Click here to load reader

4-01 Nauticki tehnicar (1).pdf

 • View
  150

 • Download
  6

Embed Size (px)

Text of 4-01 Nauticki tehnicar (1).pdf

 • OBRAZOVNI PROGRAM

  NAUTIKI TEHNIAR

 • 2

  SADRAJ: OPTI DIO .................................................................................................. 3 1. NAZIV PROGRAMA: NAUTIKI TEHNIAR .......................................................... 3 2. NASTAVNI PLAN ....................................................................................... 3 POSEBNI DIO ............................................................................................... 6 1. PREDMETNI PROGRAMI ............................................................................... 6 1.1. OPTEOBRAZOVNI PREDMETI ..................................................................... 6 1.2. STRUNO - TEORIJSKI PREDMETI ................................................................ 7 1.2.1. BRODSKE MAINE I UREAJI ................................................................... 7 1.2.2. OSNOVE TEHNIKE MEHANIKE ............................................................... 11 1.2.3. TEORIJA BRODA ................................................................................ 16 1.2.4. SIGNALIZACIJA I KOMUNIKACIJA U POMORSTVU ......................................... 24 1.2.5. POMORSKA METEOROLOGIJA I OKEANOGRAFIJA ........................................ 29 1.2.6. POMORSKA GEOGRAFIJA ..................................................................... 40 1.2.7. TERESTRIKA NAVIGACIJA ................................................................... 45 1.2.8. SOCIJALNA PSIHOLOGIJA POMORACA ...................................................... 65 1.2.9. SIGURNOST NA MORU ......................................................................... 73 1.2.10. STABILNOST BRODA .......................................................................... 78 1.2.11. MEDICINA ZA POMORCE ..................................................................... 84 1.2.12. ASTRONOMSKA NAVIGACIJA ................................................................ 92 1.2.13. POMORSKO PRAVO ........................................................................... 99 1.2.14. MANEVRISANJE BRODOM I MPISM ........................................................ 108 1.2.15. KRCANJE I SLAGANJE TERETA ............................................................ 118 1.2.16. ELEKTRONSKA NAVIGACIJA ............................................................... 125 1.2.17. PRAKTINA NASTAVA ....................................................................... 132 1.3. IZBORNI PREDMETI .............................................................................. 159 1.3.1. MORNARSKE VJETINE ....................................................................... 159 1.3.2. MANIPULACIJA BRODSKIM TERETOM ...................................................... 165 1.3.3. ENGLESKI JEZIK ZA POMORCE .............................................................. 172 1.3.4. STRANI JEZIK II - ITALIJANSKI JEZIK ...................................................... 185 2. STRUNI ISPIT ........................................................................................ 193 2.1. ISPITNI KATALOZI ZA STRUNO-TEORIJSKI DIO ISPITA ................................... 193 2.1.1 TERESTRIKA NAVIGACIJA ................................................................... 193 2.1.2. ASTRONOMSKA NAVIGACIJA ................................................................ 197 2.2. ISPITNI KATALOZI ZA STRUNI RAD .......................................................... 200 2.2.1. ELEKTRONSKA NAVIGACIJA ................................................................. 200 2.2.2. MANEVRISANJE BRODOM I MPISM .......................................................... 202 2.2.3. SIGURNOST NA MORU ........................................................................ 204 2.2.4. SIGNALIZACIJA I KOMUNIKACIJA U POMORSTVU ........................................ 206 2.2.5. TEORIJA BRODA ............................................................................... 208 2.2.6. KRCANJE I SLAGANJE TERETA .............................................................. 210 2.2.7. ASTRONOMSKA NAVIGACIJA ................................................................ 212 2.2.8. TERESTRIKA NAVIGACIJA .................................................................. 214 2.2.9. POMORSKA METEOROLOGIJA I OKEANOGRAFIJA ....................................... 217 2.2.10. POMORSKO PRAVO .......................................................................... 219 2.2.11. STABILNOST BRODA ......................................................................... 221 3. OBAVEZNI NAINI PROVJERAVANJA ZNANJA ................................................. 223 4. USLOVI ZA NAPREDOVANJE I ZAVRETAK OBRAZOVNOG PROGRAMA .................... 224 5. NAIN PRILAGOAVANJA UENICIMA SA POSEBNIM POTREBAMA ........................ 224 6. NAIN PRILAGOAVANJA PROGRAMA OBRAZOVANJU ODRASLIH ......................... 224 7. PROFIL STRUNE SPREME NASTAVNIKA I STRUNIH SARADNIKA ......................... 224 8. OBLIK ORGANIZACIJE IZVOENJA OBRAZOVNOG PROGRAMA ............................. 226 8. 1. BROJ ASOVA PO GODINAMA OBRAZOVANJA I VRSTAMA NASTAVE .................. 226 9. PROFESIONALNA PRAKSA ......................................................................... 227 10. SLOBODNE AKTIVNOSTI ......................................................................... 227

 • 3

  OPTI DIO 1. Naziv programa: NAUTIKI TEHNIAR 2. Nastavni plan

  Redniboj

  Nastavni predmeti grupe predmeta

  I II III IV Ukupno

  sed. god. sed. god. sed. god. sed. god. A Opteobrazovni predmeti 1. Maternji jezik i knjievnost 3 108 3 108 3 108 3 99 423 2. Matematika 3 108 3 108 3 108 3 99 423 3. Engleski jezik 2 72 2 72 2 72 2 66 282 4. Informatika 2 72 72 5. Fiziko vaspitanje 2 72 2 72 2 72 2 66 282 Drutvena grupa predmeta

  1. Istorija 2 72 72 2. Geografija 2 72 72 3. Sociologija 2 72 72 Prirodna grupa predmeta

  1. Fizika 2 72 2 72 144 UKUPNO A 18 648 14 504 10 360 10 330 1842

  B Struno - teorijski predmeti 1. Brodske maine i ureaji 2 72 72 2. Osnove tehnike mehanike 2 72 72 3. Teorija broda 2 72 2 72 144

  4. Signalizacija i komunikacija u pomorstvu 2 72 72

  5. Pomorska meteorologija i okeanografija 3 108 108

  6. Pomorska geografija 1 36 36 7. Terestrika navigacija 3 108 2 72 180

  8. Socijalna psihologija pomoraca 2 72 72

  9. Sigurnost na moru 2 72 72 10. Stabilnost broda 3 108 108 11. Medicina za pomorce 1 36 36 12. Astronomska navigacija 2 72 2 66 138 13. Pomorsko pravo 2 72 2 66 138 14. Manevrisanje brodom i MPISM 3 99 99 15. Krcanje i slaganje tereta 3 99 99 16. Elektronska navigacija 3 99 99

  UKUPNO B 6 216 11 396 14 504 13 429 1545 C Praktina nastava 4 144 3 108 3 108 4 132 492 D Slobodne aktivnosti 1 36 1 36 1 36 1 33 141 E Izborna nastava 2 72 2 72 4 144 4 132 420 1. Mornarske vjetine 1 36 1 36 72

  2. Manipulacija brodskim teretom 2 72 2 66 138

  3. Engleski jezik za pomorce 1 36 1 36 2 72 2 66 210 4 Strani jezik II 2 72 2 72 2 72 2 66 282 F Profesionalna praksa 10 dana 10 dana 10 dana 30 dana G Sedmini broj asova 31 31 32 32 H Broj radnih sedmica 36 36 36 33 141

  Ukupno (A+B+C+D+E) = 4440

 • 4

  3. Ciljevi i zadaci obrazovnog programa - Sticanje znanja i ovladavanje vjetinama neophodnim za poslove i zadatke

  navigacije; - Ovladavanje vjetinama rukovanja navigacionim instrumentima i pomagalima; - Sticanje znanja i ovladavanje vjetinama u poslovima ukrcaja, slaganja i iskrcaja

  tereta i putnika; - Osposobljavanje za strau tokom plovidbe; - Sticanje znanja i ovladavanje vjetinama rukovanja brodskim sistemima

  komunikacije; - Sticanje znanja i ovladavanje vjetinama za manevar broda prema pravilima za

  izbjegavanje sudara; - Sticanje znanja iz oblasti pomorskog prava; - Sticanje znanja o uticaju hidrometeorolokih pojava na sigurnost plovidbe; - Ovladavanje mornarskim vjetinama; - Ovladavanje vjetinama upotrebe protivpoarnih sredstava; - Ovladavanje vjetinama upotrebe sredstava za spaavanje; - Razvijanje svijesti o znaaju zatite ljudi i okoline; - Osposobljavanje za primjenu mjera zatite na brodu; - Sticanje znanja o medicinskoj brizi o ljudima na brodu i ovladavanje vjetinama

  pruanja prve pomoi; - Ovladavanje komunikacijom i upotrebom strune terminologije na engleskom

  jeziku; - Osposobljavanje za voenje brodske administracije; - Sticanje znanja i ovladavanje primjenom informatikih tehnologija u radu; - Razvijanje sposobnosti za nenasilnu komunikaciju i tolerantan odnos prema

  drugima; - Razvijanje radnih navika i odgovornosti prema radnim zadacima. 4. Uslovi za upis, odnosno ukljuivanje u program za obrazovanje odraslih - Za upis u obrazovni program Nautiki tehniar, mogu se prijaviti kandidati: - koji su zavrili osnovnu kolu i nijesu stariji od 17 godina. Izuzetno, mogu se

  upisati lica do 18-te godine starosti, uz odobrenje Nastavnikog vijea kole, - koji posjeduju ljekarsko uvjerenje, - koji su u toku svog osnovnog kolovanja izuavali engleski jezik kao prvi strani

  jezik. - Ako se za upis prijavi vei broj kandidata od broja traenog konkursom, upis se

  vri prema Pravilniku o vrednovanju kriterijuma za upis uenika u strunu kolu, koji donosi Ministarstvo prosvjete i nauke.

  - Lica koja su napunila 18 godina ukljuuju se u program za obrazovanje odraslih. 5. Trajanje obrazovanja - Obrazovanje po obrazovnom programu Nautiki tehniar traje 4 godine. 6. Prohodnost - U redovnom obrazovanju uenici napreduju u vii razred ako su iz svih predmeta

  tekue godine postigli pozitivnu ocjenu, obavili slobodne aktivnosti, priloili dnevnik profesionalne prakse i obavljena profesionalna praksa.

  - Lica koja su zavrila