočava ulogumenadžmentatrgovinskogpreduzeća urukovođenju.

-  Razlikuje funkcijeu okviruhorizontalne

podjele.-  Prepoznaje

funkciju prodajetrgovinskogpreduzeća.

-  Formira mogućemodeleorganizovanjafunkcije prodaje.

-  Prepoznaje značajmarketinga kaointegralne poslovne

funkcije.-  Prepoznaje proces

- Razvijaekonomičnost iproduktivnost.

-  Razvija sposobnostza timski rad.

-  Razvijakomunikacijskesposobnosti.

-  Razvija poslovnost iodgovornost priprodaji robe.

-  Razvijaekonomičnost.

-  Razvijainicijativnost,samostalnost,preduzimljivost iodgovornost.

- Posjeta trgovinskompreduzeću.

Vježba:- Navesti i objasniti

poslovne funkcijetrgovinskogpreduzeća i njihovespecifičnosti.

Page 34: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 34/181

 34

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastaveučenik učenik učenik

organizacijufunkcije

skladištenja.- Opisujeorganizacijufunkcijetransporta.

- Definiše:-  finansijsko-računovodstvenufunkciju,-  funkcijuinformisanja,-  funkciju

istraživanja irazvoja.- Objašnjava značaj

organizovanjakadrovske funkcijekod trgovinskihpreduzeća.

-  Pojašnjavapovezanost svihfunkcija upreduzeću.

prometa kaojedinstvo nabavke,

skladištenja iprodaje proizvoda iusluga utrgovinskompreduzeću.

- Upoređuje spoljnu iunutrašnjuorganizacijufunkcije nabavke.

- Određuje zadatke,planiranje i kanalenabavke.

- Utvrđuje zadatke,organizaciju,politiku, planiranjei značaj funkcijeskladištenja itransporta utrgovinskompreduzeću.

- Utvrđujepovezanostposlovnih funkcijau trgovinskompreduzeću.

- Ocjenjuje ulogukadrova uposlovanjutrgovinskogpreduzeća.

Organizaciona kultura preduzeća- Objašnjava značaj

organizacionekulture i klime.

- Navodi i objašnjava

tipoveorganizacionekulture:-  kultura moći.-  kultura uloga,-  kultura zadataka,-  kultura podrške.

- Uočava značajorganizacionekulture i klime.

- Upoređuje tipove

organizacionekulture.-  Vrši komparaciju

tipovaorganizacionekulture.

- Razvija svijest označaju iuvažavanjuorganizacione

kulture i klime upreduzeću.

5. Okvirni spisak literature i drugih izvora- D. Radunović, S. Lovreta, V. Kalinić: Ekonomika i organizacija trgovinskih

preduzeća za II razred Trgovinske škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva,Beograd, 2003.

- D. Radunović, S. Lovreta: Osnovi ekonomike trgovine za I razred Ekonomske iTrgovinske škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2004.

Page 35: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 35/181

 35

- G. Bogetić: Ekonomika preduzeća, Ekonomski fakultet, Podgorica, 1995.- B. Paunović: Ekonomika preduzeća, Ekonomski fakultet, Beograd, 2007.- Lj. Gereke, V. Božić, G. Jelenić, S. Kisić: Ekonomika i organizacija preduzeća za

II razred Ekonomske škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd,1995.

- B. Stavrić, B. Paunović, P. Bojović: Poslovna ekonomika za I razred Ekonomskeškole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2004.

- B. Bošković: Organizaciono ponašanje, Ekonomski fakultet, Podgorica, 2006.- S. Kisić, Mira Pavlović: Poslovna ekonomija za II razred Ekonomske škole, Zavod

za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2006.- A. Slavić: Organizaciono ponašanje, Ekonomski fakultet, Subotica, 2006.- V. Kalinić: Menadžment trgovinskih preduzeća, Ekonomski fakultet, Subotica,

1995.

6. Materijalni uslovi za izvođenje nastave-  Grafoskop, projektno platno i folije;-  računar sa programskom opremom.

7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika- Usmena provjera znanja, najmanje jednom u klasifikacionom periodu.- Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u

klasifikacionom periodu.- Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena

dobijenih u klasifikacionim periodima.

8. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta- Pozitivna ocjena na kraju školske godine.

9. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika

- Diplomirani ekonomista.

10. Povezanost predmeta

ZnanjaPovezanost sa drugim predmetima

Predmet Znanja

- Vrste preduzeća - Privredno pravo - Vrste privrednih subjekata

- Trgovina- pojam, značaj ifunkcija

- Trgovinska preduzeća kaonosioci privređivanja

- Tehnika prodaje- praktična nastava

- Uvod u trgovinu- Tehnika i oblici prodaje robe

- Ekonomski principiposlovanja

- Pojam i značaj kalkulacije- Menadžment prodaje

- Menadžment u nabavci- Menadžment u prodaji-  Izrada kalkulacije

- Uloga menadžmenta narukovođenje

- Pojam i značaj kadrovskefunkcije

- Organizacija kadrovskefunkcije trgovinskogpreduzeća

- Menadžment prodaje

- Kadrovi u funkciji preduzeća

- Sredstva i izvori sredstava- Ulaganje u reprodukciju - Računovodstvo - Sredstva preduzeća i njihovaevidencija

Page 36: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 36/181

 36

ZnanjaPovezanost sa drugim predmetima

Predmet Znanja

- Rezultati poslovanjapreduzeća

- Pojam prihoda i rashoda- Obračun rezultata

poslovanja trgovinskihpreduzeća

- Rast i razvoj preduzeća - Marketing u trgovini- Planiranje marketing

aktivnosti

- Organizacija marketingFunkcije u trgovinskompreduzeću.

- Marketing u trgovini - Forme organizovanjamarketinga

- Organizacija poslovanja utrgovinskim preduzećima

- Nabavna funkcija- pojam,plan nabavke, kanali

nabavke, organizacija - Prodaja- pojam, oblici,načela i organizacijafunkcije prodaje

- Pojam i podjela skladišta,spoljna i unutrašnjaorganizacija skladišnefunkcije Transport iorganizacija transporta.

- Tehnika prodaje- praktična nastava

- Tehnika preuzimanja robe- Tehnika pripreme robe za

prodaju

-  Organizacija skladišnefunkcije

-

  organizacija transportnefunkcije

-  Poznavanje robe - Transport i skladištenje robe

-  Organizacija kadrovske,finansijsko računovodstvenei funkcije informisanja

-  Poslovna komunikacija-  Interpersonalna

komunikacija

-  Osnovni pojmovi o privredi ipreduzećima

-  Prodaja- pojam, oblici,načela i organizacijafunkcije prodaje Nabavnafunkcija- pojam, plannabavke, kanali nabavke,organizacija

-  Marketing- karakteristike,instrumenti i modeliorganizovanja ove funkcije

-  Organizacija kadrovske ifinansijsko računovodstvenefunkcije

-  Preduzetništvo - Osnivanje privrednog društva-  Služba opštih poslova-  Služba marketing-  Sektor komercijalaSektor finansija iračunovodstvo.

-  Organizacija finansijskoračunovodstvene funkcije

-  Računovodstvo - Poslovanje preko žiro računai blagajničko poslovanje

Page 37: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 37/181

 37

1.2.3. POZNAVANJE ROBE

1. Naziv predmeta: POZNAVANJE ROBE

2. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave 

RazredVrste nastave

UkupnoTeorija Vježbe

Praktičnanastava

I

II 72 36 108

III 72 36 108

IV 66 33 99

Ukupno 210 105 315

3. Opšti ciljevi nastave- Upoznavanje sa pojmom robe i njenim kvalitetom.- Poznavanje načina pakovanja i obilježavanja robe.- Sticanje znanja o karakteristikama i upotrebi značajnih metala u komercijalnom

smislu.- Sticanje znanja o osnovnim materijalima za izradu nakita i načinima njegovog

obilježavanja.- Upoznavanje načina upotrebe elektrotehničkih proizvoda.- Upoznavanje sastava i karakteristika neorganskih proizvoda.- Sticanje znanja o važnijim organskim jedinjenjima i proizvodima organske

hemijske industrije.- Sticanje znanja o proizvodima tekstilne industrije.

- Poznavanje primjene kože i krzna.- Poznavanje karakteristika proizvoda prerade drveta.- Sticanje znanja o fizičko - hemijskim karakteristikama prehrambenih proizvoda i

pića.- Razumijevanje značaja posebne kontrole i zaštite pojedinih namirnica.- Usvajanje opštih i stručnih znanja.- Razvijanje opštih kompetencija za rješavanje problema u svakodnevnom životu.- Razvijanje stručnih kompetencija za zanimanje tehničar prodaje.

Page 38: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 38/181

 38

4. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljeviRazred: DRUGI

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastave

učenik učenik učenik

Opšti dio- Upoznaje koncepciju

predmeta ipovezanost sa drugimnaučnimdisciplinama.

- Definiše pojam iklasifikaciju robe.

- Upoznaje kvalitet ipokazatelje kvalitetarobe.

- Poznaje propise kojiregulišu kvalitetrobe.

- Objašnjava deklara-ciju robe.

- Upoznaje pakovanjerobe.

- Nabraja vrsteambalaže.

- Opisuje načineskladištenja itransportovanja robe.

- Razlikuje koncepcijupoznavanja robe inalazi sličnosti sasadržajem drugihdisciplina.

- Analizira klasifikacijurobe.

- Razlikuje faktore isvojstva kvalitetarobe.

- Analizira značajpakovanja iobilježavanja robe.

- Razlikuje propise kojiregulišu kvalitetrobe.

- Razlikuje vrsteambalaže.

- Analizira načineskladištenja itransportovanjarobe.

- Razvija svijest označaju i razvojupredmeta poznavanjerobe.

- Razvija pozitivanodnos premazanimanju.

- Razvija moć zapažanja.

- Razvija sposobnost za

saradnju.

- Podstiče odgovornostpoštovanja propisa.

- Podstiče ekološkusvijest.

- Prezentacijapravilnika okvalitetuproizvoda.

- Prezentacijarazličitih vrsta

ambalaže.

Proizvodi bazne metalurgije-  Upoznaje pojam i

strukturu metala ilegura.

-  Opisuje pojamkorozije.

-  Opisuje proizvodecrne metalurgije.

-  Opoznaje važnijeproizvode obojenemetalurgije.

-  Upoznaje plemenitemetale, njihov značaji kvalitet njihovihlegura.

-  Uoznaje metalnepoluproizvode igotove proizvode.

- Razlikuje metale ilegure.

- Uočava koroziju.

- Razlikuje proizvodecrne metalurgije.

- Upoređuje proizvodeobojene metalurgije.

- Razlikuje plemenitemetale i njihovelegure.

-  Identifikuje metalnepoluproizvode igotove proizvode.

- Razvija moć zapažanja.

- Prezentacijametalnih proizvodaoštećenihkorozijom.

- Pretraživanje

Interneta.

Metalni nakit i drago kamenje 

- Nabraja i opisujemetalne i nemetalnematerijale za izradu

nakita.- Upoznaje načine

-  Analizira metalne inemetalnematerijale za izradu

nakita.

- Razvija snalažljivost. - Pretraživanjeinterneta.

Page 39: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 39/181

 39

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastave

učenik učenik učenik

ocjene kvalitetanakita.

-  Upoznaje načineobilježavanja nakita.

- Uočava načineobilježavanja nakita.

Energetika

- Definiše pojam i vrsteenergenata.

- Nabraja i objašnjavakarakteristike goriva.

- Opisuje ekonomski itehnološki značajgoriva.

- Nabraja i opisuje

vrste čvrstih goriva.- Nabraja i opisuje

tečna goriva.- Nabraja i opisuje

gasovita goriva.

- Analizirakarakteristike goriva.

- Analizira značajgoriva.

- Upoređuje vrstegoriva.

- Razvija ekološkusvijest.

-  Izrada seminarskograda.

Elektrotehnički proizvodi 

- Upoznaje izvoreelektrične energije.

- Objašnjava osnovnekarakteristikeelektrotehničke robe.

- Poznajeelektrotermičkeuređaje.

- Poznajeelektromehaničkeuređaje.

- Poznajeelektroakustičneuređaje.

- Poznaje audio-vizuelne uređaje.

- Razlikuje izvoreelektrične energije.

- Analizirakarakteristikeelektrotehničke

robe.- Rukujeelektrotehničkimuređajima.

- Razvija tehničkukulturu.

- Razvija osjećaj zaracionalno trošenje

električne energije.

- Posjeta prodavnicielektrotehničkerobe.

Proizvodi neorganske hemijske industrije- Upoznaje važnijaneorganskajedinjenja.

- Nabraja i objašnjavamineralna đubriva.

- Nabraja i objašnjavaproizvode za zaštitubilja.

- Upoznajedezinfekcionasredstva.

-  Identifikuje kiseline.-  Identifikuje baze.-  Identifikuje soli.- Razlikuje mineralnađubriva.

- Razlikuje proizvodeza zaštitu bilja.

- Razlikujedezinfekcionasredstva.

- Pretraživanjeinterneta.

Page 40: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 40/181

 40

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastave

učenik učenik učenik

Proizvodi prerade silikata

- Upoznaje sirovine zaproizvodnju stakla.

- Upoznajekarakteristikepojedinih vrstastakla.

- Upoznaje sirovine zaproizvodnjukeramike.

- Upoznaje vrste,asortiman, kvalitet isvojstva keramičkih

proizvoda.- Upoznajekarakteristike i vrstecementa.

- Razlikuje sirovine zaproizvodnju stakla.

- Upoređuje pojedinevrste stakla.

- Razlikuje sirovine zaproizvodnjukeramike.

- Upoređuje pojedinevrste keramike.

- Razlikuje vrstecementa.

- Razvija moć zapažanja.

- Razvija samostalnostu radu.

- Posjeta prodavniciproizvoda odstakla.

-  Izrada seminarskograda.

Page 41: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 41/181

 41

Razred: TREĆIInformativni ciljevi i

sadržajiFormativni ciljevi

Socijalizacijskiciljevi

Preporuke zaizvođenje nastave

učenik učenik učenik

Organska jedinjenja 

- UpoznajeKarakteristike iznačaj proizvodaorganske hemijskeindustrije.

- Nabraja i opisujevažnija organskajedinjenja.

- Opisuje značajantibiotika ifitoncida.

-  Razlikuje proizvodeorganske hemijskeindustrije.

-  Razlikuje važnijaorganska jedinjenja.

-  Uočava razlikeantibiotika ifitoncida.

- Razumije značajorganskih jedinjenja.

- Izrada seminarskograda.

Proizvodi organske hemijske industrije - Nabraja i opisuje

kozmetičko -parfimerijskeproizvode.

- Poznajekarakteristike i vrstesredstava za pranje ičišćenje.

- Upoznajefarmaceutske

proizvode.- Opisuje boje ilakove.

- Upoznajekarakteristikekaučuka i gume.

- Upoznajekarakteristikepolimera i plastičnihmasa.

- Nabraja i opisujebjelančevinaste

materije.

-  Identifikujekozmetičko -parfimerijskeproizvode.

-  Identifikujesredstava za pranje ičišćenje.

- Razlikujefarmaceutskeproizvode.

- Razlikuje boje ilakove.- Razlikuje kaučuk i

gumu.

-  Razlikuje plastičnemase.

- Razvija svijest oličnoj i kolektivnojhigijeni.

- Podstiče ekološkusvijest.

- Rad u grupama od 4do 6 učenika.

- Prezentacijaproizvoda odplastičnih masa.

Voskovi i proizvodi na bazi voskova 

- Upoznaje vrste ikarakteristikevoskova.

- Nabraja proizvode nabazi voskova.

- Uočavakarakteristikevoskova i proizvodana bazi voskova.

- Razlikuje proizvodena bazi voskova.

- Razvija moć zapažanja.

Tekstilni proizvodi 

- Opisuje tekstilnesirovine.

- Poznaje tekstilnepoluproizvode.

- Razlikuje osnovnesirovine tekstilneindustrije.

-  Identifikuje tekstilne

- Razvija kreativnost isnalažljivost.

- Razvija moć zapažanja.

- Posjeta prodavnicitekstilnih proizvoda.

Page 42: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 42/181

 42

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastave

učenik učenik učenik

- Poznaje gotoveproizvode tekstilne

industrije.

poluproizvode.-  Identifikuje gotove

proizvode tekstilneindustrije.

Proizvodi od kože i krzna 

- Opisuje građu,sastav i preradusirovih koža.

- Nabraja i opisujevrste gotovihprirodnih i vještačkihkoža.

- Poznaje proizvode

od kože.- Upoznaje vrste i

kvalitet krzna.

- Analizira građu,sastav i preradusirovih koža.

- Uočava razlikeizmeđu prirodnih ivještačkih koža.

-  Identifikujeproizvode od koža.

- Razlikuje kvalitet ivrste krzna.

- Podstiče humanost.

- Podstiče kreativnost.

- Razvija moć zapažanja.

- Izrada seminarskograda.

Drvo i proizvodi prerade drveta - Opisuje drvo kao

sirovinu.- Nabraja i opisuje

proizvodemehaničke preradedrveta.

- Upoznaje

karakteristikeproizvoda oddrveta.

- Analizira svojstvadrveta.

- Razlikuje proizvodemehaničke preradedrveta.

- Razlikujekarakteristike

proizvoda oddrveta.

Papir i proizvodi izdavačke grafičke industrije - Upoznaje sirovine

za proizvodnjupapira.

- poznaje formatepapira,

- poznajekomercijalne vrstepapira,

- nabraja proizvodeod papira,

- poznaje proizvodeizdavačke igrafičke industrije.

- Razlikuje sirovineza proizvodnjupapira.

-  identifikujeformate papira.

-  identifikujekomercijalne vrstepapira.

-  razlikuje proizvodeod papira.

- Razumije značajpapira i proizvodaod papira.

- Demonstracijaprimjera formatapapira.

Page 43: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 43/181

 43

Razred: ČETVRTIInformativni ciljevi i

sadržajiFormativni ciljevi

Socijalizacijskiciljevi

Preporuke zaizvođenje nastave

učenik učenik učenik

Hranljive materije

- Upoznaje značaj,sastav i hranljivuvrijednostprehrambenihproizvoda.

- Nabraja i opisujehranljive materije.

- Nabraja uzrokekvarenjaprehrambenihproizvoda.

- Upoznaje postupkečuvanja ikonzervisanjaprehrambenihproizvoda.

- Analizira sastavprehrambenihproizvoda.

- Uočava razlikeizmeđu gradivnih,energetskih izaštitnih hranljivihmaterija.

- Uočava dejstvouzročnika kvarenja.

- Razlikuje načine

konzervisanjaproizvoda.

Prehrambeni proizvodi biljnog porijekla

- Nabraja i opisuježitarice.

- Upoznaje sastav ikarakteristike žp

-  proizvode prerade

žitarica.- Nabraja vrste voća.- Upoznaje sastav i

karakteristike voća.- Poznaje proizvode

prerade voća.- Nabraja vrste

povrća.- Upoznaje sastav i

karakteristike povrća- Poznaje proizvode

prerade povrća.

- Uočava razlikuizmeđu žitarica.

- Analizira sastavžitarica.

-  Identifikuje

proizvode preradežitarica.-  Identifikuje vrste

voća.-  Identifikuje

proizvode od voća.-  Identifikuje vrste

povrća.- Analizira sastav

povrća.-  Identifikuje

proizvode od povrća.

- Organoleptičkaocjena kvalitetažitarica i proizvodaod žitarica.

- Organoleptičkaocjena kvaliteta

voća i voćnihprerađevina.

- Organoleptičkaocjena kvalitetapovrća i proizvodaod povrća.

Prehrambeni proizvodi životinjskog porijekla- Upoznaje sastav i

karakteristike mesa.- Poznaje proizvode

prerade mesa.- Upoznaje sastav i

karakteristikemlijeka.

- Poznaje proizvodeprerade mlijeka.

- Upoznaje

karakteristike isastav jaja.

- Analizira sastav ikarakteristikerazličitih vrsta mesa.

-  Identifikuje mesneprerađevine.

- Analizira sastav-  i karakteristike-  mlijeka.-  Identifikuje

proizvode mlijeka.

-  Interpretira sastav ikarakteristike jaja.

- Razvija ekološkusvijest.

- Podstičeekonomičnost.

- Rad u grupama 4 do6 učenika.

Page 44: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 44/181

 44

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastave

učenik učenik učenik

- Poznaje proizvodeprerade jaja.

-  Identifikujeproizvode jaja.

Tehnologija vode - Upoznaje vrste i

karakteristikeprirodnih voda.

- Roznajekarakteristike vodeza piće.

- Poznajekarakteristikeindustrijskih voda.

- Upoznaje otpadne

vode i postupkeprečišćavanjaotpadnih voda.

- Uočavakarakteristikeprirodnih voda.

- Uočavakarakteristike inavodi kriterijumeispravnosti vode zapiće.

- Razlikujeindustrijske vode.

- Razvijaekonomičnost.

- Podstiče ekološkusvijest.

Bezalkoholna pića 

- Nabraja i opisujevrste bezalkoholnihpića.

- Upozaje mineralnevode.

- Poznaje voćnesokove.

- Poznaje gaziranabezalkoholna pića.

- Razlikujebezalkoholna pića.

- Razlikuje mineralnevode.

-  Identifikuje voćnesokove.

-  Identifikuje gazirana

bezalkoholna pića.

- Seminarski rad:- Bezalkoholna pića.

Alkoholna pića

- Navodi i opisuje fazealkoholnefermentacije.

- Definiše elemente zaklasifikacijualkoholnih pića.

- Nabraja i opisujeslaba alkoholna pića.

- Nabraja i definišeosnovnekarakteristike jakihalkoholnih pića(voćne rakije, rakijeod grožđa, žitnerakije i vještačkerakije).

- Nabraja i opisujelikere po vrstama.

- Analizira postupakalkoholnefermentacije.

-  Identifikujealkoholna pića.

- Razlikuje slabaalkoholna pića.

- Razlikuje jakaalkoholna pića.

- Razlikuje likere.

- Razvija svijest oličnoj i kolektivnojodgovornosti.

- Posjeta prodavnicipića.

Sredstva za zaslađivanje 

- Navodi i opisujeprirodna i vještačka - Razlikuje prirodna ivještačka sredstva za - Razumije znacajsredstava za

Page 45: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 45/181

 45

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastave

učenik učenik učenik

sredstva zazaslađivanje.

- Upoznajekarateristike i vrstemeda.

- Upoznajekarakteristikešećera.

zaslađivanje.- Razlikuje vrste

meda.- Razlikuje

komercijalne vrstešećera.

zaslađivanje.

Sredstva za uživanje 

- Upoznaje značajsredstava zauživanje.

- Nabraja sredstva za

uživanje.- Upoznaje štetno

dejstvo sredstava zauživanje.

- Uočava važnostsredstava zauživanje.

-  Identifikuje sredstva

za uživanje.- Uočava negativno

dejstvo sredstava zauživanje.

- Razvija opažanje. - IstraživanjeInterneta.

Začini, kuhinjska so i sirće

- Poznaje značajzačina

- Nabraja i opisujezačine

- Poznaje vrste iznačaj kuhinjske soli

- Nabraja i opisujevrste sirćeta

-  Identifikuje začine.- Analizira sastav i

značaj kuhinjskesoli.

-  Identifikuje vrstesoli.

-  Identifikuje vrstesirćeta.

- Razvija moć zapažanja.

5. Okvirni spisak literature i drugih izvora- M. K. Jančetović: Komercijalno poznavanje robe za II razred ekonomske škole,

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1996.- Jančetović-Atanasovski-Vijatov: Poznavanje robe za II razred ekonomske škole,

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1992.- Dr S. Urošević, N. Milisavljević, N. Markov: Poznavanje robe za III i IV razred

trgovinske škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2002.-  Inž. V. Kukić, inž. S. Kalinić: Poznavanje robe za kuvare, Zavod za udžbenike i

nastavna sredstva, Beograd, 1988.- M. K. Jančetović: Poznavanje robe za II razred ekonomske škole, Zavod zaudžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1996.

- M. K. Jančetović: Poznavanje robe za III razred ekonomske škole, Zavod zaudžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1999.

- T. Stojanović: Poznavanje robe za III razred ekonomske škole, Zavod za udžbenikei nastavna sredstva, Beograd, 2001.

- D. Mikijelj, A. Popović, S. Urošević: Poznavanje robe za kadrove u trgovini, Zavodza udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1978.

6. Materijalni uslovi za izvođenje nastave- Računar sa odgovarajućim softverom;

- priključak za Internet;- LCD projektor;

Page 46: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 46/181

 46

-  uzorci materijala.

7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika- Usmena provjera znanja, najmanje jednom u klasifikacionom periodu.- Pismena provjera znanja, po jedan pismeni rad u toku polugodišta.- Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u

klasifikacionom periodu.- Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena

dobijenih u klasifikacionim periodima.

8. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta- Pozitivna ocjena na kraju školske godine.

9. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika- Diplomirani inženjer tehnologije;- diplomirani hemičar;- profesor hemije.

10. Povezanost predmeta

ZnanjaPovezanost sa drugim predmetima

Predmet Znanja

- Pojam i podjela robe- Ambalaža i pakovanje robe

- Tehnika prodaje- Praktična nastava

- Roba kao predmetposlovanja prodavnice

- Ambalaža

- Transport i skladištenje robe - Ekonomika i organizacijatrgovinskih preduzeća

- Organizacija skladišnefunkcije

- Organizacija transportne

funkcije

Page 47: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 47/181

 47

1.2.4. POSLOVNA KOMUNIKACIJA

1. Naziv predmeta: POSLOVNA KOMUNIKACIJA

2. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave 

RazredVrste nastave

UkupnoTeorija Vježbe

Praktičnanastava

I

II 60 12 72

III

IV

Ukupno 60 12 72

3. Opšti ciljevi nastave-  Shvatanje pojma komunikacije u širem smislu riječi.-  Upoznavanje različitih kultura, običaja i tradicija koje opredjeljuju razlike u

poslovnom ponašanju.-  Usvajanje osnovnih pravila poslovnog ponašanja i pravila poslovnog bontona.-  Shvatanje značaja različitih vrsta i oblika poslovne komunikacije.-  Usvajanje pozitivnih stavova pri vođenju i učestvovanju u poslovnoj komunikaciji.-  Shvatanje značaja profesionalnog ponašanja.

Page 48: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 48/181

 48

4. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljeviRazred: DRUGI

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastaveučenik učenik učenik

Pojam i definicija komunikacije- Zna pojam idefinicijukomunikacijeuopšte i upoznajese sa sadržajempredmeta poslovnakomunikacija.

- Stiče sposobnost zasaradnju.

Funkcija i vrste komunikacije- Upoznaje istorijske

izvore i shvatafunkciju

komunikacije začovjeka.

- Upoznaje različitevrste neverbalnekomunikacije.

- Opisuje tipovekomunikacije sobzirom na daljinumeđu učesnicima(intrapersonalna,komunikacija ugrupama, javnakomunikacija,masovnakomunikacija).

- Navodikarakteristikedruštvene, privatnei poslovnekomunikacije.

- Opisuje načinpozdravljanja,predstavljanja,

upoznavanja ikulturnog vođenjarazgovora.

- Upoznaje se savrstama poslovnihsastanaka.

- Razumije ulogu iznačaj osoba sarazličitimposlovnimzadacima u tokuposlovnog

sastanka.- Razumije tok

- Navodi istorijskeizvore i obrazlažefunkciju

komunikacije začovjeka.

- Demonstrirarazličite vrsteneverbalnekomunikacije.

-  razlikuje tipovekomunikacije sobzirom na daljinumeđu učesnicima(intrapersonalna,interpersonalna,komunikacija ugrupama, javnakomunikacija,masovnakomunikacija).

- Uočava važnostposlovnekomunikacije.

- Obrazlaže na novimprimjerima razlikuizmeđu društvene,

privatne i poslovnekomunikacije.- Demonstrira način

pozdravljanja,predstavljanja,upoznavanja ikulturnog vodjenjarazgovora.

-  Imitira poslovnisastanak sarazličitim ulogamai zadacima na

poslovnomsastanku.

- Razvija ličnukulturu kojaolakšava poslovnu

komunikaciju.

- Razvija ličnuodgovornost ukomunikaciji sadrugim ljudima.

- Razvija spontanosti opuštenost ukomunikaciji.

- Razvija vještinupregovaranja.

Vježba:- Rad u grupama:

jedna grupa

demonstrirarazličite oblikeneverbalnekomunikacije, adruga komentarišeporuke i značenjerazličitih oblikaneverbalnekomunikacije(uloge grupa semijenjaju).

Vježba:- Komunikacija sa

nastavnikom,komunikacija sapojedincima uradnoj grupi ikomunikacija sacijelim razredom.

Vježba:- Poslovno

predstavljanje,pozdravljanje,upoznavanje ikulturno vođenjerazgovora.

Vježba:- Poslovni sastanak

sa različitimulogama iposlovnimzadacima.

Page 49: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 49/181

 49

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastaveučenik učenik učenik

poslovnograzgovora.

-  Imitira vođenjeposlovnog

razgovora.

Vježba:-  Poslovni razgovor.

Konfliktne situacije u komunikaciji - Opisuje konfliktne

situacije ukomunikaciji iosnovne pristupeza rješavanjekonfliktnihsituacija.

- Obrazlaže na novimprimjerimakonfliktne situacijeu komunikaciji,koristeći osnovnepristupe zarješavanje istih.

- Razvija strpljenje itolerantni pristupza rješavanjepoteškoća uposlovnojkomunikaciji.

Interpersonalna komunikacija- Definiše i razumije

pojam

komunikacije iznaka, elementekomunikacionogprocesa, pojamsocijalnepercepcije.

- Nabraja podatke zaocjenjivanje drugihosoba (izraz lica,pokreti tijela, crteoko usta i očiju,gestovi, rukopis).

- Navodi po značajučinioce kojiodređuju tačnostopažanja osoba.

- Shvata značaj isimbole neverbalnei verbalnekomunikacije.

- Objašnjavaosnovne principeverbalne

komunikacije.- Opisuje izvorenesporazuma,

-  definiše denotatnoi konotatnoznačenje jezika.

- Definiše pojamgrupe i navodiosobine izmeđuformalnih ineformalnih grupa.

- Opisuje strukturu

grupe.- Opisuje

- Razlikuje elementekomunikacionog

procesa (pošiljalacporuke, primalacporuke, poruka,sadržaj).

- Adekvatno reagujena znakkomunikacije,tumači ih i koristi ustvaranju štopozitivnije klimena radnom mjestu iu kontaktu saklijentima.

- Povezuje podatkeza ocjenjivanjedrugih osoba (izrazlica, pokreti tijela,crte oko usta iočiju, gestovi,rukopis).

- Određuje poznačaju činiocekoji određuju

tačnost opažanjaosoba.- Prepoznaje razna

osjećanja naosnovu facijalneekspresije i tako naosnovu dobijeneinformacijeadekvatno reaguje.

-  Identifikujući ovepodatke osnažujesvoju kreativnu

percepciju i takoostvaruje

- Jačasamopouzdanje i

osjećaje sigurnostiu kontaktu sasaradnicima.

- Uviđa važnost iljepotu timskograda.

- Razvija smisao zagrupni rad.

- Formira pravilanodnos premapretpostavljenom.

Vježba:- Demonstracija u

okviru psihološkeradionice –komunikacionogprocesa gdjeučenici na licumjesta uočavaju ivježbaju tokprocesa ukomunikaciji krozimitaciju i sličnetehnike.

Vježba:- Psihološka

radionica satemom "kako nasdrugi vide"

- Demonstrirati naprimjeru različitevidove verbalnekomunikacije.

Vježba:

- Psihološkaradionica saisceniranimnesporazumom.

Page 50: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 50/181

 50

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastaveučenik učenik učenik

rukovođenje grupe.- Definiše

autokratsko idemokratskorukovođenje krozdavanjeindividualnihsloboda.

kvalitetniji odnossa kolegama i

svojimsaradnicima.- Stiče vještinu

reagovanja uzavisnosti odsituacije i ličnostiklijenta pratećinjegove neverbalnepokrete ishvatajući ih.

- Pravi razliku inavodi na primjeru

kinetičkih iproksemičkihznakova.

- Koristi osnovneprincipe izakonitostiverbalnekomunikacije.

- Pravi razlikuizmeđu denotatnogi konotatnogznačaja jezika.

- Prepoznaje izvoremogućihnesporazuma iizbjegava ih ilirješava nakostruktivan način.

- Razlikujekaraktristikeformalnih ineformalnih grupa.

- Analizira strukturu

grupe.- Razlikujekarakteristikeautokratskog idemokratskogrukovođenja.

Poslovna korespondencija- Opisuje faze

poslovnekorespondencije.

- Zamišlja pismenoprotokolarno

obraćanje.- Opisuje različite

- Obrazlaže fazeposlovnekorespondencije.

- Primjenjuje napismenim

primjerimaposlovno

- Razvija svijest označaju poslovnogkomuniciranja.

Vježba:- Rad na pismenim

primjerima.

Page 51: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 51/181

 51

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastaveučenik učenik učenik

oblike poslovnekorespondencije.

- Opisuje pravila zauspješno vođenjeposlovnograzgovora.

- Shvata pravilaposlovnogkomuniciranja irazlikuje privatniod poslovograzgovora.

- Pojašnjavaaktivnosti koje

podstičnu poslovnukomunikaciju.- Navodi oblike i

značaj telefonskekorespondencije iopisuje načinevođenjaelektronskekorespondencije(telefaks, e-mail,internet).

protokolarnoobraćanje.

- Primjenjujerazličite oblikeposlovnekorespondencije.

- Demonstriraposlovni razgovor iuporedokomentariše pravilaza pravilno vođenjerazgovora.

- Obrazlaže razlikuizmeđu privatnog i

poslovnogtelefonskograzgovora.

- Na novimprimjerimaobrazlažeaktivnosti kojepodstiču poslovnukomunikaciju.

- Obrazlaže oblikeelektronskekorespondencije.

- Na primjerimaprimjenjuje oblikeelektronskekorespondencije.

- Izgrađuje pozitivanstav u poslovnoj

komunikaciji.

Vježba:-  Poslovni telefonski

razgovor.

Vježba:-  Rad na primjerima.

Poslovno predstavljanje- Opisuje načela

ponašanjaorganizacije kojavaže na javnimnastupima ipredstavljanjima,

izložbama,sajamskimpriredbama,konferencijama zaštampu i kulturnimpriredbama.

- Opisuje značajreklame kao jednogod načina poslovnekomunikacije.

- Razumije načelaponašanja i

organizacije kojavaže na radnom

- Vlada načelimaponašanja iorganizacije najavnim nastupima ijavnimpredstavljanjima.

- Razlikuje dobru odloše urađenereklame.

- Vlada načelimaponašanja iorganizacije kojavaže na radnommjestu.

- Obrazlaže i praviparalelu izmeđudobre i lošediscipline na

radnom mjestu i uvezi sa njim.

- Razvijaodgovornost označaju pravilnogjavnog nastupa ijavnogpredstavljanja.

- Razvija svijest označajuprofesionalnogponašanja u odnosuprema saradnicima

i korisnicimausluga.

- Vježba naprimjeru.

Vježba:- Reklama

(samostalni radoviučenika).

Vježba:- Poslovni ručak u

ugostiteljskomobjektu.

Page 52: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 52/181

 52

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastaveučenik učenik učenik

mjestu.- Usvaja pravila

discipline naradnom mjestu.- Opisuje značaj

spoljnih efekata(izgled i pojava) uposlovnojkomunikaciji.

- Usvaja pravilaorganizacije iponašanja zavrijeme poslovnogručka (mjesto

sjedjenja,korišćenje pribora,izbor jela i pića,započinjanjeposlovnograzgovora).

- Navodi primjere izsopstvenog ili

tuđeg iskustva iističući značaj

spoljnih efekata(izgled i pojava).

- Demonstriraorganizacijuposlovnog ručka iponašanje zavrijeme poslovnogručka.

Svjetske kulture i običaji u poslovnoj komunikaciji- Upoznaje se sa

različitim svjetskimkulturama iobičajima kojivladaju u poslovnojkomunikaciji.

- Obrazlaže razlikumeđunajznačajnijimsvjetskimkulturama iobičajima kojivladaju u poslovnojkomunikaciji.

- Razvija svijest opoštovanjurazličitih kultura inaroda.

5. Okvirni spisak literature i drugih izvora- B. Subotić, S. Rajković: Kancelarijsko poslovanje, Zavod za udžbenike i nastavna

sredstva, Beograd, 2006.- D. Romanović: Sekretarsko poslovanje, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva,

Beograd, 2005.- J. Manojlović, S. Ignjatović: Poslovna i službena korespondencija, Zavod za

udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2005.

- D. Spasić, J. Rakinić: Korespondencija sa sekretarskim poslovanjem, Zavod zaudžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2002.- Lj. Mirosavljević, S. Ignjatović: Birotehnika, Zavod za udžbenike i nastavna

sredstva, Beograd, 2006.- Zakon o arhivskoj djelatnosti, Sl. list RCG, br. 25/92, 6/94, 27/94- Uredba o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave, Sl. list RCG br. 61/92- Zakon o pečatu RCG i pečatima državnih organa, Sl. list RCG, br. 56/93 i 27/94- Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prepisa, Sl. list br. 8/72

6. Materijalni uslovi za izvođenje nastave- Kompjuter povezan sa Internetom, telefon, telefax.

Page 53: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 53/181

 53

7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika- Provjera znanja vrši se usmenim putem, u svakom klasifikacionom periodu

najmanje jednom.- Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u

klasifikacionom periodu.- Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena

dobijenih u klasifikacionim periodima.

8. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta- Pozitivna ocjena na kraju školske godine.

9. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika- Diplomirani psiholog;- diplomirani pedagog;- diplomirani sociolog.

10. Povezanost predmeta

Znanja Povezanost sa drugim predmetimaPredmet Znanja- Poslovana korespondencija - Tehnika podaje

- Praktična nastava- Tehnika poslovne

korspondencije-  Interpersonalna

komunikacija- Ekonomika i organizacija

trgovinskih preduzeća- Organizacija kadrovske,

finansijskoračunovodstvene i funkcijeinformisanja

- Poslovna korespondencija - Poslovna informatika - Pravljenje i uređivanjepisama

-  Interpersonalnakomunikacija

- Psihologija - Elementi socijalnepsihologije i psihologijemeđuljudskih odnosa naradu

- Problemi psihologije radasa osvrtom na rad utrgovini

- Funkcija i vrstekomunikacije

- Menadžment prodaje - Vještina komunikacije umaloprodaji

Page 54: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 54/181

 54

1.2.5. POSLOVNA INFORMATIKA

1. Naziv predmeta: POSLOVNA INFORMATIKA

2. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave 

RazredVrste nastave

UkupnoTeorija Vježbe

Praktičnanastava

I

II 36 36 72

III

IV

Ukupno 36 36 72

Vježbe: odjeljenje se dijeli na grupe do 17 učenika.

3. Opšti ciljevi nastave- Upoznavanje učenika sa računarom i programskim paketima microsoft word i

power point.- Razvijanje komunikacijske sposobnosti.- Ovladavanje radom na tastaturi.- Osposobljavanje za samostalno i profesionalno oblikovanje teksta.- Ovladavanje tehnikama izrade tabelarnih prikaza podataka.- Osposobljavanje za samostalno kreiranje dokumenata i pisama.- Osposobljavanje za pravljenje prezentacuja u power pointu.- Razvijanje sposobnosti praktičnog i prijatnog načina prezentiranja informacija.

- Razvijanje sposobnosti rada u grupi.- Osposobljavanje za samostalni rad.- Sticanje navika tačnosti, pedantnosti i sistematičnosti.- Razvijanje pozitivnog odnosa prema novim informacionim tehnologijama i

elektronskom poslovanju.- Razvijanje svijesti o globalnom povezivanju.

Page 55: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 55/181

 55

4. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljeviRazred: DRUGI

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastaveučenik učenik učenik

PC računar - Nabraja i opisuje

djelove pcračunara.

- Opisuje funkcije iznačaj tipki natastaturi.

- Objašnjava spoljnenosače informacija( cd i flashmemoriju).

- Upotrebljavatastaturtu i miš.

- Razlikuje  disketu,cd, flashmemoriju.

- Koristi disketu, cd,flash memoriju.

- Razlikuje funkcijetipki na tastaturi.

- Razvija pozitivanodnos premazanimanju.

Vježbe:- Upoznavanje sa

djelovima PCračunara.

- Rad sa tastaturom,tipkama idemonstracijafunkcija tipki natastaturi.

Program za obradu teksta 

- Upoznajekarakteristike inačin radaprogramskogpaketa za obraduteksta microsoftword.

- Nabraja faze radatekst editora.

- Upoznaje načinrada tekst editora.

- Razlikuje iobjašnjava fazerada tekst editora.

Word-ov ekran - Upoznaje djelove

word-ovog ekrana.- Upoznaje komande

sa ekrana.- Upoznaje komande

unošenja teksta,izmjene,kopiranja,premještanja ibrisanja.

- Razlikuje djeloveword-ovog ekrana.

- Razlikuje načinedefinisanjakomandi.

- Oblikujedokumenatkoristeći komandeunošenja teksta,izmjene i brisanja.

- Oblikujedokumenatkoristeći komande

kopiranja ipremještanja.

- Razvija sposobnostrasuđivanja.

- Razvija tačnost ipreciznost.

Vježbe:-  Izbor komandi sa

ekrana.- Pisanje teksta,

brisanje i izmjena.- Kopiranje i

premještanjeteksta.

Rad sa dokumentima - Upoznaje novi i

postojećidokument.

- Upoznajedokumente izdrugih programskihpaketa.

- Objašnjava posloveunošenja teksta,izmjene, kopiranja,premještanja i

- Razlikuje novi,postojeći idokument izdrugogprogramskogpaketa.

- Koristi višedokumenataistovremeno vršećiposlove kopiranja,izmjene i

- Razvija spremnost isposobnost zasaradnju.

- Razvija kreativnosti originalnost.

Vježbe:- Pisanje i spremanje

novog dokumenta.- Korišćenje

postojecegdokumenta bilo izmicrosoft word-a ilidrugogprogramskogpaketa.

Page 56: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 56/181

 56

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastaveučenik učenik učenik

brisanja koristećiviše različitih

dokumenataistovremeno.

premještanjateksta ili pojedinih

djelova teksta.Formatizovanje - Opisuje

oblikovanje slova,paragrafa, teksta.

- Upoznajevišestubačni tekst,donja i gornjazaglavlja.

- Objašnjavahorizontalno i

vertikalnoravnanje, margine.

- Upoznajenabrajanje utekstu, ramove iokvire,pretraživanje izamjenu teksta.

- Oblikuje slova,paragraf ili čitavtekst.

- Razlikuje iupotrebljava raznevrste parametarakojima se oblikujetekst,formatizovanja u

cilju štoprofesionalnijegizgleda dokumenta(višestubačni tekst,donja i gornjazaglavlja,horizontalno ivertikalnoravnanje, margine,nabrajanje utekstu, ramove iokvire,pretraživanje izamjena teksta).

- Razvija preciznost iličnu odgovornost.

- Razvija smisao zalijepo.

- Razvija kreativnosti originalnost.

- Razvija smisaoracionalnogkorišćenja

prostora.

- Vježbe:- Formatizovanje

fonta.- Formatizovanje

pasusa iliparagrafa.

- Višestubačni tekst.- Donja i gornja

zaglavlja.

- Horizontalno ivertikalnoravnanje.

- Margine.- Nabrajanja u

tekstu.- Ramovi i okviri.- Pretraživanje i

zamjena teksta.

-  (pojedine vježbesistematizujunekoliko elemenataoblikovanjateksta).

Tabele - Upoznaje različite

načine kreiranjatabela.

- Upoznaje načinedodavanja ibrisanja redova ikolona (meni

table).- Upoznaje proste isložene poslove sapodacima u okvirukomande tablesand borders.

- Razlikuje i koristirazličite načinekreiranja tabela.

- Planira i tabelarnoprikazuje podatke.

- Oblikuje i ažuriratabele i podatke u

tabelama.

- Razvija preciznost iličnu odgovornost.

- Razvija kreativnosti pedantnost.

Vježbe:- Crtanje tabela

preko komandiekrana.

- Crtanje tabelapreko komandnetable.

- Dodavanje redova ikolona u tabelu.- Uređenje izgleda

tabele.

Izrada i oblikovanje dokumentacije - Upoznavanje sa

dokumentacijomvezanom zanabavku, prodaju,skladište.

- Upoznavanje sadokumentacijom

- Oblikuje i sastavljanarudžbenicu,račun, skladišnilist.

- Planira, oblikuje ipravi jednostavnireklamni materijal

- Shvataneophodnost pisanedokumentacije.

- Razvija sopstvenuodgovornost premaposlu i obavezama.

- Razvija svijest o

Vježbe:- Pravljenje

narudženice,otpremnice.

- Pravljenje ioblikovanje računaili skladišnog lista.

Page 57: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 57/181

 57

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastaveučenik učenik učenik

vezanom zamarketing.

- Upoznavanje sapojmomelektronskihdokumenata.

uz pomoć komandimicrosoft word-a.

globalnompovezivanju.

- Razvija svijest otransakcijama nadaljinu 24/7.

Pravljenje reklamnogmaterijala.

Pravljenje i uređenje pisama - Upoznaje oblike

pisama definisaneu microsoft word-u.

- Upoznajeadresiranjekoverata.

- Upoznaje pojamnaljepnica.

- Koristi neki oddefinisanih stilovaprilikomsastavljanjaposlovnih pisama.

- Adresira koverat uzpomoć komandi

Worda.- Kreira sadržaj

naljepnice.

- Razvija sposobnostkomunikativnosti.

Vježbe:- Pisanje poslovnog

pisma,- pisanje poslovnog

pisma i korišćenjepostojećih formi zadefinisanje oblika,

- adresiranje ištampanjekoverata,

- adresiranje ištampanjenaljepnica.

tampanje - Upoznaje postupak

štampanja ipregledadokumenat priještampanja - printpreview.

- Definiše sveparametre u okvirukomande print.

- Pripremadokument zaštampanje idefiniše sveparametre priještampanja.

Vježbe:- Stampanje

dokumenta ilidijela dokumenta.

Izrada prezentacije u power pointu - Upoznaje power

point i načinotvaranjadokumenata upower pointu.

- Upoznaje načine

dodavanja novihslajdova, promjenupozadine i načinpisanjaprezentacije.

- Planira i praviprezentaciju upower pointu.

- Koristi postojećepozadine zaprezentaciju.

- Planira, oblikuje ikoristi podatke izworda zaprezentaciju.

- Shvata suštinuodvajanja bitnogod nebitnog.

- Jačasamopouzdanje isnalažljivost.

Vježbe:- Pravljenje

jednostavneprezentacije upower point-u.

- Predstavljanje

podataka u powerpointu na zadatutemu.

- Pravljenjesopstveneprezentaciju upower pointu.

5. Okvirni spisak literature i drugih izvora- D. Marinčić: Poslovna informatika za drugi razred ekonomske škole, Zavod za

udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2004.- Knjige Microsoftovih izdanja: Korak po korak ili neke druge knjige koje sadrže

poglavlja o Microsoft Word-u.

Page 58: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 58/181

 58

6. Materijalni uslovi za izvođenje nastave- Računari sa odgovarajućom programskom opremom;-  telefonski aparat i linije za Internet vezu;- programski paket Microsoft Word i Power Point u odgovarajućem okruženju.

7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika- Usmena provjera znanja, najmanje jednom u klasifikacionom periodu.- Kontinuirano praćenje rada na računaru u toku klasifikacionog perioda.- Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u

klasifikacionom periodu.- Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena

dobijenih u klasifikacionim periodima.

8. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta- Pozitivna ocjena na kraju školske godine.

9. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika

- Diplomirani ekonomista, smjer ekonomske statistike i kibernetike ili smjerposlovne informatike;- profesor matematike;- diplomirani matemetičar;- profesor tehnike i informatike;- diplomirani inženjer elektrotehnike, smjer računarske tehnike i informatike;- diplomirani inženjer organizacije rada, smjer kibernetike.

10. Povezanost predmeta

ZnanjaPovezanost sa drugim predmetima

Predmet Znanja

-  Izrada i oblikovanjedokumentacije (nabavka,prodaja, marketing)

- Tehnika prodaje- Praktična nastava - Tehnika snadbijevanjaprodavnice robom

-  Pravljenje i uređivanjepisama

-  Poslovna komunikacija - Poslovna korespondencija

- Tabele - Statistika - Prikazivanje statističkihpodataka

Page 59: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 59/181

 59

1.2.6. PRIVREDNO PRAVO

1. Naziv predmeta: PRIVREDNO PRAVO

2. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave

RazredVrste nastave

UkupnoTeorija Vježbe

Praktičnanastava

I

II 72 72

III

IV

Ukupno 72 72

3. Opšti ciljevi nastave-  Upoznavanje sa pojmom i značajem privrednog prava.-  Upoznavanje sa pojmom i oblicima preduzeća.-  Upoznavanje sa vrstama finansijkih institucija.-  Upoznavanje sa vrstama i strukturama različitih ugovora.-  Razvijanje svijesti o preuzimanju odgovornosti i poštovanju odredbi ugovora.

Page 60: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 60/181

 60

4. Sadržaj/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljeviRazred: DRUGI 

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastave

učenik učenik učenik

Pojam i značaj privrednog prava-  Upoznaje pojam i

značaj privrednogprava.

Subjekti privrednog prava

-  Definiše subjekteprivrednog prava.

-  Razlikuje subjekteprivrednog prava.

- Razvija svijest onadležnosti naradnom mjestu.

Pojam i oblici preduzeća

-  Poznaje pojam i

oblike preduzeća.

-  Razlikuje oblike

preduzeća.-  Nabraja organe

preduzeća.-  Pravi organizacionu

šemu različitihpreduzeća.

- Razvijaorganizatorskesposobnosti.

- Analizaorganizacionihstrultura različitihpreduzeća.

- Diskusija.

-  Nabraja i opisujeopšte aktepreduzeća.

-  Prepoznaje opšteakte preduzeća.

- Identifikuje se sapreduzećem.

-  Poznaje načineprestanka rada

preduzeća.

-  Uspunjavadokumentaciju

potrebnu zaprestanak radapreduzeća.

- Preuzimaodgovornost prema

sebi i drugima.

- Simulacijaprikupljanja i

ispunjavanjadokumenta zaprestanak radapreduzeća.

Banke i druge finansijske organizacije

-  Poznaje funkcijubanke i prepoznajedruge finansijskeorganizacije.

-  Razlikuje nadležnostifinansijskihorganizacija.

- Razvija pozitivanodnos premasredstvima.

-  Poznaje funkcijubanke i prepoznaje

druge finansijskeorganizacije.

-  Uočava razlike unadležnostima

banaka i drugihfinansijskihorganizacija.

- Razvijasamopouzdanje.

- Analiza nadležnostifinansijskih

organizacija.- Diskusija.

-  Upoznaje se saugovorom o kreditu,o depozitu,ugovorom o sefu.

-  Sastavlja ugovor okreditu, depozitu iugovor o sefu.

- Razvija precizost uizražavanjau iodgovornost.

- Sastavljanjeugovora.

- diskusija.

-  Definiše akreditiv. -  Sastavlja akreditiv. - Sastavljanjeakreditiva.

-  Razlikuje posloveunutrašnjegprometa, i devizneposlove.

- Razlikuje posloveunutrašnjegprometa, i devizne

- Razvijapreduzetnički duh.

Page 61: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 61/181

 61

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastave

učenik učenik učenik

poslove.

-  Prepoznaje hartijeod vrijednosti(pojam i vrste):

-  mjenica,-  ček,-  konosman,-  ista za skladištenje,-  akcija(dionica),- obveznica.

-  Barata hartijama odvrijednosti.

-  Ispunjava:-  mjenicu,-  ček,-  konosman,-  listu za skladištenje,-  akcije(dionica),- obveznicu.

- Razvija odgovornostu vezi sa izdavanjemhartija odvrijednosti.

- Analiza hartija odvrijednosti isimulacija rada snjima.

Obligacioni odnosi

-  Upoznaje i razlikujeugovore privrednogprava (pojam iosobenosti),

-  upoznaje ugovor oprodaji(pojam i bitnielementi ugovora).

-  Vrši zaključivanjeugovora(ponuda iprihvat ponude)

-  na konkretnomprimjeru primjenjujeobaveze prodavca ikupca.

-  predviđa posljediceneispunjenjaugovora.

- Razvija svjest opreuzimanjuodgovornosti ipoštovanju odredbiugovora.

- Simulacija situacija.

-  Upoznaje ugovor oposredovanju (pojami značaj).

-  Na konkretnomprimjeru određujeprava i obaveze

stranaka.

- Razvija osjećaj zapravdu.

- Simulacija situacija.

-  Upoznaje ugovor ošpediciji (pojam ivrste špedicije).

-  Na konkretnomprimjeru određujeprava i obavezepošiljaoca,prevoznika iprimaoca.

- Razvija preziznost,radnu odgovornost,komunikarivnsot idisljednost.

- Ispisivanje ugovora.-  Rad u parovima ili

grupama.- Simulacija situacija.

-  Upoznaje saugovorom o prevozurobe i putnika(pojam i značaj).

-  Na konkretnomprimjeru određujeprava i obavezeugovornih strana.

- Razvija preziznost,radnu odgovornost,komunikarivnost idisljednost.

- Ispisivanje ugovora.-  Rad u parovima ili

grupama.- Simulacija situacija.

-  Detaljnije upoznajeugovor oangažovanjuugostiteljskihkapaciteta(ugovor oalotmanu).

-  Poznaje i znautemeljiti obavezeturističke agencije iobaveze ugostitelja.

-  Sastavlja ugovor oalotmanu.

- Razvija preziznost,radnu odgovornost,komunikativnost idisljednost.

- Ispisivanje ugovora.-  Rad u parovima ili

grupama.-simulacija situacija.

-  Upoznaje ugovor o

osiguranju(pojam iznačaj).

-  Zaključuje ugovor i

polisu osiguranja,ispunjava

- Razvija preziznost,

radnu odgovornost,komunikativnost i

- Ispisivanje ugovora.

-  Rad u parovima iligrupama.

Page 62: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 62/181

 62

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastave

učenik učenik učenik

-  Detaljnije upoznajeosiguranje imovine,

osiguranje lica.

odgovarajučeformulare.

-  Definiše obavezestranaka.

disljednost. -Simulacija situacija.

-  Obrazložiodgovornost(pojam ivrste odgovornosti) irazumije posebnevrste odgovornosti:odgovornost zaprivredne prestupe,odgovornost zaprekršaje, privatno-

pravna odgovornostugostitelja,odgovornost radnika.

- Razvijaju svijest oposljedicamaneodgovornogpostupanja.

5. Okvirni spisak literature i drugih izvora-  Doc. dr M. Vukčević, mr M. Dokić: Poslovno pravo - skripta, Fakultet za turizam,

hotelijerstvo i trgovinu, Bar, 2006.-  I. Jankovec, D. Krivokapić: Privredno pravo (priručnik za polaganje pravosudnog

ispita, Privredni savjetnik, Beograd, 2003.-  Primjeri ugovora.-  Primjeri hartija od vrijednost.-  Odgovarajući propisi.

6. Materijalni uslovi za izvođenje nastave 

-  Biblioteka,;-  računar;-  episkop.

7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika-  Provjeravaju se i ocjenjuju usmeni odgovori najmanje jednom u klasifikacionom

periodu.-  Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u

klasifikacionom periodu.-

  Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjenadobijenih u klasifikacionim periodima.

8. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta-  Pozitivna ocjena na kraju školske godine.

9. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika-  Diplomirani pravnik.

Page 63: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 63/181

 63

10. Povezanost predmeta

ZnanjaPovezanost sa drugim predmetima

Predmet Znanja

- Ugovor o kreditu, depozitu,sefu

- Ugovori o prodaji- Ugovori o prevozu

- Tehnika prodaje- Praktična nastava

- Prodaja robe zanegotovinska sredstvaplaćanja

- Tehnika snadbijevanjaprodavnice robom

- Tehnika preuzimanja robe

- Vrste privrednih subjekata- Ekonomika i organizacija

trgovinskih preduzeća- Vrste preduzeća

-  Bankarski poslovi -  Finansijsko poslovanje - Tržište novca i tržištekapitala

Page 64: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 64/181

 64

1.2.7. FINANSIJSKO POSLOVANJE

1. Naziv predmeta: FINANSIJSKO POSLOVANJE

2. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave

RazredVrste nastave

UkupnoTeorija Vježbe

Praktičnanastava

I

II

III 72 72

IV

Ukupno 72 72

3. Opšti ciljevi nastave-  Definisanjem opštih ciljeva bitno je odrediti kako predmet, za koji se priprema

katalog znanja, doprinosi:-  Dazvoju ličnosti učenika.

Razvoju njegovih socijalnih kompetencija i osposobljava ga za integraciju usocijalni život, posebno za aktivan život u građanskom demokratskom društvu.

-  Upoznavanju dostignuća i metode rada nauka i umjetnosti s orijentacijom nanjihovu upotrebu u svakodnevnom životu.

-  Usvajanju opštih i stručnih znanja, razvijanju opštih kompetencija za rješavanjeproblema u svakodnevnom životu, ali i stručnih kompetencija za određenozanimanje.

Page 65: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 65/181

 65

4. Sadržaj/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljeviRazred: TREĆI 

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastave

učenik učenik učenik

Finansije i nauka o finansijama -  Definiše pojam

finansija.-  Objašnjava ulogu

finansija usavremenom društvui vrši njihovupodjelu.

-  Definiše novac.-  Nabraja i opisuje

funkcije novca.

-  Pojašnjava razlikuizmeđu valute ideviza.

-  Razlikuje nauku ofinansijama od drugihnauka koje se baveevidencijomfinansijskih sredstava.

-  Razlikuje valute idevize.

-  Razlikuje funkcijenovca.

- Razvija pozitivnuorjentaciju premaprofesiji.

-  Razvija odgovornost.

-  Posjeta finansijskojslužbi privrednogdruštva.

Osnove finansija u privrednom društvu

-  Opisuje ulogu ifunkcije finansija uprivrednom društvu.

-  Objašnjavafinansijsku situacijupreduzeća iorganizacionu

strukturu finansijskeslužbe.-  Definiše značaj

finansijske politikepreduzeća.

-  Na primjerima,objašnjava radfinansijske službe.

-  Razlikuje finansijkostanje i finansijskusituaciju preduzeća.

- Razvija urednost uradu.

-  Pridržava se etičkihkodeksa.

-  Posjeta finansijskojustanovi.

-  Simulacija radafinansijske službe isaradnja sa ostalimslužbama upreduzeću.

-

  Diskusija.

Organizacija obavljanja finansijskih poslovanja u privrednim društvima 

-  Definiše pojam,vrste i sadržajfinansijskih poslovau privrednimdruštvima.

-

 Definiše organizacijui organizacionipoložaj finansijskeslužbe u privrednimdruštvima.

-  Pojašnjava značajinformacionogsistema privrednogdruštva i njegovuprimjenu u radu.

-  Definiše organizacijui vrste poslova u

blagajničkomposlovanju.

-  Na primjerima, navodioblike radafinansijskih službi.

-  Koristi informacionisistem.

-

 Demonstrira obračundnevnog pazara iuplatu.

-  Obračunava pdv iostale vrste poreza.

-  Razlikuje finansijskeposlove odračunovodstvenihposlova.

- Razvijaprofesionalan odnosprema poslu.

-  Izradaorganizacione šemefinansijske službe.

-  Popunjavanjeglavne knjigeblagajne.

-  Simulacija obračunadnevnog pazara iuplate.

-  Izračunavanje pdv-ai ostalih vrstaporeza na zadatimprimjerima.

Page 66: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 66/181

 66

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastave

učenik učenik učenik

-  Definiše blagajničkimaksimum.

-  Definiše blagajničkidnevnik i vrsteblagajne.

-  Definiše instrumenteobračuna i uplatednevnog pazara.

-  Nabraja vrste porezai pojašnjava načinenjihovog obračuna.

-  Pojašnjava porez nadodatnu vrijednost(pdv).

Finansijsko poslovanje privrednog društva u unutrašnjem prometu

-  Opisuje finansijskoposlovanje sabankama i ostalimposlovnimpartnerima.

-  Pojašnjava načinplaćanja uunutrašnjemprometu.

-  Definiše pojam ioblike izvorafinansiranja.

-  Opisuje eksterno(vanjsko) i interno(unutrašnje)finansiranjeprivrednog društva.

-  Definiše pojamfinansijskogupravljanjaprivrednim

društvom.

-  Razlikuje načinfinansijkog poslovanjasa bankama i ostalimposlovnim partnerima.

-  Uočava razlike izmeđueksternog i internogfinansiranja.

-  Popunjava obrasce(formulare) zadobijanje kredita.

- Razvija: preciznost,efikasnost,odgovornost iljubaznost.

-  Posjeta finansijskojinstituciji- banci

-  Popunjavanjekreditnih obrazaca.

-  Simulacijaapliciranja zaeksternofinansiranje.

-  Diskusija.

Finansijsko poslovanje privrednog društva sa inostranstvom

-  Definiše instrumenteza gotovinske uplatei isplate.

-  Razumije pojamdeviznog sistema,sredstva zameđunarodnaplaćanja.

-  Razumije pojam i

načinemeđunarodnog

-  Razlikuje instrumenteza gotovinske uplate iisplate.

-  Obavlja poslovemeđunarodnogplaćanja.

-  Razlikuje pojmovedevizni kurs, valutnikurs i paritet.

-

  Poznaje sredstvameđunarodnog

- Razvija radni moral,preciznost,efikasnost,odgovornost,ljubaznost isigurnost.

-  Provjera deviznogkursa puteminterneta.

-  Simulacija plaćanjana različite načine-elektronsko i dr.

-  Popunjavanjenaloga za isplatu iotvaranje

akreditiva.

Page 67: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 67/181

 67

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastave

učenik učenik učenik

plaćanja. plaćanja.

Tržište novca i tržište kapitala

-  Razumije pojaminstrumenataplaćanja- hartije odvrijednosti.

-  Definiše mjenicu čeki ostala sredstvaplaćanja.

-  Primjenjujemeđunarodne načineplaćanja.

-  Razlikuje mjenicu iček od ostalihsredstava plaćanja.

- Razvija samostalnostu procjenjivanjupotreba.

-  Razvijapreduzetnički duh.

-  Posjeta berzi(brokerskoj kuci).

-  Promjena deviza naosnovu kursne liste.

Međunarodne finansijske organizacije 

-  Definiše ulogumeđunarodnih

finansijskihorganizacija(evropska banka zainvesticije, svetskabanka, mmf i dr. )

-  Razlikuje uloge inadležnosti

međunarodnihfinansijskih

organizacija.

- Razvija pravilanodnos prema

međunarodniminstitucijama.

-  Posjeta webprezentacijama

navedenihinstitucija.-  Predstavljanje

nadležnostiinstitucija.

-  Diskusija.

Finansijske kontrole

-  Razumije pojam ivrste finansijskekontrole.

-  Opisuje elementeinterne i eksternakontrole.

-  Nabraja organe kojesu nadležni zaizvršenje kontrole.

-  Pažljivo sistematizujesva dokumenta zainternu i eksternukontrolu.

- Razvijatransparentnost uradu.

-  Razvija osjećaj zatimski rad isamokritičnost.

-  Sastaviti finansijskiizveštaj u skaladusa zakonom.

5. Okvirni spisak literature i drugih izvora-  D. Krasulja, M. Ivanišević: Poslovne finansije, Centar za izdavačku delatnost

Ekonomskog fakulteta, Beograd, 2006.-  Lj. Lučić: Preduzetničke finansije, Akademska knjiga, Novi Sad, 2006.-  D. Roller, M. Roller: Porez na dodanu vrijednost i drugi porezi na promet,

Informator, Zagreb, 1997.

-  Frederic S. Mishkin, Stanley G. Eakins: Financijska tržišta + institucije, Mate,Zagreb, 2005.

-  A. J. Živković, Ž. Ristić: Finansijsko i devizno poslovanje, Eigoja štampa,Beograd, 1995.

-  S. M. Baltić: Emisija i plasman hartija od vrijednosti: svjetska praksa ijugoslovenska stvarnost, Postdiplomske studije Preduzetnička ekonomijaEkonomskog fakulteta, Podgorica, 1998.

-  M. A. Giunio: Mjenica: instrument kreditiranja i naplate nakon ukidanjaakceptnog naloga, Informator, Zagreb, 1999.

6. Materijalni uslovi za izvođenje nastave-  Kompjuter povezan sa internet mrežom, projektor sa projektor platnom, hartije

od vrednosti (bjanko), instumenti za gotovinska plaćanja i i bezgotovinskaplaćanja (za vježbe).

Page 68: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 68/181

 68

7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika-  Provjera znanja vrši se usmeno, pismeno i u toku vježbi.-  Usmeno po jedna ocjena u svakom klasifikacionom periodu.-  Pismena provjera znanja – test (po jedan u polugodištu).-  Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u

klasifikacionom periodu.-  Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena

dobijenih u klasifikacionim periodima.

8. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta-  Pozitivna ocjena na kraju školske godine.

9. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika-  Diplomirani ekonomista.

10. Povezanost predmeta

Znanja

Povezanost sa drugim predmetima 

Predmet Znanja

- Organizacija obavljanjafinansijskog poslovanja uprivrednim društvima.

- Finansijsko poslovanjeprivrednog društva uunutrašnjem prometu

- Tehnika prodaje- Praktična nastava

- Tehnika blagajničkogposlovanja

- Organizacija obavljanjafinansijskog poslovanja uprivrednim društvima

-  Preduzetništvo - Sektor finansija iračunovodstvo

-  Tržište novca i tržištekapitala

-  Privredno pravo - Bankarski poslovi

Page 69: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 69/181

 69

1.2.8. PREDUZETNIŠTVO

1. Naziv predmeta: PREDUZETNIŠTVO

2. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave

RazredVrste nastave

UkupnoTeorija Vježbe

Praktičnanastava

I

II

III 20 52 72

IV

Ukupno 20 52 72

3. Opšti ciljevi nastave- Razvijanje preduzetničke sposobnosti.- Sticanje znanja o razvoju biznis ideje.- Sticanje znanja o izradi biznis plana.- Sticanje znanja i vještina za osnivanje privrednog društva.- Sticanje znanja i vještina za upravljanje malim privrednim društvom.- Osposobljavanje za rad u timu.- Osposobljavanje za primjenu moderne vrste komunikacije.- Osposobljavanje za prezentovanje rezultata rada uz pomoć savremenih

tehnologija.

Page 70: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 70/181

 70

4. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljeviRazred: TREĆI

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastaveučenik učenik učenik

Biznis ideja i biznis plan- Upoznaje pojambiznis ideja.

- Opisuje nastanakbiznis ideje.

- Nabraja iopredjeljuje se zaposlovnu ideju.

- Upoznaje pojmove:vizija, misija,strategija, ciljevi.

- Upoznaje postupakistraživanja tržišta

- Upoznaje pojmove:marketing plan iplan prodaje.

- Opisuje elementefinansijskog planaprivrednog društva.

- Objašnjavaneophodnostočuvanja životnesredine.

- Rezimira biznis

plan.- Prezentuje biznis

- Suočavajućiargumente kritičkiprocjenjujekvalitet poslovneideje u skladu sapostulatimatržišnogposlovanja.

- Uviđa važnostizrade biznis planau kontekstu

obezbjeđivanjapodrške, kakounutar samogprivrednog društvatako i od straneeksternih partnera(investitora,kreditora).

- Razlikuje pojmove:vizija, misija,strategija.

- Kroz primjereobrazlaže ciljeveprivrednog društva.

- Kroz primjereobrazlaže postupakistraživanja tržištana novomprimjeru.

-  Izvodi zaključke opotencijalnojkonkurenciji.

-  Izvodi zaključak o

potencijalnimkupcima/korisnici-ma usluga.

- Vrši opisproizvoda/usluga.

- Uviđa značajsprovođenjakontrole kvalitetaproizvoda/usluga.

- Kroz primjereobrazlaže elementefinansijskog plana

privrednog društva- Sarađuje kod

- Razvija osjećaj zakreativnost.

- Razvija sposobnostpostizanjakompromis.

- Razvija analitičkomišljenje.

- Razvijaodgovornost uradu.

- Razvija stručnost.

- Uočava važnostočuvanja zdraveživotne sredine.

- Razvija osjećaj zamarljivost ipreciznost.

- Poželjno jeučenicima ukazatina primjere.

- Organizovatiprisustvopredstavnikarealnog privrednogdruštva.

- Primjena tehnika

za unapređenjenabraja mogućevrste djelatnosti.

- Opisuje pojambiznis plan.

- Razmišljanja, npr.eksperiment šestšešira.

- Kao model može daposluži biznis planrealnog privrednogdruštva.

- Pripremitiintegralnu cjelinuod elemenatabiznis plana.

Page 71: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 71/181

 71

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastaveučenik učenik učenik

plan. izrade planaočuvanja životne

sredine zakonkretnoprivredno društvo.

- Oblikuje dinamikurealizacije biznisplana.

- Kritički procjenjujeslabosti sačinjenogbiznis plana.

Osnivanje privrednog društva Ime privrednog društva - Nabraja moguća

rješenja za imeprivrednog društva.

- Opredjeljuje se za

ime privrednogdruštva u skladu sapropisima ipoštujući principejednostavnosti ijedinstvenosti.

- Razvija logičko

mišljenje isposobnost zapravilnorasuđivanje izaključivanje.

- Rad u grupama:

učenici predlažumoguća rješenja anakon toga, krozdiskusiju, donoseodluku.

Vizuelni identitet privrednog društva - Upoznaje elemente

i značajoblikovanjavizuelnogidentitetaprivrednog društva.

- Oblikuje vizuelniidentitetprivrednog društva.

- Stiče radne navike. - Rad na računaru:učenici koristeprograme zaobradu teksta islika.

Registracija privrednog društva - Upoznaje postupak

registracijeprivrednog društva.

- Opisuje mogućeoblikeorganizovanjaprivrednog društva.

- Popunjavaformulare zaregistracijuprivrednog društva.

- Sprovodi aktivnostina pribavljanjupečata i štambilja.

- Identifikacija sapreduzećem.

Otvaranje računa kod poslovne banke - Opisuje postupak

otvaranja računakod poslovnebanke.

- Popunjava

formulare zaotvaranje računakod poslovnebanke.

- Obavlja postupakotvaranja računakod poslovnebanke.

-  Izrada organograma

privrednog društva.

Poslovni kodeks preduzeća - Upoznaje pojam

poslovni kodeksprivrednog društva.

- Nabraja elementeposlovnog kodeksa.

- Popunjavaformulare zaotvaranje računakod poslovnebanke.

Page 72: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 72/181

 72

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastaveučenik učenik učenik

- Obavlja postupakotvaranja računa

kod poslovnebanke.Organizaciona struktura privrednog društva - Upoznaje tipove

organizacionestruktureprivrednog društva.

- Pronalazi sličnosti irazlike izmeđurazličitih tipovaorganizacionihstrukturaprivrednog društva.

Rad u sektorima i poslovanje privrednog društva - Upoznaje različite

nivoe upravljanja

privrednimdruštvom.

- Upoznaje postupakzasnivanja radnogodnosa uprivrednomdruštvu.

- Upoznaje postupakizrade godišnjegizvještaja o radu.

- Pronalazi sličnosti irazlike u nivoima

upravljanjaprivrednimdruštvom.

- Popunjava prijavuo slobodnomradnom mjestu.

- Učestvuje u izradijednostavnoggodišnjegizvještaja o radu.

- Razvija sposobnostsnalaženja u

hijerarhijisocijalnih odnosa.

- Kao model može daposluži konkurs za

prijem u radniodnos objavljen udnevnoj štampi.

Služba opštih poslova 

- Nabraja i opisujeaktivnosti u okviruslužbe opštihposlova.

- Obavlja usmenu ipisanukomunikacijuunutar privrednogdruštva i saeksternimpartnerima.

- Tehnički održavainternet sajtprivrednog društva.

- Šalje i prima poštui druge službene

materijale.

- Razvija spremnost isposobnost zasaradnju.

- Razvijaodgovornost uradu.

- Rad u grupama odtri do pet učenika.- upotrebljava

kancelarijskuopremu (telefon,faks, fotokopiraparat, skener,štampač).

Sektor marketing - Upoznaje pojam

marketinga.- Opisuje postupak

istraživanja tržišta.- Upoznaje pojam i

elementemarketing miksa:proizvod, cijena,promocija idistribucija.

- Kroz primjereobrazlaže strukturuasortimanaproizvoda/usluga.

- Sprovodi postupakformiranja cijeneproizvoda/usluga.

- Kroz primjereobrazlaže važnost inačine promocije.

- Upoređuje mogućarješenja za

- Razvijakomunikativnost,efikasnost u radu,marljivost ipreciznost.

- Rad na računaru:učenici koristeprograme zaobradu teksta islika, kao iprograme zaelektronskukomunikaciju.

-  Izrada reklamnogmaterijala.

Page 73: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 73/181

 73

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastaveučenik učenik učenik

reklamni slogan ireklamnu poruku

privrednog društva.- Upoređuje mogućeforme i sadržajereklamnogmaterijala.

- Planira načinreklamiranjaprivrednog društva,odnosnoproizvoda/usluge.

- Kroz primjereobrazlaže moguće

načine distribucije.Sektor komercijala - Upoznaje vrste i

elementedokumentacijekoja prati poslovenabavke i prodaje.

-  Izrađuje ponudu,porudžbenicu,predračun, upit,račun i ostaladokumenta izoblasti poslovanabavke i prodaje.

- Razvija analitičkomišljenje.

Sektor finansija i računovodstvo - Opisuje postupak

obračuna zarada.- Opisuje način

obračuna poreza idoprinosa.

- Upoznajeblagajničkeposlove.

- Upoznaje postupakplaćanja dospjelihobaveza i naplatedospjelihpotraživanja.

- Kroz primjereobrazlaže načinobračuna zarada,poreza i doprinosa.

- Obavljablagajničkeposlove.

- Obavlja posloveplaćanja dospjelihobaveza i naplatedospjelihpotraživanja.

- Podstiče razvojtačnosti,preciznosti iurednosti.

- Formira stav opreuzimanjuodgovornosti.

5. Okvirni spisak literature i drugih izvora- V. Vukotić: Preduzetništvo i biznis, Ekonomski fakultet, Podgorica, 1996.- J. Manojlović, S. Ignjatović: Poslovna i službena korespondencija za I razred,

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2005.- D. Bogdanović, G. Ivanišević: Osnovi ekonomije za I razred, Zavod za udžbenike i

nastavna sredstva, Beograd, 2004.- D. Dragiđić, B. Ilić, B. Medojević, M. Pavlović: Osnovi ekonomije za II razred,

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2004.- R. Rajović: Osnovi prava za I razred, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva,

Beograd, 2004.- Publikacija Moj Biznis, Montenegro Biznis Alijansa, Podgorica, 2004.

- H. Potit: Kako započeti sopstveni biznis, CID, Podgorica, 1997.

Page 74: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 74/181

 74

6. Materijalni uslovi za izvođenje nastave- Učionica sa najmanje pet računara snabdjevenih adekvatnom programskom

opremom, fax, telefon, skener, štampač, fotokopir aparat.

7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika- Provjera znanja vrši se usmeno, pismeno i na vježbama.- Usmeno najmanje jednom u klasifikacionom periodu.- Pisani radovi učenika (testovi, eseji, domaći zadaci).- Rad na vježbama (najmanje jedna ocjena u svakom klasifikacionom periodu).- Ocjenjuje se razumijevanje i zainteresovanost učenika za rad, urednost,

preciznost, tačnost, kreativnost i sl.- Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u

klasifikacionom periodu.- Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena

dobijenih u klasifikacionim periodima.

8. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta

- Pozitivna ocjena na kraju godine.

9. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika- Diplomirani ekonomista.

10. Povezanost predmeta

ZnanjaPovezanost sa drugim predmetima

Predmet Znanja-  Sektor finansija i

računovodstvo-  Finansijsko poslovanje - Organizacija obavljanja

finansijskog poslovanja uprivrednim društvima

-  Sektor komercijala -  Ekonomika i organizacijatrgovinskih preduzeća

- Nosioci trgovinskedjelatnosti

-  Osnivanje privrednogdruštva

-  Služba opštih poslova-  Služba marketing-  Sektor komercijala-  Sektor finansija i

računovodstvo

-  Ekonomika i organizacijatrgovinskih preduzeća

- Osnovni pojmovi o privredii preduzećima

-  Prodaja- pojam, oblici,načela i organizacijafunkcije prodaje

-  Nabavna funkcija- pojam,plan nabavke, kanalinabavke, organizacija

-  Marketing- karakteristike,instrumenti i modeli

organizovanja ove funkcije-  Organizacija kadrovske i

finansijskoračunovodstvene funkcij

-  Sektor komercijala-  Sektor finansija i

računovodstvo

-  Računovodstvo - Specifičnostiknjigovodrstveneevidencije u trgovinskompreduzeću

-  Evidencija realizacije robe.-  Troškovi trgovine

-  Služba marketing -  Marketing u trgovini - Istraživanje tržišta-  Instrumenti marketinga

trgovinskih preduzeća-  Implementacija

Page 75: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 75/181

 75

ZnanjaPovezanost sa drugim predmetima

Predmet Znanjainstrumenata marketinga

-  Služba marketing-  Sektor komercijala

-  Tehnika prodaje-  Praktična nastava

- Aranžiranje i dekoracijaizloga

-

  Raspoređivanje robe

-  Izlaganje robe-  Služba marketing-  Sektor komercijala

-  Menadžment prodaje - Menadžment u prodajnomposlovanju

-  Istraživanje tržišta prodaje-  Menadžment u planiranju i

tehnici prodaje robe-  Menadžment maloprodaje

Page 76: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 76/181

 76

1.2.9. RAČUNOVODSTVO

1. Naziv predmeta: RAČUNOVODSTVO

2. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave

RazredVrste nastave

UkupnoTeorija Vježbe

Praktičnanastava

I

II

III

IV 66 33 99

Ukupno 66 33 99

3. Opšti ciljevi nastave- Shvatanje značaja i uloge računovodstva u evidenciji poslovnih događaja.- Shvatanje neophodnosti tačnog, urednog i pravovremenog davanja

računovodstvenih informacija za poslovno odlučivanje.- Razumijevanje smisla za očuvanje i racionalno korišćenje i odgovornost za

sredstva kojima se posluje.- Obavljanje računovodstvenih poslova na računaru.- Osposobljavanje za povezivanje stečenih teorijsko stručnih znanja sa praksom

konkretnih privrednih subjekata.- Osposobljavanje za samostalan rad.

Page 77: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 77/181

 77

4. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljeviRazred: ČETVRTI

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastaveučenik učenik učenik

Uvod u računovodstvo- Upoznaje pojam i

zadatkeračunovodstva.

- Analizira zadatkeračunovodstva.

- Razvija svijest označajuračunovodstva.

Sredstva i izvori sredstava- Objašnjava

karakteristikeosnovnih i obrtnihsredstava.

- Nabraja vrsteosnovnih sredstavaprema namjeni.

- Nabraja i obrazlažeizvore sredstava.

- Razlikuje osnovna iobrtna sredstva

- Razlikuje izvoresredstava.

- Određuje netoimovinu.

- Razvija tačnost ipreciznost.

Vježbe:- Razvrstavanje

sredstava i izvorasredstava.

Bilans i bilansne promjene- Upoznaje značaj

inventarisanja.- Razumije pojam

bilansa.- Objašnjava bilansnu

ravnotežu.- Objašnjava

poslovne promjenei njihov uticaj nabilans stanja.

- Objašnjavasukcesivne bilanse.

- Objašnjavaraščlanjivanjebilansa na konta.

- Formira ipopunjava početniinventar.

- Uočava sličnosti irazlike izmeđuinventara i bilansa.

- Formira početnibilans.

- Razlikuje osnovnegrupe poslovnihpromjena.

-  Izrađuje sukcesivnebilanse.

- Vrši raščlanjivanjebilansa na konta.

- Razvijasistematičnost uradu.

Vježba:- Astavljanje

početnoginventara.

- Sastavljanjepočetnog bilansa.

- Raščlanjivanjebilansa na konta.

Pojam i vrste konta- Upoznaje pojam i

vrste konta.- Razumije pravila

knjiženja na

aktivnim i pasivnimkontima.

- Razlikuje oblike ivrste konta.

- Knjiži poslovnepromjene na

kontima.-  Izrađuje bilans naosnovu stanja nakontima.

-  Izrađuje probni ikrajnji bilans.

- Stiče tačnost iodgovornost.

Vježbe:- Otvaranje konta na

osnovu početnogstanja.

- Knjiženje nakontima.- Zaključak konta i

saldo zaizravnanje.

- Sastavljanjeprobnog bilansa.

- Ponovno otvaranjekonta.

Poslovne knjige dvojnog knjigovodstva- Definiše

karakteristikedvojnogknjigovodstva.

- Razlikuje prosto idvojnoknjigovodstvo.

- Razlikuje

- Razvija tačnost.- Razvija urednost.- Razvija

sistematičnost.

Vježbe:- Popunjavanje

knjigovodstveneevidencije.

Page 78: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 78/181

 78

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastaveučenik učenik učenik

- Upoznajeknjigovodstvenu

dokumentaciju.- Objašnjavaposlovne knjige:-dnevnik-glavnu knjigu-pomoćne knjige.

knjigovodstvenudokumentaciju.

- Upoređujehronološku i

sistematskuevidenciju.

- Hronološkaevidencija

poslovnihpromjena.- Sistematska

evidencijaposlovnihpromjena.

Knjigovodstvena evidencija nabavke robe u trgovinskom preduzeću- Nabraja i

objašnjava cijenerobe u trgovini.

- Poznaje oblikerazlike u cijenama

robe (marža, rabat,slobodno formiranjecijena).

- Upoznajekalkukaciju cijenatrgovinske robe.

- Pojašnjavadokumetacijuvezanu za nabavkurobe.

- Objašnjavaevidenciju nabavkerobe.

- Razlikuje cijenerobe u trgovini.

- Upoređuje oblikerazlike u cijenirobe (marža, rabat,

slobodnoformiranje cijena).

-  Izrađuje kalkulacijenabavne i prodajnecijene robe.

-  Ilustrujedokumenta vezanaza nabavku robe.

- Knjiži nabavkurobe.

- Razvijasamostalnost uradu.

Vežbe:-  Izrada kalkulacija

cijena.- Kalkulacija

prodajne cijene sa

porezom na dodatuvrijednost.

- Popunjavanjedokumentacijevezane za nabavkurobe.

- Evidencija nabavkerobe kada se zalihevode po različitimcijenama.

- Evidencijapovećanja ismanjenjaprodajne cijene.

Poslovanje preko žiro računa i blagajničko poslovanje- Upoznaje žiro

račun.- Objašnjava

otvaranje žiroračuna.

- Nabraja iobjašnjavainstrumente platnog

prometa.- Objašnjava dnevniizvod banke.

- Upoznajeblagajničkoposlovanje.

- Objašnjavablagajničkimaksimum.

- Nabraja iobjašnjavablagajničku

dokumentaciju inaloge.

- Razlikuje žiroračun i blagajnu.

- Razlikujedokumanta zanaplatu i isplatu sažiro računa.

- Knjiži na kontu žiroračun.

- Određuje naprimjerutrgovinskogpreduzeća blagajničkimaksimum.

- Uočava razlikuizmeđu naloga idokumenta u vezisa naplatom iisplatom novca izblagajne.

- Knjiži naplate iisplate preko

- Razvijasistematičnost.

- Razvija tačnost ipreciznost.

- Razvija urednost.

Vježbe:- Knjiženje poslovnih

promjena na žiroračunu.

- Knjiženje ublagajničkomdnevniku sapratećom

dokumentacijom.- Evidencijanovčanih sredstavana žiro računu iblagajni.

Page 79: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 79/181

 79

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastaveučenik učenik učenik

blagajne.Evidencija realizacije robe

- Objašnjavaevidenciju robe.- Objašnjava

dokumentacijuvezanu zarealizaciju robe.

- Objašnjavaevidencijurealizacije robe.

- Analizirarealizaciju robe.- Analizira

dokumentacijuvezanu zarealizaciju robe.

- Knjiži realizacijurobe kada se zalihevode po različitimcijenama.

- Podstiče preciznosti ažurnost. Vježbe:- Popunjavanje

dokumentacijevezane zarealizaciju robe.

- Evidencijarealizacije robekada se zalihe vodepo različitimcijenama.

- Knjiženjeostvarene razlike u

cijeni.Troškovi trgovine- Pojašnjava troškove

u trgovini.- Nabraja i definiše

vrste troškova utrgovini.

- Objašnjavaevidenciju svihvrsta troškova utrgovini.

- Pojašnjavaknjiženje prekokonta vremenskihrazgraničenja.

- Razlikuje troškovetrgovine povrstama.

- Knjiži troškovetrgovine.

- Knjiži na kontimavremenskihrazgraničenja.

- Razvijaekonomičnost.

Vježbe:- Evidencija troškova

trgovine i prenosrashoda.

- Evidencija troškovana kontimavremenskihrazgraničenja.

Obračun rezultata poslovanja trgovinskih preduzeća- Upoznaje način

utvrđivanjafinansijskogrezultata.

- Objašnjava ukupanprihod i dobit.

- Objašnjava

gubitak.

- Razlikuje prihode irashode.

- Određujefinansijski rezultat.

- Knjiži prenosprihoda i rashoda.

- Knjiži rezultat

poslovanja.- Knjiži raspodjeludobiti.

- Utvrđuje pokrićegubitka.

- Razvija tačnost.- Stiče odgovornost.

Vježbe:- Knjiženje prenosa

rashoda i prihoda.- Knjiženje rezultata

poslovanja.- Raspodjela dobiti.

5. Okvirni spisak literature i drugih izvora- V. Poznanić Leko: Računovodstvo, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva,

Beograd, 1999.- R. Radovanović, K. Škarić: Finansijsko računovodstvo, Beograd, 1999.- V. Poznanić Leko, J. Mugoša, K. Stanisavljević Dulijan: Zbirka zadataka iz

računovodstva, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2000.

Page 80: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 80/181

 80

6. Materijalni uslovi za izvođenje nastave- Računar sa programskom opremom;- aparati za kopiranje i umnožavanje;-  računovodstvene sheme;- kontni plan;-  stručni časopisi.

7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika- Usmena provjera znanja, najmanje jednom u klasifikacionom periodu.- Pismeni zadaci, po jedan u klasifikacionom periodu.- Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u

klasifikacionom periodu.- Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena

dobijenih u klasifikacionim periodima.

8. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta- Pozitivna ocjena na kraju školske godine.

9. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika- Diplomirani ekonomista.

10. Povezanost predmeta

ZnanjaPovezanost sa drugim predmetima

Predmet Znanja

- Sredstva i izvori sredstava- Obračun rezultata

poslovanja trgovinskog

preduzeća

- Ekonomika i organizacijatrgovinskih preduzeća

- Sredstva preduzeća i izvorisredstava preduzeća

- Raspodjela ostvarenih

rezultata

- Nabavka robe- Realizacija robe

- Menadžment prodaje

- Dokumentacija u vezi snabavkom robe

- Dokumentacija u vezi sprodajom robe

- Specifičnostiknjigovodstvene evidencije utrgovinskom preduzeću

- Evidencija realizacije robe

- Tehnika prodaje- Praktična nastava

- Tehnika blagajničkogposlovanja

- Kalkulacija cijena umaloprodaji

- Evidencija u prodavnici-  Inventarisanje

- Specifičnostiknjigovodrstvene evidencijeu trgovinskom preduzeću

- Evidencija realizacije robe- Troškovi trgovine

- Preduzetništvo - Sektor komercijala- Sektor finansija iračunovodstvo

- Poslovanje preko žiro računai blagajničko poslovanje

- Ekonomika i organizacijatrgovinskih preduzeća

- Organizacija finansijskoračunovodstvene funkcije

Page 81: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 81/181

 81

1.2.10. MARKETING U TRGOVINI

1. Naziv predmeta: MARKETING U TRGOVINI

2. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave

RazredVrste nastave

UkupnoTeorija Vježbe

Praktičnanastava

I

II

III

IV 44 22 66

Ukupno 44 22 66

3. Opšti ciljevi nastave- Sticanje osnovnih znanja o marketingu.- Shvatanje savremene tendencije vođenja marketing politike.- Osposobljavanje za primjenu marketing koncepcija u praksi.- Razvijanje sposobnosti za primjenu metoda istraživanja radi povećanja profita.- Razvijanje osjećaja za odgovornost u radu.

Page 82: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 82/181

 82

4. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljeviRazred: ČETVRTI

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastaveučenik učenik učenik

Polazne osnove i perspektive marketinga trgovinskih kompanija- Objašnjava značajmarketinga zaposlovanjetrgovinskihkompanija.

- Upoznajesavremeni prilazizučavanjumarketingatrgovinskihkompanija.

- Navodi i objašnjavatrgovinskefunkcije.

- Uočava značajmarketinga utrgovinskimkompanijama.

- Analizira savremeniprilaz u izučavanjumarketinga.

- Razlikujetrgovinskefunkcije.

- Razvija svijest omarketingu kaosavremenojposlovnojkoncepciji.

Osnove tržišta- Upoznaje tržište.- Nabraja i

objašnjava tipovetržišta.

- Upoznaje elementetržišta,

- Objašnjava značajkonkurencije natržištu.

- Analizira tržište.- Razlikuje tipove

tržišta.- Određuje elemente

tržišta.- Analizira

konkurenciju natržištu.

- Razvija svijest označaju tržišta

- Upoznavanjeponude i tražnje naposmatranomtržištu.

Istraživanje tržišta- Objašnjava

istraživanje tržišta.- Obrazlaže svrhu

istraživanja tržišta.- Nabraja i

objašnjava metodeistraživanja tržišta.

- Opisuje potrebe imotive ponašanja

potrošača.

- Analiziraistraživanje tržišta.

- Razlikuje plan ipredmetistraživanja tržišta.

- Upoređuje metodeistraživanja tržišta.

- Razlikuje potrebe imotive ponašanja

potrošača.

- Razvijasamopouzdanje iodgovornost.

-  Istraživanje tržištametodomposmatranja imetodomispitivanja.

Instrumenti marketinga trgovinskih kompanija- Upoznaje pojam i

vrste instrumenatamarketingatrgovinskihkompanija:

- asortiman,- politika kvaliteta,- politika trgovačke

marke,- politika lokacije,- politika

komunikacije.

- Upoređujeinstrumentemarketingatrgovinskihkompanija.

- Određuje politikuasortimana.

- Analizira ličnuprodaju.

- Analizirazajedničkupromociju

- Razvijakreativnost.

- Razvijasnalažljivost.

- Razvijaodgovornost.

- Prezentacijaunapređenjaprodaje: nagradnaigra, kuponi.

Page 83: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 83/181

 83

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastaveučenik učenik učenik

- Politikaunapređenja

prodaje- Politika uređenjaprodajnog prostora

- Politika prodajnogosoblja.

proizvodnog itrgovinskog

preduzeća.- Upoređuje različite

oblike unapređenjaprodaje.

- Analizira motiveponašanjapotrošača.

Implementacija instrumenata marketinga- Objašnjava

povezanosttrgovinskog iproizvođačkog

marketing- miksa.- Obrazlaže trgovinu

i marketing.

- Razlikuje trgovinskii proizvođačkimiks.

- Uočava značaj

trgovine imarketinga.

5. Okvirni spisak literature i drugih izvora- S. Lovreta, H. Hanić, J. Ačić: Marketing, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva,

Beograd, 2003.- V. Kalinić, S. Ilić, M. Laketa: Marketing trgovinskih kompanija, Merkur doo,

Subotica, 2002.- B. Mihailović: Marketing menadžment, Štamparija Obod AD, Cetinje, 2003.- M. Milisavljević: Marketing, Ekonomski fakultet, Beograd, 1999.

6. Materijalni uslovi za izvođenje nastave- Računari sa odgovarajućom programskom opremom;- oprema za video produkciju.

7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika- Usmena provjera znanja, najmanje jednom u klasifikacionom periodu.- Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u

klasifikacionom periodu.- Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena

dobijenih u klasifikacionim periodima.

8. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta- Pozitivna ocjena na kraju školske godine.

9. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika- Diplomirani ekonomista.

10. Povezanost predmeta

ZnanjaPovezanost sa drugim predmetima

Predmet Znanja-  Istraživanje tržišta nabavke

i prodaje- Menadžmant u planiranju

prodaje- Unapređenje prodaje

- Menadžment prodaje - Istraživanje tržištaPlaniranje marketingaktivnosti

- Promocija- Kanali prodaje

Page 84: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 84/181

 84

ZnanjaPovezanost sa drugim predmetima

Predmet Znanja- Analiza podataka - Statistika. - Istaživanje tržišta- Planiranje marketing

aktivnosti- Ekonomika i organizacija

trgovinskih preduzeća- Rast i razvoj preduzeća

- Forme organizacijemarketinga - Ekonomika i organizacijatrgovinskih preduzeća - Organizacija marketingfunkcije u trgovinskimpreduzećima

-  Istraživanje marketinga-  Instrumenti marketinga

trgovinskih kompanija

- Tehnika prodaje- Praktična nastava

- Prodavnica- Roba kao predmet

poslovanja prodavnica- Tehnika snadbijevanja

prodavnice robom- Tehnika pripreme

prodajnog prostora- Aranžiranje i dekoracija

izloga

Instrumenti marketingatrgovinskih kompanija

-  Psihologija - Psihologija reklame

-  Istraživanje tržišta-  Instrumenti marketinga

trgovinskih preduzeća-  Implementacija

instrumenata marketinga

-  Preduzetništvo - Služba marketing

-  Instrumenti marketingatrgovinskih kompanija

-  Poslovna informatika - Izrada i oblikovanjedokumentacije

-  Upoznavanje sadokumentacijim vezanom

za marketing 

Page 85: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 85/181

 85

1.2.11. PRAKTIČNA NASTAVA

1. Naziv predmeta: PRAKTIČNA NASTAVA

2. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave

RazredVrste nastave

UkupnoTeorija Vježbe

Praktičnanastava

I 144 144

II 144 144

III 216 216

IV 231 231

Ukupno 735 735

Praktična nastava: odjeljenje se dijeli na grupe do 17 učenika.

3. Opšti ciljevi nastave- Upoznavanje sa pojmom i vrstom prodavnica.- Sticanje znanja o robi kao predmetu poslovanja prodavnice i razumijevanje

funkcija i značaja ambalaže.- Poznavanje važnosti odnosa prodavac- potrošač.- Poznavanje važnosti stručnosti i ličnog izgleda prodavca.- Sticanje znanja o tehnikama snadbijevanja, preuzimanja i pripreme robe za

prodaju.- Osposobljavanje za pripremanje prodajnog prostora.- Osposobljavanje za rad u maloprodajnim objektima.

- Sticanje znanja o prodaji robe u prodajnim objektima u trgovinskim centrima.- Sticanje znanja o prodaji robe za negotovinska sredstva plaćanja.- Poznavanje tehnike blagajničkog poslovanja.- Demonstracija aranžiranja i dekoracija izloga.- Shvatanje potrebe o zaštiti na radu.- Usvajanje znanja iz oblasti korespodencije.- Razvijanje ekološke svijesti.- Razvijanje osjećaja za odgovornost pri radu.- Shvatanje pozitivnog odnosa prema zakonu o radu.- Razvijanje radnih navika.

Page 86: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 86/181

 86

4. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljeviRazred: PRVI

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastaveučenik učenik učenik

Spoljna obilježja prodavnice- Objašnja spoljnaobilježjaprodavnice.

- Prepoznajerazličitaoznačavanja firmeprodavnice.

- Pravi nacrt firme izaštitne znakoveprodavnice.

- Upoređuje izlogeprodavnica.

- Odvaja ulaz i izlazprodavnice.

- Obrazlaže naprimjeru fasadu,prilaz, trem,nadstrešnicu,reklamne natpise iostala spoljnaobilježjaprodavnice.

- Shvata važnostizgleda prodajnogprostora.

- Razgledanjespoljnih obilježjaprodavnice utrgovinskom dijelugrada.

Unutrašnji izgled prodavnice- Upoznaje prodajni

prostor i pomoćneprostorije.

- Upoznaje namještaju maloprodajnimobjektima.

- Poznajeinstrumente zamjerenje robe.

- Nabraja tehničkeuređaje.

- Razlikuje prodajniprostor u klasičnimi savremenimprodavnicama.

- Razlikuje pomoćneprostorije uklasičnim isavremenimprodavnicama:

- Prepoznaje police(rafove), tezge ivitrine i ostalinamještajklasičnim

prodavnicama.- Prepoznaje zidnepolice, gondole,«pečurke«,blagajničke stolovei ostali namještaj usamouslugama.

- Razlikuje elementeopreme zaizlaganje robe usamoizboru.

- Mjeri robu na

običnoj vagi.- Mjeri robu na

- Razvija stručnost.- Razvija

odgovornost.- Razvija tačnost i

preciznost.- Razvija poslovni

moral.

- Demonstracijamjerenja robe.

- Obuka za rukovanjetehničkimuređajima.

Page 87: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 87/181

 87

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastaveučenik učenik učenik

optičkojautomatskoj vagi.

- Pakuje izmjerenurobu.- Upisuje šifru i

količinu izmjerenerobe.

- Mjeri metražnurobu.

- Siječe i pakujeizmjerenumetražnu robe.

- Rukuje uređajimaza osvjetljenje.

- Rukuje uređajimaza zagrijevanjeprostorijaprodavnice.

- Prepoznaje uređajeza normalno iduboko hlađenjerobe.

- Razlikuje robe kojezahtijevajunormalno i dubokohlađenje.

- Prepoznajeotvorene izatvorene uređajeza hlađenje robe.

- Rukuje uređajimaza provjetravanjeprostorijaprodavnice.

- Prepoznajealarmne uređaje.

- Rukuje uređajima

za unutrašnjitransport robe.- Rukuje

protivpožarnimuređajima.

- Rukuje sanitarnimuređajima.

Roba kao predmet poslovanje prodavnice- Objašnja osnovna

svojstva robe.- Objašnjava podjelu

robe prema izvoru

dobijanja, brzinipotrošnje, brzini

- Razlikuje osnovnasvojstva robe(upotrebnavrijednost i

vrijednost).- Razlikuje sirovine,

- Razvija stručnost.- Razvija savjesnost

u radu s robom.- Razvija

odgovornost.

- Posjeta skladištu.

Page 88: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 88/181

 88

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastaveučenik učenik učenik

prodaje i premarobnim grupama.

- Upoznajeasortiman robe.- Upoznaje zalihe

robe.- Upoznaje gubitke

na robi.- Objašnjava čuvanje

robe.

poluproizvode igotove proizvode.

- Prepoznaje vrsterobe prema izvorudobijanja (prava ilioriginalna roba,surogati ili zamjenarobe, imitacijaoriginalne robe,falsifikatioriginalne robe).

- Prepoznaje robesvakodnevnepotrošnje.

- Prepoznaje robesezonskepotrošnje.

- Prepoznaje robespore potrošnje.

- Demonstriraformiranje robnihgrupa premasirovinskomsastavu.

- Demonstriraformiranje robnihgrupa premanamjeni.

- Demonstriraformiranje robnihgrupa premanačinu prodajepojedine robe.

- Određujestandardniasortiman robe uprodavnici.

- Ocjenjuje nivoradnih zaliha robeu prodavnici.

- Uučava kadaizložbene zalihepostaju radnezalihe robe.

-  Identifikuje vrstegubitaka na robi.

- Utvrđuje kaliranjerobe.

- Utvrđuje rastur

robe.- Prepoznaje

Page 89: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 89/181

 89

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastaveučenik učenik učenik

kvarenje pojedinihvrsta robe.

- Utvrđuje lom kaospecifični gubitak

na robi:- Primjenjuje mjere

za sprečavanjegubitaka na robi.

- Preduzima mjereza čuvanjeprehrambene,tekstilne,eletrotehničke,robe od stakla i

porculana,namještaja,perfimerijske robe,hemijske robe iostalih vrsta robe.

Ambalaža- Upoznaje vrste

ambalaže.- Upoznaje rukovanje

ambalažom.- Objašnjava

uskladištenje ičuvanje ambalaže.

- Prepoznaje modeleizrađene ambalaže(sanduci, boce,kante itd).

- Prepoznaje modeleambalažnogmaterijala ipomoćnih sredstavaza pakovanje(papir, kanap,selotejp itd).

- Prepoznaje modelekomercijalnogambalažiranjarobe.

- Prepoznaje modeletransportne

ambalaže.- Prepoznaje robekoje setransportuju bezambalaže (a larinfusa).

- Razlikuje robe saodvojivom ineodvojivomambalažom.

- Razlikuje robe kojeimaju unutrašnju i

spoljašnjuambalažu.

- Razvija stručnost. - posjeta preduzećuproizvođačuambalaže.

Page 90: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 90/181

 90

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastaveučenik učenik učenik

- Razlikuje potrošnui nepotrošnu

ambalažu.- Razlikujezamjenljivu inezamjenljivuambalažu.

- Razlikuje sopstvenui tuđu ambalažu.

- Razlikujetransportnu ikomercijalnuambalažu.

- Razlikuje fabričku

(originalnu) itrgovinskuambalažu.

- Razlikuje ambalažuprema materijaluod kojeg jeizrađena.Rukuje ambalažomza različite vrsterobe.

- Koristi procedurepravilnogistovaranja,prenosa i smještajaambalažirane robe.

- Vrši raspakivanjerobe.

- Poznaje pravilnočuvanje ambalaže.

- Vraća ambalažudobavljačima.

- Skladišti ambalažurazličitih vrsta

robe.- Evidentiraambalažu.

Poslovi i radni zadaci u prodavnici- Upoznaje radna

mjesta u prodavnici(poslovođa, šefodjeljenja,prodavac, aranžer,demonstrator,učenik, paker,pomoćni radnik u

trgovini, kasir,blagajnik).

- Razlikuje radnamjesta uprodavnici.

- Razvija svijest opripadnostipreduzeću.

- Shvataneophodnosttimskog rada.

- Razvijasvestranost.

- Organizacija radnihmjesta umaloprodajnomobjektu (igra uloga)

Page 91: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 91/181

 91

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastaveučenik učenik učenik

Odnos prodavac i potrošač - Objašnjava odnos

prodavca ipotrošača uklasičnim isavremenimprodavnicama.

- Demonstrira

potreban spoljniizgled prodavca zarad u prodavnici.

- Vrši ličnu pripremuza rad uprodavnici.

- Demonstrira opštukulturu u radu.

- Komunicira sarazličitim grupamapotrošača.

- Prepoznaje

karakteristikepotrošača.- Demonstrira

vođenje poslovnograzgovora.

- Prepoznaje potrebepotrošača.

- Podstiče pozitivnu

identifikaciju sazanimanjem.- Razvija

komunikativnost.- Razvija opštu

kulturu.

- Predavanje PR

menadžera.

Page 92: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 92/181

 92

Razred: DRUGIInformativni ciljevi i

sadržajiFormativni ciljevi

Socijalizacijskiciljevi

Preporuke zaizvođenje nastave

učenik učenik učenikTehnika snadbijevanja prodavnice robom

- Upoznaje kataloge,uzorke i prospekte.- Upoznaje plan

nabavke.- Upoznaje

kupoprodajniugovor.

- Nabraja iobjašnjava robnadokumenta.

- Sastavlja narudžburobe na osnovukataloga zapojedine vrste robekoja se prodaje uprodavnici.

- Sastavlja narudžburobe od dobavljačana osnovu uzorkaza pojedine vrsterobe koja seprodaje u

prodavnici.- Prepoznaje robekoje se mogukoristiri kaouzorak.

- Sastavlja narudžburobe na osnovuprospekta zapojedine vrste robekoja se prodaje uprodavnici.

- Razlikuje kataloge iprospekte.

- Sastavlja plannabavke robe zamaloprodajniobjekat prema vrstirobe koju trebanabaviti.

- Sastavlja plannabavke premavremenu nabavkeza pojedine vrste

robe.- Sastavlja plannabavke premakoličini robe kojutreba nabaviti.

- Vrši izbornajpovoljnijegdobavljača.

- Planira iznosnovčanih sredstavapotrebnih zanabavku robe.

- Vodi evidenciju svihdobavljača.

- Razvijasistematičnost uradu.

- Razvija preciznost.- Razvija savjesnost

na radu.- Razvija poslovni

moral.- Razvija

odgovornost.

- Upotreba kataloga ikataloga robe.-  Izrada plana

nabavke robe.- Korišćenje

obrazaca robnedokumentacije.

Page 93: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 93/181

 93

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastaveučenik učenik učenik

- Vodi kartotekudobavljača.

- Vodi evidencijudobavljača napersonalnomračunaru.

- Razlikuje vrstekupoprodajnihugovora.

- Razlikuje interna ieksterna robnadokumenta.

- Pravi trebovanje(zahtjevnicu) robe

iz skladišta.- Prepoznaje nalogskladištu zaizdavanje robe.

- Preuzimadostavnicu(otpremnicu,sprovodnicu,internu fakturu).

- Upoređujedostavnicu sastvarnim stanjemrobe.

- Sastavljaspecifikaciju robe.

- Popujavaporudžbenicu.

- Upoređuje fakturu iotpremnicu saporudžbenicom.

- Razlikuje fakturu iotpremnicu.

- Prosljeđuje

potpisane kopijerobnih dokumentaodgovarajućimslužbamatrgovinskogpreduzeća.

Tehnika preuzimanja robe- Objašnjava

preuzimanje robe izskladišta, oddobavljača i odprevoznika.

- Objašnjava fazepreuzimanja robe.

- Preuzima robu izskladištatrgovinskogpreduzeća.

- Sastavlja

trebovanje robe izskladišta trgovinske

- Razvijaodgovornost.

- Razvija preciznost.

-  Izrada komisijskogzapisnika.

- Upoznavanjeprevoznihdokumenata.

Page 94: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 94/181

 94

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastaveučenik učenik učenik

organizacije.- Vrši prijem robe po

dokumentaciji.- Vrši kvantitativniprijem robe.

- Vrši kvalitativniprijem robe.

- Potpisujeprijemnicu.

- Sastavlja komisijskizapisnik ukolikoroba ne odgovarapo količini ikvalitetu.

- Preuzima robu oddobavljača.- Razlikuje

preuzimanje robena skladištudobavljača i upriručnom skladištuprodavnice.

- Preuzima robu odprevoznika.

- Razlikuje tehnikepreuzimanja robeod različitihprevoznihsredstava.

- Razlikuje prevoznadokumenta.

- Prepoznaje tovarnilist i sve njegoveoblike.

Tehnika pripreme robe za prodaju- Opisuje pripremu

robe za prodaju.

- Objašnjavaunošenje iizlaganje robe uprodajni prostor.

- Vrši raspakivanjerazličitih vrsta

robe:- metražna tekstilnaroba,

- konfekcijskatekstilna roba,

- namještaj,-  staklena roba,- porculanska roba,- keramička roba,- knjige,- elektrotehnička

roba,

- prehrambena roba- hemijska roba.

- Razvija urednost.- Razvija tačnost.

- Razvijaodgovornost.

- Rad u priručnomskladištu u

pripremi robe zaprodaju.

Page 95: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 95/181

 95

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastaveučenik učenik učenik

-  lako zapaljivaroba,

- ostale vrste robe.- Čisti robu.- Provjerava robu:- Rok trajanja robe- Kvalitet- Deklaracija robe

itd.- Dotjeruje robu.- Ocjenjuje stepen

oštećenosti robekoja se dotjeruje.

- Vrši grupisanje

robe u robne grupeprema:-  sirovinskom sastavu- načinu prodaje- namjeni

(svojstvima robe).- Sortira robu.- Klasira robu.- Obavlja prethodno

mjerenje robe(razmjeravanje).

- Razlikujeprethodnomjerenje robe uklasičnojprodavnici isamousluzi.

- Obavlja prethodnopakovanje robe(pretpakovanje).

- Obavlja prethodnoađustiranje robe(ukrasno

pakovanje).- Bira materijale zaukrasno pakovanjerobe (celofan,polivinil,polietilen,pantljike u boji,papir u boji,plastične i drvenekutije, staklo,kartonske kutije,aluminijske folije

itd).- Označava (markira)

Page 96: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 96/181

 96

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastaveučenik učenik učenik

robu.- Razlikuje

označavanjepojedinih vrsta

robe(prehrambena,tekstilna, roba odstakla i porculana,elektrotehnička,namještaj itd).

- Razlikuje čuvanjepojedinih vrstarobe(prehrambena,

tekstilna roba,elektrotehničkaroba, staklo iporculan,namještaj,parfimerijska roba,hemijska roba itd).

Tehnika pripreme prodajnog prostora- Objašnjava zalihe

robe u prodavnici.- Upoznaje

snadbijevanjeradnog mjestaprodavca robom.

- Upoznajeraspoređivanjerobe.

- Određuje ukupnepotrebne količinezaliha robe uprodavnici.

- Kontrolišepotrebne količinerobe po asortimanuu prodajnomprostoru.

- Kontroliše količinerobe po prodajnimcijenama.

- Raspoređuje robuna robnimmjestima u

prodajnomprostoru.- Primjenjuje načelo

svrsishodnosti(logičnosti) uraspoređivanjurobe.

- Primjenjuje načeloestetskog izgledapri raspoređivanjurobe.

- Primjenjuje načelo

preglednosti ividljivosti u

- Razvija preciznost.- Razvija tačnost.- Razvija

odgovornost.- Razvija

profesionalnost.- Razvija

kreativnost.

- Raspoređivanjerobe (predavanjedirektoramaloprodaje).

Page 97: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 97/181

 97

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastaveučenik učenik učenik

raspoređivanjurobe.

Page 98: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 98/181

 98

Razred: TREĆIInformativni ciljevi i

sadržajiFormativni ciljevi

Socijalizacijskiciljevi

Preporuke zaizvođenje nastave

učenik učenik učenikProdaja robe u klasičnim prodavnicama

- Upoznaje tehnikuprodaje robe uklasičnimprodavnicama.

- Dočekuje potroša

čapozdravom.

- Prima potrošača.- Uslužuje potrošače

po redu dolaska.- Upoznaje želje

potrošača.- Prikazuje robu

potrošaču.- Demonstrira rad

tehničke robe uprisustvu

potrošača.- Pruža stručnupomoć potrošačupri izboru robe.

- Vodi poslovnirazgovor spotrošačima.

- Upravlja aktivnorazgovorom oprodaji.

- Postavlja otvorenai alternativnapitanja potrošaču.

-  Iibjegava antiprodajne izraze(cijena, problemi,teškoće okoisporuke).

- Postiže usmeniugovor okupoprodaji robe.

- Mjeri robu uprisustvu

potrošača:- Vaganjem- Mjerenje tkanine

metrom- Mjerenje tečnosti

po zapremini- Brojanjem.- Obračunava

novčani iznos zaprodatu robu naregistar kasi.

- Koristi optički čitač 

pri obračunu robe.- Obavlja naplatu

- Razvija poslovnost.- Razvijakomunikativnost.

- Razvija stručnost.- Razvija poslovni

moral.

- Rad u klasičnojprodavnici.

Page 99: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 99/181

 99

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastaveučenik učenik učenik

robe.- Provjerava

novčanicu koju jepreuzeo od kupca.

- Saopštavapotrošaču iznosračuna za robu iiznos novca kojivraća kupcu.

- Vraća novac (kusur)ako potrošač plaćanovčanicom većegiznosa.

-  Izdaje račun za

prodatu robu.- Pakuje robukoristeći različitematerijale (običniomotni papir,specijalni papir saispisanomreklamom, masnipapir, pergamentpapir, svileni papir,specijalni papir zapakovanje mesa,talas-papir,plastične kese sa ibez reklame,papirne kese,aluminisjke folije,plasične folije,kanap, selotejpitd).

- Koristiodgovarajućematerijale za

pakovanje zarazličte vrste robe.-  Ispraća potrošača.- Zahvaljuje se

potrošaču.- Pravi stalne od

slučajnihpotrošača.

- Poziva potrošačada ponovo dođe.

Prodaja robe u samouslugama - Upoznaje tehniku

prodaje robe usamouslugama.

- Priprema robu za

prodaju.- Raspoređuje robu

- Razvija stručnost.

- Razvija tačnost.- Stiče naviku

- Rad u samousluzi.

Page 100: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 100/181

 100

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastaveučenik učenik učenik

na robnimmjestima.

- Obilježava robu.- Etiketira robu.-  Izlaže robu.- Razlikuje normalno

i specijalnoizlaganje robe.

- Razlikujevertikalno ihorizontalnoizlaganje robe.

- Odvaja ulaz i izlazsamousluge.

- Pomaže potrošačuda pronađe željenurobu.

- Pruža pomoć potrošaču nanjegov zahtjev priizboru robe.

- Vodi poslovnirazgovor spotrošačima.

-  Informiše potrošačao karakteristikamapojedinih roba.

- Obračunavanovčani iznos usvojstvu kasira zaprodatu robu naregistar kasi.

- Koristi optički čitač pri obračunu robe.

- Obavlja naplaturobe u svojstvukasira.

- Provjeravanovčanicu koju jepreuzeo od kupca.

- Saopštavapotrošaču iznosračuna za robu iiznos novca kojivraća kupcu.

- Vraća novac (kusur)ako potrošač plaćanovčanicom većegiznosa.

-  Izdaje račun zaprodatu robu.

ispunjavanja radnihobaveza.

- Razvijakomunikativnost.- Razvija poslovni

moral.

Page 101: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 101/181

 101

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastaveučenik učenik učenik

- Pakuje robu usvojstvu kasira ili

pakera) koristećirazličite materijale

(obični omotnipapir, specijalnipapir sa ispisanomreklamom, masnipapir, pergamentpapir, svileni papir,specijalni papir zapakovanje mesa,talas-papir,plastične kese sa i

bez reklame,papirne kese,aluminisjke folije,plasične folije,kanap, selotejpitd).

- Koristiodgovarajućematerijale zapakovanje zarazličite vrsterobe.

- ispraća potrošača.Prodaja robe u samoizboru- Upoznaje tehniku

prodaje robe usamoizboru.

- Upoređuje tehnikuprodaje robe usamousluzi isamoizboru.

- Priprema robu zaprodaju.

- Raspoređuje robuna robnimmjestima.

- Planiraraspoređivanje iizlaganje robe.

- Označava robu.-  Izlaže robu.- Razlikuje

raspoređivanje iizlaganje robe.

- Utvrđuje sličnosti ipovezanostraspoređivanja iizlaganja robe.

- Koristi sve načineizlaganja robe u

- Razvija stručnost.- Razvija

odgovornost.- Razvija poslovni

moral.

- Rad u samoizboru.

Page 102: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 102/181

 102

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastaveučenik učenik učenik

samoizboru (u viduredova, piramida,

kupa, horizontalno,vertikalno, kosovertikalno,kombinovano, namaneken lutki,okačena navješalice regalaitd).

-  Informiše potrošačao robi na njegovzahtjev.

- Pomaže potrošaču

pri izboru robeisključivo na njegovzam

-  robu.- Obračunava

novčani iznos zaprodatu robu.

- Naplaćuje novčaniiznos za prodaturobu u svojstvublagajnika naregistar kasi.

- Pakuje robu usvojstvu prodavcaili pakera.

-  Ispraća potrošača.Prodaja robe u robnim kućama - Nabraja vrste

robnih kuća.- Upoznaje

organizaciju rada urobnim kućama.

- Upoznaje tehniku

prodaje robe urobnim kućama.

- Razlikuje vrsterobnih kuća.

- Analiziraorganizaciju rada urobnim kućama.

- Analizira poslove

rada direktorarobne kuće.- Analizira poslove

rada poslovođe.- Analizira poslove

rada sekretara.- Analizira poslove

rada blagajnika.- Analizira poslove

rada demonstratorarobe.

- Analizira poslove

rada prijema iotpreme robe.

- Razvijasistematičnost uradu.

- Posjeta robnojkući.

Page 103: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 103/181

 103

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastaveučenik učenik učenik

- Analizira posloverada uskladištenja

robe.- Analizira posloverada službe zakumunikacije.

- Analizira posloverada tehničkeslužbe.

- Analizira podjelurobne kuće narobna odjeljenja.

- Uočava nerobnaodjeljenja u

robnim kućama.- Razlikuje načineprodaje u robnimkućama.

- Utvrđujespecifičnostiprodaje robe urobnim kućama odprodaje robe uostalimsavremenimprodavnicama.

Prodaja robe u trgovinskim centrima - Upoznaje tehniku

prodaje robe utrgovinskimcentrima.

- Razlikujetrgovinske centre irobne kuće.

- Analizira tehnikuprodaje utrgovinskomcentru.

- Razlikuje vrstenovoizgrađenihtrgovinskih

centara.

- Posjetatrgovinskomcentru.

Ostali savremeni oblici prodaje robe- Upoznaje tehniku

prodaje robe putemautomata,kataloga, u freeshop-ovima,buticima, tehnikuprodaje robe nalizing, stovarištima.

- Rukuje automatomza prodaju robe.

- Vrši prodaju robeputem kataloga.

- Analiziraspecifičnostiprodaje robe u freeshop-u.

- Vrši prodaju robe ubutiku.

- Analizira prodajurobe na lizing.

- Posjeta butiku.- Korišćenje

kataloga.- Rukovanje

automatom zaprodaju robe.

- Posjeta stovarištu.

Page 104: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 104/181

 104

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastaveučenik učenik učenik

- Analizira prodajurobe na

stovarištima.Tehnika završnih poslova prodaje- Upoznaje

reklamacijupotrošača.

- Nabraja dopunskeusluge potrošaču.

- Vodi knjigureklamacijekupaca.

- Razmatrareklamaciju nakoličinu, obračunnovčanog iznosa,kvalitet.

- Sastavlja odgovorna reklamaciju

potrošača koristećisendvič  tehniku.

- Odobravabonifikaciju kupcuza prodatu robu.

- Obavlja iliorganizujedopunske uslugepotrošaču.

- Razvija poslovnuetiku.

- RazmatranjeReklamacija.

Page 105: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 105/181

 105

Razred: ĆETVRTIInformativni ciljevi i

sadržajiFormativni ciljevi

Socijalizacijskiciljevi

Preporuke zaizvođenje nastave

učenik učenik učenikProdaja robe na kredit i bezgotovinska sredstva plaćanja

- Upoznaje prodajurobe na kredit.- Upoznaje prodaju

robe zabezegotovinskasredstava plaćanja.

- Razlikuje novčane irobne potrošačke

kredite banke.- Obavlja poslove

prodaje robe nakredit.

- Obrađuje kreditnudokumentaciju.

- Obavlja prodajurobebezgotovinskimsredstvima

plaćanja (kartice,potvrde).

- Obrada kreditnedokumentacije.- Upotreba kreditnih

kartica.

Tehnika blagajničkog poslovanja- Upoznaje

blagajničkoposlovanje.

- Naplaćuje novčaniiznos za prodaturobu.

- Vodi evidencijudnevog pazara nalisti pazaraodnosno registarkasi.

- Sastavlja dnevniobračun blagajne.

- Obavljaprimopredajunovca u registarkasi između smjenai na kraju radnogdana.

- Radi specifikacijunovčanica premaapoenima.

- Uplaćuje dnevni

pazar na žiro računpremaspecifikaciji.

- Primjenjujeprocedurepreduzeća začuvanje novca.

- Razvijaodgovornost.

- Razvija preciznost.- Razvija

sistematičnost.- Razvija poslovni

moral.

Vježba:- Sravnjivanje

blagajne.

Aranžiranje i dekoracija izloga- Upoznaje

aranžiranje idekoraciju izlogaprodavnice.

- Razlikujearanžiranje idekoraciju uprodavnici.

- Prepoznajedekorativne

- Razvijakreativnost.

- Razvija estetiku.- Razvija

originalnost.

Vježba:- Aranžiranje i

dekorisanje izloga.

Page 106: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 106/181

 106

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastaveučenik učenik učenik

elemente zarazličite vrste

robe.- Prepoznajepomoćna sredstvaza aranžiranjeizloga.

- Prepoznajepomoćna sredstvaza dekoracijuizloga.

- Aranžira i dekorišeizlog prodavnice.

- Određuje vrijeme

mijenjanja robe uizlogu.- Razlikuje redovnu,

prigodnu, potpunu idjelimičnupromjenu izloga.

- Upotrebljavapravilaosvjetljavanjaizloga.

Zaštita na radu u prodavnicama- Objašnjava zaštitu

na radu uprodavnicama.

- Upoznajeprofesionalnaoboljenja.

- Analizira povoljne inepovoljne usloveradne sredine injihov uticaj naprodavca.

- Uočava potrebustvaranjahigijenskih uslova uprodavnici.

-  analiziraprofesionalnaoboljenja.

- Uočavaprofesionalnaoboljenja.

- Razvija svijest opotrebi zdravogživota.

- Razvija ekološkusvijest.

- Predavanje doktoraopšte medicine.

Tehnika poslovne korespondencije- Poznaje usmenu i

pisanu poslovnukomunikaciju.

- Opisuje trgovinskuposlovnukorespondenciju.

- vrši komunikaciju sdobavljačima ikupcima putemtelefona.- prepoznajeposlovna pisma,poslovne obrasce ipropisane obrasce.

- Razlikuje elementeposlovnog pisma.

- Razvija poslovnukomunikaciju.

- Sastavljanjeposlovnih pisama.

- korišćenjetelefona, telefaksa,elektronske pošte.

Page 107: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 107/181

 107

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastaveučenik učenik učenik

- Na novimprimjerima

objašnjavasastavljanjeposlovnog pisma.

- Sastavlja poslovnopismo.

- Koristi telefaks.- Sastavlja i šalje

poslovno pimo e-mail-om.

- Sastavljareklamacije zanabavljenu robu.

- Odobravabonifikaciju.Kalkulacija cijena u maloprodaji- Upoznaje

kalkulaciju cijena umaloprodajnimobjektima.

- Razlikuje fakturnu,nabavnu i prodajnucijenu robe.

- Pravi nacrtelemenatastrukture prodajnecijene.

- Pppoznaje fakturnucijenu.

- Razlikuje zavisnetroškove nabavke.

- Utvrđuje nabavnuvrijednost.

- Upoređuje oblikerazlike u cijeni.

- Određuje prodajnucijenu bez porezana dodatuvrijednost.

- Utvrđuje porez na

dodatu vrijednost.- Određuje prodajnucijenu sa porezomna dodatuvrijednost.

-  Izrađuje kalkulacijuza robu uprodavnici.

- Razvija preciznost. -  Izrada kalkulacije.

Evidencija u prodavnici- Upoznaje

evidenciju uprodavnici.

- Vodi evidencijudobavljača.

- Vodi evidenciju

zahtjeva kupaca.- Vodi evidenciju

- Razvijasistematičnost

- Razvija preciznost.

- Vođenje evidencijeu maloprodajnimobjektima.

Page 108: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 108/181

 108

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastaveučenik učenik učenik

robe.- Vodi evidenciju

cijena.- Vodi evidencijudnevnih pazara.

- Vodi evidencijureklamacijapotrošača.

- Vodi evidencijuutisaka potrošača.

- Vodi evidencijudinamike prodaje.

Inventarisanje- Upoznaje

inventarisanje.

- Priprema robu za

popis.- Učestvuje u

organizaciji popisarobe.

- Utvrđuje stvarnostanje količinerobe.

- Ooračunavanovčani iznosstvarnih količinarobe.

- Unosiknjigovodstvenostanje u popisneliste.

- Upoređuje stvarno iknjigovodstvenostanje robe.

- Učestvuje usastavljanjupisanog izvještaja opopisu robe.

- Razvija

odgovornost.- Razvija poslovni

moral.- Razvija preciznost.

- obavljanje popisa u

maloprodajnomobjektu.

5. Okvirni spisak literature i drugih izvora- mr Lj. Milosavljević: Tehnika prodaje, Zavod za izdavanje udžbenika, Novi Sad,1990.

- mr Lj. Milosavljević, mr Lj. Jolović: Trgovinsko poslovanje, Zavod za udžbenike inastavna sredstva, Beograd, 2000.

- V. Kalinić, S. Ilić, M. Laketić: Marketing trgovinskiih kompanija, Birografika ad,Subotica, 2002.

6. Materijalni uslovi za izvođenje nastave - Kabinet za praktičnu nastavu opremljen odgovrajućom opremom i pratećom

dokumentacijom;-  računar sa Internet vezom;

-  sredstva za video prezentaciju materijala.

Page 109: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 109/181

 109

7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika- Provjeravaju se i ocjenjuje praktični rad na vježbama koji se mjeri individualnim

kartonom postignuća učenika;- Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u

klasifikacionom periodu.- Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena

dobijenih u klasifikacionim periodima.

8. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta- Pozitivna ocjena na kraju školske godine.

9. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika- Diplomirani ekonomista za I, II, III i IV razred;- diplomirani inženjer tehnologije za II razred.

10. Povezanost predmeta

ZnanjaPovezanost sa drugim predmetima

Predmeti Znanja- Roba kao predmetposlovanja prodavnice

- Ambalaža

- Poznavane robe - Kvalitet robe- Ambalaža.

- Prodaja robe u robnimkućama

- Prodaja robe u trgovinskimcentrima

- Ostali savremeni obliciprodaje robe

- Prodaja robe zanegotovinska sredstvaplaćanja

- Menadžment prodaje - Razvoj savremenih oblikamaloprodaje

- Prodaja robe na kredit

- Kalkulacija cijana umaloprodaji

- Ekonomika i organizacijatrgovinskih preduzeća

- Kalkulacija

- Tehnika preuzimanja robe- Tehnika pripreme robe za

prodaju

- Ekonomika i organizacijatrgovinskih preduzeća

- Organizacija poslovanja utrgovinskim preduzećima

- Nabavna funkcija- pojam,plan nabavke, kanalinabavke, organizacija.

- Prodaja- pojam, oblici,načela i organizacijafunkcije prodaje

- Pojam i podjela skladišta,spoljna i unutrašnjaorganizacija, skladišnefinkcije

- Transport i organizacijatransporta

- Tehnika snadbijevanjaprodavnice robom

- Poslovna informatika - Izrada i oblikovanjedokumentacije (nabavka,prodaja, marketing)

- Tehnika blagajničkogposlovanja

- Finansijsko poslovanje - Organizacija obavljanjafinansijskog poslovanja uprivrednim društvima

- Finansijsko poslovanjeprivrednog društva u

Page 110: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 110/181

 110

ZnanjaPovezanost sa drugim predmetima

Predmeti Znanjaunutrašnjem prometu

- Tehnika blagajničkogposlovanja

- Kalkulacija cijena umaloprodaji.- Evidencija u prodavnici-  Inventarisanje

- Računovodstvo - Specifičnostiknjigovodstvene

evidencije u trgovinskompreduzeću- Evidencija realizacije

robe.- Prodavnica- Roba kao predmet

poslovanja prodavnica- Tehnika snadbijevanja

prodavnice robom- Tehnika pripreme

prodajnog prostora- Aranžiranje i dekoracija

izloga

- Marketing u trgovini - Istraživanje marketinga-  Instrumenti marketinga

trgovinskih kompanija

- Sve teme iz katalogaznanja

- Tehnika prodaje - Sve teme iz katalogaznanja

- Stručnost i lični izgledprodavca

- Tehnika pripremeprodajnog prostora

- Higijena - Lična higijena- Higijena radne sredine

- Prodaja robe zanegotovinska sredstvaplaćanja

- Tehnika snadbijevanjaprodavnice robom

- Tehnika preuzimanja robe

- Privredno pravo - Ugovor o kreditu,depozitu, sefu

- Ugovori o prodaji- Ugovori o prevozu

- Tehnika poslovnekorespondencije

- Poslovna komunikacija. - Poslovna korespondencija

-  Potrošači-  Odnos prodavac potrošač -  Problemi psihologije rada

sa osvrtom na rad utrgovini

-  Psihologija - Problemi psihologije radasa osvrtom na rad utrgovini

- Zaštita na radu uprodavnicama

- Ekologija i zaštita životnesredine

- Osnovni pojmovi oekologiji

Page 111: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 111/181

 111

1.3. IZBORNA NASTAVA

1.3.1. STRANI JEZIK II

Napomena:Za strani jezik II koriste se katalozi stranih jezika opšteobrazovnih predmeta safondom časova dva nedeljno za sve 4 godine – predmetni katalozi su u nadležnostiZavoda za škosltvo.

Page 112: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 112/181

 112

1.3.2. HIGIJENA

1. Naziv predmeta: HIGIJENA

2. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave

RazredVrste nastave

UkupnoTeorija Vježbe

Praktičnanastava

I 72 72

II

III

IV

Ukupno 72 72

3. Opšti ciljevi nastave- Upoznavanje učenika sa značajem higijene, sa posebnom razradom lične higijenei higijene radne sredine.

- Razvijanje navika primjene higijene u uslužnim djelatnostima.- Sticanje osnovnih saznanja o higijeni ishrane i njenoj primjeni u uslužnim

djelatnostima.- Usvajanje osnovnih pojmova mentalne higijene i komunalne higijene.- Razvoj zdravstvenog vaspitanja.

Page 113: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 113/181

 113

4. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljeviRazred: PRVI

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastaveučenik učenik učenik

Uloga i zadaci higijene- Upoznaje se sa

zadacima higijene.- Upoznaje se sa

savremenimshvatanjemzdravlja i faktorakoji utiču nazdravlje.

- Analizira i detaljnoobjašnjava pravilnoodržavanjehigijene tijela.

- Podstičeodgovornost ozaštiti svogzdravlja i zdravljadrugih.

- Definiše elementehigijene tijela,zuba, odjeće iobuće.

- Navodi i opisujeuzroke, kojeizazivaju oboljenjezuba i desni.

- Na različitimprimjerima navodiznačaj potrebepreventivnogodržavanja higijenetijela, zuba,odjeće i obuće.

- Razumije značajhigijene zazdravlje.

- Demonstracija namodelu zubačovjeka.

- Prikazivanjeslajdova safotografijamakarijesa iparadentoze.

Uloga zdrave ishrane- Opisuje ulogu

ishrane za zdravljeljudi.

- Definiše elemente inačela zdraveishrane.

- Analizira i vrednujeposledice

pomanjkanjahranljivih materija.

- Razvija osjećajodgovornosti zazdravlje potrošača.

- Diskusija.

ivotni i radni prostor- Opisuje uticaj

radnog i životnogprostora nazdravlje.

- Analizira činioceokoline, koji utičuna zdravlječovjeka.

- Primjenjujepostupke, kojičuvaju životni iradni prostor.

- Razumije značajhigijene radnogprostora zazdravlje.

- Prikazivanjepozitivnih inegativnih primjeraiz okruženja.

- Dikskusija.

Mikroorganizmi- Navodi vrste

mikroorganizama.- Nabraja i opisuje

načine uništenjamikroorganizama.

- Razlikujedezinfekciju,dezinsekciju ideratizaciju.

- Razvijaodgovornost.

- Posmatranjebakterija pomoćumikroskopa.

Znakovi oboljenja- Opisuje početne

znake bolesti.- Prepoznaje, na

konkretnimprimjerima,najčešče znakove,koji upozoravaju na

bolest.- Analzira postupke

- Razvijaodgovornost isavjest o zaštitizdravlja drugih.

- Tv i videoprojekcija sarazličitimprimjerima.

Page 114: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 114/181

 114

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastaveučenik učenik učenik

pravilnogreagovanja na

pojavu znakovaodređene bolesti.Zarazne bolesti- Opisuje najčešće

vrste zaraznihbolesti (crijevne,kožne, polne,zoonoze).

-  Identifikuje uzrokei razumije usloveza nastanakbolesti.

- Analizira preporukei predviđa mjere zaspriječavanjezaraznih bolesti.

- Razvijaodgovornost premasaradnicima.

- TV i videoprojekcija sarazličitimprimjerima.

Povrede na radu- Navodi vrste

nezgoda.- Razlikuje najčešće

vrste nezgoda.- Vrednuje i

predviđa izvoreopasnosti naradnom mjestu(plin, struja...).

- Ocjenjuje, kakotreba postupiti uslučaju nezgode.

- Razvija sposobnostza odgovorno i brzorješavanjeproblema.

- Demonstracijaukazivanja prvepomoći kodpovreda:

-  trovanje plinom,- udar struje,- zaustavljanje

krvarenja,- besvjesno stanje.

Bolesti lokomotornog aparta

- Opisuje bolestilokomotornogaparata.

- Pojašnjava faktorekoji utiču napojavu ovihbolesti.

- Pojašnjava faktore,koji mogu pomoći uspriječavanjubolestilokomotornogaparata.

- Uočava značajspriječavanjabolestilokomotornogaparata, koji suposledica rada uzanimanjukonobara.

- Tv i videoprojekcija sarazličitimprimjerima.

Bolesti toksikomanije- Opisuje bolesti

toksikomanije.- Razumije ovisnost

kao društvenifenomen iprocjenjuještetnost pozdravlje.

- Ocjenjuje uzroke,

razvoj i posledicetoksikološkihbolesti.

- Razvija svijest o

toksikomaniji injenom uticaju nadruštvo.

- Organizovanje

predavanja ljekaraspecijaliste zabolesti zavisnosti.

Page 115: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 115/181

 115

5. Okvirni spisak literature i drugih izvora- M. Nikolić: Higijena sa zdravstevnim vaspitanjem, Zavod za udžbenike, Beograd,

2006.- R. Kocijanić, M. Nikolić: Opšta i školska higijena, Zavod za udžbenike, Beograd,

1998.- P. Zeković, R. Mihajlova-Zeković: Zdravstvena nega i rehabilitacija, Zavod za

udžbenike, Beograd, 2004.

6. Materijalni uslovi za izvođenje nastave- Mikroskopi;-  slajdovi;- model čovjeka;- TV i video player;- video kasete.

7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika- Provjera znanja vrši se usmenim putem, najmanje jednom u svakom

klasifikacionom periodu.- Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena uklasifikacionom periodu.

- Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjenadobijenih u klasifikacionim periodima.

8. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta- Pozitivna ocjena na kraju školske godine.

9. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika- Diplomirani biolog;-  fakultet medicinskog smjera.

10. Povezanost predmeta

ZnanjaPovezanost sa drugim predmetima

Predmeti Znanja- Lična higijena- Higijena radne sredine

- Tehnika prodaje- Praktična nastava

- Stručnost i lični izgledprodavca

- Tehnika pripremeprodajnog prostora

Page 116: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 116/181

 116

1.3.3. KULTURNO-ISTORIJSKA BAŠTINA CRNE GORE

1. Naziv predmeta: KULTURNO-ISTORIJSKA BAŠTINA CRNE GORE

2. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave

RazredVrste nastave

UkupnoTeorija Vježbe

Praktičnanastava

I

II 72 72

III

IV

Ukupno 72 72

3. Opšti ciljevi nastave-  Usvajanje osnovnih znanja o kulturno-istorijskoj baštini Crne Gore.-  Razvijanje sposobnosti razumijevanja istorijskih i kulturnih epoha u vremenu i

prostoru.-  Upoznavanje učenika sa svim značajnijim kulturno-istorijskim događajima,

ostacima, spomeničkim nasljeđem koji su obilježili prostor Crne Gore.-  Afirmisanje sadržaja kojima se ostvaruje razvoj nacionalnog, estetskog,

međunacionalnog identiteta o pripadnosti određenom kulturnom krugu.-  Razvijanje sposobnosti kritičkog, kulturološkog i logičkog zaključivanja i

afirmacija kulture argumentovanog dijaloga.-  Uticanje na formiranje ličnosti oslobođene od netrpeljivosti, ksenofobije,

predrasuda.

-  Osposobljavanje učenika da preko interkulturoloških sadržaja razvijaju ivalorizuju domete građanskog društva.

-  Osposobljavanje učenika za samostalan rad.-  Da se uoči otvorenost proučavanja drugih kultura.-  Da se motiviše za izučavanje određene nastavne teme.

Page 117: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 117/181

 117

4. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljeviRazred: DRUGI

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastave

učenik učenik učenik

Geografsko –istorijska pozicija Crne Gore na Balkanu-  Upoznaje ciljeve

nastave kulturno-istorijska baštinaCrne Gore i putevedolaska do istiniteinformacije.

-  Utvrđuje ciljevenastave kulturno-istorijske baštineCrne Gore.

- Podstičemotivisanost zaistraživanje.

- Rad na terenu.

Praistorijska nalazišta

-  Izvještava opraistorijskimnalazištima na tlu

Crne Gore.

-  Upoređuje životljudi u Crvenojstijeni i Beran kršu

na osnovuahreološkihostataka.

- Razvija sposobnostza timski rad.

- Prikazivanje videozapisa i slajdova.

Rimski spomenici

-  Nabraja rimskespomenike naprostoru Crne Gore.

-  Određuje osobinerimske nekropoleDokleje iMuniepijujamas.

- Posjeta lokalitetu,izvještaj.

Sakralni i duhovni spomenici u Duklji

-  Informiše o dolasku

Slovena i nastankuprve crnogorskedržave Duklje-Zete.

-  Određuje osobine i

karakter prvecrnogorske države.

- Razvija osjećaj

nacionalnepripadnosti.

-  Opisuje značajlegende o Vladimirui Kosari.

-  Određuje osobine iznačaj ritualnogiznošenja krstaJovana Vladimira naRumiju.

-  Imenuje prvesakralne spomenikeDuklje-Zete.

-  Analizira značajcrkava Prečistekrajinske i Sv.

Tripuna za duhovnirazvoj Zete.

-  Nabraja duhovnespomenike u Duklji-Zeti od širegkulturološkogznačaja.

-  Vrednuje istorijski,likovni, jezičkidomet Ljetopisapopa Dukljanina iMiroslavljevogjevanđelja.

-  Navodi opštekarakteristikeZetskih gradova naprimorju.

-  Opisuje kako jeizgledaosvakodnevni život ugradovima naZetskom primorju.

Page 118: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 118/181

 118

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastave

učenik učenik učenik

-  Obrazlaže podizanjepravoslavne

episkopije naPrevlaci kod Tivta.

-  Kritički procijenjujeznačaj manastira Sv.

Mihaila za Crnu Gorui mitropoliju.

Kotor u srednjem vijeku

-  Navodi značajKotora u srednjemvijeku.

Cetinje i cetinjski manastir

-  Upoznaje se sakulturnomostavštinom Zete u

doba Balšića.

-  Pojašnjava značajktitorstva u bazenuSkadarskog jezera i

Ulcinja na kulturneprilike Zete.

- Posjetalokalitetima.

-  Opisuje kulturnazdanja Cetinja.

-  Uočava renesansnekarakteristike uarhitekturi Cetinja.

- Usmjerava se narazvoj.

-  Posjeta muzeju.

-  Analizira značajCetinjskogmanastira iMitropolije zaduhovni i državninastanak CrneGore.

-  Definiše elementepo kojima jeCetinjskamitropolija neštoviše od vjerskeinstitucije.

- Valorizuje religijskerazličitosti.

-  Prepoznaje značajštampanih djela udoba Crnojevića.

-  Uočava razlikuizmeđu štampanih idrugih spisa u Zeti.

- Analizira tekst izOktoihaprvoglasnika.

-  Preispituje spoljne(mletačke, turske,vizantijske) uticajena razvoj kulturnihprilika u Zeti-CrnojGori.

-  Definiše stilove kojisu nastali podspoljnim uticajem.

-  Ilustruje na

primjeru otomanskeokupacije CrneGore i promjene ugraditeljstvu,kulturi i etničkimpromjenama.

-  Razlikuje način

života, ostavštinu,nastanak novihsakralnih spomenikau doba otomanskedominacije.

-  Opisuje nastanaknovih gradova udoba otomanskevlasti.

-  Navodi razlikeizmeđu primorskih ikontitentalnihgradova.

- Razvija sposobnoststvaranja pogodnedruštvene klime zasuživot različitihkonfesija.

-  Pravljenje foto ivideo zapisa.

-  Razumijecrnogorske duhovne

-  Određuje kulturne iduhovne napore i

Page 119: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 119/181

 119

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastave

učenik učenik učenik

vrijednosti uperiodu Vladikata.

djela crnogorskihvladika.

Boka Kotorska i primorje XVI-XVIII vijeku-  Rezimira »zlatno«

doba Boke Kotorskei crnogorskogprimorja tokom XVI– XVIII vijeka.

-  Obrazlaže značajbaroka,književnosti ipomorstva na životu crnogorskomprimorju i unjegovom zaleđu. .

- Kritički razumijeodnos tehnike iprirode i društva.

-  Obilazak muzeja,galerija, biblioteka.

-  Upoznaje se sakulturnimdometima

crnogorskeknjaževine do 1878.godine.

-  Opisuje društvenimilje u kojem sunastali Zakonik

knjaza Danila, prvestručne škole,štamparija...

-  Pokazuje razvojškolstva u CrnojGori od 1878-1912.

-  Preispituje pozicijuškole za razvojdruštva.

-  Upoznaje sa prvimnovinama ičasopisima koji suuticali na kulturnuklimu Crne Gore

(1878-1912).

-  Upoređuje uticajžive riječi ištampanih medija.

-  Prikupljanje reprintizdanja i uporedbasa današnjimizdanjima.

-  Analizira uticaj»izvanjaca« icrnogorskihstvaralaca ukulturnom idruštvenom životuCrne Gore.

-  Vrednuje rad»izvanjaca« iobjašnava uslove ukojima su stvaralidomaći autori.

- Razvijatolerantnost.

-  Uporediti tekstove ikritički ihkomentarisati.

-  Upoznaje se sanovim primjerimarazvoja

graditeljstva,pomorstva isaobraćaja od 1878-1912. (pozorišta,gimnazije,ambasade, prvi voz,auto).

-  Upoređuje kulturnui društvenu klimu uCrnoj Gori krajem

XIX i onu s početkaXX vijeka.

- Kritički razumijeodnose tehnike,prirode i društva.

-  Posjetalokalitetima.

-  Vrednuje kulturne,socio-etničkespecifičnosti Bokekotorske i Polimlja

pod Austro-ugarskom, odnosno

-  Ilustruje kulturnedomete naprostorima CrneGore koji su bili pod

upravom drugihdržava (1878-1912).

- Razvija sposobnoststvaranja pogodnedruštvene klime.

Page 120: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 120/181

 120

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastave

učenik učenik učenik

Otomanskomvlašću.

Kulturno-društveni razvoj u kraljevini Jugoslaviji-  Upoznaje se sa

kulturnim idruštvenimrazvojem Crne Goreu kraljeviniJugoslaviji.

-  Problematizujedruštvene ikulturne prilikeCrne Gore uKraljeviniJugoslaviji.

-  Navodi ostvarenjacrnogorskeemigracije nakonujedinjenja 1918.

Godine.

-  Preispituje uslove ukojima su nastaliprvi filmovi o CrnojGori kao i izdavačka

produkcija(Vaskresenja nebiva bez smrti).

-  Posjeta kinoteci.

-  Pojašnjava kulturnupoziciju Crne Goreu socijalističkojJugoslaviji.

-  Kritički procjenjujeznačaj formiranjaUniverziteta,Akademije i drugihinstitucija zanacionalnuafirmaciju.

Državne i nevladine institucije kulture

-  Upoznaje sadržavnim inevladiniminstitucijamakulture u današnjojCrnoj Gori.

-  Analizira kulturnuponudu Crne Gore(Bijenale, festivali,TV i audioprodukcija).

- Prepoznaje značajnevladinog sektora.

-  Posjeta festivalu.

Etno-socijalni motivi

-  Nabraja jela i pića ikarakteristikeishrane u regionimaCrne Gore.

-Analizira kulturu,ishrane i njenespecifičnosti u CrnojGori.

- Razvija ekološkusvijest.

-  Opisuje narodnenošnje i narodnuradinost

-  Vrši odabirmaterijala i oruđa

-  Izrađuje neke odelemenata narodnenošnje.

Muzeji biblioteke, arhivi, galerije, pozorišta

-  Nabraja aktuelneinstitucije u kojimase čuva kulturno-istorijska bašinaCrne Gore (muzeji,biblioteke, arhivi,fakulteti, galerije).

-  Razlože pooblastima kulturneinstitucije CrneGore.

Page 121: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 121/181

 121

5. Okvirni spisak literature i drugih izvora-  Grupa autora: Istorija Crne Gore I-III, Titograd, 1967.-  D. Živković: Istorija crnogorskog naroda I-III, Cetinje, 1990. 1997.-  D. Živković, P. Mijović: Umjetničko blago Crne Gore, Beograd, 1980.-  Grupa autora: Crnom Gorom, Zagreb, 1969.-  D. Šćekić: Putujući Crnom Gorom, Titograd, 1980.-  B. Šekularac: Tragovi prošlosti Crne Gore, Cetinje, 1994.-  R. Rotković: Ilustrovana istorija Crne Gore, Podgorica, 2001.-  dr Čedomir Marković, dr R. Vujučić: Crna Gora kroz kulturnu baštinu, Cetinje

2006.-  V. Kasalica: Kulturna baština Crne Gore, Bar, 2008.

6. Materijalni uslovi za izvođenje nastave-  Za kvalitetno i efikasno izvođenje nastave Kulturno-istorijske baštine Crne Gore

neophodna je specijalizovana učionica ili kabinet za istoriju koji je poredstandardne opreme treba da ima i:

-  grafoskop;

-  dijaprojektor;

-  televizijski prijemnik;-  video rekorder;-  kompjuter s priključkom na Internet.

7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika- Provjera znanja vrši se usmenim putem, najmanje jednom u svakom

klasifikacionom periodu.- Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u

klasifikacionom periodu.- Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena

dobijenih u klasifikacionim periodima.

8. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta-  pozitivna ocjena na kraju školske godine.

9. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika 

-  Diplomirani istoričar-profesor istorije i geografije;-  diplomirani arheolog;-  dilomirani istoričar umjetnosti;-  diplomirani kulturolog.

10. Povezanost predmeta

Znanja Povezanost sa drugim predmetimaPredmet Znanja

-  Etno-socijalni motivi -  Ekologija i zaštita životnesredine

- Kruženje materije itransformisanje energije uprirodi

Page 122: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 122/181

 122

1.3.4. STATISTIKA

1. Naziv predmeta: STATISTIKA

2. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave

RazredVrste nastave

UkupnoTeorija Vježbe

Praktičnanastava

I

II 50 22 72

III

IV

Ukupno 50 22 72

3. Opšti ciljevi nastave-  Sticanje i razumijevanje osnovnih statističkih znanja potrebnih za primjenu

statističkih metoda u praksi.-  Uočavanje značaja primjene statističkih metoda u praćenju i analizi poslovanja u

hotelijerstvu i turizmu Crne Gore.-  Osposobljavanje za prikupljanje i obradu podataka kao i adekvatnog reagovanja

na promjene na tržištu.-  Razvijanje logičnog mišljenja za samostalno donošenje zaključaka na osnovu

dobijenih podataka i analiza.-  Razvijanje sposobnosti za timski rad, ali i za sopstveno preuzimanje odgovornosti.-  Statističkom analizom hotelijerstva i turizma, razvijati ljubav i želju za bržim

razvojem turizma crne gore, kako bi život, svojoj i budućim generacijama, u

građanskom demokratskom društvu, učinili kvalitetnim.

Page 123: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 123/181

 123

4. Sadržaj/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljeviRazred: DRUGI 

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastave

učenik učenik učenik

Uvod u statistiku-  Definiše i pojašnjava

statistiku.

-  Opisuje masovnepojave.

-  Razumije fazestatističkogistraživanja i zakonvelikih brojeva.

-  Na primjerimaanalizira masovnepojave.

- Razvija sposobnost ispremnost zasaradnju.

- Prikaz oganizacijestatističke službe uCrnoj Gori.

-  Internet.

Statističko posmatranje

-  Upoznajepredmet

posmatranja,Cilj i obilježjajedinicaposmatranja.

-  Navodi načineprikupljanjapodataka.

-  Obrazlaže naprimjerima: stvarna,

vremenska iprostorna obilježja.-razlikuje „ jedinicuposmatranja“ i„izvještajnujedinicu.

-  Razlikuje primarne isekundarne izvorepodataka.

- Stiče snalažljivost isposobnost

prikupljanjapodataka.

- Izrada jednostavnogstatističkog upitnika.

-  Internet.

-  Navodi vrstesnimanja i kontrole

prikupljenihpodataka.

-  Razlikuje kontroluizvođenja snimanja

podataka od kontrolesakupljenogstatističkogmaterijala.

- Razvija sposobnostobavljanja uspješne

kontrole podataka.

- Snimanje podatakapomoću intervjua.

Sređivanje i grupisanje podataka

-  Upoznaje pojam,vrste i fazestatističkogistraživanja.

-  Nabraja i upoznajeformiranje

numeričkih,atributivnih ivremenskihstatističkih serija.

-  Razlikuje prosto ikombinovanogrupisanje podataka.

-  Razlikuje intervalne ineintervalne serije

distribucijefrekvencija.

- Stiče sposobnostgrupisanja podataka.

Vježbe:-  Formiranje statisti-čkih serija.

-  Prezentacijastrukture zaposlenih

prema polu.

-  Upoznajekumulativnestatističke serije.

-  Razlikujekumulativni niz„ispod“ i kumulativniniz „iznad“.

- Prikaz formiranjakumulativnog oblikadistribucijefrekvencija.

Prikazivanje statističkih podataka

-  Demonstrira načine ivrste prikazivanja

statističkihpodataka.

-  Određuje pravila usastavljanju

statističkih tabela.

- Razvija preciznost iodgovornost.

Vježbe:-  Izrada statističkih

tabela na računaru.

Page 124: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 124/181

 124

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastave

učenik učenik učenik

-  Pojašnjava grafičko

prikazivanjestatističkihpodataka.

-  Prikazuje podatkepomoću linijskog

dijagrama, stubićakvadrata i krugova.

- Razvija sposobnostprimjene savremenih

tehničkih uređaja.

Vježbe:-  Izrada grafikona na

računaru.-  Prezentacija

starosne piramidestanovništva CrneGore prema popisu iz2003.

-  Statistički godišnjakCrne Gore.

Analiza podataka

-  Nabraja i opisujesrednje vrijednosti:

aritmetičku sredinu,modus imedijanu.

-  Razlikujearitmetičku sredinu

iz grupisanih inegrupisanihpodataka.

-  utvrđuje i grafičkiodređuje modus imedijanu.

- Stiče sposobnostanalize podataka.

Vježbe.-  izrada statističkih

tabela i grafikona naračunaru.

Disperzija serija

-  Upoznaje disperziju imjere disperzije.

-  Određuje standardnudevijaciju ikoeficijentvarijacije.

-  Uočava veze dispe-rzije sa srednjimvrijednostima.

- Stiče sposobnostupoređivanjavrijednosti.

Kvanitativana zavisnot među pojavama

-  Opisuje postupakizračunavanjakoeficijentakorelacije.

-  Izračunavakoeficijenatkorelacije.

-  Sagledava stepenzavisnosti međupojavama.

- Izračunavanjekoeficijenatakorelacije.

-  Sagledavanjestepena zavisnostimeđu pojavama.

Relativni brojevi 

-  Upoznaje relativnebrojeve i pokazateljestrukture.

-  Definiše i razlikuje:bazne i lančaneindekse.

-  Definiše i pojašnjavaindividualne, grupnei indekse prema ciljuupore.

-  Upoređuje bazne ilančane indekse.

-  Prepoznajeindividualne i grupneindekse: fizičkogobima proizvodnje,cijena, troškovaživota i vrijednostiproizvodnje, planaproizvodnje ipromet.

- Razvija proceskompleksnograzmišljanja.

- Prezentacijaizgradnje hotela uCrnoj Gori uposlednjh 5 godina.

-  Diskusija krozupoređivanjepodataka na osnovuutvrđenih baznih ilančanih indeksa.

-  Statistički godišnjak.-  Poslovna statistika.

Osnovni pokazatelji dinamike proizvodnje i prometa-  Upoznaje pojam, -  Razlikuje opštu i - Razvija sposobnost - Prezentacija

Page 125: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 125/181

 125

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastave

učenik učenik učenik

predmet i značajposlovne statistike.

-  Upoznaje apsolutninivo i apsolutni rastproizvodnje iprometa. definišetempo razvoja irasta proizvodnje iprometa.

-  Opisuje i pojašnjavalinearni trend.

poslovnu statistiku.

-  Upoređuje srednjitempo razvoja i ra-sta. uočava vezuizmeđu temparazvoja i tempa rasta

-  Vrši ispitivanjerazvojnih tendencijapojava.

praćanja kretanjaodređene pojave.

ostvarenog prometaturista u Crnoj Gori

za određenivremenski period.

-  Prezentacijalinearnog trendaproizvodnjeugostiteljskihproizvoda poslednjihnekoliko godina(privredno društvo izokruženja, neparanbroj godina).

5. Okvirni5. Okvirni spisak literature i drugih izvora-  Dr M. Žižić, M. Vidić: Statistika za III i IV razred ekonomske, ugostiteljsko-

turističke i pravno- birotehničke škole. Zavod za udžbenike. Beograd, 2004.-  Dr D. Mladenović. dr M. Eremić. dr Lj. Tatarević: Ekonomska statistika.

Univerzitet u Beogradu. Ekonomski fakultet, 2003.-  J. Radulović: Statistika. Univerzitet Crne Gore, 2005.-  Statistički godišnjak Crne Gore za 2005. godinu-  Službeni list Crne Gore XII 2007.

6. Materijalni uslovi za izvođenje nastave-  LCD projektor;

-  projektno platno;

-  računar sa odgovarajućom opremom.

7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika-  Provjera znanja vrši se usmeno, pismeno i u toku vježbi.-  Usmeno po jedna ocjena u svakom klasifikacionom periodu.-  Pismena provjera znanja (pismeni zadaci), po jedan u polugodištu.-  Kontrolni zadatak, najmanje po jedan u polugodištu.-  Zaključna ocjena na kraju klasifikacinog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u

klasifikacinom periodu.-  Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se iz svih datih ocjena u

klasifikacinim periodima.

8. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta-  Prezentacije, grafički prikazi, prikupljanje podataka, analize,-  pozitivna ocjena na kraju školske godine.

9. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika-  Diplomirani ekonomista.

Page 126: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 126/181

 126

10. Povezanost predmeta

ZnanjaPovezanost sa drugim predmetima

Predmet Znanja

-  Tabele i dijagrami u Excel-u.-  Izrada formula i korišćenje

postojećih formula

-  Poslovna informatika - Prikazivanje statističkih-  Podataka

-  Analiza podataka

-  Istaživanje tržišta -  Marketing u trgovini - Analiza podataka

Page 127: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 127/181

 127

1.3.5. EKOLOGIJA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

1. Naziv predmeta: EKOLOGIJA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

2. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave

RazredVrste nastave

UkupnoTeorija Vježbe

Praktičnanastava

I

II

III 72 72

IV

Ukupno 72 72

3. Opšti ciljevi nastave- Upoznavanje sa osnovama ekologije.- Upoznavanje osnova i značaja zaštite životne sredine.- Uočavanje međusobne povezanosti žive i nežive prirode.- Upoznavanje različitih izvora zagađivanja životne sredine.- Upoznavanje sa problemom prenaseljenosti planete zemlje.- Razumijevanje uloge koju čovjek ima pri zagađivanju životne sredine.- Upoznavanje sa načinima rješavanja problema zaštite životne sredine.

Page 128: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 128/181

 128

4. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljeviRazred: TREĆI

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastaveučenik učenik učenik

Osnovni pojmovi u ekologiji - Definiše pojmove:ekologija, životnasredina, ekološkifaktori.

- Ukazuje nameđusobnuzavisnost žive inežive prirode.

- Određuje elementeživotne sredine.

- Objašnjava nakonkretnimprimjerima osobinebiotopa ibiocenoze.

- Uviđa značajekologije usvakodnevnomživotu.

Terenski rad:- Posmatranje

različitih staništa izajednica.

Ekologija populacije- Definiše pojmove:

populacija iekološkaravnoteža.

-  Poznaje faktorekoji određujustrukturupopulacije.

- Uočava osnovnekarakteristikepopulacije.

- Obrazlaže pojamopterećenostipopulacije.

- Objašnjava pojamekološke ravnotežei obrazlaže naprimjerumeđusobnuzavisnost činilacasredine.

- Uviđa odnose uokviru određenepopulacijepronalazećianalogiju saljudskompopulacijom.

Kruženje materija i transformisanje energije u prirodi - Definiše pojmove:

producent organskematerije, potrošač organske materije,reducent organskematerije.

- Definiše lanacishrane.

-  Analizira naprimjerukompleksnostodnosa u ishrani.

-  Šematski prikazujekruženje materije iproticanje energijeu ekosistemu.

- Obrazlaže odnosemeđu članovimalanca ishrane naprimjeruenergetskepiramide.

-  Predstavljailustracijomkruženje materije iproticanje energijena odabranomprimjeru lanca

ishrane.

- Shvata stalnost izakonitost procesa.

Page 129: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 129/181

 129

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastaveučenik učenik učenik

Ekosistem-  Poznaje kopnene,

vodene iantropogeneekosisteme.

- Definiše sukcesije uekosistemu.

- Određuje

zajedničke i glavnerazlike između

ekosistema.-  Zaključuje o

raznovrsnostiekosistema kod nasu odnosu nageografski položaj iklimatskekarakteristike.

-  Predviđa posljediceljudske aktivnosti u

životnoj sredini.

- Razvija svijest o

značaju o

čuvanjaprirodnih

ekosistema.

Zagađivanje vazduha -  Poznaje načine

zagađivanjavazduha i otrovnematerije uvazduhu.

-  Poznaje uticajotrovnih materijana živa bića (kiselekiše, ozonske rupe,efekat staklenebašte).

- Određuje uzrokezagađivanjavazduha.

- Objašnjavaposljediceprevisokihkoncentracijaotrovnih materija uvazduhu naekosistem.

- Ocjenjuje značajstalne kontrolekontaminiranostivazduha.

-  Predlaže načinečišćenja otrovnihmaterija (uređajiza prečišćavanje,industrijski filteri,automobilskikatalizatori).

- Razvija sposobnostsagledavanja irješavanjaproblema.

-  Film o zagađivanjuvazduha.

Zagađivanje voda- mora i slatke vode- Definiše izvore i

oblike zagađivanjavode.

- Određuje glavneizvore zagađivanjavode i objašnjavaposljedice.

- Objašnjava metodeprečišćavanja.

- Objašnjava na kojenačineprehrambenaindustrija zagađujeokolinu.

- Razvija sposobnostsagledavanja irješavanjaekološkihproblema.

-  Prikazivanje videozapisa sapoledicamazagiđavanja voda.

- Diskusija.

Page 130: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 130/181

 130

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastaveučenik učenik učenik

Zagađivanja zemljišta-  Poznaje izvore i

oblike zagađivanjazemljišta.

- Ukazuju na

posljedicesavremeneintenzivnepoljoprivredneproizvodnje.

- Objašnjavaproblemprenaseljenostizemlje.

- Razvija sposobnost

sagledavanja irješavanjaekološkihproblema.

-  Prikazivanje video

zapisa sapoljedicamazagiđavanjazemljišta.

- Diskusija.

Nuklearna energija- Definiše izvore i

oblike

radioaktivnogzagađenja.

- Objašnjavaproblem

radioaktivnogzračenja i njegovedalekosežneposljedice.

- Uočava problemnekontrolisanogskladištenjaradioaktivnogotpada ineodgovornogkorišćenjanuklearnog oružja.

- Shvata važnostčuvanja zdrave i

čiste životnesredine.

Ugrožene biljne i životinjske vrste-  Poznaje glavne

uzroke izumiranjašuma i istrebljenjanekih životinjskihvrsta.

- Određuje značajšuma i razlognjihovogizumiranja.

- Ukazuje na značajpošumljavanjaterena koji supodložni eroziji.

-  Pronalazinajugroženije

ekosisteme i grupeu crnoj gori isvijetu.

-  Predlaže mogućemjere za zaštituprirodnog nasljeđaza konkretanprimjer.

- Podržava aktivnostičovjeka kojima sepotpomažu procesiobnavaljanjaugroženih ilinarušenihekosistema.

-  Seminarski rad natemu zeštiteugroženih biljnih iživotinjskih vrsta

-  Prezentacijeradova i diskusija.

Mjere za zaštitu životne sredine-  Poznaje značaj

štednje energije ivode udomaćinstvu iindustriji.

- Određuje načineplanske upotrebeprirodnih izvora.

- Objašnjava značajpravilnog odnosa

- Razvija svijest označaju zaštiteživotne sredine zabuduće generacije.

Page 131: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 131/181

 131

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastaveučenik učenik učenik

-  Poznajealternativne

energetske izvore.

prema pitkoj vodi.- Objašnjava značaj

traženja ikorišćenja novihekoloških izvoraenergije.

- Ocjenjuje značajglobalizacijenadzora dešavanjau životnoj sredini.

-  Primjenjujepropise kojima seodređuju normečuvanja zaštićenih

objekata prirode,ugroženih,endemskih biljnih iživotinjskih vrsta.

5. Okvirni spisak literature i drugih izvora- M. Jablanović i D. Rožaja: Zaštita i zagađivanje životne sredine, Zavod za

udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2002.-  I. Savić, V. Terzija: Ekologija i zaštita životne sredine, Zavod za udžbenike i

nastavna sredstva Beograd, 2004.

6. Materijalni uslovi za izvođenje nastave- Dijaprojektor, slajdovi;- grafoskop;- TV prijemnik, video- rikorder, video- kasete.

7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika- U toku klasifikacionog perioda provjeravaju se i ocjenjuju pisani radovi i usmeni

odgovori učenika.- Učenik mora biti ocijenjen na kraju svakog klasifikacionog perioda.- Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u

klasifikacionom periodu.- Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena

dobijenih u klasifikacionim periodima.8. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta- Pozitivna ocjena na kraju godine.

9. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika- Diplomirani biolog.

Page 132: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 132/181

 132

10. Povezanost predmeta

ZnanjaPovezanost sa drugim predmetima

Predmet Znanja- Osnovni pojmovi o

ekologiji- Tehnika prodaje- Praktična nastava

- Zaštita na radu uprodavnicama

-

  Kruženje materije itransformisanje energije uprirodi

-

  Kulturno-istorijska baštinaCrne Gore-

Etno-socijalni motivi

Page 133: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 133/181

 133

1.3.6. PSIHOLOGIJA

1. Naziv predmeta: PSIHOLOGIJA

2. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave

RazredVrste nastave

UkupnoTeorija Vježbe

Praktičnanastava

I

II

III 72 72

IV

Ukupno 72 72

3. Opšti ciljevi nastave-  Sticanje osnovnih znanja koja omogućavaju shvatanje biološke i društvene

uslovljenosti psihičkog života.-  Sticanje znanja o osnovnim vrstama psihičkih procesa, osobina i stanja.-  Uočavanje specifičnosti pojedinih uzrasnih kategorija u cilju uspješnijeg rada sa

njima.-  Upoznavanje racionalnih metoda učenja radi kvalitetnog planiranja radnih i

slobodnih aktivnosti, uz uviđanje ličnog angažovanja u svom razvoju i uspješnosti.-  Razvijanje sposobnosti za kritičko mišljenje i stvaralačke sposobnosti, usvajanje

profesionalne etike, interesovanja za struku i samoobrazovanje.-  Upoznavanje psiholoških aspekata međusobnih odnosa ljudi u socijalnoj sredini, u

malim radnim grupama i preduzećima.

-  Povezivanje sopstvenih mišljenja sa teorijskim znanjima te razvijanje sposobnostiza primjenu psiholoških saznanja u životu i radu čija je suština interakcija saljudima.

-  Jačanje svijesti o razumijevanju sebe i drugih kao i svijest o odgovornosti zasopstveno razmišljanje, odlučivanje i ponašanje.

Page 134: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 134/181

 134

4. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljeviRazred: TREĆI 

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastave

učenik učenik učenik

Pojam, predmet i zadaci psihologije-  Upoznaje se sa

pojmom,predmetom izadacimapsihologije.

-  Navodi granepsihologije.

-  Razlaže predmet izadatke psihologije.

-  Upoređuje predmetepojedinihpsihološkihdisciplina iprocjenjuje značajprimjenjenihdisciplina.

- Uočava značaj imogućnostiprimjene psihološkihsaznanja u ličnom iprofesionalnomživotu.

- Rad u paru i manjimgrupama.

Metode i tehnike psiholoških istraživanja

-  Upoznaje se sametodama itehnikamapsihološkogistraživanja–nabraja i opisuje.

-  Vršisamoposmatranje.

-  Procjenjujeprednosti inedostatkeintrospekcije,zahtijeve pravog ikvazi-psihološkogistraživanja.

- Stičesamopouzdanje.

Organski osnovi i razvitak psihičkog života

-  Opisuje nervni

sistem: građa idjelovi nervnogsistema, čulnisistem i endokrinežlijezde.

-  Razlože ulogu

pojedinih djelovanervnog sistema iznačaj žlijezda zarazvoj i ponašanje.

- Rad u paru.

-  Pojašnjava ulogurada, govora iljudske zajednice urazvoju psihičkogživota (filogeneza).

-  Analizira udio,važnosti ipovezanosti činilacafilogeneze.

-  Navodi dokaze ugrađi cns-a.

-  Pristupa sa naučnogaspekta shvatanjupsihičkog života.

- Razvijarazumijevanjeodnosa prirode idruštva,usmjerenost narazvoj.

- Rad u paru.

-  Definiše značajnasljeđa, sredine iaktivnosti samejedinke za razvoj.

-  Samoposmatranjemprosuđuje odnos iznačaj činilaca zarazvoj.

- Realnije sagledavasvoje mogućnosti,jačasamopouzdanja.

Psihički procesi

-  Upoznaje tri vrsteprocesa - saznajni,emocionalni i

konativno-voljniprocesi.

-  Razlikuje saznajni,emocionalni ikonativno-voljni

proces.

Page 135: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 135/181

 135

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastave

učenik učenik učenik

Osjećaji i opažaji

-  Upoznaje se sazakonimaorganizacije draži,pojmom osjećaja iopažanja.

-  Pojašnjava uticajiskustva i motivacijena opažanje.

-  Upoznaje pažnju –vrste i činioce.

-  Procjenjujesvojstava lijepog iružnogposmatranjem isamoposmatranjem.

-  Analizira na novimprimjerima.

-  Procjenjuje obim,trajanje, fluktuacijui distraktore pažnje.

- Razvija vizuelnevještina.

-  Razvija uočavanjeetničkog,geografskog iprofesionalnogmiljea na opažanje.

- Rad u paru i manjimgrupama.

-  Voditi kritičkerazgovore.

Učenje

-  Usvoja pojam i

oblike učenja.-  Vrste učenja po

sadržaju.

-  Primjenjuje različite

oblike i vrsteučenja.

-  Zamišlja noveprimjereinstrumentalnog isocijalnog učenja.

- Razvija radne

navike, jačasamopouzdanje.

-  Identifikuje se sapozivom.

Pamćenje

-  Definiše pojam ivrste pamćenja.

-  Pojašnjava uzrokezaboravljanja i

kvalitativnepromjenepamćenja.

-  Razlaže odlikepojedinih vrstapamćenja.

-  Uvježbava pamćenje

likova i verbalnihiskaza.

-  Opredjeljuje činioceuspješnog učenja ipamćenja.

-  Prepoznaje činioceuspješnog učenja ipamćenja.

- Razvija sposobnostiza uspješnijeučenje, razvijakritičko mišljenje,planiranje i efikasnokorišćenje radnog islobodnog vremena.

- Rad u paru-vježbanjeorjentacije kazajedničkimciljevima.

-  Uvježbati učenjeputem saradnje itakmičenja.

-  Rad u prisustvudrugih ljudi.

Intelektualne sposobnosti

-  Definiše pojam ifaze procesamišljenja,intelektualnihsposobnosti ikategorijainteligencije.

-  Rješava, kroz faze,zamišljenuproblemsku situacijui stvaralački čin.

- Shvata veze izmeđuličnog angažovanja iuspjeha u učenju,radu, ispunjavanjuobaveza.

- Rad u manjimgrupama.

Emocije

-  Definiše pojamemocije i

-  Razlikuje pojedineemocije i razlaže

- Rad u manjimgrupama.

Page 136: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 136/181

 136

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastave

učenik učenik učenik

emocionalnogreagovanja.

podatke zaprocjenu.

-  Simulira radnesituacije zasićenejakim emocijama.

- Simulacija situacijai igranje uloga.

-  Nabraja vrste iopisuje razvoj,emocije kod djece iadolescenata.

-  Razlaže na novimprimjerima osnovnei složene emocije.

-  Samoposmatranjeemocija mladih.

- Unapređujerazumijevanje svog ituđeg emocionalnogreagovanja iobezbijeđuje boljuemocionalnurazmjenu gost-recepcioner.

-  Pojašnjava značaj ivezu emocija saduševnimzdravljem,psihosomatskaoboljenja i stres.

-  Rangira sopstvenestresne događaje iuvježbavaantistresne reakcije.

- Bolje poznaje uticajnegativnih idugotrajnih stresnihstanja na zdravlje tevažnost njihovogublažavanja iotklanjanja.

Motivi

-  Upoznaje se sapojmom i podjelommotiva.

-  Socijalizacijabioloških potreba.

-  Društveni i ličnimotivi.

-  Ljestvica motiva poMaslovu.

-  Samoposmatramotivacioni proceskod organskih

motiva i analizirarazlike u odnosu nanehomeostaznemotive.

-  Vrednuje značaj irangira na svojojlisti socijalne i ličnemotive.

-  Analizira noveprimjere unutrašnjei spoljašnjemotivacije.

- Bolje razumije svojeorganske potrebe,socijalne i lične.

-  Postavlja realnijenivoe aspiracije iveće uspješnosti.

Frustracije i konflikti

-  Objašnjava pojmovefrustracije ikonflikta, tipove ireakcije.

-  Utemeljuje nanovim primjerima,posmatranjem isamoposmatranjemnačine borbe ufrustraciji.

- Razvijakonstruktivanpristup u rješavanjukonfliktnih situacija.

- Rad u paru i manjimgrupama.

Ličnost i struktura ličnosti

-  Definiše pojamličnosti i odlike.

-

  Upoznaje se sa triosnovna problema

-  Razlikuje pojedinetipove

temperamenta ikaraktera.

- Razvija poštovanjeposebnosti svake

ličnosti i uvažavanjeličnih osobina

- Rad u paru.

Page 137: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 137/181

 137

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastave

učenik učenik učenik

-  Problem struktureličnosti –

strukturalnapodručja.

-  Samoposmatranjemnavodi svoje crte

ličnosti, aposmatranjemnavodi odlikeškolskih drugova.

gostiju i saradnika.

-  Opisuje tipologijeličnosti.

-  Na novimprimjerima isamoposmatranjemprepoznajetipologije.

- Bolje razumije iprihvata svojeprednosti inedostatake u ciljujačanjasamopuzdanja ikorekcije ponašanja

prema gostimaimajući u vidu tipličnosti.

- Rad u paru.

Razvoj ličnosti

-  Nabraja probleme urazvoju ličnosti.

-  Definiše pojmove:psihosocijalnirazvoj,socijalizacija isadržaji.

-

  Nabraja iopredeljuje izvore ičiniocesocijalizacije.

-  Nabraja i povezujeetape- životnarazdoblja.

-  Vrednuje uticajporodice, škole idruštva, vršnjaka narazvoj ličnosti.

-  Zamišlja i opisujesebe u budućnosti.

- Razvija spremnostiza saradnju ikomunikativnost.

-  Bolje razumijedruštveno-istorijskeuslovljenostičovjekovog

djelovanja i razvoja.

- Grupna diskusija.

-  Definiše pojamzrelosti ličnosti ikriterijumimazrelosti.

-  Na novimprimjerimaprepozanje osobinekoje krase zreluličnost.

- Usvaja pojamzrelosti radi jačanjasamopuzdanja.

-  Zaokružujeosjećanja identiteta

i usvajaprofesionalnu ulogu.

- Rad u paru i manjimgrupama.

Teorija ličnosti

-  Upoznaje se sapojedinimshvatanjima uoblasti teorijaličnosti.

- Referati.

Psihologija rada

-  Upoznaje se sa

predmetom,ciljevima i

-  Procjenjuje

primjenu psihologijeu turizmu sa

- Bolje usvaja

profesionalnu ulogui razvija motivacije

- Rad u paru.

Page 138: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 138/181

 138

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastave

učenik učenik učenik

područjimapsihologije rada sa

primjenom uturizmu.

navođenjemprimjera.

za posao.

Radni učinak i sposobnost

-  Navodi osobine ljudikoje utiču na učinaki radnu sposobnost.

- Samoposmatranjem isamoprocjenjiva-njem prepoznajeosobine koje utičuna radnu sposobnosti učinak.

Međuljudski odnosi

-

  Pojašnjavapsihologijumeđuljudskihodnosa na radu.

-

  Prepoznaje osobinepotrebne za dobrusocijalnu klimu.

-

Razvija osjećaj zaferplej, toleranciju,

spremnost zapružanje pomoći isaradnju.

-

  Posjeta treningcentru.

Metode odlučivanja

-  Definiše pojam,faze i metodeobučavanja.

-  Analizira krivuljupri obučavanju.

-  Pojašnjava značajanalize i opisa

poslova zaprimjenu uprofesionalnojorijentaciji iselekciji.

-  Analizira svojuprofesionalnu

orijentaciju ibudući izbor.

Umor

-  Upoznaje se sapojmovima umora,odmora i vrstamaistih.

-  Primjena na posaorecepcionera.

Komunikacija- pojam i vrste

-  Upoznaje se sapojmomkomunikacije,simbola i signala.

-  Vrste komunikacije.-  Verbalna

komunikacija.-  Neverbalna

komunikacija.

-  Vrši interakcijugost-recepcioner-vođenje razgovora,glas, stav tijela,proksemija, gestovi,osmijeh,ljubaznost,srdačnost, uredan iprijatan izgled.

- Razvija smisao zasaradnju,komunikativnost ibolju adaptaciju uprofesiji.

-  Simulacijasituacija.

-  Rad u paru ilimanjim grupama.

-  Nabraja mogućeizvore grešaka u

komunikaciji.

-  Pravilno reaguje usituacijama grešaka

kada je izvor greškegost i kada je to

-  Rad u paru ilimanjim grupama.

-

  simulacija situacija.

Page 139: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 139/181

 139

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastave

učenik učenik učenik

recepcioner.

Grupe

-  Definiše pojamgrupe, vrste grupe igrupne strukture.

-  Razlikuje vrstegrupa i grupnestrukture.

-  Samoposmatranje-pripadam grupama,njihov uticaj namene, status iuloge u njima.

Rukovođenje i tipovi rukovođenja

-  Definiše pojamvođstva i nabrajatipoverukovođenja,

grupno odlučivanje.-  Pojam socijalne

percepcije, prvaimpresija,zakonitosti njenogformiranja.

-  Procjenjujepodatake koji čineprvu impresiju injen značaj i

otpornosti napromjene.

-  Rad u paru ilimanjim grupama.

-  Simulacijasituacija.

Opažanja

-  Nabraja najčešćesistematske greškeu opažanju drugih.

-  Samoposmatranjemuočava najčešćegreške koje čini injihove posljedice.

- Postiže boljerazumijevanje svogi tuđeg ponašanja ucilju većeprofesionalneuspješnosti.

-  Rad u paru ilimanjim grupama.

-  Simulacijasituacija.

Principi psihologije u propagandi

-  Nabraja principePsihologije,ekonomskepropagande,propagandnuporuku i sredstva.

-  Osmišljavapropagandni slogan.

- Razvijainovativnost.

-  Rad u paru ilimanjim grupama.

Pojam zdravlja, psihičke krize i bolesti

-  Definiše pojam

zdravlja, psihičkekrize i bolesti.

-  Vrednuje

kriterijume zarazlikovanjepsihički zdrave odoboljele osobe.

- Jača

samopouzdanje iprilagođenost.

- Traženje novih

izvora informacija –rad u manjimgrupama.

Neuroza i psihoza

-  Upoznati odlikeneuroza, psihoza iporemećajkaraktera.

-  Analizira odlikepojedinih bolestinavođenjem novihprimjera izpsihijatrijske praksei svakodnevnog

života.

-  Analiza slučajeva.

Page 140: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 140/181

 140

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastave

učenik učenik učenik

Sociopatije

-  Definiše sociopatije-pojam, vrste,uzroke i borbuprotiv toga.

-  Pojašnjava pojamtoksikomanije inabraja vrste droga.

-  Vrši procjenu snagei efekata moralneosude prestupnika.

-  Analiza slučajeva iposjetainstitucijama.

Alkoholizam

-  Opisuje alkoholizamkao bolest idruštveni problem,faktore i teorije

nastanka ovebolesti.

-  Uočava posledicealkoholizma kodpojedinca iprepoznaje pojavu

kao društveniproblem.

- Prikazivanje videozapisa.

-  Gostovanjepredavaca iz

ustanova koje sebave ovomproblematikom.

-  Opisuje djelovanjealkohola naponašanje,organizam iorganska oštećenjakod alkoholičara.

-  Vrednuje značajpoznavanja duševnihi sociopatskihporemećaja za rad uugostiteljstvu iturizmu.

Toksikomanija i mentalna higijena

-  Objašnjava načineliječenjatoksikomanijemedikamentima ipsihoterapijom-vrste.

-  Upoznaje se sapojmom mentalnehigijene i njenimprincipima.

-  Razlikuje vrsteliječenjatoksikomanijemedikamentima ipsihoterapijom.

- Prikazianje videozapisa.

-  Gostovanjepredavaca izustanova koje sebave ovomproblematikom.

5. Okvirni spisak literature i drugih izvora 

-  M. Goldner – Vukov: Porodica u krizi, Medicinska knjiga Beograd, Zagreb.

-  Dr. D. Krstić: Psihološki rečnik, Savremena administracija, Beograd.-  D. Plut, Lj. Marinković: Konflikti i šta sa njima, Kreativni centar, Beograd.-  Dr. N. Rot: Opšta psihologija, Zavod za izdavanje udžbenika SR Srbije, Beograd.

6. Materijalni uslovi za izvođenje nastave 

-  Kompjuter sa opremom za video reprodukciju.

7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika-  Provjeravaju se i ocjenjuju usmeni odgovori, najmanje jednom u svakom

klasifikacionom periodu.-  Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u

klasifikacionom periodu.

Page 141: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 141/181

 141

-  Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjenadobijenih u klasifikacionim periodima.

8. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta 

-  Pozitivna ocjena na kraju školske godine.

9. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika 

-  Diplomirani psiholog;-  profesor psihologije;-  diplomirani školski psiholog-pedagog.

10. Povezanost predmeta

ZnanjaPovezanost sa drugim predmetima

Predmet Znanja

-  Elementi socijalnepsihologije i psihologije

međuljudskih odnosa na radu-  Problemi psihologije rada sa

osvrtom na rad u rgovini

-  Poslovna komunikacija. - Interpersonalnakomunikacija

-  Problemi psihologije rada saosvrtom na rad u trgovini

-  Tehnika prodaje-  Praktična nastava.

- Potrošači-  Odnos prodavac potrošač 

-  Psihologija reklame -  Marketing u trgovini - Instrumenti marketingatrgovinskih kompanija.

-  Psihologija, karakterneosobine

-  Psihologija rada-  Psihologija crte ličnosti

-  Poslovna etika - ovjek i moral-  Radni moral-  Odgovornost i poslovna

etika

-  Globalizacija i poslovnimoral

Page 142: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 142/181

 142

1.3.7. CARINA, ŠPEDICIJA, OSIGURANJE

1. Naziv predmeta: CARINA, ŠPEDICIJA, OSIGURANJE

2. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave

RazredVrste nastave

UkupnoTeorija Vježbe

Praktičnanastava

I

II

III 72 72

IV 66 66

Ukupno 138 138

3. Opšti ciljevi nastave- Sticanje osnovnih znanja o organizaciji osiguranja.-  Osposobljavanje učenika da primjenjuju carinske zakone, zakone o osiguranju i

poslove špedicije.-  Upoznavanje uloge osiguranja u spoljnoj trgovini i u zaštiti imovine i lica.-  Savladavanje pojma carina, vrsta carina, carinskih propisa u Srbiji i Crnoj Gori i

carinskih propisa u svijetu.-  Osposobljavanje za razvrstavanje robe po carinskoj tarifi i prepoznavanje

potrebnih dažbina u spoljnoj trgovini.-  Upoznavanje pojmova: carinsko područje, carinsko-pogranični pojas, morske zone

i carinski režim u morskim zonama.-  Razumijevanje pojma i vrste carinskog postupka, smještaja carinske robe, svih

vrste carinjenja komercijalne i nekomercijalne robe.-  Prepoznavanje pravnih sredstava u carinsko-upravnom postupku.-  Upoznavanje značaja špedicije, značaja transporta, podjele transporta.-  Prepoznavanje incoterms klauzule (exw, fca, fas, fob, cfr, cif, cpt, cip, daf, des,

ddu, ddp).-  Poznavanje unutrašnje organizacije špediterskog poslovanja (poslovi akvizicije,

zaključivanje ugovora o špediciji, reklamacija, provizija).-  Upoznavanje sa poslovima uvoza i izvoza robe, transportnim poslovima i

specijalnim špediterskim poslovima.-  Osposobljavanje učenika da na praktičnim primjerima i originalnoj dokumentaciji

obavljaju posao osiguranja, carinjenja i špedicije.-

  Osposobljavanje za samostalan rad.

Page 143: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 143/181

 143

4. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljeviRazred: TREĆI 

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastave

učenik učenik učenik

Opšte karakteristike osiguranja-  Uočava značaj

osiguranja.-  Nabraja opasnosti

koje ugrožavajuimovinu i lica.

-  Rezimira istorijskirazvoj osiguranja.

-  Analizira mehanizamosiguranja i njegovutehničku osnovu.

-  Prepoznaje funkcijuosiguranja.

-  Detaljno obrazlažepodjelu(klasifikaciju)osiguranja u SICG.

- Razvija svijest opotrebi osiguranjaimovine i lica.

Organizacija osiguranja

-  Upoznaje subjekteosiguranja.

-  Upoznaje elementeosiguranja.

-  Objašnjava pojampremije osiguranja.

-  Upoznaje ekonomskanačela osiguranja.

-  Razlikuje pojamosiguravača u svijetui kod nas.

-  Razlikuje pojmoveosiguranika iosiguravača.

-  Razlikuje pojmoveugovarača i korisnikaosiguranja.

-  Razlikuje posrednikeu osiguranju.

-

  Detaljno obrazlažebrokere i havarijskekomesare.

-  Detaljno obrazlažerizik i upravljanjerizicima.

-  Uočava razlikuizmeđu bonusa,malusa, franšize izone rizika.

-  Razlikuje sigurnost ilikvidnost.

- Razvija stručnost. - Rad na računaru(izrada digitalnedokumentacije).

Izvori prava i dokumenti osiguranja-  Upoznaje dokumenta

osiguranja.-  Upoznaje osiguranje

za tuđi račun.-  Objašnjava plaćanje

premije.-  Objašnjava

osiguravača oizmjenama rizika.

-  Upoznaje vrste

osiguranja.

-  Analizirazaključivanjeugovora o osiguranjuposlije osiguranja ilist pokrića.

-  Analizira osiguranjeza tuđi račun,detaljno obrazlažeobaveze osiguranika,odnosno ugovarača

osiguranja

- Razvijakomunikativnost.

-  Preuzimaodgovornost zadonošenje odluka.

-  Razvija stručnost iposlovnukomunikaciju.

-  Razvija svijest označenju osiguranja

imovine.

- Izrada obrazaca naračunaru za razneoblike i vrsteosiguranja.

-  Izrada ugovora naračunaru.

Page 144: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 144/181

 144

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastave

učenik učenik učenik

-  Upoznaje osiguranjeimovine.

-  Upoznaje osiguranjecivila.

-  Upoznaje osiguranjemotornih vozila.

-  Upoznaje osiguranjetransporta i kredita.

-  Upoznaje osiguranjedomaćinstava,osiguranje sportskih,umjetničkih i sličnihpriredbi odatmosferskihpadavina.

-  Upoznaje osiguranjeimovine željezničko-transportnogpreduzeća.

-  Obrazlaže pojammaterijalne inematerijalne štete.

-  Upoznaje ugovor oosiguranju lica odposledica nesrećnog

slučaja.-  Objašnjava ulogu

polise osiguranja.-  Obrazlaže ugovor o

osiguranju života.

-  Razlikuje polisuosiguranja, list

pokrića, certifikatosiguranja, potvrduo sklopljenomosiguranju „slip“ i„cover note“

-  Detaljno obrazlažeosiguranje uindustriji.

-  Detaljno obrazlažeosiguranje objekatau izgradnji i umontaži.

-  Analizira osiguranjeopasnosti od prekidarada usled požara idrugih opasnosti(šomaznoosiguranje).

-  Detaljno obrazlažeosiguranje ododgovornosti izdjelatnosti.

-  Analizira osiguranje

uskladištenja robe.-  Detaljno obrazlaže

osiguranjegrađevinskihobjekata i opremena ugovorenuvrijednost.

-  Detaljno obrazlažeosiguranje zaliha.

-  Razlikuje osiguranjeod provalne krađe irazbojništva.

-  Analizira i razlikujeosiguranjedomaćinstava,osiguranje sportskih,umjetničkih i sličnihpriredbi odatmosferskihpadavina.

-  Analizira osiguranjeimovine željezničko-transportnog

preduzeća.-  Analizira i razlikuje

- Preuzimaodgovornost u

organizaciji posla.-  Preuzima

odgovornost.-  Poštuje ljudski život.-  Razvija odgovornost

prema porodici.

Page 145: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 145/181

 145

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastave

učenik učenik učenik

materijalnu odnematerijalne štete.

-  Sastavlja i zaključujeugovor o osiguranjulica.

-  Razlikuje vrste polisaosiguranja(generalna polisa,polisa uvoza iizvoza).

-  Detaljno obrazlaželikvidaciju – isplatanaknade.

-  Prepoznajespecifičnostiosiguranja života.

-  Izrađuje ugovor oosiguranju života.

-  Detaljno obrazlaželikvidaciju odnosnoisplatu naknade.

Procjena i likvidacija šteta

-  Upoznaje značajprocjene i likvidaciještete.

-  Razlikuje pojmove:prijavljivanje štete injeno evidentiranje,izviđaj i procjenu,likvidaciju iformiranjepredmeta.

-  Detaljno obrazlažepostupak poprigovoruosiguranika.

- Razvija stručnost ipreciznost.

Reosiguranje

-  Upoznaje pojamreosiguranja.

-  Navodi vrstereosiguranja.

-  Upoznaje dokumentau reosiguranju.

-  Detaljno obrazlažepodjelu reosiguranja

(aktivna i pasivna).-  Detaljno obrazlaže i

analizira pojamsamopridržaja poriziku (požar,transport, kargo ikasko, ličnanezgoda, provalnakrađa, avijacija,motorna vozila,itd.).

- Razvija stručnost.

Page 146: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 146/181

 146

Razred: ČETVRTIInformativni ciljevi i

sadržajiFormativni ciljevi

Socijalizacijskiciljevi

Preporuke zaizvođenje nastave

učenik učenik učenik

Međunarodna špedicija

-  Upoznaje osnovnekarakteristikemeđunarodnešpedicije.

-  Razumije ekonomskufunkcijumeđunarodnešpedicije.

-  Upoznaje pojamtransportnedjelatnosti.

-  Upoznaje pravnuregulativu u domaćoji međunarodnojšpediciji.

-  Razumije posloveakvizicije.

-  Poznaje unutrašnjuorganizacijušpediterskogposlovanja.

-  Upoznaje tarifno-konjukturne poslove.

-  Upoznaje posloveuvoza.

-  Upoznaje posloveizvoza.

-  Upoznajedokumenata umeđunarodnojšpediciji.

-  Upoznaje specijalnešpediterske poslove.

-  Analiziraorganizacijušpediterskihdjelatnosti.

-  Detaljno obrazlažepodjelu transporta.

-  Detaljno obrazlažetransportne klauzulekupoprodajnihugovora.

-  Analizira postupke

istraživanja tržišta.-  Radi na izradi

dostavljanja ponude.-  Izrađuje

predkalkulaciješpediterskog posla iposlove vezane zazaključivanjeugovora.

-  Vrši kontroludokumenata(reklamacija).

-  Razlikuje pojmovedispozicije iinstradicije.

-  Radi na izradifaktura.

-  Detaljno obrazlažeposloveispostavljanjaprevoznih isprava,organizovanjaotpreme, carinjenja,osiguranja i zbirnogprometa.

- Razvija svijest označajumeđunarodnešpedicije.

-  Razvija stručnost.-  Razvija preciznost.-  Zastupa interese

preduzeća kao ličneinterese.

-  Razumije pojamskladištenja ipakovanja robe.

-  Upoznaje sajamskeposlove.

-  Razumije posloveorganizovanja,prihvata, pakovanja iotpreme eksponata.

-  Poznaje ugovore o

vaganju i sortiranjurobe.

-  Popunjavašpeditersku potvrdu.

-  Vrši obračuntroškova ifakturisanje.

-  Razlikuje pojamistovara, utovara ipretovara robe.

-  Popunjava tovarnilist.

-  Popunjavakonosman.

- Razvija stručnost.

Page 147: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 147/181

 147

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastave

učenik učenik učenik

-  Vrši zaključivanjesajamskih poslova.

-  Vrši obračuntroškova ifakturisanje.

-  Samostalno vršizaključivanjeugovora opakovanju.

-  Samostalno vršizaključivanjeugovora o vaganju isortiranju.

-  Odlučuje kada i kakotreba izdati garantnapisma.

-  Samostalno obavljaposlove kvalitativnogi kvantitativnogprijema robe.

-  Razlikuje pojampraćenja transporta iprevoz specijalnihtereta.

Carine i carinska tarifa

-  Upoznaje pojamcarine i carinsketarife.

-  Razlikuje carinskisistem i carinskupolitiku imeđunarodnecarinske konvencije.

-  Detaljno obrazlažecarinsku vrijednost,pojam, značaj ivrste.

-  Detaljno analiziranaše carinske tarife i

međunarodneobaveze.-  Analizira zakon o

carinskoj tarifi sicg.-  Razlikuje

oslobađanje odplaćanja carine iposebne dažbine.

- Razvija svijest opotrebi postojanjacarina.

Carinsko poslovanje

-  Upoznaje osnovnepojmove carinskog

poslovanja.-  Upoznaje morske

-  Analizira pojamcarinske linije i

pravni značajustanove carinske

- Razvija osjećajodgovornosti i

principijelnosti.-  Izgrađuje stil u

Page 148: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 148/181

 148

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastave

učenik učenik učenik

zone i carinskerežime u njima.

-  Upoznaje carinskezone.

-  Upoznaje pojamcarinske robe i vrstecarinske robe.

-  Objašnjava carinskinadzor.

-  Poznaje pojmovecarinske obaveze icarinskogobaveznika.

linije.-  Analizira pojam

carinskog područja iposebne oblikecarinskog područja.

-  Analizira carinsko-pogranični pojas(vrste, širinacarinsko-pograničnogpojasa).

-  Analizira morskezone i njihov pravnipoložaj.

-  Razlikuje carinskuluku i carinsku zonu.

-  Prepoznaje carinskerobe i njihove vrste.

-  Detaljno obrazlažepojam carinskognadzora.

-  Razumije vrstecarinskog sredstva završenje carinskognadzora.

-  Detaljno obrazlaže

osnovne principe opodložnosti plaćanjacarine.

-  Razlikuje pojamcarinske obaveze,carinskog obveznika,kao i pravni osnov zanaplatu carine idrugih dažbina.

ophođenju sastrankama.

-  Razvija smisao zaprofesionalnost iodgovornost.

Carinski postupak

-  Upoznaje postupak

carinjenja robe umeđunarodnomkopnenomsaobraćaju.

-  Upoznaje postupakcarinjenja robe uvodenom saobraćaju.

-  Upoznaje postupakcarinjenja robe uvazdušnomsaobraćaju.

-  Prepoznaje postupak

ili način smještajacarinske robe.

-  Detaljno analizira

carinski postupak uželjezničkom idrumskomsaobraćaju.

-  Detaljno obrazlažecarinski postupak priprevozu robe prekoinostranog carinskogpodručja.

-  Detaljno analiziracarinski postupak usaobraćaju na moru,

graničnim jezerima,graničnim rijekama i

- Razvija osjećaj

odgovornosti-  Razvija osjećaj za

prikupljanje što višeaktuelnihinformacija omeđunarodnimcarinskimpojasevima.

-  Razvija osjećajkomunikativnosti.

Page 149: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 149/181

 149

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastave

učenik učenik učenik

-  Upoznaje carinjenjekomercijalne i

nekomercijalnerobe.

carinski postupak priprevozu domaće

robe graničnimrijekama i jezerima.

-  Detaljno analiziravazdušni saobraćaj ivazdušni prevoz.

-  Analizira carinsko-vazduhoplovninadzor kao ivazduhoplovnimanifest.

-  Analizira prijemcarinske robe.

-  Detaljno analizirasmještaj carinskerobe u carinskemagacine.

-  Upoznaje carinskaskladišta i carinskasmjestišta.

-  Upoznajekonsignacionaskladišta i slobodnecarinske prodavnice.

-  Prepoznaje pojamprivremenog uvoza iizvoza i privremenoguvoza opreme(lizing).

-  Prepoznaje pojamcarinskog obilježja.

-  Razlikuje smještajrobe u carinskaskladišta i carinskasmjestišta.

-  Analizira smještajrobe u konsignacionaskladišta i slobodne

carinske prodavnice.-  Detaljno analizira

carinjenje robe kojuputnici uvoze iizvoze, carinskinadzor u putničkomprometu, carinjenjerobe koju putnicinose sa sobom priulasku u sicg kao ipostupak satrgovačkimuzorcima.

- Razvija stručnost.-  Razvija odgovornost

prema poslu.

5. Okvirni spisak literature i drugih izvora-  prof. dr B. Marović –Osiguranje i špedicija.-  prof. dr M. Ivanović –Carine i carinsko poslovanje.-  J. Janković, V. Jovanović, J. Slavnić: Komentar zakona o osnovama osiguranja

imovine i lica-  V. Kapor: Kupoprodaja robe u spoljnoj trgovini.-  R. Fuchs: Pomorska špedicija.-  Mr. Đ., M. Marković – Specijalni i složeni spoljno trgovinski poslovi.-  dr M. Tešić – Savremeni modeli plaćanja i naplate u spoljnoj trgovini.

-  S. Carić – Međunarodni transport robe, špedicija, osiguranje i carine

-  „Ineotemus“ – Merkur Beograd.

Page 150: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 150/181

 150

-  Ostala literatura.-  Zakon o carinskoj teoriji – Službeni list RCG br. 17/2003.- Pravilnik o obliku i sadržaju, načinu podnošenja carinske deklaracije – Službeni

list RCG br. 16/2003.

6. Materijalni uslovi za izvođenje nastave-  Računari sa odgovarajučom programskom opremom, telefonski aparat sa

telafaksom i Internet linijama, aparati za kopiranje i umnožavanje, oprema zamultimedijalnu prezentaciju, softveri za oblikovanje dopisa i dokumentacije,katalozi proizvoda, poslovna dokumentacija u spoljnotgovinskom poslovanju.

7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika- Usmeno najmanje jednom u klasifikacionom periodu.- Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u

klasifikacionom periodu.- Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena

dobijenih u klasifikacionim periodima.

8. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta- Pozitivna ocjena na kraju školske godine.

9. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih sardnika-  DIplomirani ekonomista.

10. Povezanost predmeta

ZnanjaPovezanost sa drugim predmetima

Predmet Znanja

-  Tehnika pripreme robe za

prodaju-  Tehnika prodaje robe na

lizing

-  Tehnika prodaje

-  Praktična nastava

- Skladištenje i pakovanja robe

-  Ugovori o vaganju i sortiranjurobe

-  Privremenog uvoza i izvoza iprivremenog uvoza opreme(lizing)

Page 151: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 151/181

 151

1.3.8. POSLOVNA ETIKA

1. Naziv predmeta: POSLOVNA ETIKA

2. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave

RazredVrste nastave

UkupnoTeorija Vježbe

Praktičnanastava

I

II

III

IV 66 66

Ukupno 66 66

3. Opšti ciljevi nastave- Upoznavanje sa etikom kao naukom o moralu.- Razumijevanje etičkih normi i etičkih misli.- Poznavanje karakteristika i porijekla morala.- Upoznavanje sa teorijom ličnosti.- Razumijevanje uticaja ekonomskih procesa na moral.- Upoznavanje sa karakteristikama poslovne etike.- Razvijanje smisla za komunikaciju i profesionalnog ponašanja.- Upoznavanje sa etičkim normama i etičkim kodeksima.- Razumijevanje odgovornosti i tipova odgovornosti.- Upoznavanje pojma globalizacije.

Page 152: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 152/181

 152

4. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljeviRazred: ČETVRTI

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastaveučenik učenik učenik

Etika kao nauka o moralu - Upoznaje etiku kaofilozofskudisciplinu.

- Objašnjavapojmovnoodređenje etike.

- Objašnjava razvojetičke misli.

- Poznaje normativnuetiku i moral.

- Analizira etiku kaonauku o moralu.

- Razlikuje pojam,metod i cilj etike.

- Razlikuje uslovenjenog nastanka irazvitka.

- Uočava različiteetičke misli.

- Razlikujenormativnu etiku i

moral.

- Razvija pozitivanstav prema novimsaznanjima.

- Diskusija na temu:etičke dileme uposlovanju.

Moral kao društvena pojava - Upoznaje

karakteristike iporijeklo morala.

- Objašnjavapojmovnoodređenje morala.

- Uočava specifičnostmorala.

- Prepoznaje vezumorala sa društvomi posmatra ga kaodruštvenu pojavu.

- Razlikuje izvoremoralaheteronomija iautonomija).

- Prepoznaje svrhumoralne radnje(eudaimunizam ihedonizam).

- Diskusija na temu:Opšta kultura imultikulturalizam.

ovjek i moral - Objašnjava

karakteristikeličnosti.

- Navodikarakteristikečovjeka.

- Objašnjava teorijeličnosti.

- Uočava vezumorala i čovjeka.

- Upoređuje različiteteorije ličnosti.

- Prepoznajekarakteristike

čovjeka.

- Diskusija: uticajmorala na poslovnuetiku.

- Značaj morala zaposlovnu etiku.

Radni moral - Objašnjava norme

radnog morala.- Objašnjava moral i

radni moral.- Upoznaje uticaj

ekonomskih procesana moral.

- Analizira oblikeradnog morala.

- Prepoznajemoralne norme.

- Razlikuje normekoje se odnose naradni moral.

- Uočava vezumorala sa moralomna radu.

- Prepoznaje uticaj

- Razvija svijest omoralnimnormama.

- diskusija: svrhamoralne radnje.

Page 153: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 153/181

 153

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastaveučenik učenik učenik

društvenih kretanjana moral.

Nastanak i razvoj poslovne etike - Upoznaje se sanastankom irazvojem poslovneetike.

- Objašnjava predmetposlovne etike.

- Objašnjava poslovnimoral.

- Uočava vezu etike iposlovne etike.

- Razlikuje uslovenjenog nastanka.

- Prepoznajepredmet poslovneetike.

- Uočava vezuizmeđu morala iposlovnog morala.

- Diskusija:Smisao etike.

Korporativna kultura i poslovna etika 

- Uspostavlja vezuizmeđukorporativnekulture i poslovneetike.

- Objašnjavaposlovnu etiku iposlovnukomunikaciju.

- Upoznaje modeleprofesionalnogponašanja.

- Određuje uticajkulture na poslovnuetiku.

- Prepoznajeprimjenu etike naspecifična pitanjaili na praktičnazanimanja.

- Razlikuje etičkedileme uposlovanju.

- Zna ponašanje uskladu sa moralomkao normom.

- Uočavaspecifičnostimorala u različitimkulturama.

- Razvijainicijativnost isnalažljivost.

- Diskusija: Zašto jeetika važna?

Etičke norme i pravila - Upoznaje etičke

norme i pravila.- Objašnjava pravila

profesionalnog

ponašanja.- Upoznaje etičkekodekse.

- Objašnjava etičkedileme inedoumice.

- Analizira različiteetičke teorije.

- Razlikuje etičkenorme u različitim

periodima.- Razlikuje etičkenorme u antičkojGrčkoj.

- Uočavasrednjovjekovnu irenesansnu etiku.

- Razlikujesubjektivnu iobjektivnu etiku.

- Prepoznaje etičkeprincipe i etičkedileme.

- Diskusija: Etičkikodeks.

Page 154: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 154/181

 154

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastaveučenik učenik učenik

Odgovornost i poslovna etika - Objašnjava pojam

odgovornosti.- Upoznaje različitevrste i tipoveodgovornosti.

- Objašnjavakorporativnu i ličnuodgovornost.

- Analizira problem

odgovornosti.- Uočava vezuizmeđu slobode iodgovornosti.

- Analizira Kantovuetiku- etikudužnosti.

- Analizira modernemoralne filozofije.

- Razlikujepostojanjerazličitih vrsta

odgovornosti.- Uočava vezu ličneodgovornosti saposlovnom.

- Razvija osjećaj

odgovornosti.

- Diskusija:

kategoričkiimperativ.

Globalizacija i poslovni moral - Razumije pojam

globalizacije iposlovnog morala.

- Objašnjavaekonomski,politički,civilizacijski isociološki aspektglobalizacije.

- Analizira pojamglobalizacije.

- Uočava primjenumoralnograsuđivanja naspecifične globalneprobleme (svjetskosiromaštvo, etikazaštite okoline,diskriminacija ijednakost).

- Uočava specifičnuprimjenu poslovnogmorala.

- Uočava različitamoralnavrijednovanja.

- Razvija sposobnostza ocjenjivanje,vrednovanje iprocjenjivanje.

- Posjeta butiku zakonfekcijske itrikotažneproizvode.

- Posjeta butiku zakožnu galanteriju,galanteriju i krzna.

Informacijska etika 

- Upoznaje značenjeinformacijskeetike.

- Razumije virtuelnoposlovanje.

- Objašnjava uloguposlovne etike uzaštiti životnesredine.

- Prepoznaje značajoblastiinformacionetehnologije.

- Uočava primjenuetike usavremenomsvijetu.

- Uočava smisaoetike danas.

- Razlikujesubjektivizam,

relativizam,determinizam.

- Diskusija: etikazaštite životnesredine.

Page 155: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 155/181

 155

 5. Okvirni spisak literature i drugih izvora- S. Rakas: Uvod u poslovnu etiku, Megatrend univerzitet, Beograd, 2006.- S. Piter: Uvod u etiku, Sremski Karlovci, Novi Sad, 2004.- R. Kider: Etičke dileme, Podgorica, CID, 2006.- M. Alaster: Kratka istorija etike, Plato, Beograd, 2000.- T. Slobodan: Imanuel Kant, Podgorica, Pobjeda, 1996.

6. Materijalni uslovi za izvođenje nastave- Dijaprojektor i filmovi, grafoskop i folije.

7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika- Usmeno provjeravanje znanja, najmanje jednom u klasifikacionom periodu.- Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u

klasifikacionom periodu.- Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena

dobijenih u klasifikacionim periodima.

8. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta- Pozitivna ocjena na kraju školske godine.

9. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika- Profesor filozofije.

10. Povezanost predmeta

ZnanjaPovezanost sa drugim predmetima

Predmet Znanja

-  ovjek i moral

- Radni moral- Odgovornost i poslovna etika- Globalizacija i poslovni

moral

- Psihologija - Psihologija, karakterne

osobine- Psihologija rada- Psihologija crte ličnosti

- PC računar - Poslovna informatika - Upoznaje značenjeinformacijske etike

- Prepoznaje značaj oblastiinformacione tehnologije

-  Interpersonalnakomunikacija

- Poslovna komunikacija - Objašnjava poslovnu etiku iposlovnu komunikaciju

- Odnos prodavac- potrošač  - Tehnika prodaje

- Praktična nastava

- Upoznaje modele

profesionalnog ponašanja- Prepoznaje primjenu etikena specifična pitanja ili napraktična zanimanja

- Razlikuje etičke dileme uposlovanju

Page 156: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 156/181

 156

1.3.9. MENADŽMENT PRODAJE

1. Naziv predmeta: MENADŽMENT PRODAJE

2. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave 

RazredVrste nastave

UkupnoTeorija Vježbe

Praktičnanastava

I

II

III

IV 50 16 66

Ukupno 50 16 66

3. Opšti ciljevi nastave- Sticanje znanja iz oblasti menadžment sistema i organizacije prodajnogposlovanja.

- Osposobljavanje učenika da u praksi samostalno primjenjuje konceptmenadžmenta u prodaji.

- Ovladavanje terminologijom menadžmenta prodaje.- Savladavanje uloge menadžera u oblasti prodajnog poslovanja.- Upoznavanje učenika sa metodama istraživanja tržišta.- Sticanje znanja o menadžmentu maloprodaje.- Ovladavanje znanjima i vještinama komuniciranja u maloprodaji.- Osposobljavanje učenika za korišćenje elektronske tehnologije u maloprodaji.- Razvijanje odgovornosti ispunjavanja radnih zadataka i radnih navika.

- Osposobljavanje učenika za timski rad.- Osposobljavanje učenika da sam izvodi zaključke, uočava greške, obrazlaže i

predlaže rješenja.-  Izgrađivanje menadžment stila u ophođenju, ponašanju, kulturi dijaloga,

stručnom obrazovanju i oblačenju.

Page 157: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 157/181

 157

Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i

sadržajiFormativni ciljevi

Socijalizacijskiciljevi

Preporuke zaizvođenje nastave

učenik učenik učenikPojam menadžera, menadžmenta, menadžerstva

-  Upoznaje pojmove:-  Menadžer,menadžment,menadžerstvo.

-  Opisuje poslovemenadžera iposlove saradnika.

-  Definiše funkcijemenadžmenta imenadžera.

- Razlikuje pojmovemenadžer,menadžment imenadžerstvo.

- Razlikuje rezultatrada uspješnog ineuspješnogmenadžera.

- Razlikuje timski odindividualnog rada.

- Razlikuje poslovemenadžmenta od

ostalih poslova.- Povezuje liderstvo ikolektivni rad uobavljanjufunkcija.

- Razvija pozitivanodnos prema men-adžerskom poslu.

- Razvija sposobnostprosuđivanja.

Vježba:- Dijalog:- menadžer-saradnik,- menadžer -poslovni

partner(simulacija).

Menadžment u prodajnom poslovanju -  Objašnjava značaj i

ulogumenadžmenta uprodajnomposlovanju.

- Definišemenadžmentsistem rada uprodajnomposlovanju.

- Opisuje poslove iulogu menadžera uprodaji.

- Nabraja posloveprodaje.

- Objašnjavafunkciju

menadžera uprodajnomposlovanju.

- Razlikujemenadžmentposlove u prodajiod ostalih poslova upreduzeću.

- Određujekriterijume zaizbor kadrova uprodajnomposlovanju.

- Upoređuje tipovemenadžera.

- Analiziramenadžmentsistem prodajnogposlovanja.

- Analizira poslove

prodaje.- Pravi redosledposlova u prodaji ivrijeme kada ihtreba obaviti.

- Analizira radmenadžera uprodaji robe.

- Stiče organizatorskesposobnosti.

- Razvija sposobnostza timski rad.

- Podstiče novine uradu.

- Razvija uloguuspješnogmenadžera.

- Podstičemotivisanost.

Vježbe:- Sprovođenje

organizacijeprodaje.

Istraživanje tržišta prodaje- Upoznaje predmet

istraživanja natržištu prodaje.

- Objašnjavameđusobni uticaj

- Analizira uticajponude i potražnjena cijenu i

obrnuto.- Analizira uticaj

vježbe:-  sastavljanje tabela

i grafikona na

osnovu podatakadobijenih

Page 158: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 158/181

 158

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastaveučenik učenik učenik

tržišnih elemenata.- Definiše izvore

informacija inačine prikupljanjapodataka.

uslova prodaje natržištu.

- Analizira uticajkupovne moći natržištu.

- Razlikuje metodeprikupljanjapodataka sa tržištaprodaje.

- Upoređujeprednosti inedostatke metodaistraživanja tržišta.

- Razlikuje

motivaciju kupacapri donošenjuodluka o kupoviniproizvoda.

- Analizira podatkedobijeneistraživanjemtržišta.

istraživanjemtržišta.

Menadžment u planiranju prodaje i tehnici prodaje robe- Objašnjava

planiranje prodaje.- Objašnjava vrste

planova i faze uprocesu planiranja.

- Obrazlaže planprodaje.

- Definiše posloveunapređenjaprodaje.

- Opisuje tehniku,oblike i kanaleprodaje.

- Obrazlaže direktnu

i indirektnuprodaju.- Definiše prodaju na

malo i prodaju naveliko.

- Objašnjava ulogumenadžera u izborukanala prodaje.

- Uočava nužnostplaniranja prodaje.

- Pravi šemu planaprodaje.

- Predviđa ishodplana prodaje.

- Pravi plan prodajepo različitimkriterijumima.

- Analizira uticajnepredvidljivihfaktora narealizaciju planaprodaje.

- Predlaže mjereunapređenjaprodaje.

- Analizira tehniku,oblike i kanaleprodaje:

- Upoređujeprednosti inedostatke kanala ioblika prodajerobe.

- Analizira prodaju

robe sa skladišta.- Analizira prodaju

- Razvijainicijativnost,samostalnost,preduzimljivost,odgovornost.

- Razvijakreativnost.

- Razvijakomunikativnost.

- Stiče navike zatačnost,principijelnost,ažurnost.

- Razvija kulturu

dijaloga sakupcima.

Vježba:- Sastavljanje plana

prodaje.-  Izbor i analiza

najpovoljnijeprodajne politike.

- Prodaja robe saskladišta.

- Prodaja robe nasajmovima,berzama iaukcijma.

- Prodaja robepreko trgovinskih

agencija ikomisionihpreduzeća.

- Prodaja robe nakredit.

Page 159: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 159/181

 159

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastaveučenik učenik učenik

robe na sajmovima,berzama i

aukcijama.- Razlikuje prodajurobe prekotrgovinskihpreduzeća ikomisionihpreduzeća.

- Analizira doprinosmenadžmenta upostignutimrezultatimaprodaje.

- Analizira postupak ikriterijume zaprodaju robe nakredit.

Menadžment maloprodaje- Objašnjava

maloprodaju kaofaktor društvenereprodukcije.

- Definiše mjesto iulogu maloprodajeu kanalimaprometa.

- Definišemenadžmentmaloprodaje.

- Upoznaje tipovemenadžeramaloprodaje.

- Razlikujemaloprodaju odostalih oblikaprodaje.

- Analizira poslove iaktivnostimaloprodaje.

- Razlikujemenadžmentmaloprodaje odostalih oblikamenadžmenta.

- Analizirafinansijske aspektemenadžmentamaloprodaje.

- Analizira zadatke iodgovornosti

menadžmentamaloprodaje.- Podstiče

sposobnostipotrebnemenadžerimamaloprodaje.

- Razlikuje tipovemenadžeramaloprodaje.

- Analizira izraduplanova

maloprodajnihorganizacija.

- Razvijaodgovornost isamostalnost uradu.

- Razvija pozitivanstav premazanimanju.

- Podstiče efikasnostu radu.

- Razvijakomunikativnost.

- Podstičemenadžerskesposobnosti.

Vježba:- Sastavljanje

plana maloprodaje.- Formiranje

maloprodajnihcijena.

Page 160: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 160/181

 160

Informativni ciljevi isadržaji

Formativni ciljeviSocijalizacijski

ciljeviPreporuke za

izvođenje nastaveučenik učenik učenik

- Formiramaloprodajne

cijene.Razvoj savremenih oblika maloprodaje - Objašnjava klasične

oblikemaloprodaje.

- Opisuje razvojrobnih kuća.

- Definiše savremeneoblikemaloprodaje.

- Razlikuje klasičneoblikemaloprodaje.

- Analizira razvojrobnih kućamaloprodaje.

- Upoređujesamoposluge,supermarkete,hipermarkete,

trgovinske centre.

- Razvijaodgovornost uradu.

- Razvijaorganizatorskesposobnosti i timskirad.

- Razumije i prihvatakritike drugih.

Vještine komuniciranja u maloprodaji- Upoznaje ulogu i

značajkomunikacije umaloprodaji.

- Opisujeorganizaciju radasa strankama.

- Objašnjava oblikekomunikacije.

- Definiše poslovnukulturu i običaje.

- Uočava značajkomunikacije umaloprodaji.

- Analizira oblikekomunikacije.

- Analizira poslovnukulturu i običaje.

- Koristi frazeoslovljavanja usvim fazamakomunikacije.

- Razvija sposobnostprepoznavanjaključnih elemenataza uspješnukomunikaciju.

- Razvija manirelijepog ponašanja.

- Podstičekreativnost iorginalnost.

Vježba:- Različiti oblici

komunikacije.

Primjena elektronske tehnologije u maloprodaji- Objašnjava ulogu i

značaj tehnološkogprogresa umaloprodaji.

- Definišespecifičnostimaloprodaje kodprimjene novihtehnologija.

- Objašnjavabezgotovinskukupovinu umaloprodaji.

- Upotrebljavasavremenutehnologiju umaloprodaji.

- Simulira prodajuputemInterneta.

- Analizira načineuspostavljanja

kontakta sakupcima.- Analizira načine

razmjeneinformacija.

- Analiziraelektronskoplaćanje.

- Upoređujeprednosti inedostatkeelektronskog oblikatrgovine.

- Razvija pozitivanstav premaelektronskojtehnologiji.

- Razvija tačnost ipreciznost.

Vježba:- Rad na računaru i

korišćenjeInterneta.

Page 161: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 161/181

 161

5. Okvirni spisak literature i drugih izvora- J. Ačić: Menadžment u trgovini, Zavod za udžbenike, Beograd, 2001.- A. Jovanović: Komercijalno poslovanje, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva,

Beograd, 1993.- A. Lojpur, M. Kuljak: Menadžment, Ekonomski fakultet, Podgorica, 1998.

6. Materijalni uslovi za izvođenje nastave- Računar sa odgovarajućom programskom opremom.- Povezanost s Internetom.

7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika - Usmeno, najmanje jednom u svakom klasifikacionom periodu.- Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u

klasifikacionom periodu.- Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena

dobijenih u klasifikacionim periodima.

8. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta- Pozitivna ocjena na kraju školske godine.

9. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika- Diplomirani ekonomista.- diplomirani menadžer.

10. Povezanost predmeta

ZnanjaPovezanost sa drugim predmetima

Predmet Znanja

- Razvoj savremenih oblika

maloprodaje- Prodaja robe na kredit

- Tehnika prodaje - Prodaja robe u robnim

kućama- Prodaja robe u trgovinskimcentrima

- Ostali savremeni obliciprodaje

- Prodaja robe zanegotovinska sredstvaplaćanja

- Tehnika neposredne prodajerobe u klasičnoj prodavnici,samouslugama,robnoj kući, trgovinskim

centrima- Menadžment u nabavci- Menadžment u prodaji-  Izrada kalkulacije

- Ekonomika i organizacijatrgovinskih preduzeća

- Ekonomski principiposlovanja

- Pojam i značaj kalkulacije 

-  Menadžment u prodajnomposlovanju

-  Istraživanje tržišta prodaje-  Menadžment u planiranju i

tehnici prodaje robe-  Menadžment maloprodaje

-  Preduzetništvo - Služba marketing-  Sektor komercijala

- Dokumentacija u vezi snabavkom robe

- Dokumentacija u vezi s

- Računovodstvo - Nabavka robe- Realizacija robe 

Page 162: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 162/181

 162

ZnanjaPovezanost sa drugim predmetima

Predmet Znanja

prodajom robe

-  Istraživanje tržišta

- Planiranje marketingaktivnosti- Promocija- Kanali prodaje.-  Istraživanja tržišta prodaje

- Marketing u trgovini - Istraživanje tržišta nabavke i

prodaje- Menadžment u planiranjuprodaje

- Unapređenje prodaje-  Istraživanje tržišta

-  Interpersonalnakomunikacija

- Poslovna komunikacija - Vještine komuniciranja umaloprodaji

Page 163: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 163/181

 163

2. STRUČNI ISPIT

2. 1. ISPITNI KATALOZI ZA STRUČNO - TEORIJSKI DIO ISPITA

Uslov:Da bi učenik odabrao jedan od ponuđenih nastavnih predmeta za stručno teorijskidio stručnog ispita uslov je:- da tema njegovog stručnog rada nije iz istog ispitnog kataloga.

2.1.1. TEHNIKA PRODAJE

1. Naziv ispitnog kataloga: TEHNIKA PRODAJE

2. Cilj ispita

- Provjera uspješnosti učenika pri usvajanju neophodnih standrada znanja iz oblastitehnike prodaje.

3. Standardi znanja koji se ocjenjuju na stručnom ispitu

1. Pojam i funkcija prodavnice2. Lokacija i vrste prodavnice3. Spoljna obilježja prodavnice4. Prostorije prodavnice5. Namještaj i instrumenti za mjerenje robe6. Alat i pribor7. Tehnički uređaji8. Pojam i podjela robe9. Kvalitet, asortiman i zalihe robe

10. Gubici na robi i čuvanje robe11. Pojam i vrste ambalaže12. Funkcija i rukovanje ambalažom13. Usklađivanje i evidencija ambalaže14. Poslovi i radni zadaci radnika u prodavnici15. Stručnost i lični izgled prodavca16. Potrošači17. Odnos prodavca prema potrošaču18. Tehnika snadbijevanja prodavnice robom19. Ugovaranje kupoprodaje20. Pojam, vrste i faze preuzimanja robe

21. Robna dokumenta potrebna za preuzimanje robe22. Raspakivanje, čišćenje, grupisanje i sortiranje robe23. Klasiranje, prethodno mjerenje, prethodno pakovanje i prethodno

ađustiranje robe24. Označavanje i čuvanje robe25. Tehnika pripreme prodajnog prostora26. Tehnike neposredne prodaje robe u klasičnim prodavnicama27. Tehnika prodaje robe u samouslugama28. Tehnika prodaje robe u samoizborima29. Tehnika prodaje robe u robnim kućama30. Tehnika prodaje robe u trgovinskim centrima31. Ostali oblici prodaje robe

32. Tehnika izvršavanja završnih poslova prodaje33. Prodaja robe na kredit

Page 164: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 164/181

 164

 34. Prodaja robe za bezgotovinska sredstva plaćanja35. Tehnika vođenja blagajničkog poslovanja36. Aranžiranje i dekoracija izloga37. Dekorativni elementi i sredstva za dekoraciju i aranžiranje38. Zaštita na radu u prodavnici39. Pojam i vrste trgovinske poslovne korespondencije40. Sastavljanje poslovnih pisama i telegrama41. Pojam, elementi i vrste kalkulacije42. Metode izrade proste i složene kalkulacije43. Evidencija u prodavnici44. Pojam i zadaci inventarisanja robe45. Organizacija popisa robe

4. Tip ispita-  Usmeni.-  Stručni aktiv utvrđuje spisak ispitnih pitanja na osnovu spiska u standardima

znanja koji se ocjenjuju na stručnom ispitu.

-  Na ispitnom listiću treba da budu tri pitanja, kombinovana po složenosti- da buduiz različitih taksonomskih kategorija i iz različitih tematskih oblasti.

5. Dozvoljena pomagala-  Nijesu predviđena.

6. Literatura i drugi izvori-  Mr Milosavljević: Tehnika prodaje, Zavod za izdavanje udžbenika, Novi Sad, 1990.-  Mr Milosavljević, mr Jolović: Trgovinsko poslovanje, Zavod za udžbenike i

nastavna sredstva, Beograd, 2000.

Page 165: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 165/181

 165

2.1.2. POZNAVANJE ROBE

1. Naziv ispitnog kataloga: POZNAVANJE ROBE

2. Cilj ispita

- Provjera uspješnosti učenika pri usvajanju neophodnih standrada znanja iz oblastipoznavnja robe.

3. Standardi znanja koji se ocjenjuju na stručnom ispitu

1.  Roba, pojam i klasifikacija robe2.  Kvalitet robe i ocjena kvaliteta robe3.  Propisi koji regulišu kvalitet robe4.  Deklaracija i marka robe5.  Ambalaža i pakovanje robe6.  Skladištenje i transport robe

7.  Metali i legure-pojam i svojstva8.  Korozija i zaštita od korozije9.  Prizvodi crne metalurgije-gvožđe i čelik10. Proizvodi obojene metalurgije11. Metalni poluproizvodi12. Metalna galanterija13. Metalni kuhinjski pribor14. Metalni materijali za izradu nakita15. Nemetalni materijali za izradu nakita16. Obilježavanje nakita17. Vrste i izvori energije18. Goriva-sastav i klasifikacija goriva

19. Prirodna i vještačka čvrsta goriva20. Prirodna i vještačka tečna goriva21. Prirodna i vještačka gasovita goriva22. Elektrotermički aparati23. Elektromehanički aparati24. Elektroakustični aparati25. Audio-vizuelni aparati26. Vještačka đubriva27. Proizvodi za zaštitu bilja-pesticidi28. Keramički proizvodi29. Stakleni proizvodi

30. Sastav i vrste portland cementa31. Ugljovodonici i njihovi halogeni derivati32. Alkoholi i fenoli33. Organske kiseline i estri34. Aldehidi i ketoni35. Alkaloidi-opojne droge36. Farmaceutski proizvodi37. Kozmetički proizvodi38. Parfimerijski proizvodi39. Sredstva za pranje40. Sredstva za čišćenje41. Prozvodi za bojenje i lakiranje

42. Proizvodi od plastičnih masa43. Proizvodi od gume

Page 166: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 166/181

 166

44. Proizvodi na bazi voskova45. Karakteristike, kvalitet i podjela vlakana46. Vlakna biljnog porijekla47. Vlakna životinjskog porijekla48. Sintetička vlakna49. Tehnologija proizvodnje i ocjena kvaliteta prediva50. Tehnologija proizvodnje i ocjena kvaliteta tkanina51. Tehnologija proizvodnje trikotaže52. Vrste i asortiman tekstilne konfekcije53. Karakteristike i vrste komadne robe54. Asortiman tekstilnih podnih zastirača55. Tehnologija prerade sirovih koža56. Osobine i vrste vještačkih koža57. Tehnologija izrade obuće i obilježavanje veličina obuće58. Kožna galanterija59. Kožna konfekcija60. Prirodna krzna i proizvodi od krzna

61. Građa i svojstva drveta62. Proizvodi mehaničke prerade drveta63. Vrste i kvalitet namještaja64. Vrste i formati papira65. Proizvodi od papira66. Sredstva za pisanje-olovke67. Sastav i hranljiva vrijednost prehrambenih proizvoda68. Uzroci kvarenja prehrambenih proizvoda i postupci konzervisanja69. Sastav i hranljiva vrijednost mesa70. Proizvodi od mesa71. Sastav i osobine mesa peradi72. Sastav i karakteristike mesa riba

73. Meso divljači i ostalih životinja74. Sastav i hranljiva vrijednost mlijeka75. Vrste i značaj prerađevina mlijeka76. Sastav i hranljiva vrijednost jaja77. Vrste i karakteristike prirodnih voda78. Industrijske vode i otpadne vode79. Vrste i karakteristike bezalkoholnih pića80. Proizvodnja alkoholnih pića-alkoholna fermentacija81. Slaba alkoholna pića-pivo i vina82. Jaka alkoholna pića83. Osobine i komercijalne vrste šećera

84. Sastav, osobine i vrste meda85. Sastav, osobine i vrste kafe u prometu86. Kakao i prizvodi od kakaoa87. Duvan i proizvodi od duvana88. Značaj i podjela začina89. Značaj i vrste kuhinjske soli90. Karakteristike i vrste sirćeta

Page 167: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 167/181

 167

4. Tip ispita-  Usmeni.-  Stručni aktiv utvrđuje spisak ispitnih pitanja na osnovu spiska u standardima

znanja koji se ocjenjuju na stručnom ispitu.-  Na ispitnom listu treba da budu tri pitanja, kombinovana po složenosti – da budu

iz različitih taksonomskih kategorija i iz različitih tematskih oblasti.

5. Dozvoljena pomagala-  Nijesu predviđena.

6. Literatura i drugi izvori-  Literatura je definisana katalogom znanja.

Page 168: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 168/181

 168

2.2. ISPITNI KATALOZI ZA STRUČNI RAD

2.2.1. TEHNIKA PRODAJE

1. Naziv ispitnig kataloga: TEHNIKA PRODAJE

2. Cilj ispita

-  Na stručnom radu stručnog ispita kandidat treba da pokaže:-  Analitički pristup zadatoj temi.-  Sistematičnost pri izradi stručnog rada.-  Pravilna upotreba stručne terminologije.-  Samostalnost u korišćenju literature i podataka dostupnih sa interneta.-  Stručnost na nivou tehničara prodaje.-  Shvatanje važnosti izučavanja tehnike prodaje robe za zanimanje tehničar

prodaje.

3. Spisak tema/zadataka

PRODAVNICA-  Pojam prodavnice.-  Funkcija prodavnice.-  Lokacija prodavnice.-  Vrste prodavnice.

SPOLJNA OBILJEŽJA PRODAVNICE-  Firma.-  Izlog.-  Ulaz- izlaz.

-  Ostala spoljna obilježja prodavnice.

UNUTRAŠNJI IZGLED PRODAVNICE-  Prostorije prodavnice.-  Namještaj.-  instrumenti za mjerenje robe.-  Alat i pribor.-  Tehnički uređaji.

ROBA KAO PREDMET POSLOVANJA PRODAVNICE-  Pojam robe.-

  Podjela robe.-  Kvalitet robe.-  Asortiman robe.-  Zalihe robe.-  Cuvanje robe.

AMBALAŽA-  Pojam ambalaže.-  Vrste ambalaže.-  Funkcija ambalaže.-  Rukovanje ambalažom.-  Evidencija ambalaže.

Page 169: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 169/181

 169

POSLOVI I RADNI ZADACI RADNIKA U PRODAVNICI-  Stručnost i lični izgled prodavca.-  Pojam poslova i radnih zadataka radnika u prodavnici.-  Vrste poslova i radnih zadataka radnika u prodavnici.

POTROŠAČ -  Pojam potrošača.-  Vrste potrošača.-  Potrebe potrošača.-  Proučavanje potreba potrošača.-  Odnos prodavca prema potrošaču.

TEHNIKA SNADBIJEVANJA PRODAVNICE ROBOM-  Pojam, značaj i način snadbijevanja prodavnice robom.-  Korišćenje kataloga, uzoraka i prospekata.-  Plan snadbijevanja.-  Evidencija o dobavljačima.

-  Ugovaranje kupoprodaje.

-  Robna dokumenta potrebna za snadbijevanje prodavnice robom.

TEHNIKA PREUZIMANJA ROBE ZA PRODAJU-  Pojam, vrste i faze preuzimanja robe.-  Vrste preuzimanja robe.-  Faze preuzimanja robe.-  Robna dokumenta.

PRIPREMA ROBE ZA PRODAJU-  Raspakivanje.-  Cišćenje.

-  Provjeravanje i dotjerivanje.

-  Klasiranje.-  Prethodno mjerenje i prethodno pakovanje.-  Prethodno ađustiranje robe.-  Označavanje i čuvanje robe.

PRIPREMA PRODAJNOG PROSTORA-  Kontrola zaliha robe.-  Snadbijevanje radnog mjesta prodavca robom.-  Raspoređivanje robe.

TEHNIKA NEPOSREDNE PRODAJE ROBE U KLASIČ

NIM PRODAVNICAMA-  Doček i prijem potrošača.-  Prikazivanje robe potrošačima.-  Mjerenje robe.-  Obračun i naplata robe.-  Pakovanje robe.

TEHNIKA PRODAJE ROBE U SAMOUSLUGAMA-  Priprema robe za prodaju.-  Raspoređivanje robe.-  Kretanje potrošača u prodajnom objektu.-  Izbor robe.

-  Obračun i naplata za prodatu robu.

-  Pakovanje robe.

Page 170: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 170/181

 170

 TEHNIKA PRODAJE ROBE U SAMOIZBORIMA-  Priprema robe za prodaju.-  Raspoređivanje i izlaganje robe.-  Informisanje potrošača o robi.-  Izbor robe.-  Obračun i naplata za prodatu robu.-  Pakovanje robe.

TEHNIKA PRODAJE ROBE U ROBNIM KUĆAMA-  Nastanak i razvoj robnih kuća.-  Vrste robnih kuća.-  Karakteristike robnih kuća.-  Tehnika prodaje robe u robnim kućama.

TEHNIKA PRODAJE ROBE U TRGOVINSKIM CENTRIMA-  Nastanak trgovinskih centara.

-  Vrste trgovinskih centara.

-  Tehnika prodaje u trgovinskim centrima.

OSTALI OBLICI PRODAJE ROBE-  Prodaja robe putem automata.-  Prodaja robe putem kataloga.-  Prodaja robe posredstvom trgovinskog putnika.-  Konsignaciona prodaja.-  Lizing.

TEHNIKA IZVRŠAVANJA ZAVRŠNIH POSLOVA PRODAJE-  Prihvatanje reklamacija potrošača.

-  Vrste reklamacija potrošača.

-  Dopunske usluge potrošačima.

PRODAJA ROBE ZA NEGOTOVINSKA SREDSTAV PLAĆANJA-  Prodaja robe na kredit.-  Prodaja robe za ostala negotovinska sredstva plaćanja.

TEHNIKA BLAGAJNIČKOG POSLOVANJA-  Naplaćivanje novčanog iznosa za prodatu robu.-  Vođenje evidencije dnevnog pazara.-  Sastavljanje dnevnog obračuna blagajne.

ARANŽIRANJE I DEKORACIJA IZLOGA-  Oprema izloga.-  Dekorativni elementi.-  Sredstva za aranžiranje i dekoraciju izloga.-  Vrijeme mijenjanja robe u izlogu.-  Svjetlosni izvori izloga.

ZAŠTITA NA RADU U PRODAVNICAMA-  Pojam i značaj zaštite na radu.-  Bitni faktori radne sredine.-  Mjere i sredstva zaštite radnika.

-  Profesionalna oboljenja.

Page 171: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 171/181

 171

TEHNIKA POSLOVNE KORESPONDENCIJE-  Pojam poslovne korespondencije.-  Vrste poslovne korespondencije.-  Sastvljanje poslovnih pisama.-  Sastavljanje poslovnih telegrama.

KALKULACIJA CIJENA U MALOPRODAJI-  Pojam i vrste kalkulacije.-  Metode izrade proste kalkulacije.-  Metode izrade složene kalkulacije.

EVIDENCIJA U PRODAVNICI-  Evidencija zahtjeva kupaca.-  Evidencija robe i cijena.-  Evidencija reklamacija kupaca.-  Evidencija dinamike prodaje.

INVENTARISANJE U MALOPRODAJNOM OBJEKTU-  Pojam i zadaci inventarisanja.-  Priprema robe za popis.-  Tehnike sprovođenja inventarisanja.

4. Uputstvo za sprovođenje stručnog rada-  U skladu sa Pravilnikom o polaganju završnih i stručnih ispita.

5. Dozvoljena pomagala-  Nijesu predviđena.

6. Literatura i drugi izvori

-  Literatura je definisana katalogom znanja.

Page 172: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 172/181

 172

2.1.2. POZNAVANJE ROBE

1. Naziv ispitnog kataloga: POZNAVANJE ROBE

2. Cilj ispita

-  Na stručnom radu stručnog ispita kandidat treba da pokaže:-  analitički pristup zadatoj temi.-  sistematičnost pri izradi stručnog rada.-  pravilnu upotrebu stručne terminologije.-  samostalnost u korišćenju literature i podataka dostupnih sa Interneta.-  stručnost na nivou tehničara prodaje.-  shvatanje važnosti izučavanja poznavanja robe za zanimanje tehničar prodaje.

3. Spisak tema/zadataka

ROBA

-  Pojam i podjela robe

-  Kvalitet i ocjena kvaliteta robe-  Propisi koji regulišu kvalitet robe-  Deklaracija i znaci raspoznavanja robe

AMBALAŽA I PAKOVANJE ROBE-  Značaj pakovana robe-  Podjela ambalaže-  Materijali za izradu ambalaže-  Sistemi komercijalnog pakovanja robe

METALI I LEGURE

-  Osnovna svojstva metala i legura

-  Podjela metala-  Dobijanje metala i legura-  Prerada i obrada metala i legura-  Korozija i zaštita metala od korozije

PROIZVODI CRNE METALURGIJE-  Dobijanje, osobine i primjena gvožđa-  Dobijanje, osobine i primjena čelika

PROIZVODI OBOJENE METALURGIJE-

  Važniji obojeni teški metali i njihovi proizvodi-  Važniji obojeni laki metali i njihovi proizvodi

PLEMENITI METALI I NAKIT-  Dobijanje i osobine plemenitih metala-  Metalni i nemetalni materijali za izradu nakita-  Obilježavanje nakita

ELEKTROTEHNIČKI PROZVODI-  Pojam elektrotehničke robe-  Elementi elektroinstalacija-  Električni izvori svjetlosti

-  Elektrotehnički aparati

Page 173: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 173/181

 173

 PROIZVODI PRERADE SILIKATAKeramika:-  sirovine za proizvodnju keramike-  osnovne karakteristike tehnologije keramike-  svojstva keramičkih proizvoda-  podjela keramičkih proizvodaStaklo-  sirovine za proizvodnju stakla-  osnovne karakteristike tehnologije stakla-  vrste staklenih proizvodaCement-  dobijanje i svojstva cementa-  podjela cementa

ENERGETIKAPojam, oblici i izvori energije

Goriva-  sastav i svojstva goriva-  podjela goriva-  karakteristike pojedinih vrsta goriva

KOZMETIČKO-PARFIMERIJSKI PROIZVODIKozmetički proizvodi:-  sirovine za proizvodnju kozmetičkih proizvoda-  podjela kozmetičkih proizvodaParfimerijski proizvodi:-  sirovine za proizvodnju parfimerijskih proizvoda-  podjela parfimerijskih proizvoda

Kvalitet parfimerijsko-kozmetičkih proizvoda

SREDSTVA ZA PRANJE I ČIŠĆENJESredstva za pranje-  sapuni-  deterdžentiSredstva za čišćenje-  abrazivna sredstva za čišćenje-  neabrazivna sredstva za čišćenje-  Kvalitet sredstava za pranje i čišćenje

KAUČ

UK I GUMAKaučuk:-  prirodni kaučuk-  vještački kaučuk-  regenerat kaučukGuma:-  proizvodnja gume-  svojstva gume-  asortiman proizvoda od gume

PROIZVODI OD PLASTIČNIH MASA-  Tehnologija proizvodnje plastičnih masa

-  Svojstva plastičnih masa

-  Vrste plastičnih masa

Page 174: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 174/181

 174

-  Asortiman proizvoda od plastičnih masaPROZVODI ZA BOJENJE I LAKIRANJE-  Sirovine za proizvodnju boja i lakova-  Asortiman gotovih boja, lakova i emajla-  Kvalitet proizvoda za bojenje i lakiranje

TEKSTILNI PROIZVODI-  Tekstilne sirovine-vlakna-  Prediva-  Tkanine-  Trikotaža-  Tekstilna konfekcija-  Komadna roba-  Tekstilni podni zastirači

PROIZVODI OD KOŽE I KRZNA-  Tehnologija prerade kože

-  Svojstva gotovih koža

-  Vrste gotovih koža-  Proizvodi od kože-  Krzna, karakteristike i kvalitet krzna-  Kožna i krznena galanterija

DRVO I PROIZVODI PRERADE DRVETA-  Proizvodi eksploatacije šuma-  Proizvodi mehaničke prerade drveta-  Namještaj i građevinska stolarija-  Papir-  Olovke

SASTAV I HRANLJIVA VRIJEDNOST PREHRAMBENIH PROIZVODA-  Sastav i hranljiva vrijednost prehrambenih proizvoda-  Hranljive materije-  Bjelančevine-  Ugljeni hidrati-  Masti-  Vitamini-  Mineralne materije-  Voda

UZROCI KVARENJA I NAČ

INI KONZERVISANJA PREHRAMBENIH PROIZVODA-  Mikroorganizmi i fermenti-  Postupci konzervisanja prehrambenih proizvoda-  Fizički postupci-  Hemijski postupci-  Fizičko-hemijski postupci-  Biološki postupci

ŽITARICE I PROIZVODI PRERADE ŽITARICA-  Vrste i značaj žitarica-  Brašno i ostali mlinski proizvodi-  Pekarski prizvodi

-  Tjestenine

-  Keks i srodni proizvodi

Page 175: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 175/181

 175

 VOĆE I PROIZVODI PRERADE VOĆA-  Sastav i značaj voća-  Vrste voća-  Proizvodi od voća

POVR ĆE I PROIZVODI PRERADE POVR ĆA-  Sastav i značaj povrća-  Vrste povrća-  Proizvodi od povrća-  Gljive-  Variva

MESO I PROIZVODI OD MESA-  Sastav i hranljiva vrijednost mesa-  Vrste mesa-  meso stoke za klanje

-  meso peradi

-  meso riba-  meso divljači-  meso školjki, rakova i ostalih životinja-  Mesne prerađevine

MLIJEKO I PROIZVODI PRERADE MLIJEKA-  Sastav i hranljiva vrijednost mlijeka-  Proizvodi od mlijeka-  Ocjena kvaliteta mlijeka i proizvoda od mlijeka

JAJA I PROIZVODI PRERADE JAJA

-  Sastav i hranljiva vrijednost jaja

-  Proizvodi od jaja-  Ocjena kvaliteta jaja i proizvoda od jaja

ZAČINI, KUHINJSKA SO I SIR ĆE-  Začini za jela-značaj i vrste-  Začini za poslastice-značaj i vrste-  Kuhinjska so -značaj i vrste-  Sirće-značaj i vrste

SREDSTVA ZA UŽIVANJE I ZASLAĐIVANJE-

  Kafa- Čaj-  Kakao-  Duvan-  Običan šećer-osobine i hranljiva vrijednost-  Med-osobine i hranljiva vrijednost-  Vještačka sredstva za zaslađivanje

ALKOHOLNA PIĆA- SLABA ALKOHOLNA PIĆA-  Alkoholna fermentacija-  Klasifikacija pića-  Slaba alkoholna pića

-  Pivo

-  Vina

Page 176: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 176/181

 176

 ALKOHOLNA PIĆA-JAKA ALKOHOLNA PIĆA-  Alkoholna fermentacija-  Klasifikacija pića-  Jaka alkoholna pića-  Prirodne rakije-  Vještačke rakije-  Žestoka alkoholna pića-  Inostrana alkoholna pića-  Likeri

BEZALKOHOLNA PIĆA-  Voćni sokovi-  Mineralne vode i soda-vode-  Osvježavajuća gazirana bezalkoholna pića

4. Uputstvo za sprovođenje stručnog rada

-  U skadu sa pravilnikom o polaganju završnih i stručnih ispita.

5. Dozvoljena pomagala-  Nijesu predviđena.

6. Literatura i drugi izvori-  Literatura je definisana katalogom znanja.

Page 177: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 177/181

 177

3. OBAVEZNI NAČINI PROVJERAVANJA ZNANJARednibroj

Naziv predmeta Obavezni načini provjeravanja znanja

1. Tehnika prodaje -  usmeno

2.Ekonomika i organizacijatrgovinskih preduzeća -

  usmeno

3. Poznavanje robe - usmeno-  uismeno

4. Poslovna komunikacija -  usmeno

5. Poslovna informatika- usmeno-  praktičan rad na računaru

6. Privredno pravo -  usmeno

7. Finansijsko poslovanje- usmeno-  pismeno-

  vježbe

8. Preduzetništvo- usmeno-  pismeno-  vježbe

9. Računovodstvo- usmeno-  pismeni zadaci

10. Marketing u trgovini -  usmeno

11. Praktična nastava -  praktičan rad

IZBORNA NASTAVA 

1. Strani jezik II- usmeno

-  pismeno

2. Higijena -  usmeno

3.Kulturno-istorijksa baštinaCrne Gore -  usmeno

4. Statistika- usmeno-  pismeni zadaci

5. Zaštita životne sredine - usmeno-  pismeno

6. Psihologija -  usmeno

7. Carina, špedicija, osiguranje -  usmeno

8. Poslovna etika -  usmeno

9. Menadžment u trgovini -  usmeno

4. USLOVI ZA NAPREDOVANJE I ZAVRŠETAK OBRAZOVNOG PROGRAMA-  U sljedeći razred napreduju učenici koji su na kraju školske godine pozitivno

ocijenjeni iz svih predmeta tog razreda i ako su obavili profesionalnu praksu,kako je predviđeno nastavnim planom.

Obrazovanje se završava stručnim ispitom, koji obuhvata-

  Pismeni ispit iz maternjeg jezika i književnosti,-  pismeni ispit iz stranog jezika ili matematike,

Page 178: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 178/181

 178

-  usmeni ispit iz tehnike prodaje ili poznavanja robe, po izboru učenika,-  stručni rad sa odbranom.

5. NAČIN PRILAGOĐAVANJA UČENICIMA SA POSEBNIM POTREBAMA-  U skladu sa Zakonom o usmjeravanju djece sa posebnim potrebama (u roku od

mjesec dana) škola bi izradila individualni program (nacrt) uzimajući u obzirodluku o usmjerenju.

-  Individualni program omogućava prilagođeno izvođenje kako bi učenici dostiglipropisani stručni standard u svim predmetima.

6. NAČIN PRILAGOĐAVANJA PROGRAMA OBRAZOVANJU ODRASLIH-  Programi stručnog obrazovanja koji su pripremljeni za mlade izvode se i za

odrasle u skladu sa polaznim osnovama za prilagođavanje izvođenja obrazovnihprograma obrazovanju odraslih tako da:

-  iz nastavnog plana se izostavljaju predmeti fizičko vaspitanje i slobodneaktivnosti, koji time prestaju biti uslov za završetak obrazovanja. Škola jeobavezna da odraslim ponudi sportske aktivnosti kojima se oni mogu dobrovoljno

priključiti.-  škola izradi prilagođen program praktičnog obrazovanja s obzirom na poslove i

zadatke koje obavlja učesnik obrazovanja.-  za odrasle ne vrijede uslovi za napredovanje koji su određeni u programima nego

uslovi koje utvrdi škola u nacrtu izvođenja obrazovnog programa za odrasle.-  se provjeravanje znanja izvodi putem ispita, pri čemu se uzimaju u obzir načini

provjeravanja znanja (usmeno, pismeno, vježbe, praktični rad), određeniobrazovnim programom.

-  odrasli ne polažu međuispit iz uspješnosti praktičnog obrazovanja.

7. PROFIL STRUČNE SPREME NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKARednibroj Predmeti

Profil stručne spreme nastavnika i stručnihsaradnika

1. Tehnika prodaje -  Diplomirani ekonomista.

2.Ekonomika i organizacijatrgovinskih preduzeća

-  Diplomirani ekonomista.

3. Poznavanje robe-  Diplomirani inženjer tehnologije-  diplomirani hemičar-  profesor hemije.

4. Poslovna komunikacija- Diplomirani psiholog-  diplomirani pedagog-  diplomirani sociolog.

5. Poslovna informatika

- Diplomirani ekonomista, smjer ekonomske statistikei kibernetike ili smjer poslovne informatike

-  profesor matematike-  diplomirani matemetičar-  profesor tehnike i informatike-  diplomirani inženjer elektrotehnike, smjer

računarske tehnike i informatike-  diplomirani inzenjer organizacije rada, smjer

kibernetike.

6. Privredno pravo -  Diplomirani pravnik.

7. Finansijsko poslovanje -  Diplomirani ekonomista.

8. Preduzetništvo -  Diplomirani ekonomista.

Page 179: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 179/181

 179

Rednibroj

PredmetiProfil stručne spreme nastavnika i stručnih

saradnika

9. Računovodstvo -  Diplomirani ekonomista.

10. Marketing u trgovini -  Diplomirani ekonomista.

11. Praktična nastava- Diplomirani ekonomista za I, II, III i IV razred-  diplomirani inženjer tehnologije za II razred.

IZBORNA NASTAVA 

1. Strani jezik II - Diplomorani profesor stranog jezika i književnosti.

2. Higijena- Visoka stručna sprema iz biologije ili-  fakultet medicinskog smjera.

3.Kulturno-istorijska baštinaCrne Gore

- Diplomirani istoričar-profesor istorije i geografije,-  diplomirani arheolog,-  dilomirani istoričar umjetnosti,-  diplomirani kulturolog.

4. Statistika

- Diplomirani ekonomista

-  profesor matematike

-  diplomirani matematičar.

5. Zaštita životne sredine - Diplomirani biolog.

6. Psihologija- Diplomirani psiholog-  profesor psihologije-  diplomirani školski psiholog-pedagog.

7. Carina, špedicija, osiguranje - Diplomirani ekonomsita.

8. Poslovna etika - Profesor filozofije.

9. Menadžment u trgovini - Diplomirani ekonomista-  diplomirani menadžer.

8. OBLIK ORGANIZACIJE IZVOĐENJA OBRAZOVNOG PROGRAMA-  Nastava se organizuje i izvodi u školskom obliku.

8. 1. BROJ ČASOVA PO GODINAMA OBRAZOVANJA I VRSTAMA NASTAVE

Rednibroj

Naziv predmeta   R  a  z  r  e   d

   U   k  u  p  n  o

         č  a  s  o  v  a Vrsta nastave

Broj časova kodkojih se odjeljenje

dijeli na grupe

T V P T V P

1. Tehnika prodaje

I 144 108 36

II 72 36 36III 72 36 36

IV 66 33 33

2.Ekonomika i organizacijatrgovinskih preduzeća

I 108 72 36

II 72 54 18

3. Poznavanje robe

II 108 72 36

III 108 72 36

IV 99 66 33

4. Poslovna komunikacija II 72 60 12

Page 180: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 180/181

 180

Rednibroj

Naziv predmeta   R  a  z  r  e   d

   U   k  u  p  n  o

         č  a  s  o  v  a Vrsta nastave

Broj časova kodkojih se odjeljenje

dijeli na grupe

T V P T V P

5. Poslovna informatika II 72 36 36 36

6. Privredno pravo III 72 72

7. Finansijsko poslovanje III 72 72

8. Preduzetništvo III 72 20 52

9. Računovodstvo IV 99 66 33

10. Marketing u trgovini IV 66 44 22

11. Praktična nastava

I 144 144

II 216 216

III 216 216IV 231 231

IZBORNA NASTAVA

1. Strani jezik II

I 72 72

II 72 72

III 72 72

IV 66 66

2. Higijena I 72 72

3. Kulturno-istorijska baštinaCrne Gore II 72

4. Statistika II 72 50 22

5. Zaštita životne sredine III 72 72

6. Privredno pravo II 72 72

7.Carina, špedicija,osiguranje

III 72 72

IV 66 66

8. Poslovna etika IV 66 66

9. Menadžment prodaje IV 66 50 16

9. PROFESIONALNA PRAKSA- Učenici I, II i III razreda nakon završetka nastavne godine obavljaju profesionalnu

praksu u trajanju od 15 dana, u skladu sa nastavnim planom. Profesionalna praksaizvodi se u odgovarajućim hotelsko-turističkim objektima.

- Za izradu programa profesionalne prakse i njenu realizaciju zadužena je škola.Program profesionalne prakse mora biti u korelaciji sa programom stručnoteorijskih predmeta i praktične nastave. O realizaciji programa profesionalneprakse učenik je obavezan da vodi dnevnik profesionalne prakse. U dnevnikuučenik po danima upisuje sadržaje rada. Dnevnik profesionalne prakse potpisujelice zaduženo za realizaciju programa. Podatke o profesionalnoj praksi (ime i

prezime učenika, mjesto i vrijeme izvođenja) evidentiraju se u posebnimrubrikama u odjeljenskim knjigama.

Page 181: 4-05 Tehnicar Prodaje

8/20/2019 4-05 Tehnicar Prodaje

http://slidepdf.com/reader/full/4-05-tehnicar-prodaje 181/181

- Profesionalna praksa se ne ocjenjuje, ali je uslov za završetak razreda.

10. SLOBODNE AKTIVNOSTI- Slobodne aktivnosti učenika su sastavni dio nastavnog plana i obrazovnog

programa. Koncepcija slobodnih aktivnosti zasniva se na tome da doprinesurasterećenju učenika, da pomognu njihovoj socijalizaciji, ali i da upotpune,prošire i prodube znanja i kompetencije učenika.

- Program slobodnih aktivnosti radi škola, polazeći od utvrđenog broja časova unastavnom planu (u I, II, III razredu po 36 časova, a u IV-33 časa godišnje).

- Program slobodnih aktivnosti je sastavni dio godišnjeg plana rada škole.- Uspješnost učenika na slobodnim aktivnostima se ne ocjenjuje, ali su učenici

obavezni da realizuju sadržaje slobodnih aktivnosti.- Okvirni program slobodnih aktivnosti je sastavni dio godišnjeg plana rada škole, a

sastoji se iz tri cjeline:

sadržaji vezani za opšteobrazovno područ  je:- dani sporta, ekološke aktivnosti, filmske, pozorišne, muzičke predstave i likovne

izložbe, posjeta istorijskim spomenicima, muzejima, sajmu knjiga i dr.

obavezni sadržaji vezani za struč no-teorijsko područ  je:- posjete institucijama i preduzećima koja su stručno vezana za obrazovni program

koji se realizuje, posjete sajmovima informatike, tehnike i nastavne tehnologije,učešće na stručnim predavanjima i takmičenjima u poznavanju određenih oblasti.