Click here to load reader

TURISTICKI TEHNICAR

 • View
  21

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

rr

Text of TURISTICKI TEHNICAR

 • ODJELJENJE ZA STANDARDE ZANIMANJA I KURIKULUME

  STANDARD STRUNE KVALIFIKACIJE

  TTUURRIISSTTIIKKII TTEEHHNNIIAARR// TTUURRIISSTTIIKKAA TTEEHHNNIIAARRKKAA

  2012.

 • STANDARD KVALIFIKACIJE Vrsta informacija Naziv kvalifikacije Turistiki tehniar/Turistika tehniarka Standard/standardi zanimanja, obrazovni i drugi, na kojem/kojim se bazira kvalifikacija

  - Agencijski slubenik/Agencijska slubenica - Recepcioner/Recepcionerka

  Tip kvalifikacije Kvalifikacija nivoa obrazovanja Vrsta isprave Diploma Nivo kvalifikacije IV1 Kod kvalifikacije 10010121.141 Kreditna vrijednost kvalifikacije 240

  Opis kvalifikacije

  - Vri analizu, planiranje, organizaciju poslova iz domena svoga rada - Vri linu pripremu za posao - Vri pripremu radnog mjesta - Uestvuje u kreiranju aranmana, izleta i specijalnih ponuda - Vri promociju turistikih aranmana, izleta i specijalnih ponuda u

  agenciji - Priprema i kontrolie realizaciju turistikih aranmana i izleta - Obavlja posrednike poslove u agenciji - Vri prodaju i obraun aranmana, izleta, transfera, smjetaja i voznih

  karata - Koristi rezervacione sisteme u agencijskom poslovanju - Radi u skladu sa vaeim standardima kvaliteta rada u agenciji - Vri prodaju i rezervaciju smjetaja - Vri prijem i prijavu gosta - Prua dodatne informacije gostu - Prua dodatne usluge gostu - Obraunava i naplauje usluge - Odjavljuje i ispraa gosta - Koristi Hotelski Informacioni Sistem - Vri nadzor pomonog osoblja na recepciji - Radi u skladu sa vaeim standardima kvaliteta rada u hotelu - Priprema izvjetaje i statistike preglede - Obavlja administrativne poslove iz domena svoga rada - Zna osnove rada na raunaru (Microsoft office, Internet, e-mail...) - Vodi poslovnu komunikaciju sa klijentima, saradnicima i poslovnim

  partnerima - Komunicira sa gostima na engleskom i najmanje jo jednom svjetskom

  jeziku nivo B2 - Koristi strunu terminologiju u komunikaciji - Primjenjuje pravila poslovne komunikacije i bontona - Primjenjuje zdravstvene, sanitarne i bezbjedonosne standarde - Primjenjuje mjere protivpoarne zatite - Zna osnove pruanja prve pomoi - Racionalno koristi energiju, materijal i vrijeme - titi uu i iru okolinu od negativnih uticaja materijala i radnih

  sredstava Verifikacija dokumenta 12.12.2012.

  1

 • Opravdanost kvalifikacije, uslovi upisa i prohodnost

  Potreba za kvalifikacijom

  Turizmu, kao stratekoj grani ukupnog razvoja Crne Gore dat je prioritet u planu rada Vlade Crne Gore. Master planom za razvoj turizma u Crnoj Gori do 2020. godine, kao stratekom dokumentu za razvoj turizma, utvreni su ciljevi ijim ostvarenjem bi se omoguilo da ukupna turistika ponuda Crne Gore prati meunarodni razvoj u ovoj oblasti i da Crna Gora jasno naglasi svoj poloaj na meunarodnom tritu kao visoko kvalitetna destinacija. Realizacijom aktivnosti zacrtanih Master planom omoguilo bi se poveanje prihoda, ouvanje i afirmacija prirodnih resursa i ukupan drutveni razvoj. Master planom su definisani strateki ciljevi: - poveanje hotelskih kapaciteta na 75.000 leaja do 2010. godine,

  odnosno na 100.000 do 2020. godine, - promjena strukture hotelske ponude, kroz usvajanje meunarodnih

  standarda i usmjeravanje ponude ka viim kategorijama hotelskih jedinica, tj. hotelima sa 3-5 zvjezdica,

  - realizacija 11,4 miliona noenja do 2010. godine, odnosno 20,9 miliona noenja do 2020. godine,

  - usmjeravanje ponude ka promjeni strukture u korist stranih gostiju na 45% do 2010. godine odnosno 65% u 2020. godini.

  Na osnovu projektovanih parametara popunjenosti kapaciteta, cijene usluga u pojedinim smjetajnim i ugostiteljskim objektima i promjene strukture gostiju, oekivani promet od turizma za 2020. godinu bi iznosio oko 1,2 milijarde eura. Razvoj turizma bi se pozitivno reflektovao na zaposlenost, tj. na smanjenje broja nezaposlenih. Ukoliko doe do proirivanja kapaciteta sa sadanjih 26.000 na 100.000 hotelskih kreveta, moe se oekivati da u moderno organizovanim, efikasno i ekonomino voenim turistikim preduzeima, po usvojenim standardima, dolazi 0,3 radnih mjesta po krevetu, ime se ukazuje potreba za 20-25.000 radnih mjesta. Od ukupnog broja novih radnih mjesta, moe se oekivati da 25-35% bude stalno radno angaovano.

  Uslovi za upis

  - U kolu za sticanje srednjeg strunog obrazovanja nivoa IV1 moe se upisati lice koje je zavrilo osnovnu kolu i nije starije od 17 godina ivota. Izuzetno, u kolu se mogu upisati lica do 18 godina ivota, uz odobrenje Nastavnikog vijea kole.

  - U etvorogodinju strunu kolu moe se upisati lice koje je zavrilo osnovnu kolu. Izuzetno, u prvi, odnosno etvrti razred etvorogodinje strune kole moe se upisati lice koje je zavrilo dvogodinju strunu kolu, odnosno trogodinju strunu kolu i poloilo dopunske i diferencijalne ispite.

  - Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti

  Prohodnost Kvalifikacija Turistiki/ka tehniar/ka ima prohodnost prema drugim kvalifikacijama nivoa obrazovanja iz podsektora turizam i ugostiteljstvo i strunoj kvalifikaciji Recepcioner/ka za Wellness&SPA

  2

 • Struktura kvalifikacije Naziv kvalifikacije Turistiki tehniar/Turistika tehniarka Ukupno kredita 240

  Kod Naziv Nivo asovi Krediti

  Crnogorski srpski, bosanski, hrvatski jezik i knjievnost

  IV1 423 24

  Matematika IV1 282 16 Strani jezik IV1 423 24 Fiziko vaspitanje IV1 282 08 Informatika IV1 72 04 Istorija IV1 72 04 Geografija IV1 72 04 Sociologija IV1 72 04 Psihologija IV1 72 04 Biologija IV1 72 04

  10010121.141A Strani jezik II IV1 423 24 10010122.241C Ekonomija IV1 210 12

  10010121.241B Primjena IKT u poslovanju IV1 144 08

  10010122.241A Osnove turizma IV1 108 06

  10010122.241G Istorija umjetnosti i kultura IV1 108 05

  10010122.241H Agencijsko poslovanje IV1 384 20

  10010224.241A Hotelijersko poslovanje IV1 384 18

  10010122.241E Marketing u turizmu IV1 138 08 10010122.241F Turistika geografija IV1 138 08 10010121.141C Pravo IV1 72 04

  Spisak obaveznih jedinica kvalifikacije

  10010121.141D Preduzetnitvo IV1 66 04 Ukupan broj asova i kredita 4.017 211 Kod Naziv Nivo asovi Krediti

  10010121.141E Briga o gostu IV1 66 03 Spisak izbornih ue strunih jedinica kvalifikacije 10010121.141F Animacija IV1 66 03

  Ukupan broj asova i kredita 66 03

  10010321.241A Recepcijsko poslovanje Wellness&SPA

  IV1 282 16

  10010121.141G Strani jezik III IV1 282 16

  10010122.241D Ekologija i zatita ivotne sredine IV1 72 04

  10010121.141H Bonton u ugostiteljstvu IV1 72 04

  10010121.141I Turistiki projekti IV1 72 04 10010121.141J Vodiki poslovi IV1 72 04 10010121.141K Poslovna psihologija IV1 72 04 10010121.141L Osnove kuvarstva IV1 66 04

  Spisak izbornih jedinica kvalifikacije

  10010121.141M Osnove restoraterstva IV1 66 04

  Ukupan broj asova i kredita 282 16

  3

 • Slobodne aktivnosti 141 04 Diplomski rad 04 Ukupno kredita 4.512 240

  Spisak kljunih kompetencija

  - Komunikacija na maternjem jeziku - Komunikacija na stranom jeziku - Matematike kompetencije i bazine kompetencije u nauci i

  tehnologiji - Digitalne kompetencije - Uiti kako uiti - Socijalne i graanske kompetencije - Preduzetnitvo - Meukulturalna tolerancija

  Referetni podaci Sektor: Turizam, trgovina i ugostiteljstvo Podsektor: Turizam i ugostiteljstvo Provjerio/la: Savjet za kvalifikacije Datum verifikacije: 12.12.2012. Datum sljedeeg pregleda: 12.12.2016. Broj kredita: 240

  1. Naziv jedinice kvalifikacije Strani jezik II francuski, njemaki, ruski, italijanski

  2. Naziv kvalifikacije unutar koje je jedinica kvalifikacije razvijena Turistiki tehniar/Turistika tehniarka

  3. Kod jedinice kvalifikacije 10010121.141A 4. Nivo CKO-a IV1 5. Kreditna vrijednost 24 6. Uslovi za ukljuivanje Nivo znanja stranog jezika: A1+ 7. Broj asova uenja 423

  8. Cilj i svrha jedinice kvalifikacije

  - Osposobljavanje za tenu komunikaciju na stranom jeziku na linom i profesionalnom planu

  - Razvijanje odgovornosti, komunikativnosti, tolerantnih oblika ponaanja i timskog rada

  - Osposobljavanje za pruanje informacija i usluga klijentima u hotelima i agencijama

  9. Ishodi uenja

  Nakon zavretka jedinice kvalifikacije, uenik/polaznik e biti osposobljen da: Nivo A2 Razumijevanje - Sluanje IU1 Razumije jednostavne izraze i rijei koje se esto upotrebljavaju, a koje se tiu njega, njegove porodice, kupovine, bliskog okruenja IU2 - Razumije jednostavne izraze i rijei koje se esto upotrebljavaju, tiu se njegovog posla, tj. vezane su za uslune djelatnosti na recepciji ili u agenciji Razumijevanje - itanje IU3 - Razumije sadraj oglasa ili jednostavnih i kratkih poruka IU4 - ita krae i jednostavne tekstove IU5 - Nae predvidljive informacije u svakodnevnim tekstovima kao to su reklame, prospekti, jelovnici, red

  4

 • vonje i da razumije krau linu prepisku Govor - Interakcija IU6 - Razgovara o bliskim i poznatim temama i aktivnostima u formi direktnih i jednostavnih informacija IU7 - Razgovara o poznatim temama i aktivnostima prilikom pruanja usluga u agenciji ili na recepciji Govor - Produkcija IU8 - Na jednostavan nain opie svoju porodicu i druge ljude, status i obrazovanje, sadanje i prethodno zaposlenje IU9 - Na jednostavan nain opie hotel, turistiku ponudu grada, preporui neki izlet, objasni gdje se neto nalazi u gradu ili hotelu i sl. Pisanje IU10 Napie kratke poruke i jednostavno pismo (da se zahvali, trai informaciju ili uslugu, potvrdi, promijeni ili poniti rezervaciju) IU11 - Sastavi jednostavan tekst koji obrauje njemu bliske teme (posao, hobi, obrazovanje, interesovanje) Nivo B1 Razumijevanje - Sluanje IU12 - Razumije poruke na standardnom i jasnom jeziku o njemu bliskim temama (posao, kola, hobi i sl.) IU13 - Razumije izraz