70
ODJELJENJE ZA STANDARDE ZANIMANJA I KURIKULUME STANDARD STRUČNE KVALIFIKACIJE T T U U R R I I S S T T I I Č Č K K I I T T E E H H N N I I Č Č A A R R / / T T U U R R I I S S T T I I Č Č K K A A T T E E H H N N I I Č Č A A R R K K A A 2012.

TURISTICKI TEHNICAR

Embed Size (px)

DESCRIPTION

rr

Citation preview

 • ODJELJENJE ZA STANDARDE ZANIMANJA I KURIKULUME

  STANDARD STRUNE KVALIFIKACIJE

  TTUURRIISSTTIIKKII TTEEHHNNIIAARR// TTUURRIISSTTIIKKAA TTEEHHNNIIAARRKKAA

  2012.

 • STANDARD KVALIFIKACIJE Vrsta informacija Naziv kvalifikacije Turistiki tehniar/Turistika tehniarka Standard/standardi zanimanja, obrazovni i drugi, na kojem/kojim se bazira kvalifikacija

  - Agencijski slubenik/Agencijska slubenica - Recepcioner/Recepcionerka

  Tip kvalifikacije Kvalifikacija nivoa obrazovanja Vrsta isprave Diploma Nivo kvalifikacije IV1 Kod kvalifikacije 10010121.141 Kreditna vrijednost kvalifikacije 240

  Opis kvalifikacije

  - Vri analizu, planiranje, organizaciju poslova iz domena svoga rada - Vri linu pripremu za posao - Vri pripremu radnog mjesta - Uestvuje u kreiranju aranmana, izleta i specijalnih ponuda - Vri promociju turistikih aranmana, izleta i specijalnih ponuda u

  agenciji - Priprema i kontrolie realizaciju turistikih aranmana i izleta - Obavlja posrednike poslove u agenciji - Vri prodaju i obraun aranmana, izleta, transfera, smjetaja i voznih

  karata - Koristi rezervacione sisteme u agencijskom poslovanju - Radi u skladu sa vaeim standardima kvaliteta rada u agenciji - Vri prodaju i rezervaciju smjetaja - Vri prijem i prijavu gosta - Prua dodatne informacije gostu - Prua dodatne usluge gostu - Obraunava i naplauje usluge - Odjavljuje i ispraa gosta - Koristi Hotelski Informacioni Sistem - Vri nadzor pomonog osoblja na recepciji - Radi u skladu sa vaeim standardima kvaliteta rada u hotelu - Priprema izvjetaje i statistike preglede - Obavlja administrativne poslove iz domena svoga rada - Zna osnove rada na raunaru (Microsoft office, Internet, e-mail...) - Vodi poslovnu komunikaciju sa klijentima, saradnicima i poslovnim

  partnerima - Komunicira sa gostima na engleskom i najmanje jo jednom svjetskom

  jeziku nivo B2 - Koristi strunu terminologiju u komunikaciji - Primjenjuje pravila poslovne komunikacije i bontona - Primjenjuje zdravstvene, sanitarne i bezbjedonosne standarde - Primjenjuje mjere protivpoarne zatite - Zna osnove pruanja prve pomoi - Racionalno koristi energiju, materijal i vrijeme - titi uu i iru okolinu od negativnih uticaja materijala i radnih

  sredstava Verifikacija dokumenta 12.12.2012.

  1

 • Opravdanost kvalifikacije, uslovi upisa i prohodnost

  Potreba za kvalifikacijom

  Turizmu, kao stratekoj grani ukupnog razvoja Crne Gore dat je prioritet u planu rada Vlade Crne Gore. Master planom za razvoj turizma u Crnoj Gori do 2020. godine, kao stratekom dokumentu za razvoj turizma, utvreni su ciljevi ijim ostvarenjem bi se omoguilo da ukupna turistika ponuda Crne Gore prati meunarodni razvoj u ovoj oblasti i da Crna Gora jasno naglasi svoj poloaj na meunarodnom tritu kao visoko kvalitetna destinacija. Realizacijom aktivnosti zacrtanih Master planom omoguilo bi se poveanje prihoda, ouvanje i afirmacija prirodnih resursa i ukupan drutveni razvoj. Master planom su definisani strateki ciljevi: - poveanje hotelskih kapaciteta na 75.000 leaja do 2010. godine,

  odnosno na 100.000 do 2020. godine, - promjena strukture hotelske ponude, kroz usvajanje meunarodnih

  standarda i usmjeravanje ponude ka viim kategorijama hotelskih jedinica, tj. hotelima sa 3-5 zvjezdica,

  - realizacija 11,4 miliona noenja do 2010. godine, odnosno 20,9 miliona noenja do 2020. godine,

  - usmjeravanje ponude ka promjeni strukture u korist stranih gostiju na 45% do 2010. godine odnosno 65% u 2020. godini.

  Na osnovu projektovanih parametara popunjenosti kapaciteta, cijene usluga u pojedinim smjetajnim i ugostiteljskim objektima i promjene strukture gostiju, oekivani promet od turizma za 2020. godinu bi iznosio oko 1,2 milijarde eura. Razvoj turizma bi se pozitivno reflektovao na zaposlenost, tj. na smanjenje broja nezaposlenih. Ukoliko doe do proirivanja kapaciteta sa sadanjih 26.000 na 100.000 hotelskih kreveta, moe se oekivati da u moderno organizovanim, efikasno i ekonomino voenim turistikim preduzeima, po usvojenim standardima, dolazi 0,3 radnih mjesta po krevetu, ime se ukazuje potreba za 20-25.000 radnih mjesta. Od ukupnog broja novih radnih mjesta, moe se oekivati da 25-35% bude stalno radno angaovano.

  Uslovi za upis

  - U kolu za sticanje srednjeg strunog obrazovanja nivoa IV1 moe se upisati lice koje je zavrilo osnovnu kolu i nije starije od 17 godina ivota. Izuzetno, u kolu se mogu upisati lica do 18 godina ivota, uz odobrenje Nastavnikog vijea kole.

  - U etvorogodinju strunu kolu moe se upisati lice koje je zavrilo osnovnu kolu. Izuzetno, u prvi, odnosno etvrti razred etvorogodinje strune kole moe se upisati lice koje je zavrilo dvogodinju strunu kolu, odnosno trogodinju strunu kolu i poloilo dopunske i diferencijalne ispite.

  - Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti

  Prohodnost Kvalifikacija Turistiki/ka tehniar/ka ima prohodnost prema drugim kvalifikacijama nivoa obrazovanja iz podsektora turizam i ugostiteljstvo i strunoj kvalifikaciji Recepcioner/ka za Wellness&SPA

  2

 • Struktura kvalifikacije Naziv kvalifikacije Turistiki tehniar/Turistika tehniarka Ukupno kredita 240

  Kod Naziv Nivo asovi Krediti

  Crnogorski srpski, bosanski, hrvatski jezik i knjievnost

  IV1 423 24

  Matematika IV1 282 16 Strani jezik IV1 423 24 Fiziko vaspitanje IV1 282 08 Informatika IV1 72 04 Istorija IV1 72 04 Geografija IV1 72 04 Sociologija IV1 72 04 Psihologija IV1 72 04 Biologija IV1 72 04

  10010121.141A Strani jezik II IV1 423 24 10010122.241C Ekonomija IV1 210 12

  10010121.241B Primjena IKT u poslovanju IV1 144 08

  10010122.241A Osnove turizma IV1 108 06

  10010122.241G Istorija umjetnosti i kultura IV1 108 05

  10010122.241H Agencijsko poslovanje IV1 384 20

  10010224.241A Hotelijersko poslovanje IV1 384 18

  10010122.241E Marketing u turizmu IV1 138 08 10010122.241F Turistika geografija IV1 138 08 10010121.141C Pravo IV1 72 04

  Spisak obaveznih jedinica kvalifikacije

  10010121.141D Preduzetnitvo IV1 66 04 Ukupan broj asova i kredita 4.017 211 Kod Naziv Nivo asovi Krediti

  10010121.141E Briga o gostu IV1 66 03 Spisak izbornih ue strunih jedinica kvalifikacije 10010121.141F Animacija IV1 66 03

  Ukupan broj asova i kredita 66 03

  10010321.241A Recepcijsko poslovanje Wellness&SPA

  IV1 282 16

  10010121.141G Strani jezik III IV1 282 16

  10010122.241D Ekologija i zatita ivotne sredine IV1 72 04

  10010121.141H Bonton u ugostiteljstvu IV1 72 04

  10010121.141I Turistiki projekti IV1 72 04 10010121.141J Vodiki poslovi IV1 72 04 10010121.141K Poslovna psihologija IV1 72 04 10010121.141L Osnove kuvarstva IV1 66 04

  Spisak izbornih jedinica kvalifikacije

  10010121.141M Osnove restoraterstva IV1 66 04

  Ukupan broj asova i kredita 282 16

  3

 • Slobodne aktivnosti 141 04 Diplomski rad 04 Ukupno kredita 4.512 240

  Spisak kljunih kompetencija

  - Komunikacija na maternjem jeziku - Komunikacija na stranom jeziku - Matematike kompetencije i bazine kompetencije u nauci i

  tehnologiji - Digitalne kompetencije - Uiti kako uiti - Socijalne i graanske kompetencije - Preduzetnitvo - Meukulturalna tolerancija

  Referetni podaci Sektor: Turizam, trgovina i ugostiteljstvo Podsektor: Turizam i ugostiteljstvo Provjerio/la: Savjet za kvalifikacije Datum verifikacije: 12.12.2012. Datum sljedeeg pregleda: 12.12.2016. Broj kredita: 240

  1. Naziv jedinice kvalifikacije Strani jezik II francuski, njemaki, ruski, italijanski

  2. Naziv kvalifikacije unutar koje je jedinica kvalifikacije razvijena Turistiki tehniar/Turistika tehniarka

  3. Kod jedinice kvalifikacije 10010121.141A 4. Nivo CKO-a IV1 5. Kreditna vrijednost 24 6. Uslovi za ukljuivanje Nivo znanja stranog jezika: A1+ 7. Broj asova uenja 423

  8. Cilj i svrha jedinice kvalifikacije

  - Osposobljavanje za tenu komunikaciju na stranom jeziku na linom i profesionalnom planu

  - Razvijanje odgovornosti, komunikativnosti, tolerantnih oblika ponaanja i timskog rada

  - Osposobljavanje za pruanje informacija i usluga klijentima u hotelima i agencijama

  9. Ishodi uenja

  Nakon zavretka jedinice kvalifikacije, uenik/polaznik e biti osposobljen da: Nivo A2 Razumijevanje - Sluanje IU1 Razumije jednostavne izraze i rijei koje se esto upotrebljavaju, a koje se tiu njega, njegove porodice, kupovine, bliskog okruenja IU2 - Razumije jednostavne izraze i rijei koje se esto upotrebljavaju, tiu se njegovog posla, tj. vezane su za uslune djelatnosti na recepciji ili u agenciji Razumijevanje - itanje IU3 - Razumije sadraj oglasa ili jednostavnih i kratkih poruka IU4 - ita krae i jednostavne tekstove IU5 - Nae predvidljive informacije u svakodnevnim tekstovima kao to su reklame, prospekti, jelovnici, red

  4

 • vonje i da razumije krau linu prepisku Govor - Interakcija IU6 - Razgovara o bliskim i poznatim temama i aktivnostima u formi direktnih i jednostavnih informacija IU7 - Razgovara o poznatim temama i aktivnostima prilikom pruanja usluga u agenciji ili na recepciji Govor - Produkcija IU8 - Na jednostavan nain opie svoju porodicu i druge ljude, status i obrazovanje, sadanje i prethodno zaposlenje IU9 - Na jednostavan nain opie hotel, turistiku ponudu grada, preporui neki izlet, objasni gdje se neto nalazi u gradu ili hotelu i sl. Pisanje IU10 Napie kratke poruke i jednostavno pismo (da se zahvali, trai informaciju ili uslugu, potvrdi, promijeni ili poniti rezervaciju) IU11 - Sastavi jednostavan tekst koji obrauje njemu bliske teme (posao, hobi, obrazovanje, interesovanje) Nivo B1 Razumijevanje - Sluanje IU12 - Razumije poruke na standardnom i jasnom jeziku o njemu bliskim temama (posao, kola, hobi i sl.) IU13 - Razumije izraze i rijei koje se tiu njegovog posla, tj. vezane su za uslune djelatnosti na recepciji ili u agenciji IU14 - Razumije osnovne informacije koje se emituju na radiju ili televiziji o aktuelnim deavanjima ili o stvarima koje ga se tiu na privatnom i profesionalnom planu, ukoliko se govori polako i razgovjetno Razumijevanje - itanje IU15 - Razumije tekstove koji su pisani standardnim jezikom ili jezikom struke IU16 - Razumije opis dogaaja i izraavanje osjeanja i elja Govor - Interakcija IU17 - Komunicira u svim situacijama na putovanjima kroz zemlju u kojoj se govori jezik koji ui IU18 - Teno razgovara o porodici, poslu, hobijima, vremenu, kulturnim manifestacijama ili o aktuelnim deavanjima IU19 - Teno razgovara o poznatim temama i aktivnostima prilikom pruanja usluga u agenciji ili na recepciji Govor - Produkcija

  5

 • IU20 - Prepria neki dogaaj, iskustvo, san, nadanje ili stremljenje IU21 - Ispria anegdotu ili legendu, prepria neku epizodu iz knjige ili odlomak iz filma i izrazi sopstveno miljenje IU22 - Da detaljne informacije o turistikom aranmanu ili turistikoj ponudi, kulturnim manifestacijama ili dogaanjima u gradu, regionu i sl. Pisanje IU23 - Sastavi jednostavan i saet tekst koji obrauje njemu bliske teme (posao, hobi, obrazovanje, interesovanje) IU24 - Napie pismo u kome govori o linim iskustvima i zapaanjima IU25 Informatiki obavlja poslovnu korespondenciju

  10. Kriterijumi za provjeru

  - Razumijevanje- Sluanje (IU1, IU2, IU12, IU13, IU14)-20%

  - Razumijevanje-itanje (IU3, IU4, IU5, IU15, IU16)-15% - Govor-Interakcija (IU6, IU7, IU17, IU18, IU19)-30% - Govor-Produkcija (IU8, IU9, IU20, IU21, IU22)-20% - Pisanje (IU10, IU11, IU23, IU24, IU25)-15%

  11. Instrumenti za provjeru Test Usmeno

  12. Institucija koja je ovlaena za provjeru jedinice kvalifikacije - JU Ispitni centar - kola

  13. Institucija koja je ovlaena da izda potvrdu - JU Ispitni centar - kola

  14. Sadraj

  - Porodica i prijatelji porodica, prijatelji, poznanici, susjedi; posjete, dogovori, pozivnice, dopisivanje, ljubav i prijateljstvo, problemi i sukobi - Slobodno vrijeme i razonoda, mediji vikend, interesovanja mladih (sport, muzika, knjievnost, film, pozorite, TV) Internet, televizija i novine - Obrazovanje kolovanje, obrazovne institucije, ispiti; vrste i izbor zanimanja - Zdravlje i ishrana djelovi tijela, ula, higijena, zdravlje, bolesti i povrede, vrste hrane i pia, zdrava ishrana, restorani - Kupovina vrste prodavnica, kupovina, moda i odijevanje - Turizam i ekologija praznici, raspust, turistika putovanja, smjetaj, znamenitosti; prevozna sredstva - Drutvo kultura i tradicija, internacionalni i nacionalni praznici, drutveni problemi, dravne slube i institucije sistema, humanitarne aktivnosti, mediji, nauno-tehnoloka dostignua - Klima i vremenski uslovi vremenska prognoza, vremenske nepogode i katastrofe

  6

 • - Uslune djelatnosti agencije (prezentacija turistikih aranmana; prezentacija turistike ponude grada, regije; prodaja karata i sl.), hoteli (rezervacija smjetaja, pruanje usluga klijentima i sl.), restorani (izbor jela i pia, preporuke isavjeti i sl.), bonton

  Naziv jedinice kvalifikacije: Strani jezik II francuski, njemaki, ruski, italijanski

  ifra Nivo Broj kreditnih poena Sati optereenja 10010121.141A IV1 24 423

  Ishodi uenja: Nakon zavretka jedinice kvalifikacije, uenik/polaznik e biti osposobljen da: Nivo A2 Razumijevanje - Sluanje IU1 Razumije jednostavne izraze i rijei koje se esto upotrebljavaju, a koje se tiu njega, njegove porodice, kupovine, bliskog okruenja IU2 - Razumije jednostavne izraze i rijei koje se esto upotrebljavaju, tiu se njegovog posla, tj. vezane su za uslune djelatnosti na recepciji ili u agenciji Razumijevanje - itanje IU3 - Razumije sadraj oglasa ili jednostavnih i kratkih poruka IU4 - ita krae i jednostavne tekstove IU5 - Nae predvidljive informacije u svakodnevnim tekstovima kao to su reklame, prospekti, jelovnici, red vonje i da razumije krau linu prepisku Govor - Interakcija IU6 - Razgovara o bliskim i poznatim temama i aktivnostima u formi direktnih i jednostavnih informacija IU7 - Razgovara o poznatim temama i aktivnostima prilikom pruanja usluga u agenciji ili na recepciji Govor - Produkcija IU8 - Na jednostavan nain opie svoju porodicu i druge ljude, status i obrazovanje, sadanje i prethodno zaposlenje IU9 - Na jednostavan nain opie hotel , turistiku ponudu grada, preporui neki izlet, objasni gdje se neto nalazi u gradu ili hotelu i sl. Pisanje IU10 Napie kratke poruke i jednostavno pismo (da se zahvali, trai informaciju ili uslugu, potvrdi, promijeni ili poniti rezervaciju) IU11 - Sastavi jednostavan tekst koji obrauje njemu bliske teme (posao, hobi, obrazovanje, interesovanje) Nivo B1 Razumijevanje - Sluanje IU12 - Razumije poruke na standardnom i jasnom jeziku o njemu bliskim temama (posao, kola, hobi i sl.) IU13 - Razumije izraze i rijei koje se tiu njegovog posla, tj. vezane su za uslune djelatnosti na recepciji ili u agenciji IU14 - Razumije osnovne informacije koje se emituju na radiju ili televiziji o aktuelnim deavanjima ili o stvarima koje ga se tiu na privatnom i profesionalnom planu, ukoliko se govori polako i

  7

 • razgovjetno Razumijevanje - itanje IU15 - Razumije tekstove koji su pisani standardnim jezikom ili jezikom struke IU16 - Razumije opis dogaaja i izraavanje osjeanja i elja Govor - Interakcija IU17 - Komunicira u svim situacijama na putovanjima kroz zemlju u kojoj se govori jezik koji ui IU18 - Teno razgovara o porodici, poslu, hobijima, vremenu, kulturnim manifestacijama ili o aktuelnim deavanjima IU19 - Teno razgovara o poznatim temama i aktivnostima prilikom pruanja usluga u agenciji ili na recepciji Govor - Produkcija IU20 - Prepria neki dogaaj, iskustvo, san, nadanje ili stremljenje IU21 - Ispria anegdotu ili legendu, prepria neku epizodu iz knjige ili odlomak iz filma i izrazi sopstveno miljenje IU22 - Da detaljne informacije o turistikom aranmanu ili turistikoj ponudi, kulturnim manifestacijama ili dogaanjima u gradu, regionu i sl. Pisanje IU23 - Sastavi jednostavan i saet tekst koji obrauje njemu bliske teme (posao, hobi, obrazovanje, interesovanje) IU24 - Napie pismo u kome govori o linim iskustvima i zapaanjima IU25 Informatiki obavlja poslovnu korespondenciju Nain sticanja znanja, vjetina i kompetencija:

  Ishodi uenja asovi

  predavanja, vjebe

  Druge aktivnosti uenja (praksa, istraivanje itd.)

  Provjera Ukupno

  NIVO A2 Razumijevanje - Sluanje IU1 Razumije jednostavne izraze i rijei koje se esto upotrebljavaju, a koje se tiu njega, njegove porodice, kupovine, bliskog okruenja

  20

  IU2 - Razumije jednostavne izraze i rijei koje se esto upotrebljavaju, tiu se njegovog posla, tj. vezane su za uslune djelatnosti na recepciji ili u agenciji

  20

  Razumijevanje - itanje IU3 - Razumije sadraj oglasa ili jednostavnih i kratkih poruka

  6

  IU4 - ita krae i jednostavne tekstove 8

  IU5 - Nae predvidljive informacije u 14

  8

 • svakodnevnim tekstovima kao to su reklame, prospekti, jelovnici, red vonje i da razumije krau linu prepisku Govor - Interakcija IU6 - Razgovara o bliskim i poznatim temama i aktivnostima u formi direktnih i jednostavnih informacija

  30

  IU7 - Razgovara o poznatim temama i aktivnostima prilikom pruanja usluga u agenciji ili na recepciji

  30

  Govor - Produkcija IU8 - Na jednostavan nain opie svoju porodicu i druge ljude, status i obrazovanje, sadanje i prethodno zaposlenje

  20

  IU9 - Na jednostavan nain opie hotel, turistiku ponudu grada, preporui neki izlet, objasni gdje se neto nalazi u gradu ili hotelu i sl.

  20

  Pisanje IU10 Napie kratke poruke i jednostavno pismo (da se zahvali, trai informaciju ili uslugu, potvrdi, promijeni ili poniti rezervaciju)

  12

  IU11 - Sastavi jednostavan tekst koji obrauje njemu bliske teme (posao, hobi, obrazovanje, interesovanje)

  12

  NIVO B1 Razumijevanje - Sluanje IU12 - Razumije poruke na standardnom i jasnom jeziku o njemu bliskim temama (posao, kola, hobi i sl.)

  12

  IU13 - Razumije izraze i rijei koje se tiu njegovog posla, tj. vezane su za uslune djelatnosti na recepciji ili u agenciji

  12

  IU14 - Razumije osnovne 12

  9

 • informacije koje se emituju na radiju ili televiziji o aktuelnim deavanjima ili o stvarima koje ga se tiu na privatnom i profesionalnom planu, ukoliko se govori polako i razgovjetno Razumijevanje - itanje IU15 - Razumije tekstove koji su pisani standardnim jezikom ili jezikom struke

  12

  IU16 - Razumije opis dogaaja i izraavanje osjeanja i elja

  14

  Govor - Interakcija IU17 - Komunicira u svim situacijama na putovanjima kroz zemlju u kojoj se govori jezik koji ui

  18

  IU18 - Teno razgovara o porodici, poslu, hobijima, vremenu, kulturnim manifestacijama ili o aktuelnim deavanjima

  20

  IU19 - Teno razgovara o poznatim temama i aktivnostima prilikom pruanja usluga u agenciji ili na recepciji

  20

  Govor - Produkcija IU20 - Prepria neki dogaaj, iskustvo, san, nadanje ili stremljenje

  10

  IU21 - Ispria anegdotu ili legendu, prepria neku epizodu iz knjige ili odlomak iz filma i izrazi sopstveno miljenje

  12

  IU22 - Da detaljne informacije o turistikom aranmanu ili turistikoj ponudi, kulturnim manifestacijama ili dogaanjima u gradu , regionu i sl.

  12

  Pisanje IU23 - Sastavi jednostavan i saet tekst koji obrauje njemu bliske teme (posao, hobi, obrazovanje,

  8

  10

 • interesovanje) IU24 - Napie pismo u kome govori o linim iskustvima i zapaanjima

  8

  IU25 Informatiki obavlja poslovnu korespondenciju

  8

  Ukupno 370 53 423

  Kreditna vrijednost 24

  1. Naziv jedinice kvalifikacije Ekonomija

  2. Naziv kvalifikacije unutar koje je jedinica kvalifikacije razvijena

  Agencijski slubenik/Agencijska slubenica

  3. Kod jedinice kvalifikacije 10010122.241C 4. Nivo CKO-a IV1 5. Kreditna vrijednost 12 6. Uslovi za ukljuivanje - Poznavanje rada na raunaru 7. Broj asova uenja 210

  8. Cilj i svrha jedinice kvalifikacije

  - Osposobljavanje za potovanje osnovnih ekonomskih principa u poslovanju

  - Osposobljavanje za rad sa instrumentima plaanja - Osposobljavanje za prikupljanje, analizu, obradu i

  prikazivanje podataka

  9. Ishodi uenja

  Po zavretku jedinice kvalifikacije kandidat je osposobljen da: IU1 - Prepozna poslovnu ekonomiju kao nauku i znaaj nastanka i razvoja privrednog drutva IU2 - Analizira sredstva i izvore sredstava u ugostiteljskom i turistikom privrednom drutvu IU3 - Analizira ulaganja elemenata rada u ugostiteljskom i turistikom privrednom drutvu IU4 - Utvruje rezultate poslovanja IU5 - Analizira principe poslovanja ugostiteljskog i turistikog privrednog drutva IU6 - Razlikuje osnove finansija u privrednom drutvu IU7 - Objasni finansijske poslove u privrednom drutvu IU8 - Objasni finansijsko poslovanje u unutranjem prometu IU9 - Objasni finansijsko poslovanje sa inostranstvom IU10 - Razlikuje internu i eksternu finansijsku kontrolu IU11 - Razlikuje pojmove raunovodstva i knjigovodstva IU12 - Razlikuje knjigovodstvena dokumenta IU13 - Vodi evidenciju novanih sredstava IU14 - Vodi evidenciju obaveza prema dobavljaima IU15 - Razlikuje metode statistikog posmatranja IU16 - Vri istraivanje i prikupljanje podataka IU17 - Vri sreivanje i obradu podataka IU18 - Vri prikazivanje podataka IU19 - Vri analizu podataka

  11

 • 10. Kriterijumi za provjeru

  - Poslovna ekonomija (IU:1,2,3,4,5) 40% - Finansije (IU:6,7,8,9,10) 30% - Raunovodstvo (IU:11,12,13) 15% - Statistika (IU:14,15,16,17,18,19)15%

  11. Instrumenti za provjeru - Test

  12. Institucija koja je ovlaena za provjeru jedinice kvalifikacije

  - JU Ispitni centar - kola

  13. Institucija koja je ovlaena da izda potvrdu

  - JU Ispitni centar - kola

  14. Sadraj

  - Uvod u poslovnu ekonomiju - Sredstva i izvori sredstava - Ulaganja - Rezultati poslovanja - Ekonomski principi poslovanja - Uvod u nauku o finansijama - Osnove finansija u privrednom drutvu - Organizacija obavljanja finansijskih poslova u

  privrednom drutvu - Finansijsko poslovanje u unutranjem prometu - Finansijsko poslovanje sa inostranstvom - Finansijska i devizna kontrola - Uvod u raunovodstvo - Knjigovodstvena dokumenta i konta - Evidencija poslovanja preko iro-rauna - Evidencija obaveza prema dobavljaima - Osnovi opte statistike - Statistiko posmatranje - Sreivanje i grupisanje podataka - Prikazivanje statistikih podataka - Analiza podataka

  Naziv jedinice kvalifikacije: Ekonomija

  ifra Nivo Broj kreditnih poena Sati optereenja 10010122.241C IV1 12 210

  Ishodi uenja: IU1 - Prepozna poslovnu ekonomiju kao nauku i znaaj nastanka i razvoja privrednog drutva IU2 - Analizira sredstva i izvore sredstava u ugostiteljskom i turistikom privrednom drutvu IU3 - Analizira ulaganja elemenata rada u ugostiteljskom i turistikom privrednom drutvu IU4 - Utvruje rezultate poslovanja IU5 - Analizira principe poslovanja ugostiteljskog i turistikog privrednog drutva IU6 - Razlikuje osnove finansija u privrednom drutvu IU7 - Objasni finansijske poslove u privrednom drutvu IU8 - Objasni finansijsko poslovanje u unutranjem prometu IU9 - Objasni finansijsko poslovanje sa inostranstvom IU10 - Razlikuje internu i eksternu finansijsku kontrolu IU11 - Razlikuje pojmove raunovodstva i knjigovodstva IU12 - Razlikuje knjigovodstvena dokumenta IU13 - Vodi evidenciju novanih sredstava IU14 - Vodi evidenciju obaveza prema dobavljaima IU15 - Razlikuje metode statistikog posmatranja IU16 - Vri istraivanje i prikupljanje podataka IU17 - Vri sreivanje i obradu podataka IU18 - Vri prikazivanje podataka

  12

 • IU19 - Vri analizu podataka Nain sticanja znanja, vjetina i kompetencija:

  Ishodi uenja asovi

  predavanja, vjebe

  Druge aktivnosti uenja (praksa, istraivanje itd.)

  Provjera Ukupno

  IU1 - Prepozna poslovnu ekonomiju kao nauku i znaaj nastanka i razvoja privrednog drutva

  8 2

  IU2 - Analizira sredstva i izvore sredstava u ugostiteljskom i turistikom privrednom drutvu

  11 1

  IU3 - Analizira ulaganja elemenata rada u ugostiteljskom i turistikom privrednom drutvu

  15 2

  IU4 - Utvruje rezultate poslovanja 6

  IU5 - Analizira principe poslovanja ugostiteljskog i turistikog privrednog drutva

  3

  IU6 - Razlikuje osnove finansija u privrednom drutvu

  10 3

  IU7 - Objasni finansijske poslove u privrednom drutvu

  10 4

  IU8 - Objasni finansijsko poslovanje u unutranjem prometu

  9 3

  IU9 - Objasni finansijsko poslovanje sa inostranstvom

  5 3

  IU10 - Razlikuje internu i eksternu finansijsku kontrolu

  4

  IU11 - Razlikuje pojmove raunovodstva i knjigovodstva

  4 4

  IU12 - Razlikuje knjigovodstvena dokumenta

  5 2

  IU13 - Vodi evidenciju novanih sredstava 6 3

  IU14 - Vodi evidenciju obaveza prema dobavljaima

  9

  IU15 - Razlikuje metode statistikog posmatranja 2

  13

 • IU16 - Vri istraivanje i prikupljanje podataka 2 2

  IU17 - Vri sreivanje i obradu podataka 2 1

  IU18 - Vri prikazivanje podataka 2

  IU19 - Vri analizu podataka 1

  Ukupno 114 30 66 210

  Kreditna

  vrijednost 12

  1. Naziv jedinice kvalifikacije Primjena IKT u poslovanju

  2. Naziv kvalifikacije unutar koje je jedinica kvalifikacije razvijena Agencijski slubenik/Agencijska slubenica

  3. Kod jedinice kvalifikacije 10010121.241B 4. Nivo CKO-a IV1 5. Kreditna vrijednost 08 6. Uslovi za ukljuivanje - Poznavanje rada na raunaru 7. Broj asova uenja 144

  8. Cilj i svrha jedinice kvalifikacije - Osposobljavanje za primjenu poslovne komunikacije - Osposobljavanje za primjenu informacione

  tehnologije u poslovanju Nakon zavretka jedinice kvalifikacije uenik/polaznik e biti osposobljen da: IU1 Prepozna znaaj poslovne komunikacije IU2 Primijeni pravila poslovnog ponaanja u odnosu sa rukovodiocem, kolegama i strankama IU3 Razlikuje namjenu i koristi tehnika sredstva za komunikaciju IU4 Uspostavi komunikaciju sa strankama i planira prijem stranke IU5 Prepozna znaaj korespondencije i razlikuje lica i vrste korespondencije IU6 Sastavlja poslovno pismo i obavlja kovertiranje i adresiranje pote IU7 Razlikuje vrste slubene korespondencije i sastavlja slubeni dopis IU8 Sastavlja upite, ponude, porudbine, profakture i fakture IU9 Priprema i sastavlja putni nalog i putni raun

  9. Ishodi uenja

  IU10 - Razlikuje i koristi informatiku opremu IU11 - Obradi tekst u tekst procesoru prema zahtjevima i pripremi dokument za predstavljanje u odgovarajuoj formi (tampano, na CD-u i sl.) IU12 - Kompletira dokument sa dodatim objektima (tabele, slike, grafikoni i sl.) IU13 - Izradi ablon tekstualnog poslovnog dokumenta IU14 - Formira i obrauje tabele podataka u programu za tabelarnu obradu, uobliava formule i priprema podatke za analizu IU15 - Vri importovanje objekata i povezuje ih sa podacima u tabelama; kreira dijagrame i grafikone

  14

 • prema zadatim ili dobijenim podacima IU16 - Izradi ablon za jednu ili vie tabela; pripremi dokument za predstavljanje u odgovarajuoj formi (tampano, na CD-u i sl.) IU17 - Vri odabir i modifikuje multimedijalne elemente (slike, zvuk, film i sl.), kreira i izlae prezentaciju IU18 - Razlikuje i koristi internet pretraivae IU19 - Sastavlja i alje poslovna pisma koristei e-mail klijent IU20 - Uspostavlja i odrava onlajn komunikaciju (Voip, mobilna telefonija, GSM i dr.), uestvuje i komunicira na drutvenim mreama IU1 5% IU2 - 5% IU3 10% IU4 10% IU5 5% IU6 - 20% IU7 20% IU8- 20% IU9 - 5%

  10. Kriterijumi za provjeru IU10- 5% IU11 15% IU12 10% IU13 5% IU14 15% IU15 10% IU16 5% IU17 15% IU18 5% IU19 10% IU20 5%

  11. Instrumenti za provjeru - Usmeno - Pismeno - Vjebe

  12. Institucija koja je ovlaena za provjeru jedinice kvalifikacije - JU Ispitni centar - kola

  13. Institucija koja je ovlaena da izda potvrdu - JU Ispitni centar - kola

  14. Sadraj

  - Pojam komunikacije - Poslovna kultura i poslovni bonton - Sredstva za komunikaciju - Komunikacija sa strankama - Korespondencija - Poslovna korespondencija - Slubena korespondencija - Korespondencija u robnom prometu - Korespondencija u vezi sa slubenim putovanjima - Informatika oprema u poslovnoj primjeni - Obrada teksta u tekst procesorima

  15

 • Podeavanje radnog okruenja Rad sa dokumentima Formatiranje teksta (formatiranje paragrafa,

  tabulacija, kolone, editor formula, fusnote i endnote i dr.) Rad sa tabelama Importovanje i editovanje objekata Izrada ablona za poslovnu primjenu

  - Tabelarna obrada podataka Podeavanje radnog okruenja Rad sa dokumentima u programina za tabelarnu

  obradu podataka Rad sa formulama Importovanje objekata Rad sa dijagramima i grafikonima Izrada ablona za poslovnu primjenu

  - Multimedijalne prezentacije Rad sa multimedijalnim elementima (slika, zvuk,

  film itd.) Izrada prezentacija

  - Internet tehnologije Pretraivai E-mail klijenti Onlajn komunikacija (Voip, mobilna telefonija, GSM

  i dr.) - Drutvene mree

  Naziv jedinice kvalifikacije: Primjena IKT u poslovanju

  ifra Nivo Broj kreditnih poena Sati optereenja 10010121.141B IV1 08 144

  Ishodi uenja: IU1 Prepozna znaaj poslovne komunikacije IU2 Primijeni pravila poslovnog ponaanja u odnosu sa rukovodiocem, kolegama i strankama IU3 Razlikuje namjenu i koristi tehnika sredstva za komunikaciju (telefon, fax, tampa, skener, fotokopirni aparat) IU4 Uspostavi komunikaciju sa strankama i planira prijem stranke IU5 Prepozna znaaj korespondencije i razlikuje lica i vrste korespondencije IU6 Sastavlja poslovno pismo i obavlja kovertiranje i adresiranje pote IU7 Razlikuje vrste slubene korespondencije i sastavlja slubeni dopis IU8 Sastavlja upite, ponude, porudbine, predfakture i fakture IU9 Priprema i sastavlja putni nalog i putni raun IU10 - Razlikuje i koristi informatiku opremu IU11 - Obradi tekst u tekst procesoru prema zahtjevima i pripremi dokument za predstavljanje u odgovarajuoj formi (tampano, na CD-u i sl.) IU12 - Kompletira dokument sa dodatim objektima (tabele, slike, grafikoni i sl.) IU13 - Izradi ablon tekstualnog poslovnog dokumenta; IU14 - Formira i obrauje tabele podataka u programu za tabelarnu obradu, uobliava formule i priprema podatke za analizu IU15 - Vri importovanje objekata i povezuje ih sa podacima u tabelama; kreira dijagrame i grafikone prema zadatim ili dobijenim podacima IU16 - Izradi ablon za jednu ili vie tabela i pripremi dokument za predstavljanje u odgovarajuoj formi (tampano, na CD-u i sl.) IU17 - Vri odabir i modifikuje multimedijalne elemente (slike, zvuk, film i sl.), kreira i izlae prezentaciju

  16

 • IU18 - Razlikuje i koristi internet pretraivae IU19 - Sastavlja i alje poslovna pisma koristei e-mail klijent IU20 - Uspostavlja i odrava onlajn komunikaciju (Voip, mobilna telefonija, GSM i dr.), uestvuje i komunicira na drutvenim mreama Nain sticanja znanja, vjetina i kompetencija:

  Ishodi uenja asovi

  predavanja, vjebe

  Druge aktivnosti uenja (praksa, istraivanje itd.)

  Provjera Ukupno

  IU1 Prepozna znaaj poslovne komunikacije 2

  IU2 Primijeni pravila poslovnog ponaanja u odnosu sa rukovodiocem, kolegama i strankama

  2+2

  IU3 Razlikuje namjenu i koristi tehnika sredstva za komunikaciju (telefon, fax, tampa, skener, fotokopirni aparat)

  2+4

  IU4 Uspostavi komunikaciju sa strankama i planira prijem stranke

  2+4

  IU5 Prepozna znaaj korespondencije i razlikuje lica i vrste korespondencije

  2+2

  IU6 Sastavlja poslovno pismo i obavlja kovertiranje i adresiranje pote

  4+8

  IU7 Razlikuje vrste slubene korespondencije i sastavlja slubeni dopis

  4+8

  IU8 Sastavlja upite, ponude, porudbine, predfakture i fakture

  4+4

  IU9 Priprema i sastavlja putni nalog i putni raun 4+2

  IU10 - Razlikuje i koristi informatiku opremu (fax, telefon, raunar, tampa, skener itd.)

  1+1

  IU11 - Prilagodi tekst prema zahtjevima 2+8

  IU12 - Kompletira dokument sa dodatim objektima (tabele, slike, grafikoni i sl.)

  2+4

  IU13 - Izradi ablon tekstualnog poslovnog dokumenta; pripemi dokument za

  2+2

  17

 • predstavljanje u odgovarajuoj formi (tampano, na CD-u i sl.) IU14 - Formira i obrauje tabele podataka i uobliava formule i priprema podatke za analizu

  2+8

  IU15 - Vri importovanje (uvoz) objekata i povezivanje sa podacima u tabelama; kreira dijagrame i grafikone prema zadatim ili dobijenim podacima

  2+4

  IU16 - Izradi ablon za jednu ili vie tabela; pripremi dokument za predstavljanje u odgovarajuoj formi (tampano, na CD-u i sl.)

  2+2

  IU17 - Vri odabir i modifikuje multimedijalne elemente (slike, zvuk, film i sl.), kreira i izlae prezentaciju

  2+6

  IU18 - Razlikuje i koristi internet pretraivae 1+2

  IU19 - Sastavlja poslovna pisma i alje poslovne poruke koristei e-mail klijent

  2+5

  IU20 - Uspostavlja i odrava onlajn komunikaciju (Voip, mobilna telefonija, GSM i dr.) i uestvuje i komunicira na drutvenim mreama

  2+2

  Ukupno 46+84 14 144 Kreditna

  vrijednost 08

  1. Naziv jedinice kvalifikacije Osnove turizma

  2. Naziv kvalifikacije unutar koje je jedinica kvalifikacije razvijena Agencijski slubenik/Agencijska slubenica

  3. Kod jedinice kvalifikacije 10010122.241A 4. Nivo CKO-a IV1 5. Kreditna vrijednost 06 6. Uslovi za ukljuivanje - Poznavanje rada na raunaru 7. Broj asova uenja 108

  8. Cilj i svrha jedinice kvalifikacije - Sticanje i razumijevanje osnovnih znanja iz oblasti

  turizma kao osnove za dalje uspjeno obrazovanje, a

  18

 • sa ciljem doprinosa razvoju turizma Crne Gore kao njene strateke orijentacije

  - Razvijanje komunikativnosti, tolerantnosti i sposobnosti za timski rad, ali i za sopstveno preuzimanje odgovornosti

  9. Ishodi uenja

  Po zavretku jedinice kvalifikacije kandidat je osposobljen da: IU1 Definie pojam turizma i objasni uslove njegovog nastanka IU2 Razlikuje osnovne kategorije turizma IU3 - Objasni razvojni put turizma IU4 - Odredi turistiko trite kao specifino IU5 - Definie funkcije turizma IU6 Razlikuje motive i utvrdi stepen zadovoljstva turiste njima IU7 Definie pojam segmentacije i navede znaaj posebnih grupa potroaa za turizam IU8 - Razumije znaaj odrivog razvoja turizma IU9 Razlikuje subjekte organizacije turizma IU10 - Osmisli propagandnu poruku i odredi sredstva za njeno oglaavanje IU11 - Primijeni osnovnu pravnu regulativu IU12 - Definie planiranje i razlikuje planiranje turizma od planiranja odrivog razvoja

  10. Kriterijumi za provjeru

  - IU1, IU2, U3 - 20% - IU4, IU5 - 40% - IU6, IU7, IU8 - 20% - IU9, IU10 10% - IU11, IU12 - 10%

  11. Instrumenti za provjeru - Test

  12. Institucija koja je ovlaena za provjeru jedinice kvalifikacije - JU Ispitni centar - kola

  13. Institucija koja je ovlaena da izda potvrdu - JU Ispitni centar - kola

  14. Sadraj

  - Uslovi nastanka turizma - Osnovne kategorije turizma - Razvojni put turizma - Turizam kao privredna djelatnost - Funkcije turizma - Turistiki motivi - Vrste i oblici savremenog turizma - Osnove odrivog razvoja turizma - Organizacija turizma - Turistika propaganda - Zakonska regulativa - Planiranje turizma

  Naziv jedinice kvalifikacije: Osnove turizma

  ifra Nivo Broj kreditnih poena Sati optereenja 10010122.241A IV1 06 108

  Ishodi uenja: IU1 - Definie pojam turizma i objasni uslove njegovog nastanka IU2 - Razlikuje osnovne kategorije turizma IU3 - Objasni razvojni put turizma

  19

 • IU4 - Odredi turistiko trite kao specifino IU5 - Definie funkcije turizma IU6 - Razlikuje motive i utvrdi stepen zadovoljstva turiste njima IU7 - Definie pojam segmentacije i navede znaaj posebnih grupa potroaa za turizam IU8 - Razumije znaaj odrivog razvoja turizma IU9 - Razlikuje subjekte organizacije turizma IU10 - Osmisli propagandnu poruku i odredi sredstva za njeno oglaavanje IU11 - Primijeni osnovnu pravnu regulativu IU12 - Definie planiranje i razlikuje planiranje turizma od planiranja odrivog razvoja Nain sticanja znanja, vjetina i kompetencija:

  Ishodi uenja asovi

  predavanja, vjebi

  Druge aktivnosti uenja (praksa, istraivanje itd.)

  Provjera Ukupno

  IU1 Definie pojam i uslove nastanka turizma 3 2

  IU2 - Razlikuje osnovne kategorije turizma 4+3 9

  IU3 - Objasni razvojni put turizma 3+1

  IU4 - Odredi turistiko trite kao specifino 7+2 4

  IU5 - Definie funkcije turizma 3+1

  IU6 - Razlikuje motive i utvrdi stepen zadovoljstva turiste njima

  3+1 5

  IU7 - Definie pojam segmentacije i navede znaaj posebnih grupa potroaa za turizam

  6 3

  IU8 - Razumije znaaj odrivog razvoja turizma 3+1 4

  IU9 Razlikuje subjekte organizacije turizma 3 2

  IU10 - Osmisli propagandnu poruku i odredi sredstva za njeno oglaavanje

  3+1 5

  IU11 - Primijeni osnovnu pravnu regulativu 1 1

  IU12 - Definie planiranje i razlikuje planiranje turizma od planiranja odrivog razvoja

  2 1

  Ukupno 41+10 36 21 108

  Kreditna vrijednost 06

  1. Naziv jedinice kvalifikacije Istorija umjetnosti i kultura

  2. Naziv kvalifikacije unutar koje je jedinica kvalifikacije razvijena Agencijski slubenik/Agencijska slubenica

  3. Kod jedinice kvalifikacije 10010122.241G 4. Nivo CKO-a IV1

  20

 • 5. Kreditna vrijednost 05 6. Uslovi za ukljuivanje - Poznavanje rada na raunaru 7. Broj asova uenja 108

  8. Cilj i svrha jedinice kvalifikacije

  - Upoznavanje sa razliitim umjetnikim stilovima i pravcima

  - Prepoznavanje raznih religioznih kulturno-istorijskih epoha u svijetu i Crnoj Gori

  - Predstavljanje umjetnikih djela u svijetu i Crnoj Gori

  - Upoznavnje sa tradicijom i kultrunom batinom Crne Gore kroz rukotvorine, crnogorsku nonju i tradicionalnu kuhinju

  9. Ishodi uenja

  Po zavretku jedinice kvalifikacije kandidat je osposobljen da: IU1 - Pravi vezu izmeu istorije umjetnosti i istorije i arheologije IU2 - Prepoznaje i prezentuje djela peinskog slikarstva, megalitske spomenike na lokalitetima u Crnoj Gori IU3 - Prepoznaje i prezentuje arheoloka nalazita na osnovu njihovih karakteristika IU4 - Prepoznaje i prezentuje razliite stilove grke arhitekture, antiko slikarstvo, skulpturu i primjenjenu umjetnost u Crnoj Gori IU5 - Prepoznaje i prezentuje djela rimske umjetnosti u svijetu i Crnoj Gori IU6 - Prepoznaje i prezentuje arhitekturu vizantijskog stila IU7 - Prepoznaje i prezentuje arhitekturu renesansnog stila IU8 - Prepoznaje i prezentuje arhitekturu, skulpturu i slikarstvo baroka IU9 - Razlikuje i pojanjava specifinosti umjetnikih pravaca od XIX i XX vijeka IU10 - Prepoznaje i prezentuje modernu i aktuelnu umjetnost u Crnoj Gori

  10. Kriterijumi za provjeru

  Test: - IU1, IU2, IU3 10% - IU4, IU5, 20% - IU6 40% - IU7, IU8 20% - IU9, IU10 10% Praktino: - IU2 IU10 prezentovanje istorijskih i umjetnikih

  vrijednosti

  11. Instrumenti za provjeru - Test - Praktino

  12. Institucija koja je ovlaena za provjeru jedinice kvalifikacije - JU Ispitni centar - kola

  13. Institucija koja je ovlaena da izda potvrdu - JU Ispitni centar - kola

  14. Sadraj - Veza izmeu istorije umjetnosti, istorije i arheologije - Period praistorije, kameno i metalno doba, skulptura,

  keramika i nakit

  21

 • - Egipatska umjetnost-arhitektura - Egipatska umjetnost-slikarstvo i vajarstvo - Mesopotamska umjetnost-opti dio - Mesopotamska umjetnost-arhitektura, slikarstvo i

  vajarstvo - Grka umjetnost-stilovi u arhitekturi - Period grke umjetnosti kod nas - Grka umjetnost-slikarstvo i vajarstvo - Rimska umjetnost-arhitektura - Rimska umjetnost-slikarstvo i vajarstvo - Rimska umjetnost na naim prostorima - Pojava hrianstva uloga religije u razvoju

  umjetnosti - Vizantijska umjetnost-arhitektura - Srednjevjekovna umjetnost Crne Gore - Umjetniki spomenici u periodu od iv vijeka do x

  vijeka - Umjetnika kultura Duklje - Srednjevjekovni gradovi u Crnoj Gori - Srednjevjekovna umjetnost vizantijskog odreenja od

  XII vijeka do XIV vijeka - Srednjevjekovna skulptura u Crnoj Gori - Primijenjena umjetnost u Crnoj Gori - Romanika i gotika-arhitektura - Umjetnika kultura u doba Balia - Umjetnika kultura u doba Crnojevia - Zidno slikarstvo i ikonopis XVI vijeka do XIX vijeka - Majstori postvizantijskog perioda u Crnoj Gori:

  Strahinja iz Budimlja, Andrija Raievi, Kozma Jovan,...

  - Renesansa-arhitektura - Renesansa-slikarstvo i vajarstvo - Barok-arhitektura - Barok-Italija, panija - Barok u Crnoj Gori...Tripo Kokolja - Neoklasicizam, romantizam, realizam - Impresionizam i postimpresionizam - Umjetnost XX vijeka - Fovizam i ekspresionizam - Kubizam, futurizam - Nadrealizam - Moderna umjetnost - Poetak Moderne umjetnosti u Crnoj Gori...Poek,

  Bocari.. - Umjetnost u Crnoj Gori do 1950. godine - Umjetnost u Crnoj Gori poslije 1950.godine - Aktuelna crnogorska umjetnost - praktian rad

  Naziv jedinice kvalifikacije: Istorija umjetnosti i kultura ifra Nivo Broj kreditnih poena Sati optereenja

  10010122.241G IV1 05 108 Ishodi uenja: IU1 - Pravi vezu izmeu istorije umjetnosti i istorije i arheologije IU2 - Prepoznaje i prezentuje djela peinskog slikarstva, megalitske spomenike na lokalitetima u

  22

 • Crnoj Gori IU3 - Prepoznaje i prezentuje arheoloka nalazita na osnovu njihovih karakteristika IU4 - Prepoznaje i prezentuje razliite stilove grke arhitekture, antiko slikarstvo, skulpturu i primjenjenu umjetnost u Crnoj Gori IU5 - Prepoznaje i prezentuje djela rimske umjetnosti u svijetu i Crnoj Gori IU6 - Prepoznaje i prezentuje arhitekturu vizantijskog stila IU7 - Prepoznaje i prezentuje arhitekturu renesansnog stila IU8 - Prepoznaje i prezentuje arhitekturu, skulpturu i slikarstvo baroka IU9 - Razlikuje i pojanjava specifinosti umjetnikih pravaca od XIX i XX vijeka IU10 - Prepoznaje i prezentuje modernu i aktuelnu umjetnost u Crnoj Gori Nain sticanja znanja, vjetina i kompetencija:

  Ishodi uenja asovi

  predavanja, vjebe

  Druge aktivnosti uenja (praksa, istraivanje itd.)

  Provjera Ukupno

  IU1 - Pravi vezu izmeu istorije umjetnosti i istorije i arheologije

  1

  IU2 - Prepoznaje i prezentuje djela peinskog slikarstva, megalitske spomenike na lokalitetima u Crnoj Gori

  1 1

  IU3 - Prepoznaje i prezentuje arheoloka nalazita na osnovu njihovih karakteristika

  3 2

  IU4 - Prepoznaje i prezentuje razliite stilove grke arhitekture, antiko slikarstvo, skulpturu i primjenjenu umjetnost u Crnoj Gori

  4 3

  IU5 - Prepoznaje i prezentuje djela rimske umjetnosti u svijetu i Crnoj Gori

  4 3

  IU6 - Prepoznaje i prezentuje arhitekturu vizantijskog stila

  14 10

  IU7 - Prepoznaje i prezentuje arhitekturu renesansnog stila

  6 4

  IU8 - Prepoznaje i prezentuje arhitekturu, skulpturu i slikarstvo baroka

  6 4

  IU9 - Razlikuje i pojanjava specifinosti umjetnikih pravaca od XIX i XX vijeka

  5 4

  IU10 - Prepoznaje i prezentuje modernu i aktuelnu umjetnost u Crnoj Gori

  6 5

  23

 • Ukupno 50 36 22 108

  Kreditna vrijednost 05

  1. Naziv jedinice kvalifikacije Agencijsko poslovanje

  2. Naziv kvalifikacije unutar koje je jedinica kvalifikacije razvijena Agencijski slubenik/Agencijska slubenica

  3. Kod jedinice kvalifikacije 10010122.241H 4. Nivo CKO-a IV1 5. Kreditna vrijednost 20

  6. Uslovi za ukljuivanje - Poznavanje rada na raunaru Microsoft Office - Englesk jezik razumijevanje - Strani jezik II

  7. Broj asova uenja 384

  8. Cilj i svrha jedinice kvalifikacije

  - Osposobljavanje za rad na poslovima formiranja, prodaje i realizacije turistikih aranmana

  - Osposobljavanje za obavljanje posrednikih poslova agencije

  - Osposobljavanje za rad na globalnim distribucionim i rezervacionim sistemima

  9. Ishodi uenja

  IU1 - Obavlja poslove u skladu sa standardima agencije (kodeks odijevanja, ponaanja i higijensko-tehnike mjere zatite na radu), osigurava kvalitet sopstvenog rada IU2 - Vri provjeru sredstava za rad i racionalno ih koristi IU3 - Razlikuje organizacione strukture agencija i podjelu poslova IU4 - Prikuplja i analizira informacije, planira i organizuje poslove po prioritetima IU5 - Rukuje instrumentima turistikog prometa IU6 - Formira razliite vrste aranamana IU7 - Plasira, prodaje i realizuje razliite vrste aranmana IU8 - Obraunava aranman i izraunava uspjenost IU9 - Koristi razliite rezervacione sisteme i kanale IU10 - Obavlja posrednike poslove IU11 - Sarauje sa turistikim organizacijama, nadlenim institucijama i poslovnim partnerima

  10. Kriterijumi za provjeru

  Test: - Formiranje, plasman, realizacija i obraun aranmana

  (IU5, IU6, IU7, IU8) 60% - Prikupljanje, analiza informacija, planiranje poslova,

  kadrovi i instrumenti turistikog prometa (IU4. IU9) 10%

  - Posredniki poslovi (IU10, IU11) 20% - Agencijski standardi u poslovanju IU1, IU2 5% - Rezervacioni sistemi i kanali komunikacje IU3 5% Praktino: - Fromiranje turistikog aranmana prema zadatim

  kriterijumima, izraunavanje prodajne cijene, obraun i korienje pratee agencijske dokumentacije - 70%

  - Kreativnost 10%

  24

 • - Prezentacija i kominikacija - 10% - Upotreba strune terminologije 5% - Primjena rezervacionih sistema i kanala komunikacije

  5%

  11. Instrumenti za provjeru - Test - Praktino

  12. Institucija koja je ovlaena za provjeru jedinice kvalifikacije - JU Ispitni centar - kola

  13. Institucija koja je ovlaena da izda potvrdu - JU Ispitni centar - kola

  14. Sadraj

  - Standardi poslovanja turistike agencije - Pojam, vrste turistikih agencija - Organizacija i funkcije turistikih agencija - Struktura kadrova i organizacija poslova turistike

  agencije - Sredstva turistike agencije - Prikupljanje i analiza informacija i planiranje poslova - Globalni rezervacioni sistemi - Formiranje aranmana - Plasman turistikog aranmana - Izvoenje turistikog aranmana - Obraun turistikog aranmana - Instrumenti turistikog prometa - Posredniki poslovi turistike agencije - Saradnja turistikih agencija sa okruenjem

  Naziv jedinice kvalifikacije: Agencijsko poslovanje

  ifra Nivo Broj kreditnih poena Sati optereenja 10010122.241H IV1 20 384

  Ishodi uenja: IU1 - Obavlja poslove u skladu sa standardima agencije (kodeks odijevanja, ponaanja i higijensko-tehnike mjere zatite na radu), osigurava kvalitet sopstvenog rada IU2 - Vri provjeru sredstava za rad i racionalno ih koristi IU3 - Razlikuje organizacione strukture agencija i podjelu poslova IU4 - Prikuplja i analizira informacije, planira i organizuje poslove po prioritetima IU5 - Rukuje instrumentima turistikog prometa IU6 - Formira razliite vrste aranamana IU7 - Plasira, prodaje i realizuje razliite vrste aranmana IU8 - Obraunava aranman i izraunava uspjenost IU9 - Koristi razliite rezervacione sisteme i kanale IU10 - Obavlja posrednike poslove IU11 - Sarauje sa turistikim organizacijama, nadlenim institucijama i poslovnim partnerima Nain sticanja znanja, vjetina i kompetencija:

  Ishodi uenja asovi

  predavanja, vjebe

  Druge aktivnosti uenja (praksa, istraivanje itd.)

  Provjera Ukupno

  IU1 - Obavlja poslove u skladu sa standardima agencije (kodeks odijevanja, ponaanja i higijensko-tehnike mjere zatite na radu), osigurava kvalitet sopstvenog rada

  2+1 6

  IU2 - Vri provjeru 1 6

  25

 • sredstava za rad i racionalno ih koristi IU3 - Razlikuje organizacione strukture agencija i podjelu poslova

  11+2 25

  IU4 - Prikuplja i analizira informacije, planira i organizuje poslove po prioritetima

  9+2 25

  IU5 - Rukuje instrumentima turistikog prometa

  2+1 10

  IU6 - Formira razliite vrste aranamana 10+3 65

  IU7 - Plasira, prodaje i realizuje razliite vrste aranmana

  10+3 30

  IU8 - Obraunava aranman i izraunava uspjenost

  3+2 13

  IU9 - Koristi razliite rezervacione sisteme i kanale

  7+2 60

  IU10 - Obavlja posrednike poslove 11+3 30

  IU11 - Sarauje sa turistikim organizacijama, nadlenim institucijama i poslovnim partnerima

  4+2 9

  UKUPNO 70+21 279 15 384

  Kreditna vrijednost 20

  1. Naziv jedinice kvalifikacije Hotelijersko poslovanje

  2. Naziv kvalifikacije unutar koje je jedinica kvalifikacije razvijena Recepcioner/Recepcionerka

  3. Kod jedinice kvalifikacije 10010224.241A 4. Nivo CKO-a IV1 5. Kreditna vrijednost 18

  6. Uslovi za ukljuivanje - Poznavanje rada na raunaru Microsoft office - Engleski jezik - razumijevanje - Strani jezik II

  7. Broj asova uenja 384

  8. Cilj i svrha jedinice kvalifikacije - Osposobljavanje za obavljanje recepcijskih poslova u hotelu

  9. Ishodi uenja

  Po zavretku jedinice kvalifikacije kandidat je osposobljen da: IU1 - Vri linu pripremu za rad i pripremu radnog mjesta IU2 - Racionalno koristi energiju, sredstva i vrijeme u skladu sa vaeim standardima kvaliteta rada IU3 - Obavlja poslove u skladu sa standardima hotela

  26

 • (kodeks odijevanja, ponaanja, higijensko-tehnike mjere, mjere zatite na radu, mjere protivpoarne zatite, mjere zatite ivotne sredine) IU4 - Razumije organizacionu strukturu hotela i nadlenosti hotelskih slubi IU5 - Vri analizu, planiranje i organizaciju poslova iz domena svoga rada IU6 - Vri prodaju i rezervaciju smjetaja IU7 - Vri prijem i prijavu gosta IU8 - Prua dodatne informacije i usluge gostu IU9 - Vri obraun i naplatu usluga i odjavljuje gosta IU10 Koristi hotelski informacioni sistem IU11 - Obavlja administrativne poslove iz domena svoga rada i priprema izvjetaje i statistike preglede IU12 - Vri nadzor pomonog osoblja

  10. Kriterijumi za provjeru

  Test: Tehnologija rada recepcijske slube 60% Organizaciona struktura hotela i funkcionalna povezanost recepcije sa ostalim slubama u hotelu 20% Ekoloki standardi 10% Mjere zatite na radu, higijensko-tehnike mjere i mjere protivpoarne zatite 10% Praktino: Lina priprema za posao i priprema radnog mjesta 5% Planiranje i organizacija posla/zadatka 5% Pripremanje recepcijskih izvjetaja i prijava 15% Prijem i unos rezervacija i unos naknadnih promjena15% Prijavljivanje gosta i promjena tokom boravka 15% Obraunavanje i naplata usluga, odjavljivanje gosta i zakljuivanje prometa 15% Komunikacija 15% Zavrni poslovi i odravanje opreme 5% Primjena mjera zatite na radu i zatite ivotne sredine 5%

  11. Instrumenti za provjeru - Test - Praktino

  12. Institucija koja je ovlaena za provjeru jedinice kvalifikacije - JU Ispitni centar - kola

  13. Institucija koja je ovlaena da izda potvrdu - JU Ispitni centar - kola

  14. Sadraj

  - Standardi poslovanja u ugostiteljskim objektima za smjetaj

  - Pojam i osnovne karakteristike ugostiteljstva - Pojam i organizacija hotela - Vrste i organizacija hotelskih slubi - Planiranje i organizacija poslova na recepciji - Hotelski informacioni sistem - Rezervacije hotelskih usluga - Prijem gosta u hotel - Prijava gosta u hotel - Boravak gosta u hotelu - Odjava gosta iz hotela - Administrativni poslovi na recepciji

  27

 • - Izvjetaji i statistiki pregledi - Nadzor pomonog osoblja

  Naziv jedinice kvalifikacije: Hotelijersko poslovanje ifra Nivo Broj kreditnih poena Sati optereenja

  10010224.241A IV1 18 384 Ishodi uenja: IU1- Vri linu pripremu za rad i pripremu radnog mjesta IU2 - Racionalno koristi energiju, sredstva i vrijeme u skladu sa vaeim standardima kvaliteta rada IU3 - Obavlja poslove u skladu sa standardima hotela (kodeks odijevanja, ponaanja, higijensko-tehnike mjere, mjere zatite na radu, mjere protivpoarne zatite, mjere zatite ivotne sredine) IU4 - Razumije organizacionu strukturu hotela i nadlenosti hotelskih slubi IU5 - Vri analizu, planiranje i organizaciju poslova iz domena svoga rada IU6 - Vri prodaju i rezervaciju smjetaja IU7 - Vri prijem i prijavu gosta IU8 - Prua dodatne informacije i usluge gostu IU9 - Vri obraun i naplatu usluga i odjavljuje gosta IU10 Koristi hotelski informacioni sistem IU11 - Obavlja administrativne poslove iz domena svoga rada i priprema izvjetaje i statistike preglede IU12 - Vri nadzor pomonog osoblja Nain sticanja znanja, vjetina i kompetencija:

  Ishodi uenja asovi

  predavanja, vjebe

  Druge aktivnosti uenja (praksa, istraivanje itd.)

  Provjera Ukupno

  IU1 - Vri linu pripremu za rad i pripremu radnog mjesta

  1 4

  IU2 - Racionalno koristi energiju, sredstva i vrijeme u skladu sa vaeim standardima kvaliteta rada

  1 4

  IU3 - Obavlja poslove u skladu sa standardima hotela (kodeks odijevanja, ponaanja, higijensko-tehnike mjere, mjere zatite na radu, mjere protivpoarne zatite, mjere zatite ivotne sredine)

  1 4

  IU4 - Razumije organizacionu strukturu hotela i nadlenosti hotelskih slubi

  21+5 60

  IU5 - Vri analizu, planiranje i organizaciju poslova iz domena svoga rada

  6+2 6

  IU6 - Vri prodaju i rezervaciju smjetaja 3+2 12

  IU7 - Vri prijem i prijavu gosta 6+2 30

  IU8 - Prua dodatne 5+1 30

  28

 • informacije i usluge gostu IU9 - Vri obraun i naplatu usluga i odjavljuje gosta

  3+1 30

  IU10 - Koristi hotelski informacioni sistem 10+4 70

  IU11 - Obavlja administrativne poslove iz domena svoga rada i priprema izvjetaje i statistike preglede

  5+3 20

  IU12 - Vri nadzor pomonog osoblja 4+2 9

  UKUPNO 66+22=88 279 17 384

  Kreditna vrijednost 18

  1. Naziv jedinice kvalifikacije Marketing u turizmu

  2. Naziv kvalifikacije unutar koje je jedinica kvalifikacije razvijena Agencijski slubenik/Agencijska slubenica

  3. Kod jedinice kvalifikacije 10010122.241E 4. Nivo CKO-a IV1 5. Kreditna vrijednost 08 6. Uslovi za ukljuivanje - Poznavanje rada na raunaru 7. Broj asova uenja 138

  8. Cilj i svrha jedinice kvalifikacije

  - Prihvatanje marketinga kao savremene koncepcije i filozofije poslovanja na razvijenim turistikim tritima

  - Sticanje saznanja o ponaanju turistikih preduzea u razliitim trinim uslovima, sa naglaskom na misaoni proces kod donoenja upravljakih odluka

  - Razvijanje spremnosti i sposobnosti za saradnju, tolerantnosti i sposobnosti postizanja kompromisa

  9. Ishodi uenja

  Po zavretku jedinice kvalifikacije kandidat je osposobljen da: IU1 - Shvati marketing kao poslovnu filozofiju i razvija kritiki odnos prema ostalim poslovnim orijentacijama preduzea IU2 Prepozna odgovarajuu strategiju marketinga IU3 - Analizira znaaj ponaanja potroaa i istraivanja trita za marketing IU4 Razumije vanost turistikog proizvoda kao instrumenta marketinga IU5 - Formira kritian odnos prema cijeni kao instrumentu marketinga i procjenjuje znaaj diferenciranja cijena IU6 - Razumije vanost distribucije informacija i turistikog proizvoda za turizam IU7 Procjeni naine uspjene promocije i primjeni ih IU8 - Procijeni znaaj ostalih instrumenata marketinga IU9 - Napravi plan marketing aktivnosti turistikog preduzea i razvija svijest o znaaju planiranja IU10 - Razlikuje marketing aktivnosti turistikih

  29

 • preduzea IU11 - Vrednuje marketing aktivnosti Crne Gore kao turistike destinacije IU12 - Uporeuje marketing razliitih subtrita IU13 Zna turistike integracije u Evropi

  10. Kriterijumi za provjeru

  - (IU1 ,IU2, IU3) 20% - (IU4, IU5, IU6, IU7, IU8) 60% - IU9 10% - (IU10, IU11, IU12, IU13) 20%

  11. Instrumenti za provjeru - Test

  12. Institucija koja je ovlaena za provjeru jedinice kvalifikacije - JU Ispitni centar - kola

  13. Institucija koja je ovlaena da izda potvrdu - JU Ispitni centar - kola

  14. Sadraj

  - Marketing - savremena poslovna koncepcija - Turistiko trite i marketing - Instrumenti marketinga - Marketing planiranje, organizacija i kontrola - Podruja primjene marketinga u turizmu - Marketing Crne Gore kao turistike destinacije - Marketing za razna turistika subtrita - Oekivane promjene (trendovi) u buduem razvoju

  turizma i uticaj na marketing

  Naziv jedinice kvalifikacije: Marketing u turizmu ifra Nivo Broj kreditnih poena Sati optereenja

  10010122.241E IV1 08 138 Ishodi uenja: IU1- Shvati marketing kao poslovnu filozofiju i razvija kritiki odnos prema ostalim poslovnim orijentacijama preduzea IU2 Razlikuje strategije marketinga IU3 - Analizira znaaj ponaanja potroaa i istraivanja trita za marketing IU4 Razumije vanost turistikog proizvoda kao instrumenta marketinga IU5 - Formira kritian odnos prema cijeni kao instrumentu marketinga IU6 - Procjenjuje znaaj diferenciranja cijena IU7 - Razumije vanost distribucije informacija i turistikog proizvoda za turizam IU8 Procjenjuje naine uspjene promocije IU9 - Razvija svijest o znaaju planiranja IU10 - Razlikuje marketing aktivnosti turistikih preduzea IU11 - Vrednuje marketing aktivnosti Crne Gore kao turistike destinacije IU12 - Uporeuje marketing razliitih subtrita IU13 Zna turistike integracije u Evropi Nain sticanja znanja, vjetina i kompetencija:

  Ishodi uenja asovi

  predavanja, vjebe

  Druge aktivnosti uenja (praksa, istraivanje itd.)

  Provjera Ukupno

  IU1 - Shvata marketing kao poslovnu filozofiju i razvija kritiki odnos prema ostalim poslovnim orijentacijama preduzea

  4+2 1

  IU2 Razlikuje strategije marketinga 3+2

  30

 • IU3 - Analizira znaaj ponaanja potroaa i istraivanja trita za marketing

  5+2 1

  IU4 - Razumije vanost turistikog proizvoda kao instrumenta marketinga

  11+2 1

  IU5 - Formira kritian odnos prema cijeni kao instrumentu marketinga i procjenjuje znaaj diferenciranja cijena

  10+3 2

  IU6 - Razumije vanost distribucije informacija i turistikog proizvoda za turizam

  11+3 2

  IU7 Procijeni naine uspjene promocije i primjeni ih

  15+5

  IU8 - Procijeni znaaj ostalih instrumenata marketinga

  2+1 9

  IU9 - Napravi plan marketing aktivnosti turistikog preduzea i razvija svijest o znaaju planiranja

  5+0 2

  IU10 Razlikuje marketing aktivnosti turistikih preduzea

  3+0 1

  IU11 - Odredi marketing aktivnosti Crne Gore kao turistike destinacije

  7+2 1

  IU12 - Uporeuje marketing razliitih subtrita

  2+0 3

  IU13 Zna turistike integracije u Evropi 2+0

  Ukupno 80+22 23 13 138

  Kreditna vrijednost 08

  1. Naziv jedinice kvalifikacije Turistika geografija

  2. Naziv kvalifikacije unutar koje je jedinica kvalifikacije razvijena Agencijski slubenik/Agencijska slubenica

  3. Kod jedinice kvalifikacije 10010122.241F 4. Nivo CKO-a IV1 5. Kreditna vrijednost 08 6. Uslovi za ukljuivanje - Poznavanje rada na raunaru 7. Broj asova uenja 144

  8. Cilj i svrha jedinice kvalifikacije - Osposobljavanje za vrednovanje prirodnih i

  antropogenih vrijednosti u cilju turistike valorizacije

  31

 • - Osposobljavanje za razumijevanje elemenata i faktora turistikih kretanja

  - Upoznavanje sa prirodnim i antropogenim vrijednostima svjetskih turistikih regija i turistikim razvojem

  - Upoznavanje sa turistiko-geografskim poloajem Crne Gore

  - Upoznavanje sa prirodnim i antropogenim vrijednostima Crne Gore

  - Upoznavanje sa materijalnom osnovom turizma, prometom turista i vanijim turistikim oblicima

  - Upoznavanje sa reogionalnim aspektom turizma Crne Gore

  9. Ishodi uenja

  Po zavretku jedinice kvalifikacije kandidat je osposobljen da: IU1 Definie pojam i znaaj turistike geografije i njenu povezanost sa drugim naukama IU2 - Razlikuje elemente turistikih kretanja IU3 Razvrstava turistike vrijednosti po vrsti i opisuje znaaj za turistiku valorizaciju IU4 Pojanjava faktore koji utiu na turistika kretanja IU5 Pojanjava podjelu i oblike turistikih kretanja IU6 Pojanjava ulogu i znaaj saobraaja u turizmu IU7 Definie najvanije turistike pravce IU8 Opie prirodne i antropogene vrijednosti vanijih turistiko-geografskih regija svijeta IU9 Opie izabrane planinske turistiko-geografske regije IU10 Opie regije banjskog turizma u Evropi IU11 Opisuje svjetske metropole kao centre najveeg turistikog prometa IU12 - Utvrdi turistiko-geografski poloaj Crne Gore u odnosu na glavne turistike pravce IU13 - Predstavi prirodne i antropogene turistike vrijednosti Crne Gore IU14 Predstavi gradska naselja kao turistike vrijednosti u Crnoj Gori IU15 Predstavi objekte svjetske batine u Crnoj Gori IU16 Opie materijalnu osnovu za razvoj turizma Crne Gore IU17 Predstavi turistiki promet Crne Gore IU18 - Utvrdi osnovne oblike turistike ponude Crne Gore IU19 - Prepozna znaaj ravnomjernog regionalnog razvoja Crne Gore za turizam IU20 Prezentuje perspektive razvoja turizma u Crnoj Gori

  10. Kriterijumi za provjeru

  Test: - Turistika kretanja 5% - Turistike vrijednosti 5% - Saobraaj u turizmu 5% - Oblici turistikih kretanja 5% - Turistike regije svijeta 15%

  32

 • - Turistiko-geografski poloaj Crne Gore 5% - Prirodne i antropogene turistike vrijednosti Crne

  Gore 20% - Gradska naselja kao turistike vrijednosti u CG 5% - Objekti svjetske batine u CG 10% - Promet turista u CG 5% - Regionalni aspekt turizma CG 5% - Materijalna osnova za razvoj turizma Crne Gore 5% - Regionalni aspekt turizma u Crnoj Gori 5% - Perspektive razvoja turizma u CG 5%

  11. Instrumenti za provjeru - Test

  12. Institucija koja je ovlaena za provjeru jedinice kvalifikacije - JU Ispitni centar - kola

  13. Institucija koja je ovlaena da izda potvrdu - JU Ispitni centar - kola

  14. Sadraj

  - Predmet i zadatak turistike geografije i njena veza sa drugim naukama

  - Elementi turistikih kretanja - Turistike vrijednosti - Faktori turistikih kretanja - Oblici turistikih kretanja - Uloga i znaaj saobraaja u turizmu - Najvaniji pravci turistikih kretanja - Vanije turistiko-geografske regije svijeta - Izabrane planinske turistiko-geografske regije - Banje i njihov turistiki znaaj - Svjetske metropole centri najveeg turistikog

  prometa - Turistiko-geografski poloaj Crne Gore - Prirodne turistike vrijednosti CG - Antropogene turistike vrijednosti CG - Gradska naslja kao turistike vrijednosti u CG - Objekti svjetske batine u CG - Materijalna osnova turizma u CG - Promet turista CG - Oblici turistikog prometa - Regionalni aspekt turizma CG - Perspektive razvoja turizma u CG

  Naziv jedinice kvalifikacije: Turistika geografija

  ifra Nivo Broj kreditnih poena Sati optereenja 10010122.241F IV1 08 144

  Ishodi uenja: IU1 Definie pojam i znaaj turistike geografije i njenu povezanost sa drugim naukama IU2 - Razlikuje elemente turistikih kretanja IU3 Razvrstava turistike vrijednosti po vrsti i opisuje znaaj za turistiku valorizaciju IU4 Pojanjava faktore koji utiu na turistika kretanja IU5 Pojanjava podjelu i oblike turistikih kretanja IU6 Pojanjava ulogu i znaaj saobraaja u turizmu IU7 Definie najvanije turistike pravce IU8 Opie prirodne i antropogene vrijednosti vanijih turistiko-geografskih regija svijeta IU9 Opie izabrane planinske turistiko-geografske regije IU10 Opie regije banjskog turizma u Evropi IU11 Opisuje svjetske metropole kao centre najveeg turistikog prometa

  33

 • IU12 - Utvrdi turistiko-geografski poloaj Crne Gore u odnosu na glavne turistike pravce IU13 - Predstavi prirodne i antropogene turistike vrijednosti Crne Gore IU14 Predstavi gradska naselja kao turistike vrijednosti u Crnoj Gori IU15 Predstavi objekte svjetske batine u Crnoj Gori IU16 Opie materijalnu osnovu za razvoj turizma Crne Gore IU17 Predstavi turistiki promet Crne Gore IU18 - Utvrdi osnovne oblike turistike ponude Crne Gore IU19 - Prepozna znaaj ravnomjernog regionalnog razvoja Crne Gore za turizam IU20 Prezentuje perspektive razvoja turizma u Crnoj Gori Nain sticanja znanja, vjetina i kompetencija:

  Ishodi uenja asovi

  predavanja, vjebe

  Druge aktivnosti uenja (praksa, istraivanje itd.)

  Provjera Ukupno

  IU1 Definie pojam i znaaj turistike geografije i njenu povezanost sa drugim naukama

  1

  IU2 - Razlikuje elemente turistikih kretanja 3

  IU3 Razvrstava turistike vrijednosti po vrsti i opisuje znaaj za turistiku valorizaciju

  4

  IU4 Pojanjava faktore koji utiu na turistika kretanja

  4

  IU5 Pojanjava podjelu i oblike turistikih kretanja

  4

  IU6 Pojanjava ulogu i znaaj saobraaja u turizmu

  1

  IU7 Definie najvanije turistike pravce 1

  IU8 Opie prirodne i antropogene vrijednosti vanijih turistiko-geografskih regija svijeta

  20

  IU9 Opie izabrane planinske turistiko-geografske regije

  10

  IU10 Opie regije banjskog turizma u Evropi

  3

  IU11 Opisuje svjetske metropole kao centre najveeg turistikog prometa

  6

  IU12 - Utvrdi turistiko-geografski poloaj Crne Gore u odnosu na glavne turistike pravce

  2

  34

 • IU13 - Predstavi prirodne i antropogene turistike vrijednosti Crne Gore

  26

  IU14 Predstavi gradska naselja kao turistike vrijednosti u Crnoj Gori

  8

  IU14 - Opie materijalnu osnovu za razvoj turizma Crne Gore

  4

  IU15 Predstavi objekte svjetske batine u Crnoj Gori

  4

  IU16 Opie materijalnu osnovu za razvoj turizma Crne Gore

  3

  IU17 Predstavi turistiki promet Crne Gore 2

  IU18 - Utvrdi osnovne oblike turistike ponude Crne Gore

  2

  IU19 - Prepozna znaaj ravnomjernog regionalnog razvoja Crne Gore za turizam

  4

  IU20 Prezentuje perspektive razvoja turizma u Crnoj Gori

  2

  Ukupno 114 30 144

  Kreditna vrijednost 08

  1. Naziv jedinice kvalifikacije Pravo

  2. Naziv kvalifikacije unutar koje je jedinica kvalifikacije razvijena Turistiki tehniar/Tursitika tehniarka

  3. Kod jedinice kvalifikacije 10010121.141C 4. Nivo CKO-a IV1 5. Kreditna vrijednost 04 6. Uslovi za ukljuivanje - Nijesu predvieni 7. Broj asova uenja 72/66

  8. Cilj i svrha jedinice kvalifikacije

  - Upoznavanje sa ulogom i znaajem prava i drave u drutvu

  - Upoznavanje sa znaajem zakljuivanja ugovora, pravima i obavezama koja proizilaze iz njih

  - Upoznavanje sa vrstama odgovornosti za privredne prestupe i prekraje

  9. Ishodi uenja

  Nakon zavretka jedinice kvalifikacije uenik/polaznik e biti osposobljen da: IU1 Prepozna znaaj prava i razlikuje elemente drave IU2 Razlikuje subjekte prava IU3 Objasni pravne norme, njihove elemente i vrste IU4 Objasni i navede vrste pravnih poslova IU5 Objasni i navede vrste obligacija

  35

 • IU6 Objasni pojam i opte uslove za zakljuivanje ugovora i naine prestanka IU7 Sastavi ugovor o prodaji, prevozu, pediciji, posredovanju i osiguranju IU8 Objasni i navede vrste bankarskih poslova IU9 Ispuni mjenicu, ek i konosman IU10 Razlikuje vrste odgovornosti za privredne prestupe i prekraje

  10. Kriterijumi za provjeru

  IU1 5% IU2 5% IU3 5% IU4 10% IU5 15% IU6 10% IU7 - 20% IU8 20% IU9 5% IU10 5%

  11. Instrumenti za provjeru - Test - Usmeno

  12. Institucija koja je ovlaena za provjeru jedinice kvalifikacije - JU Ispitni centar - kola

  13. Institucija koja je ovlaena da izda potvrdu - JU Ispitni centar - kola

  14. Sadraj

  - Pojam, znaaj prava i drave - Subjekti prava - Pravne norme - Pravni poslovi - Obligacioni odnosi - Vrste ugovora - Ugovor o prodaji - Ugovor o posredovanju - Ugovor o pediciji - Ugovor o prevozu robe i putnika - Ugovor o osiguranju - Bankarski poslovi - Hartije od vrijednosti - Pojam i vrste odgovornosti za privredne odgovornosti

  i prekraje

  Naziv jedinice kvalifikacije: Pravo ifra Nivo Broj kreditnih poena Sati optereenja

  10010121.141C IV1 04 66 Ishodi uenja: IU1 Prepozna znaaj prava i razlikuje elemente drave IU2 Razlikuje subjekte prava IU3 Objasni pravne norme, njihove elemente i vrste IU4 Objasni i navede vrste pravnih poslova IU5 Objasni i navede vrste obligacija IU6 Objasni pojam i opte uslove za zakljuivanje ugovora i naine prestanka IU7 Sastavi ugovor o prodaji, prevozu, pediciji, posredovanju i osiguranju IU8 Objasni i navede vrste bankarskih poslova IU9 Ispuni mjenicu, ek i konosman IU10 Razlikuje vrste odgovornosti za privredne prestupe i prekraje

  36

 • Nain sticanja znanja, vjetina i kompetencija:

  Ishodi uenja asovi

  predavanja, vjebe

  Druge aktivnosti uenja (praksa, istraivanje itd.)

  Provjera Ukupno

  IU1 Prepozna znaaj prava i razlikuje elemente drave

  2

  IU2 Razlikuje subjekte prava 3

  IU3 Objasni pravne norme, njihove elemente i vrste

  3

  IU4 Objasni i navede vrste pravnih poslova 4+2

  IU5 Objasni i navede vrste obligacija 8+2

  IU6 Objasni pojam i opte uslove za zakljuivanje ugovora i naine prestanka

  4+2

  IU7 Sastavi ugovor o prodaji, prevozu, pediciji, posredovanju i osiguranju

  4+8

  IU8 Objasni i navede vrste bankarskih poslova 8+4

  IU9 Ispuni mjenicu, ek i konosman 1+2

  IU10 Razlikuje vrste odgovornosti za privredne prestupe i prekraje

  3

  Ukupno 40+20 12 72 Kreditna

  vrijednost 04

  1. Naziv jedinice kvalifikacije Preduzetnitvo

  2. Naziv kvalifikacije unutar koje je jedinica kvalifikacije razvijena Turistiki tehniar/Tursitika tehniarka

  3. Kod jedinice kvalifikacije 10010121.141D 4. Nivo CKO-a IV1 5. Kreditna vrijednost 04 6. Uslovi za ukljuivanje - Poznavanje rada na raunaru 7. Broj asova uenja 66

  8. Cilj i svrha jedinice kvalifikacije - Osposobljavanje za kreiranje i pokretanje biznisa - Razvijanje inicijativnosti, kreativnosti, odgovornosti,

  komunikativnosti i timskog rada

  9. Ishodi uenja

  Nakon zavretka jedinice kvalifikacije uenik/polaznik e biti osposobljen da: IU1 - Prepozna znaaj preduzetnitva i preduzetnikih vjetina, kao i pokretanja sopstvenog biznisa IU2 Osmisli biznis ideju koristei razne tehnike IU3 - Na osnovu istraivanja, prepozna poslovnu ansu na tritu i donese konanu odluku o biznis ideji

  37

 • IU4 - Procijeni biznis ideju na osnovu SWOT analize IU5 - Definie viziju, misiju, poslovne ciljeve i razlikuje strategije koje se najee koriste (ofanzivna, defanzivna, strategija imitacije i tradicionalistika) IU6 - Uradi biznis plan na osnovu istraivanja i analiza svih elemenata koji ga ine i procijeni isplativost i rizik ulaganja u realizaciju biznis ideje IU7 - Prezentuje biznis plan koristei pravila za uspjeno prezentovanje IU8 - Razlikuje oblike obavljanja privrednih djelatnosti IU9 - Osmisli vizuelni identitet privrednog drutva, proizvoda/usluge (ime, logotip, slogan) IU10 - Pripremi potrebnu dokumentaciju za registraciju privrednog drutva IU11 - Sastavi konkurs, prijavu, radnu biografiju (CV) i organizuje intervju za prijem u radni odnos IU12 - Primjeni pravila poslovnog kodeksa IU13 - Organizuje i vodi poslovni sastanak IU14 - Promovie privredno drutvo, proizvod/uslugu (kreira reklamnu poruku, flajer i ostali propagandni materijal)

  10. Kriterijumi za provjeru

  IU1 5% IU2, IU3 20% IU4 10% IU5 10% IU6, IU7 30% IU8, IU10 5% IU9, IU14 10% IU11, IU12, IU13 10% Za pozitivnu ocjenu kandidat treba da ostvari 60% u okviru kojih su ishodi IU6 i IU7 obavezni

  11. Instrumenti za provjeru

  - Usmeno (IU1-IU14) - Pismeno (IU6, IU9, IU11, IU14) - Vjebe (IU1-IU14)

  12. Institucija koja je ovlaena za provjeru jedinice kvalifikacije - JU Ispitni centar - kola

  13. Institucija koja je ovlaena da izda potvrdu - JU Ispitni centar - kola

  14. Sadraj

  - Uvod u preduzetnitvo - Pojam preduzetnitva - Istorija preduzetnitva - Pojam preduzetnika - Biznis ideja - Pojam ideje - Biznis ideje - Tehnike za pronalaenje biznis ideja - Poslovna ansa - Analiza i planiranje biznisa - SWOT analiza - Ciljevi i poslovna politika privrednog drutva - Biznis plan - Prezentacija biznis plana - Osnivanje privrednog drutva

  38

 • - Oblici obavljanja privrednih djelatnosti - Naziv i vizuelni identitet privrednog drutva - Registracija privrednog drutva - Prijem radnika u radni odnos - Poslovna i trina komunikacija - Poslovni kodeks - Poslovni sastanak - Promocija

  Naziv jedinice kvalifikacije: Preduzetnitvo

  ifra Nivo Broj kreditnih poena Sati optereenja 10010121.141D IV1 04 66

  Ishodi uenja: IU1 - Prepozna znaaj preduzetnitva i preduzetnikih vjetina, kao i pokretanja sopstvenog biznisa IU2 Osmisli biznis ideju koristei razne tehnike IU3 - Na osnovu istraivanja, prepozna poslovnu ansu na tritu i donese konanu odluku o biznis ideji IU4 - Procijeni biznis ideju na osnovu SWOT analize IU5 - Definie viziju, misiju, poslovne ciljeve i razlikuje strategije koje se najee koriste (ofanzivna, defanzivna, strategija imitacije i tradicionalistika) IU6 - Uradi biznis plan na osnovu istraivanja i analiza svih elemenata koji ga ine i procijeni isplativost i rizik ulaganja u realizaciju biznis ideje IU7 - Prezentuje biznis plan koristei pravila za uspjeno prezentovanje IU8 - Razlikuje oblike obavljanja privrednih djelatnosti IU9 - Osmisli vizuelni identitet privrednog drutva, proizvoda/usluge (ime, logotip, slogan) IU10 - Pripremi potrebnu dokumentaciju za registraciju privrednog drutva IU11 - Sastavi konkurs, prijavu, radnu biografiju (CV) i organizuje intervju za prijem u radni odnos IU12 - Primjenjuje pravila poslovnog kodeksa IU13 - Organizuje i vodi poslovni sastanak IU14 - Promovie privredno drutvo, proizvod/uslugu (kreira reklamnu poruku, flajer i ostali propagandni materijal) Nain sticanja znanja, vjetina i kompetencija:

  Ishodi uenja asovi

  predavanja, vjebe

  Druge aktivnosti uenja (praksa, istraivanje itd.)

  Provjera Ukupno

  IU1 - Prepozna znaaj preduzetnitva i preduzetnikih vjetina, kao i pokretanja sopstvenog biznisa

  1+1

  IU2 - Osmisli biznis ideju koristei razne tehnike 2+6

  IU3 - Na osnovu istraivanja, prepozna poslovnu ansu na tritu i donese konanu odluku o biznis ideji

  1+3

  IU4 - Procijeni biznis ideju na osnovu SWOT analize 1+1

  IU5 - Definie viziju, misiju, poslovne ciljeve i razlikuje strategije koje se najee koriste (ofanzivna, defanzivna,

  1+3

  39

 • strategija imitacije i tradicionalistika) IU6 - Uradi biznis plan na osnovu istraivanja i analiza svih elemenata koji ga ine i procijeni isplativost i rizik ulaganja u realizaciju biznis ideje

  4+16

  IU7 - Prezentuje biznis plan koristei pravila za uspjeno prezentovanje

  1+3

  IU8 - Razlikuje oblike obavljanja privrednih djelatnosti

  1+1

  IU9 - Osmisli vizuelni identitet privrednog drutva, proizvoda/usluge (ime, logotip, slogan)

  1+3

  IU10 - Pripremi potrebnu dokumentaciju za registraciju privrednog drutva

  1+1

  IU11 - Sastavi konkurs, prijavu, radnu biografiju (CV) i organizuje intervju za prijem u radni odnos

  1+3

  IU12 - Primjenjuje pravila poslovnog kodeksa 1+1

  IU13 - Organizuje i vodi poslovni sastanak 1+1

  IU14 - Promovie privredno drutvo, proizvod/uslugu (kreira reklamnu poruku, flajer i ostali propagandni materijal)

  1+5

  Ukupno 18+48 66 Kreditna

  vrijednost 04

  1. Naziv jedinice kvalifikacije Briga o gostu

  2. Naziv kvalifikacije unutar koje je jedinica kvalifikacije razvijena Turistiki tehniar/Turistika tehniarka

  3. Kod jedinice kvalifikacije 10010121.141E 4. Nivo CKO-a IV1 5. Kreditna vrijednost 03 6. Uslovi za ukljuivanje - Nijesu predvieni 7. Broj asova uenja 66

  8. Cilj i svrha jedinice kvalifikacije Razvoj svijesti o znaaju ispravnih odnosa i pravilnog ophoenja sa gostima

  9. Ishodi uenja Po zavretku jedinice kvalifikacije kandidat je osposobljen da: IU1 Procijeni znaaj pravilnog ophoenja sa gostima

  40

 • IU2 Prepoznaje faktore koji utiu na oekivanja gostiju i u skladu sa njima formira ponudu proizvoda i usluga IU3 Pojanjava znaaj osnovnih kompetencija turistiko ugostiteljskih radnika za kvalitetno pruanje usluga IU4 Razlikuje uspjenu i neuspjenu komunikaciju IU5 Vrednuje primjedbe gostiju i rjeava probleme IU6 Vrednuje znaaj stvaranja prvog utiska i profesionalnog imida

  10. Kriterijumi za provjeru

  IU1 - 15% IU2 -15% IU3 15% IU4 15% IU5, IU6 40% Za pozitivnu ocjenu kandidat treba da ostvari 60%

  11. Instrumenti za provjeru - Usmeno - Praktina provjera

  12. Institucija koja je ovlaena za provjeru jedinice kvalifikacije - JU Ispitni centar - kola

  13. Institucija koja je ovlaena da izda potvrdu - JU Ispitni centar - kola

  14. Sadraj

  - Uvod u briga o gostu - Ishodi uenja - znanja, vjetine i kompetencije u

  turizmu i ugostiteljstvu - Briga o gostu prema radnim mjestima - Komunikacija i oblici komunikacije - Rjeavanje pritubi gosta - Vrednovanje kvaliteta - Odnos prema poslu i gostima - Stvaranje profesionalnog imida

  Naziv jedinice kvalifikacije: Briga o gostu

  ifra Nivo Broj kreditnih poena Sati optereenja 10010121.141E IV1 03 66

  Ishodi uenja: IU1 Procijeni znaaj pravilnog ophoenja sa gostima IU2 Prepoznaje faktore koji utiu na oekivanja gostiju i u skladu sa njima formira ponudu proizvoda i usluga IU3 Pojanjava znaaj osnovnih kompetencija turistikougostiteljskih radnika za kvalitetno pruanje usluga IU4 Razlikuje uspjenu i neuspjenu komunikaciju IU5 Vrednuje primjedbe gostiju i rjeava probleme IU6 Vrednuje znaaj stvaranja prvog utiska i profesionalnog imida Nain sticanja znanja, vjetina i kompetencija:

  Ishodi uenja asovi

  predavanja, vjebe

  Druge aktivnosti uenja (praksa, istraivanje itd.)

  Provjera Ukupno

  IU1 Procijeni znaaj pravilnog ophoenja sa gostima

  2 2

  IU2 Prepoznaje faktore koji utiu na oekivanja gostiju i u skladu sa njima formira ponudu proizvoda

  3 6

  41

 • i usluga IU3 Pojanjava znaaj osnovnih kompetencija turistikougostiteljskih radnika za kvalitetno pruanje usluga

  3 4

  IU4 Razlikuje uspjenu i neuspjenu komunikaciju 4 8

  IU5 Vrednuje primjedbe gostiju i rjeava probleme 4 10

  IU6 Vrednuje znaaj stvaranja prvog utiska i profesionalnog imida

  4 10

  Ukupno 20 40 6 66

  Kreditna vrijednost 03

  1. Naziv jedinice kvalifikacije Animacija

  2. Naziv kvalifikacije unutar koje je jedinica kvalifikacije razvijena Turistiki tehniar/Turistika tehniarka

  3. Kod jedinice kvalifikacije 10010121.141F 4. Nivo CKO-a IV1 5. Kreditna vrijednost 03 6. Uslovi za ukljuivanje - Poznavanje rada na raunaru 7. Broj asova uenja 66

  8. Cilj i svrha jedinice kvalifikacije

  - Osposobljavanje za kreiranje, planiranje, pripremu, izvoenje i vrednovanje animacija u turizmu i hotelijerstvu

  - Razvijanje kreativnosti, odgovornosti, komunikativnosti i timskog rada

  9. Ishodi uenja

  Po zavretku jedinice kvalifikacije kandidat je osposobljen da: IU1 - Razlikuje vrste animacija, prepozna njihov znaaj za turizam i uoi veze izmeu potovanja naela slobode i aktivnosti i ostvarenja ciljeva animacije IU2 - Prepozna znaaj animatorskih vjetina u turizmu i razlikuje osobine koje animator mora da posjeduje i ispita line osobine za bavljenje animatorskim poslom IU3 Obavlja interakciju sa gostima potujui pravila verbalne i neverbalne komunikacije, vizuelne, audio komunikacije i direktnog kontakta IU4 Planira dnevni, nedjeljni i mjeseni animacijski program IU5 - Kreira razliite animacijske materijale IU6 - Kreira i izvodi animacije razliitih sadraja u zavisnosti od prostornih i tehnikih uslova i interesovanja gostiju (mini klub, jutarnji program, program uz vodu i bazen, program sportskih aktivnosti, kulturni program, veernji program, umjetniki program, program priredbi i sl.) IU7 - Razlikuje faktore koji utiu na planiranje animacije i pravi plan u zavisnosti od njih IU8 Vri evaluaciju izvedenih animacija koristei

  42

 • ankete, intervjue i sl.

  10. Kriterijumi za provjeru

  - IU1 5% - IU2 10% - IU3 15% - IU4 20% - IU5 10% - IU6 20% - IU7 10% - IU8 10% Za pozitivnu ocjenu kandidat treba da ostvari 60%

  11. Instrumenti za provjeru - Praktina provjera

  12. Institucija koja je ovlaena za provjeru jedinice kvalifikacije - JU Ispitni centar - kola

  13. Institucija koja je ovlaena da izda potvrdu - JU Ispitni centar - kola

  14. Sadraj

  - Nastanak i razvoj animacija - Osobine animatora - Komunikacija u animaciji - Planiranje animacija u turizmu - Faktori planiranja animacija - Vrednovanje animacija

  Naziv jedinice kvalifikacije: Animacija

  ifra Nivo Broj kreditnih poena Sati optereenja 10010121.141F IV1 03 66

  Ishodi uenja: IU1 - Razlikuje vrste animacija, prepozna njihov znaaj za turizam i uoi veze izmeu potovanja naela slobode i aktivnosti i ostvarenja ciljeva animacije IU2 - Prepozna znaaj animatorskih vjetina u turizmu i razlikuje osobine koje animator mora da posjeduje i ispita line osobine za bavljenje animatorskim poslom IU3 Obavlja interakciju sa gostima potujui pravila verbalne i neverbalne komunikacije, vizuelne, audio komunikacije i direktnog kontakta IU4 Planira dnevni, nedjeljni i mjeseni animacijski program IU5 - Kreira razliite animacijske materijale IU6 - Kreira i izvodi animacije razliitih sadraja u zavisnosti od prostornih i tehnikih uslova i interesovanja gostiju (mini klub, jutarnji program, program uz vodu i bazen, program sportskih aktivnosti, kulturni program, veernji program, umjetniki program, program priredbi i sl.) IU7 - Razlikuje faktore koji utiu na planiranje animacije i pravi plan u zavisnosti od njih IU8 Vri evaluaciju izvedenih animacija koristei ankete, intervjue i sl. Nain sticanja znanja, vjetina i kompetencija:

  Ishodi uenja asovi

  predavanja, vjebe

  Druge aktivnosti uenja (praksa, istraivanje itd.)

  Provjera Ukupno

  IU1 - Razlikuje vrste animacija, prepozna njihov znaaj za turizam i uoi veze izmeu potovanja naela slobode i aktivnosti i ostvarenja ciljeva animacije

  2

  43

 • IU2 - Prepozna znaaj animatorskih vjetina u turizmu i razlikuje osobine koje animator mora da posjeduje i ispita line osobine za bavljenje animatorskim poslom

  2+1 1

  IU3 Obavlja interakciju sa gostima potujui pravila verbalne i neverbalne komunikacije, vizuelne, audio komunikacije i direktnog kontakta

  2+2 4

  IU4 Planira dnevni, nedjeljni i mjeseni animacijski program

  2+2 6

  IU5 - Kreira razliite animacijske materijale 2+0 2

  IU6 - Kreira i izvodi animacije razliitih sadraja u zavisnosti od prostornih i tehnikih uslova i interesovanja gostiju (mini klub, jutarnji program, program uz vodu i bazen, program sportskih aktivnosti, kulturni program, veernji program, umjetniki program, program priredbi i sl.)

  2+4 10

  IU7 - Razlikuje faktore koji utiu na planiranje animacije i pravi plan u zavisnosti od njih

  2+2 4

  IU8 Vri evaluaciju izvedenih animacija koristei ankete, intervjue i sl.

  2+0 2

  Ukupno 16+11 29 10 66

  Kreditna vrijednost 03

  1. Naziv jedinice kvalifikacije Recepcijsko poslovanje Wellness&SPA

  2. Naziv kvalifikacije unutar koje je jedinica kvalifikacije razvijena

  Recepcioner za Wellness&SPA/Recepcionerka za Wellness&SPA

  3. Kod jedinice kvalifikacije 10010321.241A 4. Nivo CKO-a IV1 5. Kreditna vrijednost 16

  6. Uslovi za ukljuivanje - Poznavanje rada na raunaru - Engleski jezik

  44

 • - Strani jezik II 7. Broj asova uenja 282

  8. Cilj i svrha jedinice kvalifikacije - Osposobljavanje za obavljanje recepcijskih poslova u Wellness&SPA

  9. Ishodi uenja

  Po zavretku jedinice kvalifikacije kandidat je osposobljen da: IU1 - Vri linu pripremu za rad i pripremu radnog mjesta IU2 - Vri analizu, planiranje i organizaciju poslova iz domena svoga rada IU3 - Obavlja poslove u skladu sa standardima hotela (kodeks odijevanja, ponaanja, higijensko-tehnike mjere, mjere zatite na radu, mjere protivpoarne zatite, mjere zatite ivotne sredine), IU4 - Racionalno koristi energiju, sredstva i vrijeme u skladu sa vaeim standardima kvaliteta rada IU5 - Razumije organizacionu strukturu hotela i nadlenosti hotelskih slubi IU6 - Vri prodaju i rezervaciju tretmana IU7 - Vri prezentaciju i prodaju kozmetikih proizvoda IU8 - Vri prijem i prijavu gosta IU9 - Prua dodatne informacije i usluge gostu IU10 - Vri obraun i naplatu usluga i odjavljuje gosta IU11 - Koristi hotelski informacioni sistem IU12 - Obavlja administrativne poslove iz domena svoga rada i priprema izvjetaje i statistike preglede

  10. Kriterijumi za provjeru

  Test: - Tehnologija rada Wellness&SPA recepcije 60% - Organizaciona struktura hotela i funkcionalna

  povezanost recepcije sa ostalim slubama u hotelu 20%

  - Ekoloki standardi 10% - Mjere zatite na radu, higijensko-tehnike mjere i

  mjere protivpoarne zatite 10% Praktino: - Lina priprema za posao 5% - Komunikacija 25% - Prezentacija i prodaja tretmana i kozmetikih

  proizvoda 45% - Upotreba informacionih sistema 10% - Administrativni poslovi 5% - Timski rad 10%

  11. Instrumenti za provjeru - Test - Praktino

  12. Institucija koja je ovlaena za provjeru jedinice kvalifikacije - JU Ispitni centar - kola

  13. Institucija koja je ovlaena da izda potvrdu - JU Ispitni centar - kola

  14. Sardaj

  - Uvod u Wellness&Spa - Planiranje i organizacija rada u Wellness&SPA - Hotelski standardi - Organizacione strukture hotela - Prodaja tretmana - Prodaja kozmetikih proizvoda

  45

 • - Prijem i prijava gosta - Dodatne usluge - Obraun i naplata usluga - Hotelski informacioni sistem - Administrativni poslovi - Izvjetaji i statistiki pregledi - Nadzor pomonog osoblja

  Naziv jedinice kvalifikacije: Recepcijsko poslovanje za Wellness&SPA

  ifra Nivo Broj kreditnih poena Sati optereenja 10010321.241A IV1 16 282

  Ishodi uenja: IU1 - Vri linu pripremu za rad i pripremu radnog mjesta IU2 - Vri analizu, planiranje i organizaciju poslova iz domena svoga rada IU3 - Obavlja poslove u skladu sa standardima hotela (kodeks odijevanja, ponaanja, higijensko-tehnike mjere, mjere zatite na radu, mjere protivpoarne zatite, mjere zatite ivotne sredine), IU4 - Racionalno koristi energiju, sredstva i vrijeme u skladu sa vaeim standardima kvaliteta rada IU5 - Razumije organizacionu strukturu hotela i nadlenosti hotelskih slubi IU6 - Vri prodaju i rezervaciju tretmana IU7 - Vri prezentaciju i prodaju kozmetikih proizvoda IU8 - Vri prijem i prijavu gosta IU9 - Prua dodatne informacije i usluge gostu IU10 - Vri obraun i naplatu usluga i odjavljuje gosta IU11 - Koristi hotelski informacioni sistem IU12 - Obavlja administrativne poslove iz domena svoga rada i priprema izvjetaje i statistike preglede Nain sticanja znanja, vjetina i kompetencija:

  Ishodi uenja asovi

  predavanja, vjebe

  Druge aktivnosti uenja (praksa, istraivanje itd.)

  Provjera Ukupno

  IU1 - Vri linu pripremu za rad i pripremu radnog mjesta

  3 2

  IU2 - Vri analizu, planiranje i organizaciju poslova iz domena svoga rada

  7 5

  IU3 - Obavlja poslove u skladu sa standardima hotela (kodeks odijevanja, ponaanja, higijensko-tehnike mjere, mjere zatite na radu, mjere protivpoarne zatite, mjere zatite ivotne sredine)

  20 20

  IU4 - Racionalno koristi energiju, sredstva i vrijeme u skladu sa vaeim standardima kvaliteta rada

  3 2

  IU5 - Razumije organizacionu strukturu hotela i nadlenosti

  12 16

  46

 • hotelskih slubi IU6 - Vri prodaju i rezervaciju tretmana 12 20

  IU7 - Vri prezentaciju i prodaju kozmetikih proizvoda

  4 4

  IU8 - Vri prijem i prijavu gosta 16 14

  IU9 - Prua dodatne informacije i usluge gostu 7 13

  IU10 - Vri obraun i naplatu usluga i odjavljuje gosta

  12 10

  IU11 - Ko